POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy Na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2011r Nr 155, poz. 922). UWAGA: Wniosek należy wypełnić długopisem w sposób czytelny wpisując treść w każdym do tego wyznaczonym punkcie wniosku. Wszelkie poprawki należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie. Rozpatrzeniu będzie podlegał tylko wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony, gdyż stanowi on podstawę przyznania dotacji, a następnie integralną część umowy. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się na obowiązkowe wizyty w Urzędzie Pracy w wyznaczonych terminach. Aby starać się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wnioskodawca nie może rozpocząć działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy o przyznanie środków i przekazaniu ich na osobiste konto. Każdy bezrobotny wnioskujący o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest uczestniczyć w poradnictwie zawodowym. Wizytę u doradcy należy odbyć przed złożeniem wniosku, po wcześniejszym umówieniu się na termin. Ponadto prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM dotyczącym przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, który jest zamieszczony na stronie internetowej PowiatowegoUrzędu Pracy w Dębicy 1. Dane wnioskodawcy: Imię i nazwisko wnioskodawcy... adres... telefon stan cywilny wnioskodawcy Data rejestracji jako osoba bezrobotna.. Numer dowodu osobistego PESEL:.. NIP: 2. Wnioskowana kwota dofinansowania:...., słownie złotych: 3. Prowadziłem/am* /nie prowadziłem/am* działalność gospodarczą. * niepotrzebne skreślić Jeśli tak, to kiedy została zakończona, w jakim zakresie była prowadzona: 4. Jestem /nie jestem/* zadłużony/a* z tytułu zaciągniętej pożyczki /kredytu*.* niepotrzebne skreślić Jeśli tak, to gdzie... 1

2 Kwota zadłużenia - pożyczki/kredytu*, forma zabezpieczenia, warunki spłaty: Posiadane kwalifikacje, uprawnienia, odbyte szkolenia w zakresie działalności którą wnioskodawca zamierza rozpocząć: a) wykształcenie:. b) doświadczenie zawodowe:. c) szkolenia, uprawnienia:. 6. Zakres działalności gospodarczej, którą zamierzam podjąć: a) Rodzaj przeważającej działalności gospodarczej wraz z symbolem PKD:... b) Rodzaj działalności dodatkowych wraz z symbolem PKD: wraz z symbolem i nazwą podklasy rodzaju działalności określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - numer PKD np. sklep z odzieżą, symbol Z,( nazwa podklasy) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 7. a) Adres zakładu głównego (siedziby firmy): b) Adresy oddziałów i innych miejsc wykonywania działalności gospodarczej: w lokalu, który jest własnością. wysokość miesięcznych kosztów utrzymania lokalu. UWAGA Przed rozpatrzeniem wniosku może zostać przeprowadzona wizja w wyżej wskazanych miejscach prowadzenia działalności (w tym również w siedzibie planowanej działalności) 8. Mój współmałżonek prowadzi/* nie prowadzi działalność gospodarczą. * niepotrzebne skreślić Jeśli tak, w jakim zakresie jest prowadzona: 9. Jakie działania zostały podjęte w związku z zamiarem podjęcia działalności gospodarczej: UWAGA: Rozumiemy przez to: odbyte szkolenia, niezbędne pozwolenia, listy intencyjne od potencjalnych odbiorców lub dostawców, zawarte umowy itp. należy dołączyć stosowne dokumenty. 1)... 2)... 3).. 4) 2

3 10. Kalkulacja kosztów niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej oraz żródła ich finansowania: UWAGA: Należy określić kalkulację ogólnych kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, jakie zostaną poniesione od dnia zawarcia umowy do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej zgodnie z profilem planowanej działalności gospodarczej : np. koszty remontu, zakup wyposażenia, pierwszy koszt zakupu produktów lub towarów, koszty rejestracji działalności, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, kredyty bankowe, darowizny, spadki, inne. Lp. Wyszczególnienie zakupów środki finansowe do zaangażowania w przedsięwzięcie środki finansowane z środki własne inne źródła PUP Razem 3

4 11. Specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanego dofinansowania: UWAGA:Należy rozpisać w poszczególnych pozycjach w szczególności środki trwałe niezbędne do wykonywania planowanej działalności oraz podać planowaną kwotę zakupu. Nie można przeznaczyć środków na: nabycie udziału w spółkach; opłaty administracyjno-skarbowe; budowę, remont, zakup produktów i półproduktów, reklamę,zakup towaru, nieruchomości, samochodu z wyłączeniem samochodu do prowadzenia nauki jazdy oraz zakup na zasadach leasingu. Lp. Specyfikacja zakupów Kwota w złotych Razem: UWAGA: suma wartości brutto powinna być zgodna z kwotą wnioskowaną 4

5 12. Proponuję zabezpieczyć przyznane środki w następujący sposób: UWAGA: należy wybrać jedną z podanych form zabezpieczenia * zaznacz właściwe - weksel z poręczeniem wekslowym [ ] - poręczenie [ ] - gwarancja bankowa [ ] - zastaw na prawach lub rzeczach [ ] - blokada rachunku bankowego [ ] - akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłuznika [ ] 13. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej. UWAGA: Należy określić przewidywane przez wnioskodawcę średnie miesięczne efekty ekonomiczne w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności. Lp. Wyszczególnienie Przewidywany średni m-c 1. Przewidywane przychody z działalności: UWAGA:wskazać źródła przychodów, objaśnić strukturę i obliczyć ich wysokość. - produkcyjnej - handlowej - usługowej 2. Przewidywane koszty: UWAGA: wskazać najważniejsze kategorie kosztowe, które będą występowały w związku z prowadzoną działalnością oraz sposób obliczenia ich wysokości. a) koszty zakupu: surowców, materiałów, części zamiennych, towarów, usług b) Wynagrodzenia pracowników z narzutami (ZUS,FP,FGŚP) c) Amortyzacja d) Odsetki od kredytów i pożyczek, umów leasingowych e) Pozostałe koszty (czynsz, podatek od nieruchomości, energia, woda, telefon, 3. ryczałty, ubezpieczenie majątkowe, poczta, reklama, transport) Zysk/Strata brutto UWAGA: obliczamy według podanego wzoru (1 2) Składki Ubezpieczenia Społecznego UWAGA: należy określić czy składka pełna, preferencyjna, KRUS Podatek dochodowy UWAGA: obliczyć wysokość podatku dochodowego wynikającego z wybranej formy opodatkowania 6. Zysk/Strata netto UWAGA: obliczamy według podanego wzoru (3-4- 5) * zaznacz właściwe 14. Numer rachunku bankowego osobistego: - posiadam rachunek osobisty w banku:,co potwierdzam dołączoną do wniosku umową /zaświadczeniem [ ] - nie posiadam jednak zobowiązuję się do założenia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przedłożenia numeru konta do Urzędu Pracy przed podpisaniem umowy [ ] 5

6 15. Opis przedsięwzięcia : 1.Opis planowanej działalności, dane dotyczące oferowanych produktów lub usług. 2. Odbiorcy oferowanych produktów i usług. 3.Miejsca i źródła zaopatrzenia- analiza rynku dostawców. 4.Sposób promocji i reklamy- planowana metoda wejścia na rynek. 5. Analiza konkurencji-otoczenia, na którym firma zamierza działać. 6. Motywy podejmowania działalności gospodarczej. 6

7 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz do celów związanych z realizacją przez PUP projektów i innych programów. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawianie. ( Ustawa z dnia r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Oświadczam, że znam treść Regulaminu przyznawania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przyjmuję również do wiadomości, że Powiatowemu Urzędowi Pracy w Dębicy służy prawo kontroli wiarygodności danych zawartych w niniejszym wniosku, a w szczególności wnioskodawca na każdorazowe wezwanie PUP zobowiązany jest przedłożyć niezbędne dokumenty oraz umożliwić przeprowadzenie wizyty sprawdzającej pod adresem planowanej działalności gospodarczej. Informacje powyższe składam uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Miejscowość, data Podpis wnioskodawcy UWAGA: Każdą załączoną kserokopię dokumentu należy potwierdzić za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem wnioskodawcy (imię, nazwisko). W przypadku dołączenia do wniosku dokumentu obcojęzycznego należy przedłożyć również jego tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Sam fakt złożenia wniosku nie gwarantuje otrzymania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi. Załączniki: 1. Oświadczenie bezrobotnego o spełnianiu warunków rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2011r Nr 155, poz.922 ) - Załącznik nr 1 do wniosku 2. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (należy wypełnić część A i C, przy czym dane ujęte w pkt 5-8 części A i w części C powinny dotyczyć planowanej działalności) - Załącznik nr 2 i 2a do wniosku 3. Dokumenty poświadczające prawo do lokalu, w którym wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą: kserokopia aktu własności lub aktualny wyciąg z ksiąg wieczystych potwierdzający własność lokalu, umowę najmu, dzierżawy, użyczenia, decyzji lokalizacyjnej, zgody właściciela na prowadzenie działalności we wskazanym miejscu. ( Powyższe umowy powinny zapewniać możliwość prowadzenia działalności w planowanym miejscu przez okres co najmniej 12 m-cy licząc od daty jej rozpoczęcia); 4. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje, uprawnienia lub doświadczenie zawodowe wnioskodawcy do prowadzenia zamierzanej działalności gospodarczej takie jak np. dyplom ukończenia wyższej uczelni, świadectwa szkolne, świadectwa ukończenia kursów zawodowych, certyfikaty, koncesje, licencje, pozwolenia itp. 5. W przypadku wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności z adnotacją, że nie posiada zaległości z tego tytułu oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach ; 6.W przypadku posiadania osobistego rachunku bankowego prosimy o załączenie dokumentu potwierdzającego (umowę lub zaświadczenie z banku dotyczące numeru rachunku bankowego osobistego; 7. Zaświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej i pomocy de minimis, (jeżeli pomoc udzielana była w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe); 7

8 * niepotrzebne skreślić Oświadczenie Załącznik nr 1 do wniosku o spełnianiu warunków rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2011r Nr 155, poz. 922). Świadomy/a* odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych /art. 233 k.k./ oraz znaczenia przepisów prawa stanowiących podstawę przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, oświadczam, że: 1/ nie korzystałem/am* /korzystałem/am* dotychczas z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 2/ nieposiadam/-am* / posiadam* wpis do ewidencji działalności gospodarczej na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku ; 3/ nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 4/ w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłem/am*/byłem/am* karany/a* za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 5/ rezygnuję z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 6/ nie złożyłem/am*/ złożyłem/am* wniosku do innego starosty (Urzędu Pracy), o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 7/ W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku: a) nie odmówiłem/am* / odmówiłem/am* bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b) nie przerwałem/am* / przerwałem/am* z wlasnej winy szkolenie, staż, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, c) po skierowaniu podjąłem/am* / nie podjąłem/am* szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inna formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 8/ jest mi wiadome, że środki o które wnioskuję stanowią pomoc de minimis i oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z str.5) albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. 8 Miejscowość, data Podpis wnioskodawcy

9 Załącznik nr 2 do wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O OTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ I POMOCY DE MINIMIS w zakresie wynikającym z art.37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. 2007r. Nr 59, poz.404 oraz z 2008r. Nr 93, poz 585 oraz z 2010r. Nr 18, poz 99) Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych /art k.k./, oświadczam, iż: * niepotrzebne skreślić otrzymałem*/ nie otrzymałem* pomocy publicznej i pomocy de minimis, w okresie bieżącego roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat. W przypadku otrzymania pomocy publicznej de minimis należy wypełnić poniższe zestawienie oraz dołączyć zaświadczenia o otrzymanej pomocy: L.p. 1. Organ udzielający pomocy Podstawa prawna Dzień udzielenia pomocy Wartość pomocy w euro Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Łącznie /miejscowość, data/ /podpis wnioskodawcy/ 9

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 imię i nazwisko Wnioskodawcy stan cywilny PESEL NIP... seria i numer dowodu osobistego adres zameldowania telefon,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Art. 46 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskodawca: Nazwisko i Imię bezrobotnego*/ absolwenta CIS* 1 / absolwenta KIS* 2 /: Adres zamieszkania: Numer PESEL: Telefon: Wykształcenie /zawód wyuczony/: WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze wniosków/ Bezrobotny,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Stawiamy na młodych 2012 Program specjalny skierowany do osób w wieku do 30 roku życia... ( imię i nazwisko wnioskodawcy) Ostrów Mazowiecka, dnia...... ( adres zamieszkania)...... ( nr telefonu ) Starosta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU Radom, dnia...... r. POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości... zł. /obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE. gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE. gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE TEL/FAX 018 20 154 79 EMAIL: krza@praca.gov.pl www.pupzakopane.pl Załącznik 1 do Regulaminu Zakopane, dnia... WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo