WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Wypełnia pracownik PUP 1. Nr w rejestrze wniosków ZR /20./. 2. Data rejestracji r. 3. Wnioskodawca bezrobotny absolwent CIS lub KIS Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach dot. warunków i zasad przyznawania środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457 z późn. zm.); Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 roku); Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). UWAGA: 1) W celu właściwego wypełnienia wniosku prosimy o dokładne jego przeczytanie. 2) Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola. 3) Wniosek należy składać wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym druku. Dopuszczalne jest zwiększanie wierszy w tabelach kalkulacyjnych, nie wolno jednak zmieniać kolejności, treści i formy wniosku. 4) Wnioskowana kwota musi wynikać z kalkulacji wydatków. 5) Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się na wizyty w Urzędzie w wyznaczonych terminach. I. KWOTA WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW Wnioskuję o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości: Kwota Słownie II. CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY Nazwisko i imię Data i miejsce urodzenia Adres zamieszkania Ulica, nr domu / nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość Adres zameldowania Ulica, nr domu / nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość 1

2 Telefon stacjonarny/komórkowy PESEL NIP Seria i numer dowodu osobistego Stan cywilny Wykształcenie Poziom wykształcenia Zawód wyuczony Posiadane uprawnienia, licencje zawodowe, szkolenia Ostatnie miejsce pracy Nazwa pracodawcy Sposób rozwiązania stosunku pracy Zawód wykonywany Informacja o wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej * - rodzaj - okres prowadzenia - przyczyny rezygnacji (*) jeżeli dotyczy Niespłacone kredyty, pożyczki zakupy ratalne, udzielone poręczenia (rodzaj zobowiązań, wysokość zadłużenia) Konto bankowe Nazwa banku Nr rachunku bankowego III. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1 Opis planowanej działalności gospodarczej Określenie jednego, przeważającego przedmiotu działalności gospodarczej - symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) wraz z opisem Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej.._ - 2

3 Adres prowadzenia działalności gospodarczej Tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (wpisać odpowiednio: akt własności, przedwstępna umowa najmu, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia) Działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej Posiadane środki techniczne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej Maszyny i urządzenia Środki transportu Inne 3.2 Przewidywane koszty i efekty ekonomiczne wynikające z tytułu prowadzenia działalności 1 : Wyszczególnienie W pierwszym miesiącu Rocznie A Planowane obroty (sprzedaż) netto B Koszty /1+ +9/ 1. Zakup towarów 2. Zakup surowców, materiałów, części zamiennych 3. Koszty energii, gazu, wody, kanalizacji, wywóz śmieci. 4. Koszty telekomunikacyjne 5. Koszty najmu lokalu lub podatek od nieruchomości 6. Koszty transportu 7. ZUS własny 8. Koszty zatrudnienia pracowników 9. Inne wydatki C Zysk brutto /A B/ D Podatek dochodowy E Zysk netto /C D/ 1 Prosimy o sprawdzenie przed złożeniem Wniosku, czy wszystkie rubryki zostały wypełnione oraz czy wpisane kwoty zostały poprawnie obliczone. W przypadku, gdy dana pozycja nie występuje prosimy wpisać 0 lub -. 3

4 3.3 Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, źródła ich finansowania oraz szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania 2. Lp. Szczegółowa specyfikacja wydatków 3 Nowy/ Używany Razem Kalkulacja kosztów Środki Funduszu Pracy lub EFS Źródło finansowania Środki własne UWAGA Zakupów należy dokonać w okresie od dnia zawarcia umowy. Przyznane środki należy wykorzystać zgodnie ze szczegółową specyfikacją wskazaną w tabeli. Powiatowy Urząd Pracy może wyrazić zgodę na odstępstwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wystąpieniu wnioskodawcy z pisemną prośbą o ich wprowadzenie. Odstępstwo w zakupach bez zgody PUP skutkować będzie nierozliczeniem przyznanych środków oraz wezwaniem do ich zwrotu. 2 Przed złożeniem wniosku prosimy o sprawdzenie, czy wartości w kolumnach zostały poprawnie zsumowane. 3 Nazwy maszyn, urządzeń, osprzętowania, towar (wymienić jaki?) itp. Prosimy uszczegółowić nazewnictwo przewidzianych zakupów. 4

5 Uzasadnienie zakupu, w przypadku zakupu: środka transportu rzeczy używanych IV. ZABEZPIECZENIE Proponowana forma zabezpieczenia Poręczyciele 4 : Poręczyciel 1. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Poręczyciel 2. Nazwisko i imię Adres zamieszkania V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 k.k.) oświadczam, że: 1. Dotychczas nie otrzymałem/łam bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. 2. Nie posiadałem/łam wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania- zakończyłem/am działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. 3. Nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Nie byłem/łam karany/a w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 5. Zobowiązuję się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania. 6. Nie złożyłem/am wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.). Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach dotyczącym warunków i zasad przyznawania środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków i akceptuję jego treść zobowiązując się do stosowania jego postanowień, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż niekompletny wniosek nie będzie rozpatrywany. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej. Zobowiązuję się do złożenia stosownego oświadczenia, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy: - otrzymam inną pomoc publiczną na przedsięwzięcie, o którego realizację wnioskuję lub pomoc de minimis, - zmianie ulegnie stan prawny lub faktyczny wskazany w dniu złożenia wniosku.., dnia. /miejscowość/.. /podpis wnioskodawcy/ 4 W przypadku, gdy zabezpieczeniem otrzymanych środków będzie weksel z poręczeniem wekslowym (aval). 5

6 Wykaz załączników: 1) Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm. ) oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 2) Oświadczenia poręczycieli 5 o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia potwierdzonych własnoręcznym podpisem przedłożone przez poręczycieli w przypadku, gdy zabezpieczeniem otrzymanej dotacji będzie weksel z poręczeniem wekslowym oraz z oświadczeniami (zgodą) współmałżonków poręczycieli na poręczenie zobowiązań wynikających z umowy przez współmałżonka. 3) Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. 4) Dokumenty potwierdzające zgodę współwłaścicieli na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu objętym współwłasnością. 5) Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej 6. 6) Dokumenty potwierdzające wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 7. 7) Dokumenty potwierdzające wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe. 8) Kserokopię niezbędnych pozwoleń, przyrzeczeń koncesji oraz kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń 8. Informacja doradcy klienta OPINIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH a) W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku bezrobotny odmówił/nie odmówił* bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149).. /data/ /pieczęć i podpis/ b) W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku bezrobotny: - przerwał/nie przerwał* z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149), wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149). - nie otrzymał skierowania na /po skierowaniu podjął/nie podjął* szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149). - otrzymał/nie otrzymał* dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej... /data/ /pieczęć i podpis/ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, występujący w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego, po rozpoznaniu wniosku Pana/Pani.. przyznaje/ nie przyznaje* środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości słownie... Tarnowskie Góry, dnia niepotrzebne skreślić.... /Dyrektor PUP/ 5 W przypadku, gdy zabezpieczeniem otrzymanych środków będzie weksel z poręczeniem. 6 W przypadku braku doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. 7 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w przeszłości. 8 Jeżeli są wymagane przy prowadzeniu danej działalności gospodarczej. 6

7 Załącznik nr l do wniosku o przyznanie środków...., dnia /miejscowość/ /imię i nazwisko/ /adres zamieszkania/ OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 9 Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 k.k.) oświadczam, że: w roku, w którym ubiegam się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat : nie otrzymałem(am) pomocy de minimis, otrzymałem(am) pomoc de minimis w wysokości..euro, otrzymałem(am) pomoc de minimis i w załączeniu przedkładam kopie wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis 10.. /podpis/ 9 Pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 roku); 10 Odpowiednie zaznaczyć. 7

8 Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie środków OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA A. Dane poręczyciela B. Dane współmałżonka poręczyciela * Imię i nazwisko Adres zamieszkania, numer telefonu Stan cywilny 11 Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość PESEL Miesięczny dochód netto Źródło uzyskiwania dochodu - nazwa firmy, - adres, telefon, - rodzaj umowy, - na jaki okres zawarta Aktualne zobowiązania finansowe kwota pozostała do spłaty oraz wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia * Część B wypełniana jest w sytuacji istnienia wspólnoty majątkowej małżonków. W przypadku rozdzielności majątkowej wymagane jest przedstawienie aktu notarialnego potwierdzającego ustanowienie rozdzielności. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym oraz że jestem / nie jestem 12 poręczycielem dotacji oraz refundacji udzielonych ze środków Funduszu Pracy, EFS lub PFRON, jestem / nie jestem 13 w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę lub zatrudniona/y w zakładzie będącym w stanie likwidacji lub upadłości. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udzielonym poręczeniem, zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. PUP w Tarnowskich Górach zapewnia prawo wglądu do moich danych osobowych i ich aktualizacji. Wyrażam zgodę, aby mój współmałżonek poręczył zobowiązania, w przypadku przyznania Wnioskodawcy dofinansowania /Data i podpis poręczyciela/ /Data i podpis współmałżonka poręczyciela/ 11 W przypadku stanu cywilnego wdowa lub wdowiec należy dołączyć akt zgonu współmałżonka. W przypadku stanu cywilnego rozwódka lub rozwodnik należy dołączyć wyrok rozwodowy. 12 Niepotrzebne skreślić. 13 Niepotrzebne skreślić. 8

9 Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie środków OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA A. Dane poręczyciela B. Dane współmałżonka poręczyciela * Imię i nazwisko Adres zamieszkania, numer telefonu Stan cywilny 14 Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość PESEL Miesięczny dochód netto Źródło uzyskiwania dochodu - nazwa firmy, - adres, telefon, - rodzaj umowy, - na jaki okres zawarta Aktualne zobowiązania finansowe kwota pozostała do spłaty oraz wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia * Część B wypełniana jest w sytuacji istnienia wspólnoty majątkowej małżonków. W przypadku rozdzielności majątkowej wymagane jest przedstawienie aktu notarialnego potwierdzającego ustanowienie rozdzielności. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym oraz że jestem / nie jestem 15 poręczycielem dotacji oraz refundacji udzielonych ze środków Funduszu Pracy, EFS lub PFRON, jestem / nie jestem 16 w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę lub zatrudniona/y w zakładzie będącym w stanie likwidacji lub upadłości. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udzielonym poręczeniem, zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. PUP w Tarnowskich Górach zapewnia prawo wglądu do moich danych osobowych i ich aktualizacji. Wyrażam zgodę, aby mój współmałżonek poręczył zobowiązania, w przypadku przyznania Wnioskodawcy dofinansowania /Data i podpis poręczyciela/ /Data i podpis współmałżonka poręczyciela/ 14 W przypadku stanu cywilnego wdowa lub wdowiec należy dołączyć akt zgonu współmałżonka. W przypadku stanu cywilnego rozwódka lub rozwodnik należy dołączyć wyrok rozwodowy. 15 Niepotrzebne skreślić. 16 Niepotrzebne skreślić. 9

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :...

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :... WNIOSKODAWCA... / miejscowość, data /... / imię i nazwisko /... / adres zamieszkania, kod pocztowy /... / ulica, nr domu / Powiatowy Urząd Pracy... w Gryficach / nr telefonu / WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:...

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:... ......,dnia... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu).. (adres e-mail) WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSKODAWCA (miejscowość), dn (imię) Adres zamieszkania: (nazwisko) (ulica) (nr domu) (nr lokalu) (kod pocztowy) (miejscowość) (telefon) (adres e-mail) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA...... (miejscowość i data) (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym)... (numer telefonu) Powiatowy Urząd Pracy 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel 59 8343442,

Bardziej szczegółowo

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K CAZ nr 9351/ /2011 WNIOSKODAWCA:.. /imię i nazwisko/,dnia miejscowość.. /adres zameldowania wraz z kodem pocztowym/.. /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2015 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej I.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie ...,... miejscowość data... Imię i nazwisko bezrobotnego... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie WnDzGosOg/ / WNIOSEK BEZROBOTNEGO O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskodawca: Nazwisko i Imię bezrobotnego*/ absolwenta CIS* 1 / absolwenta KIS* 2 /: Adres zamieszkania: Numer PESEL: Telefon: Wykształcenie /zawód wyuczony/: WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . Łuków, dn.... 2015 r. (imię i nazwisko). (nr PESEL). (data ostatniej rejestracji w PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY... w LĘBORKU, ul. GDAŃSKA 35 3... 84-300 LĘBORK nr dowodu osobistego, przez kogo i kiedy wydany W N I O S E K NR...

POWIATOWY URZĄD PRACY... w LĘBORKU, ul. GDAŃSKA 35 3... 84-300 LĘBORK nr dowodu osobistego, przez kogo i kiedy wydany W N I O S E K NR... 1.... imię/imiona i nazwisko bezrobotnego, 2.... adres zamieszkania lub pobytu, telefon POWIATOWY URZĄD PRACY... w LĘBORKU, ul. GDAŃSKA 35 3.... 84-300 LĘBORK nr dowodu osobistego, przez kogo i kiedy wydany...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.info Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary tel. 068-479-13-65 http://pup.zary.sisco.info Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu URZĄD PRACY Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o uważne jego przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem przyznawania bezrobotnym z

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W N I O S E K O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Poz. w rejestrze zgł......., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI ZA POŚREDNICTWEM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE W N I O S E K O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

... (telefon kontaktowy) STAROSTA MONIECKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

... (telefon kontaktowy) STAROSTA MONIECKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSKODAWCA:... (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania)... (telefon kontaktowy) STAROSTA MONIECKI Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Art. 46 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo