Koncepcja struktury internetowego systemu komunikacji i przetwarzania danych opartego na idei Cloud Computing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja struktury internetowego systemu komunikacji i przetwarzania danych opartego na idei Cloud Computing"

Transkrypt

1 Wiktor RUTKA Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Koncepcja struktury internetowego systemu komunikacji i przetwarzania danych opartego na idei Cloud Computing 1. Wstęp do problemu Niejednokrotnie, zmuszeni do automatyzacji pewnych procesów (czy to zachodzących w korporacji, w badaniach naukowych, itp.) naukowcy oraz pracownicy firm zobligowani są do chwytania się po coraz nowsze i mniej standardowe techniki, technologie i metody. Przykładem takiego podejścia są systemy pobierające oraz wstępnie przetwarzające dane w ściśle określonym celu. Wiele z takich systemów potrafi nadać znaczenie danym, które przetwarza, zmienić nieuporządkowany zbiór liczb/słów w konkretną informację. Systemy, które zajmują się ogromnymi ilościami danych, powinny być zoptymalizowane pod kątem architektury w taki sposób, aby umoŝliwić swobodne działanie poszczególnym modułom nawet przy ekstremalnym obciąŝeniu. Pretekstem do tego typu rozwaŝań niech będzie internetowy system transakcyjny, współpracujący z wieloma platformami brokerskimi (rynki OTC <<Over The Counter>>). Aplikacja owa, musi pobierać surowe dane (instrumenty bazowe) z róŝnych platform brokerskich, na ich podstawie wyliczać instrumenty pochodne, indeksy oraz sugerować działania, które naleŝy podjąć w celu maksymalizacji zysków. Wiedza wykorzystana w tym artykule pochodzi głównie ze specyfikacji protokołów [9] oraz ksiąŝek traktujących w sposób ogólny rozwaŝany temat. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, Ŝe pojęcia takie jak Cloud Computing, Grid Computing, Web2.0 czy WebService stały się wręcz modne i nie trudno trafić na wartościową informację w szeroko rozumianym Internecie. Samo pojęcie przetwarzania w chmurze (Cloud Computing <<CC>>) jest róŝnie definiowane przez osoby zajmujące się tym pojęciem. Autorzy [4] przyrównują CC do Grid Computing (GC), jednak definiując CC jako paradygmat biznesowy podczas gdy GC jako narzędzie naukowe. Rzeczywiście, pojęcia są bardzo zbliŝone do siebie a róŝnią się jedynie modelem rozproszenia. GC stawia na przyśpieszenie obliczeń w rozproszonym środowisku, gdzie kaŝda jednostka powinna zajmować się tymi samymi danymi oraz obliczeniami, podczas gdy CC kładzie nacisk na rozproszenie usług. Wszystkie dane oraz obliczenia traktowane są jako usługi i same w sobie nie muszą być rozproszone/zrównoleglone (choć mogą). NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe pojęcie Cloud Computing odnosi się zarówno do sfery sprzętowej jak i programowej. Serwery w chmurze mogą być fizycznymi maszynami jak i wirtualnymi. Niuans ten został dostrzeŝony w [1], gdzie CC zostało zdefiniowane jako zespół wirtualnych zasobów komputerowych. WaŜnym aspektem w rozpatrywanym problemie jest równieŝ komunikacja pomiędzy poszczególnymi usługami. Wiadomo, Ŝe musi to być jeden ze sposobów komunikacji uŝywany w WebServicach [6] [7], jednak, w odróŝnieniu od standardowych zastoso- 200

2 wań, w tym przypadku ogromny nacisk został połoŝony na czas komunikacji oraz szybkość reakcji na zdarzenia. XMPP Pub-Sub, bo tak nazywa się protokół, zaproponowany w poniŝszej publikacji, jest protokołem bezpośrednio powiązanym z usługami komunikatorów internetowych wzbogacony o usługę Pub-Sub. Samo rozwiązanie XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) jest z załoŝenia zaprojektowane do natychmiastowej reakcji na zdarzenia, natomiast podejście Pub-Sub pozwala na subskrypcję do konkretnych tematów (topic). Idea powyŝsza jest zaprezentowana w [10] natomiast szczegółowa specyfika jest zawarta w [9]. 2. Koncepcja struktury systemu Warstwy aplikacji mają na celu wyodrębnienie poziomów logicznych struktury systemu. Dzięki temu moŝna wskazać, który moduł rozpatrywanej aplikacji naleŝy do jakiego poziomu abstrakcji. Tego teŝ naleŝy się trzymać podczas szczegółowego projektowania i realizacji projektu, zachowując logiczne wyodrębnienie struktur naleŝących do danego poziomu abstrakcji [8]. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe rozpatrujemy system dalece rozproszony, a co za tym idzie, projekt ten nie obejmuje zagadnień na poziomie pojedynczego modułu (przynajmniej w tym momencie). Abstrakcje, o których mowa była wyŝej, dotyczą całych grup modułów i cześci aplikacji, które wyodrębniają, obliczają, pobierają i publikują dane. W zaleŝności od stopnia przetworzenia danych oraz wymagań funkcjonalnych modułu, zostały wydzielone następujące warstwy abstrakcji (nawiązując do metamodelu architektury SOA <<Service Oriented Architecture>>): Rys. 1. Warstwy aplikacji (opracowanie własne) Fig. 1. The layers of the application KaŜda część składowa rozpatrywanego systemu rozproszonego będzie posiadała powyŝszą budowę warstwową. Moduły w rozproszonym systemie będą musiały wykonywać następujące czynności: zbierać dane bazowe, przetwarzać dane bazowe do instrumentów pochodnych, publikować wyniki dla innych modułów. 201

3 Idea połączenia wszystkich części rozproszenia została przedstawiona na rysunku 2. NaleŜy pamiętać, Ŝe jest to jedynie wstępna propozycja wykorzystania rozproszonych aspektów omawianego systemu i ma na celu tylko zobrazowanie budowy całości. Wszystkie moduły po przetworzeniu danych łączą się z pojedynczym modułem centralnym, który na podstawie rezultatu działania powyŝszych ma za zadanie podejmować decyzję dotyczącą następnego ruchu na giełdzie. Rys. 2. Koncepcja rozproszonego systemu (opracowanie własne) Fig. 2. Conception of the distributed system Warstwa pobierania, jest odpowiedzialna za wyszukiwanie i pobieranie danych z Internetu. Elementy modułu spełniające powyŝszą funkcjonalność są nazywane pająkami internetowymi (web-spiders) [11], które przeszukają sieć i parsują znalezione informacje. Największym problemem tej warstwy jest fakt, Ŝe niektóre informacje nie są dostępne bezpośrednio w Internecie. Większość giełd internetowych nie pozwala na dostęp do swoich danych kaŝdemu internaucie, przedstawiając je w HTML lub za pomocą dostępnego API (Application Programming Interface). Dlatego najbardziej odpowiednim rozwiązaniem, byłoby zawarcie porozumienia z firmą, która taką funkcjonalność oferuje. Pająki internetowe przeszukują sieć w celu znalezienia konkretnych danych. Gdy znajdą odpowiednie źródło w internecie, parsują stronę i wyciągają odpowiednie/potrzebne dane (rysunek 4). Idealnym stanem było by, gdyby wszystkie źródła internetowe były pisane w zrozumiałym dla maszyn/programów języku (np. Resource Description Framework RDF) [5], natomiast sposób ich wyświetlania był zapisany w innym miejscu. Dzięki temu pająki internetowe nie musiałyby parsować informacji a jedynie ją wyszukiwać. 202

4 Rys. 3. Pobieranie instrumentów bazowych w obrębie pojedynczego modułu (opracowanie własne) Fig. 3. Getting base instruments within single module Rys. 4. Pobieranie i parsowanie danych (opracowanie własne) Fig. 4. Getting and parsing data Po pobraniu i udostępnieniu danych, moŝna przystąpić do przetwarzania. Kolejna warstwa (przetwarzania) jest odpowiedzialna za wyliczanie odpowiednich statystyk na podstawie zasobu zgromadzonego w wyŝszej warstwie. Moduły na tym poziomie abstrakcji muszą się efektywnie komunikować z warstwą poprzednią (pobierania danych). Wymagane tu jest aby komunikacja inicjowana była w momencie pojawienia się nowych danych bądź aktualizacji wartości danych juŝ znanych. Rozwiązaniem tego problemu moŝe być protokół XMPP Pub-Sub, który powstał z wykorzystaniem idei dwóch protokołów: XMPP oraz Pub-Sub. Pub-Sub jest rozszerzeniem protokołu XMPP wprowadzając do niego dodatkową funkcjonalność (publikacja i subskrypcja). Dzięki temu nadawca (pająk internetowy, który znalazł nowe dane bądź nowe wartości do juŝ istniejących danych) moŝe publikować wiadomości w danym temacie. Odbiorca (część warstwy odpowiedzialna za wylicza- 203

5 nie konkretnych instrumentów pochodnych), który subskrybuje dany temat jest niezwłocznie informowany o zmianie. Rys. 5. Wyliczanie instrumentów pochodnych w obrębie pojedynczego modułu (opracowanie własne) Fig. 5. Computing derivatives within single module Podejście takie odciąŝa system od ustawicznego odpytywania się (rysunek 6), czy nastąpiła jakaś zmiana na rynku. Oprócz tego, elementy wyliczające instrumenty pochodne mają moŝliwość niezwłocznej reakcji po zaistnieniu takiej zmiany (rysunek 7). Rys. 6. Schemat tradycyjnego podejścia do reakcji na zmiany (opracowane na podstawie [10]) Fig. 6. Scheme of an traditional approach to a reaction on changes 204

6 Rys. 7. Schemat reakcji na zmiany z wykorzystaniem XMPP Pub-Sub (opracowane na podstawie [10]) Fig. 7. Scheme of a reaction on changes with XMPP Pub-Sub protocol Po przeprowadzeniu odpowiedniej obróbki danych naleŝy je opublikować, tak aby reszta systemu miała do nich dostęp. Pytanie rodzi się, w jaki sposób tego dokonać? Rys. 8. Wykorzystanie Jabber/XMPP do komunikacji między rozproszonymi komponentami (opracowanie własne) Fig. 8. Jabber/XMPP approach in communication between distributed components NaleŜy stworzyć konstrukcje aplikacyjną, naleŝącą do kategorii aplikacji pośredniczących (middleware). Jedne z konstrukcji spełniających oczekiwania rozpatrywanego systemu znane są pod pojęciem Enterprise Service Bus (ESB). Infrastrukturę taką moŝna stworzyć uŝywając dostępnych narzędzi (jak Synapse) lub zaproponować oraz zaimplementować rozwiązanie autorskie od podstaw. Idąc w kierunku takich rozwiązań jak 205

7 Synapse naleŝało by całość oprzeć na rozwiązaniach ws-* korzystając z protokołu SOAP lub REST. RównieŜ odpowiednim rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie (podobnie jak to miało w warstwie poprzedniej) rozwiązań opartych o protokół XMPP (rysunek 8). Serwer taki naleŝy odpowiednio obudować aplikacjami, w taki sposób by spełniał załoŝenia architektury ESB. Rozwiązanie, które proponuje autor jest związane z uŝyciem serwera Jabber/XMPP z wykorzystaniem Pub-Sub, które zaoszczędziło by czasu i mocy obliczeniowej na odpytywanie się poszczególnych modułów. Pomijając powyŝszy fakt, dla chmury rozproszonych modułów nie jest moŝliwe stosowanie podejścia, w którym to moduł wnioskujący odpytuje się wszystkich uczestników o kolejne porcje danych; Nie musi on posiadać informacji o tym gdzie znajdują się moduły odpowiedzialne za konkretny instrument pochodny. 3. Całość w słuŝbie jedności Autor w rozdziale poprzednim zaprezentował architekturę budowy pojedynczego modułu rozpatrywanego systemu rozproszonego. Zostały przedstawione podstawowe problemy występujące podczas realizacji tego zadania, jak równieŝ niektóre (preferowane) sposoby ich rozwiązywania. Rys. 9. Koncepcja systemu pobierania i przetwarzania danych z rynków typu OTC (opracowanie własne) Fig. 9. Conception of getting and computing data from OTC markets śeby cały system spełniał załoŝenia (co do funkcjonalności jak i wydajności) naleŝy, w sposób optymalny, połączyć poszczególne moduły. NaleŜy pamiętać, Ŝe od strony 206

8 architektury moduł wnioskujący niczym się nie róŝni od pozostałych (poza faktem, Ŝe w warstwie pobierającej dane nie uŝywa pająków internetowych, tylko dowolnego sposobu komunikacji z resztą modułów). Ponadto moŝe być zdecydowanie więcej niŝ tylko jeden moduł wnioskujący. Liczba komponentów pobierających dane moŝe być (a co waŝniejsze, powinna być) duŝa, tworząc tym samym chmurę obliczeniową. Nie moŝliwe jest aby w takim wypadku znany był adres kaŝdego z modułów; ilość taka wyklucza odpytywanie adres po adresie. Dodatkowym utrudnieniem, które występuje w tego typu systemach, jest to, Ŝe moduły mogą być zaleŝne od siebie (wynik działania jednego jest wejściem innego). RównieŜ w tym przypadku autor proponuje uŝycie Jabber/XMPP z rozszerzeniem Pub- Sub (rysunek 9). 4. Wnioski Rozwiązanie proponowane w tym rozdziale eliminuje konieczność zapamiętywania miejsca deploymentu (rozmieszczenia) poszczególnych komponentów, co więcej nie wymaga odpytywania ich o nową porcję danych. Jedynym wymaganiem jest stworzenie tematów (topiców) dzięki wykorzystaniu Pub- Sub, publikowanie tam informacji będących wynikiem działania konkretnych modułów oraz subskrypcja modułów wnioskujących do interesujących ich tematów. Taki sposób rozwiązania tego problemu jest elastyczny oraz skalowalny: nie tylko łatwo modyfikować poszczególne komponenty ale równieŝ bez konieczności specjalnej rejestracji dodawać nowe. Literatura 1. Boss G., Malladi P., Quan D., Legregni L., Hall H.: Cloud Computing. High Performance On Demand Solutions (HiPODS) Cavoukian A.: Privacy in the clouds. Identity Journal Limited Broberg J., Venugopal S., Buyya R.: Market-oriented Grids and Utility Computing: The State-of-the-art and Future Directions. Springer Science + Business Media B.V Taylor I., Harrison A.: From P2P and Grids to Service on the Web. Springer-Verlag London Limited Broekstra J., Kampmatn A.: Semantic Web and Peer-to-Peer. Springer Berlin Heidelberg Troelsen A.: Pro C# 2005 and the.net 2.0 Platform. Apress 2005, s Belussi A., Catania B., Clementini E., Ferrari E.: Spatial Data on the Web. Springer Berlin Heidelberg Freeman Erick, Freeman Elisabeth, Sierra K., Bates B.: Head First. Design Patterns. Helion Singhal A., Winograd T., ScarfoneK.: Guide to Secure Web Services National Institute of Standards and Technology Buschmann F., Henney K., Schmidt D.: Pattern-Oriented Software Architecture. Wiley & Sons Pilone D., Miles R.: Head First. Software Development. Helion Ramsey B., Con Z.: Distribution and Publication Wtih Atom Web Services, Schemantic Booth D., Haas H., McCabe F.,

9 14. Millard P., Saint-Andre P., Meijer R., html 15. Henshaw-Plath E., McCrea E., Jones M.T., Build A Web Spider on Linux, Streszczenie Obecny rozwój techniki, technologii oraz metod przetwarzania danych doprowadził do sytuacji, w której firmy, instytucje oraz osoby prywatne mają moŝliwość coraz szybszego i pewniejszego bogacenia się. Niniejsza publikacja przedstawia propozycję struktury rozproszonego systemu komunikacji, ułatwiającego zbieranie danych oraz automatyzującego ich przetwarzanie i podejmowanie decyzji. Podział logiczny oparty został na wzorcach projektowych MVC oraz MTV. Propozycja komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami dotyczyła protokołu XMPP z wykorzystaniem rozszerzenia Pub-Sub. Conception of the Web communication system and data computing structure based on idea of Cloud Computing Summary Existing developement of techinique, technology and methods of data computing bring to the situation, when companies, institutions and private persons have a possibility to grow rich in quicker and more surely way. Present publication presents a proposition of structure of distributed communication system, who help in collecting and automating of computing data and automating of making decision. Logical division was based on MVC and MTV design patterns. Proposition of communication between particular components apply to XMPP potocol with Pub-Sub extension. 208

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection Katedra InŜynierii Oprogramowania InŜynieria Oprogramowania i Bazy Danych Sławomir Zabkiewicz Nr albumu 5081 Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Depency Injection

Bardziej szczegółowo

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie Ewelina ZAJĄC, Tomasz CIEPLAK Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:ewelina.n.zajac@gmail.com, t.cieplak@pollub.pl Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Maciej Siwicki Ochrona praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Streszczenie W pracy poddano analizie problematykę

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Justyna Siwińska * INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Wstęp Podejmowanie decyzji biznesowych, zarówno o znaczeniu operacyjnym jak i taktycznym oraz strategicznym, staje się coraz trudniejsze.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Mariusz Borawski Kesra Nermend

Mariusz Borawski Kesra Nermend ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO WSPOMAGANIA DECYZJI W PLANOWANIU WIELOLETNIM W SAMORZĄDACH TERYTORIALNYCH Mariusz Borawski Kesra Nermend Wprowadzenie Planowanie budŝetowe to kategoria finansowa

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja usług Service Certification

Certyfikacja usług Service Certification Certyfikacja usług Service Certification Idea oraz sposoby podejścia do oceny jakości usług Michał Juchnowicz Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 14 stycznia 2007 r. Abstrakt

Bardziej szczegółowo

Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych

Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych Platforma Badawcza Mechanizmów Aukcyjnych Mariusz Kamola, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof Malinowski, Wojciech Stańczuk email: {Mariusz.Kamola, Ewa.Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof.Malinowski}@nask.pl,

Bardziej szczegółowo

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modelu referencyjnego dla rozwoju technologii Open Source testowania oprogramowania

Koncepcja modelu referencyjnego dla rozwoju technologii Open Source testowania oprogramowania 1. Wstęp Kamil DOWGIELEWICZ, Cezary ORŁOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska E mail: kamil.dowgielewicz@tu.koszalin.pl, cor@zie.pg.gda.pl Koncepcja modelu referencyjnego dla

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Informatyki Systemy informatyczne w zarządzaniu Redakcja naukowa Waldemar Karwowski Arkadiusz Orłowski Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie

Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie Karol Łopaciński Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do zarządzania modyfikowalnymi widŝetami, wyświetlanymi na pulpicie uŝytkownika

Generyczny system do zarządzania modyfikowalnymi widŝetami, wyświetlanymi na pulpicie uŝytkownika Wydział Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania InŜynieria Oprogramowania i Baz Danych Robert Meisner Nr albumu s3303 Generyczny system do zarządzania modyfikowalnymi widŝetami, wyświetlanymi na

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Paweł Elert Nr albumu: 203027 Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Praca magisterska na kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo