PRZEGLĄD ZMIAN W PRAWIE PRACY W 2019 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD ZMIAN W PRAWIE PRACY W 2019 R."

Transkrypt

1 PRZEGLĄD ZMIAN W PRAWIE PRACY W 2019 R. na co muszą zwrócić uwagę pracodawcy adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior 1

2 Program szkolenia 1. Rewolucyjne zmiany w zbiorowym prawie pracy nowe uprawnienia i obowiązki związane ze zmianą przepisów o związkach zawodowych 2. Nowe regulacje w zakresie formy wypłaty wynagrodzenia 3. Nowe zasady prowadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji pracowniczej 4. Dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy w 2019 r. 5. Monitoring pracowników 6. Obowiązki pracodawców związane z PPK 7. Zmiany w zakresie BHP 2

3 Związki zawodowe Rozszerzenie prawa wstępowania do organizacji związkowych Kategoria osób Do 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. pracownicy TAK TAK wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło) prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnieni) emeryci, renciści (zachowują też przynależność do związku zawodowego) bezrobotni w przypadkach i na warunkach określonych statutami związków wolontariusze, stażyści, inne osoby świadczące pracę bez wynagrodzenia (na warunkach określonych statutami związków) NIE NIE TAK TAK TAK** TAK** wykonujący pracę na podstawie umowy agencyjnej TAK* TAK** wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą TAK TAK** * jeżeli nie są pracodawcami ** jeżeli nie zatrudniają innych osób oraz mają prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związki NIE TAK TAK TAK 3

4 Związki zawodowe Zmiana definicji zakładowej organizacji związkowej (z.o.z.) Do 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. 10 członków będących pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji 10 członków będących pracownikami u pracodawcy lub innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji 4

5 Związki zawodowe Zmiany w zakresie treści i częstotliwości przedstawiania informacji o liczebności organizacji Do 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie członków, którymi są pracownicy lub osoby wykonujące pracę nakładczą o liczbie członków, którymi są pracownicy lub inne osoby wykonujące pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji co kwartał według stanu na ostatni dzień kwartału, do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale co 6 miesięcy według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie 5

6 Związki zawodowe Konsekwencje nieprzedstawiania informacji przez organizacje związkowe: Do 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. brak przepisów organizacji, która nie wypełniła w terminie obowiązków przedstawiania informacji o liczbie członków nie przysługują uprawnienia z.o.z. do czasu wykonania tych obowiązków 6

7 Związki zawodowe Procedura weryfikacyjna informacji o liczebności członków pracodawca (lub inna organizacja związkowa) składa z.o.z. pisemne zastrzeżenie co do liczebności (w ciągu 30 dni od przedstawienia informacji o liczebności) z.o.z. występuje do sądu rejonowego z wnioskiem o ustalenie jej liczebności na ostatni dzień danego półrocza sąd wydaje orzeczenie co do liczebności (w ciągu 60 dni od złożenia wniosku) jeżeli zastrzeżenie było bezpodstawne, ponowne zgłoszenie zastrzeżenia jest możliwe po upływie roku od uprawomocnieni a się orzeczenia! UWAGA : Kto w związku z pełnioną funkcją związkową w celu uzyskania uprawnień z.o.z. lub reprezentatywnej z.o.z., podaje liczbę członków organizacji związkowej wyższą niż wynikająca ze stanu faktycznego podlega grzywnie 7

8 Związki zawodowe Rozszerzenie zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność związkową na osoby niebędące pracownikami: do postępowań dotyczących naruszenia zakazu nierównego traktowania będą stosowane odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy sądem właściwym będzie sąd pracy dyskryminujące postanowienia umów cywilnoprawnych mogą być uznane za nieważne: - zamiast nich będą stosowane odpowiednie przepisy regulujące dany stosunek prawny - w razie ich braku - postanowienia będą zastępowane odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego 8

9 Związki zawodowe Zmiany dotyczące udzielania przez pracodawcę informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej Do 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. ogólne sformułowanie obowiązku udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania brak terminu, w którym pracodawca powinien odpowiedzieć na żądanie związku doprecyzowanie rodzaju informacji których może domagać się związek informacje dotyczące: warunków pracy i zasad wynagradzania działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia 30-dniowy termin na udzielenie informacji przez pracodawcę (liczony od dnia otrzymania wniosku) 9

10 Związki zawodowe W wyniku rozszerzenia prawa do koalicji związkowej osoby wykonujące pracę zarobkową niebędące pracownikami uzyskają, m.in. prawo do: zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie z.o.z. zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jej funkcji związkowej szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem / rozwiązaniem stosunku prawnego innego niż stosunek pracy szczególnej ochrony przed jednostronną zmianą warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść rekompensaty pieniężnej w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia w przypadku naruszenia szczególnej ochrony 10

11 ! Związki zawodowe UWAGA: od 1 stycznia 2019 r. przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w których jest mowa o pracownikach, mają odpowiednie zastosowanie do innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową. Oznacza to, że spory pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami i ich organizacjami dotyczące interesów tych osób będą rozwiązywane na zasadach określonych w ww. ustawie 11

12 Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia Zmiana preferowanej formy wypłaty wynagrodzenia z gotówkowej na bezgotówkową od 1 stycznia 2019 r.: wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych wniosek może mieć postać papierową lub elektroniczną 12

13 Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia Do 22 stycznia 2019 r. pracodawca informuje pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych o obowiązku: podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych Pracownik podaje pracodawcy numer rachunku albo składa wniosek o dalszą wypłatę wynagrodzenia w gotówce w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od pracodawcy! UWAGA: Jeżeli w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia otrzymania przez pracodawcę numeru rachunku pracownika albo wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych przypada termin wypłaty wynagrodzenia - pracodawca wypłaca je do rąk własnych pracownika 13

14 Dokumentacja pracownicza w 2019 r. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej: możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej możliwość zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie) poinformowanie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji i możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji zniszczenie poprzedniej formy dokumentacji w przypadku jej nieodebrania 14

15 Dokumentacja pracownicza w 2019 r. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej: Pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej nowy okres przechowywania dokumentacji stosuje się do pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. w przypadku pracowników zatrudnionych przed tą datą (ale po 31 grudnia 1998 r.) istnieje możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji z 50 do 10 lat w przypadku złożenia raportów informacyjnych do ZUS 15

16 Dokumentacja pracownicza w 2019 r. Akta osobowe pracowników CZĘŚĆ A CZĘŚĆ B CZĘŚĆ C CZĘŚĆ D dokumentacja dotycząca danych osobowych, zgromadzona w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dokumentacja dotycząca nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika dokumentacja związana z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy odpisy zawiadomień o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej nowy podział akt osobowych dotyczy dokumentacji pracowniczej pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. w zakresie sposobu prowadzenia i podziału akt osobowych pracowników pozostających w zatrudnieniu na dzień 1 stycznia 2019 r. i zgromadzonych przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe. Nowe regulacje mają zastosowanie do dokumentacji tych pracowników gromadzonej od 1 stycznia 2019 r. do zakresu kart ewidencji czasu pracy tych pracowników prowadzonych w dniu 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (np. dotyczące sposobu oznaczania dyżurów, pracy w poszczególnych dobach) 16

17 Dokumentacja pracownicza w 2019 r. Obowiązki pracodawcy związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej: Pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi informację o: okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej możliwości odbioru tej dokumentacji do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu jej przechowywania zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania we wskazanym terminie 17

18 Dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy? Czy pracodawca może przechowywać CV kandydatów na potrzeby przyszłych rekrutacji?? Czy takie działanie wymaga osobnej zgody kandydata? Pracodawca powinien trwale usunąć dane osobowe kandydata, z którym nie zdecydował się zawrzeć umowy o pracę niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na uczestniczenie w przyszłych rekrutacjach 18

19 Dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy Benefity pracownicze, np. karnety sportowe oraz usługi w zakresie BHP: zawarcie umów z dostawcami usług zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych pracowników poinformowanie pracowników o kategoriach przekazywanych danych Opieka zdrowotna dla pracowników: zawarcie umowy z dostawcą usług medycznych brak konieczności zawierania umów powierzenia przetwarzania danych (placówki medyczne są administratorami danych osobowych) poinformowanie pracowników 19

20 Dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy Obecnie trwają prace sejmowe nad nowelizacją Kodeksu pracy dotyczącą wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez pracowników i kandydatów do pracy: zgoda kandydata lub pracownika jako podstawa przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż te wymienione w Kodeksie pracy zgoda nie może dotyczyć danych odnoszących się do wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzanie danych wrażliwych (np. poglądy polityczne, orientacja seksualna, stan zdrowia) jest możliwe jedynie, gdy ich przekazanie następuje z inicjatywy kandydata lub pracownika przetwarzanie danych biometrycznych pracownika będzie jednak dopuszczalne, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę szczególnie ważnych informacji lub pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony brak zgody nie może pociągać negatywnych konsekwencji dla pracownika lub kandydata do pracy 20

21 Monitoring pracowników do maja 2018 r. polskie prawo nie regulowało kwestii monitoringu pracowników warunki legalnego monitoringu pracowników były wywodzone z ogólnych zasad (prywatność, prawo do kontroli i organizacji pracy, ochrona danych osobowych, itp.) brak jednolitego stanowiska co do procedury wprowadzenia monitoringu i koniecznych formalności 25 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy - nowe przepisy: art. 22[2] i 22[3] KP warunki wprowadzenia i stosowania legalnego monitoringu w zakładzie pracy podział: - monitoring wizyjny - kontrola poczty elektronicznej - inne formy monitoringu co to w zasadzie jest monitoring? 21

22 Monitoring pracowników Obowiązki (każda forma monitoringu): 1. Określenie celów, zakresu i sposobu zastosowania monitoringu w wewnętrznych aktach prawa pracy 2. Obowiązek informacyjny z RODO (art. 12 i 13) 3. Poinformowanie pracowników o monitoringu 4. Oznaczenie monitorowanego terenu 5. Rozpoczęcie stosowania monitoringu 6. Informowanie zatrudnianych pracowników o stosowanym monitoringu 22

23 Monitoring pracowników monitoring wizyjny Monitoring wizyjny nadzór (nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy) w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu Jest dopuszczalny, gdy jest to niezbędne do zapewnienia (zasada niezbędności): bezpieczeństwa pracowników ochrony mienia kontroli produkcji zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę Katalog ten ma charakter zamknięty. Żadne inne względy (np. ocena pracy pracownika) nie uprawniają pracodawcy do stosowania monitoringu wizyjnego Okres przechowywania nagrań: zasadniczo maksymalnie 3 miesiące od powstania Katalog miejsc wyłączonych z możliwości monitorowania 23

24 Monitoring pracowników Inne formy monitoringu Stosowanie innych form monitoringu (w tym skrzynki ) jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne do (zasada niezbędności): zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy; oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy 24

25 Monitoring pracowników Wprowadzenie monitoringu w zakładzie pracy ustalenie celu, zakresu i sposobu monitorowani a w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub obwieszczeni u pracodawcy poinformowa nie pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy - min. 2 tygodnie przed uruchomienie m monitoringu obowiązek informacyjny z RODO (m.in. okres przechowyw ania, odbiorcy danych, itp.) oznaczenie monitorowaneg o terenu poprzez odpowiednie znaki lub ogłoszenia dźwiękowe min. na jeden dzień przed uruchomieniem monitoringu pisemne poinformowanie pracownika o celu, zakresie i sposobie monitorowania przed dopuszczeniem do pracy 25

26 Obowiązki pracodawców związane z PPK Obowiązek utworzenia PPK Dotyczy: podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, czyli: pracodawców w rozumieniu Kodeksu pracy zleceniodawców nakładców rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych podmiotów, w których działają rady nadzorcze, jeżeli ich członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji Nie dotyczy: podmiotu zatrudniającego, który prowadzi PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z PPK 26

27 Obowiązki pracodawców związane z PPK Utworzenie PPK krok po kroku 1. wybór instytucji finansowej (w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników) 2. w przypadku braku porozumienia na miesiąc przed upływem terminu, w którym pracodawca powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK instytucję finansową wybiera podmiot zatrudniający 3. zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez podmiot zatrudniający i instytucję finansową, która podlega wpisowi do ewidencji PPK na wniosek tej instytucji 4. zawarcie przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz poszczególnych zatrudnionych 27

28 Obowiązki pracodawców związane z PPK Terminy wejścia w życie ustawy o PPK podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób na dzień 31 grudnia 2018 r. 1 lipca 2019 r. podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r. 1 stycznia 2020 r. podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób na dzień 31 grudnia 2019 r. 1 lipca 2020 r. pozostałych podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych 1 stycznia 2021 r. 28

29 Obowiązki pracodawców związane z PPK umowy o prowadzenie należy zawrzeć do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, kiedy zaczynamy stosować ustawę do danego podmiotu umowę o zarządzenie należy zawrzeć nie później niż 10 dni roboczych przed upływem ww. terminu na zawarcie umów o prowadzenie Terminy dokonywania wpłat do PPK wpłaty mają być dokonywane od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK wpłaty obliczamy i potrącamy w terminie wypłaty wynagrodzenia wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym zostały obliczone i pobrane 29

30 Obowiązki pracodawców związane z PPK PRZYKŁAD: Podmiot zatrudniający na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniał ponad 250 osób. W związku z tym, obowiązki wynikające z ustawy o PPK będą miały zastosowanie do niego już 1 lipca 2019 r. Oznacza to, że podmiot zatrudniający powinien: zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 28 września 2019 r. zawrzeć umowę o prowadzenie PPK do 10 października 2019 r. dokonać wpłat do PPK od listopada 2019 r. (obliczonych od wynagrodzenia wypłaconego w październiku po zawarciu umowy o prowadzenie PPK) 30

31 Obowiązki pracodawców związane z PPK UWAGA! W styczniu 2019 r. na stronach PFR opublikowana zostało odmienna interpretacja: zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 25 października 2019 r. zawarcie umowy o prowadzenie PPK do 12 listopada 2019 r. pierwsze potrącenia pierwsze wynagrodzenie wypłacane po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wpłaty do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy wpłaty zostały obliczone i pobrane z wynagrodzenia 31

32 Zmiany w BHP od 1 stycznia 2019 r. Ograniczenie obowiązku szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno biurowych: szkolenia nie są wymagane w przypadku, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, chyba że z oceny ryzyka pracodawcy wynika, że takie szkolenia są konieczne Umożliwienie przejęcia zadań służby BHP przez szersze grono pracodawców: pracodawca może samodzielnie wykonywać zadania tej służby, pod warunkiem że zatrudnia do 50 (a nie, jak do tej pory 20) pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka 32

33 Zmiany w BHP od 1 stycznia 2019 r. Grupy działalności z nie wyższą niż trzecią kategorią ryzyka to przykładowo: produkcja odzieży, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych handel hurtowy i detaliczny transport lotniczy działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa działalność związana z obsługą rynku nieruchomości działalność związana z administracyjną obsługą biura administracja publiczna działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 33

34 Kontakt adw. Krzysztof Gąsior +48 (22)

Pracownicze Plany Kapitałowe kto będzie objęty obowiązkiem utworzenia i prowadzenia PPK. adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior

Pracownicze Plany Kapitałowe kto będzie objęty obowiązkiem utworzenia i prowadzenia PPK. adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior Pracownicze Plany Kapitałowe kto będzie objęty obowiązkiem utworzenia i prowadzenia PPK adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior 1. Podmioty objęte obowiązkiem utworzenia i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe - przypadki szczególne umowy cywilnoprawne, zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne

Pracownicze Plany Kapitałowe - przypadki szczególne umowy cywilnoprawne, zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne Pracownicze Plany Kapitałowe - przypadki szczególne umowy cywilnoprawne, zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne apl. adw. Marta Rogocz w kancelarii Zawirska Gąsior 1. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRACOWNIKÓW po najnowszych zmianach. adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior

MONITORING PRACOWNIKÓW po najnowszych zmianach. adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior MONITORING PRACOWNIKÓW po najnowszych zmianach adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior Program szkolenia 1. Prywatność pracownika a prawo pracodawcy do kontroli 2. Obowiązki i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe nowe obowiązki dla pracodawców. Kto musi być gotowy na 1 lipca 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe nowe obowiązki dla pracodawców. Kto musi być gotowy na 1 lipca 2019 r. Pracownicze Plany Kapitałowe nowe obowiązki dla pracodawców. Kto musi być gotowy na 1 lipca 2019 r. adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior 1. Pracownicze Plany Kapitałowe jako nowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zbiorowym prawie pracy. Dr Magdalena Rycak

Zmiany w zbiorowym prawie pracy. Dr Magdalena Rycak Zmiany w zbiorowym prawie pracy Dr Magdalena Rycak Zmiany w zbiorowym prawie pracy Zmiany w zbiorowym prawie pracy: - prawo tworzenia związków zawodowych dla większej liczby zatrudnionych - nowe zasady

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE wprowadzenie krok po kroku adw. Krzysztof Gąsior partner w kancelarii Zawirska Gąsior Copyright 2018 by ZAWIRSKA I GĄSIOR All rights reserved. 1. Pracownicze Programy Kapitałowe

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA od 1 stycznia 2019 r. Prowadząca: mec. Edyta Jagiełło-Jaroszewska

UMOWY ZLECENIA od 1 stycznia 2019 r. Prowadząca: mec. Edyta Jagiełło-Jaroszewska UMOWY ZLECENIA od 1 stycznia 2019 r. Prowadząca: mec. Edyta Jagiełło-Jaroszewska Agenda MINIMALNA STAWKA GODZINOWA W 2019 R. KWOTY WOLNE OD POTRĄCEŃ Z UMÓW ZLECENIA PRAWO DO TWORZENIA I WSTĘPOWANIA DO

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Rewolucja związkowa 2019 r. dr Ewa Podgórska-Rakiel Prawo pracy doradztwo i szkolenia

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Rewolucja związkowa 2019 r. dr Ewa Podgórska-Rakiel Prawo pracy doradztwo i szkolenia Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Rewolucja związkowa 2019 r. dr Ewa Podgórska-Rakiel Prawo pracy doradztwo i szkolenia Ustawa nowelizująca Zmiany z dniem 1 stycznia 2019 Ustawa z dnia 5 lipca

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych z r. miała na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do

Przedmowa Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych z r. miała na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych z 5.7.2018 r. miała na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Zmiana ma na celu wykonanie wyroku TK z

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r.

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Mateusz Brząkowski radca prawny TGC Corporate Lawyers AGENDA Zmiany w zatrudnianiu pracowników

Bardziej szczegółowo

biuletyn I Zmiany w prawie 1/6 III Z sali sądowej 10/2018-1/2019

biuletyn I Zmiany w prawie 1/6 III Z sali sądowej 10/2018-1/2019 biuletyn Spis tematów I Zmiany w prawie II Trwają prace nad... prawo pracy III Z sali sądowej 10/2018-1/2019 I Zmiany w prawie Bezgotówkowa wypłata wynagrodzeń oraz wynagrodzenie minimalne w 2019 r. Od

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe. Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Pracownicze Plany Kapitałowe. Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch Pracownicze Plany Kapitałowe Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch Czym jest PPK? Uzupełniający system oszczędzania na emeryturę: obowiązkowy powszechny zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Tytuł pretytuł prezentacji Podtytuł prezentacji zentacji Podtytuł prezentacji dr Antoni Kolek

Tytuł pretytuł prezentacji Podtytuł prezentacji zentacji Podtytuł prezentacji dr Antoni Kolek Tytuł pretytuł prezentacji Podtytuł prezentacji zentacji Podtytuł prezentacji dr Antoni Kolek Obowiązki pracodawcy związane z tworzeniem PPK Prowadzący: Jan Kowalski Prezes zarządu Instytutu Emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. stanu prac legislacyjnych kwestie zatrudnienia

Informacja nt. stanu prac legislacyjnych kwestie zatrudnienia Warszawa, 11 czerwca 2018 r. Informacja nt. stanu prac legislacyjnych kwestie zatrudnienia Dotyczy: I. ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Mocne wsparcie od AXA

Mocne wsparcie od AXA Mocne wsparcie od AXA Materiał reklamowy Pracownicze plany kapitałowe to powszechny program systematycznego oszczędzania na zaspokojenie potrzeb finansowych osób zatrudnionych po osiągnięciu 60. roku życia.

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Związki zawodowe a ochrona danych osobowych. D r M a r c i n W u j c z y k

Związki zawodowe a ochrona danych osobowych. D r M a r c i n W u j c z y k Związki zawodowe a ochrona danych osobowych D r M a r c i n W u j c z y k Przynależność związkowa jako dana osobowa pochodzenie rasowe lub etniczne, szczególne kategorie danych dane genetycznych, dane

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy 2019, składki, zasiłki, renty i emerytury oraz podatek PIT. dokumentacji pracowniczej. Pozostałe zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Prawo pracy 2019, składki, zasiłki, renty i emerytury oraz podatek PIT. dokumentacji pracowniczej. Pozostałe zmiany od 1 stycznia 2019 r. Konferencja, Jastarnia, 26-29 maja 2019 r. Temat konferencji: Prawo pracy 2019, składki, zasiłki, renty i emerytury oraz podatek PIT. PROGRAM (*może ulec uaktualnieniu) I. PRAWO PRACY 2019, nowe obowiązki

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA MONITORINGU W STOSUNKACH PRACY

ZASADY DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA MONITORINGU W STOSUNKACH PRACY ZASADY DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA MONITORINGU W STOSUNKACH PRACY Paulina Dawidczyk Dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Akta pracownicze w Polsce gotowe do RODO? Od dnia 25 maja 2018r. w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, podmioty przetwarzające

Akta pracownicze w Polsce gotowe do RODO? Od dnia 25 maja 2018r. w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, podmioty przetwarzające Akta pracownicze w Polsce gotowe do RODO? Od dnia 25 maja 2018r. w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, podmioty przetwarzające dane osobowe są zobowiązane do bezpośredniego stosowania przepisów rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nowy wspaniały świat, czyli codzienność pracodawcy w świetle zmiany prawa pracy

Nowy wspaniały świat, czyli codzienność pracodawcy w świetle zmiany prawa pracy Nowy wspaniały świat, czyli codzienność pracodawcy w świetle zmiany prawa pracy kujawsko-pomorskie forum HR 16 maja 2018 roku www.ostrowski-legal.net Projekt indywidualnego i zbiorowego kodeksu pracy autor

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2009r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PRACY W 2019 ROKU KATARZYNA FAŁEK-KURZYNA OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W LUBLINIE

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PRACY W 2019 ROKU KATARZYNA FAŁEK-KURZYNA OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W LUBLINIE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PRACY W 2019 ROKU KATARZYNA FAŁEK-KURZYNA OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W LUBLINIE PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) USTAWA Z 4.10.2018 R. O PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH WESZŁA

Bardziej szczegółowo

Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy. Katarzyna Paczkowska

Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy. Katarzyna Paczkowska Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy Katarzyna Paczkowska Ustawa z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Uzasadnienie do projektu ustawy 75% Polaków w żaden sposób

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U.2016.360 t.j. z dnia 2016.03.17 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 czerwca 2017 r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 166 poz z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 166 poz z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2003 Nr 166 poz. 1608 U S T AWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 360, z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 marca 2019 r.

Warszawa, 18 marca 2019 r. Warszawa, 18 marca 2019 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zapraszają w ramach Forum Pracowników Kadr na szkolenie Zmiany w prawie pracy w 2019 r. w ujęciu praktycznym.

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników. Maria Sobieska

Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników. Maria Sobieska Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników Maria Sobieska Wybrane procesy HR Rekrutacja Selekcja Proces zatrudnienia a) gromadzenie i przetwarzanie danych w okresie zatrudnienia b) gromadzenie

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA 16 listopada godz. 10-18 I. Instytucje podstawowe 1. Pojęcie zakładu pracy. 2. Zatrudnienie pracownicze i tzw. zatrudnienie cywilne. 3. Podstawowe zasady prawa pracy i ich rola

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

biuletyn I Zmiany w prawie III Z sali sądowej 7-9/2018

biuletyn I Zmiany w prawie III Z sali sądowej 7-9/2018 biuletyn Spis tematów I Zmiany w prawie II Trwają prace nad... prawo pracy III Z sali sądowej 7-9/2018 I Zmiany w prawie Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa. Warto zawrzeć umowy zobowiązujące do poufności

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej Uregulowane:

Nowe zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej Uregulowane: Nowe zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej Uregulowane: Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Ponadto pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika (również na piśmie), nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o:

Ponadto pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika (również na piśmie), nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o: str. 1 Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Abyśmy mogli mówić o

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

Pracuję legalnie NOWY PRACOWNIK OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracuję legalnie NOWY PRACOWNIK OBOWIĄZKI PRACODAWCY Pracuję legalnie NOWY PRACOWNIK OBOWIĄZKI PRACODAWCY Nawiązanie stosunku pracy Cechy charakterystyczne stosunku pracy: osobiste świadczenie pracy, podporządkowanie pracownika poleceniom pracodawcy, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY W NOWYM PROJEKCIE KODEKSU PRACY. r.pr. Patrycja Kozik

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY W NOWYM PROJEKCIE KODEKSU PRACY. r.pr. Patrycja Kozik PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY W NOWYM PROJEKCIE KODEKSU PRACY r.pr. Patrycja Kozik Nowa ustawa o ochronie danych osobowych a prawo pracy Motyw 155: W prawie państwa członkowskiego lub

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) tj. z dnia 29 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 360) tj. z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r. Dz.U.06.79.550 2008.06.14 zm. Dz.U.2008.93.584 art. 1 USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.) Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

1. Nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy w 2019 r.

1. Nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy w 2019 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 988618 Temat: PRAWO PRACY w 2018 i 2019 r - DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia 22 Październik Rzeszów, Centrum miasta,

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe podręcznik pracodawcy. Styczeń 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe podręcznik pracodawcy. Styczeń 2019 r. . Pracownicze Plany Kapitałowe podręcznik pracodawcy Styczeń 2019 r. Podsumowanie PPK z perspektywy pracodawcy PPK to powszechny system gromadzenia środków przez pracowników z przeznaczeniem na wypłatę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1)

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550. Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM UMOWA O ZARZĄDZANIE PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM Umowa została zawarta w Warszawie, w dniu roku, pomiędzy: Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy, zwanymi dalej łącznie

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa DEFINICJE praca tymczasowa pracownik tymczasowy - pracodawca użytkownik agencja pracy tymczasowej

Praca tymczasowa DEFINICJE praca tymczasowa pracownik tymczasowy - pracodawca użytkownik  agencja pracy tymczasowej Praca tymczasowa Jest to forma zatrudnienia polegająca na wykonywaniu określonej pracy przez osobę zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1. (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 360; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1. (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 360; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. U031608 1 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 360; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 658 i 962) Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 1 6) Rozdział

Bardziej szczegółowo

wprowadzono rozróżnienie na pracownika i inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową. Ta dyferencjacja jest niezbędna ze względu na

wprowadzono rozróżnienie na pracownika i inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową. Ta dyferencjacja jest niezbędna ze względu na UZASADNIENIE Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357. Przepisy wstępne Art. 1.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357. Przepisy wstępne Art. 1. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357. Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608)

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) brzmienie od 2010-01-24 Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) Rozdział I. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2018 r. Poz. 594

Warszawa, dnia 22 marca 2018 r. Poz. 594 Warszawa, dnia 22 marca 2018 r. Poz. 594 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2018 r. Poz. 594 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 81 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 43 Pytanie 82 96 Dział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Akta osobowe przygotuj się na zmiany

Akta osobowe przygotuj się na zmiany Akta osobowe przygotuj się na zmiany Nowe zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej Uregulowane: Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1. (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 360; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1. (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 360; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. U031608 1 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 360; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 658 i 962) Informacja o aktualnie obowiązującym prawie UE

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych kadrowych zgodnie z RODO

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych kadrowych zgodnie z RODO Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych kadrowych zgodnie z RODO Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Prowadzi: Piotr Glen Ekspert ds. ochrony danych osobowych

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550)

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550) 1) 1 Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550) (zm. Dz.U. 2009 Nr 97, poz. 805, Dz.U. 2008 Nr 120, poz. 778, Dz.U. 2008 Nr

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie PPK od 25 czerwca 2019 r.

Zmiany w systemie PPK od 25 czerwca 2019 r. Zmiany w systemie PPK od 25 czerwca 2019 r. Od 25 czerwca 2019 r. w przepisach dotyczących PPK zaszły istotne zmiany. Polegają one przede wszystkim na zniesieniu limitu 30-krotności przy obliczaniu wpłat

Bardziej szczegółowo

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Dz.U z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 lipca 2009 r.

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Dz.U z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 lipca 2009 r. Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Dz.U.2006.79.550 z dnia 2006.05.10 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 lipca 2009 r. Wejście w życie: 25 maja 2006 r. USTAWA z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE TYMCZASOWE ZMIANY. adw. PIOTR WOJCIECHOWSKI

ZATRUDNIANIE TYMCZASOWE ZMIANY. adw. PIOTR WOJCIECHOWSKI ZATRUDNIANIE TYMCZASOWE ZMIANY adw. PIOTR WOJCIECHOWSKI DEFINICJE STARE BRZMIENIE Art. 2 [Objaśnienia] Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) pracodawca użytkownik - pracodawcę lub podmiot niebędący

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator. PPE czy PPK? Przewodnik dla pracodawców

Purpurowy Informator. PPE czy PPK? Przewodnik dla pracodawców PPE czy PPK? Przewodnik dla pracodawców źródło informacji Pracownicze Plany Kapitałowe stały się rzeczywistością. 19 listopada 2018 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

Stan prawny do 31 grudnia 2016r. Stan prawny od 1 stycznia 2017 r. Przepis

Stan prawny do 31 grudnia 2016r. Stan prawny od 1 stycznia 2017 r. Przepis Przepis Stan prawny do 31 grudnia 2016r. Stan prawny od 1 stycznia 2017 r. art.77 2 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem Z KOMENTARZEM DO ZMIAN

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem Z KOMENTARZEM DO ZMIAN Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. KODEKS PRACY 2017 Przepisy z praktycznym komentarzem plus Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Wejdź na www.fabrykawiedzy.com i poznaj nasze tytuły

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Tekst jednolity: Dz.U.2015.192 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1)

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm.wyn.z Dz.U ogólne USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r.

Dz.U zm.wyn.z Dz.U ogólne USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. Dz.U.2006.79.550 2009.07.09 zm.wyn.z Dz.U.2008.120.778 ogólne USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza. Anna Kamińska-Pietnoczko

Dokumentacja pracownicza. Anna Kamińska-Pietnoczko Dokumentacja pracownicza. Anna Kamińska-Pietnoczko Akty prawne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

WYBÓR NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY 2018/2019. adw. Piotr Wojciechowski

WYBÓR NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY 2018/2019. adw. Piotr Wojciechowski WYBÓR NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY 2018/2019 adw. Piotr Wojciechowski ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH W PRAWIE PRACY: RODO: OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZGODA PRZYKŁADY Z RODO pozyskiwanie danych osobowych od pracownika,

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe Pracownicze Plany Kapitałowe Łukasz Kuczkowski Partner, radca prawny Warszawa, 29 sierpnia 2018 roku 04.09.2018 1 Czym jest PPK? Uzupełniający system oszczędzania na emeryturę: obowiązkowy powszechny grupowy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 7 marca 2017 r. Informacja OBSiL o obowiązkach radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy. wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012)

Obowiązki pracodawcy. wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012) Obowiązki pracodawcy wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012) Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego, chcielibyśmy przypomnieć i zwrócić Państwa uwagę na niektóre

Bardziej szczegółowo

Rada pracowników w firmie. wydanie 2. ISBN Autorzy: Przemysław Ciszek, Maciej Chakowski. Redakcja: Małgorzata Budzich

Rada pracowników w firmie. wydanie 2. ISBN Autorzy: Przemysław Ciszek, Maciej Chakowski. Redakcja: Małgorzata Budzich Rada pracowników w firmie wydanie 2. ISBN 978-83-255-0110-5 Autorzy: Przemysław Ciszek, Maciej Chakowski Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 90 poz z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy

Dz.U Nr 90 poz z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 U S T AWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1474, z 2017 r. poz. 2181. o szczególnych zasadach rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 360 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O.

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O. ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 INFORMATOR GRAFTON RECRUITMENT SP. Z O.O. ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 22 LUTEGO 2016 ZMIANA TREŚCI USTAWY Z 25 CZERWCA 2015 R. FUNDAMENTALNIE WPŁYNĘŁA NA DOTYCHCZAS

Bardziej szczegółowo

Jak należy wprowadzać regulamin pracy

Jak należy wprowadzać regulamin pracy Regulamin pracy obowiązkowo wprowadzają pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. W tym przypadku również nie dotyczy to pracodawców objętych układem zbiorowym pracy, którego postanowienia regulują

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw.

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. zwolnienia grupowe) Zakres stosowania ustawy - Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ JEDENASTY UKŁADY ZBIOROWE PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ JEDENASTY UKŁADY ZBIOROWE PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ JEDENASTY UKŁADY ZBIOROWE PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 238. 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej - należy przez to rozumieć organizację związkową

Bardziej szczegółowo

Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić akta osobowe oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów.

Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić akta osobowe oddzielnie dla każdego pracownika. Przechowuje tam odpisy lub kopie składanych dokumentów. ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH - akta osobowe pracownika Każdy pracodawca jest obowiązany prowadzić akta osobowe zatrudnionych przez siebie pracowników. W aktach tych powinny znajdować się druki potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr 163/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania Regulaminu Wynagradzania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ JEDENASTY UKŁADY ZBIOROWE PRACY Rozdział I Przepisy ogólne. Art. 238.

DZIAŁ JEDENASTY UKŁADY ZBIOROWE PRACY Rozdział I Przepisy ogólne. Art. 238. DZIAŁ JEDENASTY UKŁADY ZBIOROWE PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 238. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej - należy przez to rozumieć organizację związkową

Bardziej szczegółowo

KURS KADROWO PŁACOWY Specjalista ds. rozliczeń kadrowo-płacowych 3 spotkania

KURS KADROWO PŁACOWY Specjalista ds. rozliczeń kadrowo-płacowych 3 spotkania PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 17.04.2019 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY Specjalista ds. rozliczeń kadrowo-płacowych 3 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Bożena Lenart)...

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Bożena Lenart)... Wykaz skrótów... XIX Wykaz wzorów... XXVII O autorach... XXXV Wprowadzenie... XXXVII Część I. Przyjęcie do pracy Rozdział 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (Ewa Drzewiecka)... 3 3 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo