Data utworzenia Numer aktu 43. Kadencja Kadencja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data utworzenia 2013-04-30. Numer aktu 43. Kadencja Kadencja 2010-2014"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 43/2013 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Data utworzenia Numer aktu 43 Kadencja Kadencja ZARZĄDZENIE Nr 43/2013 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.), 29 w związku z 13 i 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 450/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku, zarządzam co następuje: 1. W skład Departamentu Budżetu i Finansów wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1). Sekretariat BF-0: 2). Zespół ds. Księgowości Budżetu i Sprawozdawczości Budżetowej BF-I; 3). Zespół Planowania Budżetu i Analiz BF-II; 4). Stanowisko ds. Finansów BF-IV; 5). Zespół ds. Planowania Inwestycji - BF- V; 6). Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej BF- VI; 7). Stanowisko ds. Koordynowania Elektronicznych Systemów Finansowych BF-VIII 8). Wydział ds. Rachunkowości Urzędu, który tworzą: 8.1. Stanowisko ds. Windykacji, Egzekucji i Zabezpieczeń BF-IX; 8.2. Stanowisko ds. Obsługi Kancelaryjno Administracyjnej BF-X; 8.3. Zespół ds. Księgowości Urzędu BF-XI; 8.4. Zespół ds. Księgowości Funduszy Zagranicznych BF-XII; 2. Dyrektor Departamentu może realizować zadania poprzez wnioskowanie do Marszałka Województwa Małopolskiego o powołanie zespołów zadaniowych. 3. Dyrektor Departamentu może realizować zadania poprzez wnioskowanie do Sekretarza Województwa o powołanie zespołów roboczych. Do szczegółowego zakresu działania Sekretariatu należy: 1. Prowadzenie terminarza zajęć Dyrektora Departamentu i jego Zastępców oraz czuwanie nad prawidłową jego realizacją. 2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu i jego Zastępców. 3. Prowadzenie rejestrów pism i przesyłek przychodzących i wychodzących z Departamentu: a) przyjmowanie i rejestracja ilościowa korespondencji; 1 2

2 b) rejestracja przyjętej korespondencji w dzienniku korespondencji jeżeli nie została wcześniej wprowadzona do żadnego z rejestrów. 4. Analiza przyjętej korespondencji w celu: a) określania korespondencji, która pozostaje w Departamencie Budżetu i Finansów do załatwienia; b) przydzielania pozostałej korespondencji do załatwienia przez odpowiednie zespoły bądź stanowiska pracy( w szczególności sprawozdania cykliczne); c) przekazywania korespondencji do Skarbnika, przekazywanie wg dekretacji, a następnie koordynacja realizacji zadań oraz terminów. 5. Sporządzanie sprawozdań z realizacji podjętych uchwał, wydanych zarządzeń i poleceń służbowych w zakresie działania Departamentu. 6. Weryfikacja przekazywanych umów do rejestracji w GRUiZ, kontrola przebiegu procesu obiegu umów po rejestracji oraz przekazywanie wg kompetencji do merytorycznych departamentów odpowiedzialnych za realizację. 7. Obsługa podsystemu obiegu dokumentów Office Objects Docman w Departamencie Budżetu i Finansów. 8. Prowadzenie obsługi biurowej Departamentu i współdziałanie w tym zakresie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Departamentu, Urzędu Marszałkowskiego oraz innymi instytucjami współdziałającymi z Departamentem. 9. Przygotowywanie planów urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej i zwolnień lekarskich oraz zestawienia krajowych delegacji służbowych pracowników Departamentu. 10. Sporządzanie listy obecności, przeprowadzanie kontroli dyscypliny pracy. 11. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Departamentu w materiały i urządzenia biurowe. 12. Oznaczanie akt i rejestracja spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 13. Przechowywanie akt spraw załatwionych w ciągu roku kalendarzowego. 14. Koordynacja archiwizacji dokumentów w zakresie działania Departamentu. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 z 20 stycznia 2011, Poz. 67) Do szczegółowego zakresu działania Zespołu ds. Księgowości Budżetu i Sprawozdawczości Budżetowej należy: 3 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu Województwa Małopolskiego w zakresie: a) dochodów województwa wpływających na rachunek bieżący budżetu, b) dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe Województwa i ich rozliczania, c) wydatków realizowanych przez organ jednostki samorządu terytorialnego d) środków przekazywanych jednostkom budżetowym na wydatki i ich rozliczania, e) ewidencji i rozliczania rozrachunków budżetu Województwa, f) ustalania wyniku wykonania budżetu, g) ewidencji środków związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej województwa oraz wolnych środków h) ewidencji i rozliczania przychodów związanych ze spłatą udzielonych przez Województwo pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek, obligacji, i) ewidencji i rozliczania rozchodów związanych z udzielonymi przez Województwo pożyczkami oraz ze spłatą zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji. j) przyjmowanie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych, k) sporządzenie bilansu z wykonania budżetu. 2. Opracowywanie sprawozdań jednostkowych wynikających z rozporządzenia o sprawozdawczości. 3. Opracowywanie sprawozdań zbiorczych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego. 4. Przyjmowanie jednostkowych bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych.

3 5. Opracowywanie zbiorczego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian funduszu. 6. Przyjmowanie jednostkowych bilansów podlegających konsolidacji. 7. Opracowywanie zbiorczego bilansu skonsolidowanego. 8. Przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z przyjętą instrukcją, wycena aktywów i pasywów. 9. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentów finansowo księgowych. 10. Inne zadania wynikające z bieżącej działalności. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.330) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 poz.289). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U Nr 43 poz. 247.) Do szczegółowego zakresu działania Zespołu Planowania Budżetu i Analiz należy: 4 1. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2. Sporządzanie prognozy dochodów i limitu wydatków województwa na nadchodzący rok budżetowy. 3. Określanie źródeł finansowania deficytu budżetu 4. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie budżetu województwa w oparciu o dane otrzymane z Departamentów Urzędu i jednostek organizacyjnych województwa i zaakceptowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 5. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego w oparciu o dane otrzymane z Departamentów Urzędu i jednostek organizacyjnych województwa. 6. Weryfikacja wniosków o zmianę w budżecie i sporządzanie projektów uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej. 7. Bieżące analizowanie wykonania budżetu. 8. Koordynacja i nadzór nad gospodarką finansową województwa. 9. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego. 10. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa. 11. Opracowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. 12. Opracowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3i 4 ustawy o finansach publicznych. 13. Opracowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 14. Współpraca z innymi Departamentami przy określaniu możliwości udzielania dotacji z budżetu na cele publiczne, związane z realizacją zadań województwa. 15. Aktualizacja systemu finansowo księgowego Eurobudżet i prowadzenie ewidencji zmian w budżecie 16. Przygotowanie zleceń otwarcia środków dla jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego 17. Opracowanie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 18. Analizowanie przepisów prawa w zakresie finansów publicznych i przygotowywanie propozycji zmian oraz opracowywanie opinii i stanowisk do projektów ustaw zmieniających dotychczasowe

4 przepisy 19. Przygotowywanie materiałów i analiz w zakresie finansów publicznych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z póżn. zm.) Do szczegółowego zakresu działania Stanowiska ds. Finansów należy: 5 1. Opracowywanie materiałów dla Sejmiku i Zarządu Województwa dotyczących wniosków kredytowych, oraz materiałów związanych z emisją papierów wartościowych. 2. Regulowanie zobowiązań Województwa z tytułu zaciągniętego długu publicznego, wynikających z umów pożyczek, poręczeń i kredytów oraz z wyemitowanych obligacji. 3. Wykonywanie czynności związanych z obsługą bankową Województwa. 4. Przygotowywanie materiałów dotyczących wniosków o kredyt lub pożyczkę zaciąganych przez Województwo. 5. Analiza wniosków o przyznanie pożyczki lub poręczenia przez Zarząd Województwa dla wojewódzkich jednostek oraz spółek, przygotowanie uchwał oraz materiałów dla Zarządu Województwa dotyczących udzielenia pożyczki lub poręczenia, a także stosownych umów. 6. Bieżące analizowanie rynku finansowego. 7. Wskazywanie Zarządowi Województwa możliwości korzystnego lokowania wolnych środków finansowych. 8. Realizacja zadań w zakresie zaciąganych kredytów, emitowanych obligacji oraz obsługi bankowej Województwa, a także na nadanie krajowej i międzynarodowej oceny wiarygodności kredytowej Województwa (ratingu). 9. Przygotowywanie materiałów dotyczących aktualizacji Ratingu Województwa. 10. Sporządzanie analiz sprawozdawczości budżetowej pod kątem efektywnego zarządzania finansami Województwa, w tym struktury dochodów i wydatków Województwa, poziomu zadłużenia, wieloletnich prognoz itp. 11. Podejmowanie czynności windykacyjnych należności z tytułu udzielonych przez Województwo pożyczek. 12. Dokumentowanie udzielonych przez Województwo gwarancji i poręczeń oraz przekazywanie danych do księgowości budżetu w celu ujęcia ich w ewidencji księgowej. 13. Przygotowanie uchwał Zarządu Województwa w sprawie przyznania imiennych służbowych kart płatniczych oraz składanie wniosków do banku. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Do szczegółowego zakresu działania Zespołu ds. Planowania Inwestycji należy: 6 1. W zakresie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) roku następnego (część inwestycyjna): a) analiza i weryfikacja zgłoszonych wniosków złożonych przez Departamenty Merytoryczne / jednostki budżetowe o ujęcie przedsięwzięć inwestycyjnych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich (WPW) stanowiącym załącznik do WPF i w projekcie budżetu WM, b) analiza dokumentów planistycznych na każdym etapie procesu planowania i zatwierdzania budżetu WM, c) analiza wskazanych źródeł finansowania, d) sporządzanie i weryfikacja list przedsięwzięć inwestycyjnych wnioskowanych do projektu WPF, e) opracowanie informacji zbiorczej dla Zarządu WM nt. zgłoszonych (planowanych) przedsięwzięć inwestycyjnych według potrzeb, f) wprowadzenie zmian do projektu uchwały WPF na wniosek Zarządu WM, g) opracowanie projektu uchwały WPF na rok następny, h) opracowanie projektu WPF w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 2. W zakresie opracowania zmian do WPF w trakcie roku budżetowego (część inwestycyjna): a) analiza i weryfikacja wniosków złożonych przez Departamenty Merytoryczne/jednostki

5 organizacyjne o wprowadzenie zmian w finansowaniu bądź zakresie rzeczowym przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w WPF lub o wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, b) sprawdzanie zgodności treści wniosków o zmiany w wydatkach inwestycyjnych budżetu WM z wnioskami o zmiany w WPF, c) monitorowanie pozabudżetowych źródeł finansowania, d) opracowanie projektów uchwał o wprowadzenie zmian do WPF, e) opracowanie projektu WPF w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. f) informowanie Departamentów Merytorycznych / jednostek organizacyjnych o dokonanie zmiany w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych, g) opracowanie informacji zbiorczych dla ZWM nt. przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w WPW - według potrzeb, h) sporządzanie analiz i prezentacji dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w WPW, i) prowadzenie rejestru zmian dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w WPW. 3. W zakresie sprawozdawczości (część inwestycyjna): a) analiza i weryfikacja formularzy złożonych przez Departamenty Merytoryczne / jednostki organizacyjne w zakresie zgodności WPW z budżetem WM danego roku oraz wykonaniem budżety, b) opracowanie półrocznej informacji oraz sprawozdania rocznego z przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w WPW oraz budżecie WM danego roku, c) opracowanie informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, d) opracowanie informacji o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych. 4. Przygotowanie zleceń otwarcia dla jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego na wydatki inwestycyjne. 5. Opracowanie wykazu wydatków niewygasających w zakresie inwestycji z upływem roku budżetowego. Do szczegółowego zakresu działania Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej należy: 7 1. Wykonywanie czynności związanych z zadaniami Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: a) weryfikacja finansowo księgowa wniosków o płatność, b) weryfikacja finansowo księgowa wydatków na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o płatność, c) weryfikacja finansowo księgowa dyspozycji do zleceń płatności ze środków europejskich, d) weryfikacja finansowo księgowa dyspozycji uruchomienia środków na współfinansowanie pochodzące z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz poleceń księgowania, e) weryfikacja pod względem formalno rachunkowym poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową, f) sporządzanie zleceń płatności ze środków europejskich do BGK, g) sporządzanie zbiorczych informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku pomiędzy terminami płatności, h) sporządzanie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku w danym miesiącu, i) sporządzanie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w danym miesiącu, j) obsługa Krajowego Sytemu Informatycznego. 2. Wykonywanie czynności związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki: a) weryfikacja finansowo księgowa wniosków o rozliczenie wydatków Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, b) weryfikacja finansowo księgowa wydatków na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o rozliczenie, c) weryfikacja finansowo księgowa dyspozycji do zleceń płatności ze środków europejskich, d) sporządzanie zleceń płatności ze środków europejskich do BGK, e) sporządzanie zbiorczych informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku pomiędzy

6 terminami płatności, f) obsługa Krajowego Sytemu Informatycznego. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.). Podręcznik Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Instrukcje wykonawcze Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U ). Do szczegółowego zakresu działania Stanowiska ds. Koordynowania Elektronicznych Systemów Finansowych należy: 8 1. Wdrażanie elektronicznych systemów finansowych w Urzędzie Marszałkowskim. 2. Kontrola i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem programów finansowych w poszczególnych modułach. 3. Analiza działających elektronicznych systemów finansowych i proponowanie ich modyfikacji. 4. Wspieranie pracowników Urzędu w zakresie obsługi systemu finansowego. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.330) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz.289). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U nr 43 poz. 247.) 9 Do szczegółowego zakresu działania Stanowiska ds. Windykacji, Egzekucji i Zabezpieczeń należy: 1. Windykacja należności pieniężnych Województwa Małopolskiego wynikających z ewidencji prowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim: a) prowadzenie bazy dłużników Województwa Małopolskiego, b) wskazywanie na prośbę departamentów merytorycznych terminu naliczania odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości udzielonych z budżetu województwa, c) przygotowanie i wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty, d) informowanie departamentu merytorycznego o możliwości wszczęcia postępowania sądowego, e) prowadzenie czynności egzekucyjnych, f) prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu dotacji udzielonych z budżetu 2. Windykacja należności pieniężnych Województwa Małopolskiego wynikających z ewidencji funduszy zagranicznych oraz z ewidencji środków europejskich: a) prowadzenie bazy dłużników Województwa Małopolskiego, b) naliczanie, weryfikacja wysokości odsetek od zwróconych przez beneficjentów środków, c) informowanie departamentu merytorycznego o możliwości wszczęcia postępowania sądowego, d) prowadzenie czynności egzekucyjnych. 3. Prowadzenie ewidencji zabezpieczeń w ramach środków europejskich oraz pozostałych funduszy zagranicznych. 4. Prowadzenie rejestru obciążeń w KSI SIMIK Inne zadania wynikające z bieżącej działalności. Art , art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

7 poz.1240 z późn. zm.) Dział III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.. Dz. U. z 2013 poz. 267 ) Podręcznik Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Do szczegółowego zakresu działania Stanowiska ds. Obsługi Kancelaryjno Administracyjnej należy: Prowadzenie rejestrów pism i przesyłek przychodzących i wychodzących z Zespołów, BF-IX, BF- XI, BF-XII. 2. Obsługa podsystemu obiegu dokumentów Office Objects Docman dla Zespołów, BF-IX, BF-XI, BF-XII. 3. Prowadzenie obsługi biurowej Zespołów BF-IX, BF-XI, BF-XII. 11 Do szczegółowego zakresu działania Zespołu ds. Księgowości Urzędu należy: 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Urzędu Marszałkowskiego jako jednostki budżetowej w zakresie: a. dochodów i wydatków realizowanych przez Urząd Marszałkowski, b. analiza rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, z pracownikami oraz rozrachunków publicznoprawnych wynikających w ewidencji księgowej Urzędu, c. ewidencja syntetyczna mienia województwa. 2. Weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej przekazywanej przez departamenty merytoryczne. 3. Prowadzenie obsługi kasowej zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski, w tym zadań realizowanych w ramach środków europejskich oraz innych funduszy zagranicznych. 4. Prowadzenie ewidencji dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz przekazywanie ich na rachunek organu. 5. Prowadzenie rejestru VAT oraz dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym. 6. Weryfikacja rozliczeń delegacji zagranicznych. 7. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych z wykonania planu finansowego Urzędu (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) oraz innych sprawozdań, których obowiązek wynika z rozporządzenia o sprawozdawczości. 8. Sporządzanie sprawozdań jednostkowych z dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. 9. Sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego. 10. Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów pieniężnych i aktywów finansowych Urzędu Marszałkowskiego. 11. Inwentaryzacja rozrachunków 12. Wycena aktywów i pasywów. 13. Sporządzanie bilansu Urzędu, rachunku zysków i strat oraz zestawień zmian funduszu. 14. Prowadzenie ewidencji pozabudżetowej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. 15. Prowadzenie ewidencji pozabudżetowej staży podyplomowych lekarzy i pielęgniarek. 16. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentów finansowo księgowych. 17. Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności. 18. Do szczegółowego zakresu zadań w ramach Likwidatury należy: a. weryfikowanie dokumentów księgowych stanowiących podstawę do realizacji zobowiązań, b. rozliczanie delegacji krajowych oraz zaliczek, c. przygotowywanie przelewów związanych z realizacją budżetu,

8 d. przekazywanie kompletnej dokumentacji do ujęcia w księgach rachunkowych, e. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności. 19. Do szczegółowego zakresu zadań w ramach Płac należy: a. naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w tym naliczanie wynagrodzeń w ramach środków europejskich oraz pozostałych funduszy zagranicznych, b. naliczanie wynagrodzeń dla osób niebędących pracownikami Urzędu zgodnie z zawartymi umowami zlecenia i umowami o dzieło, c. dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz PFRON-em, d. naliczanie diet dla Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, e. rozlicznie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, f. dokonywanie wypłat ryczałtów za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych, g. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, h. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu, i. dokonywanie rozliczeń po zlikwidowanych jednostkach, j. przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej do wniosków o płatność w ramach funduszy zagranicznych, k. kompletowanie i archiwizowanie dokumentów, l. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności. 20. Do szczegółowego zakresu zadań w ramach Generalnego Rejestru Umów i Zleceń należy: a. rejestracja kompletnych dokumentów przekazanych przez departamenty merytoryczne, w tym rejestracja umów i zleceń w ramach środków europejskich oraz pozostałych funduszy zagranicznych, b. prowadzenie ewidencji zaangażowanych środków na podstawie zarejestrowanych umów i zleceń oraz na podstawie dokumentów, których realizacja nie wynika z zawartych umów i zaleceń, c. analiza i uzgadnianie zaangażowania do sprawozdań budżetowych, d. kompletowanie i archiwizowanie dokumentów, e. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.330) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 289) Do szczegółowego zakresu działania Zespołu ds. Księgowości Funduszy Zagranicznych należy: Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Urzędu Marszałkowskiego jako jednostki budżetowej w ramach funduszy zagranicznych w zakresie: a) dochodów i wydatków realizowanych przez Urząd Marszałkowski, b) analiza rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, z pracownikami oraz rozrachunków publicznoprawnych wynikających w ewidencji księgowej Urzędu, c) ewidencja syntetyczna mienia województwa. 2. Weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej przekazywanej przez departamenty merytoryczne. 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych oraz rozrachunków. 4. Wycena aktywów i pasywów. 5. Analiza i uzgadnianie zapisów księgowych pod kątem sprawozdawczości sporządzanej przez Urząd w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu, sporządzany przez Zespół ds. Księgowości Urzędu. 6. Weryfikacja zestawień wydatków w ramach PT MRPO, PO KL, PROW, PO PT oraz innych programów realizowanych przy współudziale funduszy zagranicznych jeśli przewidują to przyjęte

9 procedury wewnętrzne UMWM przygotowywane przez departamenty merytoryczne. 7. Weryfikacja rozliczeń przyznanych środków w ramach PT MRPO, PT PO KL, PT PROW, KSOW, PO PT oraz pozostałych funduszy zagranicznych. 8. Uczestniczenie w tworzeniu i zmianach procedur związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków europejskich oraz z funduszy zagranicznych. 9. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej środków europejskich. 10. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentów finansowo księgowych. 11. Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.330) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 289) Podręcznik Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Schemat organizacyjny Departamentu Budżetu i Finansów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia Uchyla się Zarządzenie Nr 130/2010 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 maja 2013 r. 15 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Załączniki z_043_13_zal.doc Data: :16:16 Rozmiar: 37.5k Powiązane artykuły Akty uchylone: ZARZĄDZENIE Nr 130/2010 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Liczba odwiedzin: 616 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator

10 Osoba odpowiedzialna za informację: Robert Kuxniar Czas wytworzenia: :32:23 Czas publikacji: :15:56 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU FINANSÓW

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU FINANSÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2017 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU FINANSÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE NR ROA.120.128/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad(polityki) rachunkowości i zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów

ZARZĄDZENIE NR 11.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów ZARZĄDZENIE NR 11.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT SPIS TREŚCI MONITOR RB INFORMATOR Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Notki biograficzne Serwis porad prawnych (formularz) Temat na życzenie (dostępny Rada (dostępny CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy

Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 1 z dnia

Karta procesu wydanie 1 z dnia Karta procesu wydanie 1 z dnia 31.08.2012 Nazwa procesu Gospodarka Finansowa Właściciel procesu Urszula Wrona Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Wydział Finansowy (Działania Jednostki Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r. 142/2008 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu Lekcja nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

Wrocław, listopad 2013r.

Wrocław, listopad 2013r. OFERTA SZKOLENIOWA SZKOLENIE POD TYTUŁEM: SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA Wrocław, listopad 2013r. Nazwa szkolenia: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok dla księgowych budżetowych Obszar: Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 08/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 16.01.2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ 3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ II stopnia podziału Symbole klasyfikacyjne III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia podziału Hasła klasyfikacyjne 30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU 300 Przepisy

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobroszyce oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2015. Burmistrza Opoczna. z dnia 12 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 46/2015. Burmistrza Opoczna. z dnia 12 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 46/2015 w sprawie: zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach pomocy społecznej Izabela Świderek... 3

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanej inwestycji:,,przebudowa budynku zaplecza stadionu

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 51/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-043/08/00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. Zarządzenie nr 28/13/14 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zasad (polityki) rachunkowości Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 867/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Budżetu i Rachunkowości.

ZARZĄDZENIE NR 867/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Budżetu i Rachunkowości. ZARZĄDZENIE NR 867/10 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Budżetu i Rachunkowości. Na podstawie 78 ust. 1 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 3. MZOPO jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział I. 3. MZOPO jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Załącznik nr 1 - Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Rybniku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 22 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 22 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 6888 UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA V/38/6/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego

UCHWAŁA V/38/6/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego UCHWAŁA V/38/6/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo