Spis treści: V. Analiza planowanych zmian 50. VI. Bydgoszcz jako miejsce Ŝycia i zamieszkania 67. VII. Opis i analiza materiału jakościowego 84

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: V. Analiza planowanych zmian 50. VI. Bydgoszcz jako miejsce Ŝycia i zamieszkania 67. VII. Opis i analiza materiału jakościowego 84"

Transkrypt

1

2 Spis treści: Str. I. Nota metodologiczna 7 II. Charakterystyka badanej próby 11 III. Kontekst i tendencje uwarunkowań mieszkalnictwa w Polsce i Bydgoszczy 17 IV. Analiza obecnej sytuacji mieszkaniowej respondentów 27 V. Analiza planowanych zmian 50 VI. Bydgoszcz jako miejsce Ŝycia i zamieszkania 67 VII. Opis i analiza materiału jakościowego 84 VIII. Wnioski i rekomendacje 91 1

3 Spis tabel: Str. Tabela 1.1 Struktura zakładanej i zrealizowanej próby wg jednostek urbanistycznych 8 Tabela 3.1. Charakterystyka demograficzna populacji Bydgoszczy Tabela 3.2. Saldo migracji wewnętrznych ogółem w gminach woj. kujawsko-pomorskiego wg kategorii gmin. 19 Tabela 3.3. Zasoby mieszkaniowe Bydgoszczy na tle regiony i subregionu Tabela 4.1. Czas zamieszkiwania w Bydgoszczy Tabela 4.2. Okres zamieszkiwania w obecnym mieszkaniu Tabela 4.3. Tytuł prawny do mieszkania 29 Tabela 4.4. Kategoria społeczno-zawodowa a tytuł prawny do mieszkania 30 Tabela 4.5. Struktura wieku budynków porównanie udziału w próbie w stosunku do zabudowań w Bydgoszczy 33 Tabela 4.6. Rodzaj gospodarstwa domowego na tle województwa Tabela 4.7. Struktura gospodarstw wyposaŝonych w elementy infrastruktury mieszkania 42 Tabela 4.8. Zadowolenie z miejsca zamieszkania z rozbiciem na poszczególne elementy 45 Tabela 4.9. Niezadowolenie z miejsca zamieszkania z rozbiciem na poszczególne elementy Tabela Poszczególne elementy warunków zamieszkiwania a ogólne zadowolenie z warunków mieszkaniowych ranking 46 Tabela 5.1. Zestawienie deklarowanych działań wg częstotliwości ich wskazań 50 Tabela 5.2. Rodzaj planowanego działania a lokalizacja zmierzenia Tabela 5.3. Przyczyny i motywy działań mieszkaniowych według liczby wskazań

4 Tabela 6.1. Ranking dzielnic Tabela 6.2. Dzielnice według wskazań pozytywnych jako obszarów poŝądanych dla zamieszkiwania 68 Tabela 6.3. Dzielnice według wskazań negatywnych jako obszarów odrzuconych dla zamieszkiwania Tabela 6.4. Bydgoszcz w porównaniu z innymi miastami Tabela 6.5. Plusy mieszkania w Bydgoszczy Tabela 6.6. Minusy mieszkania w Bydgoszczy Tabela 6.7. Co powinny zrobić władze samorządowe, aby zwiększyć atrakcyjność Bydgoszczy jako miejsca zamieszkania? Tabela 6.8. Symbole Bydgoszczy

5 Spis wykresów: Wykres 1.1. Struktura zakładanej i zrealizowanej próby wg jednostek urbanistycznych Wykres 2.1. Struktura badanej populacji według kategorii płci Wykres 2.2. Struktura wiekowa badanej zbiorowości Str Wykres 2.3. Długość zamieszkiwania w Bydgoszczy 13 Wykres 2.4. Deklaracje chęci zmiany zamieszkania a typ zabudowy 14 Wykres 2.5 Deklarujący chęć zamian według wykształcenia 15 Wykres 2.6. Badana populacja według kategorii społeczno zawodowych 16 Wykres 3.1. Bilans migracje w wybranych powiatach w latach Wykres 3.2. Saldo migracji na 1000 ludności w województwie kujawsko-pomorskim 20 Wykres 3.3 Dynamika mieszkań oddanych do uŝytkowania w województwie kujawsko-pomorskim 21 Wykres 3.4 Struktura mieszkań oddanych do uŝytku w Bydgoszczy Wykres 3.5 Przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych sekcjach sektora przedsiębiorstw w Bydgoszczy 23 Wykres 3.6. Średnie ceny lokali mieszkalnych w województwach Wykres 3.7. Profil sytuacji mieszkaniowej w Bydgoszczy na tle duŝych miast w Polsce 25 Wykres 4.1. Rodzaj zamieszkiwanego budynku a stosunek prawny do mieszkania/domu Wykres 4.2. Struktura własności mieszkań Wykres. 4.3 Czas zamieszkiwania a samodzielność mieszkań Wykres. 4.4 Struktura wieku budynków

6 Wykres 4.5. Struktura wieku budynków porównanie udziału w próbie w stosunku do zabudowań w Bydgoszczy 34 Wykres 4.6. Liczba osób w gospodarstwie Wykres 4.7. Typ gospodarstw Wykres 4.8. Struktura mieszkań według liczby izb Wykers 4.9. Struktura mieszkań według liczby izb na tle Polski i województwa 38 Wykres Struktura wielkości mieszkań w m2 Wykres Wielkość mieszkań według przyjętych kategorii Wykres Miesięczne wydatki związane z zamieszkiwaniem Wykres Miesięczne koszty zamieszkiwania a zadowolenie Wykres Posiadane dzieci a zadowolenie z bezpieczeństwa w otoczeniu mieszkania 47 Wykres Rodzaj zamieszkiwanego budynku a zadowolenia Wykres 5.1. Deklarowana perspektywa czasowa dla planowanych działań mieszkaniowych 53 Wykres 5.2. Rodzaj zamieszkiwanego budynku a perspektywa czasowa planowanych działań 54 Wykres 5.3. Wykształcenie a perspektywa czasowa planowanych działań Wykres 5.4. Rodzaj zamieszkiwanego budynku a motywy działań Wykres 5.5. Motywy podejmowanych działań w perspektywie czasowej Wykres 5.6. Powody podejmowanych działań mieszkaniowych Wykres 5.7. Liczba izb w mieszkaniu stan obecny i planowany

7 Wykres 5.8. Cechy mieszkania według stopnia waŝności Wykres 5.9. Sposoby finansowania planów mieszkaniowych Wykres Pozafinansowe przyczyny i bariery zmian mieszkaniowych 65 Wykres 6.1. Bydgoszcz w opinii Polaków na tle innych miast Wykres 6.2.Czy chciałby Pan/Pani, aby Pana/Pani dzieci mieszkały w Bydgoszczy? Wykres 6.3. Wiek a aspiracje wobec dzieci Wykres 6.4. PrzynaleŜność do kategorii społeczno zawodowej a aspiracje wobec dzieci Wykres 6.5. Deklarowana chęć wyprowadzenia się z Bydgoszczy Wykres 6.6. Wiek a chęć wyprowadzenia się z Bydgoszczy Wykres 6.7. Kategoria społeczno zawodowa a chęć wyprowadzenia się z Bydgoszczy Wykres 6.8. Opinie na temat dynamiki miast Spis map: Str. Ranking obszarów miasta według wskazań pozytywnych 70 Ranking obszarów miasta według wskazań negatywnych 71 6

8 Badanie dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Badanie wykonane w lipcu 2007 roku, przez Centrum Analiz Społecznych i Rynkowych, WyŜszej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Zespół w składzie: dr Agnieszka Jeran, dr Grzegorz Kaczmarek, mgr Paulina Bąk, mgr Lucyna Swoińska, przy merytorycznej współpracy Stanisława Wrońskiego i mgr inŝ. arch krajobrazu Ewy Pietrzak z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Nota metodologiczna: Ze względu na niepełną wiedzę na temat cech społeczno-demograficznych mieszkańców Bydgoszczy co jest spowodowane nieaktualnością wielu danych urzędowych chociaŝby meldunkowych, zdecydowano się na dobór losowy z operatu przestrzennego. Oznacza to, Ŝe nie znając cech populacji będącej przedmiotem badania, kierowano się proporcjonalnością rozkładu próby w przestrzeni miasta. W pięciu jednostkach urbanistycznych zdecydowano nie realizować badania. Były to: Biedaszkowo, Bielice, Czersko Polskie, Smukała, Wypaleniska. Decyzja ta wynikała z bardzo małej odnotowanej wielkości zaludnienia. Zakładana próba licząca 400 respondentów (gospodarstw domowych) miała być zatem realizowana w 36 jednostkach urbanistycznych całej Bydgoszczy, a wielkość próby w kaŝdej z nich załoŝono jako wprost proporcjonalną do wielkości zaludnienia. ZałoŜenie to wymaga pewnych zastrzeŝeń wielkość zaludnienia nie jest wprost i bez zastrzeŝeń przekładalna na liczbę gospodarstw domowych. Tak jak w róŝnych regionach kraju średnia liczba osób w gospodarstwie domowym jest róŝna, tak róŝna jest ta średnia w poszczególnych obszarach miast. Niestety, zróŝnicowanie to nie było znane w chwili ustalania wielkości próby, dlatego posługiwano się informacjami o zaludnieniu. Ponadto oficjalnie odnotowywane zaludnienie zwykle odbiega od rzeczywistego, co jest związane z niedopełnianiem wymogów meldunkowych. Istotnym argumentem dla zastosowania wskazanej przestrzennej proporcjonalności, jest to, Ŝe takŝe nieznana w momencie badania była struktura właścicieli, najemców i lokatorów mieszkań i domów w Bydgoszczy. 7

9 Tabela 1.1 Struktura zakładanej i zrealizowanej próby wg jednostek urbanistycznych nazwa jednostki urbanistycznej liczba mieszkańców* udział w całości [%] zakładana wielkość próby (liczba wywiadów) zrealizowana próba (liczba wywiadów) udział w próbie [%] Babia Wieś , ,5435 Bartodzieje , ,7935 Bielawy , ,6304 Błonie , ,8913 Bocianowo , ,0761 Brdyujście , ,2717 Bydgoszcz Wschód , ,5435 CzyŜkówko , ,1739 Flisy 862 0, ,2717 Fordon F , ,2391 Fordon F , ,337 Fordon F , ,2717 Glinki , ,6304 Górzyskowo , ,1739 Jachcie , ,3987 Jary , ,9022 Kapuściska , ,0652 Łęgnowo I , Łęgnowo II 805 0, ,2717 Miedzyń , ,4457 Myślęcinek, Las Gdański 717 0, Okole , ,5326 Opławiec , ,2717 Osiedle Leśne , ,9891 Osowa Góra , ,3526 Piaski , ,087 Prądy 720 0, ,2717 Siernieczek , ,2717 Skrzetusko , ,3587 Szwederowo , ,5109 Śródmieście , ,0652 Wilczak , ,3587 WyŜyny , ,2391 Wzgórze Wolności , ,5326 Zawisza , ,5435 Zimne Wody , ,5435 ogółem * dane z 2005 roku; dzięki uprzejmości MPU w Bydgoszczy 8

10 Właściwy operat losowania stanowił spis ulic podzielonych na jednostki urbanistyczne. W trakcie wykonywania badania ustalona próba stawała się celową, poniewaŝ filtrujące pytania ankieterów obejmowały ustalenie, czy respondent (traktowany jako przedstawiciel gospodarstwa domowego) planuje zmianę swoich warunków mieszkaniowych i czy planuje zakup mieszkania (działki, domu itp.). Właściwemu badaniu podlegały osoby, które odpowiedziały twierdząco na jedno z pytań filtrujących. Taka procedura sprawiła, Ŝe w rzeczywistości podlegającą badaniu populacją byli nie tyle mieszkańcy Bydgoszczy czy bydgoskie gospodarstwa domowe, co gospodarstwa domowe planujące i realizujące działania ukierunkowane na zmianę własnych warunków mieszkaniowych i/lub kupno mieszkania (domu, działki budowlanej). Zastosowanie procedur statystycznych miało pozwolić na uogólnianie uzyskanych wyników z próby na populację z uwzględnieniem błędu szacowania nie większego niŝ 5% i z prawdopodobieństwem wynoszącym 95%. JednakŜe z róŝnych powodów nie została zrealizowana cała zakładana wielkość próby. Dzielnice, które nie zostały, mimo zakwalifikowania się do próby przebadane to Myślęcinek oraz Łęgnowo II, natomiast największy odsetek braków w realizacji wywiadów dotyczył dzielnicy Fordon. W realizacji projektu dzielnica ta, jak równieŝ Osowa Góra czy Miedzyń, okazały się niezwykle trudne dla prac ankieterskich. Rozległość terytorialna, na pewnych obszarach, przewaga domków jednorodzinnych, willi, utrudniała fakt znalezienia osoby chcących wyprowadzić się z owej dzielnicy. Po przeprowadzeniu wywiadów do dalszych analiz (zaprezentowanych w kolejnych częściach raportu) zakwalifikowano 368 kwestionariuszy, próba okazała się zatem mniejsza od zakładanej o 32 respondentów. Kluczowe dla moŝliwości przeprowadzania zakładanych uogólnień była jednak jej przestrzenna proporcjonalność i jak pokazuje poniŝszy wykres (i dane w tabeli powyŝej) została ona zachowana. Jednak ze względu na mniejszą liczebność próby nieznacznie wzrasta do 5,2% błąd szacowania. 9

11 Wykres 1.1 Struktura zakładanej i zrealizowanej próby wg jednostek urbanistycznych Babia Wieś Bartodzieje Bielawy Błonie Bocianowo Brdyujście Bydgoszcz Wschód CzyŜkówko Flisy Fordon F1 Fordon F2 Fordon F3 udział w całości Glinki Górzyskowo Jachcice Jary Kapuściska Łęgnowo I Łęgnowo II Miedzyń Myślęcinek, Las Gdański udział w próbie Okole Opławiec Osiedle Leśne Osowa Góra Piaski Prądy Siernieczek Skrzetusko Szwederowo Śródmieście Wilczak WyŜyny Wzgórze Wolności Zawisza Zimne Wody 10

12 Charakterystyka badanej próby Wykres 2.1. Struktura badanej populacji według kategorii płci kobieta męŝczyzna 40% 60% Wśród osób biorących udział w badaniach czyli wszystkich zapytanych przez ankieterów (zarówno tych którzy deklarowali na poprawę warunków zamieszkania lub zakup nieruchomości jak równieŝ nie planujących takich działań) według dychotomicznego podziału w oparciu o kryterium płci, przewaŝający odsetek stanowiły kobiety 60 % badanych (męŝczyźni 40 % badanych). W związku z faktem, iŝ badaniom podlegały poszczególne osoby z losowo wybranych gospodarstw domowych struktura ta nie odzwierciedla w pełni stosunku kobiet do męŝczyzn całej populacjo miasta Bydgoszczy, która kształtuje się na poziomie 53% kobiet oraz 47% męŝczyzn (GUS: Stan na dzień 31 XII 2005). Kilkuprocentowa przewaga kobiet w próbie to wynik przede wszystkim faktu, iŝ kobiety częściej przebywają w domach oraz chętniej udzielają odpowiedzi na stawiane pytania. 11

13 Wykres 2.2. Struktura wiekowa badanej zbiorowości 18 17,3% % ,6% 13,6% 11,3% 10,1% 9,1% 6,3% 5,1% 3,7%3,8% ,4% 1,7%1,9% 0 do 18 roku Ŝycia powyŝej 75 roku Ŝycia PowyŜszy wykres odzwierciedla strukturę wiekową badanych osób Najliczniejszą kategorię stanowią osoby pomiędzy dwudziestym piątym a trzydziestym rokiem Ŝycia 17,3%. Kolejne dwie równoliczne kategorie wiekowe (13,6%) to osoby mieszczące się przedziałach oraz lat, od tej kategorii udział poszczególnych grup wiekowych zmniejsza się, a najmniej liczne kategorie stanowią osoby powyŝej siedemdziesięciu lat odpowiednio 1,7% badani w wieku lat oraz 1,9 % ankietowani powyŝej 75 roku Ŝycia. Biorąc pod uwagę perspektywę czasową zamieszkiwanie w Bydgoszczy, największy odsetek osób deklaruje, iŝ mieszka w Bydgoszczy powyŝej 15 lat, jest to 36 % badanych, natomiast 22 % zamieszkuje Bydgoszcz od urodzenia. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, iŝ badaniom podlegały wyłącznie sposoby pełnoletnie, czyli powyŝej 18 roku Ŝycia, w wyniku połączenia tych dwóch kategorii (gdyŝ obie de facto wskazują na perspektywę powyŝej 15 lat) uzyskujemy wskaźnik 58% osób zamieszkujących Bydgoszcz dłuŝej niŝ 15 lat. W perspektywie pięcioletniej 20% badanych deklaruje, iŝ mieszka w Bydgoszczy, z czego 7% od niespełna roku. Natomiast 22% zapytanych w badaniu osób mieszka w Bydgoszczy w okresie od 5 do 15 lat. 12

14 Wykres 2.3. Długość zamieszkiwania w Bydgoszczy od urodzenia powyŝej 15 lat od 5 do 15 lat od roku do 5 lat od niespełna roku 13% 7% 22,2% 22% 35,8% PoniŜszy wykres ilustruje odsetek osób przypadających na poszczególne kategorie rodzaju zabudowy w jakich zamieszkują badani. Wyniki zostały przedstawione w formule porównawczej dla całej populacji badanych oraz wyłącznie dla osób chcących dokonać zakupu mieszkania lub działań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych wskazania procentowe obydwu kategorii osób w stosunku do całości badanych są zbliŝone. W bloku zamieszkuje największy odsetek badanych osób 44,3%. Natomiast co trzeci badany bydgoszczanin zamieszkuje dom jednorodzinny, wolnostojący lub willę (31 %), a co piąty mieszkaniec Bydgoszczy kamienicę (22%). Jeden procent zapytanych osoby zamieszkuje budynki zaliczane do kategorii inny typ zabudowy (baraki, pomieszczenia gospodarcze oraz inne niemieszkalne). 13

15 Wykres 2.4. Deklaracje chęci zmiany zamieszkania a typ zabudowy osoby deklarujące chęć zmiany miejsca zamieszkania wszystkie osoby badane w innym typie zabudow y (baraki, pomieszczenia gospodarcze, inne niemieszkalne...) w domu jednorodzinnym, w olnostojącym, w w illi 0,7% 1,1% 30,4% 31,3% w kamienicy 22,2% 21,7% w bloku 44,3% 44,3% % Wśród badanej zbiorowości, pomiędzy osobami które zadeklarowały chęć zmiany warunków zamieszkania, bądź zakupu nieruchomości największy odsetek legitymuje się wykształceniem średnim 50 %, odpowiednio 29 % to osoby o wykształceniu wyŝszym, 18 % zawodowym, natomiast tylko 3 % to mieszkańcy o wykształceniu podstawowym. 14

16 Wykres 2.5 Deklarujący chęć zamian według wykształcenia podstawowe zasadnicze zawodowe średnie wyŝsze wyŝsze 29% podstawowe 3% zasadnicze zawodowe 18% średnie 50% Badani bydgoszczanie zostali takŝe poproszeni o zaklasyfikowanie się jednej z określonych kategorii społeczno zawodowych. I tak co piąty mieszkaniec Bydgoszczy, który zamiesza zmienić warunki mieszkaniowe deklaruje, iŝ stanowi grupę pracowników fizyczno-umysłowych (22% badanych). Kolejne kategorie pod względem udziału procentowego to emeryci i renciści 13,9 %, następnie dwie równoliczne kategorie (12,5%) to pracownicy umysłowi niŝszego szczebla oraz uczniowie i studenci, 11,% to prywatni przedsiębiorcy, 9,5 % inteligencja, 5,4 % kadra kierownicza, a 5,2% robotnicy wykwalifikowani. Trzy ostatnie kategorie społeczno zawodowe to: bezrobotni 3,3%, tak samo liczna gospodyń domowych oraz grupująca wszystkie te osoby, które nie zaklasyfikowały się do Ŝadnej z powyŝszych. 15

17 Wykres 2.6. Badana populacja według kategorii społeczno zawodowych 22% 25 12,5% 13,9% 12,5% 11,1% 9,5% ,4% 3,3% 3,3% 5,2% 5,4% 5 inna gospodynie domowe bezrobotni uczniowie, studenci emeryci, renciści robotnicy wykwalifikowani pracownicy fizyczno-umysłowi pracownicy umysłowi niŝszego szczebla prywatni przedsiębiorcy inteligencja kadra kierownicza 0 16

18 Kontekst i tendencje uwarunkowań mieszkalnictwa w Polsce i Bydgoszczy Układem odniesienia dla analizy porównawczej jak teŝ wniosków do polityki w zakresie mieszkalnictwa w Bydgoszczy musi być szereg zjawisk i tendencji charakteryzujących miasto jak i w ogóle szerszy kontekst warunków mieszkaniowych. NajwaŜniejsze jego składniki to zjawiska demograficzne i zjawiska ekonomiczne oraz zasoby mieszkaniowe. 1. Zjawiska demograficzne: najistotniejszy jest systematyczny spadek liczby mieszkańców Bydgoszczy i utrzymujący się bardzo niski poziom dynamiki podstawowych wskaźników Wyszczególnienie Ludność(stan w dniu 31 XII) Przyrost rzeczywisty przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym przedprodukcyjnym (%) 27, ,1 19,5 18,7 18,1 17,7 17,2 produkcyjnym 60,3 63,9 64,5 64, ,3 65,6 65,4 poprodukcyjnym 12,4 15,1 15, ,3 16,5 16,8 17,3 Ludność w wieku nieprod. na 100 osób w wieku produkt. 65,9 56, ,9 53,8 53,1 52,5 52,8 MałŜeństwa na 1000 ludności 6,6 5,4 4,9 4,7 4,7 4,6 5,5 6 Urodzenia Ŝywe na 1000 ludności 11,9 8,1 8,4 8,2 8,1 8,2 8,5 8,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności 1,6-1,1-0,6-1,1-1,5-1,3-1 -0,9 Migracje ludności: Wewnętrzne: napływ odpływ saldo Zewnętrzne: imigracja emigracja saldo Ogólne saldo migracji Źródło: GUS i US w Bydgoszczy 17 demograficznych (dzietności; liczby zwieranych małŝeństw; przyrostu naturalnego; wreszcie ujemne wskaźniki migracji zewnętrznych i wewnętrznych) Tabela 3.1. Charakterystyka demograficzna populacji Bydgoszczy

19 Pokazane powyŝej zjawiska i tendencje demograficzne występujące w samej Bydgoszczy maja swoje uwarunkowanie a zarazem konsekwencje w regionie NajwaŜniejszą konstatacją z analizy potencjałów i zjawisk demograficznych w regionie jest stwierdzenie stagnacji większości z nich, a nawet zamroŝenie, czy wręcz dekapitalizacja niektórych. Pojawiają się natomiast nowe istotne zjawiska i tendencje demograficzne. W grupie powiatów (i gmin w tych powiatach) otaczających największe aglomeracje miejskie gwałtownie przybywa mieszkańców. Jest to głównie efekt przemieszczania się (migracji) licznych mieszkańców tych aglomeracji przede wszystkim do sąsiednich gmin. W dalszej dopiero kolejności do innych województw i regionów kraju, czy poza granice Polski, co nasiliło się po 2004 r. Skala tego zjawiska w ciągu ostatnich uruchamia zupełnie nowe problemy i procesy: przestrzenne, ekonomiczne, kulturowe, tak dla samych duŝych miast w tym Bydgoszczy jak i otuliny strefy metropolitalnej - gmin sąsiadujących z nimi. Jest to kapitalny i strategiczny dziś problem wielu polityk lokalnych - w tym interesującej nas tu polityki mieszkaniowej. Wspomnijmy tylko takie z nich jak: Gwałtowne przemiany przestrzenne urbanistyczne; architektoniczne oraz infrastruktury komunalnej i technicznej przedmieść i suburbiów (obszarów metropolitalnych). Procesy przyspieszonej selekcji negatywnej i pozytywnej zarazem związane z elitarnym charakterem dzielnic podmiejskich; tworzenie się ekologicznych stref i subkultur wielkich miast i podmiejskich gmin (w okolicach Bydgoszczy: Osielsko, Białe Błota, Dobrcz, miejscowości rekreacyjne nad Zalewem Koronowskim). Gwałtowny wzrost cen gruntów (renty gruntowej) i nieruchomości na atrakcyjnych trenach wokół miast, burzący lokalną gospodarkę i jednocześnie gwałtownie zwiększający jej kapitały, potencjały, funkcje urbanistyczno uŝytkowe. Wytwarzanie się lokalnych mód; snobizmów i podobnych zjawisk kulturowych i subkulturowych oddziałujących na wiele sfer Ŝycia i zachowania mieszkańców miast, przedmieść i sąsiadujących z nimi gmin. Dynamikę i strukturę tych procesów pokazuje częściowo zestawienie w poniŝszej tabeli. 18

20 Tabela 3.2. Saldo migracji wewnętrznych ogółem w gminach woj. kujawskopomorskiego wg kategorii gmin Kategoria gmin/rok OGÓŁEM województwo k.p GMINY MIEJSKIE* GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE GMINY WIEJSKIE* MIASTO WG OECD WIEŚ WG OECD** MIASTO WIEŚ *Podziału administracyjnego na wieś i miasto (według - GUS); ** Wskaźnika zagęszczenia ludności do 150 osób /km 2 wg OECD Wyraźniej pokazuje to porównanie graficzne: Wykres 3.1. Bilans migracje w wybranych powiatach w latach Bilans migracji w gminach wybranych powiatów województwa Kujawsko-pomorskiego w okresie lat liczba osób brodnicki inowrocławski lipnowski bydgoski toruński tucholski Jeszcze lepiej omawiane zjawiska i procesy moŝna pokazać na mapie. Widzimy wyraźnie jak okalająca największe miasta przestrzeń przejmuje ludność metropolii. m.bydgoszcz m.grudziądz m.toruń m.włocławek 19

21 Wykres 3.2. Saldo migracji na 1000 ludności w województwie kujawsko-pomorskim Źródło: GUS

22 2. Zjawiska ekonomiczne, w których obrębie najwaŝniejsze to te, które dotyczą mieszkań i nieruchomości, chociaŝ istotna jest takŝe ogólna dynamika gospodarcza, wysokość zarobków i ich zmiany, sytuacja na rynku pracy itp. Rynek bydgoski charakteryzuje się znaczną dynamiką, ale i duŝymi wahaniami cen i podaŝy. Dobrze ilustruje to poniŝszy wykres: Wykres 3.3 Dynamika mieszkań oddanych do uŝytkowania w województwie kujawsko-pomorskim Źródło: Dane GUS (biuletyn lipiec 2006) Widzimy wyraźną cykliczność budownictwa: tłuste i chude lata, a więc okresy koniunktury i jej załamania. Budownictwo mieszkaniowe wciąŝ jest sferą najmniej stabilną i najbardziej nieprzewidywalną. Pewne tendencje wykazuje natomiast struktura nowo budowanych mieszkań. Jak widać to na poniŝszym wykresie maleje bezwzględnie i relatywnie budownictwo spółdzielcze, a wzrasta odsetek mieszkań w domach jednorodzinnych i budowanych na sprzedaŝ i wynajem.. 21

23 Wykres 3.4 Struktura mieszkań oddanych do uŝytku w Bydgoszczy Na zjawiska rynku nieruchomości decydujący wpływ ma takŝe siła nabywcza ludności. Pod tym względem Bydgoszcz i województwo kujawsko-pomorskie naleŝą do najsłabszych obszarów w Polsce. Przykładowo jeden ze wskaźników jakim są posiadane zasoby i oszczędności ludności lokuje nasze województwo na ostatnim miejscu w kraju 1. Relatywnie niskie są teŝ zarobki w naszym regionie i samej Bydgoszczy: przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest średnio o ok. 10% (obecnie ponad 300 zł) niŝsze od średniego krajowego, a stosunku do województw ościennych: mazowieckiego; pomorskiego i wielkopolskiego róŝnica wzrasta do ponad 30%. To jeden z powodów odpływu wykształconej ludności do innych regionów i za granice (zob. salda migracji wewnętrznej i zewnętrznej). 1 Diagnoza społeczna 2005,red. Janusz Czapiński i Tomasz Panek, WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, załącznik 1 s. 34, 22

24 Wykres 3.5 Przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych sekcjach sektora przedsiębiorstw w Bydgoszczy Wskazane czynniki rzutują m.in. na takie podstawowe elementy rynku nieruchomości jak ceny mieszkań i nieruchomości w ogóle. Bydgoszcz i województwo kujawsko-pomorskie pod względem cen mieszkań lokuje się w środku stawki. Wśród duŝych miast ceny nieruchomości lokują Bydgoszcz na ok. 10 miejscu. Województwo natomiast takŝe plasuje się bliŝej końca 16 regionów. Średnia cena 1m kw. mieszkania naleŝy do najniŝszych w Polsce i wynosiła w 2005 r. 360 zł na wsi i niewiele ponad 1000 zł w miastach. W samej Bydgoszczy cena była ok. 50 % wyŝsza. Co prawda właśnie po tym czasie rozpoczął się trwający do dzisiaj gwałtowny wzrost cen, ale nie zmienił on samych relacji cenowych. Powoduje to, Ŝe rynek bydgoski (zwłaszcza wtórny) wciąŝ jest atrakcyjnym rynkiem nieruchomości (zwłaszcza traktowanych jako lokaty kapitału). Wskazuje na to liczba zawieranych transakcji kupna sprzedaŝy naleŝąca do najwyŝszych w Polsce, zwłaszcza w kategorii budynków mieszkalnych. Z drugiej jednak strony te relacje 23

25 cenowe wpływają niekorzystnie na rozwój budownictwa w województwie i jego skala maleje z roku na rok. Dotyczy to zwłaszcza Bydgoszczy. Wykres 3.6. Średnie ceny lokali mieszkalnych w województwach ZACHODNIOPOMORSKIE WIELKOPOLSKIE Średnia cena lokali mieszkalnych WARMIŃSKO-MAZURSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE ŚLĄSKIE POMORSKIE poza granicami miast w granicach miast średnia cena PODLASKIE PODKARPACKIE OPOLSKIE MAZOWIECKIE MAŁOPOLSKIE ŁÓDZKIE LUBUSKIE LUBELSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE POLSKA srednia cena m 2 mieszkania w zł Źródło: Raport GUS 3. Zasoby mieszkaniowe to ostatni z przywołanych tu (jako tło i kontekst naszych badań i analiz) wyznaczników sytuacji mieszkaniowej Bydgoszczan. PoniŜsza tabela pokazuje relatywną pozycję Miasta na tle regionu (województwa); subregionu (powiatu i tzw. regionu bydgoskiego) oraz Polski (ogółem i miast pow. 200 tys. mieszkańców). Tradycyjnie mieszkania w mieście są mniejsze, ale teŝ mniej zagęszczone, ze względu na mniejszą liczebność rodzin. Rzutuje to na wyniki porównania Miasta w regionie i subregionie. 24

26 Tabela 3.3. Zasoby mieszkaniowe Bydgoszczy na tle regiony i subregionu Wskaźnik Bydgoszcz powiat bydgoski region bydgoski wojew. kuj.- pom. Polska miasta ogółem miast powyŝej 200 tys. liczba izb w mieszkaniu 3,43 4,01 3,65 3,64 3,69 3,50 3,29 liczba osób /mieszkanie 3,69 3,41 3,07 3,09 2,99 2,73 2,50 liczba osób/ izbę 0,78 0,85 0,85 0,85 0,81 0,78 0,76 pow. mieszkania m kw ,6 65,1 65,6 69,3 61,5 57,4 pow. mieszkania/osobę m kw. 21,1 23,9 21,2 21,3 23,2 22,5 23,0 mieszkań na 1000 ludności Zatem bardziej zasadne jest odniesienie do duŝych miast (powyŝej 200 tys. mieszkańców) w Polsce. Na ich tle widzimy, Ŝe w Bydgoszczy mamy ogólnie mniejsze zasoby mieszkaniowe (376/1000 mieszkańców, wobec 400 średnio w duŝych miastach), a ponadto są to mieszkania nieco mniejsze. Stąd, mimo nieco większej liczby izb w mieszkaniu zdecydowanie większe jest zagęszczenie mieszkań. Profil zasobów sytuacji mieszkaniowej Bydgoszczy na tle innych duŝych miast Polski przedstawia poniŝszy diagram. Średnie wartości wskaźników dla miast powyŝej 200 tys. mieszkańców przyjęte zostały jako 100. Wykres 3.7. Profil sytuacji mieszkaniowej w Bydgoszczy na tle duŝych miast w Polsce Profil sytuacji mieszkaniowej Bydgoszcy na tle miast Polski pow. 200 tys. mieszkańców mieszkań na 1000 ludności 94 liczba izb w mieszkaniu liczba osób /mieszkanie Bydgoszcz miast pow.200 tys.=100 0 pow. mieszkania /osobę m l.osób/ izbę przeciętna pow. mieszkania m2 25

27 Na tym ogólnym tle przedstawiamy poniŝej wyniki naszych badań. Warto przy tym pamiętać, Ŝe mieszkanie, a właściwie dom, dom rodzinny 2 jest jedną z podstawowych kategorii identyfikacji i toŝsamości społecznej. Dopiero w dalszej kolejności identyfikujemy się ze społecznością lokalną (miejscowością) 3 ; krajem (Ojczyzną) regionem, jeszcze rzadziej częścią świata np. kontynentem 4. 2 Przy okazji trzeba teŝ wskazać na propozycje rozróŝnienia kategorii dom (home) - jako struktury psychologicznej i społecznej i kategorii mieszkanie (house) jako struktury fizycznej, przestrzenno architektonicznej. Tu jednak uŝywamy ich formalnie, tzn. dom jest oddzielna kubaturą jedno lub wielomieszkaniową, mieszkanie zaś jest częścią domu -budynku. 3 Niemiecki Heimat 4 CBOS zapytał w roku 2002 reprezentatywną próbę Polaków, z czym czują się najbardziej związani. 57 procent podało jako przedmiot największego przywiązania swoją społeczność lokalną i miejscowość, w której mieszkają, 15% region kraju, w którym mieszkają, a 22% - swój kraj (Polskę). Europa znalazła się na dalekiej pozycji (2%). 26

28 Analiza obecnej sytuacji mieszkaniowej respondentów Na tym ogólnym tle, zawartym w poprzedniej części, przedstawiamy poniŝej wyniki naszych badań. Diagnozę aktualnej sytuacji mieszkaniowej badanej kategorii mieszkańców Bydgoszczy oparliśmy głównie na odpowiedziach respondentów na pytania od 1 do 12 ankiety. Nasze badania potwierdzają znany skądinąd fakt, Ŝe obecna populacja Bydgoszczan jest stosunkowo stabilna i zasiedziała. Rodowitymi Bydgoszczanami jest prawie 70%, kolejne 18,2% mieszka tu ponad 15 lat. Tabela 4.1. Czas zamieszkiwania w Bydgoszczy Czas zamieszkiwania w Bydgoszczy Liczba wskazań Procent od urodzenia ,7 powyŝej 15 lat 67 18,2 od 5 do 15 lat 24 6,5 od roku do 5 lat 20 5,4 od niespełna roku 6 1,6 brak danych 1,3 Ogółem ,7 Dlatego teŝ zdecydowana większość naszych respondentów to takŝe zasiedziali lokatorzy: 56,8 % badanych mieszka w obecnym mieszkaniu ponad 15 lat, a kolejna prawie ¼ od 5-15 lat. Tylko 18,7% mieszka pod obecnym adresem poniŝej 5 lat. Niemal wszyscy (98%) mieszkający w tym samym mieszkaniu od urodzenia to rodowici Bydgoszczanie. Jednocześnie dwie na trzy osoby mieszkające w Bydgoszczy od urodzenia w obecnym mieszkaniu mieszkają dłuŝej niŝ 15 lat ( w tym od urodzenia). Współczynnik korelacji pomiędzy długością zamieszkiwania w Bydgoszczy i w obecnym mieszkaniu wynosi 0,366 (współczynnik Spearmana). Tabela 4.2. Okres zamieszkiwania w obecnym mieszkaniu Okres zamieszkiwania w obecnym mieszkaniu Liczba wskazań Procent od urodzenia 84 22,8 powyŝej 15 lat ,0 od 5 lat do 15 lat 88 23,9 od roku do 5 lat 49 13,3 od niespełna roku 20 5,4 brak danych 2,5 Ogółem ,0 27

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI MIESZKANIOWE

WARUNKI MIESZKANIOWE Rozdział III WARUNKI MIESZKANIOWE 5. SAMODZIELNOŚĆ ZAMIESZKIWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH I RODZIN W spisie 2002 roku badano samodzielność zamieszkiwania gospodarstw domowych. Podstawą podziału gospodarstw

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO

RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO BARIERY DOSTĘPU I POZIOM POPYTU NA USŁUGI Z ZAKRESU DOSTĘPU DO SIECI INTERNET NA OBSZARACH ZAGROśONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2016 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Izby w mieszkaniach (w tys.) niezamieszkane. ogółem

Izby w mieszkaniach (w tys.) niezamieszkane. ogółem IV. ZASOBY MIESZKANIOWE 1. STAN I ROZWÓJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH Mieszkanie, jako jednostka spisowa, jest to lokal składający się z jednej lub kilku izb, łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi, wybudowany

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE POLSKA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 13 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe

Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe dr Piotr Kurowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa 23-VI-2014 Plan 1. Ubóstwo w Polsce: trendy

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno eczno-ekonomicznych ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego Kraków,10 czerwca 2012 r. Wpływ wsparcia unijnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu Kobiety chcą być samodzielne, a męŝczyzn interesują media. PR-owcy deklarują takŝe, Ŝe pozostaną w obecnym miejscu pracy na

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2014 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl/ tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2012 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2013 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin Budownictwo mieszkaniowe w województwie

Bardziej szczegółowo

Prezenty i wydatki świąteczne

Prezenty i wydatki świąteczne K.76/08 Prezenty i wydatki świąteczne Warszawa, grudzień 2008 r. Zdecydowana większość Polaków (85%) planuje w tym roku obdarować swoich najbliŝszych upominkami z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. Większość

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km²

LUBLIN. Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955. Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² LUBLIN Liczba mieszkańców: 347892 osób - w tym mężczyzn: 160937 - w tym kobiet: 186955 Gęstość zaludnienia: 2370 osób/km² Ludność w wieku (dane GUS, 30.06.2010): przedprodukcyjnym: 56 577 (16,21%) produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2013 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2013 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl/ Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Wrocław

Rynek mieszkaniowy - Wrocław Rynek mieszkaniowy - Wrocław W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 27 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań z Wrocławia. Większość z nich była ogłoszeniami z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 158/2015 ISSN 2353-5822 Oczekiwania dochodowe Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw 8. Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca, Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Ile zarabiają robotnicy Kto ile zarabia oraz gdzie w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski

Ile zarabiają robotnicy Kto ile zarabia oraz gdzie w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski Ile zarabiają robotnicy Kto ile zarabia oraz gdzie w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski Wrocław, maj 2008 Wśród robotników najlepiej zarabiają mechanicy oraz elektrycy.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska

Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska Raport z badania Wykonawca badania: PBS DGA ul. Junaków 2 81-820 Sopot - 2 - 1. Zarys metodologiczny W pierwszym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach 2012-2014 W niniejszym opracowaniu porównano uzyskane w województwie pomorskim wyniki zdających, którzy rozwiązywali zadania

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz/ e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2015 r.

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2015 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu OPRACOWANIA SYGNALNE Data opracowania: czerwiec 2016 ul. Wojska Polskiego 27/29 60-624 Poznań tel.: 61 27 98 200 fax: 61 27 98 100 SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl poznan.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ?

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? BoŜena Jakubowska Konsultant ds. Wynagrodzeń TEST Salary Survey Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? Na rynku wynagrodzeń bardzo popularny jest ostatnio temat płac wśród grupy reprezentującej

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium stworzył mapę aspiracji, planów i realiów mieszkaniowych w Polsce

Bank Millennium stworzył mapę aspiracji, planów i realiów mieszkaniowych w Polsce INFORMACJA PRASOWA strona: 1/5 Warszawa, 23 kwietnia 2012 r. Bank Millennium stworzył mapę aspiracji, planów i realiów mieszkaniowych w Polsce Warszawa, 23.04.2012 r. Gdzie chcą mieszkać Polacy? Jakim

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Wykres 13. Migranci według miejsca pracy (nauki)

Wykres 13. Migranci według miejsca pracy (nauki) Wykres 13. Migranci według miejsca pracy (nauki) Nie dotyczy 14,1 Poza wymienionym obszarem 3,0 Powiat poznański 8,2 Poznań 74,7 24 Wykres 14. Migranci według rodzaju zabudowy budynku w poprzednim i obecnym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 BS/48/2012 REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE OPINII O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Warszawa, kwiecień 2012 BS/48/2012 REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE OPINII O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Warszawa, kwiecień 2012 BS/48/2012 REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE OPINII O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Rybnik 21-22 maj 2009r.

Rybnik 21-22 maj 2009r. Rybnik 21-22 maj 2009r. w 2007r. Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przystąpił do realizacji czteroletniego szkoleniowo-doradczego projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Ile zarabiają managerowie Gdzie i komu w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski

Ile zarabiają managerowie Gdzie i komu w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski Ile zarabiają managerowie Gdzie i komu w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski Wrocław, lipiec 2008 Najlepsze pensje mają szefowie działów finansowych - średnio ponad 11

Bardziej szczegółowo

Platforma C. Czynniki demograficzne

Platforma C. Czynniki demograficzne Platforma C. Czynniki demograficzne W tabeli 1 (33). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki demograficzne. Odpowiedzi wymagają od ciebie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY RAPORT Z BADANIA OGLĄDALNOŚCI TV TRWAM PRZEPROWADZONEGO PRZEZ EUROPEJSKI INSTYTUT STUDIÓW I ANALIZ WE WRZEŚNIU 2014 ROKU

SKRÓCONY RAPORT Z BADANIA OGLĄDALNOŚCI TV TRWAM PRZEPROWADZONEGO PRZEZ EUROPEJSKI INSTYTUT STUDIÓW I ANALIZ WE WRZEŚNIU 2014 ROKU SKRÓCONY RAPORT Z BADANIA OGLĄDALNOŚCI TV TRWAM PRZEPROWADZONEGO PRZEZ EUROPEJSKI INSTYTUT STUDIÓW I ANALIZ WE WRZEŚNIU 2014 ROKU 1. Metodologia badań Badanie ankietowe przeprowadzono w dniach od 4 do

Bardziej szczegółowo

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa VI FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec 11-12.04.2011 PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl PERSPEKTYWY DLA BUDOWNICTWA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W ŚWIETLE WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2006-2015 Wojciech Wiśniewski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ INFORMACJA PRASOWA WARSZAWA, 21. WRZEŚNIA 2009 Serwis rekrutacyjny Szybkopraca.pl przeprowadził ankietę, aby zbadać kto w Polsce boi się utraty swoich miejsc pracy. Kobiety, mieszkańcy małych miast i wsi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 1. Tabela przedstawia strukturę ludności Polski według wieku w 1998 roku (w odsetkach) Ludność w Odsetek ludności według Odsetek ludności według wieku wieku wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo