Promocja przedłużona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja przedłużona"

Transkrypt

1 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie; 2. Organizator Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4A, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP , o kapitale zakładowym zł w całości opłaconym. 3. Fundator - Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP ; 4. Produkt jeden z wybranych telewizorów Samsung Smart TV serii H lub tabletów GALAXY Tab S wprowadzanych do obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określonych w Załączniku nr 1 do regulaminu; 5. Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu Produktu w okresie trwania Promocji, która zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; 6. Punkt handlowy sklep znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzący sprzedaż produktów Fundatora, w tym sklep internetowy; 7. Strona internetowa strona internetowa o adresie: 8. Aplikacja aplikacja Chili dostępna na Samsung Smart TV oraz Samsung Galaxy Apps dla urządzeń z serii GALAXY Tab S, stanowiąca jedną z funkcjonalności Produktu i do poprawnego działania wymagająca podłączenia do Internetu, umożliwiająca dostęp do bazy filmów, zgodnie z regulaminem świadczenia usług dostępnym na 1

2 do której odpowiednie prawa posiada Chili S.p.A (z siedzibą w Mediolanie), adres: Via Colico 21, P.IVA Kod kod promocyjny przekazany Uczestnikowi, umożliwiający Uczestnikowi, po aktywacji kodu promocyjnego, bezpłatne obejrzenie do 52 filmów maksymalnie 2 filmów tygodniowo - w Aplikacji przez okres 182 dni od momentu jego aktywacji. Kod promocyjny może być aktywowany przez Uczestnika do dnia 22 maja Postanowienia ogólne 1. Sprzedaż premiowa prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 2. Sprzedaż premiowa prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 10 lutego 2015 r. do dnia 23 kwietnia 2015 r. lub do wyczerpania kodów promocyjnych. 3. Liczba kodów promocyjnych Regulamin określa zasady bezpłatnego skorzystania nawet z 52 filmów spośród filmów oferowanych w Aplikacji. 5. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, w celu wzięcia udziału w Sprzedaży premiowej należy: 1) dokonać zakupu Produktu w Punkcie handlowym w okresie od dnia 10 lutego 2015 r. do dnia 23 kwietnia 2015r. i zachować dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), 2) w terminie od dnia 10 lutego r. do dnia 26 kwietnia 2015 r. zgłosić swój udział w Promocji wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny on-line na Stronie internetowej obowiązkowo dołączając za każdym razem dowód nabycia Produktu w postaci czytelnego skanu/zdjęcia paragonu lub faktury VAT, modelu zakupionego Produktu, adres Punktu handlowego i datę zakupu, 3) podać dane osobowe dotyczące Uczestnika, tj. adres Uczestnika, poza adresem e- mail Uczestnik może również podać numer telefonu zaakceptować regulamin Sprzedaży premiowej 6. Formularze zgłoszeniowe rejestrowane za pośrednictwem Strony internetowej przyjmowane będą do 26 kwietnia 2015 r. 7. Data i godzina zakupu Produktu, widniejąca na skanie dołączonego dowodu zakupu Produktu nie może być późniejsza niż data rejestracji Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Strony internetowej. 8. Klienci, którzy w okresie dokonają zakupu urządzenia w sklepie internetowym EURO RTV AGD nie muszą rejestrować się przez formularz na stronie kod otrzymają w formie mailowej bezpośrednio od sieci EURO. Proces aktywacji kodu w aplikacji pozostaje bez zmian. 9. Warunkiem udziału w Sprzedaży premiowej jest przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz podanie prawdziwych i poprawnych danych w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń lub prawidłowości działań Uczestnika w tym zakresie, Uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie 2

3 Organizatora czytelnych dowodów potwierdzających dane lub oświadczenia Uczestnika, np. faktur lub paragonów potwierdzających zakup Produktu w terminie trwania Sprzedaży premiowej lub zdjęcia opakowania Produktu, umożliwiającego weryfikację nazwy i modelu zakupionego Produktu, w przypadku gdy z faktury lub paragonu nie wynika jednoznacznie zakup Produktu objętego Sprzedażą premiową. 3 Zasady Sprzedaży premiowej 1. Każdy Uczestnik, który spełni warunki określone w 2 ust. 5, otrzyma Kod promocyjny, umożliwiający bezpłatny dostęp do 52 filmów w Aplikacji, zgodnie z regulaminem świadczenia usług dostępnym na stronie Uczestnik może dokonać wyboru poprzez Aplikację do 52 filmów z dedykowanej kolekcji Samsung składającej się ze 100 filmów ( Kolekcja ) dostępnych w Aplikacji. 2. Warunkiem aktywacji Kodu promocyjnego jest prawidłowa rejestracja i założenie przez Uczestnika konta na stronie i zaakceptowanie przez Uczestnika regulaminu świadczenia usług i polityki prywatności umieszczonych na stronie 3. Każdy Uczestnik od momentu aktywacji Kodu promocyjnego przez 182 (sto osiemdziesiąt dwa) dni co 7 (siedem) dni będzie otrzymywać na swoje konto użytkownika 20 (dwadzieścia) złotych do wydania na maksymalnie dwa filmy z Kolekcji. Uczestnik ma każdorazowo 7 (siedem) dni na wydanie przyznanych 20 (dwudziestu) złotych, co oznacza możliwość obejrzenia maksymalnie dwóch filmów w tygodniu przez okres aktywności Kodu. Niewykorzystane środki przepadają. Kod nie podlega wymianie na gotówkę. Maksymalnie Uczestnik otrzyma 520 (pięćset dwadzieścia) złotych do wydania na filmy z Kolekcji. 4. Każdy film jest aktywny w okresie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu jego pierwszego odtworzenia. 5. Kod promocyjny zostanie przekazany Uczestnikowi przez Organizatora pocztą elektroniczną, na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym w terminie od 3 do 5 dni roboczych od daty rejestracji Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Strony internetowej 6. Wartość Kodu promocyjnego wynosi do 520 złotych brutto. W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 3

4 7. Jeden Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jeden Kod promocyjny. 4 Reklamacje 1. Reklamacje związane z przebiegiem Sprzedaży premiowej należy zgłaszać z dopiskiem Promocja Samsung Chili na adres: Cursor S.A., ul. Rownoległa 4A, Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Organizator rozpatruje reklamacje oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. 2. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 3. Reklamacje związane wyłącznie z technicznymi aspektami działania Aplikacji w związku z realizacją Kodów mogą być zgłaszane na adres elektroniczny: Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem, o którym mowa w 3 ust. 1 regulaminu Sprzedaży Premiowej. W pozostałym zakresie Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie zgodnie z 4 ust. 1 regulaminu Promocji. 5 Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych jest Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, ul. Marynarska 15), który dla celów realizacji promocji powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w formularzu zgłoszenia. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w zgłoszeniu Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo do przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. 4. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie, na adres Cursor S.A., ul. Rownoległa 4A, Warszawa o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. 6 Strona internetowa 4

5 1. Uczestnicy korzystający ze Strony internetowej są obowiązani do przestrzegania zasad lub warunków korzystania opisanych w zamieszczonym na Stronie internetowej regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną. 2. Za czas połączenia ze Stroną internetową należy rozumieć moment połączenia zarejestrowany przez serwer Strony internetowej (data i czas serwera). 7 Postanowienia końcowe 1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Sprzedaży premiowej w siedzibie Fundatora oraz na Stronie internetowej. Podstawowe informacje o Sprzedaży Premiowej i jej zasadach dostępne będą w materiałach rozpowszechnianych przez Fundatora w związku z Promocją. 2. We wszystkich sprawach dotyczących Sprzedaży premiowej, a nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Lista modeli Samsung Smart TV objętych Sprzedażą premiową: Samsung Smart TV serii H UE32H5500AWXXH UE55H7000SLXXH UE40H6500SLXXH UE40H5303AWXXH UE32H6200AWXXH UE55H8000SLXXH UE50H5500AWXXH UE40H6240AWXXH UE32H6400AWXXH UE55HU6900SXXH UE50H6400AWXXH UE48H6240AWXXH UE40H5500AWXXH UE55HU7500LXXH UE55H6410SSXXH UE48H6500SLXXH UE40H6200AWXXH UE55HU8200LXXH UE55H6500SLXXH UE55H6240AWXXH UE40H6400AWXXH UE55HU8500LXXH UE55HU7200SXXH UE32H5303AWXXH UE40H6410SSXXH UE60H7000SLXXH UE60H6200AWXXH UE40H6270SSXXH UE40H7000SLXXH UE65H8000SLXXH UE65H6400AWXXH UE40H6650SLXXH UE40HU6900SXXH UE65HU7100SXXH UE75H6400AWXXH UE48H6270SSXXH UE46H7000SLXXH UE65HU7200SXXH UE85HU7500LXXH UE48H6650SLXXH UE48H6200AWXXH UE65HU7500LXXH UE48H5500AWXXH UE50H6270SSXXH UE48H6400AWXXH UE65HU8200LXXH UE48H6800AWXXH UE50H6270SSXZG UE48H6410SSXXH UE65HU8500LXXH UE50H6200AWXXH UE55H6270SSXXH UE48H6850AWXXH UE75HU7500LXXH UE55H6800AWXXH UE55H6650SLXXH UE48H8000SLXXH UE78HU8500LXXH UE32H4500AWXXH UE60H6270SSXXH UE48HU7500LXXH UE22H5600AWXXH UE40H6700SLXXH UE40H6640SLXXH UE50HU6900SXXH UE22H5610AWXXH UE48H6700SLXXH UE46H5303AWXXH UE55H6200AWXXH UE32H4510AWXXH UE50H5303AWXXH UE48H6640SLXXH UE55H6400AWXXH UE32H6410SSXXH UE55H6700SLXXH UE55H6640SLXXH UE55H6850AWXXH UE40H6203AWXXH UE60H6240AWXXH UE58H5203AWXXH UE40H5203AWXXH 5

6 Lista modeli Samsung GALAXY Tab S objętych Sprzedażą premiową: T800 (Galaxy Tab S 10.5) WiFi T800 (Galaxy Tab S 10.5) WiFi T805 (Galaxy Tab S 10.5) LTE T805 (Galaxy Tab S 10.5) LTE T700 (Galaxy Tab S 8.4) WiFi T700 (Galaxy Tab S 8.4) WiFi T705 (Galaxy Tab So 8.4) LTE T705 (Galaxy Tab S 8.4) LTE SM-T800NTSAXEO SM-T800NZWAXEO SM-T805NTSAXEO SM-T805NZWAXEO SM-T700NTSAXEO SM-T700NZWAXEO SM-T705NTSAXEO SM-T705NZWAXEO 6

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych

1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych promocjiregulamin promocji Wrzuć emocje na wyższy bieg 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Promocja Wiosenna 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek, AGD do zabudowy oraz odkurzaczy, oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie, zwanej dalej Promocją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo