Zasady oceniania III LO w Łomży

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady oceniania III LO w Łomży"

Transkrypt

1 Zasady oceniania III LO w Łomży Informatyka Zakres podstawowy Klasa I Źródło: 1. Program nauczania: Informatyka. Odkrywamy na nowo (Nr programu 14/IIILO/2012) Łomża, wrzesień 2012

2

3 Ocenianie Oceny cząstkowe Praca ucznia podlega ocenie w skali od 1 do 6. W szczególności podlegać jej będą: a) prace domowe (co najmniej raz w semestrze), odpowiedź przy tablicy (co najmniej raz w semestrze), aktywność na zajęciach (wszystkie oceny liczone z wagą 1 patrz niżej), b) kartkówki (co najmniej trzy w semestrze, waga 2 ), c) klasówki (co najmniej dwie w semestrze, waga 3 ), d) inne prace (wagę określa nauczyciel). Skalowanie prac klasowych Przy ocenie pracy klasowej nauczyciel korzysta z następującej tabeli: Wynik (w %) 98, 100 Celujący 90, 98) Bardzo dobry 75, 90) Dobry 50, 75) Dostateczny Ocena 30, 50) Dopuszczający 0, 30) Niedostateczny W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń dla potrzeby wyznaczenia oceny półrocznej lub końcowej otrzymuje 0. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły musi napisać pracę klasową w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeśli tego nie zrobi, traktowany będzie jak uczeń, który nie usprawiedliwił swojej nieobecności.

4 Zasady oceniania Wystawianie ocen cząstkowych, półrocznych, rocznych oraz poprawianie prac klasowych i oceny końcowej będzie odbywać się zgodnie z Zasadami Oceniania III LO w Łomży. Ogólne kryteria oceny Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: inicjuje projekty i przewodniczy im, bezbłędnie rozwiązuje zadania, ma gruntowną i utrwaloną wiedzę oraz wykazuje się wymaganymi umiejętnościami, poszukuje nowych metod rozwiązywania zadań problemowych, startuje w konkursach, z własnej inicjatywy pomaga innym, asystuje nauczycielowi podczas zajęć. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: aktywnie uczestniczy w lekcjach i projektach, bezbłędnie rozwiązuje zadania, opanował wszystkie umiejętności z podstawy programowej, samodzielnie dobiera środki i sposoby rozwiązywania zadań problemowych; potrafi się posłużyć wieloma różnymi metodami w celu osiągnięcia efektu. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: chętnie wykonuje ćwiczenia, aktywnie uczestniczy w lekcjach i projektach, rozwiązuje trudniejsze zadania, choć zdarzają mu się pomyłki, w znacznym stopniu opanował umiejętności z podstawy programowej, rozumie zadania problemowe, rozwiązuje je jednak metodami standardowymi (szablonowymi). Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: chętnie wykonuje ćwiczenia, rozwiązuje proste zadania, przy trudniejszych popełnia liczne błędy, opanował umiejętności z podstawy programowej w stopniu średnim, stara się rozwiązywać zadania problemowe, do sukcesu potrzebuje jednak pomocy nauczyciela. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wykazuje minimalne zaangażowanie w czasie ćwiczeń, potrafi rozwiązać niektóre proste zadania, opanował niewielką część umiejętności z podstawy programowej, nie rozumie omawianych problemów, nie rozwiązuje zadań problemowych. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie wykazuje nawet minimalnego zaangażowanie w czasie ćwiczeń, nie potrafi rozwiązać nawet prostych zadań,

5 nie opanował nawet niewielkiej części umiejętności z podstawy programowej, nie rozumie omawianych problemów, nie rozwiązuje zadań problemowych. Przykłady wymagań 1 na poszczególne oceny szkolne Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Wyszukiwanie informacji 1 Wymienia adresy ogólnoświatowych wyszukiwarek, stron o charakterze encyklopedycznym lub słownikowym, stron z rozkładami jazdy. 2 Określa usługi dostępne dla cyfrowych map i atlasów. 3 Rozróżnia wyszukiwarkę i przeglądarkę. 4 Wyjaśnia pojęcie słowa kluczowego. 5 Odszukuje plany miast. 6 Używa widoku satelitarnego lub widoku ulicy. 7 Charakteryzuje zasady korzystania z internetowych baz danych. 8 Wyszukuje informacje tekstowe i multimedialne na podstawie podanego słowa kluczowego. 9 Samodzielnie dobiera słowa kluczowe. 10 Korzysta z nowych usług implementowanych w wyszukiwarce. 11 Tłumaczy wyrażenia i idiomy na wiele języków. 12 Planuje trasy przejazdu samochodowego i środkami transportu publicznego. 13 Porównuje ceny towarów na aukcjach i w sklepach. 14 Dokonuje zakupów online Komunikacja i udostępnianie plików 1 Podaje budowę adresu . 2 Tworzy kontakty i grupy kontaktów. 3 Wyjaśnia pojęcie ukryta kopia. 4 Opisuje różnice pomiędzy sformułowaniem Odpowiedz a Odpowiedz wszystkim. 5 Wysyła i odbiera wiadomości . 1 Tabelę należy rozumieć w następujący sposób: Żeby otrzymać określoną ocenę należy wykazać się umiejętnościami na daną ocenę, ale również na wszystkie niższe oceny.

6 6 Określa zasady netykiety. 7 Rozwija skrót i wyjaśnia działanie usługi FTP. 8 Wymienia rodzaje uprawnień do udostępnionych plików. 9 Charakteryzuje sposoby łączenia się z udziałem sieciowym (lokalnym). 10 Łączy się z serwerem ftp. 11 Pobiera i wysyła dane przez ftp i wirtualne dyski. 12 Udostępnia dane z wirtualnych dysków. 13 Udostępnia pliki i foldery w sieci lokalnej. 14 Konfiguruje udostępnianie plików. 15 Mapuje dyski i udziały sieciowe Nauczanie na odległość 1 Podaje przykłady e-learningu. 2 Omawia wady i zalety e-learningu. 3 Wyszukuje lekcje e-learningu na dany temat. 4 Aktywnie korzysta z e-lekcji. 5 Planuje swój rozwój i zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem e- learningu. Dział 2. Budowa komputera 2.1. Z czego składa się komputer? 1 Wymienia i rozróżnia podzespoły komputerowe i urządzenia peryferyjne. 2 Wylicza rodzaje pamięci masowych. 3 Określa zadania poszczególnych podzespołów komputerowych. 4 Porównuje zastosowanie urządzeń peryferyjnych i pamięci masowych. 5 Porównuje podstawowe parametry użytkowe procesorów, pamięci RAM, pamięci masowych, zasilaczy, kart graficznych i sieciowych. 6 Ocenia podstawowe parametry drukarek, skanerów, monitorów Projekt komputera sieciowego 1 Wymienia podzespoły niezbędne do złożenia komputera sieciowego. 2 Wyjaśnia potrzebę zastosowania podzespołów w projekcie komputera sieciowego. 3 Dobiera podzespoły komputera sieciowego z uwzględnieniem ich kompatybilności oraz potrzeb użytkownika i kosztów. 4 Analizuje projekt komputera sieciowego.

7 Dział 3. Grafika i multimedia 3.1. Grafika rastrowa 1 Wylicza rodzaje kompresji. 2 Wymienia formaty plików graficznych. 3 Podaje przykłady edytorów grafiki rastrowej. 4 Wyjaśnia pojęcia: grafika rastrowa, bitmapa, rozdzielczość, głębia kolorów. 5 Charakteryzuje kompresję stratną i bezstratną. 6 Opisuje cechy formatów graficznych. 7 Wykonuje podstawowe operacje na grafice rastrowej. 8 Przekształca obrazy rastrowe, wykorzystując efekty. 9 Tworzy albumy internetowe. 10 Dokonuje masowej zmiany rozdzielczości, rozmiaru i konwersji między formatami Grafika wektorowa 1 Podaje przykłady edytorów grafiki wektorowej. 2 Omawia wady i zalety grafiki wektorowej. 3 Wyjaśnia sposób tworzenia grafiki wektorowej. 4 Tworzy proste obiekty. 5 Formatuje obiekty graficzne (np. rozmiar, styl i kolor obramowania, styl i kolor wypełnienia). 6 Ustala zależności między obiektami (np. położenie, wyrównanie). 7 Planuje prace projektowe i uwzględnia w nich wykorzystanie narzędzi zwiększających efektywność (kopiowanie, klonowanie, grupowanie itp.) Filmy 1 Wymienia formaty plików wideo. 2 Podaje przykłady programów do obróbki wideo. 3 Opisuje cechy formatów wideo. 4 Wyjaśnia pojęcie rozdzielczości. 5 Ustala związek pomiędzy jakością filmu a jego rozmiarem. 6 Przeprowadza montaż filmu. 7 Stosuje efekty i przejścia. 8 Umieszcza w filmie napisy. 9 Dodaje do filmu ścieżkę dźwiękową. 10 Konwertuje filmy pomiędzy różnymi formatami. 11 Udostępnia filmy w Internecie

8 Dział 4. Zaawansowana edycja tekstu 4.1. Style i automatyzacja pracy 1 Określa zalety stosowania list wielopoziomowych. 2 Wymienia właściwości stylu. 3 Wylicza rodzaje odwołań i spisów. 4 Rozpoznaje listy: numerowaną, punktowaną i wielopoziomową. 5 Uzasadnia stosowanie stylów w dokumentach. 6 Uzasadnia używanie odwołań i spisów. 7 Tworzy i edytuje listę wielopoziomową (korzysta z gotowego szablonu oraz tworzy własną). 8 Stosuje w dokumencie style wbudowane i własne. 9 Stosuje i dostosowuje podpisy i spisy (treści, obiektów itp.) Szablony 1 Definiuje pojęcie szablonu. 2 Podaje typowe przykłady dokumentów tworzonych na podstawie szablonu. 3 Omawia wady i zalety korzystania z szablonów. 4 Tworzy dokument na podstawie gotowego szablonu. 5 Projektuje własny szablon dokumentu (np. dyplom, list, papier firmowy). 6 Tworzy szablony zawierające pola Korespondencja seryjna 1 Definiuje korespondencję seryjną. 2 Wymienia kolejne kroki tworzenia korespondencji seryjnej. 3 Określa rodzaje dokumentów tworzonych tą metodą. 4 Tworzy dokument w oparciu o gotowe szablony (koperta, etykiety, lista adresatów MS Word). 5 Scala i drukuje dokumenty. 6 Łączy dokument z zewnętrzną bazą danych (np. Excel, Access). 7 Wstawia i formatuje pola korespondencji seryjnej. 8 Tworzy dokument z wykorzystaniem reguł Współdziałanie przy tworzeniu dokumentów 1 Wymienia przykłady stron z edytorami online. 2 Wylicza dostępne rodzaje usług (edytorów). 3 Omawia różnice i podobieństwa pomiędzy wersją desktopową a online pakietu biurowego.

9 4 Tworzy i udostępnia dokument tekstowy. 5 Współdziała podczas edycji dokumentu online. 6 Tworzy i edytuje dokumenty z wykorzystaniem recenzji. Dział 5. Arkusz kalkulacyjny 5.1. Importowanie i formatowanie danych 1 Wymienia sposoby importowania danych Wylicza typy reguł formatowania warunkowego dostępne w MS Excel. 2 Omawia budowę pliku CSV. 3 Wyjaśnia różnice pomiędzy poszczególnymi typami reguł formatowania warunkowego. 4 Importuje dane z plików.csv,.txt, kopiuje dane z.html. 5 Tworzy zaawansowane formatowanie warunkowe z wieloma regułami Graficzna interpretacja danych 1 Wymienia typy wykresów dostępne w MS Excel. 2 Wyjaśnia różnice pomiędzy poszczególnymi typami wykresów. 3 Rozróżnia elementy wykresu (np. seria danych, oś, obszar kreślenia, znacznik itp.). 4 Tworzy wykresy kolumnowe, liniowe, punktowe i kołowe. 5 Dostosowuje wygląd (style linii, kolory wypełnień, style czcionek) do własnych potrzeb. 6 Rysuje wykresy zawierające wiele serii danych. 7 Stosuje skalę logarytmiczną oraz wykres o dwóch osiach pionowych. 8 Umieszcza na wykresie linie trendu wraz z równaniem Współdziałanie przy tworzeniu arkuszy kalkulacyjnych 1 Wymienia przykłady stron z arkuszami online. 2 Omawia różnice i podobieństwa pomiędzy wersją desktopową a online arkusza kalkulacyjnego. 3 Tworzy online i udostępnia arkusz kalkulacyjny. 4 Współdziała podczas edycji dokumentu online. 5 Udostępnia arkusz w sieci lokalnej. 6 Współdziała podczas edycji arkusza w sieci lokalnej. 7 Zarządza prawami dostępu. 8 Rozwiązuje konflikty jednoczesnego dostępu.

10 5.4. Operacje bazodanowe w Excelu 1 Określa rodzaje operacji bazodanowych dostępnych w Excelu. 2 Wyjaśnia pojęcia: sortowanie, filtrowanie, tabela przestawna. 3 Sortuje dane tekstowe i liczbowe. 4 Filtruje dane według wielu warunków. 5 Uwzględnia koniunkcję i alternatywę. 6 Tworzy tabelę przestawną. 7 Analizuje dane w zaawansowanej tabeli przestawnej (wielowymiarowej, z filtrowaniem, grupowaniem, wieloma wartościami). Dział 6. Bazy danych 6.1. Projektowanie bazy danych 1 Wylicza obiekty baz danych. 2 Wymienia typy danych. 3 Charakteryzuje: tabelę, rekord, pole. 4 Porównuje typy danych. 5 Tworzy tabelę w bazie danych. 6 Wypełnia tabelę danymi. 7 Importuje dane do tabeli. 8 Projektuje i edytuje formularze elektroniczne Relacje 1 Wymienia rodzaje relacji. 2 Określa rodzaje kluczy w relacjach. 3 Charakteryzuje relacje: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu. 4 Wyjaśnia różnicę pomiędzy kluczem podstawowym a obcym. 5 Tworzy bazę danych zawierającą powiązania jeden do jednego oraz jeden do wielu. 6 Tworzy bazę danych zawierającą powiązania wiele do wielu Zapytania do bazy danych 1 Wymienia rodzaje kwerend. 2 Wylicza operacje logiczne. 3 Określa funkcje agregujące. 4 Charakteryzuje kwerendę szczegółową (wybierającą) i podsumowującą.

11 5 Wyjaśnia różnicę pomiędzy sumą a iloczynem logicznym warunków. 6 Tworzy kwerendę wybierającą. 7 Sortuje i filtruje dane w kwerendzie. 8 Stosuje alternatywę i koniunkcję warunków. 9 Tworzy kwerendę podsumowującą (skróconą). 6.4.Kwerendy funkcjonalne 1 Wymienia typy kwerend funkcjonalnych. 2 Charakteryzuje kwerendę tworzącą tabele, dołączającą, usuwającą, aktualizującą. 3 Projektuje kwerendę tworzącą tabele oraz dołączającą. 4 Projektuje kwerendy funkcjonalne, wprowadzające nieodwracalne zmiany (aktualizującą, usuwającą). Dział 7. Prezentowanie danych 7.1. Prezentacje PowerPoint 1 Określa zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. 2 Wylicza nazwy programów wspomagających tworzenie prezentacji. 3 Wyjaśnia pojęcia: slajd, konspekt, przejście slajdu, chronometraż. 4 Tworzy prezentację według konspektu. 5 Zarządza przejściami slajdów i chronometrażem. 6 Umieszcza i dostosowuje ścieżkę dźwiękową do prezentacji. 7 Kompresuje multimedia. 8 Stosuje animacje obiektów Eksportowanie prezentacji 1 Wymienia rozszerzenia wyeksportowanych plików. 2 Rozpoznaje rozszerzenia plików i kojarzy je z odpowiednią aplikacją. 3 Wyjaśnia różnicę pomiędzy.ppsx a.pptx. 4 Charakteryzuje formaty zapisu plików w różnych wersjach PowerPointa. 5 Zapisuje prezentacje jako.ppsx,.ppt,.pdf. 6 Konwertuje prezentacje pomiędzy.odp a.pptx(i odwrotnie). 7 Zapisuje prezentację w postaci spakowanej na zewnętrznym nośniku. 8 Przeprowadza emisję pokazu slajdów. 9 Zapisuje prezentację do postaci filmu.

12 7.3. Kaskadowe arkusze stylów 1 Wymienia sposoby łączenia (osadzania) stylów CSS. 2 Wyjaśnia pojęcia: CSS, selektor, cecha. 3 Podaje przykład selektora i jego cechy. 4 Charakteryzuje zalety użycia CSS. 5 Łączy plik.html z.css. 6 Ustala podstawowe parametry czcionek, akapitów, grafik. 7 Stosuje klasy i pseudoklasy JavaScript 1 Wymienia cechy JavaScript. 2 Podaje przykłady zdarzeń. 3 Wyjaśnia pojęcie interpreter. 4 Rozróżnia zdarzenia (np. onclick, onmouseover itp.). 5 Wstawia skrypt do dokumentu.html. 6 Stosuje instrukcję document.write do wyświetlenia tekstu i kodu HTML. 7 Stosuje operatory arytmetyczne. 8 Korzysta z funkcji. 9 Obsługuje okna dialogowe. 10 Stosuje funkcję warunkową. 11 Korzysta z operatorów porównań. 12 Tworzy formularze elektroniczne z obsługą zdarzeń (np. onclick). Dział 8. Algorytmy i programowanie 8.1. Algorytmy 1 Wymienia i rozpoznaje elementy schematu blokowego. 2 Charakteryzuje elementy schematu blokowego. 3 Wylicza operatory (przypisania, porównań). 4 Formułuje specyfikację algorytmu. 5 Określa wynik działania algorytmu. 6 Tworzy prosty algorytm liniowy. 7 Zapisuje algorytm w postaci schematu blokowego i listy kroków. 8 Stosuje instrukcję warunkową w algorytmie Pętle iteracyjne i warunkowe 1 Wymienia rodzaje pętli. 2 Podaje sposoby zatrzymywania działania pętli.

13 3 Wyjaśnia pojęcia: inkrementacja, dekrementacja, inicjalizacja zmiennej. 4 Formułuje specyfikację algorytmu. 5 Określa wynik działania rozgałęzionego algorytmu. 6 Tworzy rozgałęzione algorytmy zawierające pętle oraz zapisuje je w postaci schematu blokowego i listy kroków. 7 Dobiera rodzaj pętli odpowiednio do treści zadania Scratch 1 Uruchamia aplikację. 2 Tworzy i uruchamia najprostszy skrypt. 3 Stosuje instrukcję odczytu/zapisu. 4 Inicjalizuje zmienne. 5 Stosuje instrukcję przypisania. 6 Używa operatorów arytmetycznych. 7 Tworzy skrypty zawierające instrukcję warunkową. 8 Zagnieżdża instrukcję warunkową. 9 Używa operatorów logicznych. 10 Tworzy skrypty zawierające pętle. 11 Określa wynik działania skryptu Realizacja programów w Pascalu 1 Wymienia cechy języka Pascal. 2 Uruchamia edytor Pascala. 3 Tworzy najprostszy program. 4 Kompiluje programy. 5 Uruchamia programy. 6 Charakteryzuje typy danych Pascala. 7 Stosuje instrukcje odczytu/zapisu. 8 Inicjalizuje zmienne. 9 Stosuje instrukcję przypisania. 10 Używa operatorów arytmetycznych. 11 Tworzy programy zawierające instrukcję warunkową. 12 Efektywnie korzysta z informacji kompilatora. 13 Stosuje wielokrotnie zagnieżdżoną instrukcję warunkową. 14 Tworzy programy zawierające pętle. 15 Określa wynik działania programu.

14 Dział 9. Projekt międzyprzedmiotowy (tematy alternatywne) 9.1. Założenia ogólne 9.2. Czy internet jest szansą czy zagrożeniem dla człowieka i społeczeństwa? 9.3. Wykresy funkcji matematycznych 9.4. Dzień z historii mojego miasta (regionu, Polski) 1 Wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do współpracy z innymi. 2 Wykorzystuje oprogramowanie dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy twórczej oraz przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych.

15 Spis treści OGÓLNE KRYTERIA OCENY... 4 PRZYKŁADY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE... 5 Dział 1. Usługi internetowe... 5 Dział 2. Budowa komputera... 6 Dział 3. Grafika i multimedia... 7 Dział 4. Zaawansowana edycja tekstu... 8 Dział 5. Arkusz kalkulacyjny... 9 Dział 6. Bazy danych Dział 7. Prezentowanie danych Dział 8. Algorytmy i programowanie Dział 9. Projekt międzyprzedmiotowy (tematy alternatywne) OCENIANIE... 3 Oceny cząstkowe... 3 Zasady oceniania... 4 SPIS TREŚCI... 15

Wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka

Wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka Wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Wyszukiwanie informacji 1.2. Komunikacja i udostępnianie plików 1.3. Nauczanie na odległość Wymienia adresy ogólnoświatowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin klasyfikacyjny z informatyki

Wymagania na egzamin klasyfikacyjny z informatyki Wymagania na egzamin klasyfikacyjny z informatyki Usługi internetowe 1.1. Wyszukiwanie informacji Wymienia adresy ogólnoświatowych wyszukiwarek, stron o charakterze encyklopedycznym lub słownikowym, stron

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w liceum i technikum

Wymagania edukacyjne w liceum i technikum Wymagania edukacyjne w liceum i technikum INFORMATYKA kl. 1a, 1b, 1c Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Wyszukiwanie informacji Wymienia adresy ogólnoświatowych wyszukiwarek, stron o charakterze encyklopedycznym

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Joanna Rogozik i Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w liceum. INFORMATYKA kl. 1a, 1b

Rok szkolny 2014/15 Joanna Rogozik i Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w liceum. INFORMATYKA kl. 1a, 1b Wymagania edukacyjne w liceum INFORMATYKA kl. 1a, 1b Dział 1. Usługi internetowe Wymienia adresy Rozróżnia wyszukiwarkę i Wyszukuje informacje Tłumaczy wyrażenia i idiomy ogólnoświatowych przeglądarkę.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki

Wymagania edukacyjne z informatyki Wymagania edukacyjne z informatyki Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Wyszukiwanie informacji 1.2. Komunikacja i udostępnianie plików 1.3. Nauczanie na odległość Wymienia adresy ogólnoświatowych wyszukiwarek,

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Usługi internetowe Temat Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia ponadpodstawowe 1.1. Wyszukiwanie informacji

Dział 1. Usługi internetowe Temat Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia ponadpodstawowe 1.1. Wyszukiwanie informacji Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Wyszukiwanie informacji 1.2. Komunikacja i udostępnianie plików 1.3. Nauczanie na odległość Wymienia adresy ogólnoświatowych wyszukiwarek, stron o charakterze encyklopedycznym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach pierwszych ponadgimnazjalnych INFORMATYKA

Wymagania edukacyjne w klasach pierwszych ponadgimnazjalnych INFORMATYKA Wymagania edukacyjne w klasach pierwszych ponadgimnazjalnych INFORMATYKA Dział 1. Usługi internetowe Wymienia adresy Rozróżnia wyszukiwarkę i Wyszukuje informacje Tłumaczy wyrażenia i idiomy ogólnoświatowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania III LO w Łomży

Przedmiotowe Zasady Oceniania III LO w Łomży Przedmiotowe Zasady Oceniania III LO w Łomży Informatyka Zakres podstawowy Klasa I Łomża 2015 Ocenianie Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu Ocenianiu będą podlegały: 1. Odpowiedzi ustne z materiału

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum INFORMATYKA kl. 1a, 1b, 1c

Wymagania edukacyjne w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum INFORMATYKA kl. 1a, 1b, 1c Wymagania edukacyjne w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum INFORMATYKA kl. 1a, 1b, 1c Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Wymienia adresy Rozróżnia wyszukiwarkę Wyszukuje informacje Tłumaczy wyrażenia

Bardziej szczegółowo

im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie Wymagania edukacyjne z informatyki mgr inż. Anna Tasior mgr Bożena Dobosz-Byjoś

im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie Wymagania edukacyjne z informatyki mgr inż. Anna Tasior mgr Bożena Dobosz-Byjoś Z e s p ó ł S z k ó ł G o s p o d a r c z y c h im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie Wymagania edukacyjne z informatyki mgr inż. Anna Tasior mgr Bożena Dobosz-Byjoś Ogólne kryteria dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający założenia podstawy programowej Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy pierwszej technikum Rok szk. 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy pierwszej technikum Rok szk. 2013/2014 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy regulaminu pracowni komputerowej. Przepisy BHP i regulamin

Bardziej szczegółowo

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający założenia podstawy programowej Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

IV. KRYTERIA OCENIANIA przedmiot informatyka, klasy pierwsze, poziom podstawowy. Nowa podstawa programowa

IV. KRYTERIA OCENIANIA przedmiot informatyka, klasy pierwsze, poziom podstawowy. Nowa podstawa programowa IV. KRYTERIA OCENIANIA przedmiot informatyka, klasy pierwsze, poziom podstawowy. Nowa podstawa programowa Jednostka Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Przeszukiwanie adresy zasobów ogólnoświatowych internetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Rok szkolny 2014/2015 Temat (rozumiany jako lekcja) 1.1. Przeszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Informatyka Program nauczania oraz wymagania edukacyjne w klasie 1a, 1b, 1c, 1d II Liceum Ogólnokształcące Im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

Informatyka Program nauczania oraz wymagania edukacyjne w klasie 1a, 1b, 1c, 1d II Liceum Ogólnokształcące Im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej Informatyka Program nauczania oraz wymagania edukacyjne w klasie 1a, 1b, 1c, 1d II Liceum Ogólnokształcące Im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej Autor: Arkadiusz Gawełek Wydawnictwo: OPERON NR dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym realizowanym w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku Temat (rozumiany jako

Bardziej szczegółowo

Cele edukacyjne i umiejętności ucznia. Komputer i jego zastosowanie

Cele edukacyjne i umiejętności ucznia. Komputer i jego zastosowanie ROZKŁAD MATERIAŁU Z PLANEM WYNIKOWYM PRZEDMIOTU INFORMATYKA Z ZAKRESIE PODSTAWOWYM DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ - KLASY PIERWSZE LO, TECHNIKUM Temat edukacyjne i umiejętności ucznia Komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Informatyka w zakresie podstawowym dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Wymagania edukacyjne Informatyka w zakresie podstawowym dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Wymagania edukacyjne Informatyka w zakresie podstawowym dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca lekcja)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIERWSZEJ Z INFORMATYKI. XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIERWSZEJ Z INFORMATYKI. XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIERWSZEJ Z INFORMATYKI XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. I ba, IbB, IgA, IiA

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. I ba, IbB, IgA, IiA Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. I ba, IbB, IgA, IiA Zakres podstawowy 1 Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca lekcja) Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. kl. 1iA, 1iB, 1GI,1bA,1bB, Zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. kl. 1iA, 1iB, 1GI,1bA,1bB, Zakres podstawowy Informatyka_kl.1iB,1GI,1bA,1bB,1iA_M.Siatkowska_20162017 Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. kl. 1iA, 1iB, 1GI,1bA,1bB, Zakres podstawowy Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. KAMILI SKOLIMOWSKIEJ W BYTOMIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. KAMILI SKOLIMOWSKIEJ W BYTOMIU ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO V LO MS IM. KAMILI SKOLIMOWSKIEJ W BYTOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI ZAKRES PODSTAWOWY Aneta Wrodarczyk I. Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu: Informatyka poziom podstawowy

Program nauczania przedmiotu: Informatyka poziom podstawowy Program nauczania przedmiotu: Informatyka poziom podstawowy Opracowany na podstawie programu: Okrywamy na nowo - OPERON 2012 Nr w szkolnym zestawie programów nauczania: Zaopiniowany pozytywnie przez zespół

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu: Informatyka poziom podstawowy

Program nauczania przedmiotu: Informatyka poziom podstawowy Program nauczania przedmiotu: Informatyka poziom podstawowy Opracowany na podstawie programu: Okrywamy na nowo - OPERON Nr w szkolnym zestawie programów nauczania: ZS-Ip-2015/16 Zaopiniowany pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek

Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 5 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy 2016/2017 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 5 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Czapiewski. Przedmiotowy system oceniania. Informatyka

Waldemar Czapiewski. Przedmiotowy system oceniania. Informatyka Waldemar Czapiewski Przedmiotowy system oceniania Informatyka 1. Wstęp Niniejszy program nauczania informatyki na poziomie podstawowym (warto zwrócić uwagę, że po wielu latach rozstajemy się z nazwą technologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi - Informatyka (zakres podstawowy)

Przedmiotowe Zasady Oceniania i plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi - Informatyka (zakres podstawowy) Przedmiotowe Zasady Oceniania i plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi - Informatyka (zakres podstawowy) Przedmiotowe Zasady Oceniania - Informatyka Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA LICEUM /podstawa/ Przedmiotowy System Oceniania. Jarosław Olejnik. Przygotował:

INFORMATYKA LICEUM /podstawa/ Przedmiotowy System Oceniania. Jarosław Olejnik. Przygotował: INFORMATYKA LICEUM /podstawa/ Przedmiotowy System Oceniania Przygotował: Jarosław Olejnik Informatyka jest wyjątkowym przedmiotem. Żadna inna dziedzina nauki, z którą uczniowie spotykają się w szkole,

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA VI Autor: Grażyna Koba, Wyd. MiGra,

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

tematyka zajęć - pracuje z powłoką graficzną systemu operacyjnego - wykonuje operacje na plikach i katalogach w praca w systemie operacyjnym

tematyka zajęć - pracuje z powłoką graficzną systemu operacyjnego - wykonuje operacje na plikach i katalogach w praca w systemie operacyjnym Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z dodatkowych zajęć uzupełniających z zastosowań informatyki realizowanych w klasie 2 i 3 liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku tematyka

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA

INFORMATYKA INFORMATYKA - - 1 - - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie drugiej NR LEK CJI TEMAT 36 Zajęcia organizacyjne TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 temat 4. z podręcznika (str. 42-48); Czym jest i do czego służy system operacyjny? 10, 11 Działanie komputera i sieci komputerowej pytania 8-12 (str. 46);

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - informatyka,

Przedmiotowe zasady oceniania - informatyka, Przedmiotowe zasady oceniania - informatyka, Sposoby i formy sprawdzania wiedzy: Prace klasowe; Odpowiedź ustna Kartkówki Aktywność (+ -) Ćwiczenia na zajęciach Własny projekt Ilość nieprzygotowań i sposób

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI dla klasy II Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Urszula Wrzaskowska ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Lp BLOK TEMATYCZNY Ilość Temat zajęć godzin. Zapoznanie z programem nauczania. Regulamin pracowni i zasady pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki

Wymagania z informatyki Wymagania z informatyki klasy: I A, I B, I C, II A, II B, II C Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Ślósarz Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY : zna i potrafi wymienić obowiązujące w pracowni. Określa, za co może uzyskać ocenę; wymienia możliwości

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie ul. Matuszczaka 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: INFORMATYKA Nauczyciel : mgr inż. Eugeniusz Bury Rzeszów 2012 1. Cel opracowania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla gimnazjum, MIGRA, Wrocław 2014 1 DRUGI ROK NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo