Program nauczania przedmiotu: Informatyka poziom podstawowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania przedmiotu: Informatyka poziom podstawowy"

Transkrypt

1 Program nauczania przedmiotu: Informatyka poziom podstawowy Opracowany na podstawie programu: Okrywamy na nowo - OPERON Nr w szkolnym zestawie programów nauczania: ZS-Ip-2015/16 Zaopiniowany pozytywnie przez zespół przedmiotów matematyczno-fizyczno-informatycznych. Realizowany w klasach pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 w Zespole Szkól Nr 1 w Działdowie. Program dostosowany do możliwości edukacyjnych uczniów i warunków szkoły. Zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły.

2 Cele kształcenia - wymagania ogólne Cele kształcenia wymagania ogólne I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno -komunikacyjnych. II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki. Treści nauczania - wymagania szczegółowe 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. 1) opisuje podstawowe elementy komputera, jego urządzenia zewnętrzne i towarzyszące (np. aparat cyfrowy) i ich działanie w zależności od wartości ich podstawowych parametrów, wyjaśnia współdziałanie tych elementów; 2) projektuje zestaw komputera sieciowego, dobierając parametry jego elementów, odpowiednio do swoich potrzeb; 3) korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją, przestrzega przy tym zasad n-etykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony informacji oraz danych w komputerach w sieciach komputerowych. 2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji. 1) znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin;

3 2) tworzy zasoby sieciowe związane ze swoim kształceniem i zainteresowaniami; 3) dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych w nich informacji. 3. Uczeń wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do komunikacji i współpracy z nauczycielami i innymi uczniami, a także z innymi osobami, jak również w swoich działaniach kreatywnych. 4. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. 1) edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje różnice między tymi typami obrazów; 2) przekształca pliki graficzne, z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty jakości obrazów; 3) opracowuje obrazy i filmy pochodzące z różnych źródeł, tworzy albumy zdjęć; 4) opracowuje wielostronicowe dokumenty o rozbudowanej strukturze, stosuje style i szablony, tworzy spis treści; 5) gromadzi w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane pochodzące np. z Internetu, stosuje zaawansowane formatowanie tabeli arkusza, dobiera odpowiednie wykresy do zaprezentowania danych; 6) tworzy bazę danych, posługuje się formularzami, porządkuje dane, wyszukuje informacje, stosując filtrowanie; 7) wykonuje podstawowe operacje modyfikowania i wyszukiwania informacji na relacyjnej bazie danych; 8) tworzy rozbudowaną prezentację multimedialną na podstawie konspektu i przygotowuje ją do pokazu, przenosi prezentację do dokumentu i na stronę internetową, prowadzi wystąpienie wspomagane prezentacją; 9) projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się stylami, szablonami i elementami programowania. 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. 1) prowadzi dyskusje nad sytuacjami problemowymi; 2) formułuje specyfikacje dla wybranych sytuacji problemowych; 3) projektuje rozwiązanie: wybiera metodę rozwiązania, odpowiednio dobiera narzędzia komputerowe, tworzy projekt rozwiązania; 4) realizuje rozwiązanie na komputerze za pomocą oprogramowania aplikacyjnego lub języka programowania; 5) testuje otrzymane rozwiązanie, ocenia jego własności, w tym efektywność działania oraz zgodność ze specyfikacją; 6) przeprowadza prezentację i omawia zastosowania rozwiązania. 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. 1) wykorzystuje oprogramowanie dydaktyczne i technologie informacyjno- komunikacyjne w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych; 2) korzysta, odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb, z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na odległość. 7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. 1) opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych;

4 2) omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno -komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych, przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych; 3) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych z technologiami informacyjno-komuniakcyjnymi, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi.

5 Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający założenia podstawy programowej Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba godzin Treści podstawy programowej Cele ogólne Kształcone umiejętności Propozycje metod nauczania Propozycje środków dydaktycznych Uwagi Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Przeszukiwanie zasobów internetowych ćwiczenia praktyczne Dzielenie się danymi 1.3. Szkolenia e- learningowe korzystanie z podstawowych usług w sieci komputerowej wyszukiwanie informacji w internetowych bazach danych korzystanie z podstawowych usług w sieci komputerowej ( , ftp) oraz z sieci lokalnej w celu wymiany informacji przestrzeganie netykiety i norm prawnych zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci komputerowych korzystanie z zasobów portali kształcenia na odległość wyszukuje informacje tekstowe i multimedialne tłumaczy słowa i wyrażenia w językach obcych planuje trasę przejazdu z wykorzystaniem map elektronicznych i transportu publicznego porównuje ceny towarów na aukcjach i w sklepach wysyła i odbiera wiadomości udostępnia i pobiera pliki w sieci lokalnej oraz z wykorzystaniem ftp i dysków wirtualnych zarządza prawami dostępu do udostępnianych zasobów wyszukuje lekcje e- learningu na dany temat pokaz zajęcia praktyczne stanowisko komputerowe z dostępem do internetu i sieci lokalnej tablica multimedialna lub rzutnik

6 Dział 2. Budowa komputera 2.1. Podzespoły i peryferia komputerowe Projektowanie komputera sieciowego Dział 3. Grafika i multimedia 3.1. Obróbka zdjęć wykorzystanie gier edukacyjnych opisywanie podstawowych elementów komputera, urządzeń zewnętrznych i ich działania zapoznanie się z możliwościami nowych urządzeń i programów projektowanie zestawu komputera sieciowego zapoznanie się z możliwościami nowych urządzeń i programów dobieranie odpowiednich formatów plików edytowanie obrazów w aktywnie korzysta z zasobów portali kształcenia na odległość testuje wybrany bezpłatny kurs lub szkolenie rozróżnia podzespoły komputerowe, urządzenia peryferyjne i pamięci masowe określa zadania poszczególnych podzespołów komputerowych porównuje zastosowanie urządzeń peryferyjnych i pamięci masowych ocenia podstawowe parametry drukarek, skanerów, monitorów itp. dobiera podzespoły komputera sieciowego, z uwzględnieniem ich kompatybilności, wydajności i kosztów wymienia mocne i słabe strony (zalety i wady) zaprojektowanego zestawu komputerowego charakteryzuje kompresję stratną i bezstratną wykład dyskusja metoda projektu pokaz zajęcia praktyczne elementy i podzespoły komputerowe (np. wymontowane z używanych komputerów) modele lub zdjęcia elementów i podzespołów najnowszych technologicznie lub o znacznej wartości stanowisko komputerowe z dostępem do internetu stanowisko komputerowe z Irfanview i

7 3.2. Tworzenie grafiki wektorowej 3.3. Montaż filmów grafice rastrowej przekształcanie plików graficznych z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty jakości obrazów tworzenie albumów zdjęć dobieranie odpowiednich formatów plików edytowanie obrazów w grafice wektorowej przekształcanie plików graficznych z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty jakości obrazów tworzenie zasobów sieciowych dobieranie odpowiednich formatów plików opracowanie filmów pochodzących z różnych źródeł opisuje cechy formatów graficznych wykonuje podstawowe operacje na grafice rastrowej (kadrowanie, zmiana rozmiaru, obracanie) przekształca obrazy grafiki rastrowej, wykorzystując efekty tworzy albumy internetowe dokonuje masowej zmiany rozdzielczości i rozmiaru zdjęć omawia wady i zalety grafiki wektorowej tworzy obiekty (linie, figury) i formatuje je (np. rozmiar, styl i kolor obramowania, styl i kolor wypełnienia) ustala zależności między obiektami (np. położenie, wyrównanie) wykorzystuje narzędzia zwiększające efektywność (kopiowanie, klonowanie, grupowanie itp.) opisuje cechy formatów wideo, z uwzględnieniem jakości i rozmiaru pliku przeprowadza montaż filmu stosuje efekty i przejścia umieszcza w filmie napisy szerokopasmowym dostępem do internetu stanowisko komputerowe z OpenOffice stanowisko komputerowe z Windows Live Movie Maker i szerokopasmowym dostępem do internetu

8 przestrzeganie netykiety i norm prawnych dodaje do filmu ścieżkę dźwiękową konwertuje filmy pomiędzy różnymi formatami udostępnia filmy w internecie tworzy filmową reklamę społeczną według własnego scenariusza Dział 4. Zaawansowana edycja tekstu Automatyzacja czynności w edytorze tekstu 2.3. opracowywanie wielostronicowych dokumentów stosowanie stylów tworzenie spisu treści dobieranie odpowiednich formatów plików 4.2. Opracowanie szablonu dokumentu 4.3. Tworzenie dokumentów seryjnych opracowywanie wielostronicowych dokumentów stosowanie szablonów dobieranie odpowiednich formatów plików opracowywanie wielostronicowych dokumentów o rozbudowanej strukturze tworzy i edytuje listę wielopoziomową stosuje w dokumencie wbudowane style tworzy i edytuje własne style stosuje podpisy i spisy (treści, obiektów itp.) - tworzy dokument na podstawie gotowych szablonów - tworzy własny szablon dokumentu (w tym zawierający pola) tworzy dokument na podstawie gotowych szablonów (np. koperta, etykiety) scala i drukuje dokumenty pokaz zajęcia praktyczne stanowisko komputerowe z MS Word 2010 stanowisko komputerowe z MS Office 2010

9 4.4. Współpraca podczas edycji tekstu Dział 5. Arkusz kalkulacyjny 5.1. Formatowanie danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego opracowywanie wielostronicowych dokumentów korzystanie z podstawowych usług w sieci związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji korzystanie z danych w komputerach w sieciach komputerowych tworzenie zasobów sieciowych wykorzystywanie technologii komunikacyjnoinformacyjnych do współpracy z innymi gromadzenie w tabeli arkusza kalkulacyjnego danych pochodzących z innych źródeł stosowanie zaawansowanego formatowania dobieranie odpowiednich formatów plików łączy dokument z zewnętrzną bazą danych (np. Excel, Access) wstawia i formatuje pola korespondencji seryjnej (w tym stosuje reguły) tworzy zasoby sieciowe w chmurze (np. GoogleDocs, live.com) tworzy i udostępnia dokument tekstowy współdziała podczas edycji dokumentu on-line tworzy i edytuje dokumenty z wykorzystaniem recenzji importuje dane z plików.csv,.txt kopiuje dane z plików HTML tworzy formatowanie warunkowe pokaz zajęcia praktyczne stanowisko komputerowe z MS Word 2010 oraz z dostępem do internetu i sieci lokalnej stanowisko komputerowe z MS Excel 2010

10 5.2. Tworzenie i formatowanie wykresów 5.3. Arkusz kalkulacyjny w chmurze i w sieci lokalnej dobieranie odpowiednich wykresów do zaprezentowania danych wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych gromadzenie w tabeli arkusza kalkulacyjnego danych pochodzących z innych źródeł dobieranie odpowiednich wykresów do zaprezentowania danych korzystanie z podstawowych usług w sieci związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji korzystanie z danych w komputerach w sieciach komputerowych rozróżnia elementy wykresu (np. seria danych, oś, obszar kreślenia, znacznik itp.) tworzy wykresy kolumnowe, liniowe, punktowe i kołowe dostosowuje wygląd (style linii, kolory wypełnień, style czcionek) do własnych potrzeb tworzy wykresy zawierające wiele serii danych stosuje skalę logarytmiczną oraz wykres o dwóch osiach pionowych umieszcza na wykresie linie trendu wraz z równaniem tworzy zasoby sieciowe w chmurze (np. GoogleDocs, live.com) tworzy on-line i udostępnia arkusz kalkulacyjny współdziała podczas edycji dokumentu on-line udostępnia arkusz w sieci lokalnej współdziała podczas edycji arkusza w sieci lokalnej zarządza prawami dostępu stanowisko komputerowe z MS Excel 2010 oraz z dostępem do internetu i sieci lokalnej

11 5.4. Sortowanie, filtrowanie i analiza danych Sprawdzian praktyczny z arkusza kalkulacyjnego Dział 6. Relacyjne bazy danych 6.1. Projektowanie tabel i formularzy 1 tworzenie zasobów sieciowych wykorzystywanie technologii komunikacyjnoinformacyjnych do współpracy z innymi gromadzenie w tabeli arkusza kalkulacyjnego danych pochodzących z innych źródeł porządkowanie danych wyszukiwanie informacji z zastosowaniem filtrowania tworzenie bazy danych posługiwanie się formularzami sortuje dane tekstowe i liczbowe filtruje dane, uwzględniając wiele warunków (koniunkcja i alternatywa) tworzy tabelę przestawną analizuje dane w zaawansowanej tabeli przestawnej (wielowymiarowej, z filtrowaniem, grupowaniem, wieloma wartościami) tworzy tabelę w bazie danych (z uwzględnieniem typów danych) wypełnia tabelę danymi importuje dane do tabeli projektuje i edytuje formularze elektroniczne projektuje bazę danych w pokaz zajęcia praktyczne stanowisko komputerowe z MS Excel 2010 stanowisko komputerowe z OpenOffice

12 6.2. Zależności między tabelami 6.3. Kwerendy wybierające i podsumowujące 6.4. Kwerendy funkcjonalne w praktyce Dział 7. Prezentowanie danych tworzenie relacyjnej bazy danych wykonanie podstawowych operacji modyfikowania informacji w bazie danych wykonanie podstawowych operacji modyfikowania i wyszukiwania informacji w relacyjnej bazie danych wykonanie podstawowych operacji modyfikowania i wyszukiwania informacji w relacyjnej bazie danych OpenOffice Base charakteryzuje relacje: jeden-do-jednego, jeden-dowielu, wiele-do-wielu wyjaśnia różnicę pomiędzy kluczem podstawowym a obcym tworzy bazę danych zawierającą powiązania jeden-do-jednego, jeden-dowielu oraz wiele-do-wielu charakteryzuje operacje logiczne i funkcje agregujące tworzy kwerendę wybierającą sortuje i filtruje dane w kwerendzie stosuje alternatywę i koniunkcję warunków tworzy kwerendę podsumowującą (skróconą) projektuje kwerendę tworzącą tabele projektuje kwerendę dołączającą projektuje kwerendę aktualizującą projektuje kwerendę usuwającą stanowisko komputerowe z MS Access 2010

13 7.1. Prezentacje multimedialne 7.2. Zapisywanie prezentacji w różnych formatach 7.3. Strony internetowe rozdzielanie wyglądu od treści tworzenie rozbudowanej prezentacji multimedialnej przygotowanie prezentacji do pokazu prowadzenie wystąpienia wspomaganego prezentacją dobieranie odpowiednich formatów plików eksportowanie prezentacji do dokumentu i na stronę internetową projektowanie i tworzenie strony internetowej (posługiwanie się stylami i szablonami) tworzy prezentację według konspektu umieszcza w prezentacji grafikę i tekst zarządza przejściami slajdów i chronometrażem umieszcza i dostosowuje ścieżkę dźwiękową do prezentacji kompresuje multimedia stosuje animacje obiektów przygotowuje prezentację wielomonitorową na zadany temat zapisuje prezentacje jako.ppsx,.ppt,.pdf konwertuje prezentacje pomiędzy.odp a.pptx (i odwrotnie) zapisuje prezentację w postaci spakowanej na zewnętrznym nośniku przeprowadza emisję pokazu slajdów tworzy prezentację w postaci filmu wideo i udostępnia ją w internecie łączy plik.html z.css ustala podstawowe parametry czcionek, pokaz zajęcia praktyczne stanowisko komputerowe z MS PowerPoint 2010 stanowisko komputerowe z notatnikiem i przeglądarką

14 7.4. Skrypty na stronach www Sprawdzian 1 praktyczny tworzenie stron internetowych Dział 8. Algorytmy i programowanie 8.1. Schematy blokowe wykorzystanie oprogramowania dydaktycznego i technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnej do współpracy z innymi projektowanie i tworzenie strony internetowej (posługiwanie się elementami programowania) umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych akapitów, grafik wykorzystuje w stylach CSS klasy i pseudoklasy wstawia skrypt do dokumentu.html stosuje document.write do wyświetlenia tekstu i kodu HTML stosuje operatory arytmetyczne korzysta z funkcji obsługuje okna dialogowe stosuje funkcję warunkową korzysta z operatorów porównań tworzy formularze elektroniczne z obsługą zdarzeń (np. onclick) charakteryzuje elementy wykład internetową rzutnik lub tablica multimedialna

15 8.2. Algorytmy rozgałęzione 8.3. Scratch przykładowy program poprzez dyskusję formułowanie specyfikacji dla wybranych sytuacji problemowych projektowanie rozwiązania: wybieranie metody rozwiązania, dobieranie odpowiednich narzędzi komputerowych, tworzenie projektu rozwiązania umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych poprzez dyskusję formułowanie specyfikacji dla wybranych sytuacji problemowych projektowanie rozwiązania: wybieranie metody rozwiązania, dobieranie odpowiedniego narzędzia komputerowego, tworzenie projektu rozwiązania realizowanie rozwiązania na komputerze za pomocą oprogramowania aplikacyjnego lub języka programowania testowanie otrzymanego rozwiązania, ocenianie jego własności, w tym efektywności działania oraz zgodności ze specyfikacją schematu blokowego formułuje specyfikację algorytmu określa wynik działania algorytmu tworzy prosty algorytm liniowy i zapisuje go w postaci schematu blokowego i listy kroków stosuje instrukcję warunkową w algorytmie charakteryzuje poszczególne rodzaje pętli określa wynik działania rozgałęzionego algorytmu tworzy rozgałęzione algorytmy zawierające pętle i zapisuje je w postaci schematu blokowego i listy kroków dobiera rodzaj pętli do treści zadania tworzy skrypty zawierające instrukcje czytaj/pisz inicjalizuje zmienne stosuje instrukcję przypisania używa operatorów arytmetycznych używa operatorów logicznych prezentacja praca w grupach wykład pokaz zajęcia praktyczne stanowisko komputerowe z programem Scratch

16 przeprowadzanie prezentacji i omawianie zastosowanego rozwiązania gry edukacyjne tworzy skrypty zawierające instrukcję warunkową (w tym wielokrotnie zagnieżdżoną) tworzy skrypty zawierające pętle określa wynik działania skryptu 8.4. Przykład realizowanie rozwiązania na stanowisko

17 programowania w Pascalu komputerze za pomocą oprogramowania aplikacyjnego lub języka programowania testowanie otrzymanego rozwiązania, ocenianie jego własności, w tym efektywności działania oraz zgodności ze specyfikacją przeprowadzanie prezentacji i omawianie zastosowanego rozwiązania Dział 9. Projekty międzyprzedmiotowe (tematy alternatywne) 9.1. Założenia ogólne i przydział zadań wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnej do współpracy z innymi wykorzystanie oprogramowania dydaktycznego i technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych 9.2. Czy internet jest szansą czy zagrożeniem dla człowieka i społeczeństwa? wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnej do współpracy z innymi opisywanie szans i zagrożeń dla rozwoju społeczeństwa (związane z rozwojem TI) omawianie norm prawnych odnoszących się do charakteryzuje typy danych Pascala tworzy programy zawierające instrukcje czytaj/pisz inicjalizuje zmienne stosuje instrukcję przypisania używa operatorów arytmetycznych tworzy programy zawierające instrukcję warunkową wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do współpracy z innymi wykorzystuje oprogramowanie dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do współpracy z innymi opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa (związane z rozwojem TI) omawia normy prawne metoda projektu komputerowe z FreePascalem rzutnik lub tablica multimedialna zgodnie z potrzebami projektu

18 9.3. Wykresy funkcji matematycznych 9.4. Dzień z historii mojego miasta (regionu, Polski) stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej wykorzystywanie technologii komunikacyjnoinformacyjnej do współpracy z innymi wykorzystywanie oprogramowania dydaktycznego i technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych gromadzenie w tabeli arkusza kalkulacyjnego danych dobieranie odpowiednich wykresów do zaprezentowania danych tworzenie zasobów sieciowych związanych z edukacją i zainteresowaniami ucznia znajdywanie dokumentów i informacji w internetowych bazach danych i gromadzenie ich na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin wykorzystywanie technologii komunikacyjnoinformacyjnych do odnoszące się do stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do współpracy z innymi wykorzystuje oprogramowanie dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych gromadzi w tabeli arkusza kalkulacyjnego dane dobiera odpowiednie wykresy do zaprezentowania danych tworzy zasoby sieciowe związane z jego edukacją i zainteresowaniami znajduje dokumenty i informacje w internetowych bazach danych i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do współpracy z innymi wykorzystuje

19 współpracy z innymi wykorzystywanie oprogramowania dydaktycznego i technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych opracowywanie obrazów i filmów pochodzących z różnych źródeł tworzenie albumów zdjęć projektowanie i tworzenie strony internetowej, posługiwanie się stylami, szablonami i elementami programowania oprogramowanie dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy twórczej i przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych opracowuje obrazy i filmy pochodzące z różnych źródeł tworzy albumy zdjęć projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się stylami, szablonami i elementami programowania

20 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca lekcja) Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Przeszukiwanie zasobów internetowych ćwiczenia praktyczne wymienia adresy ogólnoświatowych wyszukiwarek podaje adresy stron o charakterze encyklopedycznym lub słownikowym określa usługi dostępne dla cyfrowych map i atlasów wymienia strony internetowe z rozkładem jazdy różnorodnych środków transportu publicznego podaje przykłady internetowych baz danych rozróżnia pojęcia: wyszukiwarka i przeglądarka wyjaśnia pojęcie słowa kluczowego odszukuje plany miast wraz z widokiem satelitarnym lub widokiem ulicy wyświetla godziny odjazdu autobusu, tramwaju, pociągu z konkretnego miejsca charakteryzuje zasady korzystania z internetowych baz danych wyszukuje informacje tekstowe i multimedialne na podstawie podanego słowa kluczowego tłumaczy pojedyncze słowa w języku obcym planuje trasę przejazdu z wykorzystaniem map elektronicznych planuje trasę podróży z wykorzystaniem transportu publicznego porównuje ceny towarów na aukcjach i w sklepach dobiera słowa kluczowe tłumaczy wyrażenia i idiomy na wiele języków korzysta z nowych usług implementowanych w wyszukiwarce (np. kalkulator, wyszukiwanie graficzne) planuje trasę podróży z uwzględnieniem alternatywnych dróg, transportu publicznego oraz obiektów godnych zwiedzenia po wieloaspektowej analizie (parametry, cena, koszty transportu, zaufanie do sprzedawcy) dokonuje zakupów on-line 1.2. Dzielenie się aktywnie uczestniczy w życiu Wikipedii lub projektów o zbliżonej koncepcji opracowuje trasy wielodniowych wycieczek (również zagranicznych) z uwzględnieniem geolokalizacji GPS oraz map wielowarstwowych (np. utrudnienia w ruchu, natężenie ruchu, zdjęcia i filmy innych użytkowników, artykuły z Wikipedii) rzetelnie pełni rolę szkolnego eksperta od e-zakupów

21 danymi 1.3. Szkolenia e- learningowe podaje budowę adresu określa zasady netykiety rozwija skrót FTP - podaje przykład klienta FTP wymienia rodzaje uprawnień do udostępnionych plików podaje przykłady e- learningu Dział 2. Budowa komputera 2.1. Podzespoły i peryferia komputerowe wymienia podzespoły komputerowe wymienia urządzenia peryferyjne wylicza rodzaje tworzy kontakty i grupy kontaktów wyjaśnia pojęcie: ukryta kopia opisuje różnice pomiędzy odpowiedz a odpowiedz wszystkim wysyła i odbiera wiadomości wyjaśnia działanie usługi FTP charakteryzuje sposoby łączenia się z udziałem sieciowym (lokalnym) omawia wady i zalety e-learningu rozróżnia podzespoły komputerowe rozpoznaje urządzenia peryferyjne i pamięci masowe łączy się z serwerem FTP pobiera i wysyła dane FTP pobiera i wysyła dane na wirtualne dyski pobiera dane z udziałów sieciowych (lokalnych) wyszukuje lekcje e- learningu na dany temat aktywnie korzysta z e- lekcji określa zadania poszczególnych podzespołów komputerowych porównuje udostępnia dane z wirtualnych dysków udostępnia pliki i foldery w sieci lokalnej konfiguruje udostępnianie plików w sieci lokalnej mapuje dyski i udziały sieciowe planuje swój rozwój i zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem e- learningu porównuje podstawowe parametry użytkowe procesorów, pamięci RAM, pamięci masowych, zasilaczy, eksportuje / importuje kontakty z wykorzystaniem plików CSV, wizytówek vcard, telefonu komórkowego konfiguruje czytnik poczty (z wykorzystaniem POP3, SMTP, SSL) zarządza serwerem FTP (instaluje serwer, tworzy konta, nadaje uprawnienia) ustala szczegółowe prawa dostępu do plików z wykorzystaniem uprawnień NTFS administruje platformą e- learningową tworzy materiały szkoleniowe i umieszcza je w serwisie e-learningowym opiniuje przyszłość technologii komputerowej, wizje, kierunki oraz problemy i ograniczenia rozwoju

22 2.2. Projektowanie komputera sieciowego pamięci masowych wymienia podzespoły niezbędne do złożenia komputera sieciowego Dział 3. Grafika i multimedia 3.1. Obróbka zdjęć wylicza rodzaje kompresji wymienia formaty plików graficznych podaje przykłady edytorów grafiki rastrowej 3.2. Tworzenie grafiki wektorowej podaje przykłady edytorów grafiki wektorowej wyjaśnia potrzebę zastosowania podzespołów w projekcie komputera sieciowego wyjaśnia pojęcia: grafika rastrowa, bitmapa, rozdzielczość, głębia kolorów charakteryzuje kompresję stratną i bezstratną opisuje cechy formatów graficznych omawia wady i zalety grafiki wektorowej wyjaśnia sposób tworzenia grafiki wektorowej zastosowanie urządzeń peryferyjnych i pamięci masowych dobiera podzespoły komputera sieciowego z uwzględnieniem ich kompatybilności dobiera podzespoły komputera sieciowego z uwzględnieniem potrzeb i kosztów wykonuje podstawowe operacje na grafice rastrowej (kadrowanie, zmiana rozmiaru, obracanie) przekształca obrazy grafiki rastrowej, wykorzystując efekty tworzy albumy internetowe tworzy proste obiekty (linie, figury) formatuje obiekty graficzne (np. rozmiar, styl i kolor obramowania, styl i kart graficznych i sieciowych ocenia podstawowe parametry drukarek, skanerów, monitorów analizuje projekty komputera sieciowego (podaje ich mocne i słabe strony) dokonuje masowej zmiany rozdzielczości, rozmiaru, konwersji między formatami planuje prace projektowe z uwzględnieniem wykorzystania narzędzi zwiększających efektywność opracowuje projekt komputera sieciowego z uwzględnieniem jego rozbudowy w przyszłości dokonuje zaawansowanych przekształceń zdjęć, z wykorzystaniem np. masek i warstw projektuje materiały (logo, plakaty, ulotki itp.) na potrzeby szkoły

23 3.3. Montaż filmów wymienia formaty plików wideo podaje przykłady programów do obróbki wideo Dział 4. Zaawansowana edycja tekstu 4.1. Automatyzacja czynności w edytorze określa zalety tekstu stosowania list wielopoziomowych wymienia właściwości stylu wylicza rodzaje odwołań i spisów 4.2. Opracowanie szablonu dokumentu definiuje pojęcie szablonu podaje typowe przykłady dokumentów tworzonych na podstawie szablonu opisuje cechy formatów wideo wyjaśnia pojęcie rozdzielczości wyjaśnia związek pomiędzy jakością filmu a jego rozmiarem rozpoznaje listy: numerowaną, punktowaną i wielopoziomową uzasadnia stosowanie stylów w dokumentach uzasadnia używanie odwołań i spisów omawia wady i zalety korzystania z szablonów kolor wypełnienia) - ustala zależności między obiektami (np. położenie, wyrównanie) przeprowadza montaż filmu stosuje efekty i przejścia umieszcza w filmie napisy dodaje do filmu ścieżkę dźwiękową tworzy i edytuje listę wielopoziomową (korzystając z gotowego szablonu) stosuje w dokumencie wbudowane style stosuje podpisy i spisy (treści, obiektów itp.) tworzy dokument na podstawie gotowego szablonu (kopiowanie, klonowanie, grupowanie itp.) konwertuje filmy pomiędzy różnymi formatami udostępnia filmy w internecie konfiguruje własną listę wielopoziomową tworzy i edytuje własne style dostosowuje podpisy i spisy do swoich potrzeb tworzy własny szablon dokumentu (np. dyplom, list, papier firmowy) tworzy szablony zawierające pola 4.3. tworzy scenariusz i reżyseruje film dydaktyczny planuje wygląd zaawansowanego dokumentu projektuje wygląd i właściwości list, stylów, odwołań i spisów projektuje, tworzy i udostępnia szablony druków szkolnych (ta sama szata graficzna)

24 Tworzenie dokumentów seryjnych 4.4. Współpraca podczas edycji tekstu Dział 5. Arkusz kalkulacyjny 5.1. Formatowanie danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego 5.2. Tworzenie i formatowanie wykresów definiuje korespondencję seryjną wymienia kolejne kroki tworzenia korespondencji seryjnej określa rodzaje dokumentów tworzonych tą metodą wymienia przykłady stron z edytorami online wylicza dostępne rodzaje usług (edytorów) wymienia sposoby importowania danych wylicza typy reguł formatowania warunkowego dostępne w MS Excel wymienia typy wykresów dostępne w MS Excel tworzy dokument na podstawie gotowych szablonów (koperta, etykiety, lista adresatów MS Word) scala i drukuje dokumenty omawia różnice i podobieństwa pomiędzy wersją desktopową a online ową pakietu biurowego omawia budowę pliku CSV wyjaśnia różnice pomiędzy poszczególnymi typami reguł formatowania warunkowego wyjaśnia różnicę pomiędzy poszczególnymi typami wykresów rozróżnia elementy wykresu (np. seria łączy dokument z zewnętrzną bazą danych (np. Excel, Access) wstawia i formatuje pola korespondencji seryjnej tworzy i udostępnia dokument tekstowy współdziała podczas edycji dokumentu online importuje dane z plików CSV tworzy formatowanie warunkowe z jedną regułą tworzy wykresy kolumnowe, liniowe, punktowe i kołowe dostosowuje wygląd (style linii, kolory wypełnień, style tworzy dokument, korzystając z reguł tworzy i edytuje dokumenty z wykorzystaniem recenzji importuje dane z plików TXT kopiuje dane z plików HTML tworzy zaawansowane formatowanie z wieloma regułami tworzy wykresy zawierające wiele serii danych stosuje skalę logarytmiczną oraz wykres o dwóch osiach projektuje uniwersalny dokument korespondencji seryjnej (np. zaproszenie) wraz z bazą danych w projekcie przewiduje przyszłe, wielokrotne użycie dokumentu redaguje i zarządza szkolną gazetką internetową tworzy, udostępnia i edytuje dokumenty, wykorzystując smartfon eksportuje dane z innych aplikacji analizuje i poprawia pliki tekstowe z uwzględnieniem ich późniejszego importu do arkusza kalkulacyjnego tworzy niestandardowe typy wykresów (np. skumulowany, giełdowy, bąbelkowy)

25 5.3. Arkusz kalkulacyjny w chmurze i w sieci lokalnej 5.4. Sortowanie, filtrowanie i analiza danych wymienia przykłady stron z arkuszami online określa rodzaje operacji bazodanowych dostępnych w Excelu danych, oś, obszar kreślenia, znacznik itp.) omawia różnice i podobieństwa pomiędzy wersją desktopową a online ową arkusza kalkulacyjnego wyjaśnia pojęcia: sortowanie, filtrowanie, tabela przestawna czcionek) do własnych potrzeb tworzy on-line i udostępnia arkusz kalkulacyjny współdziała podczas edycji dokumentu online udostępnia arkusz w sieci lokalnej współdziała podczas edycji arkusza w sieci lokalnej sortuje dane tekstowe i liczbowe filtruje dane według jednego warunku tworzy tabelę przestawną pionowych umieszcza na wykresie linie trendu wraz z równaniem zarządza prawami dostępu rozwiązuje konflikty jednoczesnego dostępu filtruje dane, uwzględniając wiele warunków (koniunkcja i alternatywa) analizuje dane w zaawansowanej tabeli przestawnej (wielowymiarowej, z filtrowaniem, grupowaniem, wieloma wartościami) Sprawdzian praktyczny jw. jw. jw. jw. jw. z arkusza kalkulacyjnego. Dział 6. Relacyjne bazy danych 6.1. Projektowanie tworzy, udostępnia i edytuje arkusze, wykorzystując smartfon tworzy arkusz ze sprawdzaniem poprawności danych analizuje dane, wykorzystując sumy częściowe

26 tabel i formularzy 6.2. Zależności między tabelami 6.3. Kwerendy wybierające i podsumowujące 6.4. Kwerendy funkcjonalne w praktyce wylicza obiekty baz danych wymienia typy danych wymienia rodzaje relacji określa rodzaje kluczy w relacjach wymienia rodzaje kwerend wylicza operacje logiczne określa funkcje agregujące wymienia typy kwerend charakteryzuje: tabelę, rekord, pole porównuje typy danych charakteryzuje relacje: jeden-dojednego, jeden-dowielu, wiele-do-wielu wyjaśnia różnicę pomiędzy kluczem podstawowym a obcym charakteryzuje kwerendę szczegółową (wybierającą) i podsumowującą wyjaśnia różnicę pomiędzy sumą a iloczynem logicznym warunków charakteryzuje kwerendę tworzącą tworzy tabelę w bazie danych wypełnia tabelę danymi importuje dane do tabeli tworzy bazę danych zawierającą powiązania jeden-do-jednego oraz jeden-do-wielu tworzy kwerendę wybierającą sortuje i filtruje dane w kwerendzie stosuje alternatywę i koniunkcję warunków projektuje kwerendę tworzącą tabele projektuje i edytuje formularze elektroniczne tworzy bazę danych zawierającą powiązania wiele-do-wielu tworzy kwerendę podsumowującą (skróconą) projektuje kwerendy funkcjonalne optymalizuje projekt tabeli (właściwości pól, typy danych, skalowalność i uniwersalność tabeli, minimalizacja użytej pamięci itp.) projektuje intuicyjne formularze elektroniczne z uwzględnieniem maksymalnej funkcjonalności opracowuje raporty (na podstawie tabel) opracowuje raporty (na podstawie tabel i kwerend) tworzy zapytania do baz danych w SQL tworzy zapytania do baz danych w SQL

27 funkcjonalnych Dział 7. Prezentowanie danych 7.1. Prezentacje multimedialne określa zasady tworzenie prezentacji multimedialnych wylicza nazwy programów wspomagających tworzenie prezentacji 7.2. Zapisywanie prezentacji w różnych formatach 7.3. Strony internetowe rozdzielanie wyglądu od treści wymienia rozszerzenia wyeksportowanych plików wymienia sposoby łączenia (osadzania) stylów CSS podaje przykład selektora i jego cechy tabele, dołączającą, usuwającą, aktualizującą wyjaśnia pojęcia: slajd, konspekt, przejście slajdu, chronometraż rozpoznaje rozszerzenia plików i kojarzy je z odpowiednią aplikacją wyjaśnia różnicę pomiędzy.ppsx a.pptx charakteryzuje formaty zapisu plików w różnych wersjach PowerPointa wyjaśnia pojęcia: CSS, selektor, cecha, wartość charakteryzuje zalety użycia CSS - projektuje kwerendę dołączającą tworzy prezentację według konspektu umieszcza w prezentacji grafikę i tekst zarządza przejściami slajdów i chronometrażem zapisuje prezentacje jako.ppsx,.ppt,.pdf konwertuje prezentacje pomiędzy.odp a.pptx (i odwrotnie) łączy plik.html z.css ustala podstawowe parametry czcionek, akapitów, grafik wprowadzające nieodwracalne zmiany (aktualizującą, usuwającą) umieszcza i dostosowuje ścieżkę dźwiękową do prezentacji kompresuje multimedia stosuje animacje obiektów zapisuje prezentację w postaci spakowanej na zewnętrznym nośniku przeprowadza emisję pokazu slajdów wykorzystuje w stylach CSS klasy i pseudoklasy przygotowuje prezentację wielomonitorową tworzy prezentację w postaci filmu wideo i udostępnia ją w internecie Uczeń tworzy i edytuje skomplikowane struktury plików.css (np. z wykorzystaniem dziedziczenia i warstw div) zmienia (tworzy

28 7.4. Skrypty na stronach www wymienia cechy JavaScript podaje przykłady zdarzeń Sprawdzian praktyczny tworzenie stron internetowych Dział 8. Algorytmy i programowanie 8.1. Schematy blokowe wymienia elementy schematu blokowego wylicza operatory (przypisania, porównań) 8.2. Algorytmy rozgałęzione wyjaśnia pojęcie: interpreter rozróżnia zdarzenia (np. onclick, onmouseover itp.) wstawia skrypt do dokumentu.html stosuje document.write do wyświetlenia tekstu i kodu HTML stosuje operatory arytmetyczne korzysta z funkcji obsługuje okna dialogowe stosuje funkcję warunkową korzysta z operatorów porównań tworzy formularze elektroniczne z obsługą zdarzeń (np. onclick) jw. jw. jw. jw. jw. wymienia rodzaje pętli podaje sposoby zatrzymywania działania pętli rozpoznaje elementy schematu blokowego charakteryzuje elementy schematu blokowego charakteryzuje poszczególne rodzaje pętli wyjaśnia pojęcia: inkrementacja, formułuje specyfikację algorytmu określa wynik działania algorytmu formułuje specyfikację algorytmu określa wynik działania rozgałęzionego tworzy prosty algorytm liniowy i zapisuje go w postaci schematu blokowego i listy kroków stosuje instrukcję warunkową w algorytmie tworzy rozgałęzione algorytmy zawierające pętle i zapisuje je w postaci schematu blokowego i listy własne).css w systemach CMS projektuje i publikuje zaawansowane skrypty zawierające pętle, tablice, obiekty analizuje działania algorytmów (ocenia ich złożoność) porównuje dwa alternatywne rozwiązania zadania i udowadnia wyższość jednego z nich analizuje działania algorytmów (ocenia ich złożoność) porównuje dwa alternatywne

29 8.3. Scratch przykładowy program 8.4. Przykład programowania w języku C++ uruchamia aplikację tworzy najprostszy skrypt uruchamia skrypt wymienia cechy języka C++ uruchamia edytor C++ tworzy najprostszy program kompiluje programy uruchamia programy Dział 9. Projekty międzyprzedmiotowe (tematy alternatywne) 9.1. Założenia ogólne i przydział zadań zaangażował się w prace tylko w niewielkim zakresie posiada wiedzę i dekrementacja, inicjalizacja zmiennej tworzy skrypty zawierające instrukcje czytaj/pisz inicjalizuje zmienne stosuje instrukcję przypisania używa operatorów arytmetycznych charakteryzuje typy danych C++ tworzy programy zawierające instrukcje czytaj/pisz inicjalizuje zmienne stosuje instrukcję przypisania używa operatorów arytmetycznych zaangażował się w prace w stopniu średnim posiada pobieżną algorytmu tworzy skrypty zawierające instrukcję warunkową używa operatorów logicznych tworzy programy zawierające instrukcję warunkową efektywnie korzysta z informacji kompilatora (poprawia błędy w kodzie) zaangażował się w prace w stopniu wysokim posiada ogólną kroków dobiera rodzaj pętli odpowiednio do treści zadania stosuje wielokrotnie zagnieżdżoną instrukcję warunkową tworzy skrypty zawierające pętle określa wynik działania skryptu stosuje wielokrotnie zagnieżdżoną instrukcję warunkową tworzy programy zawierające pętle określa wynik działania programu zaangażował się w prace w stopniu bardzo wysokim posiada ogromną rozwiązania zadania i udowadnia wyższość jednego z nich tworzy w pełni funkcjonalne skrypty według własnego projektu porównuje dwa alternatywne rozwiązania zadania i udowadnia wyższość jednego z nich tworzy w pełni funkcjonalne programy według własnego projektu porównuje dwa alternatywne rozwiązania zadania i udowadnia wyższość jednego z nich był liderem i koordynatorem projektu był kreatywnym

30 9.2. Czy Internet jest szansą czy zagrożeniem dla człowieka i społeczeństwa? 9.3. Wykresy funkcji matematycznych 9.4. Dzień z historii mojego miasta (regionu, Polski) umiejętności wyłącznie na tematy przez siebie opracowane nie uczestniczył w prezentacji efektów pracy wiedzę ze wszystkich działów tematu uczestniczył w prezentacji efektów pracy wiedzę ze wszystkich działów tematu aktywnie uczestniczył w prezentacji efektów pracy wiedzę i umiejętności ze wszystkich działów tematu był wysoce zaangażowany w prezentację efektów pracy inicjatorem ewentualnych zmian wspomagał innych opracował od strony merytorycznej najtrudniejsze części projektu posiada ogromną wiedzę i umiejętności ze wszystkich działów tematu był wysoce zaangażowany w prezentację efektów pracy

31 Przedmiotowe zasady oceniania 1. Oceniane formy aktywności uczniów: 1) wypowiedzi uczniów na lekcjach; 2) wykonanie czynności poleconych przez nauczyciela; 3) aktywność na lekcjach (zaangażowanie w zajęcia prowadzone metodą dramy, ćwiczenia, dyskusję - ocena pod względem poprawności działania, logiki argumentacji, oryginalności i przydatności proponowanych rozwiązań); 4) wytwory pracy uczniów (ćwiczenia, schematy, wykresy, algorytmy, katalogi itp.); 5) projekty, prace klasowe, sprawdziany i kartkówki; 6) zachowanie w trakcie zajęć - obserwacja uczestnicząca (głównie w sferze postaw) są poddawane systematycznej ocenie oraz planowej kontroli. 2. Kryteria oceniania: 1) Wymagania na poszczególne oceny określa plan wynikowy zawarty w w/w programie nauczania. 2) Ocenie podlegają w/w formy aktywności uczniów; 3) Poprawianie ocen oraz przekazywania prac pisemnych odbywa się zgodnie ze statutem szkoły. 4) Procedury komisyjno-odwoławcze oraz formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach ich dzieci przebiegają zgodnie ze statutem szkoły. 5) Rozkład materiału, kryteria ocen i pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu opublikowane są stronie internetowej szkoły. 6) Tryb i terminy nadrabiania zaległości z powodu nieobecności ucznia na zajęciach realizowane są zgodnie ze statutem szkoły lub w uzgodnieniu z nauczycielem. 7) Przestrzeganie przedstawionych kryteriów oceniania dotyczy wszystkich bez wyjątku i na równych prawach. 3. Ocenianie pisemnych prac: Oceny z prac pisemnych ustala się w skali stopni szkolnych od 6 do 1 na podstawie następujących progów procentowych: celujący (6) - 100% - 97%

32 bardzo dobry (5) - 96% - 88% dobry (4) - 87% - 72% dostateczny (3) - 71% - 58% dopuszczający (2) - 57% - 40% niedostateczną (1) - 0% - 39 % 4. Formy kontroli: a) ćwiczenia wykonywane na lekcji, wymagane w podstawie programowej i opisane w tematyce zajęć, b) projekty w zakresie programowania i multimediów dłuższa forma ćwiczeniowa, c) kartkówka niezapowiedziana pisemna forma wypowiedzi, sprawdzająca stopień opanowania materiału w zakresie nie większym niż trzy ostatnie lekcje, trwająca do 15 minut. d) ćwiczeniowe prace domowe opisane w tematyce zajęć i przesłane na adres elektroniczny nauczyciela w wyznaczonym terminie. Każde ćwiczenie domowe lub sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie i terminie ustalonej z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen 0. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce 0 ocenę ndst. Odmowa odpowiedzi ustnej lub brak aktywnej pracy ćwiczeniowej na lekcji przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst. 5. Zasady ustalania ocen klasyfikacyjnych: Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych, zwanej dalej średnią ważoną. Przyjmuje się następujący jednolity system wag obowiązujący w szkole: a) ćwiczenia na lekcji waga 1; b) prace projektowe waga 2; c) odpowiedź ustna i kartkówka waga 1; d) prezentacja waga 1; /* (praca dodatkowa) e) ćwiczenia wykonane w domu waga 1. Obowiązują następujące progi średniej ważonej : stopień celujący 5,5 x 6.0

33 stopień bardzo dobry 4,5 x< 5,5 stopień dobry 3,7 x< 4,5 stopień dostateczny 2,7 x< 3,7 stopień dopuszczający 1,7 x< 2,7 stopień niedostateczny 0 x< 1,7 Ocenę śródroczną dla przedmiotu, który nie kończy się na danym etapie nauki lub przedmiotu realizowanego przez jeden rok szkolny ustala się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, Ocenę końcoworoczną dla przedmiotu, który nie koczy się na danym etapie nauki lub ocenę końcową dla przedmiotu realizowanego przez jeden rok szkolny ustala się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w drugim semestrze, z których średnia musi spełnić warunek oceny przynajmniej dopuszczającej. Po spełnieniu w/w warunku do ocen uzyskanych w drugim okresie dolicza ocenę śródroczną z wagą 1,5 i oblicza średnią ocenę końcoworoczną. W przypadku gdy średnia ocen cząstkowych w drugim semestrze nie spełnia warunku przynajmniej oceny dopuszczającej nauczyciel wystawia ocenę końcoworoczną niedostateczną. Nauczyciel może podwyższyć ocenę końcową, jeżeli uczeń w ostatnim okresie nauki wykazał się znaczącą poprawą wyników nauczania lub został laureatem olimpiady / konkursu na szczeblu ponadpowiatowym, Nauczyciel może obniżyć ocenę końcową, jeżeli uczeń wykazał się lekceważącym stosunkiem do nauki. 6. Pozostałe sprawy i sprawy sporne rozstrzygane są zgodnie ze statutem szkoły lub decyzją dyrektora szkoły zgodnie z prawem oświatowym.

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający założenia podstawy programowej Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka Roczny plan dydaktyczny przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający założenia podstawy programowej Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka

Wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka Wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Wyszukiwanie informacji 1.2. Komunikacja i udostępnianie plików 1.3. Nauczanie na odległość Wymienia adresy ogólnoświatowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin klasyfikacyjny z informatyki

Wymagania na egzamin klasyfikacyjny z informatyki Wymagania na egzamin klasyfikacyjny z informatyki Usługi internetowe 1.1. Wyszukiwanie informacji Wymienia adresy ogólnoświatowych wyszukiwarek, stron o charakterze encyklopedycznym lub słownikowym, stron

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w liceum i technikum

Wymagania edukacyjne w liceum i technikum Wymagania edukacyjne w liceum i technikum INFORMATYKA kl. 1a, 1b, 1c Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Wyszukiwanie informacji Wymienia adresy ogólnoświatowych wyszukiwarek, stron o charakterze encyklopedycznym

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Joanna Rogozik i Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w liceum. INFORMATYKA kl. 1a, 1b

Rok szkolny 2014/15 Joanna Rogozik i Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w liceum. INFORMATYKA kl. 1a, 1b Wymagania edukacyjne w liceum INFORMATYKA kl. 1a, 1b Dział 1. Usługi internetowe Wymienia adresy Rozróżnia wyszukiwarkę i Wyszukuje informacje Tłumaczy wyrażenia i idiomy ogólnoświatowych przeglądarkę.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach pierwszych ponadgimnazjalnych INFORMATYKA

Wymagania edukacyjne w klasach pierwszych ponadgimnazjalnych INFORMATYKA Wymagania edukacyjne w klasach pierwszych ponadgimnazjalnych INFORMATYKA Dział 1. Usługi internetowe Wymienia adresy Rozróżnia wyszukiwarkę i Wyszukuje informacje Tłumaczy wyrażenia i idiomy ogólnoświatowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki

Wymagania edukacyjne z informatyki Wymagania edukacyjne z informatyki Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Wyszukiwanie informacji 1.2. Komunikacja i udostępnianie plików 1.3. Nauczanie na odległość Wymienia adresy ogólnoświatowych wyszukiwarek,

Bardziej szczegółowo

IV. KRYTERIA OCENIANIA przedmiot informatyka, klasy pierwsze, poziom podstawowy. Nowa podstawa programowa

IV. KRYTERIA OCENIANIA przedmiot informatyka, klasy pierwsze, poziom podstawowy. Nowa podstawa programowa IV. KRYTERIA OCENIANIA przedmiot informatyka, klasy pierwsze, poziom podstawowy. Nowa podstawa programowa Jednostka Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Przeszukiwanie adresy zasobów ogólnoświatowych internetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Rok szkolny 2014/2015 Temat (rozumiany jako lekcja) 1.1. Przeszukiwanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy pierwszej technikum Rok szk. 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy pierwszej technikum Rok szk. 2013/2014 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy regulaminu pracowni komputerowej. Przepisy BHP i regulamin

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Usługi internetowe Temat Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia ponadpodstawowe 1.1. Wyszukiwanie informacji

Dział 1. Usługi internetowe Temat Osiągnięcia podstawowe Osiągnięcia ponadpodstawowe 1.1. Wyszukiwanie informacji Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Wyszukiwanie informacji 1.2. Komunikacja i udostępnianie plików 1.3. Nauczanie na odległość Wymienia adresy ogólnoświatowych wyszukiwarek, stron o charakterze encyklopedycznym

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Informatyka w zakresie podstawowym dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Wymagania edukacyjne Informatyka w zakresie podstawowym dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Wymagania edukacyjne Informatyka w zakresie podstawowym dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca lekcja)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym realizowanym w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku Temat (rozumiany jako

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania III LO w Łomży

Zasady oceniania III LO w Łomży Zasady oceniania III LO w Łomży Informatyka Zakres podstawowy Klasa I Źródło: 1. Program nauczania: Informatyka. Odkrywamy na nowo (Nr programu 14/IIILO/2012) Łomża, wrzesień 2012 Ocenianie Oceny cząstkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Cele edukacyjne i umiejętności ucznia. Komputer i jego zastosowanie

Cele edukacyjne i umiejętności ucznia. Komputer i jego zastosowanie ROZKŁAD MATERIAŁU Z PLANEM WYNIKOWYM PRZEDMIOTU INFORMATYKA Z ZAKRESIE PODSTAWOWYM DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ - KLASY PIERWSZE LO, TECHNIKUM Temat edukacyjne i umiejętności ucznia Komputer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIERWSZEJ Z INFORMATYKI. XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIERWSZEJ Z INFORMATYKI. XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIERWSZEJ Z INFORMATYKI XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum INFORMATYKA kl. 1a, 1b, 1c

Wymagania edukacyjne w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum INFORMATYKA kl. 1a, 1b, 1c Wymagania edukacyjne w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum INFORMATYKA kl. 1a, 1b, 1c Dział 1. Usługi internetowe 1.1. Wymienia adresy Rozróżnia wyszukiwarkę Wyszukuje informacje Tłumaczy wyrażenia

Bardziej szczegółowo

im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie Wymagania edukacyjne z informatyki mgr inż. Anna Tasior mgr Bożena Dobosz-Byjoś

im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie Wymagania edukacyjne z informatyki mgr inż. Anna Tasior mgr Bożena Dobosz-Byjoś Z e s p ó ł S z k ó ł G o s p o d a r c z y c h im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie Wymagania edukacyjne z informatyki mgr inż. Anna Tasior mgr Bożena Dobosz-Byjoś Ogólne kryteria dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania III LO w Łomży

Przedmiotowe Zasady Oceniania III LO w Łomży Przedmiotowe Zasady Oceniania III LO w Łomży Informatyka Zakres podstawowy Klasa I Łomża 2015 Ocenianie Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu Ocenianiu będą podlegały: 1. Odpowiedzi ustne z materiału

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu: Informatyka poziom podstawowy

Program nauczania przedmiotu: Informatyka poziom podstawowy Program nauczania przedmiotu: Informatyka poziom podstawowy Opracowany na podstawie programu: Okrywamy na nowo - OPERON 2012 Nr w szkolnym zestawie programów nauczania: Zaopiniowany pozytywnie przez zespół

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. I ba, IbB, IgA, IiA

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. I ba, IbB, IgA, IiA Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. I ba, IbB, IgA, IiA Zakres podstawowy 1 Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca lekcja) Dział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. kl. 1iA, 1iB, 1GI,1bA,1bB, Zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. kl. 1iA, 1iB, 1GI,1bA,1bB, Zakres podstawowy Informatyka_kl.1iB,1GI,1bA,1bB,1iA_M.Siatkowska_20162017 Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. kl. 1iA, 1iB, 1GI,1bA,1bB, Zakres podstawowy Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Informatyka Program nauczania oraz wymagania edukacyjne w klasie 1a, 1b, 1c, 1d II Liceum Ogólnokształcące Im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

Informatyka Program nauczania oraz wymagania edukacyjne w klasie 1a, 1b, 1c, 1d II Liceum Ogólnokształcące Im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej Informatyka Program nauczania oraz wymagania edukacyjne w klasie 1a, 1b, 1c, 1d II Liceum Ogólnokształcące Im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej Autor: Arkadiusz Gawełek Wydawnictwo: OPERON NR dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW... 2 PODRĘCZNIK:... 3 PROGRAM NAUCZANIA:... 3 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. KAMILI SKOLIMOWSKIEJ W BYTOMIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. KAMILI SKOLIMOWSKIEJ W BYTOMIU ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO V LO MS IM. KAMILI SKOLIMOWSKIEJ W BYTOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI ZAKRES PODSTAWOWY Aneta Wrodarczyk I. Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. w wymiarze 1 godz. tygodniowo opracowany na podstawie podręcznika

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. w wymiarze 1 godz. tygodniowo opracowany na podstawie podręcznika Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w wymiarze 1 godz. tygodniowo opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi - Informatyka (zakres podstawowy)

Przedmiotowe Zasady Oceniania i plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi - Informatyka (zakres podstawowy) Przedmiotowe Zasady Oceniania i plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi - Informatyka (zakres podstawowy) Przedmiotowe Zasady Oceniania - Informatyka Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek

Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 5 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM Wymagania konkursowe Wiadomości I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; II. Komunikowanie się za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 185 191 i 254) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy 2016/2017 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 5 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie ul. Matuszczaka 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: INFORMATYKA Nauczyciel : mgr inż. Eugeniusz Bury Rzeszów 2012 1. Cel opracowania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

uczniowie powinni mieć przekonanie o odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za stan środowiska.

uczniowie powinni mieć przekonanie o odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za stan środowiska. Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa IV etap edukacyjny szkoła ponadgimnazjalna

Nowa podstawa programowa IV etap edukacyjny szkoła ponadgimnazjalna Nowa podstawa programowa IV etap edukacyjny szkoła ponadgimnazjalna Fragmenty rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej (...) w poszczególnych typach szkół, opublikowanego

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Waldemar Czapiewski. Przedmiotowy system oceniania. Informatyka

Waldemar Czapiewski. Przedmiotowy system oceniania. Informatyka Waldemar Czapiewski Przedmiotowy system oceniania Informatyka 1. Wstęp Niniejszy program nauczania informatyki na poziomie podstawowym (warto zwrócić uwagę, że po wielu latach rozstajemy się z nazwą technologia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Cele konkursu

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Cele konkursu LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 II REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Organizatorzy konkursu: Lubelskie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY w RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE i OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen INFORMATYKA KL V OBSZAR ZAGADNIEN DYDAKTYCZNYCH dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen Bezpieczne posługiwanie się komputerem stosuje w sytuacjach typowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Kontrola i ocena osiągnięć ucznia Prace pisemne i praktyczne Sprawdziany pisemne i praktyczne przy komputerze, całolekcyjne obejmujące cały

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Spis treści Autor: Marcin Orchel Algorytmika...2 Algorytmika w gimnazjum...2 Algorytmika w liceum...2 Język programowania w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

tematyka zajęć - pracuje z powłoką graficzną systemu operacyjnego - wykonuje operacje na plikach i katalogach w praca w systemie operacyjnym

tematyka zajęć - pracuje z powłoką graficzną systemu operacyjnego - wykonuje operacje na plikach i katalogach w praca w systemie operacyjnym Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z dodatkowych zajęć uzupełniających z zastosowań informatyki realizowanych w klasie 2 i 3 liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku tematyka

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo