Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna w związku z punktu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., przyjmuje się za obowiązujące: 1. Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 28 listopada 2012 r. 2. Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28 listopada 2012 r. Regulaminy stanowi załączniki do niniejszego Zarządzenia. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2012 r

2 Załącznik nr 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r

3 Klasyfikacja Klientów Na potrzeby niniejszej Umowy na podstawie Dyrektywy MiFID EC/2004/39 Klient będzie zawsze klasyfikowany przez X-Trade Brokers jako Klient Detaliczny. Oznacza to, iż każdy Klient podpisujący Umowę otrzyma od domu maklerskiego pełną informacje na temat ryzyka związanego z inwestowaniem w Instrumenty Finansowe, zasad realizacji Zleceń oraz innych warunków świadczenia usług przez X-Trade Brokers. Informacje podstawowe o X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Nazwa i Adres X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, Warszawa (zwany dalej X-Trade Brokers ), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Licencja X-Trade Brokers prowadzi działalność maklerską na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz na podstawie licencji nr DDM-M /2005 wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Nadzór X-Trade Brokers jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego mieszczącą się przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. Usługi Finansowe Klient może zawierać z X-Trade Brokers Transakcje na Instrumentach Finansowych dopuszczonych do obrotu na Rynku Zorganizowanym. Strona Internetowa, Języki oraz Sposoby Komunikacji Strona Internetowa: Języki: polski oraz angielski Komunikacja: telefon, , faks, komunikacja online. Kontakt: dane teleadresowe dostępne są na stronie Ochrona aktywów Klienta: X-Trade Brokers przywiązuje dużą wagę do zagadnienia ochrony środków swoich Klientów zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez X-Trade Brokers. Środki pieniężne Klientów mogą być przechowywane w renomowanych bankach. X-Trade Brokers dokonuje każdego roku oceny wypłacalności instytucji w których przechowywane są środki pieniężne Klientów i na tej podstawie podejmuje decyzję o kontynuacji lub braku współpracy z daną instytucją kredytową. X- Trade Brokers przechowuje aktywa Klientów rozproszone w bankach wymienionych powyżej w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa tych środków. X- Trade Brokers jest uczestnikiem prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. systemu rekompensat, którego celem jest zapewnienie Klientom wypłat do wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa, środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych Instrumentów Finansowych w przypadku: a) ogłoszenia upadłości X-Trade Brokers lub b) prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek X-Trade Brokers nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub c) stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że X-Trade Brokers nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń Klientów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie. System rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zabezpiecza wypłatę środków pieniężnych oraz rekompensaty za utracone Instrumenty Finansowe, pomniejszonych o należności domu maklerskiego od Klienta z tytułu świadczonych usług, do wysokości równowartości w złotych euro - w 100 % wartości środków objętych systemem rekompensat, oraz 90 % nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych euro. Konflikt Interesów W celu przeciwdziałania skutkom Konfliktu Interesów X-Trade Brokers przedsięwzięło środki opisane w Rozdziale 14 Regulaminu. Podstawowe zasady załatwiania skarg Klient ma prawo zgłoszenia X-Trade Brokers każdej nieścisłości lub jakiegokolwiek uchybienia w zakresie usług świadczonych przez X-Trade Brokers, zarówno w przypadkach natury technicznej, jak również w sytuacjach niewłaściwego zachowania się pracowników X-Trade Brokers. Uwagi i skargi Klient może składać do

4 X-Trade Brokers na piśmie, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. X-Trade Brokers obowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia stanu, będącego podstawą uwagi lub skargi zgłoszonej przez Klienta, a następnie do poinformowania Klienta o efektach przeprowadzonego wyjaśnienia. Szczegółowe zasady rozpatrywania skarg Klientów opisane są w Rozdziale 21 Regulaminu. Raporty z wykonania Usług X-Trade Brokers wysyła Klientom następujące raporty: Koszty i Opłaty w formie elektronicznej lub przesyłką pocztową informację o wysokości przychodów wysyłka do końca lutego roku następnego po roku w którym Klient dokonywał Transakcji. Za świadczone usługi X-Trade Brokers pobiera od Klientów opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Giełdowych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 1. DEFINICJE ASO alternatywny system obrotu o którym mowa w art. 3 pkt. 2 Ustawy; Derywaty dopuszczone do obrotu na Rynku Zorganizowanym instrumenty pochodne o których mowa w art. 3 pkt. 28 a) Ustawy. Dyspozycja polecenie Klienta dokonania przez X-Trade Brokers określonej czynności na rachunek Klienta, zgodnie z zawartą Umową i Regulaminem; GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; GSPZ (Giełdowy System Przekazywania Zleceń) internetowa aplikacja komputerowa służąca do bezpośredniego przekazywania Dyspozycji przez Klientów; Instrukcja Użytkownika dostępny na stronach internetowych X-Trade Brokers opis funkcjonowania GSPZ; Izba Rozrachunkowa KDPW, giełdowa izba rozrachunkowa, system gwarantujący rozliczanie transakcji zawieranych w ASO lub inna właściwa izba rozrachunkowa; KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Instrumenty Finansowe instrumenty o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy; Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą X-Trade Brokers zawarła Umowę; KNF Komisja Nadzoru Finansowego; Konflikt Interesów znane X-Trade Brokers okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem X-Trade Brokers, osoby powiązanej z X-Trade Brokers i obowiązkiem działania przez X-Trade Brokers w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta X-Trade Brokers, jak również znane X-Trade Brokers okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów X-Trade Brokers; Krajowy Rynek Regulowany rynek regulowany o którym mowa w art. 15 Ustawy; Krótka Sprzedaż zobowiązanie się do zbycia Papierów Wartościowych mimo ich braku w chwili zaciągania tego zobowiązania na Rachunku Papierów Wartościowych zbywcy, jeżeli nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 7 ust. 5 Ustawy. Login numer identyfikacyjny Klienta niezbędny do zawierania Transakcji za pośrednictwem GSPZ oraz wypłaty środków pieniężnych; Papiery Wartościowe papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt. 1 Ustawy; Osoba Powiązana osoba o której mowa w art. 82 ust. 3a Ustawy;

5 Pełne Pokrycie Zlecenia ma znaczenie nadane mu łącznie przez pkt i 8.19 niniejszego Regulaminu; Podanie Do Wiadomości udostępnienie Klientom informacji w formie pisemnej w miejscu ogólnie dostępnym dla Klientów, w Siedzibie, oraz opublikowanie na stronach internetowych X-Trade Brokers; Potwierdzenie Transakcji informacja generowana automatycznie w GSPZ niezwłocznie po dokonaniu na rachunek Klienta każdej operacji, potwierdzająca zawarcie Transakcji, w szczególności zbycia lub nabycia danego Instrumentu Finansowego; Rachunek Inwestycyjny Rachunek Papierów Wartościowych oraz Rachunek Pieniężny służący do obsługi Rachunku Papierów Wartościowych; Rachunek Papierów Wartościowych rachunek, na którym zapisywane są Instrumenty Finansowe; Rachunek Pieniężny rachunek na którym zapisywane są środki pieniężne, służący do obsługi Rachunku Papierów Wartościowych; Rachunek Rozliczeniowy rachunek bankowy prowadzony na rzecz X- Trade Brokers dla celów rozliczeń pieniężnych zamkniętych transakcji na Instrumentach Finansowych pomiędzy X-Trade Brokers a Klientem dotyczących oraz służący do wpłat i wypłat środków pieniężnych Klienta; Regulamin niniejszy dokument; Rejestr Należności rejestr obejmujący środki pieniężne stanowiące saldo należności Klienta z tytułu zawartych Transakcji sprzedaży, które zgodnie z prawem mogą być uwzględniane przy sprawdzaniu pokrycia Zleceń kupna; Rejestr Operacyjny rejestr Instrumentów Finansowych i praw do otrzymania Instrumentów Finansowych, które mogą być przedmiotem Zlecenia sprzedaży, prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem; Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy oraz banków powierniczych; Rynek (Obrót) Zorganizowany rozumie się przez to obrót Papierami Wartościowymi lub innymi Instrumentami Finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na Krajowym Rynku Regulowanym albo w ASO; Serwisy Informacyjne dane giełdowe, otrzymywane przez X-Trade Brokers od GPW na podstawie zawartej umowy o dystrybucję danych giełdowych, redystrybuowane na rzecz Klienta przez X-Trade Brokers, na podstawie podpisanej z Klientem Umowy Abonenckiej. Siedziba siedziba X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna; Świadectwo Depozytowe świadectwo o którym mowa w art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2001, Nr 94, poz. 1037, z później zm.) oraz art. 9 Ustawy; Tabela Opłat i Prowizji Giełdowych zestawienie pobieranych przez X-Trade Brokers opłat i prowizji z tytułu czynności wykonywanych w ramach Umowy; Transakcja nabycie lub zbycie Instrumentu Finansowego za pośrednictwem GSPZ; Transakcja Finansowania Papierów Wartościowych oznacza operację polegającą na udzieleniu lub zaciąganiu pożyczki Papierów Wartościowych lub innych Instrumentów Finansowych, transakcję odkupu lub odkupu odwrotnego albo transakcję zwrotną kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno; Umowa Abonencka umowa podpisywana przez X-Trade Brokers z Klientem na podstawie której X-Trade Brokers redystrybuuje na rzecz Klienta Serwisy Informacyjne; Umowa umowa świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym określająca zasady dokonywania Transakcji na Instrumentach Finansowych za pośrednictwem GSPZ wraz ze wszystkimi załącznikami; Usługi Maklerskie wykonywane na rzecz Klienta przez X-Trade Brokers czynności wskazane w art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy; Ustawa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.);

6 Wymogi Prawa lub Przepisy Prawa wszystkie, powszechnie obowiązujące akty prawne, w tym wydane na ich podstawie akty wykonawcze i akty indywidualne dotyczące przedmiotu objętego niniejszym Regulaminem i/lub Umową ; X-Trade Brokers X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Zlecenie Brokerskie zlecenie lub oferta a także odpowiedź na ofertę, wystawiane przez X-Trade Brokers wykonującą złożone przez Klienta Zlecenie na podstawie tego Zlecenia i przekazywane na Krajowy Rynek Regulowany lub do ASO w celu wykonania tego Zlecenia; Zlecenie DDM rozumie się przez to zlecenie, na podstawie którego X- Trade Brokers może wystawić więcej niż jedno Zlecenie Brokerskie; Zaświadczenie zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej o którym mowa w art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2001, Nr 94, poz. 1037, z później zm.) oraz art. 10a Ustawy; Zlecenie, Zlecenie Transakcyjne składane przez Klienta Zlecenie zawarcia Transakcji na jego rachunek realizowane przez X-Trade Brokers zgodnie z postanowieniami Rozdziału 8 Regulaminu. 2. Postanowienia Ogólne 2.1 X-Trade Brokers świadczy usługi w zakresie wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych na rachunek własny Klientów, zgodnie z warunkami określonymi w: a. Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Regulamin), który Klient otrzymał przed zawarciem Umowy, albo w formie pisemnej albo korzystając ze strony internetowej X-Trade Brokers w formie elektronicznej; b. Umowie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym (Umowa); c. Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego; d. Polityce Realizacji Zleceń w Obrocie Zorganizowanym; e. Tabeli Opłat i Prowizji Giełdowych. 2.2 Wykonując Zlecenia na Rynku Zorganizowanym w imieniu i na rzecz Klienta, X-Trade Brokers stosuje przepisy Polityki Realizacji Zleceń w Obrocie Zorganizowanym ( Polityka ) w ich aktualnym brzmieniu. Polityka jest dostępna na stronie internetowej X-Trade Brokers informuje Klientów o każdej istotnej zmianie Polityki Realizacji Zleceń w Obrocie Zorganizowanym. 3 Zawarcie Umowy 3.1 W celu rozpoczęcia współpracy z X-Trade Brokers Klient jest zobowiązany podpisać Umowę wraz z stanowiącą jej część Deklaracją Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, Polityką Realizacji Zleceń w Obrocie Zorganizowanym, Ankietą Klienta MiFID, a także wypełnić Kartę Identyfikacyjną Klienta. 3.2 Ponadto przed podpisaniem Umowy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją Użytkownika oraz z Wersją Demo Systemów Transakcyjnych X- Trade Brokers oraz do złożenia odpowiedniego oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z dokumentami oraz systemami wymienionymi w pkt. 3.1 oraz X-Trade Brokers na podstawie informacji uzyskanych od Klienta dokonuje oceny, czy usługa, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, jest adekwatna dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego poziom wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów Finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. Jeżeli X-Trade Brokers na podstawie zebranych informacji uzna, że usługa ta nie jest adekwatna dla Klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne, X-Trade Brokers informuje o tym Klienta. W przypadku gdy Klient nie przedstawia informacji o których mowa powyżej lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające, X-Trade Brokers ostrzega Klienta, że uniemożliwia jej to dokonanie oceny czy przewidziana usługa lub Instrument Finansowy są dla niego adekwatne. 3.4 Umowa może być zawarta: a. bezpośrednio przez upoważnionego pracownika X-Trade Brokers lub, b. korespondencyjnie, poprzez dostarczenie do X-Trade Brokers wypełnionych przez Klienta wszystkich wymaganych dokumentów, z podpisami Klienta na Umowie i wymaganych oświadczeniach. Warunkiem koniecznym zawarcia Umowy jest podpisanie jej przez strony oraz dokonanie pierwszej wpłaty z rachunku bankowego należącego do Klienta na Rachunek Rozliczeniowy. 3.5 Przed podpisaniem Umowy w obecności pracownika X-Trade Brokers: a. weryfikuje dokumenty, b. może zażądać dodatkowych dokumentów, potwierdzających autentyczność danych Klienta. 3.6 W przypadku podpisania Umowy drogą korespondencyjną za pośrednictwem firmy kurierskiej: a. Klient będący osobą fizyczną przed zawarciem Umowy za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na stronie internetowej X-Trade Brokers uzupełnia wszystkie niezbędne do jej zawarcia informacje zgodnie z zakresem określonym w dokumencie tożsamości wskazanym w pkt. 3.7,

7 b. Po prawidłowym uzupełnieniu przez Klienta informacji w sposób opisany w pkt. a X-Trade Brokers drogą korespondencyjną przesyła Klientowi dwa egzemplarze Umowy wraz dokumentami wskazanymi odpowiednio w pkt. 3.1, c. Pracownik firmy kurierskiej doręcza przesyłkę zawierająca Umowę oraz dokumenty wskazane w pkt. 3.1 po zidentyfikowaniu Klienta jako odbiorcy przesyłki na podstawie oryginału dowodu tożsamości, o którym mowa w pkt d. Klient odsyła za pośrednictwem firmy kurierskiej podpisaną przez siebie Umowę wraz z dokumentami o których mowa w pkt. 3.1 oraz kserokopiami dokumentów o których mowa w pkt. 3.7 i 3.8, e. X-Trade Brokers może odmówić otwarcia Rachunku Inwestycyjnego oraz świadczenia Usług Maklerskich w przypadku zawarcia Umowy drogą korespondencyjną jeśli wystąpią wątpliwości dotyczące w szczególności tożsamości osoby zawierającej Umowę, autentyczności lub kompletności przedstawionych dokumentów, f. X-Trade Brokers może podjąć decyzję o zaprzestaniu zawierania umów w trybie korespondencyjnym. Informacja w tym zakresie podawana jest do wiadomości Klientów. g. Wszelkie informacje dotyczące trybu podpisywania Umowy drogą korespondencyjną znajdują się na stronie internetowej X-Trade Brokers. 3.7 Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych przy zawieraniu Umowy obowiązane są okazać dokument tożsamości. W przypadku osób fizycznych będących obywatelami polskimi dokument tożsamości, musi zawierać numer ewidencyjny PESEL a w przypadku osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi posiadającymi kartę pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej numer ewidencyjny PESEL w przypadku, gdy został nadany Osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przy zawieraniu Umowy składają odpowiednio: a. aktualny dokument stwierdzający posiadanie osobowości prawnej lub zarejestrowanie jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, aktualny poświadczony odpis z odpowiedniego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, albo wymaganą prawem koncesję na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej, b. zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, c. oświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP, d. oświadczenie o właściwym urzędzie skarbowym, e. statut bądź umowę spółki, f. dokumenty wskazujące osoby upoważnione do reprezentacji tj. składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, a także dysponowania Rachunkiem Inwestycyjnym Klienta, g. wzory podpisów osób, o których mowa w pkt. e), h. inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z Wymogów Prawa. 3.9 Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.7 i 3.8, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych notarialnie Niezależnie od zapisów pkt. 3.7 i 3.8, X-Trade Brokers może zażądać od Klienta podania dodatkowych informacji wymaganych na podstawie Wymogów Prawa Zawarcie Umowy oraz dysponowanie Rachunkiem Inwestycyjnym otwartym na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych następuje na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących Przepisów Prawa X-Trade Brokers może zawrzeć Umowę z osobami pozostającymi w związku małżeńskim będącymi rezydentami polskimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, o ile złożą oświadczenie o pozostawaniu we wspólności majątkowej małżeńskiej. W takim przypadku osoby te są traktowane jako współposiadacze Rachunku Inwestycyjnego i zaewidencjonowanych na nim aktywów. Przez zawarcie Umowy współposiadacze Rachunku Inwestycyjnego stają się wierzycielami solidarnymi X-Trade Brokers Z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących Przepisach Prawa, współposiadacze wyrażają zgodę na: a. dysponowanie przez każdego z nich bez ograniczeń aktywami zaewidencjonowanymi na Rachunku Inwestycyjnym oraz, b. samodzielne składanie oświadczeń woli w imieniu współposiadaczy, wydawanie wszelkich Dyspozycji związanych ze świadczeniem Usług Maklerskich oraz z prowadzeniem Rachunku Inwestycyjnego przez X-Trade Brokers, w szczególności do: 1) wystawiania Zleceń kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych, 2) składania dyspozycji anulowania lub modyfikacji Zleceń, 3) dokonywania wpłat i wypłat z Rachunku Pieniężnego, 4) wypowiedzenia Umowy i zamknięcia Rachunku Inwestycyjnego Współposiadacze odpowiadają solidarnie wobec X-Trade Brokers za wszelkie zobowiązania wynikające ze świadczonych przez X-Trade Brokers usług, a w szczególności zobowiązania wynikające z Umowy. Doręczenie przez X-Trade Brokers wszelkich powiadomień i korespondencji jednemu współposiadaczowi uznaje się za skuteczne wobec drugiego współposiadacza. Po zawarciu Umowy nie jest możliwa taka jej modyfikacja, która powodowałaby zmianę liczby posiadaczy Rachunku Inwestycyjnego

8 3.15 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić X-Trade Brokers o wszelkich zmianach danych określonych w pkt. 3.7, 3.8 i 3.12 niniejszego Regulaminu. X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z niedopełnieniem obowiązku określonego powyżej. 4 Rachunek Papierów Wartościowych i Rejestr Operacyjny 4.1 Rachunek Papierów Wartościowych oraz Rejestr Operacyjny służą do ewidencjonowania stanu posiadania Instrumentów Finansowych oraz praw do otrzymania Instrumentów Finansowych Klienta. 4.2 Ewidencja Instrumentów Finansowych oraz praw do otrzymania Instrumentów Finansowych prowadzona jest ilościowo, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4.3 Zapisów na Rachunku Papierów Wartościowych dokonuje się na podstawie dowodów wystawionych zgodnie z zasadami określonymi przez KDPW, podmiot któremu KDPW powierzył wykonywanie zadań określonych w art. 48 ust. 1 pkt. 1-6 Ustawy, lub przez właściwą Izbę Rozrachunkową, a także na podstawie dowodów wystawianych przez X-Trade Brokers w związku z obsługą zdarzeń prawnych skutkujących zmianami w stanach na Rachunkach Papierów Wartościowych, niepowodujących zmian na kontach depozytowych prowadzonych dla X-Trade Brokers w KDPW lub podmiocie któremu KDPW powierzył wykonywanie zadań określonych w art. 48 ust. 1 pkt. 1-6 Ustawy, lub przez właściwej Izbie Rozrachunkowej. 4.4 Zapisów w Rejestrze Operacyjnym dokonuje się wyłącznie na podstawie: 1) dokumentów potwierdzających zawarcie Transakcji w Obrocie Zorganizowanym, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt. 1 i 2 Ustawy, wystawionych przez spółkę prowadzącą Krajowy Rynek Regulowany, podmiot prowadzący ASO lub inny podmiot, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach; 2) dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapisów na Rachunkach Papierów Wartościowych lub Rachunkach Pieniężnych, określonych przez KDPW lub spółkę której KDPW powierzył wykonywanie zadań o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt. 1 Ustawy; 3) dokumentów stanowiących na zagranicznym rynku regulowanym potwierdzenie zawarcia Transakcji nabycia Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 7 ust. 5 pkt. 3 Ustawy oraz stanowiących potwierdzenie złożenia właściwej Dyspozycji ich przeniesienia w celu dokonania zapisu na Rachunku Papierów Wartościowych. 4.5 X-Trade Brokers otwiera dla Klienta Rejestr Operacyjny, na którym rejestrowane są Papiery Wartościowe i prawa do otrzymania Papierów Wartościowych, które mogą być przedmiotem Zlecenia sprzedaży Klienta, przed otwarciem rejestru sesji, o którym mowa w pkt Liczba Papierów Wartościowych i praw do otrzymania Papierów Wartościowych w Rejestrze Operacyjnym jest równa sumie liczby: a) Papierów Wartościowych zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych, z wyłączeniem Papierów Wartościowych, które były przedmiotem zawartych, lecz jeszcze nie rozliczonych Transakcji sprzedaży i pozostają nadal zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych, b) praw do otrzymania Papierów Wartościowych, o ile rozliczenie Transakcji kupna objęte jest funduszem zabezpieczającym prawidłowe rozliczenie Transakcji, o którym mowa w Ustawie. 4.6 X-Trade Brokers może również otworzyć rejestr sesji, na którym rejestrowane są Papiery Wartościowe i prawa do otrzymania Papierów Wartościowych obejmujący liczbę praw i Papierów Wartościowych zaewidencjonowanych w Rejestrze Operacyjnym: a) pomniejszaną o liczbę Papierów Wartościowych i praw do ich otrzymania, które były przedmiotem zawartej na danej sesji Transakcji sprzedaży, b) powiększaną o liczbę Papierów Wartościowych i praw do ich otrzymania, które były przedmiotem zawartej na danej sesji Transakcji kupna. 4.7 Rejestr sesji obejmuje również wykaz środków pieniężnych, obejmujący sumę, o której mowa w pkt. 4.5 powiększaną o środki pieniężne, które będą uzyskane w wyniku zawartych na danej sesji Transakcji sprzedaży i pomniejszane o środki pieniężne, które będą przeznaczone na opłacenie Transakcji kupna zawartych na tej sesji. 4.8 X-Trade Brokers dokonuje zapisów w rejestrze sesji na podstawie dokumentów o których mowa w pkt. 4.4 pkt. 1 i Rejestr Sesji jest: a) otwierany w czasie sesji lub przed jej rozpoczęciem, b) prowadzony wyłącznie w celu sprawdzenia pokrycia zleceń albo w celu sprawdzenia czy Klient nie przekroczył limitu o którym mowa w pkt. 9.4, c) zamykany z chwilą zakończenia sesji Dokonanie sprzedaży lub zakupu Papierów Wartościowych odpowiednio zmniejsza lub zwiększa stan ilościowy (saldo) Papierów Wartościowych zaewidencjonowanych na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta X-Trade Brokers dokonuje zapisów w Rejestrze Operacyjnym, przed rozliczeniem Transakcji w KDPW, na podstawie dowodów ewidencyjnych otrzymanych i wystawionych zgodnie z Wymogami Prawa KDPW, o ile rozliczenie Transakcji kupna objęte jest funduszem rozliczeniowym, zabezpieczającym prawidłowe rozliczenie Transakcji, o którym mowa w Ustawie X-Trade Brokers dokonuje zapisów na Rachunku Papierów Wartościowych i Rachunku Pieniężnym Klienta po rozliczeniu Transakcji w KDPW na podstawie dowodów ewidencyjnych, otrzymanych i wystawionych zgodnie z Wymogami Prawa Klient może dokonać transferu Instrumentów Finansowych ze swojego Rachunku Inwestycyjnym poprzez złożenie osobiście, w formie pisemnej, Dyspozycji transferu na rachunek w innym podmiocie prowadzącym Rachunek Papierów Wartościowych. X-Trade Brokers zobowiązuje się dokonać niezbędnych czynności dla skutecznego transferu Instrumentów Finansowych w terminach określonych Przepisami Prawa Jeżeli Dyspozycja transferu Instrumentów Finansowych ma nastąpić na rachunek innej osoby, w innym podmiocie prowadzącym Rachunki Papierów Wartościowych, X-Trade Brokers zobowiązuje się dokonać czynności niezbędnych do przeniesienia Instrumentów Finansowych w terminach określonych Przepisami Prawa. Do Dyspozycji należy dołączyć dokument stwierdzający podstawę prawną przeniesienia X-Trade Brokers ma prawo nie wykonać Dyspozycji przeniesienia określonych Instrumentów Finansowych z Rachunku Papierów Wartościowych Klienta na inny Rachunek Papierów Wartościowych, w przypadku wystąpienia zobowiązania Klienta z tytułu odroczonego terminu płatności lub innych zobowiązań wobec X-Trade Brokers, do czasu ich uregulowania W ramach Rachunków Papierów Wartościowych wyodrębnione są konta blokowane, na których ewidencjonowane są Papiery Wartościowe, w szczególności: a. służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań: 1) wynikających z pożyczek Papierów Wartościowych, udzielonych na podstawie Wymogów Prawa, 2) wynikających z pożyczek lub kredytów na nabycie Papierów Wartościowych, udzielonych na podstawie Wymogów Prawa, 3) wynikających z Derywatów, 4) wynikających z praw majątkowych,

9 5) innych, określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego; b. będące przedmiotem: 1) blokady, 2) zastawu, 3) zabezpieczenia finansowego Papiery Wartościowe, o których mowa w pkt. 4.16, mogą być rejestrowane łącznie dla wszystkich lub dla niektórych rodzajów zobowiązań wymienionych w pkt. 4.16, pod warunkiem prowadzenia przez X-Trade Brokers dokumentacji pozwalającej na określenie liczby Papierów Wartościowych stanowiących zabezpieczenie dla poszczególnych rodzajów zobowiązań Przepis pkt stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy procedury właściwej Izby Rozrachunkowej wymagają łącznego rejestrowania Papierów Wartościowych, o których mowa w pkt X-Trade Brokers przyjmuje Dyspozycje dotyczące Instrumentów Finansowych na podstawie Dyspozycji składanych za pomocą GSPZ oraz telefonicznie Identyfikacja Klienta składającego Dyspozycję telefonicznie następuje na podstawie: imienia nazwiska, numeru Rachunku Papierów Wartościowych oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne podane w Karcie Identyfikacji Klienta. W razie powzięcia wątpliwości co do tożsamości składającego Dyspozycję, upoważniony pracownik X-Trade Brokers może zażądać podania innych informacji zawartych w Karcie Identyfikacyjnej Klienta Identyfikacja Klienta składającego Zlecenie za pośrednictwem systemu GSPZ następuje na podstawie: Loginu i Hasła 4.22 Nie ma możliwość składania przez Klienta ustnych Dyspozycji bezpośrednio w Siedzibie X-Trade Brokers nie odpowiada za szkody spowodowane opóźnieniami w zaewidencjonowaniu Instrumentów Finansowych na Rachunku Papierów Wartościowych lub praw do otrzymania Instrumentów Finansowych w Rejestrze Operacyjnym Klienta, z powodu przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. 5 Rachunek Pieniężny 5.1 Rachunek Pieniężny służy do obsługi Rachunku Papierów Wartościowych Klienta, a zgromadzone na nim środki pieniężne są przeznaczone na: a) wykonywanie Zleceń lub Dyspozycji Klienta oraz, b) pokrycie opłat i prowizji z tytułu świadczonych Klientowi Usług Maklerskich oraz, c) pokrycie innych zobowiązań Klienta wobec X-Trade Brokers wynikających z zawartych z X-Trade Brokers umów. 5.2 Zapisów na Rachunku Pieniężnym dokonuje się na podstawie dowodów ewidencyjnych określonych przez właściwą Izbę Rozrachunkową oraz innych prawidłowych i rzetelnych dowodów wystawionych zgodnie z Wymogami Prawa, a także w wyniku realizacji przez X-Trade Brokers obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących Przepisów Prawa. 5.3 X-Trade Brokers może wykonać Dyspozycje Klienta dotyczące jego środków pieniężnych, których celem jest: a) realizacja zobowiązań wynikających z nabywania lub zbywania Papierów Wartościowych, b) pokrywanie opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu umów zawartych między X-Trade Brokers i Klientem, c) dokonywanie przelewów dotyczących ustanawiania depozytów zabezpieczających, d) spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Klienta na nabycie Papierów Wartościowych, e) przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub na inny Rachunek Pieniężny Klienta. 5.4 Wpłaty i wypłaty z Rachunku Pieniężnego są dokonywane w formie przelewu przy czym wypłaty realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego, nie później jednak niż w przeciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Dyspozycji. 5.5 Dokonywane wpłaty powinny zawierać informację pozwalającą na jednoznaczną identyfikację rachunku, którego dotyczą, w szczególności oznaczenie: a) numeru rachunku, b) imienia i nazwiska, nazwy lub firmy posiadacza rachunku. 5.6 W przypadku, gdy z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1178, z później zm.) wynika obowiązek dokonania kontroli dewizowej lub uzyskania stosownego zezwolenia dewizowego X-Trade Brokers uzależni wykonanie Dyspozycji Klienta od udokumentowania pochodzenia środków pieniężnych wpłaconych uprzednio na Rachunek Inwestycyjny lub okazania zezwolenia, o którym mowa powyżej. X-Trade Brokers odmówi wykonania Dyspozycji także w każdym innym przypadku, gdy jest to niezgodne z Wymogami Prawa. 5.7 Klient może złożyć Dyspozycję wypłaty środków pieniężnych za pomocą GSPZ lub telefonu, na wskazany przez niego w Karcie Identyfikacyjnej Klienta rachunek bankowy. 5.8 X-Trade Brokers odmawia wypłaty środków pieniężnych w przypadkach: a) zakazu dokonywania wypłat z Rachunku Pieniężnego wydanego przez uprawnione organy, b) pominięcia niezbędnych danych przez składającego Dyspozycję wypłaty, c) braku wolnych środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym, d) blokady na Rachunku Pieniężnym, e) innych uzasadnionych przypadkach. 5.9 Zwiększenie wysokości salda Rachunku Pieniężnego Klienta następuje w szczególności w wyniku: a) wpływu środków pieniężnych od emitentów z tytułu: dywidendy, odsetek i jakichkolwiek innych wpłat należnych od zdeponowanych Papierów Wartościowych, b) wpływu środków pieniężnych otrzymanych w związku ze sprzedażą Papierów Wartościowych. Sprzedaż Papierów Wartościowych znajdujących się na Rachunku Papierów Wartościowych zwiększa stan Rachunku Pieniężnego o sumę uzyskaną ze sprzedaży, pomniejszoną o prowizję, określoną zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Giełdowych, c) wpłaty dokonanej na Rachunek Pieniężny Klienta Na życzenie Klienta, X-Trade Brokers doręcza Klientowi potwierdzenie wpływu środków pieniężnych z tytułu dywidendy i odsetek od obligacji Środki zgromadzone na Rachunku Pieniężnym mogą być oprocentowane według stawek określonych w Zarządzeniu Członka Zarządu X-Trade Brokers Odsetki są naliczane i dopisywane do Rachunku Pieniężnego za okresy miesięczne, do siódmego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca

10 5.13 Zmniejszenie wysokości salda Rachunku Pieniężnego Klienta następuje w szczególności w wyniku: a) dokonania Transakcji zakupu Papierów Wartościowych i pobrania prowizji zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Giełdowych, b) opłat pobieranych przez X-Trade Brokers w wysokości ustalonej w Tabeli, c) pobrania należnych podatków, jeżeli tak stanowią Przepisy Prawa, d) wypłat Klienta Zwiększenie lub zmniejszenie salda Rachunku Pieniężnego Klienta w wyniku zawartych Transakcji następuje w dniu rozliczenia Transakcji właściwej Izby Rozrachunkowej Na Rachunku Pieniężnym odrębnie są rejestrowane środki pieniężne: 1. służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań: a) wynikających z pożyczek Instrumentów Finansowych, udzielonych na podstawie Wymogów Prawa, b) wynikających z kredytów lub pożyczek środków pieniężnych na nabycie Instrumentów Finansowych, udzielonych na podstawie Wymogów Prawa, c) wynikających z derywatów, d) wynikających z praw majątkowych, e) innych, określonych w przepisach Rozporządzenia; 2. będące przedmiotem: a) blokady, b) zabezpieczenia finansowego Środki służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań, określonych w pkt pkt. 1, mogą być rejestrowane łącznie dla wszystkich lub dla niektórych rodzajów zobowiązań, wymienionych w pkt pkt. 1, pod warunkiem prowadzenia przez X-Trade Brokers dokumentacji pozwalającej na określenie wysokości środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie dla poszczególnych rodzajów zobowiązań Przepis pkt stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy procedury właściwej Izby Rozrachunkowej wymagają łącznego rejestrowania środków służących jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań określonych w pkt pkt Zapisów na Rachunku Pieniężnym dokonuje się na podstawie dowodów ewidencyjnych określonych przez właściwą izbę rozrachunkową oraz innych prawidłowych i rzetelnych dowodów wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także w wyniku realizacji przez X-Trade Brokers obowiązków wynikających z ogólnie obowiązujących Przepisów Prawa X-Trade Brokers może wykonać Dyspozycje Klienta dotyczące jego środków pieniężnych w celu: a) pokrywania opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta wobec X-Trade Brokers wynikających z umów zawartych przez X-Trade Brokers z Klientem, b) spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie Instrumentów Finansowych, c) wypłaty środków pieniężnych przez Klienta, d) przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie X-Trade Brokers może wykonać inne Dyspozycje Klienta dotyczące jego środków pieniężnych, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących Przepisów Prawa W przypadku powstania ujemnego salda na Rachunku Pieniężnym, X-Trade Brokers zastrzega sobie prawo do pobrania środków pieniężnych z dowolnego Rachunku Pieniężnego Klienta prowadzonego w X-Trade Brokers w tym również z rachunku, którego Klient jest współposiadaczem w wysokości niezbędnej do pokrycia zadłużenia Klienta wobec X-Trade Brokers W przypadku powstania ujemnego salda na Rachunku Pieniężnym X-Trade Brokers zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Rachunku Pieniężnego Klienta, aż do czasu całkowitego pokrycia zadłużenia X-Trade Brokers nie odpowiada za szkody z tytułu opóźnienia w dokonaniu zapisów na Rachunku Pieniężnym Klienta, będącego następstwem okoliczności, za które X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności. 6 Świadectwa Depozytowe oraz Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej 6.1 Na żądanie Klienta posiadającego Rachunek Papierów Wartościowych, X-Trade Brokers wystawia imienne Świadectwo Depozytowe. 6.2 Świadectwo Depozytowe potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z Papierów Wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na Rachunku Papierów Wartościowych. 6.3 Dla oznaczonego Papieru Wartościowego wystawia się odrębne Świadectwo Depozytowe. 6.4 W przypadku utraty lub zniszczenia Świadectwa Depozytowego, na żądanie Klienta zgłoszone przed upływem terminu ważności tego Świadectwa Depozytowego, wystawia się duplikat Świadectwa Depozytowego, po złożeniu przez Klienta oświadczenia o fakcie posiadania Świadectwa Depozytowego oraz okoliczności jego zniszczenia lub utraty. 6.5 Na wniosek Klienta Świadectwo Depozytowe może zostać przesłane drogą korespondencyjną na adres przez niego wskazany. X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności za przypadki: a) opóźnienia w dostarczeniu korespondencji, b) przejęcia korespondencji przez osoby nieuprawnione, c) zagubienia korespondencji. 6.6 Imienne Świadectwo Depozytowe o którym mowa w pkt. 6.1 zawiera: a.) firmę (nazwę), siedzibę i adres X-Trade Brokers oraz numer Świadectwa Depozytowego, b.) liczbę Papierów Wartościowych, c.) rodzaj i kod Papieru Wartościowego, d.) firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta, e.) wartość nominalną Papieru Wartościowego, f.) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, g.) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia Papierów Wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach, h.) datę i miejsce wystawienia Świadectwa Depozytowego, i.) cel wystawienia Świadectwa Depozytowego, j.) termin ważności Świadectwa Depozytowego,

11 k.) w przypadku gdy poprzednio wystawione Świadectwo Depozytowe, dotyczące tych samych Papierów Wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności wskazanie, że jest to nowy dokument Świadectwa Depozytowego, l.) podpis pracownika X-Trade Brokers upoważnionego do wystawienia Świadectwa Depozytowego, opatrzony pieczęcią X-Trade Brokers. 6.7 Na żądanie Klienta lub uprawnionego w treści wystawianego Świadectwa Depozytowego może zostać wskazana część lub wszystkie Papiery Wartościowe zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych. 6.8 Od chwili wystawienia Świadectwa Depozytowego, Papiery Wartościowe w liczbie wskazanej w treści Świadectwa Depozytowego nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu Świadectwa Depozytowego X-Trade Brokers przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten X-Trade Brokers dokonuje blokady odpowiedniej liczby Papierów Wartościowych na tym rachunku. 6.9 W okresie o którym mowa w pkt. 6.8 te same Papiery Wartościowe mogą być wskazane w treści kilku Świadectw Depozytowych, pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze Świadectwa Depozytowego jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych Świadectwach Depozytowych zamieszcza się również, zgodnie z pkt. 6.6 g.), informację o dokonaniu blokady Papierów Wartościowych w związku z wcześniejszym wystawieniem innych Świadectw Depozytowych Na żądanie Klienta X-Trade Brokers uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (record date), X-Trade Brokers wystawia imienne Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej o którym mowa w pkt zawiera: a.) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć X-Trade Brokers oraz numer Zaświadczenia, b.) liczbę akcji, c.) rodzaj i kod akcji, d.) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, e.) wartość nominalną akcji, f.) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, g.) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, h.) cel wystawienia Zaświadczenia, i.) podpis pracownika X-Trade Brokers upoważnionego do wystawienia Zaświadczenia Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści Zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego Rachunku Papierów Wartościowych Do Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej pkt. 6.4 i 6.5 Regulaminu, stosuje się odpowiednio Klient może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia Klient powinien zgłosić żądanie o którym mowa w pkt. 6.1 lub/i 6.10 do Działu Obsługi Klienta X-Trade Brokers. Żądanie Klienta zgłoszone osobiście w Siedzibie, w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, powinno zostać zgłoszone na oficjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej X-Trade Brokers Żądanie, o którym mowa w pkt. 6.1 oraz 6.10 może zostać złożone: a.) w formie pisemnej, osobiście w Siedzibie lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej; b.) telefonicznie lub faksem; c.) w postaci elektronicznej Żądanie o którym mowa w pkt w formie o której mowa w pkt a.) może zostać złożone także przez pełnomocnika Klienta. W takim wypadku postanowienia Rozdziału 22 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 7 Świadczenie Usług Maklerskich 7.1 Przyjmując Zlecenie Klienta, X-Trade Brokers zobowiązuje się wobec dającego zlecenie do wystawienia Zlecenia Brokerskiego w imieniu własnym, na rachunek Klienta, zgodnie z Umową i Przepisami Prawa. 7.2 Jedno Zlecenie Klienta jest podstawą do wystawienia jednego Zlecenia Brokerskiego, za wyjątkiem Zleceń o których mowa w Rozdziale X-Trade Brokers może określić: a) rodzaje lub konkretne Instrumenty Finansowe, w obrocie którymi nie będzie uczestniczyć, b) szczególne warunki przyjmowania określonych Zleceń i Dyspozycji (w szczególności Zleceń o znacznej wartości lub Zleceń z limitem ceny znacznie odbiegającym od aktualnych cen rynkowych). 7.4 Ograniczenia, o których mowa w pkt. 7.3, X-Trade Brokers podaje do wiadomości Klientów. 7.5 X-Trade Brokers na wniosek Klienta: a) potwierdza każdą Transakcję Klienta zawartą w Obrocie Zorganizowanym zawiadomieniem, b) wydaje Klientowi wyciąg z Rachunku Inwestycyjnego potwierdzający stan tego rachunku, w tym stan rachunku na ostatni dzień roku kalendarzowego, c) wydaje Klientowi historię rachunków. 7.6 X-Trade Brokers wysyła Klientowi w formie elektronicznej lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej, bez konieczności składania odrębnego wniosku, dokumenty dotyczące podatków i innych należności publicznoprawnych, które X-Trade Brokers zobowiązany jest sporządzać i dostarczać Klientom, a także dotyczące wymagalnych roszczeń X-Trade Brokers wobec Klientów. 7.7 Informacje, o których mowa w pkt. 7.5 i 7.6, wysyłane są na wskazany w Umowie adres korespondencyjny Klienta lub jego adres poczty elektronicznej albo odbierane są osobiście w Siedzibie. 7.8 Klient zobowiązany jest dokonywać weryfikacji zapisów na swoim Rachunku Inwestycyjnym w terminie 30 dni od dnia dokonania zapisu na Rachunku Inwestycyjnym Klienta. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta uwag w powyższym terminie, X-Trade Brokers uznaje sposób realizacji Zleceń i innych dyspozycji za prawidłowy, z zastrzeżeniem prawa X-Trade Brokers do sprostowania we własnym zakresie oczywiście błędnych zapisów na Rachunku Inwestycyjnym Klienta. 7.9 W przypadku stwierdzenia przez X-Trade Brokers błędnego zapisu na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, powstałego na skutek okoliczności, za które X- Trade Brokers ponosi odpowiedzialność (w szczególności na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia lub Dyspozycji Klienta), X-Trade

12 Brokers podejmuje działania mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z otrzymanym Zleceniem lub Dyspozycją X-Trade Brokers powiadomi Klienta o korekcie błędnego zapisu na Rachunku Inwestycyjnym. W przypadku korekty oczywistej pomyłki księgowej X-Trade Brokers może odstąpić od powiadomienia Klienta o przeprowadzonej korekcie W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych zapisów na swoim Rachunku Inwestycyjnym, Klient powinien niezwłocznie złożyć pisemną skargę (reklamację) Szczegółowe zasady rozpatrywania skarg przez X-Trade Brokers zostały określone w Rozdziale X-Trade Brokers, na podstawie odrębnych umów z Klientem, może pożyczać Papiery Wartościowe od Klienta lub dla Klienta. X-Trade Brokers może także pośredniczyć w organizowaniu pożyczek Papierów Wartościowych dla Klientów udzielanych przez innych Klientów lub podmioty trzecie. Szczegółowe warunki pośredniczenia w organizowaniu pożyczek Papierów Wartościowych oraz pożyczania Papierów Wartościowych, w tym wartość i sposób zabezpieczeń określają umowy z Klientem, przy zachowaniu obowiązujących Przepisów Prawa Pożyczki Papierów Wartościowych zaciągane są przez X-Trade Brokers od Klientów według kryterium minimalizacji kosztów pożyczkobiorcy, pierwszeństwa dla pożyczkodawców, dla których X-Trade Brokers prowadzi Rachunek Papierów Wartościowych oraz minimalizacji liczby zawieranych umów dla obsługi zaciągnięcia jednej pożyczki W przypadku, gdy zapotrzebowanie na Papiery Wartościowe jest mniejsze od liczby Papierów Wartościowych, które mogą być przedmiotem pożyczki, a nie jest możliwe zastosowanie kryteriów, o których mowa w pkt. 7.14, pożyczki Papierów Wartościowych zaciągane są według uznania X-Trade Brokers X-Trade Brokers może udzielać Klientom pożyczki Papierów Wartościowych według kryterium kolejności złożenia Zleceń sprzedaży pożyczonych Papierów Wartościowych W przypadku, gdy zapotrzebowanie na Papiery Wartościowe jest większe od liczby Papierów Wartościowych, które mogą być przedmiotem pożyczki, a nie jest możliwe zastosowanie kryterium, o którym mowa w pkt. 7.16, pożyczki Papierów Wartościowych udzielane są według uznania X-Trade Brokers Za świadczone usługi X-Trade Brokers pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji Giełdowych. W porozumieniu z Klientem na potrzeby określonych usług X-Trade Brokers może wprowadzić odrębną taryfę opłat i prowizji Opłaty i prowizje, jak również wszelkie zobowiązania Klienta wobec X-Trade Brokers z tytułu świadczenia Usług Maklerskich pobierane są z Rachunku Pieniężnego Klienta Wysokość opłat i prowizji wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji Giełdowych może być okresowo zmieniana. Zmiana wysokości opłat i prowizji nie stanowi zmiany Umowy X-Trade Brokers może okresowo zawiesić pobieranie prowizji i/lub opłat lub obniżyć ich wysokość W przypadku, gdy na Rachunku Pieniężnym Klienta brak jest środków wystarczających na zaspokojenie zaciągniętych przez Klienta zobowiązań wobec X- Trade Brokers, po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu Klienta do zapłaty, X-Trade Brokers ma prawo dokonać sprzedaży wybranych przez X-Trade Brokers Instrumentów Finansowych w ilości pozwalającej na zaspokojenie swoich roszczeń. Sprzedaż Instrumentów Finansowych może nastąpić w każdym terminie i na wybranym przez X-Trade Brokers Rynku Zorganizowanym lub poza tym rynkiem po każdej cenie X-Trade Brokers może wykorzystywać Instrumenty Finansowe Klienta na rachunek własny lub rachunek osoby trzeciej w związku z zawarciem Transakcji Finansowania Papierów Wartościowych pod warunkiem zawarcia z Klientem odrębnej umowy na piśmie Umowa o której mowa w pkt powinna określać zasady i warunki na których Klient wyraża zgodę na korzystanie z Instrumentów Finansowych zapisanych na jego Rachunku Papierów Wartościowych przez X-Trade Brokers X-Trade Brokers przed przystąpieniem do realizacji Transakcji Finansowania Papierów Wartościowych, przekazuje Klientowi informacje dotyczącą zobowiązań i zakresu odpowiedzialności X-Trade Brokers w odniesieniu do wykorzystywania Instrumentów Finansowych Klienta, w tym warunki ich odzyskania i opis związanych z tym zagrożeń Za opóźnienie w uiszczeniu zobowiązań Klienta X-Trade Brokers nalicza odsetki ustawowe od dnia powstania ujemnego salda (debetu) na Rachunku Pieniężnym W sytuacji w której Klient X-Trade Brokers nie dokonuje Transakcji na Instrumentach Finansowych w okresie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) miesiące i saldo Rachunku Pieniężnego w okresie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) miesiące wynosi zero, X-Trade Brokers ma prawo do zablokowania dostępu do Rachunku Inwestycyjnego Klienta, przez co rozumie się brak możliwości zalogowania się przez Klienta do GSPZ O dokonanej blokadzie o której mowa w pkt. 7.27, X-Trade Brokers zawiadamia Klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej X-Trade Brokers odblokowuje dostęp do GSPZ na żądanie Klienta zgłoszone w odpowiedzi na zawiadomienie o którym mowa w pkt lub po wpłacie środków pieniężnych przez Klienta na Rachunek Inwestycyjny w X-Trade Brokers Jeżeli po odblokowaniu dostępu do GSPZ, Klient nadal nie dokonuje Transakcji na Instrumentach Finansowych lub nie dokonał wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Inwestycyjny, X-Trade Brokers ma prawo do wypowiedzenia Umowy. Postanowienia pkt Regulaminu stosuje się odpowiednio X-Trade Brokers może udzielać Klientom porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w Instrumenty Finansowe. Porady inwestycyjne są udzielane z zachowaniem należytej staranności, zapewnieniem rzetelności przy ich udzielaniu oraz ujawnianiu Konfliktu Interesów w chwili ich sporządzania lub rozpowszechniania Jeżeli inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia woli dotyczące dokonywania czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi lub innymi czynnościami wykonywanymi w ramach działalności X-Trade Brokers mogą być składane przez strony Umowy w formie elektronicznej Oświadczenia woli o których mowa w pkt. 7.32, będą składane przez X-Trade Brokers Klientowi w formie elektronicznej na adres wskazany przez Klienta na Karcie Identyfikacyjnej Klienta. Powyższe nie stanowi przeszkody do składania oświadczeń woli przez X-Trade Brokers w innej formie, o której mowa w art. 13 Ustawy. 8 Zlecenia Klienta 8.1 X-Trade Brokers zobowiązuje się do przyjmowania i realizacji Zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych w Obrocie Zorganizowanym we własnym imieniu na rachunek Klienta. 8.2 Kupno lub sprzedaż Instrumentów Finansowych odbywa się na podstawie i w granicach Zlecenia. 8.3 Na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie X-Trade Brokers wystawia, w oparciu o Dyspozycje składane za pomocą GSPZ lub telefonicznie, w imieniu i na rachunek Klienta, na podstawie pełnomocnictwa, o którym stanowi pkt. 8.4, Zlecenia kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych. 8.4 Klient w Umowie udziela X-Trade Brokers pełnomocnictwa do wystawiania na podstawie składanych za pomocą GSPZ lub telefonicznie Dyspozycji Zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych

13 8.5 X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku możliwości złożenia Dyspozycji przez Klienta w wybrany przez niego sposób, o ile istniała obiektywna możliwość złożenia tej Dyspozycji przy wykorzystaniu innego sposobu składania Dyspozycji. 8.6 Zlecenie w szczególności powinno zawierać: a) imię i nazwisko (firmę lub nazwę) oraz numer Rachunku Inwestycyjnego Klienta, b) dane osoby składającej Zlecenie, c) datę i czas wystawienia, d) rodzaj i liczbę Instrumentów Finansowych będących przedmiotem Zlecenia, e) wskazanie przedmiotu Zlecenia (kupno lub sprzedaż Instrumentów Finansowych), f) określenie ceny, g) oznaczenie terminu ważności Zlecenia, h) warunki realizacji Zlecenia, jeśli takowe występują, i) jeśli jego przedmiotem jest kupno Instrumentów Finansowych za środki pieniężne pożyczone od X-Trade Brokers wskazanie tego faktu. 8.7 W szczególnie uzasadnionych przypadkach X-Trade Brokers może ustalić z Klientem w umowie inne niż określone w pkt. 8.6 a) i b) dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację. 8.8 Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki, jeżeli nie są one sprzeczne z Przepisami Prawa i regulaminami przeprowadzania Transakcji na rynku, na który jest przekazywane. 8.9 W przypadku, gdy przedmiotem Zlecenia jest kupno lub sprzedaż Instrumentów Finansowych, które są przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku, Zlecenie powinno również wskazywać rynek, na którym ma zostać wykonane, z zastrzeżeniem pkt W przypadku, gdy Zlecenie nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w pkt. 8.6, lub nie może być przyjęte do wykonania przez X-Trade Brokers z innych powodów, X-Trade Brokers niezwłocznie informuje o tym Klienta Informacja, o której mowa w pkt przekazywana jest Klientowi telefonicznie lub za pomocą GSPZ X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji, o której mowa w pkt. 8.10, jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności nie było możliwe skontaktowanie się z Klientem W przypadku, gdy przedmiotem Zlecenia są Instrumenty Finansowe, dopuszczone do obrotu na kilku rynkach, a Klient nie określił w Zleceniu rynku, na którym Zlecenie ma zostać wykonane, X-Trade Brokers wykonuje Zlecenie na rynku, na którym możliwe jest osiągnięcie najlepszego rezultatu dla Klienta, biorąc pod uwagę w szczególności cenę, koszty zawieranej Transakcji, wielkość zlecenia, czas i prawdopodobieństwo zawarcia Transakcji oraz czas i prawdopodobieństwo rozliczenia Transakcji. Szczegółowe zasady realizacji Zleceń są określone w Polityce Realizacji Zleceń w Obrocie Zorganizowanym W przypadku, o którym mowa w pkt X-Trade Brokers w potwierdzeniu Transakcji zamieszcza informacje o rynku, na którym Zlecenie Brokerskie zostało wykonane X-Trade Brokers prowadzi i podaje do wiadomości Klientów listę rynków, na których wykonuje Zlecenia kupna/sprzedaży Instrumentów Finansowych Zlecenie sprzedaży Instrumentów Finansowych może być wystawione tylko na niezablokowane Instrumenty Finansowe lub prawa do otrzymania Instrumentów Finansowych, które są zaewidencjonowane w Rejestrze Operacyjnym, z wyjątkiem zleceń: 1) których wykonanie polega na zawarciu Transakcji, o której mowa w art. 7 ust. 5 pkt. 2 Ustawy; 2) zbycia Papierów Wartościowych nabytych w wyniku Transakcji, o której mowa w art. 7 ust. 5 pkt. 2 Ustawy, w okresie od jej zawarcia do czasu dokonania jej rozrachunku w zakresie zbycia Papierów Wartościowych pod warunkiem że: a) warunki obrotu obowiązujące na danym Krajowym Rynku Regulowanym dopuszczają taką możliwość, b) klient zawarł z X-Trade Brokers wykonującą to Zlecenie umowę zapewniającą dostawę Papierów Wartościowych potrzebnych do dokonania rozrachunku Transakcji, o której mowa w art. 7 ust. 5 pkt. 2, 3) których wykonanie polega na zawarciu Transakcji Krótkiej Sprzedaży W przypadku Zlecenia kupna Instrumentów Finansowych Klient zobowiązany jest posiadać na Rachunku Pieniężnym niezablokowane środki pieniężne i/lub środki pieniężne stanowiące należności Klienta z tytułu zawartych Transakcji sprzedaży, jeżeli rozrachunek tych Transakcji w KDPW powinien nastąpić najpóźniej w tym samym dniu, co rozrachunek Transakcji kupna Instrumentów Finansowych, w wysokości 100% wartości Zlecenia oraz przewidzianej prowizji związanej z dokonaniem danej Transakcji najpóźniej w chwili wystawienia Zlecenia Brokerskiego (pełne pokrycie wartości Zlecenia) X-Trade Brokers sprawdza pełne pokrycie Zlecenia Klienta przed wystawieniem Zlecenia Brokerskiego X-Trade Brokers może w aneksie do Umowy odstąpić od wymogu posiadania przez Klienta pełnego pokrycia wartości Zleceń, wówczas mają zastosowanie postanowienia Rozdziału X-Trade Brokers: a. określa godziny składania Zleceń sprzedaży i kupna Instrumentów Finansowych, podając je do wiadomości Klientów; b. nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie do realizacji Zleceń złożonych przez Klienta po terminie określonym w sposób wskazany w pkt. a Maksymalny termin ważności Zlecenia Klienta nie może być dłuższy niż maksymalny termin określony zgodnie z regulacjami obowiązującymi na danym rynku Zlecenia przekazywane są na dany rynek według kolejności ich przyjęcia przez X-Trade Brokers w godzinach przewidzianych regulacjami obowiązującymi na danym rynku Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia przez X-Trade Brokers nie oznacza przyjęcia go przez rynek, na który jest kierowane. X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie przez rynek Zlecenia Brokerskiego wystawionego zgodnie ze Zleceniem Klienta W sytuacji, gdy Klient składa kilka Zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych, pokrycie sprawdzane jest w kolejności ich złożenia W przypadkach Zleceń, o których mowa w pkt. 9.11, X-Trade Brokers wykonuje Zlecenie do wysokości salda na Rachunku Inwestycyjnym Klienta i posiadanych zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 9.12, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli w wyniku realizacji Zlecenia kupna, w którym Klient nie podał limitu ceny, koszty jego realizacji będą większe niż dotychczasowe pokrycie Zlecenia posiadane przez Klienta, X-Trade Brokers dokona niezwłocznie obciążenia Rachunku Pieniężnego Klienta dodatkowymi kosztami realizacji Zlecenia Zapisy pkt stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy środki uzyskane z tytułu realizacji Zlecenia sprzedaży będą mniejsze od kosztów realizacji Zlecenia sprzedaży Z zastrzeżeniem pkt środki pieniężne oraz Instrumenty Finansowe stanowiące pokrycie Zlecenia są blokowane X-Trade Brokers może odstąpić od dokonania blokady Instrumentów Finansowych, jeżeli w jego ocenie Klient nie będzie podejmował działań uniemożliwiających lub utrudniających terminowy rozrachunek Transakcji oraz jego sytuacja finansowa uzasadnia przypuszczenie, że zaspokoi roszczenie X-Trade Brokers, gdyby poniosło ono szkodę w następstwie działań Klienta niezgodnych z treścią zobowiązania zaciągniętego na jego Rachunek Inwestycyjny w Obrocie Zorganizowanym

14 8.30 Jeżeli w przypadku, o którym mowa w pkt. 8.29, Klient podjął działania uniemożliwiające lub utrudniające terminowy rozrachunek Transakcji, X-Trade Brokers przez okres co najmniej 6 miesięcy wykonuje Zlecenia sprzedaży Klienta jedynie pod warunkiem zablokowania Instrumentów Finansowych lub praw do otrzymania Instrumentów Finansowych będących przedmiotem tego Zlecenia X-Trade Brokers dokona blokady w każdym przypadku, gdy zażąda tego uczestnik właściwej Izby Rozrachunkowej ponoszący odpowiedzialność za rozrachunek Transakcji Środki pieniężne/ Instrumenty Finansowe zablokowane na pokrycie Zleceń mogą zostać odblokowane przed otrzymaniem z Krajowego Rynku Regulowanego lub ASO dokumentów ewidencyjnych, na podstawie informacji, które zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym Krajowym Rynku Regulowanym lub w danym ASO pozwalają na stwierdzenie, że Transakcja na pewno nie została zrealizowana Środki pieniężne/ Instrumenty Finansowe zablokowane na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, stanowiące pokrycie Zleceń zrealizowanych w trakcie sesji, mogą być odblokowane w takiej wysokości, aby zablokowane środki pieniężne/ Instrumenty Finansowe były wystarczające do rozrachunku przez X-Trade Brokers zawartych Transakcji Zlecenie Klienta traci ważność: a. gdy zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku traci ważność Zlecenie Brokerskie wystawione na podstawie Zlecenia Klienta; b. gdy Zlecenie Klienta zostało odrzucone lub podmiot prowadzący rynek odmówił jego przyjęcia; c. jeżeli zgodnie z warunkami przyjmowania Zleceń na danym rynku, Zlecenie Klienta, jako niezgodne z tymi warunkami, nie może zostać przekazane do realizacji w formie Zlecenia Brokerskiego Złożenie Dyspozycji anulowania lub modyfikacji Zlecenia w trakcie sesji jest możliwe, o ile nie doszło do zawarcia Transakcji realizującej to Zlecenie. Jeżeli Zlecenie zostało wykonane częściowo, Dyspozycja anulowania lub modyfikacji może być przyjęta jedynie do wysokości niewykonanej jego części Anulowanie lub modyfikacja Zlecenia następuje w formie i terminach przyjętych dla składania Zleceń X-Trade Brokers zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia Dyspozycji anulowania lub modyfikacji Zlecenia, jeżeli: a) stanowią tak Przepisy Prawa lub, b) jej realizacja jest niemożliwa na skutek okoliczności, za które X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności, c) w innych uzasadnionych przypadkach po uprzednim powiadomieniu Klienta 8.38 Potwierdzenie przyjęcia anulowania lub modyfikacji Zlecenia przez X-Trade Brokers nie oznacza przyjęcia przez rynek, na który jest kierowane, wystawionego na jego podstawie Zlecenia Brokerskiego. X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie przez rynek Zlecenia Brokerskiego wystawionego zgodnie ze Zleceniem Klienta X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia anulowania Zlecenia Brokerskiego lub niedokonania jego modyfikacji w przypadku, gdy anulowanie lub modyfikacja wystawiona zgodnie ze Zleceniem Klienta została odrzucona przez rynek, na który została skierowana W przypadku gdy Rachunek Inwestycyjny Klienta prowadzi inny podmiot, X-Trade Brokers świadczy Usługi Maklerskie z uwzględnieniem postanowień umowy o dostarczanie Instrumentów Finansowych oraz umowy o gwarantowaniu zapłaty Transakcje bezpośrednie. X-Trade Brokers może wykonywać Zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych poprzez zawarcie na własny rachunek transakcji bezpośrednio z Klientem Szczegółowe warunki zawierania transakcji bezpośrednich określane są w Umowie lub w odrębnej umowie zawieranej z Klientem, których zapisy regulują zawieranie transakcji bezpośrednio z Klientem i Klient wyraził zgodę na taki sposób wykonywania Zleceń Przedmiotem transakcji, o których mowa w pkt mogą być Instrumenty Finansowe znajdujące się na prowadzonej przez X-Trade Brokers liście Instrumentów Finansowych, które mogą być przedmiotem transakcji bezpośrednich Lista, o której mowa w pkt podawana jest do wiadomości Klientów w formie Zarządzenia Członka Zarządu X-Trade Brokers. Zmiany wprowadzone do listy obowiązują od następnego dnia po podaniu ich do wiadomości Klientów Rozliczanie zawartych Transakcji oraz wszelkich Dyspozycji Klienta następuje w formie uznania i/lub obciążenia Rachunku Inwestycyjnego na podstawie dowodów ewidencyjnych, potwierdzających wykonanie Dyspozycji Klienta lub zawarcie Transakcji i wykonanie Zlecenia Klienta, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Przepisami Prawa X-Trade Brokers nie odpowiada za szkody wynikające z nieterminowego rozliczenia zawartych Transakcji, jeżeli opóźnienie rozliczenia nastąpiło z przyczyn, za które X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności. Niezwłocznie po usunięciu przyczyny opóźnienia X-Trade Brokers przystępuje do rozliczeń zawartych Transakcji Jeżeli X-Trade Brokers wykonało Zlecenie Klienta na warunkach korzystniejszych niż warunki określone w Zleceniu, uzyskana korzyść należy do Klienta X-Trade Brokers może zawiesić przyjmowanie Zleceń od Klientów na czas zawieszenia dostępu X-Trade Brokers do systemów informatycznych podmiotu prowadzącego Krajowy Rynek Regulowany lub podmiotu prowadzącego ASO Z ważnych powodów X-Trade Brokers może ograniczyć, na czas oznaczony lub nieoznaczony, przyjmowanie od Klientów: a) Zleceń określonych rodzajów, dodatkowych warunków realizacji Zleceń lub, b) określonych oznaczeń ważności Zleceń lub, c) przyjmowanie Zleceń w określony sposób lub w określonym miejscu, podając to niezwłocznie do wiadomości Klientów W szczególności X-Trade Brokers może wprowadzić okresowe ograniczenia w przyjmowaniu Dyspozycji składanych za pośrednictwem GSPZ, w związku z koniecznością przeprowadzenia prac technicznych dotyczących urządzeń X-Trade Brokers służących do przyjmowania lub rejestrowania Dyspozycji X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zawieszenia przyjmowania Zleceń lub Dyspozycji, o którym stanowi pkt i 8.50 chyba że zawieszenie przyjmowania lub realizacji Zleceń było wynikiem okoliczności, za które X-Trade Brokers ponosi odpowiedzialność. 9 Zasady składania Zleceń kupna Papierów Wartościowych bez posiadania pełnego pokrycia 9.1 X-Trade Brokers może, na wniosek Klienta, zobowiązać się w aneksie do Umowy do przyjmowania Zleceń kupna Instrumentów Finansowych bez posiadania przez Klienta pełnego pokrycia Zlecenia w chwili wystawiania przez X-Trade Brokers Zlecenia Brokerskiego (Zlecenia nieopłacone w całości) - określone w pkt Przed zawarciem aneksu, o którym mowa w pkt. 9.1 X-Trade Brokers dokonuje oceny indywidualnej sytuacji Klienta na zasadach określonych w pkt Warunkiem podpisania aneksu, o którym mowa w pkt. 9.1, jest złożenie przez Klienta w formie pisemnej oświadczenia o jego sytuacji finansowej oraz przedłożenie innych dokumentów wskazanych przez X-Trade Brokers pozwalających na ocenę stopnia zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez Klienta

15 9.4 Świadczenie usług, o których mowa w pkt. 9.1, dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z X-Trade Brokers Umowę oraz aneks regulujący w szczególności zasady dokonywania zapłaty za nabywane Instrumenty Finansowe, termin dokonywania zapłaty, limit maksymalnej wysokości należności X- Trade Brokers za nabywane Instrumenty Finansowe oraz tryb i formę zabezpieczania zapłaty należności za nabywane przez Klienta Instrumenty Finansowe. 9.5 Limit, o którym mowa w pkt. 9.4, oznacza maksymalną wysokość nieuregulowanych zobowiązań jakie Klient może zaciągnąć wobec X-Trade Brokers z tytułu zawartych Transakcji nabycia Instrumentów Finansowych na podstawie Zleceń nieopłaconych w całości. 9.6 Zapłata za Instrumenty Finansowe nabyte na podstawie Zlecenia nieopłaconego w całości musi zostać uregulowana przez Klienta najpóźniej w dniu rozrachunku Transakcji we właściwej Izbie Rozrachunkowej. 9.7 X-Trade Brokers może: a) odmówić przyjęcia Zlecenia kupna Instrumentów Finansowych nieopłaconych w całości, jeżeli w jego ocenie realizacja Zlecenia mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której interes X-Trade Brokers nie będzie zabezpieczony w sposób dostateczny, b) określić Instrumenty Finansowe, rynki, systemy notowań lub fazy obrotu, na które nie będzie przyjmowało Zleceń nieopłaconych w całości, jak również może różnicować wysokość pokrycia Zleceń w zależności od płynności poszczególnych Instrumentów Finansowych, c) odmówić przyjęcia Zlecenia kupna Instrumentów Finansowych nieopłaconych w całości, jeżeli jego realizacja mogłaby doprowadzić do przekroczenia limitu, o którym mowa w pkt. 9.4 oraz 9.5, d) odmówić przyjęcia Zleceń nieopłaconych w całości, gdy na Rachunku Inwestycyjnym Klienta została ustanowiona blokada. 9.8 Informację o ograniczeniach w składaniu Zleceń nieopłaconych w całości X-Trade Brokers podaje do wiadomości Klientów. 9.9 W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu zapłaty zawartego w aneksie regulującym zasady dokonywania zapłaty za nabywane Instrumenty Finansowe X-Trade Brokers: a) nalicza odsetki od niespłaconej w terminie kwoty zobowiązań za nabyte Instrumenty Finansowe w wysokości ustawowej, b) może rozwiązać Umowę w zakresie objętym aneksem, o którym mowa w pkt. 9.1, ze skutkiem natychmiastowym, c) przez okres 6 miesięcy wykonuje Zlecenia kupna Instrumentów Finansowych pod warunkiem posiadania przez Klienta pełnego pokrycia wartości składanych Zleceń X-Trade Brokers może zobowiązać się w aneksie, o którym mowa w pkt. 9.1, do realizowania Zleceń: a) posiadających częściowe pokrycie bez ustanawiania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 9.11, (Zlecenia z odroczonym terminem zapłaty), albo b) posiadających częściowe pokrycie, albo c) nieposiadających pokrycia W przypadkach, o których mowa w pkt b) i c) (Zlecenia z zabezpieczeniem), X-Trade Brokers wymaga ustanowienia zabezpieczenia zapłaty za nabywane Instrumenty Finansowe w następujących formach: a) gwarancja bankowa, b) akredytywa, c) Instrumenty Finansowe zablokowane na Rachunku Papierów Wartościowych Klienta, d) środki pieniężne zablokowane na rachunku bankowym Klienta, e) czek potwierdzony przez bank, f) inne, o ile gwarantują pewną i płynną realizację zabezpieczenia Przy ustanowieniu zabezpieczeń w formach, o których mowa w pkt pkt. c) i d), Klient wystawia pełnomocnictwo dla X-Trade Brokers, odpowiednio do sprzedaży zablokowanych Instrumentów Finansowych lub praw do otrzymania Instrumentów Finansowych albo do dokonania przelewu środków pieniężnych znajdujących się w banku do wysokości roszczenia X-Trade Brokers z tytułu nieopłacenia Transakcji kupna wraz z należną prowizją X-Trade Brokers może odstąpić od wymogu ustanawiania zabezpieczeń w przypadku, gdy w ocenie X-Trade Brokers dokonanej na podstawie oświadczenia Klienta i dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3, pozwala na to stan finansowy i wiarygodność Klienta W przypadku, gdy Klient nie ureguluje należności X-Trade Brokers za Instrumenty Finansowe nabyte na podstawie Zlecenia z zabezpieczeniem w terminie wynikającym z aneksu, o którym mowa w pkt. 9.1, X-Trade Brokers przystępuje do zaspokajania swoich roszczeń z ustanowionych zabezpieczeń X-Trade Brokers ma prawo zaspokoić swoje roszczenia z aktywów Klienta na jego Rachunkach Inwestycyjnych, jeżeli zaspokojenie roszczeń X-Trade Brokers z ustanowionych zabezpieczeń jest niemożliwe lub utrudnione Dla zabezpieczenia zapłaty zobowiązań Klienta wynikających z tytułu wykonania Zleceń z odroczonym terminem zapłaty (pkt a),x-trade Brokers przysługuje prawo do dysponowania Rachunkami Inwestycyjnymi Klienta na podstawie upoważnienia zawartego w aneksie, o którym mowa w pkt Do chwili udokumentowania pełnej zapłaty za nabyte Instrumenty Finansowe w trybie odroczonej zapłaty X-Trade Brokers odmawia dokonania wypłaty i/lub przeniesienia Instrumentów Finansowych, które doprowadziłoby do sytuacji, w której wartość zgromadzonych na Rachunku Inwestycyjnym aktywów byłaby mniejsza od kwoty zobowiązań Klienta wynikających z tytułu realizacji Zleceń z odroczonym terminem zapłaty W przypadku, gdy Klient nie ureguluje należności wobec X-Trade Brokers w terminie wynikającym z aneksu, o którym mowa w pkt. 9.1, za Instrumenty Finansowe nabyte na podstawie Zlecenia z odroczonym terminem zapłaty, X-Trade Brokers zaspokaja swoje roszczenia zgodnie z pkt z pozostałych aktywów Klienta na jego Rachunkach Inwestycyjnych Sprzedaż Instrumentów Finansowych i praw do otrzymania Instrumentów Finansowych dokonywana jest przez X-Trade Brokers w trybie o którym mowa w pkt i może nastąpić w każdym terminie i na wybranym przez X-Trade Brokers rynku po każdej cenie. 10 Krótka Sprzedaż 10.1 X-Trade Brokers może zawierać z Klientami umowy na podstawie których możliwe jest składanie Zleceń w celu zawarcia na Krajowym Rynku Regulowanym Transakcji Krótkiej Sprzedaży Warunkiem przyjęcia przez X-Trade Brokers do wykonania Zlecenia Klienta złożonego w celu zawarcia na Krajowym Rynku Regulowanym Transakcji Krótkiej Sprzedaży jest: 1) zawarcie pomiędzy Klientem a X-Trade Brokers umowy która: a) ustanawia obowiązek i określa zasady pozyskania oraz termin dostarczenia przez Klienta, Papierów Wartościowych niezbędnych do dokonania rozrachunku Transakcji w terminie określonym przez KDPW lub inny podmiot prowadzący rozrachunek; b) uprawnia X-Trade Brokers do zawarcia na rachunek Klienta, umowy pożyczki Papierów Wartościowych na wypadek niewywiązania się przez zbywcę z obowiązku terminowego dostarczenia Papierów Wartościowych;

16 2) spełnianie przez Papiery Wartościowe będące przedmiotem Zlecenia warunków określonych w regulaminach i innych regulacjach podmiotów prowadzących Krajowy Rynek Regulowany Zlecenie Krótkiej Sprzedaży przekazywane przez X-Trade Brokers na Krajowy Rynek Regulowany poza warunkami określonymi w pkt. 8.6 zawiera odpowiednie oznaczenia pozwalające na odróżnienie go od innych Zleceń Brokerskich X-Trade Brokers, kierowanych na Krajowy Rynek Regulowany Przed przystąpieniem do składania Zleceń mających na celu zawarcie Transakcji Krótkiej Sprzedaży, Klient jest zobowiązany do podpisania z X-Trade Brokers umowy o której mowa w pkt W pozostałym zakresie do Transakcji Krótkiej Sprzedaży znajdują zastosowanie Przepisy Prawa powszechnie obowiązującego, regulaminy i regulacje podmiotów prowadzących Krajowy Rynek Regulowany oraz właściwych Izb Rozrachunkowych i izb rozliczeniowych. 11 Zasady składania Zleceń do dyspozycji maklera (DDM) 11.1 X-Trade Brokers może umożliwić Klientom składanie Zleceń do dyspozycji maklera, o których sposobie realizacji decyduje makler realizujący Zlecenie Zlecenia DDM: a) realizowane są zgodnie z profesjonalną starannością, doświadczeniem oraz wiedzą maklera realizującego Zlecenie, b) oznaczają akceptację przez Klienta zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem realizacji Zlecenia X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta straty lub nieosiągnięte korzyści w wyniku realizacji Zlecenia DDM realizowanego zgodnie z pkt i 11.2 oraz treścią Zlecenia X-Trade Brokers podaje do wiadomości Klientów: a) minimalną wartość Zlecenia DDM, b) listę maklerów, którym Członek Zarządu X-Trade Brokers udzielił pisemnego upoważnienia do przyjmowania i realizowania Zleceń DDM Zlecenie DDM poza elementami określonymi w pkt. 8.6, 1) powinno zawierać: a) adnotację Zlecenie do dyspozycji maklera, Zlecenie DDM, b) określenie rodzaju oraz liczby Instrumentów Finansowych będących przedmiotem zlecenia albo maksymalnej łącznej wartości Transakcji będących wynikiem realizacji Zlecenia DDM, c) określenie akceptowanego poziomu ceny. 2) może dodatkowo zawierać: a) dodatkowe warunki jego realizacji zgodne z Regulaminem oraz obowiązującymi Przepisami Prawa, b) wskazanie maklera realizującego Zlecenie Wskazany makler, o którym mowa w pkt b): a) jest osobiście odpowiedzialny za realizację Zlecenia, b) jedynie z uzasadnionych przyczyn może powierzyć realizację Zlecenia innemu upoważnionemu maklerowi, c) może odmówić przyjęcia Zlecenia DDM, jeżeli realizuje Zlecenie przeciwstawne, a złożenie przez Klienta Zlecenia mogłoby doprowadzić do powstania Konfliktu Interesów uczestników obrotu W przypadku, o którym mowa w pkt b) i c), Zlecenie może przyjąć i realizować inny upoważniony makler X-Trade Brokers Zlecenie DDM może być podzielone na dowolną liczbę Zleceń cząstkowych W granicach określonych przez Klienta, makler realizujący Zlecenie wystawia zlecenia cząstkowe decydując o sposobie podziału Zlecenia DDM na zlecenia cząstkowe oraz czasie ich realizacji Klient może modyfikować lub anulować złożone Zlecenie DDM przed zakończeniem jego realizacji. Modyfikacja lub anulowanie Zlecenia DDM dotyczy części niezrealizowanej Zlecenia i jest przyjmowane przez maklera realizującego Zlecenie DDM. 12 Zasady składania Dyspozycji telefonicznie 12.1 X-Trade Brokers świadczy na rzecz Klienta Usługi Maklerskie oraz realizuje Dyspozycje złożone przez Klienta drogą telefoniczną Na podstawie i w zakresie złożonych przez Klienta Dyspozycji telefonicznych, Klient udziela X-Trade Brokers pełnomocnictwa do: a) składania, anulowania, modyfikacji Zleceń kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych, b) przelewu środków z Rachunku Pieniężnego, c) realizacji Dyspozycji Klienta związanych z prowadzeniem Rachunku Inwestycyjnego, d) realizacji Dyspozycji na podstawie których X-Trade Brokers może występować w imieniu Klienta jako pełnomocnik, o ile nie jest to sprzeczne z Przepisami Prawa lub przepisami szczególnymi wydanymi przez podmioty uczestniczące w realizacji tych Dyspozycji Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony X-Trade Brokers utrwala i archiwizuje przez okres 5 lat Dyspozycje Klienta składane drogą telefoniczną. Zapisy Dyspozycji telefonicznych mogą stanowić podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy stronami dotyczących realizacji Dyspozycji Klienta X-Trade Brokers: 1) ustala z Klientem indywidualne hasło, które może ulec zmianie na każde żądanie Klienta lub na żądanie X-Trade Brokers; 2) przyjmuje Dyspozycje składane drogą telefoniczną wyłącznie po poprawnej weryfikacji odpowiednich danych przekazanych przez Klienta, w szczególności hasła, numeru Rachunku Inwestycyjnego, danych osobowych lub innych danych Klienta będących w posiadaniu X-Trade Brokers; 3) odmawia przyjęcia Dyspozycji telefonicznej, jeżeli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości osoby składającej Dyspozycję lub, treści samej Dyspozycji; 4) może określić tryb i warunki przekazywania do realizacji Dyspozycji telefonicznych lub odmówić ich przyjęcia. 5) nie ponosi odpowiedzialności za realizację Dyspozycji: a) gdy złożono ją zgodnie z Dyspozycją osoby trzeciej, która dokonała prawidłowej identyfikacji, chyba że Klient skutecznie powiadomił X-Trade Brokers przed złożeniem takiej Dyspozycji o możliwości wykorzystania hasła lub innych danych przez osoby nieuprawnione;

17 b) o której mowa w pkt pkt. c), jeżeli przekazał ją do realizacji zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, a podmiot realizujący Dyspozycję pozostawił ją niezrealizowaną. 6) w razie odmowy przyjęcia Dyspozycji telefonicznej lub zaniechania jej realizacji informuje o tym fakcie Klienta Zgodnie z umocowaniem, o którym mowa w pkt. 12.2, na podstawie Dyspozycji Klienta pracownik X-Trade Brokers: 1) wystawia Zlecenie Brokerskie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Przepisami Prawa, gdy Dyspozycja dotyczy kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych lub modyfikacji/anulowania Zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych, 2) sporządza zapis lub oświadczenie i podpisuje się w imieniu Klienta, gdy Dyspozycja związana jest z prowadzeniem Rachunku Inwestycyjnego Klienta, 3) podejmuje czynności zmierzające do jej realizacji, gdy Dyspozycja dotyczy działania X-Trade Brokers w imieniu Klienta w charakterze pełnomocnika. 13 Zasady składania Dyspozycji za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji 13.1 X-Trade Brokers świadczy na rzecz Klienta Usługi Maklerskie na podstawie Dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji Usługi Maklerskie o których mowa w pkt świadczone są z wykorzystaniem Giełdowego Systemu Przekazywania Zleceń (GSPZ) Klient udziela X-Trade Brokers pełnomocnictwa do: a) składania, anulowania, modyfikacji Zleceń kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych, b) przelewu środków z Rachunku Pieniężnego, c) realizacji Dyspozycji Klienta związanych z prowadzeniem Rachunku Inwestycyjnego, d) realizacji Dyspozycji na podstawie których X-Trade Brokers może występować w imieniu Klienta jako pełnomocnik, o ile nie jest to sprzeczne z Przepisami Prawa lub przepisami szczególnymi wydanymi przez podmioty uczestniczące w realizacji tych Dyspozycji, na podstawie i w zakresie Dyspozycji złożonych przez Klienta za pośrednictwem GSPZ X-Trade Brokers podaje do wiadomości Klienta: a) szczegółowy zakres Dyspozycji realizowanych za pośrednictwem GSPZ. b) informacje określające wymagania sprzętowe i technologiczne urządzeń pozwalających na bezpieczne i pełne wykorzystanie GSPZ. c) informacje o terminie i czasie trwania braku dostępu do GSPZ, z powodu prowadzenia prac serwisowych X-Trade Brokers utrwala w celach dowodowych oraz archiwizuje przez 5 lat Dyspozycje Klienta składane za pośrednictwem GSPZ Utrwalone zapisy dyspozycji stanowią podstawę do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów pomiędzy stronami, dotyczących realizacji Dyspozycji składanych za pośrednictwem GSPZ X-Trade Brokers: 1) nadaje Klientowi Login; 2) ustala z Klientem indywidualne hasło, które może ulec zmianie na każde żądanie Klienta lub na żądanie X-Trade Brokers; 3) przyjmuje Dyspozycje składane za pośrednictwem GSPZ wyłącznie po poprawnej weryfikacji danych przekazanych przez Klienta w szczególności Loginu oraz hasła; 4) odmawia przyjęcia Dyspozycji składanych za pośrednictwem GSPZ, jeżeli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości osoby składającej Dyspozycję lub treści samej Dyspozycji; 5) może określić tryb i warunki przekazania do realizacji Dyspozycji lub odmówić ich przyjęcia Złożenie Dyspozycji przez Klienta polega na wypełnieniu odpowiedniego elektronicznego formularza umieszczonego w GSPZ oraz jego potwierdzeniu w sposób wskazany przez X-Trade Brokers Za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza odpowiedzialność ponosi Klient W przypadku trudności technicznych w uzyskaniu połączenia z GSPZ, Klient może składać Dyspozycje oraz otrzymywać informacje o stanie Rachunku Inwestycyjnego za pośrednictwem telefonu, pod numerami wskazanymi na stronie internetowej X-Trade Brokers Klient zobowiązany jest: a) skutecznie zabezpieczyć i ochraniać hasło i nie udostępniać go osobom trzecim, b) niezwłocznie dokonać zmiany hasła lub zgłosić ten fakt osobiście lub telefonicznie X-Trade Brokers, w przypadku podejrzenia zaistnienia możliwości wykorzystania hasła przez osoby nieuprawnione; X-Trade Brokers: a) po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt b, niezwłocznie blokuje dostęp do GSPZ; b) blokuje dostęp do GSPZ także w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia posługiwania się hasłem przez osobę nieuprawnioną. c) nie ponosi odpowiedzialności za realizację Dyspozycji, gdy wykonano ją zgodnie z Dyspozycją osoby trzeciej, która dokonała prawidłowej identyfikacji w szczególności podała prawidłowe Login i hasło dostępu do GSPZ, chyba że Klient skutecznie powiadomił X-Trade Brokers o możliwości wykorzystania hasła przez osoby nieuprawnione X-Trade Brokers może: 1) z ważnych powodów zawiesić przyjmowanie Dyspozycji za pośrednictwem GSPZ, w szczególności w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i zachowania poufności obrotu, 2) w sytuacji awarii technicznej GSPZ lub z innej ważnej przyczyny, okresowo zawiesić dostęp, ograniczyć lub zmienić zakres usług dostępnych za pośrednictwem GSPZ, 3) zawiesić przyjmowanie Dyspozycji Klienta za pośrednictwem GSPZ, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu lub nie wywiązania się przez Klienta z innych zobowiązań wobec X-Trade Brokers, 4) z ważnych powodów zaprzestać ze skutkiem natychmiastowym udostępniania Klientowi Serwisów Informacyjnych, w szczególności jeżeli żądanie takie zgłosi podmiot prowadzący Krajowy Rynek Regulowany lub dystrybutor danych, jeżeli zostanie stwierdzone, że dane te są wykorzystywane w sposób nieodpowiedni z ich przeznaczeniem albo Klient nie dokonuje Transakcji na Instrumentach Finansowych w okresie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) miesiące i saldo Rachunku Pieniężnego w okresie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) wynosi zero. W przypadku zaprzestania udostępniania Klientowi Serwisów Informacyjnych, X-Trade Brokers przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z: 1) wykonania Zlecenia lub innej Dyspozycji na rzecz Klienta, o ile zostały one wykonane zgodnie z Dyspozycją Klienta, jak również za brak realizacji

18 Zlecenia lub dyspozycji Klienta, spowodowany okolicznościami, za które X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności (a w szczególności spowodowany błędami powstałymi w wyniku nieprawidłowego połączenia, braku połączenia lub czasowej niedostępności połączenia z GSPZ, za które X-Trade Brokers odpowiedzialności nie ponosi), 2) odmowy lub niemożności wykonania Dyspozycji w przypadku zajścia którejkolwiek z sytuacji, o której mowa w pkt , jeżeli odmowa lub niemożność wykonania Dyspozycji jest wynikiem okoliczności, za które X-Trade Brokers odpowiedzialności nie ponosi, a w szczególności w przypadku zajścia zdarzenia o charakterze siły wyższej, 3) wykonania Zlecenia lub innej Dyspozycji zgodnie z Dyspozycją osoby nieuprawnionej, jeżeli spełnione zostały warunki przyjęcia Dyspozycji, 4) błędów (w tym błędnych informacji zawartych w Serwisach Informacyjnych) w działaniu serwisów (w tym Serwisów Informacyjnych nieopóźnionych), przerw w ich udostępnianiu, a także zawieszenia dostępu do Serwisów Informacyjnych, jeżeli błędy, przerwy lub zawieszenie dostępu są wynikiem okoliczności, za które X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności. 14 Konflikt Interesów 14.1 X-Trade Brokers zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu przepisów Ustawy, a w tym do utrzymania w tajemnicy wszelkich Zleceń, Dyspozycji oraz stanów i obrotów na Rachunkach Inwestycyjnych swoich Klientów, a także innych danych dotyczących Klientów X-Trade Brokers oświadcza, że: a) posiada odpowiednią strukturę organizacyjną zapewniającą wydzielenie stref poufności, b) ogranicza do niezbędnego minimum krąg osób mających dostęp do informacji o Zleceniach, Dyspozycjach, stanach i obrotach na Rachunkach Inwestycyjnych Klienta oraz innych danych dotyczących Klienta, c) posiada wewnętrzne regulacje, które mają na celu: 1) uniemożliwienie wykorzystania przez Osoby Powiązane z X-Trade Brokers lub inne osoby informacji o Zleceniach, Dyspozycjach, stanach i obrotach na Rachunkach Inwestycyjnych Klienta oraz innych danych dotyczących Klienta, do jakichkolwiek celów niezgodnych z Dyspozycją Klienta. Zgodnie z krajowymi Wymogami Prawa oraz praktyką międzynarodową, X-Trade Brokers posiada wdrożone regulacje chińskich murów (chinese walls) w celu zapewnienia ochrony przepływu informacji poufnych lub objętych tajemnica zawodową, 2) określenie zasad dostępu do informacji stanowiących tajemnicę zawodową i informację poufną oraz wyznaczenie i aktualizowanie kręgu osób mających dostęp do tych informacji, a także wprowadzenie systemu nadzoru nad przepływem i wykorzystywaniem informacji poufnych, 3) określenie zasad inwestowania na własny rachunek przez Osoby Powiązane z X-Trade Brokers, d) wprowadzone zostały zasady dotyczące warunków i trybu składania Zleceń kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych przez Osoby powiązane z X- Trade Brokers, w tym także w zakresie systemu kontroli ich przestrzegania. W szczególności regulacje te uniemożliwiają: 1) uprzywilejowanie Zleceń na własny rachunek X-Trade Brokers w stosunku do Zleceń Klientów, 2) uprzywilejowanie zleceń Osób Powiązanych z X-Trade Brokers W przypadku powstania potencjalnego lub rzeczywistego Konfliktu Interesów X-Trade Brokers w swojej działalności będzie kierować się następującymi zasadami: 1) zasadą supremacji interesów Klienta nad interesem X-Trade Brokers oraz Osób Powiązanych z X-Trade Brokers, 2) zasadą pierwszeństwa realizacji Zleceń Klientów, 3) zasadą ujawniania Konfliktu Interesów w stosunku do Klientów X-Trade Brokers udostępnia informacje stanowiące tajemnicę zawodową lub informację poufną na żądanie uprawnionych organów i osób na podstawie właściwych przepisów Jednocześnie X-Trade Brokers, oświadcza, że podejmuje działania mające na celu: 1) zapobieganie przepływowi informacji pomiędzy Osobami Powiązanymi, wykonującymi, w ramach działalności prowadzonej przez X-Trade Brokers, poszczególne czynności, które mogą powodować powstanie Konfliktu Interesów, w przypadku gdy taki przepływ informacji może zaszkodzić interesom jednego lub kilku Klientów, lub zapewniania nadzoru nad takim przepływem informacji, jeżeli jest on konieczny; 2) zapewnianie nadzoru nad Osobami Powiązanymi wykonującymi w ramach swoich podstawowych zadań czynności na rzecz i w imieniu Klientów, w ramach działalności prowadzonej przez X-Trade Brokers, których interesy są sprzeczne z interesem Klienta lub które mogą reprezentować interesy sprzeczne z interesem Klienta; 3) zapobieganie istnieniu bezpośrednich zależności pomiędzy wysokością wynagrodzenia Osób Powiązanych wykonujących określone czynności, w ramach działalności prowadzonej przez X-Trade Brokers, od wynagrodzenia lub zysków osiąganych przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, które powodują lub mogłyby spowodować powstanie Konfliktu Interesów; 4) zapobieganie możliwości wywierania niekorzystnego wpływu osób trzecich na sposób wykonywania przez Osoby Powiązane czynności związanych z prowadzeniem przez X-Trade Brokers działalności maklerskiej; 5) zapobieganie przypadkom jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie wykonywania przez tę samą Osobę Powiązaną czynności związanych z różnymi usługami świadczonymi przez X-Trade Brokers, jeżeli mogłoby to wywrzeć niekorzystny wpływ na prawidłowe zarządzanie Konfliktami Interesów, lub zapewniać nadzór nad takim sposobem wykonywania czynności jeżeli jest on konieczny X-Trade Brokers prowadzi rejestr rodzajów działalności maklerskiej, w związku z którymi powstał lub może powstać Konflikt Interesów związany z istotnym ryzykiem naruszenia interesów Klienta X-Trade Brokers przed podpisaniem Umowy z Klientem, informuje go o znanych X-Trade Brokers Konfliktach Interesów. X-Trade Brokers niezwłocznie informuje Klienta o powstałym Konflikcie Interesów lub o możliwości jego wystąpienia w trakcie świadczenie Usług Maklerskich na jego rzecz X-Trade Brokers przyjmuje środki i procedury zarządzania Konfliktami Interesów określające sposób postępowania X-Trade Brokers w celu przeciwdziałania powstawaniu Konfliktu Interesów związanego z istotnym naruszeniem interesów Klienta. 15 Papiery Wartościowe obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi lub których zbywalność jest ograniczona 15.1 X-Trade Brokers podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności na Papierach Wartościowych wyłącznie po stwierdzeniu, że zachodzą okoliczności określone w Rozporządzeniu. Istnienie tych okoliczności może być stwierdzone na podstawie oświadczenia Klienta o treści

19 zaakceptowanej przez X-Trade Brokers. X-Trade Brokers może zażądać od Klienta okazania dokumentów, z których wynika zabezpieczana wierzytelność W przypadku obciążenia Papierów Wartościowych Klienta zastawem ustanowionym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, X-Trade Brokers dokonuje blokady zastawionych Papierów Wartościowych na podstawie umowy zastawu zawartej w formie pisemnej z datą pewną i dyspozycji blokady zastawionych Papierów Wartościowych złożonej przez Klienta W przypadku obciążenia Papierów Wartościowych Klienta (zastawcy) zastawem rejestrowym, X-Trade Brokers dokonuje blokady zastawionych Papierów Wartościowych na podstawie umowy zastawu i Dyspozycji blokady zastawionych Papierów Wartościowych złożonej przez Klienta oraz odpisu z rejestru zastawów Na warunkach określonych w Rozporządzeniu oraz w umowie o ustanowieniu zastawu finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2004 r. nr 91 poz. 871, z późn. zm.), X-Trade Brokers po otrzymaniu umowy zastawu finansowego oraz Dyspozycji blokady zastawionych Papierów Wartościowych złożonej przez zastawcę, dokonuje ich blokady Zaspokojenie zastawnika następuje zgodnie z przepisami właściwymi dla danego rodzaju zastawu, z uwzględnieniem postanowień umowy zastawu Po dokonaniu blokady X-Trade Brokers na żądanie zastawcy wystawia imienne Świadectwo Depozytowe zawierające informację o ustanowieniu blokady Papierów Wartościowych w związku z ich obciążeniem zastawem W przypadku, gdy dłużnik z Papierów Wartościowych obciążonych zastawem przekazuje X-Trade Brokers świadczenie główne, do którego jest obowiązany z tych papierów, X-Trade Brokers dokonuje blokady na Rachunku Pieniężnym zastawcy otrzymanych z tego tytułu środków pieniężnych. Środki pieniężne podlegają blokadzie do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi Postanowienia pkt stosuje się odpowiednio w przypadku innych niż określone w pkt świadczeń i pożytków z Papierów Wartościowych obciążonych zastawem, chyba że umowa zastawu stanowi inaczej X-Trade Brokers znosi blokadę zastawionych Papierów Wartościowych niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu Postanowienia pkt stosuje się odpowiednio w przypadku: a) ustanowienia zastawu (zastawu rejestrowego) na prawach do otrzymania Papierów Wartościowych zastawcy, b) ustanowienia innych niż zastaw ograniczonych praw rzeczowych na Papierach Wartościowych. 16 Zabezpieczenie wierzytelności na Papierach Wartościowych inne niż ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego 16.1 X-Trade Brokers może podjąć, z zastrzeżeniem pkt. 15.1, czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności na Papierach Wartościowych (prawach do otrzymania Papierów Wartościowych) Klienta, jeżeli zabezpieczenia dokonano w formie: a) blokady Papierów Wartościowych lub blokady Rachunku Inwestycyjnego po otrzymaniu umowy o ustanowienie blokady (lub umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest zablokowanie Papierów Wartościowych) i złożeniu przez Klienta pisemnej Dyspozycji blokady Papierów Wartościowych (lub odpowiednio Rachunku Inwestycyjnego), b) przewłaszczenia na zabezpieczenie po otrzymaniu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, a także innych dokumentów, jeżeli wymagane są przez X-Trade Brokers lub obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów lub tej umowy, c) blokady finansowej lub zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia na wierzyciela Papierów Wartościowych będących przedmiotem zabezpieczenia na warunkach określonych w Rozporządzeniu oraz w umowie o ustanowieniu danego rodzaju zabezpieczenia zgodnie z ustawą o niektórych zabezpieczeniach finansowych Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 16.5, X-Trade Brokers utrzymuje blokady, o których mowa w pkt. 16.1: d) do dnia ustalonego w Umowie, e) do momentu otrzymania Dyspozycji zniesienia blokady, dopuszczalnej zgodnie z Umową lub, f) do momentu otrzymania od wierzyciela Zlecenia sprzedaży na podstawie pełnomocnictwa do sprzedaży udzielonego zgodnie z Umową; przy czym gdy część lub wszystkie Papiery Wartościowe będące przedmiotem Zlecenia nie zostaną sprzedane pozostają one zablokowane na dotychczasowych zasadach W okresie obowiązywania blokady Papierów Wartościowych, Klient może składać X-Trade Brokers Dyspozycje dotyczące zabezpieczenia dopuszczalne zgodnie z Rozporządzeniem oraz mową W przypadku blokady Rachunku Inwestycyjnego, o której mowa w 16.1 a), o ile w umowie blokady inaczej nie postanowiono, Klient może składać Zlecenia kupna i sprzedaży Papierów Wartościowych (praw do otrzymania Papierów Wartościowych) lub innych Instrumentów Finansowych zapisanych na rachunku, bez możliwości dokonania wypłaty lub przelewu środków pieniężnych oraz bez możliwości dokonywania transferu Papierów Wartościowych na inny rachunek, chyba że wierzyciel wyrazi na to zgodę W umowie o ustanowieniu blokady Papierów Wartościowych, wierzyciel może wyrazić zgodę na dokonywanie przez Klienta sprzedaży części lub całości Papierów Wartościowych (praw do otrzymania Papierów Wartościowych) w ramach jednej lub większej liczby Transakcji, o ile środki uzyskane ze sprzedaży tych Papierów Wartościowych (zgodnie z umową, z której wynika zabezpieczona wierzytelność oraz umową o ustanowieniu blokady, a także zgodnie ze złożonymi X-Trade Brokers Dyspozycjami) przeznaczone zostaną na spłatę wierzytelności, zastrzegając jednocześnie, iż w przypadku niezrealizowania Zlecenia sprzedaży złożonego przez Klienta Papiery Wartościowe zostaną ponownie zablokowane. W takim przypadku, po złożeniu przez Klienta zgodnych z umową o ustanowieniu blokady: Zlecenia sprzedaży Papierów Wartościowych oraz spełniającej wymogi Rozporządzenia, nieodwołalnej Dyspozycji przelewu środków uzyskanych ze sprzedaży, X-Trade Brokers przekazuje Zlecenie Klienta do realizacji. W przypadku zrealizowania Zlecenia, X- Trade Brokers przekazuje środki uzyskane ze sprzedaży zgodnie ze złożoną Dyspozycją. W przypadku, gdy w wyniku wykonania takiego zlecenia zostanie sprzedana część Papierów Wartościowych pozostałe Papiery Wartościowe pozostają nadal zablokowane na dotychczasowych zasadach. Powyższą regulację stosuje się również w przypadku gdy pomimo złożenia Zlecenia żadne Papiery Wartościowe nie zostaną sprzedane O ile umowa o ustanowieniu blokady nie stanowi inaczej, X-Trade Brokers przekazuje do Dyspozycji Klienta pożytki z zablokowanych Papierów Wartościowych, w szczególności dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na rzecz Klienta przez emitenta Papierów Wartościowych z zastrzeżeniem, że w przypadku wpływu na Rachunek Inwestycyjny należności głównej z zablokowanych Papierów Wartościowych kwota ta zostaje zablokowana do dnia upływu terminu blokady lub do dnia zwolnienia blokady zgodnie z umową blokady

20 17 Siła Wyższa 17.1 Przez Siłę Wyższą rozumie się sytuację, w której ze względu na wydarzenia pozostające poza kontrolą X-Trade Brokers nie jest możliwe funkcjonowanie X- Trade Brokers, GSPZ zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i w Regulaminie, a w szczególności: a. wystąpienie zamieszek, strajków, brak energii elektrycznej, pożar, zerwanie komunikacji, kataklizm, konflikty zbrojne; b. zdarzenia związane z wystąpieniem ataku terrorystycznego; c. zniszczenie Siedziby lub wystąpienie okoliczności uniemożliwiających prowadzenie działalności operacyjnej X-Trade Brokers; d. sytuację, w której na danym rynku narzucone zostały specyficzne wymagania bądź zasady, które przekreślają możliwość dokonywania na nim Transakcji zgodnie z dotychczasowymi powszechnie przyjętymi zasadami; e. awarię systemów informatycznych, za powstanie której X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności; f. awarię sprzętu komputerowego uniemożliwiającą poprawne funkcjonowanie systemów informatycznych, za powstanie której X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności; g. brak połączenia internetowego w wyniku awarii dostawcy Internetu lub przeciążenia łącza; h. awarie systemów telekomunikacyjnych, za powstanie których X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności W sytuacji wystąpienia Siły Wyższej X-Trade Brokers nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta za wszelkie utrudnienia, zwłokę lub brak wypełnienia obowiązków nałożonych na X-Trade Brokers postanowieniami Regulaminu i Umowy. 18 Opłaty i prowizje 18.1 Za świadczone usługi X-Trade Brokers ma prawo do pobierania opłat i prowizji Szczegółowe zasady pobierania opłat i prowizji określa Tabela Opłat i Prowizji Giełdowych. 19 Zasady zamknięcia Rachunku Inwestycyjnego 19.1 Dyspozycja zamknięcia Rachunku Inwestycyjnego wydana przez Klienta jest realizowana przez X-Trade Brokers po pokryciu wszystkich opłat i prowizji z tytułu świadczonych Klientowi usług oraz innych zobowiązań Klienta wobec X-Trade Brokers wynikających z umów o świadczenie usług przez X-Trade Brokers Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej Złożenie przez Klienta pisemnej Dyspozycji zamknięcia Rachunku Inwestycyjnego jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Zamknięcie rachunku następuje na skutek: a) rozwiązania Umowy, b) śmierci Klienta, c) ogłoszenia upadłości lub likwidacji podmiotu będącego posiadaczem Rachunku Inwestycyjnego Zamknięcie Rachunku Inwestycyjnego, prowadzonego na podstawie umowy, o której mowa w pkt. 3.12, następuje na skutek ustania wspólnoty majątkowej małżeńskiej Likwidacja Rachunku Inwestycyjnego następuje po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy i po wystąpieniu zerowych sald na tym rachunku X-Trade Brokers zamykając Rachunek Inwestycyjny podaje Klientowi stan jego salda o ile nie jest zerowe oraz wzywa go do podania sposobu zadysponowania saldem pieniężnym i zapisanymi na Rachunku Inwestycyjnym Instrumentami Finansowymi, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w pkt. 19.7, X-Trade Brokers upoważniona jest do sprzedaży Instrumentów Finansowych po każdej cenie lub w uzasadnionych przypadkach również z limitem ceny Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży Instrumentów Finansowych, X-Trade Brokers przeksięgowuje na konto przejściowe, po potrąceniu swoich należności Jeżeli Klient nie zadysponował saldem na Rachunku Pieniężnym, postanowienia 19.9 stosuje się odpowiednio Jeżeli po zamknięciu Rachunku Inwestycyjnego z jakichkolwiek przyczyn, X-Trade Brokers poniosło koszty w związku z przechowywaniem Instrumentów Finansowych zapisanych na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, X-Trade Brokers może żądać zwrotu tych kosztów od Klienta lub innych osób uprawnionych do dysponowania tymi Instrumentami. 20 Wyłączenie odpowiedzialności 20.1 X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta wynikłe z realizacji jego Zleceń Transakcyjnych zrealizowanych zgodnie z Dyspozycją Klienta X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści lub innych strat Klienta spowodowanych przerwami bądź opóźnieniami w transmisji danych, za powstanie których X-Trade Brokers nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Klient nie może występować z roszczeniami wobec X-Trade Brokers, jeżeli ze względu na wadliwe funkcjonowanie łączy telekomunikacyjnych nie mógł on złożyć Zlecenia Transakcyjnego, przekazać Dyspozycji lub uzyskać informacji na temat stanu jego środków pieniężnych na Rachunku Inwestycyjnym. 21 Sposoby i terminy załatwiania skarg Klientów 21.1 Klient ma prawo zgłoszenia X-Trade Brokers każdej nieścisłości lub jakiegokolwiek uchybienia w zakresie usług świadczonych przez X-Trade Brokers, zarówno w przypadkach natury technicznej, jak również w sytuacjach niewłaściwego zachowania się pracowników X-Trade Brokers Uwagi i skargi, o których mowa w punkcie 21.1 Klient może składać na piśmie na adres Siedziby, osobiście w Siedzibie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres podany na stronie internetowej X-Trade Brokers. Na żądanie Klienta X-Trade Brokers potwierdza przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia X-Trade Brokers obowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia stanu, będącego podstawą uwagi lub skargi zgłoszonej przez Klienta, a następnie do poinformowania Klienta o efektach przeprowadzonego wyjaśnienia. Informacja o efektach przeprowadzonego wyjaśnienia zostanie przekazana nie później

Regulamin. z dnia 1 marca 2010 r. 01.03.10 1

Regulamin. z dnia 1 marca 2010 r. 01.03.10 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2010 r. 01.03.10 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowa 81 lokal 101 (85-009 Bydgoszcz), wpisana do

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Działając w oparciu o art. 399 1 w związku z art. 395 1, 2 i 5, art. 393 pkt 1), art. 402 1 1 i 2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańskiej 160, 85-674 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. Zarząd Spółki MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki Trans Polonia Spółka

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Zarząd DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) przy ul. Wołoskiej 9, 02-583 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...6 Rozdział 3. Zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Usługi oferowane przez Dom Maklerski

Usługi oferowane przez Dom Maklerski Usługi oferowane Maklerski Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 15 listopada 2016 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU na dzień 28 grudnia 2016 r. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU na dzień 28 grudnia 2016 r. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU na dzień 28 grudnia 2016 r. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Zarząd Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej ( Spółka ) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zwołaniu. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zwołaniu. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

IBSM S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

IBSM S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBSM S.A. Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 27/310, 02-627 Warszawa, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 61, wpisanej

Bardziej szczegółowo

1) Data, godzina miejsce oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1) Data, godzina miejsce oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie w trybie art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z informacjami wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW 1 Warszawa, czerwiec 2010 I. WSTĘP II. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 136/2012/JM z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. Raport bieżący nr 30/2016 28.11.2016 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. Treść raportu: Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS"

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. z siedzibą w Gdańsku

Ogłoszenie. o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. z siedzibą w Gdańsku Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A.

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Zarząd Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. DOMEX-BUD Development S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. DOMEX-BUD Development S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DOMEX-BUD Development S.A. Zarząd Spółki DOMEX BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kobierzyckiej 10 wpisanej do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 27 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 110-6715 - Poz. 1268 i 1269 b) w powiecie Iwóweckim zmienia się granice miasta Lwówek Śl 9 ski, położonego na obszarze gminy Lwówek Sląski, przez przyłączenie obszaru wsi Płakowice z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 13, 01-402 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd Spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańskiej 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU EKOKOGENERACJA S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU EKOKOGENERACJA S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarząd Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Aleje Jerozolimskie numer 91, 02 001 Warszawa, posiadającej NIP: 521-35-11-744, REGON 141699367, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labo Print S. A. z siedzibą w Poznaniu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labo Print S. A. z siedzibą w Poznaniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labo Print S. A. z siedzibą w Poznaniu Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-476), przy ul. Rabczańskiej 1, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unimot Gaz S. A. z siedzibą w Zawadzkich

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unimot Gaz S. A. z siedzibą w Zawadzkich Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unimot Gaz S. A. z siedzibą w Zawadzkich Zarząd Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzą: ul. Świerklańska nr 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku)

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Spółka Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Raport bieżący nr 38 z dnia 03.07.2014 r. Temat : Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Treść raportu : OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4 POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA I. INFORMACJE OGÓLNE WZYWAJĄ CY: Adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo