Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji"

Transkrypt

1 REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka 7; Przetarg przeprowadzany jest na podstawie postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007r., Nr 27, poz. 177). Sposób przeprowadzenia przetargu uwzględnia przepisy Kodeksu Cywilnego 1 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: 1.Prawa użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku działki położonej w Rybniku przy ulicy Jankowickiej 7 o numerze geodezyjnym 1828/31, o powierzchni 1,2028 ha, oraz prawo własności stanowiących odrębne nieruchomości budynki i urządzenia : budynek administracyjno-socjalny o powierzchni zabudowy 1471 m2 i kubaturze m3, budynek hali SO o powierzchni zabudowy 960 m2 i kubaturze 162 m3, budynek stacji paliw o powierzchni zabudowy 57 m2 i kubaturze 162 m3, budynek rzemiosł o powierzchni zabudowy 255,5 m2 i kubaturze 1022 m3, wiata nad podnośnikami o powierzchni zabudowy 272 m2 i kubaturze 1904 m3, zbiorniki paliw o kubaturze 90 m3, wiata magazynowa o powierzchni zabudowy 333m2 i kubaturze 1332 m3, budynek portierni o powierzchni zabudowy 24 m2 i kubaturze 72 m3, myjnia autobusowa o powierzchni zabudowy 120 m2, kanał przeglądowy o powierzchni zabudowy 140 m2, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą pod nr.gl1y/ /9. Dział III i Dział IV nie zawierają wpisów

2 Przeznaczenie terenów, na których położona jest przedmiotowa działka określone zostało w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Rybnika nr 590/XLIII/2009 z dnia r. 2 Celem przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności opisanych w 1 jest wyłonienie jednego nabywcy na wszystkie nieruchomości łącznie. 3 Cena wywoławcza przedmiotu opisanego w 1 pkt 1 regulaminu przetargu wynosi ,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100 zł.) plus należny podatek VAT. 4 Przetarg organizowany jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ul Jankowickiej 7, nr NIP: , wpisanej pod nr KRS do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, zwanym dalej Prowadzącym Przetarg. 5 Licytatorem jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Bąka. 6 Obwieszczenie o przetargu winno ukazać się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 7 Warunkiem udziału w przetargu jest: 1) Zgłoszenie udziału w przetargu, które należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o w likwidacji ; ul. Jankowicka 7; Rybnik w nieprzekraczalnym terminie do dnia r., do godziny w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg nieograniczony na nieruchomość - 2 -

3 Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o w likwidacji Rybnik ul. Jankowicka 7 nr KW GL1Y/ /9. Za datę złożenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego otrzymania przez Prowadzącego Przetarg. Do zgłoszenia należy załączyć następujące dokumenty: a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (osoby prawne) lub do rejestru działalności gospodarczej (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) wydany najpóźniej miesiąc przed datą ich złożenia. b. Informację o numerach telefonu, faksu i adresie poczty elektronicznej uczestnika przetargu oraz o numerze konta bankowego, na które należy zwrócić wadium. c. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, a w przypadku firm nieprowadzących działalności w poprzednim roku obrotowym, charakterystykę działalności podmiotu. d. Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków przetargu oraz oświadczenie wiedzy o obciążeniu nieruchomości i ich przeznaczeniu w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. 2) Wniesienie w terminie nieprzekraczalnym do dnia r. wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj ,00zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100zł) przelewem na rachunek bankowy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o. o. w likwidacji Rybnik ul. Jankowicka 7 ING BANK ŚLĄSKI O/RYBNIK Po spełnieniu przez oferenta wymogów niniejszego Regulaminu Sprzedającego wadium jest jedynym warunkiem dopuszczenia do licytacji. Za dzień wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto bankowe Prowadzącego Przetarg. Wadium nie podlega oprocentowaniu i przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników, których zgłoszenia zostaną odrzucone, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane - 3 -

4 na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli Nabywca, który wygra licytację, uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który do chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty (przybicia) a jego wadium przepada na rzecz sprzedającego. 8 Zgłoszenia niekompletne, złożone z uchybieniem terminu określonego w 7, zostaną odrzucone. 9 Przetarg ustny, licytacja przeprowadzony zostanie dniu r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o. o w likwidacji ; Rybnik ul Jankowicka 7, rozpoczęcie licytacji od godz. 10:00. Licytatorem i weryfikatorem zgłoszeń jest Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Bąka. 10 Zgłoszenia uzależniające zawarcie umowy od spełnienia jakichkolwiek warunków przez Sprzedającego zostaną odrzucone. 11 Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z wierzytelnościami wobec Sprzedającego. 12 Uczestnicy licytacji powinni posiadać przy sobie i okazać do wglądu Licytatorowi przed wywołaniem licytacji: a) Dokumenty tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych dokumenty określające firmę i siedzibę uczestnika oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji. b) Dowód wniesienia wadium. c) Zgodę właściwego organu uczestnika przetargu na nabycie przedmiotu objętego przetargiem. 13 Oferty ustne należy składać podczas licytacji, poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez Licytatora do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień zaoferował wyższą cenę

5 Wysokość postąpienia wynosi ,00 zł ( słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100 zł) 15 Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym, powiększona o należny podatek VAT. 16 Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wylicytowali najwyższej ceny, podlega zwrotowi na wskazane przez nich rachunki bankowe, w terminie nie później niż po upływie 5 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu i wskazania rachunków bankowych, na które mają być dokonane zwroty. 17 Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zostanie zawiadomiony w terminie do 7 dni roboczych o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 18 Umowa przenosząca własność przedmiotu przetargu (akt notarialny) zostanie zawarta w terminie 30 dni od daty licytacji z osobą, która przetarg wygrała. 19 Wpłata ceny nabycia przedmiotu przetargu winna nastąpić przed podpisaniem aktu notarialnego. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia przed podpisaniem aktu notarialnego, jak również, który nie stawił się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w 18 Regulaminu" nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 20 Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Licytator oraz Nabywca. 21 Protokół przetargu, sporządzony przez Licytatora stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 22 Koszty związane z nabywaną nieruchomością, w tym obciążenia podatkowe oraz opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Nabywca jest zobowiązany ponosić od dnia wydania - 5 -

6 mu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. W przypadku uregulowania w/w opłat przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Nabywca jest zobowiązany zwrócić je w wysokości proporcjonalnej do czasu od objęcia w posiadanie, na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku 23 Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. 24 Regulamin niniejszy będzie udostępniony odpłatnie, w cenie 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT, w siedzibie Prowadzącego Przetarg ) Prowadzący Przetarg zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru któregokolwiek zgłoszenia w każdym przypadku, a w szczególności w sytuacji nie zaoferowania przez oferentów ceny wywoławczej powiększonej przynajmniej o jedno postąpienie. 2.) Prowadzący Przetarg uprawniony jest do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia i niniejszego regulaminu. 26 Przedmiot przetargu można obejrzeć w terminie uzgodnionym indywidualnie z Likwidatorem. Szczegółowych informacji udziela Likwidator Jerzy Siwica w dni robocze w godzinach od 9.00 do pod numerem telefonu Zatwierdził : Likwidator Siwica Jerzy - 6 -

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością TK Telekom Sp. z o.o. Spółka TK TELEKOM Sp. z o.o. zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane do: składania ofert w sprawie nabycia udziałów spółki TK BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie TK Telekom Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI W oparciu o Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie okrelenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo