- ZABUD. KUCH. - z MIKR. uszk. - ZABUD. KUCH. z LODÓWKĄ uszk. - DRUKARKA HP LJ ZESTAW KOMP. DELL OPTIPLEX 745MT szt. 2 - DRUKARKA HP DJ 940C -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- ZABUD. KUCH. - z MIKR. uszk. - ZABUD. KUCH. z LODÓWKĄ uszk. - DRUKARKA HP LJ 1015 - ZESTAW KOMP. DELL OPTIPLEX 745MT szt. 2 - DRUKARKA HP DJ 940C -"

Transkrypt

1 SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA BIATEL ADMINISTRACJA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W ROZUMIENIU ART. 551 KODEKSU CYWILNEGO NA WARUNKACH ZAWARTYCH W PONIŻSZYM REGULAMINIE PRZETARGU. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA BIATEL ADMINISTRACJA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W ROZUMIENIU ART. 551 KODEKSU CYWILNEGO Na podstawie zgody Sędziego Komisarza z dnia 15 maja 2015r. na sprzedaż z wolnej ręki Syndyk Masy Upadłości BIATEL Administracja Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie obwieszcza warunki przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego (w rozumieniu art. 551 kc), w skład którego wchodzą następujące składniki majątkowe: 1/Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oznaczonego nr geodezyjnym 22/6 położonego w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/2A o powierzchni 1,5779 ha wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków: A o powierzchni użytkowej 1481,60 m², B o powierzchni użytkowej 599,20 m², C o powierzchni użytkowej 2038,30 m², budynku szkoleniowego o powierzchni użytkowej 380,40 m², hali magazynowej o powierzchni użytkowej 560,50 m² i portierni o powierzchni użytkowej 8,50 m². Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr BI1B/ /2. 2/ Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oznaczonego nr geodezyjnym 22/11 położonego w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/2A o powierzchni 0,3985 ha wraz z prawem własności posadowionych na nim budynku D o powierzchni użytkowej 3149,40 m². Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr BI1B/ /9. 3/ Majątek ruchomy : - RZUTNIK + EKRAN - KLIMATYZATORY szt AUTOMAT DO KAWY SAECO - SZAFA CHŁODNICZA - ZAMRAŻARKA ELEKTROLUX - 2 szt. - WITRYNA CHŁODNICZA - WYPARZARKA DO NACZYŃ - OKAP KUCHENNY - KUCHNIA GAZOWA [ 4-RO PALNIKOWA ] - KUCHENKA ELEKTRYCZNA [4-PALN.] - KUCHENKA MIKROFALOWA SAMSUNG - INWENTER centralny KX ok.20 kw

2 - ZABUD. KUCH. - z MIKR. uszk. - ZABUD. KUCH. z LODÓWKĄ uszk. - DRUKARKA HP LJ ZESTAW KOMP. DELL OPTIPLEX 745MT szt. 2 - DRUKARKA HP DJ 940C - MONITOR LG FLATRON L226WA-SN 22" - ZESTAW KOMPUTEROWY HP DX2250MT - KOMPUTER MAXDATA FAVORIT - KOMPUTER MAXDATA FAVORIT 1000 szt. 2 - ZESTAW ARiS WENTYLACJĄ - MONITOR SAMSUNG 2443BW 24"LCD szt. 2 - StorageWorks HP DAT 160 USB Ext Drive - Kosiarka Spalinowa - ODKURZACZ NUMATIC CTD Drukarka HP Laserjet Monitor Samsung 17" SM71ON srebrny ASAP - Serwer aplikacyjny x SERIES 336 "EUROPA" - Serwer aplikacyjny x SERIES 336 "IQ" - Serwer BECKUP bud. D - Serwer R200 QUARD CORE x 3220 szt. 2- Switch Enterasys B2 szt. 2 - NOTEBOOK HP ProBook 6440b - DELL LATITUDE E6320 i5 8GB - RouterBoard 1100AH szt. 2 - Centrala ASP Sagita 250/8 p.poż - Centrala Telefoniczna Hicom 150 HIPATH - Urządzenie oświetleniowe - Router CISCO Serwer PE R 300 QUARD CORE XEON - Zestaw komp. Maxdata P4/ASUS/2x512MB/160GB - AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA - SYSTEM MONITORINGU - CIOŁKOWSKIEGO 2/2 - System Nadzoru Wizyjnego CCTV - INFRASTRUKTURA PLATFORMY SERWEROWEJ - PLATFORMA SERWEROWA - Sieć CISCO WORKS LMS - Centrala telefoniczna -SYSTEM HICOM EC BLOK VITOBLOC GG 110 VIESSMAN- w remoncie - UPS MGE GALAXY 5000 (20KVA)- nowe baterie - VIESSMANN PS017- piec gazowy 170kW - VIESSMANN PS017- piec olejowy 170kW - PE zbiornik olej 5x2000l - VIESSMANN PS008- piec olejowy 80kW - SCHAFER DOMOAX N- piec gazowy- niekompletny - samochód ciężarowy Ford FOCUS 1.8 TDCi; - meble stanowiące wyposażenie pomieszczeń usytuowanych w w/w budynkach 4/ Towary - materiały biurowe o wartości 4.830,60zł 5/ Ogół praw i obowiązków z umów zawartych z pracownikami, kontrahentami handlowymi (w tym najemcami),

3 dostawcami mediów do nieruchomości 6/ Wartości niematerialne i prawne - INSERT SUBIEKT GT - INSERT GRATYFIKANT G - INSERT REWIZOR GT - CISCO LMS 3,1 for WINDOWS 100 Device Restricted 7/ Nazwa przedsiębiorstwa 8/ Księgi i dokumentacja związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa z wyłączeniem części dokumentacji księgowej i pracowniczej i handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego. Wymienione wyżej jako składnik przedsiębiorstwa oprogramowanie CISCO LMS 3,1 for WINDOWS 100 Device Restricted, zgodnie z warunkami umowy licencyjnej jest przekazywane użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Przekazywanie praw użytkowania takiego programu jest dopuszczalne tylko przy jednoczesnym przekazaniu licencji i jej akceptacji przez nowego użytkownika, przekazaniu wszystkich kopii programu wraz z dokumentacją, a także uzyskania w tym przedmiocie zgody autora programu (właściciela praw do sprzedaży). Wraz z nabyciem praw licencyjnych przez nowego użytkownika, dotychczasowy użytkownik traci prawo korzystania z oprogramowania. Nabywca przedsiębiorstwa będzie musiał uzyskać zgodę właściciela praw do programu, na korzystanie z licencji, albo zakupić nowe oprogramowanie, jeżeli będzie chciał z wyżej wymienionego oprogramowania korzystać. Szczegółowe dane dotyczące składników przedsiębiorstwa upadłego zawiera sporządzony przez biegłego sądowego Opis i Oszacowanie przedsiębiorstwa.oględzin wyżej wymienionych składników przedsiębiorstwa położonych w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/2A można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod nr W taki sam sposób można zapoznać się z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa znajduje się również w aktach postępowania upadłościowego sygn. akt. VIII GUp 12/13 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, Białystok, ul. A. Mickiewicza 103. Na podstawie art. 552 kc wyłączeniu ze sprzedaży podlegają: A. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych B. należności upadłego i syndyka C. część dokumentacji księgowej, pracowniczej i handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego, WARUNKI SPRZEDAŻY: 1. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 2/3 ceny oszacowania tj za cenę nie niższą niż ,00 zł.- (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem). Sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 6 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 2. Pisemne bezwarunkowe oferty nabycia, sporządzone w języku polskim, podpisane przez oferenta

4 należy składać w trybie art ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie w zapieczętowanej kopercie, z adnotacją Oferta przetargowa BIATEL Administracja Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Na adres: Notariusz Alina Sikorska Kancelaria Notarialna, ul. Kilińskiego 9A, Białystok, w terminie do dnia 16 lipca 2015r, do godz. 13:00, (wraz z dowodem wpłaty wadium). Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone. 3. Składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy upadłego BIATEL Administracja Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 23, Warszawa numer najpóźniej do dnia 14 lipca 2015 roku wadium w kwocie ,00 zł. (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz dołączyć dowód wpłaty do składanej oferty. Brak wpłaty wadium w wyżej wskazanym terminie (decyduje data wpływu środków na wyżej wymieniony rachunek bankowy) skutkować będzie odrzuceniem oferty; 3.1 Oferta -pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać: a) imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę, b) w przypadku gdy oferentem jest jednostka organizacyjna, osoba prawna, w ofercie należy wyraźnie wskazać status prawny oraz dołączyć dokument z którego będzie wynikać uprawnienia osoby lub osób podpisanych pod ofertą, c) oferowaną cenę nabycia wyrażoną w złotych polskich, kwotowo i jednoznacznie, poprzez jej wyrażenie liczbowo i słownie. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza, d) zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem przedsiębiorstwa, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów notarialnych, kosztów sądowych w zakresie wykreślenia hipotek. e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem fizycznym i prawnym przedsiębiorstwa, stanem technicznym zabudowań, środków trwałych, wyposażeniem oraz opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa, i akceptuje ten stan w dniu sprzedaży oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi że wady fizyczne i prawne na zasadzie art kc, f) w przypadku cudzoziemców (w rozumieniu ustawy z dnia r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) stosowne zezwolenie na nabycie nieruchomości lub promesę, że zezwolenie takie uzyskają, jeżeli zezwolenie takie jest wymagane, g) zezwolenie, zgoda na zakup przedsiębiorstwa lub uchwała odpowiednich organów w tym przedmiocie, jeżeli z uwagi na osobę referenta są one prawem wymagane- w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie; 3.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16 lipca 2015r. o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Aliny Sikorskiej, ul. Kilińskiego 9A, Białystok. 4. Przetarg poprowadzi syndyk. Przy dwóch lub więcej ofertach o identycznej, najwyższej cenie zakupu

5 może przeprowadzić licytację, która odbywa się w ten sposób, że uczestnicy licytacji którzy zaoferowali identyczne, najwyższe ceny zakupu, oferują ceny wyższe od zaproponowanych, z tym, że postąpienie ceny nie może być mniejsze niż 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 5. Wyboru oferty dokonuje syndyk. Jednym kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena zakupu; 6. O wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie;7. Umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty; 8. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest do wpłaty oferowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium, przed podpisaniem umowy notarialnej, przy czym wskazany przez syndyka rachunek bankowy musi być uznany całą oferowaną ceną na dwa dni przed datą zawarcia notarialnej umowy sprzedaży; 9. Zgodnie z art. 317 ust. 2 Pr. upadł, i napr. nabywca przedsiębiorstwa nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego; 10. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceny nabycia jest niedopuszczalne; 11. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia umowy łub nie stawi się celem podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez syndyka; 12. Wadium wniesione przez osoby, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w pełnej wysokości bez oprocentowania, na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy w terminie 3 dni od dnia dokonania wyboru oferty; 13. Z dniem nabycia na nabywcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nabywanym przedsiębiorstwem powstałe po dniu sprzedaży; 14. Wszelkie koszty związane z nabyciem przedsiębiorstwa, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty notarialne, koszty sądowe w zakresie wykreślenia hipotek ponosi nabywca; 15. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zmiany jego warunków lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty nabycia, w takim wypadku wpłacone wadium zostanie zwrócone bez oprocentowania w terminie 7 dni od dnia odwołania przetargu lub jego zamknięcia; Syndyk Marek Pendras

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu

1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu Regulamin przetargu pisemnego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego TARTAK-WYGON sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Sygnatura akt XII GUp 14/12 1. Podstawa prawna Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku Sygn. akt V GUp 5/13 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2013 roku Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy SSR Zbigniew Miczek po rozpoznaniu w dniu 4.12.2013 roku, w Tarnowie na

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 9/13

Sygn. akt XIV GUp 9/13 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot przetargu:

I. Przedmiot przetargu: OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości AUTOSAN S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 14 maja 2014 r. Sygn. akt V. GUp 6/13 przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE.

REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE. REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH ZAKŁADU USŁUG śeglugowych SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE. Niniejszy Regulamin stanowi rozwinięcie zasad sprzedaŝy z wolnej ręki holownika TRYTON

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż majątku FSC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Regulamin konkursu ofert na sprzedaż majątku FSC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Regulamin konkursu ofert na sprzedaż majątku FSC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa szczegółowo warunki konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki majątku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP )

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Lipiec 2014 r. Przedmiotem działań opisanych w Warunkach Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo