Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu"

Transkrypt

1 Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży jako całości, w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego przedsiębiorstwa upadłego, Christianapol sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łowyniu, ul. Szkolna 16, Międzychód zgodnie z opisem i oszacowaniem z dnia r. sporządzonym przez biegłych sądowych Wojciecha Wojdyło i Macieja Wituskiego. 2. Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003, Nr 60, poz. 535 z późn.zm.) oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży. 3. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności następujące składniki majątkowe: - nieruchomość gruntowa położona w Łowyniu, działka zabudowana o numerze 328/1 i powierzchni 5,0300 ha i działka zabudowana numerze 329 i powierzchni 5,0900 ha zapisana w KW PO2A/ /7, nieruchomość zapisana w KW PO2A/ /7 - nieruchomość gruntowa położona w Łowyniu, działka numer 328/5, niezabudowana o powierzchni 2,3500 ha, zapisana w KW PO2A/ /1 - nieruchomość gruntowa w Łowyniu, działka nr 431, zabudowana o powierzchni 0,2700 ha, zapisana w Kw PO1A/ /6 - nieruchomość w Łowyniu, działki o numerach 85/2, 86/2 o łącznej powierzchni 1,700 ha, sposób korzystania (bocznica kolejowa), zapisana w Kw PO1A/ /8 - nieruchomość gruntowa położona w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły, przeznaczenie przemysłowe; działki 93/5, 93/6, 91/5, 91/6, 95/5, 95/6, 100/3, 100/4, o łącznej powierzchni 0,7370 ha, zapisana w Kw PO1Z/ /0 objęta umową najmu na cza nieoznaczony za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia - nieruchomość gruntowa położona w Krajence, ul. Władysława Jagiełły, działka przemysłowa nr 95/9 o powierzchni 0,1420 ha, zapisana w Kw PO1Z/ /0 - objęta umową najmu na cza nieoznaczony za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia - nieruchomość gruntowa położona w Krajence, ul. Władysława Jagiełły, działki przemysłowe, teren zabudowany i niezabudowany: 89/3, 93/7, 98/1, 90/1, 91/2, 96, 95/7, 95/8, 99/1, 99/2 o łącznej powierzchni 1,5345 ha objęta umowa najmu - objęta umową najmu na cza nieoznaczony za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia - nieruchomość gruntowa położona w Krajence, przy ul. Władysława Jagiełły, działka nr 93/9, teren przemysłowy o powierzchni 0,0068 ha, zapisana w Kw PO1Z/ /6 - objęta umową najmu na cza nieoznaczony za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia

2 - majątek ruchomy w postaci środków trwałych i wyposażenia o łącznej wartości ,10 zł z zastrzeżeniem, że sprzedaż środków trwałych o numerach inwentarzowych 559/0038, 559/0039, 559/0040, 559/0041, 559/0045 i wartości zł nastąpi pod warunkiem, że nie zostaną one prawomocnie wyłączone z masy upadłości jako stanowiące własność podmiotów trzecich - zapasy o wartości ,17 zł i wg. stanu zapasów na dzień sprzedaży; - należności o wartości ,55 i wg. stanu na dzień sprzedaży Zgodnie z wyceną rzeczoznawców stosunek wartości nieruchomości obciążonych hipotecznie do wartości przedsiębiorstwa wynosi 0,7780, stosunek wartości ruchomości obciążonych zastawem rejestrowym do wartości przedsiębiorstwa wynosi 0,0516 a stosunek wartości ruchomości obciążonych zastawem skarbowym do wartości przedsiębiorstwa wynosi 0, Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają: - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - dokumentacja księgowa, pracownicza, finansowa, handlowa, serwer AS/400 i 2 laptopy niezbędne do prowadzenia postępowania upadłościowego - dokumentacja techniczna w zakresie w jakim obejmuje opracowania produkcyjne dla zastrzeżonych modeli mebli nie podlegająca zbyciu z uwagi na brak prawa własności 5. Cena minimalna przedsiębiorstwa upadłego została ustalona na kwotę ,00 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy złotych). Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 6. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedsiębiorstwa. 7. Sprzedaż ma charakter pisemnego przetargu. 8. Warunkiem sprzedaży jest złożenie prawidłowej pod względem formalnym oferty i następnie jej wybór jako najkorzystniejszej. 9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a) zapłata wadium w kwocie ,00 zł (pięć milionów złotych) na rachunek masy upadłości nr w PKO BP SA O/Gniezno najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie oferty. b) złożenie kompletnej pisemnej oferty w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia dotyczącego sprzedaży opublikowanego w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej (decyduje data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia). Oferta winna spełniać warunki określone w obwieszczeniu oraz w niniejszych Warunkach Sprzedaży Przedsiębiorstwa. c) zapoznanie się ze stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa upadłego,

3 d) zapoznanie się z treścią obwieszczenia o którym mowa w pkt. 9 lit. b niniejszych Warunków Sprzedaży Przedsiębiorstwa 10. Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Przetarg GUp 20/13 na adres: Syndyk masy upadłości Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych w upadłości likwidacyjnej, Gniezno, ul. Chrobrego 41 B. 11. Oferta w szczególności winna zawierać: a) oznaczenie oferenta tj. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta wraz z jego adresem lub siedzibę (adres siedziby) b) w przypadku, gdy oferentem jest jednostka organizacyjna lub spółka prawa handlowego w ofercie należy wyraźnie wskazać status prawny oraz dołączyć dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentowania oferenta; c) podpis oferenta bądź osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków, bądź zgoda jednego z nich; d) wskazanie oferowanej ceny, przy czym cena nie może być niższa niźli cena wywoławcza określona w pkt. 5 Warunków Sprzedaży Przedsiębiorstwa; cena winna być wyrażona kwotowo i jednoznacznie, poprzez jej wyrażenie liczbowo oraz słownie 12. Do oferty należy załączyć: a) dowód wpłaty wadium w kwocie ,00 zł (pięć milionów złotych) na wskazany w obwieszczeniu przez syndyka numer rachunku bankowego; b) oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa upadłego i stanu tego nie kwestionuje c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią Warunków Sprzedaży Przedsiębiorstwa, które znajdują się do wglądu w biurze syndyka w Gnieźnie, ul. Chrobrego 41 B oraz, że oferent przyjmuje wszystkie postanowienia Warunków Sprzedaży Przedsiębiorstwa za wiążące; d) w przypadku osób fizycznych kopię dowodu/dowodów osobistych notarialnie poświadczoną; e) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oryginał lub poświadczony notarialnie wyciąg z KRS, uchwały organów lub wspólników o wyrażeniu zgody na zakup przedmiotu przetargu jeśli uchwały takie są wymagane, wraz z aktualnym odpisem umowy/statutu spółki (dokumenty poświadczone otarilanie) f) w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą oryginał lub notarialnie poświadczony odpis wypisu z właściwego rejestru, notarialnie poświadczone decyzje o nadaniu numeru NIP oraz numeru Regon g) w przypadku składnia oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo w oryginale lub w uwierzytelnionej notarialnie kopii;

4 h) pisemne oświadczenie, że oferent/nabywca zobowiązuje się pokryć wszelkie opłaty związane z nabyciem przedsiębiorstwa upadłego, w szczególności opłaty notarialne oraz ewentualnie inne opłaty publicznoprawne; i) oświadczenie oferenta, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedsiębiorstwa i poszczególnych składników przedsiębiorstwa j) oświadczenie oferenta, iż wyraża zgodę na odwołanie przetargu przez syndyka w każdym momencie i bez podania przyczyn a w przypadku, gdy to nastąpi, oświadczenie oferenta, że nie będzie żądał zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody. k) w przypadku podmiotów zagranicznych, które wg. obowiązujących przepisów zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, promesę udzielenia takiego zezwolenia 13. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 14. Sprzedaż dojdzie do skutku, gdy co najmniej jeden z oferentów zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wskazanej w pkt. 5 niniejszych Warunków; 15. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Grochowe Łąki 6, w Sali nr 201 o godzinie 9:00 na posiedzeniu jawnym w dniu r. 16. Przebieg posiedzenia: - syndyk przedkłada Sędziemu Komisarzowi zamknięte koperty z ofertami i informuje o wpłaconych wadiach, - Sędzia Komisarz opisuje stan w jakim znajduje się każda koperta m.in. oznaczając kolejnym numerem i przekazuje syndykowi, który przystępuje do ich otwarcia i do sprawdzenia wymogów formalnych, którym winna odpowiadać każda oferta, - na wniosek syndyka Sędzia Komisarz może zarządzić przerwę celem dokładnego zapoznania się przez syndyka ze złożonymi ofertami; - syndyk odrzuca oferty nie spełniające wymogów formalnych a spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na proponowana kwotę i przedstawia tak wybraną ofertę Sędziemu Komisarzowi, - w przypadku tej samej oferty cenowej syndykowi zastrzega się prawo do przeprowadzenia aukcji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia. O przeprowadzeniu aukcji i wysokości kolejnych postąpień decyduje Sędzia Komisarz, - wszelkie zarzuty co do przebiegu przetargu winny być zgłaszane Sędziemu Komisarzowi podczas posiedzenia, na którym odbywa się przetarg pod rygorem utraty prawa powoływania ich w dalszym toku postępowania, - Sędzia Komisarz zatwierdza wybór oferty dokonany przez syndyka z uwzględnieniem wyników ewentualnej aukcji,

5 - w sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia r. prawo upadłościowe i naprawcze oraz przepisy kodeksu cywilnego, 17. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie stwierdzone protokołem. 18. Wadium oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, a w razie uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepadnie na rzecz masy upadłości. Wadium pozostałych oferentów zostanie tym oferentom zwrócone. 19. Wadium przepadnie na rzecz Sprzedającego (masy upadłości), jeżeli: - oferent, którego oferta zostanie wybrana przez syndyka i zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży na warunkach, terminie i w miejscu wskazanym przez Sprzedającego, - zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta - jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 22. Zapłata ceny sprzedaży nastąpi na rachunek w PKO BP SA O/Gniezno numer: najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy w formie aktu notarialnego bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń oraz rozkładania ceny na raty 23. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w formie aktu notarialnego i w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka oraz w terminie ustalonym z syndykiem, nie później niż w terminie oznaczonym przez Sędziego Komisarza na podstawie art. 321 ust. 1 ustawy z dnia r. prawo upadłościowe i naprawcze; 24. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia obciążeń widniejących w księgach wieczystych nieruchomości i ruchomości obciążonych zastawem rejestrowym oraz skarbowym wchodzących w skład przedsiębiorstwa ponosi nabywca. Nabywca ponosi nadto koszty związane z zabezpieczeniem i przechowaniem pięciu środków trwałych o numerach inwentarzowych 559/0038, 559/0039, 559/0040, 559/0041, 559/0045 do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu o własność w/w ruchomości. 25. Zgodnie z treścią art. 313 ustawy z dnia r. prawo upadłościowe i naprawcze sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 26. Oglądanie przedsiębiorstwa upadłego, wydanie regulaminu, udostępnienie pozostałej dokumentacji do wglądu oraz uzyskanie dodatkowych informacji może nastąpić w okresie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia o przetargu w siedzibie przedsiębiorstwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem. 27. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia przetargu w każdym momencie, bez podania przyczyn. Wpłacone wadium podlega w tym przypadku zwrotowi w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji przez syndyka. Oferentowi/nabywcy nie przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty podwójnego wadium albo do naprawienia szkody.

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo