INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO W RAMACH PROGRAMU PL-15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

2 SPIS TREŚCI: OGÓLNE UWAGI W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO 3 PROJEKT INFORMACJE PODSTAWOWE 4 DZIAŁANIA 5 WSKAŹNIKI 7 ZAGADNIENIA HORYZONTALNE 8 FINANSE PODSUMOWANIE 8 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 10 ZESTAWIENIE WYDATKÓW 11 LISTA DOKUMENTÓW 12 HARMONOGRAM 13 OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA 14 OŚWIADCZENIA OPERATORA 14 2

3 OGÓLNE UWAGI W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA RAPORTU FINANSOWEGO Raport finansowy jest dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Operatora Programu) oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW i wypełnianym przez Beneficjenta Programu PL-15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych. W ramach systemu sprawozdawczego, Beneficjent przedkłada do Operatora Okresowe Raporty Finansowe, a także Końcowy Raport Finansowy w terminach określonych w aktualnym Planie Wdrażania Projektu oraz w podpisanym porozumieniu/umowie finansowej/decyzji. Informacje zawarte w Raportach będą porównywane z danymi przestawionymi w Planie Wdrażania Projektu oraz w porozumieniu finansowym/umowie finansowej/decyzji podpisanej pomiędzy Beneficjentem a MSW. Wypełniony Raport należy przesłać w wersji elektronicznej i papierowej z zachowaniem sposobu i terminów wskazanych w umowie finansowej/porozumieniu finansowym/decyzji. Wersję elektroniczną należy przesłać na wskazane w umowie finansowej/porozumieniu finansowym/decyzji adresy poczty elektronicznej. Wersja papierowa wydrukowanego Raportu, po podpisaniu przez upoważnioną/e do tego osobę/y musi zostać dostarczona do siedziby Operatora Programu, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz do Instytucji Wspomagającej (Centrum Obsługi Projektów Europejskich). Raport został przygotowany w formacie Microsoft Excel, a w komórki zawierające informacje finansowe zostały wpisane odpowiednie formuły automatycznie przeliczające dane z wcześniej wypełnionych komórek. Żadna z komórek nie została zablokowana. Istnieje możliwość dodawania wierszy w tabelach. W przypadku dodawania wierszy należy zweryfikować poprawność formuł zastosowanych w przygotowanym szablonie formularza. UWAGA: Beneficjent wypełnia jedynie komórki wyróżnione w kolorze jasnoniebieskim. W przypadku Beneficjentów, których Plan Wdrażania Projektu zawiera załącznik w postaci szczegółowego budżetu, uzupełniając raport finansowy należy stosować dane wskazane w tym budżecie. 3

4 PROJEKT INFORMACJE PODSTAWOWE Raport Okresowy/Końcowy Należy dokonać wyboru określając rodzaj wypełnianego raportu. Proszę skreślić niepotrzebne. Numer raportu Proszę wpisać numer Raportu Finansowego, który jest wypełniany. Pierwszy raport okresowy oznaczany jest cyfrą 1. Raport Końcowy określany jest cyfrą 1. Początkowa data okresu sprawozdawczego Proszę wpisać początkową datę okresu sprawozdawczego, którego dotyczy Raport Finansowy. Data początkowa okresu sprawozdawczego powinna być zgodna z Planem Wdrażania Projektu. W przypadku raportu końcowego należy wskazać datę rozpoczęcia realizacji projektu. Końcowa data realizacji projektu Proszę wpisać końcową datę realizacji projektu. Data końcowa realizacji projektu być zgodna z Planem Wdrażania Projektu. W przypadku raportu końcowego należy wskazać datę zakończenia realizacji projektu. Numer porozumienia/umowy finansowej/decyzji Proszę podać numer umowy finansowej/porozumienia finansowego lub decyzji (w zależności od podpisanego dokumentu). Tytuł projektu Proszę podać tytuł projektu zgodnie z aktualnym Planem Wdrażania Projektu. Rzeczywista data rozpoczęcia realizacji projektu Proszę podać rzeczywistą datę rozpoczęcia realizacji projektu, zgodnie ze stanem faktycznym. Planowana data zakończenia rzeczowego projektu Proszę podać planowaną datę zakończenia projektu pod względem rzeczowym, zgodnie ze stanem faktycznym. Planowana data zakończenia finansowego projektu Proszę podać planowaną datę zakończenia projektu pod względem finansowym, zgodnie ze stanem faktycznym. Pełna nazwa Beneficjenta 4

5 Proszę podać pełną nazwę Beneficjenta zgodnie z Planem Wdrażania Projektu. Osoba do kontaktu Proszę podać imię i nazwisko osoby do kontaktu, która jest w stanie udzielić szczegółowych informacji na temat treści Raportu Finansowego. Stanowisko w projekcie Proszę podać nazwę stanowiska osoby podanej do kontaktu Adres Proszę podać adres do korespondencji. Telefon Proszę podać telefon do osoby podanej do kontaktu Faks Proszę podać faks do korespondencji Proszę podać adres poczty elektronicznej osoby podanej do kontaktu DZIAŁANIA Szczegółowy opis stanu realizacji działań w okresie sprawozdawczym Proszę opisać działania, jakie zostały rzeczywiście zrealizowane w okresie, którego dotyczy Raport Finansowy. W kolumnie Opis stanu realizacji działania proszę odnieść się do informacji zawartych w Planie Wdrażania Projektu, w szczególności w następujących punktach: Opis projektu wraz z uzasadnieniem i listą działań Budżet, działania i harmonogram; Model zarządzania projektem; Informacja i promocja projektu i Funduszu. UWAGA! W trakcie składania pierwszego okresowego raportu finansowego należy uzupełnić oznaczoną kolorem szarym kolumnę Nazwa działania zgodnie z aktualnym Planem Wdrażania Projektu wraz z wyszczególnieniem numerów pozycji budżetowych, których dotyczy działanie (w tym osobno dla Funduszu Współpracy Dwustronnej). Tabela pozwala na dodawanie kolejnych wierszy. 5

6 Beneficjenci rozliczający koszty pośrednie w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty dodają na końcu tabeli pozycję Koszty pośrednie rzeczywiste oraz opisują zakres zrealizowanych działań. Kolumna Stopień rzeczowej realizacji działania (%) powinna wskazywać kumulatywną wartość procentową zrealizowanego działania (od początku jego realizacji) osiągniętą do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego objętego raportem (100% = działanie zakończone). Wartość procentowa jest ustalana w oparciu o subiektywną ocenę Beneficjenta i ma charakter deklaratywny. Stopień rzeczowego zaawansowania realizacji projektu Proszę określić procentowo stopień zaawansowania rzeczowego realizacji całego projektu na dzień składania Raportu okresowego (100% = projekt zakończony pod względem rzeczowym). Wskazana wartość powinna stanowić uśrednienie procentowego stopnia rzeczowej realizacji wszystkich działań w projekcie. Opis udziału i roli partnera/partnerów w projekcie w okresie sprawozdawczym Proszę odnieść się do informacji zawartych w Planie Wdrażania Projektu, w szczególności w następujących punktach: Opis Wnioskodawcy i Partnera Opis projektu wraz z uzasadnieniem i listą działań Budżet, działania i harmonogram; Model zarządzania projektem; Informacja i promocja projektu i Funduszu. Niezrealizowane działania planowane w okresie sprawozdawczym objętym raportem Proszę przedstawić opis działań, które zgodnie z Planem Wdrażania Projektu (pkt. Budżet, działania i harmonogram) powinny odbyć się w okresie, którego dotyczy Raport Finansowy ale Beneficjent zrezygnował z ich realizacji lub przesunął te działania na inny okres sprawozdawczy. Proszę podać przyczynę dla której działania te nie zostały zrealizowane oraz informację jakie inne działania są planowane w zamian za działania niezrealizowane i czy ww. zmiany wpływają na cele/rezultaty projektu. Proszę podać planowany termin realizacji przesuniętych działań. Ocena ryzyka nieosiągnięcia wskaźników i celów projektu Proszę odnieść się do informacji zawartych w Planie Wdrażania Projektu, w szczególności w punkcie Cele i wskaźniki oraz Zarządzanie ryzykiem. Proszę przedstawić analizę ryzyka nieosiągnięcia wskaźników i celów projektu aktualną na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego objętego raportem. Opis problemów występujących w realizacji projektu w okresie sprawozdawczym wraz z podjętymi działaniami zaradczymi Proszę opisać w szczególności następujące typy problemów (jeśli występują): problemy zaistniałe podczas współpracy z partnerem/-ami projektu; problemy zaistniałe podczas współpracy z podwykonawcami; problemy dotyczące rozliczania; problemy związane z realizacją umowy finansowej/porozumienia/decyzji; 6

7 problemy związane z informacjami wyszczególnionym w Planie Wdrażania Projektu w części Zarządzanie ryzykiem; Proszę podać propozycję działań zaradczych, które mogą zminimalizować lub wykluczyć problemy w projekcie. Opis wszystkich zmian Planu Wdrażania Projektu (chronologicznie) Proszę wskazać daty kolejnych modyfikacji Planu Wdrażania Projektu od początku realizacji projektu (za datę modyfikacji PWP uznaje się datę przekazania przez Operatora Programu informacji o zatwierdzeniu wnioskowanych zmian). WSKAŹNIKI Zarówno w przypadku wskaźników rezultatu jak i produktu kolumny Rezultat oraz Produkt należy uzupełnić w oparciu o zaakceptowany Plan Wdrażania Projektu (część Cele i wskaźniki). Formularz umożliwia dodawanie wierszy. Nazwa wskaźnika Proszę uzupełnić dane z Planu Wdrażania Projektu (część Cele i wskaźniki, kolumna Nazwa wskaźnika) Wartość bazowa Proszę uzupełnić dane z Planu Wdrażania Projektu (część Cele i wskaźniki, kolumna Wartość bazowa) Wartość docelowa określona w Planie Wdrażania Projektu Proszę uzupełnić dane z Planu Wdrażania Projektu (część Cele i wskaźniki, kolumna Wartość docelowa) Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym Proszę wpisać wartość, jaka została osiągnięta w okresie, którego dotyczy Raport Finansowy. Proszę nie sumować wskaźnika osiągniętego w obecnym okresie sprawozdawczym ze wskaźnikami z poprzednich okresów. W tym punkcie należy podać jedyne wartości wskaźników osiągniętych w obecnym okresie sprawozdawczym. 7

8 Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) Proszę wpisać wartość, jaka została osiągnięta w trakcie realizacji projektu do okresu, którego dotyczy Raport Finansowy. W tym punkcie proszę zsumować wskaźniki osiągnięte w obecnym okresie sprawozdawczym ze wskaźnikami z poprzednich okresów. Wartość wskaźnika uznaje się za osiągnięty w momencie rzeczowego zakończenia realizacji działania. Stopień realizacji wskaźnika (%) Proszę podać procentową wartość stanowiącą iloraz wartości wskazanej w pozycji Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) i wartości wskazanej w pozycji Wartość docelowa określona w Planie Wdrażania Projektu. ZAGADNIENIA HORYZONTALNE W przypadku wskazanych 6 zagadnień przekrojowych i horyzontalnych należy zaznaczyć poziom istotności dla zagadnień mających wpływ na realizację projektu w danym okresie sprawozdawczym. Opis działań w kierunku realizacji zagadnień horyzontalnych i przekrojowych w danym okresie sprawozdawczym Proszę opisać, w jaki sposób w okresie sprawozdawczym projekt realizował cele polityk horyzontalnych, zgodnie z celami Norweskiego Mechanizmu Finansowego FINANSE PODSUMOWANIE UWAGA: Zastosowane w niniejszej Instrukcji sformułowanie dofinansowanie należy rozumieć jako przyznane przez Operatora Programu środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Komórki, które wypełnia Beneficjent są wyróżnione na jasnoniebiesko, W komórkach oznaczonych kolorem jasnoszarym zostały zamieszczone formuły przeliczające. Żadna z komórek nie została zablokowana. Istnieje możliwość dodawania wierszy w tabelach. Wówczas należy zwrócić uwagę aby zachować poprawność formuł zastosowanych w przygotowanym szablonie formularza. Planowane wydatkowanie w PLN Wskazane w tej części dane powinny być zgodnie z umową finansową/porozumieniem finansowym/decyzją oraz Planem Wdrażania Projektu. 8

9 Całkowita kwota dofinansowania oraz wartość procentowa dofinansowania (ze środków NMF oraz FWD) Proszę podać całkowitą kwotę przyznanego dofinansowania, zgodnie z umową finansową/porozumieniem finansowym/decyzją oraz Planem Wdrażania Projektu ze środków NMF. UWAGA! Osobno należy wyszczególnić wartość dofinansowania Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu (FWD). Wartość ta stanowi część całkowitego dofinansowania wskazanego w umowie finansowej/porozumieniu finansowym/decyzji. Kwota wkładu własnego finansowego Proszę podać całkowitą kwotę wkładu własnego finansowego, zgodnie z umową finansową/porozumieniem finansowym/decyzją oraz Planem Wdrażania Projektu Kwota wkładu własnego niefinansowego (wolontariat) Proszę podać całkowitą kwotę wkładu własnego niefinansowego w postaci wolontariatu, zgodnie z umową finansową/porozumieniem finansowym/decyzją oraz Planem Wdrażania Projektu Koszty niekwalifikowalne Proszę podać całkowitą kwotę kosztów niekwalifikowalnych (jeżeli dotyczy) zgodnie z umową finansową/porozumieniem finansowym/decyzją oraz Planem Wdrażania Projektu. Rzeczywiste dotychczasowe wydatkowanie w PLN Wskazane w tej części dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym na dzień sporządzania Raportu Finansowego. Łączna kwota otrzymanego przez Beneficjenta dofinansowania z NMF Proszę podać łączną kwotę dotychczas otrzymanego dofinansowania ze środków NMF. UWAGA! Pozycja ta nie dotyczy PJB. Łączna kwota dofinansowania wydatkowanego przez Beneficjenta Proszę podać łączną kwotę wydatkowanego dofinansowania narastająco wraz z bieżącym okresem sprawozdawczym. UWAGA! Proszę o wyszczególnienie dodatkowo danych dot. wydatkowania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej. Łączna kwota współfinansowania wydatkowanego przez Beneficjenta Proszę podać łączną kwotę wydatkowanego współfinansowania narastająco wraz z bieżącym okresem sprawozdawczym. 9

10 Kwota wnioskowanej zaliczki Jeżeli wraz z Raportem Finansowym Beneficjent wnioskuje o płatność pośrednią proszę podać kwotę wnioskowanej kolejnej transzy dofinansowania. Pozycja jest wypełniana przez instytucje objęte zaliczkowym systemem płatności. W przypadku Końcowego Raportu Finansowego należy wskazać kwotę pozostałą do wypłaty. Przy zwrocie środków w pozycji tej proszę pozostawić 0. UWAGA! Warunkiem wnioskowania o kolejną transzę jest prawidłowość wydatkowania i rozliczenia 70% łącznej kwoty otrzymanego dotychczas dofinansowania. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta Operator Programu może wyrazić zgodę na wypłatę płatności pośredniej po osiągnięciu niższego poziomu wydatkowania Kwota zwróconego dofinansowania ze środków NMF Jeżeli dotyczy, proszę podać kwotę niewydatkowanego dofinansowania ze środków NMF, zwróconego wraz z końcem roku budżetowego (zgodnie z ustawą o finansach publicznych). Kwota odsetek bankowych Proszę podać kwotę całkowitych odsetek bankowych (jeżeli dotyczy) wygenerowanych od dnia wypłaty kwoty ostatniej transzy dofinansowania na wydzielonych do projektu rachunkach bankowych. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Planowane wydatki wg. aktualnego Planu Wdrażania Projektu Proszę wskazać kwoty planowane w projekcie w podziale na źródła finansowania zgodnie z Planem Wdrażania Projektu i umową finansową/porozumieniem finansowym/decyzją. Kwoty te powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w zakładce Finanse Podsumowanie, w części Planowane wydatkowanie w PLN. Kwota wydatków z poprzednich okresów sprawozdawczych (raportów okresowych) narastająco Proszę wpisać kwoty wydatków rozliczonych do tej pory tj. podsumować wydatki ze wszystkich poprzednich Raportów Finansowych (bez wydatków, które są rozliczane w obecnym Raporcie) w podziale określonym w kolumnie Źródła finansowania / Rodzaj wydatków. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym Proszę wpisać kwoty wydatków rozliczanych w obecnym okresie sprawozdawczym, objętym obecnym Raportem Finansowym w podziale określonym w kolumnie Źródła finansowania / Rodzaj wydatków. 10

11 Suma dotychczas poniesionych wydatków Pole przedstawia sumę kolumn Kwota wydatków z poprzednich okresów sprawozdawczych (raportów okresowych) narastająco oraz Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym i stanowi łączną kwotę dotychczas poniesionych wydatków w podziale określonym w kolumnie Źródła finansowania / Rodzaj wydatków. Wydatkowanie uzyskanego nieplanowanego przychodu w PLN Tabelę należy wypełnić tylko o ile beneficjent w trakcie realizacji projektu uzyskał nieplanowany przychód. Proszę podać kwotę przychodu, który nie był planowany w projekcie a został osiągnięty. Proszę podać kwotę wydatkowanego w danym okresie rozliczeniowym przychodu, który nie był planowany a został osiągnięty. Proszę przedstawić źródło i kalkulację uzyskania przychodu oraz wskazać działania w projekcie, na które został przeznaczony. UWAGA: Beneficjent - przed wydatkowaniem uzyskanego w projekcie nieplanowanego przychodu - powinien wystąpić do Operatora Programu w celu uzyskania decyzji Operatora dotyczącej zagospodarowania nieplanowanego przychodu ZESTAWIENIE WYDATKÓW Pozycje w budżecie w podziale na kategorie zgodnie z aktualnym Planem Wdrażania Projektu Proszę uzupełnić kolumnę wskazując wszystkie pozycje budżetu zgodnie z aktualnym Planem Wdrażania Projektu. UWAGA! W przypadku Beneficjentów, którzy zaplanowali w budżecie koszty pośrednie, należy dodać osobny wiersz na końcu formularza. Kwota wg. aktualnego Planu Wdrażania Projektu Proszę wskazać kwoty przewidziane do wydatkowania w ramach danej pozycji budżetowej zgodnie z aktualnym Planem Wdrażania Projektu. Kwota wydatków z poprzednich okresów sprawozdawczych (raportów okresowych) narastająco 11

12 Proszę wpisać kwoty wydatków rozliczonych do tej pory tj. podsumować wydatki ze wszystkich poprzednich Raportów Finansowych w ramach każdej pozycji budżetowej (bez wydatków, które są rozliczane w obecnym Raporcie) Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym Dla każdej pozycji budżetowej proszę wpisać kwoty wydatków rozliczanych w obecnym okresie sprawozdawczym, objętym obecnym Raportem Finansowym. Nie należy ujmować wydatków dla których w okresie sprawozdawczym zakończono rzeczową realizację działań, niemniej jednak wydatek związany z działaniem nie został poniesiony (nie nastąpił rozchód z konta lub kasy Beneficjenta). LISTA DOKUMENTÓW Proszę wskazać listę dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków wskazane w danym okresie sprawozdawczym w podziale na poszczególne kategorie i pozycje budżetowe. UWAGA! W przypadku Beneficjentów, którzy zaplanowali w budżecie koszty pośrednie rozliczane wg kosztów rzeczywistych, należy dodać osobny wiersz na końcu formularza. Nr ewidencji księgowej Proszę podać numer ewidencji księgowej, pod którym dokument został zaksięgowany w księgach Beneficjenta. Nazwa/Typ dokumentu, nr Proszę wpisać nazwę/typ (faktura, rachunek) i numer dokumentu. Tryb wyboru Wykonawcy/ Numer umowy Proszę wskazać tryb wyboru Wykonawcy oraz numer umowy w ramach której dokonano wydatku. W przypadku braku możliwości wskazania trybu wyboru Wykonawcy lub numeru umowy proszę uzupełnić Nie dotyczy Nazwa wydatku Proszę podać nazwę wydatku zgodnie z aktualnym Planem Wdrażania Projektu. Data wystawienia dokumentu 12

13 Proszę podać datę wystawienia dokumentu. Data zapłaty Proszę podać datę dokonania zapłaty. W przypadku wynagrodzeń należy wyszczególnić daty płatności wszystkich składowych wynagrodzenia poniesionych w okresie sprawozdawczym. Sposób zapłaty Proszę podać sposób, w jaki została dokonana zapłata (np. przelew, gotówka) Kwota dokumentu brutto Proszę podać łączną kwotę dokumentu w PLN, tj. sumę wszystkich pozycji na Fakturze VAT, Rachunku/Listy płac. Kwota wydatku kwalifikowalnego Proszę podać kwotę wydatku kwalifikowalnego w ramach dokumentu. Kwota VAT niekwalifikowalny Proszę podać łączną kwotę podatku VAT niekwalifikowalnego w projekcie (tzn. możliwego do odzyskania). W przypadku uznania VAT jako kwalifikowanego należy wstawić 0. Kwota wydatku niekwalifikowanego (innego niż VAT) Proszę podać (o ile dotyczy) kwotę wydatku wykazanego w fakturze, rachunku/liście płac jako wydatek niekwalifikowalny (nie związany z projektem) lub związany z projektem ale uznany za niekwalifikowalny w ramach projektu. HARMONOGRAM Planowane finansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu Proszę podać kwotę kosztów kwalifikowanych w podziale na źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu zgodnie z aktualnym Planem Wdrażania Projektu. Wskazane dane powinny być zgodne z informacjami podanymi w zakładce Źródła Finansowania. Proszę sporządzić uaktualniony harmonogram wydatkowania środków przez Beneficjenta w trakcie realizacji projektu, tj: w okresach sprawozdawczych, które się zakończyły - należy wpisać kwoty rzeczywistego wykonania/wydatkowania środków zgodnie z zatwierdzonymi dotychczas Raportami finansowymi. W przypadku braku zatwierdzenia poprzedniego raportu finansowego należy wskazać kwoty wynikające ze złożonego sprawozdania. dla przyszłych okresów sprawozdawczych należy uaktualnić planowane kwoty. 13

14 Kolumna Finansowanie narastająco pokazuje kwotę wydatkowania środków narastająco od początku realizacji projektu w podziale na źródła finansowania poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych projektu. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA Proszę podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania dokumentu. Jeśli dokument podpisują dwie osoby, w osobnej kolumnie proszę podać imię i nazwisko drugiej osoby upoważnionej do podpisania wniosku. Proszę uzupełnić pozostałe komórki pieczęć imienna, stanowisko, pieczęć Beneficjenta. Proszę wskazać datę podpisania oświadczenia. OŚWIADCZENIA OPERATORA/INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ Wypełnia Operator Programu/Instytucja Wspomagająca. 14

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na wdrożenie CSR zobowiązani są do przygotowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna

Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna Numer dokumentu: 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy nr do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Rozwój Polskich Uczelni

Raport finansowy nr do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Rozwój Polskich Uczelni Raport finansowy nr do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Rozwój Polskich Uczelni Numer : 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Numer umowy Przyznane

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. Załącznik nr 6 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) Pouczenie

Bardziej szczegółowo

1. Wniosek za okres: do...

1. Wniosek za okres: do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres: do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... ul./al./pl... nr domu:... nr lokalu:... miejscowość:...

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĄSTKOWY z wykonania zadania w ramach. PROGRAMU Wolontariat dla dziedzictwa. ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa

RAPORT CZĄSTKOWY z wykonania zadania w ramach. PROGRAMU Wolontariat dla dziedzictwa. ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport składa się na adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa na kopercie adnotacja: "Wolontariat dla dziedzictwa" pieczęć Zleceniobiorcy RAPORT CZĄSTKOWY z wykonania zadania

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski Rozliczanie Projektu Wniosek Beneficjenta o Płatność Opracował Stanisław aw Wysoczański ski Opis dokumentów księgowych Wszystkie dokumenty związane z projektem muszą być prawidłowo opisane. Nie opisujemy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange Podstawowe zasady rozliczania projektów dr Jolanta Lange Powodzenie projektu to.nie tylko podpisana umowa na jego realizację i dofinansowanie, ale również proces jego realizacji w zadeklarowanym czasie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole. WZÓR Załącznik nr 5 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania

Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania Wzór oświadczenia Oświadczenie przedstawia podział wydatków rozliczonych przez beneficjenta w danym wniosku o ze względu na źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 23.12.2015 WARSZAWA, styczeń 2015 UWAGA Niniejszy dokument jest uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Załącznik nr 5. Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: Załącznik nr 5 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL 2009 Wniosek Beneficjenta o płatność: dotyczy wszystkich projektów w ramach PO KL (zarówno konkursowych

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 65/713/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Umowa nr. o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zmiany Planu Wdrażania Projektu

Zmiany Planu Wdrażania Projektu Zmiany Planu Wdrażania Projektu Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Wdrażania Projektu (PWP) załącznik do umowy w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 UWAGI OGÓLNE

Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 UWAGI OGÓLNE Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 (dla wniosków o płatność beneficjenta wypełnianych w SL2014 i w wersji papierowej załącznik 1 do Wytycznych Ministra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka aktualizacja 31.07.2008 r. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

System monitorowania oraz przepływów finansowych w ramach Mechanizmów Finansowych

System monitorowania oraz przepływów finansowych w ramach Mechanizmów Finansowych System monitorowania oraz przepływów finansowych w ramach Mechanizmów Finansowych Beata Teodorczyk Aleksandra Guzowska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Krajowy Punkt Kontaktowy 13 grudnia 2010 r. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTACJI CELOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla WOJEWÓDZTWA XXX na 2017 r. Nr XX/POWER/DC/2017

UMOWA DOTACJI CELOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla WOJEWÓDZTWA XXX na 2017 r. Nr XX/POWER/DC/2017 Załącznik do uchwały Nr 51/2043/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. UMOWA DOTACJI CELOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego?

Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego? Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego? Jeśli organizacja otrzymała w tym roku dotację w ramach otwartego konkursu ofert, po zrealizowaniu zadania czeka ją sporządzenie sprawozdania.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania Wniosek o płatność Instrukcja wypełniania 1 Wniosek za okres do.. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... telefon:... faks:... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu:

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu: Instrukcja do wypełnienia Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007 2013 współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI Załącznik nr 4 Wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU KOŃCOWEGO W CZĘŚCI B Lp. Opis 1 DANE WYKONAWCY PROJEKTU Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008 pkt. 1 - należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU II. WNIOSKODAWCY z pola

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie. Przekazanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Zatwierdził:

Sporządził: Zatwierdził: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ WSPÓŁFINANSOWANIA Z EFS SKŁADANEGO POZA SYSTEMEM LSI Sporządził:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

Np. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU IW INTERREG III A

Np. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU IW INTERREG III A INSTRUKCJA DO WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU INTERREG III A 2004-2006 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Sprawozdanie powinno zostać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania. Sprawozdania końcowego z realizacji projektu/programu/grantu blokowego FM0027-GDL-00041-EV11. 14 grudnia 2007r.

Instrukcja wypełniania. Sprawozdania końcowego z realizacji projektu/programu/grantu blokowego FM0027-GDL-00041-EV11. 14 grudnia 2007r. Instrukcja wypełniania Sprawozdania końcowego z realizacji projektu/programu/grantu blokowego FM0027-GDL-00041-EV11 14 grudnia 2007r. 2 1 Wprowadzenie Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu/programu/grantu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo