Serwis. podatkowy VAT. wydanie specjalne nr WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwis. podatkowy VAT. wydanie specjalne nr 21. www.serwisvat.wip.pl WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU"

Transkrypt

1 Serwis podatkowy VAT Lipiec Sierpień Wrzesień 2014 r. issn WYSTAWIANIE FAKTUR W 2014 ROKU wydanie specjalne nr 21 KOMENTARZ Faktury zbiorcze pozwalają znacznie uprościć rozliczanie VAT str. 1 Przedsiębiorcy mają więcej czasu na udokumentowanie sprzedaży str. 1 Faktura na żądanie tylko przez 3 miesiące str. 2 Dokumentowanie możliwe do 30 dni przed dostawą str. 2 Zewidencjonowana pozycja powinna wskazywać ujmowaną fakturę str. 3 Zbiorcze fakturowanie upraszcza rozliczenia str. 4 Data zakończenia dostawy na fakturze dotyczy sprzedaży ciągłej str. 5 Uwaga na zmienione zasady przeliczania kwot z faktur w obcych walutach str. 5 Wzory faktur str. 7 Faktura VAT str. 7 Faktura uproszczona do 450 zł str. 8 Faktura w walucie obcej str. 9 Faktura z cenami brutto str. 10 Faktura korygująca dane nabywcy str. 11 Faktura zaliczkowa str. 12 Faktura końcowa str. 13 Faktura metoda kasowa str. 14 Faktura na sprzedaż zwolnioną str. 15 Faktura VAT RR str. 16 Faktura procedura marży towary używane str. 17 Faktura procedura marży dla biur podróży str. 18 Faktura procedura marży przedmioty kolekcjonerskie i antyki str. 19 Faktura procedura marży dzieła sztuki str. 20 Nota korygująca str. 21 ODPOWIEDZI EKSPERTÓW Z ZAKRESU FAKTUROWANIA Fakturę korygującą na zwrot towarów ujmujemy w rejestrze na bieżąco str. 22 Otrzymanie faktury korygującej czasami wymaga korekty deklaracji str. 23 Błędy na fakturze korygujemy notą lub fakturą korygującą str. 24 Usługa ubezpieczenia przedmiotu najmu może być zwolniona od VAT str. 25 Data sprzedaży na fakturze zaliczkowej nie jest wymagana str. 26 Podatek z faktury otrzymanej em odliczamy na zasadach ogólnych str. 27 Usługi wykonane do końca 2013 roku fakturujemy na starych zasadach str. 28 Usługi ciągłe wykazujemy na koniec okresu rozliczeniowego str. 29 Podatnicy zwolnieni od VAT dokumentują sprzedaż fakturami na żądanie nabywcy str. 29 Korygując deklaracje, trzeba pamiętać o podaniu przyczyn korekty str. 31 Z faktury dokumentującej sprzedaż na raty można odliczyć cały VAT str. 32 W 2014 roku nie wystawia się faktur wewnętrznych str. 33 O dacie rozliczenia dostawy wody i prądu wciąż decyduje faktura str. 35 Po zakończeniu usługi rachunkowej biuro przekazuje dokumenty zleceniodawcy str. 36 Podatnik nie ma obowiązku tłumaczenia zagranicznych faktur str. 36 O rozliczeniu usługi transportowej decyduje data jej wykonania str. 38 Dla najmu i mediów obowiązuje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego str. 39 Termin płatności na fakturze można ustalać w dowolny sposób str. 40 Ekspert radzi W każdą środę w godz eksperci magazynu odpowiadają na pytania Czytelników. Szczegóły w środku.

2

3 Faktury zbiorcze pozwalają znacznie uprościć rozliczanie VAT Nowe zasady fakturowania obowiązują już przeszło pół roku. Mimo to podatnicy wciąż mają problemy z ich prawidłowym stosowaniem. Wszystko przez to, że zmianie uległy nie tylko terminy wystawiania tych dokumentów, ale również ich treść. Od 1 stycznia 2014 r. faktura może być wystawiona do 30 dni przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub wykonaniem usługi (względnie otrzymaniem zapłaty lub jej części). Ten graniczny termin nie dotyczy jednak niektórych transakcji, jeżeli faktura wskazuje, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Ustawodawca zrezygnował z koncepcji powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z datą wystawiania faktury. Powstaje on obecnie najczęściej z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. W konsekwencji zwiększyła się swoboda podatników w zakresie obowiązkowych terminów fakturowania. Przedsiębiorcy mają więcej czasu na udokumentowanie sprzedaży Od nowego roku podstawową zasadą jest wystawianie faktury najpóźniej 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu: wykonania dostawy towaru lub usługi, otrzymania przed czynnością całości lub części zapłaty. Obowiązujący od początku funkcjonowania ustawy o VAT termin 7-dniowy przestał obowiązywać z końcem 2013 roku. W efekcie podatnicy otrzymali możliwość wystawiania jednej zbiorczej faktury dla kontrahenta za cały okres rozliczeniowy. Co istotne, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT konieczność fakturowania otrzymanych zaliczek czy przedpłat nie dotyczy: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), zdarzeń, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, tj. przede wszystkim czynności w zakresie mediów (dostaw energii i gazu, świadczenia usług telekomunikacyjnych, dystrybucji energii, dostarczania wody, odprowadzania ścieków, recyklingu), usług ochrony, najmu, leasingu, dzierżawy oraz obsługi prawnej i biurowej. Należy pamiętać (choć nie wynika to wprost z brzmienia przepisów), że przedsiębiorca ma możliwość uniknięcia wielokrotnego wystawiania faktur zaliczkowych i faktury końcowej w sytuacji, gdy wszystkie te czynności zamykają się w jednym miesiącu kalendarzowym. Jeden dokument podsumowujący tę transakcję może zostać wystawiony do 15. dnia kolejnego miesiąca. Natomiast dla niektórych rodzajów transakcji określony został szczególny termin fakturowania (art. 106i ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o VAT). Dotyczy on: usług budowlanych i budowlano-montażowych w tym przypadku fakturę można wystawić do 30. dnia od wykonania tych usług, dostawy książek drukowanych fakturę można wystawić do 60. dnia od wydania towarów. Jeśli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw termin ten jest wydłużony do 120 dni od pierwszego wydania tych towarów, drukowania książek taką sprzedaż można udokumentować do 90. dnia od wykonania usługi, usług tzw. mediów, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, obsługi prawnej i biurowej tego typu czynności można zafakturować z upływem terminu płatności, zwrotu opakowań fakturę trzeba wystawić do 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania; jeśli w umowie tego terminu 1 Numer specjalny 21

4 nie określono, to czynność ta podlega zafakturowaniu najpóźniej 60. dnia od wydania opakowania. Należy zwrócić uwagę na pewne problemy natury praktycznej, które pojawiają się na gruncie stosowania nowych zasad fakturowania. Po pierwsze, wystawienie faktury dokumentującej dane świadczenie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana czynność została wykonana. Może to negatywnie wpłynąć na rozliczenia podatkowe, w szczególności po stronie nabywcy. Należy zauważyć, że nabywca może nawet nie zdążyć otrzymać stosownej faktury, związanej ze świadczeniem otrzymanym w danym miesiącu, przed terminem płatności zaliczek na podatek dochodowy (20. dzień następnego miesiąca) bądź rozliczenia VAT (25. dzień miesiąca następnego, przy wyborze rozliczeń miesięcznych). W konsekwencji może to oznaczać, że w momencie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy bądź w momencie rozliczania VAT za dany miesiąc podatnik nie jest uprawniony do uznania danego wydatku za koszt podatkowy oraz uniemożliwi mu to odliczenie VAT w związku z danym świadczeniem. Ponadto jeżeli dana faktura dokumentuje kilka świadczeń wykonanych w różnych terminach, których wartość została wyrażona w walucie obcej, podatnik zobowiązany jest do przeliczenia każdej pozycji według właściwego dla niej kursu. Jest to rezultatem zmiany reguł rozpoznawania obowiązku podatkowego. W tym miejscu należy przypomnieć, że w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Zatem jeżeli faktura ujmuje kilka transakcji rozliczanych w walucie obcej (na co pozwalają obecne przepisy), w stosunku do których obowiązek podatkowy wystąpił w różnych dniach, to do przeliczenia kwot VAT na PLN należy zastosować odpowiednie dla tych dni kursy walut. Faktura na żądanie tylko przez 3 miesiące W aktualnych przepisach ustawodawca wskazał wprost graniczny termin, w którym sprzedawca ma obowiązek wystawiania faktur na żądanie klienta. Na zgłoszenie chęci otrzymania faktury nabywca ma 3 miesiące. Termin ten liczony jest od końca miesiąca, w którym wystąpiła sprzedaż. Po upływie tego terminu sprzedawca (wedle uznania) może wystawić fakturę bez żadnych negatywnych konsekwencji. Dokument ten sprzedawca wystawi: nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży (bądź otrzymania zaliczki) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym wystąpiły te czynności, nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania jeżeli nastąpiło to po upływie miesiąca wykonania fakturowanej czynności. Dokumentowanie możliwe do 30 dni przed dostawą Ponieważ wystawienie faktury nie kreuje momentu powstania obowiązku podatkowego, to może pojawić się sytuacja, kiedy to sprzedawca (by szybciej uzyskać zapłatę) wystawi dokument sprzedażowy przed wykonaniem transakcji (tzw. faktura ex ante). Od 1 stycznia 2014 r. faktura generalnie może być wystawiona do 30 dni przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub wykonaniem usługi (względnie otrzymaniem płatności lub jej części). Również od tej zasady ustawodawca przewidział pewne wyjątki. Otóż, jeżeli faktura wskazuje, jakiego okresu dotyczy, to można ją wystawić także wcześniej, niż przed 30. dniem. Dotyczy to: czynności rozliczanych w okresach rozliczeniowych, 2 Serwis podatkowy VAT

5 dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług komunalnych (tzn. dotyczących zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów), usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług stałej obsługi prawnej i biurowej. W tych przypadkach ustawodawca nie ogranicza w żaden sposób dolnego terminu, w jakim zafakturować można kontrahenta. Zatem to, co do końca 203 roku budziło liczne wątpliwości czyli możliwość wystawienia faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego (wykonaniem czynności, otrzymaniem zaliczki) jest obecnie możliwe. Należy jednak mieć nadzieję, że taka czynność nie będzie, w ocenie organów podatkowych, skutkowała uznaniem wystawionej faktury za pustą i jednocześnie obligującą do zapłaty VAT na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Co również ważne, fakturę można wystawić także przed otrzymaniem zaliczki (ale nie wcześniej niż 30. dnia) bez potrzeby wystawiania faktur pro forma. Z pewnością zmniejsza to ilość pracy administracyjnej potrzebnej do rozliczania zaliczek. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że także w aktualnym stanie prawnym wystawiane faktury zaliczkowe muszą zawierać m.in. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku. Treść tej regulacji wydaje się być niezgodna z przepisami unijnymi. Otóż prawo unijne ściśle określa, jakich elementów faktury może wymagać od podatników polski ustawodawca. Są to m.in. kwota podatku, stawka podatku, podstawa opodatkowania kwota netto, dotyczące wyłącznie przedmiotu opodatkowania. Tym samym polski ustawodawca nie jest uprawniony do żądania od podatników, by wykazywali na fakturach zaliczkowych nie tylko dane wprost dotyczące czynności objętej opodatkowaniem (a więc dotyczące czynności otrzymania zaliczki), ale również dane dotyczące całego zamówienia bądź umowy, tzn. dane wykraczające poza zakres opodatkowania na moment wystawienia faktury zaliczkowej. Z perspektywy nabywcy w przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub przed wykonaniem usługi warto pamiętać, że prawo do obniżenia podatku należnego zasadniczo powstaje dopiero z chwilą nabycia tego prawa lub wykonania usługi. Tym samym dopiero w momencie realizacji transakcji ziści się jeden z warunków niezbędnych do realizacji prawa do odliczenia. Samo otrzymanie faktury nie może dla podatnika być automatycznie przesłanką do odliczenia VAT. W celu zmniejszenia ryzyka, że przedsiębiorca będzie otrzymywał faktury przed wykonaniem transakcji, warto wcześniej ustalić z kontrahentami warunki fakturowania poszczególnych czynności. Zewidencjonowana pozycja powinna wskazywać ujmowaną fakturę Zmiany w zakresie fakturowania wiążą się również z koniecznością dostosowania prowadzonej ewidencji sprzedaży do celów VAT. Zgodnie, bowiem z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek ewidencjonowania wykonywanych czynności według zasad określonych w tym przepisie. Dotychczas podatnicy zazwyczaj wykazywali transakcje, opierając ewidencję sprzedaży na fakturze. To do niej dopisywane były wymagane przez ustawodawcę dane, tj. w zakresie sprzedaży wartość netto transakcji i wysokość podatku należnego. Ponieważ od 1 stycznia 2014 r. podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur w krótkim okresie po sprzedaży czy też mogą fakturować z wyprzedzeniem (przed 3 Numer specjalny 21

6 momentem, gdy należy czynność zewidencjonować), pewnym problemem okazać się może metodologia prowadzenia rejestru transakcji. Z jednej strony przedsiębiorcy mogą bazować na dotychczas stosowanej metodologii i wystawiać faktury na bieżąco (w związku z dokonywaną transakcją) oraz ją ewidencjonować. Innym rozwiązaniem (w przypadku wystawienia faktur w terminie późniejszym niż sprzedaż) jest ewidencjonowanie transakcji za pomocą innych dowodów potwierdzających zaistnienie danej czynności (np. wydań magazynowych, otrzymanych zamówień itp.). Warto pamiętać, że ustawodawca nie obliguje podatnika do wskazywania w ewidencji numerów faktur potwierdzających sprzedaż. Niezależnie od tego warto jednak, aby dokumentacja podatkowa przedsiębiorcy pozwalała na połączenie danej pozycji w ewidencji z fakturą. Przydatne będzie to szczególnie podczas weryfikacji rozliczeń podatnika przez organy podatkowe bądź skarbowe. Z kolei mając na uwadze, że: ustawodawca nie wskazuje wprost, w jakim terminie należy tworzyć ewidencję, a zatem taką możliwość podatnik ma przynajmniej do momentu złożenia deklaracji VAT (25. dzień miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego) oraz termin na wystawienie faktur dokumentujących transakcje upływa 15. dnia miesiąca kolejnego po transakcji korzystnym rozwiązaniem może okazać się wstrzymanie utworzenia ewidencji do 15. dnia kolejnego miesiąca. W efekcie rejestr sprzedaży nie jest przygotowywany na bieżąco, ale bazuje na wystawionych fakturach. Istotne jest wtedy, by na etapie wystawiania faktur przedsiębiorca był w posiadaniu rzetelnie zgromadzonych danych, w zakresie określonej sprzedaży, tak by nie pominąć żadnej transakcji podczas tworzenia dokumentacji po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Przedsiębiorcy powinni też pamiętać, że wystawiając faktury ex ante, nie powinni automatycznie wpisywać transakcji do rejestru VAT. Z czynnością tą należy wstrzymać się do momentu powstania obowiązku podatkowego. Zbiorcze fakturowanie upraszcza rozliczenia Ustawodawca, tworząc nową metodologię fakturowania, zmodyfikował dotychczasowe regulacje wskazane w rozporządzeniu fakturowym. Wprowadzone zmiany skutecznie dostosowały przepisy dotyczące faktur do nowych zasad powstawania obowiązku podatkowego. Na szczególną uwagę zasługuje umożliwienie fakturowania zbiorczego (np. do 15. dnia następnego miesiąca), co pozwoli zaoszczędzić przedsiębiorcom zarówno czas, jak i wysiłek administracyjny. Sprzedawcy nie muszą już kumulować wystawianych dokumentów, a nabywcy często otrzymają jedną fakturę, na podstawie której zaksięgują wszystkie transakcje zakupowe z całego miesiąca. Uproszczenie widoczne jest przede wszystkim w przypadku przedsiębiorstw mających częste transakcje sprzedażowe/zakupowe z jednym kontrahentem. W praktyce dostosowanie przepisów w zakresie wystawiania faktur zaliczkowych ex ante do częstej praktyki podmiotów gospodarczych pozwoli uniknąć zbędnej pracy administracyjnej i sporów z organami podatkowymi. Często bowiem zdarzało się, że kontrahenci żądali wystawienia odpowiedniego dokumentu, na podstawie którego taką zaliczkę wypłacali a dokumentem tym nie była pro forma tylko zwykła faktura VAT. Skoro więc kalkulacja VAT oderwana została w zasadzie od faktury, to istotny jest dostęp pracowników do wiedzy z zakresu momentu wykonania czynności (dostawy towaru, wykonania usługi). Wymagać to może zmian w procedurach wewnętrznych przedsiębiorstw 4 Serwis podatkowy VAT

7 i przeszkolenia osób odpowiedzialnych za rozliczenie podatku. Również bez wątpienia zmiany w zakresie oprogramowania wykorzystywanego do rozliczeń VAT powinny być dostosowane do specyficznej działalności danego podatnika i przyjętej (wobec istniejącej dowolności) praktyki fakturowania. Szczególnie w początkowym okresie warto też weryfikować działanie systemu finansowo-księgowego. W szczególności należy mieć na uwadze to, jak radzi sobie z fakturami wystawionymi ex post (po sprzedaży) i ex ante (przed sprzedażą) oraz dokumentami zbiorczymi. Całość działań dostosowawczych powinna następować równolegle ze szczegółową analizą warunków transakcji i postanowień umownych. Wskutek wprowadzonych zmian od nowego roku szczególnego znaczenia nabrały bowiem porozumienia między kontrahentami odzwierciedlone w umowach i warunkach transakcji. Mogą one determinować zarówno termin wystawienia faktur, jak i moment powstania obowiązku podatkowego. Data zakończenia dostawy na fakturze dotyczy sprzedaży ciągłej Należy pamiętać, że w ustawie o VAT znajduje się przepis m.in. określający, które elementy powinny się obowiązkowo znaleźć na fakturze. Regulacje te są zasadniczo powtórzeniem przepisów, jakie od 1 stycznia 2013 r. zawarte były w rozporządzeniu dotyczącym wystawiania faktur. Warto jednak zwrócić uwagę na art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem faktura powinna zawierać m.in. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, jeśli taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Regulację tę trzeba powiązać przede wszystkim z faktem, że w myśl nowych przepisów obowiązek podatkowy powstaje przede wszystkim z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). PRZYKŁAD Podanie tej daty na fakturze ma zatem wskazywać na moment powstania obowiązku podatkowego. Jest to ważne nie tylko dla sprzedawcy, ale także dla nabywcy, gdyż data ta wyznacza dla niego moment odliczenia podatku naliczonego. Przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości co do tego, jak rozumieć pojęcia data zakończenia dostawy towarów oraz data zakończenia wykonywania usług. Określenie to należy powiązać przede wszystkim z zapisami zawartymi w art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT, które umożliwiają uznanie, że dostawy towarów bądź usługi dla których w związku z ich dokonywaniem bądź świadczeniem są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń zostają traktowane jako wykonane z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego. Dla takich to właśnie dostaw towarów czy też świadczenia usług właściwa będzie data zakończenia dostaw czy też zakończenia świadczenia usług. To ona wyznaczać będzie moment powstania obowiązku podatkowego. DOSTAWY POWTARZAJĄCE SIĘ Firma X dostarcza w sposób powtarzający się towary firmie Y. Strony umówiły się na rozliczanie tych dostaw w okresach trzytygodniowych, np. od poniedziałku 6 stycznia do niedzieli 26 stycznia 2014 r.; od poniedziałku 27 stycznia do niedzieli 16 lutego 2014 r. Dostawy zostały zakończone odpowiednio 26 stycznia oraz 16 lutego 2014 r. Niezależnie od tego, ile dostaw nastąpiło w tym okresie, na fakturze jako datę zakończenia dostawy należało wpisać odpowiednio 26 stycznia oraz 16 lutego 2014 r. Uwaga na zmienione zasady przeliczania kwot z faktur w obcych walutach Podatnicy muszą pamiętać, że w związku z nowymi zasadami określania obowiązku podatkowego w VAT zmianie uległy także zasady przeliczania 5 Numer specjalny 21

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

ABC FAKTUROWANIA W 2014 ROKU

ABC FAKTUROWANIA W 2014 ROKU ABC FAKTUROWANIA W 2014 ROKU ABC fakturowania w 2014 roku W tej publikacji m.in.: Przedsiębiorcy mają więcej czasu na udokumentowanie sprzedaŝy Faktura na Ŝądanie tylko przez 3 miesiące Dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

Fakturowanie sprzedaży w 2017 roku

Fakturowanie sprzedaży w 2017 roku Fakturowanie sprzedaży w 2017 roku Praktyczne wyjaśnienia ekspertów 55 PRZYKŁADÓW ROZWIĄZAŃ BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY W 2017 PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW 55 PRZYKŁADÓW ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany

VAT 2014 Najważniejsze zmiany. VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 Najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany VAT 2014 najważniejsze zmiany Moment powstania obowiązku podatkowego data sprzedaży 1. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

Fakturowanie sprzedaży w 2017 roku

Fakturowanie sprzedaży w 2017 roku Fakturowanie sprzedaży w 2017 roku Praktyczne wyjaśnienia ekspertów 55 PRZYKŁADÓW ROZWIĄZAŃ BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY W 2017 PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW 55 PRZYKŁADÓW ROZWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w praktyce

Faktury VAT w praktyce Faktury VAT w praktyce Informacje ogólne Miejscowość: Katowice Termin: 2017-03-31 Cena: 490 PLN + 23% VAT Czas trwania: 1 dzień Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Prowadzący Ekspert

Bardziej szczegółowo

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014

Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Odliczenie VAT z faktur kosztowych zmiany od 2014 Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o VAT od 2014 r., dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązująca

Bardziej szczegółowo

VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT

VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 27 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o fakturowaniu zmiany część I

Wszystko o fakturowaniu zmiany część I Wszystko o fakturowaniu zmiany 2014 - część I Faktura - terminy wystawienia Kwestię terminów wystawiania faktur VAT regulują przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z 11 marca 2004 r. Zasadniczo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.*

Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.* Terminy wystawiania faktur w transakcjach krajowych w 2014 r.* Czynność objęta obowiązkiem podatkowym dokonanie dostawy towarów/ wykonanie dokonanie dostawy towarów/ wykonanie na rzecz innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Ustawa okołobudżetowa - kwestie podatku VAT w dalszym ciągu wymagają regulacji

Ustawa okołobudżetowa - kwestie podatku VAT w dalszym ciągu wymagają regulacji Ustawa okołobudżetowa - kwestie podatku VAT w dalszym ciągu wymagają regulacji Warszawa, 26.10.2010 Autor: Robert Oliwa, doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. podatkowych Data: 2010-10-26 JEDNA CZY DWIE

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług zmiany od 1.01. 2014r. www.finanse.mf.gov.pl/vat Zmiana ustawy VAT od dnia 1 stycznia 2014r. ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Co powinno być na fakturze? Gdynia, 10 lutego 2014 WYGL D FAKTURY Brak przepisów określających formę faktury; Brak określenia kolejności poszczególnych elementów faktury;

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 462116 Temat: VAT w aktualnym stanie prawnym oraz przewidywane kierunki zmian przepisów na 2016 rok. 19 Kwiecień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN 978-83-64227-11-0

Bardziej szczegółowo

Faktura powinna dokumentować zdarzenia

Faktura powinna dokumentować zdarzenia Konsekwencje podatkowe przekroczenia terminu wystawienia faktury Paweł Barnik, Karolina Gierszewska Na gruncie podatku od towarów i usług podstawowym dokumentem potwierdzającym czynności sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT

Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT Pragniemy Państwa zaprosić na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 Wybór zmian dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w roku 2014.

Bardziej szczegółowo

1. Stosowanie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia - omówienie praktyki stosowania przepisów.

1. Stosowanie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia - omówienie praktyki stosowania przepisów. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 458316 Temat: Kompendium podatku VAT - Omówienie problematyki oraz projektowanych zmian na 2016 rok wynikających z projektu PIS z 15.09.2015 7-8 Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Obowiązek podatkowy Zasada ogólna Obowiązek podatkowy 1. Obowiązek powstaje podatkowy z chwilą dokonania dostawy towarów lub

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT

Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista

Bardziej szczegółowo

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku.

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do za wczesnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 757017 Temat: odw-kompendium podatku VAT - Podatek VAT a JPK, Fakturowanie, odliczenia i zwrot nadwyżki podatku naliczonego 24-30 Sierpień Częstochowa, Hotel

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 1.

Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porównanie cz. 1. Obowiązek podatkowy w 2013 r. i w 2014 r. porówna cz. 1. Czynność podlegająca opodatkowaniu Moment powstania podatkowego w 2013 r. czynności objęte szczególnym obowiązkiem wyda towaru/ podatkowym sprzedaż

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Warszawa, 16 września 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Definicja faktury Od 1 stycznia 2014 r. ustawodawca wprowadził do słowniczka VATu nowe definicje:

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r.

Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 17.01.2014 Podatek od towarów i usług zmiany 01.10.2013 r. I 01.01.2014r. 53-654Wrocław tel.: +48 71 78 66 724 fax :+48 71 78 66 750 www.us-staremiasto.wroc.pl ustawy zmieniajace ustawę o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia sprzedaży towarów z załącznika nr. 11 oraz usług budowlanych.

1. Realizacja przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia sprzedaży towarów z załącznika nr. 11 oraz usług budowlanych. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 757117 Temat: Kompendium VAT - Podatek VAT w 2017 roku pół roku po nowelizacji. Aspekty praktyczne stosowania przepisów. Problematyka wynikająca z raportowania

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Nieodpłatne wydania towarów Przemysław Skorupa, starszy menedżer w Deloitte Nieodpłatne wydania towarów - nowa definicja: Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT

Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT 7 stycznia 2010r. Opodatkowanie zaliczek VAT oraz CIT Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TAXFIN Zaliczka nie stanowi przychodu Art. 12 ust. 4. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Do przychodów

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 1

Zmiany w przepisach w praktyce część 1 Zmiany w przepisach w praktyce część 1 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT nowa podstawa opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zaliczki na 100% wartości zamówienia

Rozliczenie zaliczki na 100% wartości zamówienia Rozliczenie zaliczki na 100% wartości zamówienia Przedsiębiorcy bardzo często wymagają od swoich klientów (szczególnie nowych) dokonania przedpłaty na poczet przyszłej dostawy lub wykonania usługi. Wybierając

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w świetle przepisów o podatku akcyzowym

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w świetle przepisów o podatku akcyzowym Podmioty dokonujące sprzedaży energii elektrycznej w kraju nabywcom końcowym, które wcześniej nie były podatnikami, zobowiązane są do zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego. Ustawa o

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 Odliczanie podatku Vat na nowych zasadach zwracamy uwagę na największe trudności i wyjaśniamy zawiłości w tym zakresie. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo W przypadku niewystawienia faktur sprzedażowych przez poprzednika prawnego niezbędne jest ich wystawienie przez następcę prawnego i złożenie w imieniu poprzedniej spółki korekty deklaracji VAT. Jestem

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: VAT W INSTYTUCJACH KULTURY AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY 2015-2016 Data: 29 stycznia 2016, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

VAT 2013, zmiany w obsłudze fakturowania. Bogdan Zatorski

VAT 2013, zmiany w obsłudze fakturowania. Bogdan Zatorski VAT 2013, zmiany w obsłudze fakturowania Bogdan Zatorski 2013 Ścisła harmonizacja VAT w UE 1. Dyrektywy 2006/112/WE i 2010/45/ UE, Kierunek zmian: - jednolite zasady VAT w UE - równoprawne faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna 1 Rodzaje faktur vat Faktura vat Faktura vat MP Faktura vat marża Faktura vat wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć VAT lekcja 5

Zrozumieć VAT lekcja 5 Spis treści Zrozumieć VAT: lekcja 5 Dokumentowanie dla celów VAT... 3 Faktura VAT jako podstawowy dokument w rozliczeniach VAT... 3 Przepisy ogólne dotyczące faktur VAT zapisy ustawy... 4 Co w szczególności

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część II TERMIN WYSTAWIENIA FAKTURY VAT do 31 grudnia 2012 r. 9. 1. Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania

Bardziej szczegółowo

rok, w którym jest wystawiana faktura

rok, w którym jest wystawiana faktura Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/1950/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. Rozdział 1 Zasady zawierania umów sprzedaży oraz sporządzania i numeracji faktur sprzedaży 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie MASZEWO i jej jednostkach i zakładach budżetowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Studium VAT, czyli kompleksowo o zasadach i mechanizmach opodatkowania transakcji VAT w Polsce i w obrocie międzynarodowym

Studium VAT, czyli kompleksowo o zasadach i mechanizmach opodatkowania transakcji VAT w Polsce i w obrocie międzynarodowym Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Studium VAT, czyli kompleksowo o zasadach i mechanizmach opodatkowania transakcji VAT w Polsce i w obrocie międzynarodowym Szkolenie 4-dniowe:

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r.

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. CEL: Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie uczestnikom praktycznej

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W pierwszej części artykułu (Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 1/2009) zostały opisane sytuacje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury DZIAŁ XI DOKUMENTACJA Rozdział 1 Faktury Art. 106. (uchylony). Art. 106a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: 1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łyse jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo