AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy i Ja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy i Ja"

Transkrypt

1 Local knowledge. Global power. AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy i Ja aspekty operacyjne

2 Najważniejsze dokumenty Wniosek z Ankietą Zdrowia Skierowanie na badania Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wniosek o wypłatę świadczenia Poufny kwestionariusz finansowy 2

3 Ogólne zasady wypełniania formularzy Czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub granatowym kolorem Każda litera i znak muszą być wpisane do oddzielnych pól Przy błędzie przekreślamy jedną ciągłą linią, wpisując obok poprawną informację i ubezpieczający składa podpis Wyrazy kilkuczłonowe oddzielamy jednym pustym polem Datę stanowi: dzień, miesiąc, pełny rok Nr telefonów poprzedzamy kierunkowym Pole wyboru składające się z jednej kratki wypełniamy X lub zostawiamy puste 3

4 WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY Zasady wypełniania Dane osobowe UBEZPIECZAJĄCEGO konieczne do procesowania wniosku nr telefonu obligatoryjny Kod kraju Nr aktualizacji wniosku Produkt, miesiąc i rok 4

5 WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY Zasady wypełniania Dane osobowe Ubezpieczonego wypełniane wyłącznie w przypadku gdy jest różny od Ubezpieczającego 5

6 WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY Zasady wypełniania Dane Uposażonego lub Uposażonych. Jeżeli Uposażonych więcej niż dwóch dodatkowy druk. Podział świadczenia między Uposażonych w 100% z dokładnością do 1% Odnośniki 6

7 WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY Zasady wypełniania Wybór wariantu produktu Nr wniosku Nr indywidualnego rachunku bankowego Okres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, wysokość składki i częstotliwość opłacania Zgoda na przejecie przez Ubezpieczonego praw i obowiązków Ubezpieczającego wynikające z umowy na wypadek jego śmierci lub braku zdolności do czynności prawnych Wybór książeczki do wpłat Cel ubezpieczenia, przykład zabezpieczenie rodziny, kredytu Ankieta zdrowia Ubezpieczonego 7

8 WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY Zasady wypełniania Dodatkowy opis i szczegółowe informacje do odpowiedzi tak pytań na ankiecie medycznej Dokładny opis wykonywanego zawodu, zakresu obowiązków należy podać nazwę wykonywanego zawodu, stanowisko, charakter wykonywanej pracy (w przypadku wykonywania prac fizycznych należy dokładnie opisać zakres czynności) 8 Dokładny opis hobby (w przypadku uprawianych niebezpiecznych sportów określić rodzaj sportu; sposób i częstotliwość uprawiania, określić czas uprawiania (np. podać od kiedy); podać nazwę klubu/organizacji w której jest zrzeszony itp.)

9 WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY Zasady wypełniania Dane placówki medycznej w której leczy się klient Dane placówki do której został skierowany klient na badania w związku z Umową Ubezpieczenia Obowiązkowe Oświadczenia Ubezpieczającego Podpis do obowiązkowych świadczeń Numer właściwego OWU Podpisy wzorcowe Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 9

10 Skierowanie na badania - zasady wypełniania Zakres badań wymagania zależne od wieku Ubezpieczonego/Kwoty Świadczenia z tytułu śmierci Dane osobowe ubezpieczonego Adres gabinetu lekarskiego skierowanie do placówki z listy placówek medycznych Oświadczenie niezbędne do przeprowadzenia badania na obecność wirusa HIV 10

11 Ocena ryzyka Wiek/SU Do Powyżej Ankieta Zdrowia Zakres 3 Zakres 4 Zakres Ankieta Zdrowia Zakres 2 Zakres 4 Zakres 5 Zakres Ankieta Zdrowia Zakres 2 Zakres 4 Zakres 5 Zakres 5 Zakres 5 Zakres 1 Zakres 2 Zakres 3 Zakres 4 Zakres 5 Ankieta Zdrowia Ankieta Zdrowia Ankieta Zdrowia Ankieta Zdrowia Ankieta Zdrowia badanie lekarskie - przedmiotowe badanie lekarskie - przedmiotowe badanie lekarskie - przedmiotowe badanie lekarskie - przedmiotowe badanie ogólne moczu badanie ogólne moczu badanie ogólne moczu badanie ogólne moczu morfologia z rozmazem morfologia z rozmazem morfologia z rozmazem morfologia z rozmazem cholesterol całkowity cholesterol całkowity cholesterol całkowity cholesterol całkowity cholesterol - HDL cholesterol HDL cholesterol HDL cholesterol HDL cholesterol - LDL cholesterol - LDL cholesterol - LDL cholesterol - LDL trójglicerydy trójglicerydy trójglicerydy trójglicerydy glukoza na czczo glukoza na czczo glukoza na czczo glukoza na czczo kreatynina, kwas moczowy kreatynina, kwas moczowy kreatynina, kwas moczowy kreatynina, kwas moczowy bilirubina całkowita bilirubina całkowita bilirubina całkowita bilirubina całkowita aminotransferaza asparaginianowa AspAT aminotransferaza asparaginianowa AspAT aminotransferaza asparaginianowa AspAT aminotransferaza asparaginianowa AspAT aminotransferaza alaninowa-alat aminotransferaza alaninowa-alat aminotransferaza alaninowa-alat aminotransferaza alaninowa-alat gammaglutamylotransferaza GGTP gammaglutamylotransferaza GGTP gammaglutamylotransferaza GGTP gammaglutamylotransferaza GGTP antygen HBsAg antygen HBsAg antygen HBsAg przeciwciała anty-hcv przeciwciała anty-hcv przeciwciała anty-hcv przeciwciała anty-hiv przeciwciała anty-hiv przeciwciała anty-hiv EKG - spoczynkowe EKG - spoczynkowe EKG -spoczynkowe 11 próba wysiłkowa (EKG wysiłkowe)

12 Przykłady, ćwiczenia Pan Kowalski, wiek 35 lat Suma Ubezpieczenia zł Pani Aegonowska, wiek 25 lat Suma Ubezpieczenia zł Pan Inwestycyjny, wiek 38 lat Suma Ubezpieczenia zł Ankieta Zdrowia Ankieta Zdrowia Zakres 3 Ankieta Zdrowia badanie lekarskie - przedmiotowe badanie ogólne moczu morfologia z rozmazem cholesterol całkowity cholesterol HDL cholesterol - LDL trójglicerydy glukoza na czczo kreatynina, kwas moczowy bilirubina całkowita aminotransferaza asparaginianowa AspAT aminotransferaza alaninowa-alat gammaglutamylotransferaza GGTP antygen HBsAg przeciwciała anty-hcv przeciwciała anty-hiv 12

13 WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY Zasady wypełniania Dodatkowe i dobrowolne oświadczenia Ubezpieczonego Dodatkowe i dobrowolne oświadczenia Ubezpieczającego Dane i podpis Specjalisty 13

14 WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY Zasady wypełniania Potwierdzenie dla klienta wniosku o zawarcie (wypełnione zgodnie z danymi zawartymi we wniosku) oraz blankiet pierwszej wpłaty 14

15 WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY Zasady wypełniania Wypełnione i podpisane przez Klienta i Specjalistę strony od 1 do 7 stanowią właściwy, kompletny formularz wniosku, który należy przesłać do AEGON Wnioski dostarczone ostatniego dnia roboczego miesiąca, procesowane są wg kolejności ich otrzymania, co nie gwarantuje ich spolisowania w tym miesiącu 15

16 Procesowanie dokumentów Spisanie wniosku z Klientem Agent kieruje klienta na badania Wymagania zależne od wieku Ubezpieczonego/Kwoty Świadczenia z tytułu śmierci Skierowanie na badanie Placówka medyczna przesyła dokumenty do AEGON NIE do Agenta! Ocena ryzyka bez wykonywania badań Ocena ryzyka Polisowanie Akceptacja wniosku Skierowanie przez AEGON na badania* Akceptacja Wniosku* Kontroferta np. podwyższenie składki Niestandardowe Warunki Akceptacja wniosku Niestandardowe warunki Skierowanie na dodatkowe badania Ponowna ocena ryzyka 16 *AEGON w każdym przypadku może skierować na dodatkowe badania. (losowo wybrane wnioski, weryfikacja informacji o stanie zdrowia) ** akceptacja wniosku jest uzależniona od akceptacji przez klienta kontroferty, oraz dodatkowo dopłata składki

17 Ocena ryzyka Ubezpieczonego Ocena ryzyka ubezpieczeniowego jest dokonywana przez AEGON na podstawie: Dokumenty otrzymanych od Ubezpieczonego wypełniony i podpisany przez Ubezpieczonego wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia ankieta zdrowia ubezpieczonego zawarta we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowa dokumentacja medyczna (za wyjątkiem badań genetycznych) dodatkowa dokumentacja niemedyczna (oświadczenie klienta, patenty, licencje) wypełnione przez Ubezpieczonego dodatkowe kwestionariusze medyczne/zawodowe/sport/hobby wypełniony przez Ubezpieczonego dodatkowy kwestionariusz finansowy oświadczenia Ubezpieczonego zawierające dodatkowe informacje Dokumentów otrzymanych od współpracujących placówek medycznych na podstawie skierowania Towarzystwa albo uzyskanych przez Towarzystwo w związku z oceną ryzyka (za wyjątkiem badań genetycznych) 17

18 Ocena ryzyka Ubezpieczonego Możliwe decyzje dotyczące oceny ryzyka ubezpieczeniowego zawarcie umowy na standardowych warunkach zawarcie umowy na niestandardowych warunkach KONTROFERTA do Klienta odrzucenie wniosku o zawarcie umowy odroczenie wniosku o zawarcie umowy w wyjątkowych sytuacjach klauzule ograniczające zakres ubezpieczenia/odpowiedzialności Towarzystwa. Ocena Ryzyka Finansowego Dane niezbędne do oceny ryzyka finansowego: Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia (pytanie o Cel ubezpieczenia zawarte we wniosku o zawarcie umowy) Kwestionariusz finansowy bezwzględnie wymagany od sumy ubezpieczenia równej i wyższej zł 18

19 POUFNY KWESTIONARIUSZ FINANSOWY Zasady wypełniania Kwestionariusz finansowy bezwzględnie wymagany dla Sumy Ubezpieczenia przekraczającej zł Dane osobowe niezbędne do procesowania kwestionariusza finansowego Dane finansowe niezbędne do procesowania kwestionariusza finansowego 19

20 Inne polisy klienta będące w mocy Jeżeli klient ubezpiecza się chcąc zabezpieczyć kredyt (pożyczkę) należy podać informacje dotyczące zobowiązań klienta Podpis ubezpieczonego i wszelkie niezbędne oświadczenia Podpis ubezpieczającego i wszelkie niezbędne oświadczenia Lista załączników do Poufnego Kwestionariusza Finansowego 20

21 WNIOSEK O WYPŁATĘŚWIADCZENIA Zasady wypełniania Dane Ubezpieczonego Okoliczności zdarzenia Należy podać przyczynęśmierci, w przypadku gdy toczy się postępowanie w sprawie zdarzenia należy podać nazwę i adres prokuratury/jednostki policji Historia leczenia Ubezpieczonego Jeśli Ubezpieczony był leczony należy podać daty, nazwy i adresy zakładów opieki zdrowotnej, dane lekarza oraz opisać choroby na które cierpiał 21

22 WNIOSEK O WYPŁATĘŚWIADCZENIA Zasady wypełniania Wybór umowy z jakiej będzie wypłacone świadczenie Wybór waluty, w której będzie wypłacone świadczenie Nazwa banku, oddziału oraz numer rachunku bankowego Załączniki do wniosku o wypłatę świadczenia Np.: akt zgonu, karta zgonu Oświadczenia niezbędne do procesowania wypłaty świadczenia 22

23 Local knowledge. Global power.

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Klientów Banku BPH S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Posiadaczy Kart Kredytowych, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Amplico Life S.A. jest spółką Grupy AIG w Polsce. ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa Telefoniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających Pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA

Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających Pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA Karta produktu ubezpieczeń dla Kredytobiorców zaciągających Pożyczki i Kredyty hipoteczne w Euro Banku SA Ubezpieczenie na życie 1 Zasady obejmowania ochroną 1. Ubezpieczenie jest przeznaczone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE - 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE Przedstawionym w niniejszym rozdziale wyrażeniom nadano w ogólnych warunkach ubezpieczenia, umowie ubezpieczenia Acti FINANSE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek Karta Produktu Polisa na Dobry Początek W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek. Karta Produktu nie jest częścią Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie Allianz Invest,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (kod produktu: TER) 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Aviva. Opiekun. firma

Ubezpieczenie grupowe Aviva. Opiekun. firma Ubezpieczenie grupowe Aviva Opiekun firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI Warunki Ogólne Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym OPIEKUN nr 2/2007..............3

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HESTIA PLUS KOD: HP 01/07 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Kredytobiorców Euro Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Kredytobiorców Euro Bank S.A. 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dla Kredytobiorców Euro Bank S.A. KREDYTY HIPOTECZNE 28.03.2015 OCHRONA DLA KREDYTOBIORCÓW Spis treści Art. 1 Wprowadzenie... 3 Art. 2

Bardziej szczegółowo

LEADENHALL LIFE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/1)

LEADENHALL LIFE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/1) LEADENHALL LIFE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/1) Polisa Ubezpieczenie na życie Nr [numer polisy] W zaufaniu do oświadczeń ubezpieczającego i uzyskanych od niego informacji oraz w

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Drogi Kliencie Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie zasad umowy ubezpieczenia. Dlatego w specjalnych ramkach

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym SuperFundusz Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo