UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą Białystok, ul. Składowa 11, NIP , REGON , którą reprezentuje: 1) Krzysztof Kolenda - Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku zwaną dalej Zamawiającym, a z siedzibą, NIP, REGON, reprezentowanym przez : 1) 2) zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Znak sprawy: SM.AL /14) na wykonanie usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, do którego nie miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z 1 art. 4 pkt 8 ustawy zawarto umowę następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Miejskiej w Białymstoku na podstawie Umowy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317). 2. Zakres świadczonych usług medycznych: a) przeprowadzanie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. z 1998 r. Dz.U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zgodnie ze wskazówkami metodycznymi przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.), b) wydawanie orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku zgodnie z obowiązującymi wzorami, c) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorowej z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. Nr 149, poz. 1002), d) wydawanie stosownych zaświadczeń w przypadku stwierdzenia potrzeby stosowania okularów korygujących wzrok przez pracowników pracujących przy obsłudze monitora ekranowego po przeprowadzeniu badań wzroku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148, poz. 973 z 1998r.), e) wykonywanie szczepień ochronnych, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz z późn. zm.),

2 f) wykonywanie badań lekarskich kierowcy pojazdu uprzywilejowanego - wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r., poz. 133), g) wykonywanie badań psychologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych /miejskich/ (Dz.U. z 2010 nr 150 poz. 1012) Badania, o których mowa w 1, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy w zakresie badań profilaktycznych pracowników wykonane zostaną należycie przez profesjonalnych lekarzy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w ramach cen, określonych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Ceny ujęte w Załączniku nr 1 są obowiązujące przez okres ważności umowy i nie mogą podlegać zmianom podczas jej trwania. 3. Inne badania niezbędne dla oceny przydatności pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku, wynikające z jego stanu zdrowia, których nie przewidziano w momencie podpisywania umowy będą rozliczane wg aktualnego na dzień wykonania badania cennika Wykonawcy. O skierowaniu na takie badania i konsultacje pracownika decyduje każdorazowo lekarz, a wskazana w umowie osoba będzie informowana o tym fakcie. 3 Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania usług, o których mowa w 1 niniejszej umowy oraz spełnia wszystkie wymogi zarówno kadrowe jak i sprzętowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań określonych w 1 niniejszej umowy - wyłącznie na podstawie wystawionych przez Zamawiającego imiennych skierowań, po wcześniejszej telefonicznej rejestracji kierowanego na badania pracownika. 2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania, o których mowa w 1 niniejszej umowy w jednym dniu. Jedynie w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach termin badania może się wydłużyć (maksymalnie do 5 dni licząc od daty rejestracji pracownika). 3. Po przeprowadzeniu badań Wykonawca wystawi zaświadczenie o przydatności do pracy (w dwóch egzemplarzach) i przekaże je bezpośrednio osobie objętej badaniami oraz Zamawiającemu w przypadkach określonych odrębnymi przepisami. 4. Adres placówki Wykonawcy świadczącej profilaktyczną opiekę zdrowotnej pracownikom Zamawiającego: Wykonawca zapewni świadczenie usług medycznych w dni robocze, przez minimum 2 dni w tygodniu, tj. a) poniedziałki w godz. od. do b) wtorki w godz. od. do c) środy w godz. od. do d) czwartki w godz. od. do e) piątki w godz. od. do 6. Świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej pracownikom Zamawiającego będą udzielane przez lekarza medycyny pracy i specjalistów wg harmonogramu pracy stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy Wartość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 1 niniejszej umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do umowy, wynosi brutto. zł (słownie:... złotych). 2. Ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 są stałe w całym okresie obowiązywania umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian cen jednostkowych tylko w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.

3 4. Za wykonane świadczenia Wykonawca wystawi Zamawiającemu w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca fakturę VAT z dołączonym wykazem osób badanych w danym miesiącu i zakresem wykonanych badań. 5. Zamawiający przekaże należną kwotę w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 6. W wypadkach, gdy należność za usługi medyczne nie zostanie opłacona w terminie, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) powtarzających się opóźnień w realizowaniu usług w stosunku do terminów określonych odpowiednio w 4 pkt 2 umowy, b) nie zachowania warunków określonych w 4 pkt 5 umowy, c) stosowania cen niezgodnych z Załącznikiem nr 1 do umowy lub wystawiania faktur w sposób niezgodny z warunkami określonymi w 5 pkt Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, których mowa w pkt Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) zmiany przepisów wskazanych w umowie, b) zmiany odrębnych przepisów dotyczących badań profilaktycznych strażników gminnych /miejskich/. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania zlecania usług określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy lub zmniejszenia ich ilości stosownie do potrzeb, na co Wykonawca wyraża zgodę Umowa zostaje zawarta na okres od dnia r. do dnia r. 2. Umowa niniejsza może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, lub w każdym czasie za zgodą stron. 3. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w 5 pkt 1 przed dniem r. następuje automatyczne rozwiązanie umowy. 9 Wszelkie zmiany dotyczące warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Sprawy sporne będzie rozstrzygać Sąd Rejonowy w Białymstoku. 12 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4 Załącznik nr 1 do umowy Formularz cenowy Lp. Nazwa badania Cena jednostkowa brutto (zł) 1 Badanie lekarskie wstępne 2 Badanie lekarskie okresowe 3 Badanie lekarskie kontrolne po 30 dniach niezdolności do pracy 4 Badanie audiometryczne 5 Badanie do prac na wysokości powyżej 3m 6 Badanie laryngologiczne 7 Badanie neurologiczne 8 Badanie okulistyczne 9 Badanie psychiatryczne 10 EKG z opisem 11 RTG klatki piersiowej 12 Badanie laboratoryjne bilirubina 13 Badanie laboratoryjne cholesterol 14 Badanie laboratoryjne glukoza 15 Badanie laboratoryjne HDL 16 Badanie laboratoryjne kreatynina 17 Badanie laboratoryjne kwas moczowy 18 Badanie laboratoryjne LDL 19 Badanie laboratoryjne mocznik 20 Badanie laboratoryjne morfologia z rozmazem 21 Badanie laboratoryjne OB Odczyn Biernackiego 22 Badanie laboratoryjne trójglicerydy 23 Badanie ogólne moczu 24 Badanie lekarskie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego 25 Pole widzenia 26 Szczepienie profilaktyczne przeciw WZW typ B (1 dawka). Nazwa szczepionki : 27 Badanie psychologiczne kierowcy pojazdu uprzywilejowanego 28 Badanie psychologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych /miejskich/ (Dz.U. z 2010 nr 150 poz. 1012)

5 Załącznik nr 2 do umowy Harmonogram pracy lekarza medycyny pracy i lekarzy specjalistów Lekarz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Telefony kontaktowe: 1. Rejestracja :

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-ach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik Nr 2 Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 zawarta w dniu.. pomiędzy: 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo