Zebranie danych i opracowanie raportu : Jerzy Mantur kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zebranie danych i opracowanie raportu : Jerzy Mantur kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku"

Transkrypt

1 Raport wersja skrócona z zestawienia wyników badań ankietowych dotyczących potrzeb edukacyjnych dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w Białymstoku przeprowadzonych w maju 29 roku przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku Cel badań: Określenie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników administracji i obsługi. Uzyskane informacje posłużą m.in. do określenia priorytetów w zakresie ustalania potrzeb szkoleniowych w placówkach Miasta Białegostoku, priorytetów Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wyniki badań mogą być uwzględnione przy ustalaniu tematyki grantów oraz zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w celu ich wykorzystania do planowania pracy placówek doskonalenia nauczycieli na kolejny rok oraz innym instytucjom zajmujących się sprawami oświaty. Przygotowanie badań: Materiał badawczy w postaci imiennych ankiet skierowanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi został przygotowany przez Miejski Zespół ds. Diagnozy Potrzeb Edukacyjnych Nauczycieli w Białymstoku pod kierownictwem Pani Lucji Orzechowskiej - Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Metody zbierania danych Ankietowanie - jest najbardziej powszechną i najczęściej stosowana metodą gromadzenia informacji w badaniach. Ankieta to zbiór standaryzowanych technik badawczych, za pomocą, których badacz otrzymuje informacje w procesie wzajemnego komunikowania się z innymi osobami odpowiadającymi na pisemne na jego pytania. Ankieta jest metodą opartą na porozumiewaniu się za pomocą pisemnego przekazu informacji. Przyjęto ankietę: - elektroniczną - wypełnianie i wysłanie drogą elektroniczną. Uwzględniono bezpośredniość przy tworzeniu listy tematyki zagadnień. Jest to proste dla ankietera i respondenta. W kwestionariuszu zamieszczono informację dla respondenta jak należy wypełniać druk. Ustalenie liczebności próby Określenie liczebności próby - określenie optymalnej liczny jednostek do badań, aby badania były w miarę reprezentatywne. Założono, że w badaniach weźmie udział co najmniej 2% badanych z każdej grupy. Uzyskanie większej ilości odpowiedzi zwiększy reprezentatywność grupy i tym samym wiarygodność badań. Wybór metody doboru próby Przyjęto metodę doboru losowego - odznacza się tym, że o doborze próby decyduje przypadek losowy. Losowość polega na tym, że każda jednostka ma jednakowe prawdopodobieństwo różne od zera wejść w skład badanej populacji. Metody doboru losowego uwarunkowane są posiadaną bazą informacyjną tzn. lista szkół i placówek oświatowych DEKiS UM w Białymstoku.

2 Narzędzie: formularz elektroniczny umieszczony na stronie internetowej CKU w Białymstoku Opis badań charakterystyka grupy Ankiety skierowano do dyrektorów szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku. Ankiety wypełniane były przez respondentów droga elektroniczną z wykorzystaniem witryny internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Badanie przeprowadzono w dniach maju 29 r. W badaniach udział wzięło 11 dyrektorów szkół i placówek Miasta Białegostoku, co stanowi 72 % ogółu zatrudnionych dyrektorów szkół i placówek Miasta Białegostoku. W badaniach udział wzięło 1216 nauczycieli, co stanowi 23,43 % ogółu zatrudnionych nauczycieli szkół i placówek Miasta Białegostoku. W badaniach udział wzięło 65 pracowników administracji, co stanowi 13,4 % ogółu zatrudnionych nauczycieli szkół i placówek Miasta Białegostoku*. * dane na podstawie SIO z dnia 31 marca 29 roku Zebranie danych i opracowanie raportu : Jerzy Mantur kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku Opracowanie ankiet w wersji E-Learning i Konsultacja TI: Ireneusz Bujnowski, konsultant ds. informatyki Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku BIAŁYSTOK 29 2

3 Wyniki przeprowadzonego badania Analiza ilościowa wyników badania przedstawia się następująco: Zdecydowana większość badanych dyrektorów szkół i placówek legitymuje się stażem pracy powyżej 2 lat i stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego /wobec powyższego możemy stwierdzić, że kadra zarządzająca placówkami posiada stosowne doświadczenie i kompetencje /, co przedstawia wykres 1 i wykres 1a oraz tabela 1. Wykres 1 Wykres 1a Staż pracy dyrektorów szkół i placówek i więcej Dyrektorzy Stopieo awansu zawodowego Tabela 1 Staż pracy dyrektorów L. odp i więcej 1 3

4 Wykres 3. Wybór form doskonalenia 8 Preferowane formy doskonalenia Kurs do 3 godzin Kurs powyżej 3 godz Warsztaty Seminaria Konsultacje Lekcje otwarte Tabela 3 Preferowane formy doskonalenia L. odp. Kurs do 3 godzin 64 Kurs powyżej 3 godzin 17 Warsztaty 74 Seminaria 38 Konsultacje 16 Lekcje otwarte 9 Większość dyrektorów wskazała za najbardziej przydatne formy doskonalenia warsztaty i kursy do 3 godzin, natomiast za najmniej przydatną formę uznano lekcje otwarte, co przedstawia wykres 3 oraz tabela 3. 4

5 Wykres 3a. Wybór przez dyrektorów przedszkoli form doskonalenia 4 Dyrektorzy przedszkoli Kurs do 3 godzin Kurs powyżej 3 godz Warsztaty Seminaria Konsultacje Lekcje otwarte Wykres 3b. Wybór przez dyrektorów szkół podstawowych form doskonalenia Kurs do 3 godzin Dyrektorzy szkół podstawowych Kurs powyżej 3 godz Warsztaty Seminaria Konsultacje Lekcje otwarte 5

6 Wykres 3c. Wybór form doskonalenia przez dyrektorów gimnazjów 14 Dyrektorzy gimnazjów Kurs do 3 godzin Kurs powyżej 3 godz Warsztaty Seminaria Konsultacje Lekcje otwarte Wykres 3d. Wybór form doskonalenia przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych 14 Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Kurs do 3 godzin Kurs powyżej 3 godz Warsztaty Seminaria Konsultacje Lekcje otwarte 6

7 Wykres 3d. Wybór form doskonalenia przez dyrektorów innych typów placówek 16 Dyrektorzy innych typów placówek Kurs do 3 godzin Kurs powyżej 3 godz Warsztaty Seminaria Konsultacje Lekcje otwarte Dyrektorzy innych typów szkół i placówek w przeciwieństwie do pozostałych dyrektorów szkół i placówek najbardziej preferują kursy do 3 godzin. Z kolei dyrektorzy szkół podstawowych jako najmniej przydatne wskazali kursy powyżej 3 godzin. Natomiast dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uznali, że zbędną formą doskonalenia są lekcje otwarte. 7

8 Wykres 4. Preferowany czas trwania danej formy doskonalenia 8 Preferowany czas trwania szkoleo Formy jednodniowe Cykliczne spotkania jednodniowe szkolenia 2-3 dniowe szkolenia weekendowe Zdecydowana większość dyrektorów szkół i placówek wybrała formy szkoleń jednodniowe, co przedstawia wykres 4. 8

9 Wykres 5. Preferowane sposoby informowania o organizowanych szkoleniach wskazane przez dyrektorów szkół i placówek 1 Preferowany sposób informowania Poczta elektroniczna strona www newsletter edukacyjny zaproszenie listowne Zdecydowana większość dyrektorów wybrała pocztę elektroniczną jako źródło informacji nt. szkoleń, co przedstawia wykres 5 i tabela. 9

10 Wykres 6. Terminy informowania o planowanym szkoleniu Co najmniej z 1 miesięcznym wyprzedzeniem Co najmniej z 2 miesięcznym wyprzedzeniem Ofert na cały rok szkolny Termin do wyboru W większości przypadków dyrektorzy wskazali powiadomienia o organizowanych szkoleniach z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, co przedstawia wykres 6. 1

11 Wykres 7. Tematyka form doskonalących wskazana przez dyrektorów przedszkoli i szkół z zakresu zarządzania szkołą 25% 2% 15% 1% 5% % Przedszkole SP GIM PGIM INNE Tabela 4 Wskazania dotyczące obszaru zarządzania szkołą/placówką Jestem zainteresowany szkoleniami podnoszącymi wiedzę z zakresu zarządzania szkołą Liczba wskazań dot. planowania i organizacji pracy szkoły 44 nowelizacji prawa oświatowego 83 elektronicznego systemu zarządzania oświatowego 26 wykorzystania metody projektów w edukacji i zarządzanie projektami 29 bezpieczeństwa w szkołach i placówkach 25 możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych na lata dot. hospitacji - rodzajów, przygotowania nauczyciela 22 dot. monitorowania osiągnięć uczniów, w tym wykorzystania sprawdzianów 13 budowania programu poprawy efektywności kształcenia 9 realizacji nowej podstawy programowej 64 samooceny nauczyciela 25 współpracy międzynarodowej i udziału w europejskiej przestrzeni edukacyjnej 36 innowacji edukacyjnych i wychowawczych - doświadczeń i przykładów dobrych praktyk z innych krajów 52 technik informacyjno-komunikacyjnych w edukacji 19 kursów doskonalących i języków obcych 26 11

12 Wykres 7. Tematyka form doskonalących wskazana przez dyrektorów przedszkoli i szkół z zakresu rozwoju osobistego Przedszkole SP GIM PGIM INNE Tabela 5 Wskazania dotyczące obszaru rozwoju osobistego dyrektorów szkół/placówek Jestem zainteresowany szkoleniami podnoszącymi wiedzę z zakresu rozwoju osobistego Liczba wskazań budowania zespołu i pracy w zespole 32 zarządzania procesem komunikacji w zespole 45 zarządzania konfliktem (mediacje, negocjacje) 45 radzenia sobie ze stresem i ochrona przed wypaleniem zawodowym 38 zarządzania sobą w czasie 3 zarządzania zespołem przez delegowanie zadań 53 doskonalenia umiejętności wychowawczych 11 technik twórczego myślenia i nauczania problemowego 26 profesjonalnych prezentacji 35 grup wsparcia zawodowego 2 12

13 Wykres 8. Tematyka form doskonalących wskazana przez dyrektorów placówek w zakresie priorytetów edukacyjnych zawartych w polityce edukacyjnej Miasta Białystok w latach % 5% 4% 3% 2% 1% % Przedszkole SP GIM PGIM INNE Tabela 6 Tematyka szkoleń związanych z priorytetami edukacyjnymi zawartymi w polityce edukacyjnej Miasta Białystok w latach Jestem zainteresowany szkoleniami związanymi z priorytetami edukacyjnymi zawartymi w polityce edukacyjnej Miasta Białystok w latach Liczba wskazań praca z uczniem zdolnym 45 praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 41 wyrównywanie szans edukacyjnych 46 przeciwdziałanie przemocy 31 integracja społeczna - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji 21 edukacja prozdrowotna 32 dialog międzykulturowy - wielokulturowe dziedzictwo 47 współpraca z rodzicami - rodzice we wspólnocie szkolnej 4 matematyka na maturze 31 systemowe wprowadzanie doradztwa zawodowego 16 współpraca z placówkami wychowania pozaszkolnego 49 współpraca z organizacjami pozarządowymi 1 aktywizacja obywatelska uczniów, samorządność szkolna i lokalna 7 13

14 Podsumowanie W przypadku wyboru tematyki szkoleń podnoszących wiedzę z zakresu zarządzania szkołą, dyrektorzy wskazali następującą tematykę: nowelizacji prawa oświatowego 83 % badanych możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych na lata % badanych realizacji nowej podstawy programowej 64 % badanych innowacji edukacyjnych i wychowawczych - doświadczeń i przykładów dobrych praktyk z innych krajów 52 % badanych planowania i organizacji pracy szkoły 44 % badanych W przypadku wyboru tematyki szkoleń podnoszących wiedzę z zakresu podnoszącymi wiedzę z zakresu rozwoju osobistego, dyrektorzy wskazali następującą tematykę: zarządzania zespołem przez delegowanie zadań 55 % badanych zarządzania procesem komunikacji w zespole 45 % badanych zarządzania konfliktem (mediacje, negocjacje) 45 % badanych radzenia sobie ze stresem i ochrona przed wypaleniem zawodowym 4 % badanych profesjonalnych prezentacji 37 % badanych W przypadku wyboru tematyki szkoleń jestem zainteresowana/-ny priorytetami edukacyjnymi zawartymi w polityce edukacyjnej Miasta Białystok w latach , dyrektorzy wskazali następującą tematykę: aktywizacja obywatelska uczniów, samorządność szkolna i lokalna 72 % badanych współpraca z placówkami wychowania pozaszkolnego 5 % badanych dialog międzykulturowy - wielokulturowe dziedzictwo 48 % badanych wyrównywanie szans edukacyjnych - 48 % badanych praca z uczniem zdolnym 45 % badanych 14

15 Wyniki przeprowadzonego badania-nauczyciele Analiza ilościowa wyników badania przedstawia się następująco: Ankietowani nauczyciele szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku udzielali odpowiedzi w kwestii ustalenia priorytetowej tematyki szkoleń oraz propozycji wyboru form doskonalenia. Odpowiedzi na poszczególne zagadnienia ukazują wykresy. Wykres 1. Wybór form doskonalenia Preferowane formy doskonalenia Kurs do 3 godzin Kurs powyżej 3 godz Warsztaty Seminaria Konsultacje Lekcje otwarte Nauczyciele jako najbardziej przydatne formy doskonalenia preferują warsztaty oraz kursy do 3 godzin. Natomiast za najmniej przydatną formę doskonalenia wskazano konsultacje. Inne najczęściej wskazane formy doskonalenia to: studia podyplomowe 14 wskazań, konferencje metodyczne 5 wskazań, kursy kwalifikacyjne, konferencje 2 wskazania. Pozostałe pojedyncze wskazania to: prezentacje multimedialne,, nowe metody pracy, szkolenia do 3 godzin, praktyki w zakładach pracy,, kursy komputerowe, kurso konferencje, psychologia grupy, możliwość bywania 15

16 na spektaklach tanecznych, plenery plastyczne dla nauczycieli, szkolenia, Konferencje szkoleniowe,, platforma modle. Nauczyciele w pytaniu 3 wskazali następujące przedmioty/rodzaje zajęć L.p. Nauczany przedmiot/rodzaj zajęć: Ilość wskazań 1 wychowanie przedszkolne nauczanie zintegrowane język polski 91 4 matematyka 94 5 przyroda 18 6 historia 44 7 wychowanie fizyczne 11 8 muzyka/plastyka/technika 3 9 informatyka/technologia informacyjna 69 1 biologia chemia 2 12 geografia fizyka teoretyczne przedmioty zawodowe praktyczna nauka zawodu przysposobienie obronne 3 17 podstawy przedsiębiorczości 7 18 religia/etyka język obcy wiedza o społeczeństwie doradca zawodowy 6 22 wiedza o kulturze 5 23 pedagog szkolny wychowawca świetlicy nauczyciel bibliotekarz funkcjonowanie osobiste i społeczne 5 27 psychologia 9 28 przysposobienie do pracy 4 29 hipoterapia 1 3 terapia pedagogiczna 4 31 funkcjonowanie w środowisku 1 32 chór szkolny 1 33 zajęcia taneczne 3 34 wychowanie do życia w rodzinie 9 35 kształcenie specjalne 1 36 zajęcia rewalidacyjne 6 37 przysposobienie do pracy 5 38 logopedia 5 39 akompaniament 4 16

17 4 nauczyciel wspomagający 6 41 edukacja czytelniczo-medialna 1 42 psychoterapia 3 43 przepisy ruchu drogowego 1 44 zajęcia wyrównawcze 3 45 gimnastyka korekcyjna 1 Najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele wychowania przedszkolnego, języków obcych, nauczania zintegrowanego, wychowania fizycznego. Wykres 2. Staż pracy nauczycieli 25 Staż pracy powyżej 3 Najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele z małym stażem pracy do 1 lat, co stanowi 38% ogółu badanych. 17

18 Wykres 3. Stopień awansu zawodowego nauczycieli 6 Nauczyciele Stopieo awansu Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 45 % badanej grupy nauczycieli posiada stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, natomiast nauczyciele stażyści i kontraktowi stanowią 27 % ogółu badanych. Stopień awansu Ilość wskazań Stażysta 8 Kontraktowy 25 Mianowany 343 Dyplomowany

19 Wykres 5. Obszar tematyki szkoleń wychowanie przedszkola szkoły podst. gimnazja pgim inne Z analizy wykresu wynika, że najbardziej niezbędnym tematem szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, jest praca z dzieckiem trudnym, agresywnym. Równie istotne dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów są szkolenia w zakresie rozwiązywanie problemów klasowych, konfliktów rówieśniczych, konfliktów nauczyciel-uczeń oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych w klasie. Dla nauczycieli szkół podstawowych istotne są również szkolenia z zakresu współpracy z rodzicami. Dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych najbardziej istotnym obszarem szkoleń to rozwiązywanie problemów klasowych, konfliktów rówieśniczych, konfliktów nauczyciel-uczeń. 19

20 Wykres 6. Obszar tematyki szkoleń komunikacja podstawy komunikacji interpersonalnej komunikacji w relacji z rodzicami sztuka profesjonalnej autoprezentacji przedszkola szkoły podst. gimnazja pgim inne W przypadku obszaru tematyki szkoleń komunikacja nauczyciele większości typów szkół i placówek /z wyjątkiem innych placówek/ wskazali komunikację w relacji z rodzicami. Dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych istotna jest również tematyka sztuki profesjonalnej autoprezentacji. 2

21 Wykres 7. Obszar tematyki szkoleń - ELEMENTY TERAPII diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dziecka terapeutyczna relacja z rodzicami dziecka z PPP diagnoza problemów dziecka w kryzysie 2 przedszkola szkoły podst. gimnazja pgim inne Analiza wykresu pokazuje, że dla nauczycieli przedszkoli najbardziej pożądanym tematem szkoleń jest diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dziecka. Również nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych uznali tę tematykę za najbardziej istotną. Natomiast dla nauczycieli szkół podstawowych najbardziej pożądana tematyka szkoleń to terapeutyczna relacja z rodzicami dziecka z PPP. 21

22 Wykres 8. Obszar tematyki szkoleń - ROZWÓJ OSOBISTY 25 2 wypalenie zawodowe nauczyciela 15 budowanie motywacji do pracy 1 5 radzenie sobie ze stresem, kierowanie emocjami osobisty rozwój nauczycielawychowawcy etyka pracy nauczyciela przedszkola szkoły podst. gimnazja pgim inne Analiza wykresu pokazuje, że dla nauczycieli przedszkoli najbardziej pożądanym tematem szkoleń jest radzenie sobie ze stresem, kierowanie emocjami. Natomiast dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i uznali problematykę wypalenia zawodowego nauczycieli za najbardziej istotną. Z kolei dla nauczycieli szkół podstawowych najbardziej pożądana tematyka szkoleń to budowanie motywacji do pracy. W przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych równie istotnym problemem jest etyka pracy nauczyciela, zapewne ma to związek z odpowiedzialnością i postawą nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. 22

23 Wykres 9. Obszar tematyki szkoleń METODYKA 25 2 planowanie wynikowe 15 elementy pomiaru dydaktycznego 1 socjotechniki w pracy z klasą podczas lekcji efektywne metody nauczania 5 przedszkola szkoły podst. gimnazja pgim inne kinezjologia edukacyjna - metoda usprawniająca funkcjonowanie i uczenie się dziecka W przypadku obszaru tematyki szkoleń METODYKA, wszystkie badane grupy nauczycieli za najbardziej pożądaną tematykę szkoleń wskazali efektywne metody nauczania oraz kinezjologia edukacyjna - metoda usprawniająca funkcjonowanie i uczenie się dziecka. 23

24 Wykres 1. Obszar tematyki szkoleń INFORMATYKA podstawy obsługi komputera tworzenie prezentacji multimedialnych podstawy tworzenia stron www 4 2 przedszkola szkoły podst. gimnazja pgim inne W przypadku obszaru tematyki szkoleń INFORMATYKA, większość badanych nauczycieli za najbardziej pożądaną tematykę szkoleń wskazali tworzenie prezentacji multimedialnych. Natomiast za najmniej oczekiwaną tematykę szkoleń uznano podstawy obsługi komputera, co pokazuje, że większość nauczycieli posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera i wykorzystuje komputer w codziennej pracy. 24

25 Wykres 11. Czas trwania szkoleń Czas trwania szkolenia Formy jednodniowe Cykliczne spotkania jednodniowe szkolenia 2-3 dniowe szkolenia weekendowe Wykres 11a. Preferowane formy doskonalenia Preferowane formy doskonalenia Kurs do 3 godzin Kurs powyżej 3 godz Warsztaty Seminaria Konsultacje Lekcje otwarte W przypadku czasu trwania form doskonalenia oraz preferowanych form doskonalenia nauczyciele zdecydowanie wybrali formę spotkań jednodniowych warsztatów. 25

26 Wykres 12. Preferowany sposób informowania Preferowany sposób informowania Poczta elektroniczna strona www newsletter edukacyjny zaproszenie listowne Wykres 12a. Preferowany sposób informowania 7 Termin informowania Co najmniej z 1 miesięcznym wyprzedzeniem Co najmniej z 2 miesięcznym wyprzedzeniem Ofert na cały rok szkolny 26

27 Za najbardziej skuteczną formę informowania o terminach i tematyce szkoleń uznano pocztę elektroniczną z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem. Podsumowanie Nauczyciele jako bardzo przydatne określili następujące tematy szkoleń: - praca z dzieckiem trudnym, agresywnym, - umiejętności wychowawcze nauczyciela, - komunikację w relacjach z rodzicami, - diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dziecka, - wypalenie zawodowe nauczycieli, - budowanie motywacji do pracy, - efektywne metody nauczania, - kinezjologia edukacyjna - metoda usprawniająca funkcjonowanie i uczenie się dziecka, - tworzenie prezentacji multimedialnych. Zdecydowana większość nauczycieli uznała za mało przydatne konsultacje, seminaria, lekcje otwarte i kursy doskonalące powyżej 3 godz. Większość nauczycieli uznała za najbardziej przydatną formę szkolenia warsztaty i w mniejszym stopniu kursy do 3 godz. Jako sposób informowania o formie doskonalenia nauczyciele wskazali pocztę elektroniczną z terminem powiadomienia co najmniej 1 miesięcznym przed jej rozpoczęciem. Zdecydowanie nauczyciele wybrali spotkania jednodniowe w formie warsztatów. Nauczyciele w innych propozycjach dotyczących szkoleń wymieniali najczęściej następującą tematykę: Zajęcia dotyczące pisania projektów pozyskiwania funduszy unijnych dla szkół pomoce dydaktyczne wykorzystywane za lekcjach, wymiana doświadczeń Zajęcia dotyczące pisania projektów pozyskiwania funduszy unijnych dla szkół Praca metodami dramy, kurs języka angielskiego Organizacja doradztwa zawodowego w gimnazjum. Pisanie projektów i pozyskiwanie funduszy na ich realizację Praca z uczniem zdolnym Dziecko autystyczne - jak z nim pracować? Dziecko autystyczne w przedszkolu - formy pracy, wspomagania rozwoju Asertywność Zajęcia muzyczne, logopedyczne Praca z dzieckiem z rodzin dysfunkcyjnych 27

28 Psychologia i Pedagogika Wśród nauczycieli kształcenia zawodowego największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o kursy/seminaria aktualizujące wiedzę, cieszą się: branża samochodowa, spawalnictwo, gastronomia i hotelarstwo, elektrotechnika i elektronika. Natomiast w zakresie praktyk zawodowych/staży za najbardziej atrakcyjne branże uznano: gastronomię i hotelarstwo, obsługę i naprawę pojazdów, samochodową. Z kolei największe zainteresowanie nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie wykorzystania TI na przedmiotach zawodowych wystąpiło dla branży samochodowej i mechanicznej. 28

29 Wyniki przeprowadzonego badania-pracownicy administracji i obsługi Analiza ilościowa wyników badania przedstawia się następująco: W ankietowaniu imiennym wzięło udział 65 pracowników administracji i obsługi reprezentujących wszystkie szczeble szkół i placówek na poziomie miasta Białegostoku (co stanowi ponad 13 % badanej grupy). Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy administracji i obsługi przedszkoli i szkół podstawowych, co ilustruje poniższy wykres. 25 Typy szkół/placówek Przedszkole Szkoła podstwowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Inna Najliczniejszą grupą wśród pracownicy administracji i obsługi stanowią osoby ze stażem pracy powyżej 26 lat pracy, co ilustruje poniższy wykres. 29

30 16 Staż pracy i więcej Wykres 1. Formy doskonalenia Kurs do 3 godz Kurs powyżej 3 godz Formy doskonalenia Warsztaty Seminaria Konsultacje Dane ukazują, że najbardziej przydatną formą doskonalenia dla pracowników administracji i obsługi wszystkich typów szkół i placówek są kursy doskonalące do 3 godzin. 3

31 Szkolenia w obszarze działalność szkoły/placówki Wybrane aspekty Aspekty prawne funkcjonowania placówek oświatowych 99 Elektroniczny obieg dokumentów 161 Ochrona danych osobowych, tajemnica służbowa 126 Budowanie wizerunku i promocja placówki 127 Pozyskiwanie funduszu z UE 135 Zarządzanie projektem 51 Rozliczanie projektów i kwalifikowalność kosztów 7 Zamówienia publiczne 77 Prawo pracy i prowadzenie kadr w szkole 169 Rachunkowość budżetowa - podstawy 77 Rachunkowość budżetowa - poziom zaawansowany 84 Szkolenia w obszarze działalność szkoły/placówki

32 Szkolenia w obszarze ROZWÓJ OSOBISTY Wybrane aspekty Budowanie zespołu i pracy w zespole 22 Zarządzanie procesem komunikacji w zespole 16 Zarządzanie konfliktem (mediacje, negocjacje) 146 Radzenie sobie ze stresem i ochrona przed wypaleniem zawodowym 323 Zarządzanie sobą w czasie 192 Doskonalenie umiejętności wychowawczych 5 Techniki twórczego myślenia i nauczania problemowego 91 Profesjonalna prezentacja 112 Grupy wsparcia zawodowego 37 Dane ukazują, że najbardziej przydatne dla pracowników administracji i obsługi jest szkolenie z zakresu radzenia ze stresem i ochrona przed wypaleniem zawodowym. Najmniejsze zainteresowanie pracownicy administracji i obsługi wykazali szkoleniem nt. grup wsparcia zawodowego. Natomiast jako istotne tematy wykazano budowanie zespołu i pracy w zespole i zarządzanie sobą w czasie. Podsumowanie Dla pracowników administracji i obsługi najbardziej istotna jest następująca tematyka szkoleń: - Prawo pracy i prowadzenie kadr w szkole - Elektroniczny obieg dokumentów - Pozyskiwanie funduszu z UE - Radzenia ze stresem i ochrona przed wypaleniem zawodowym Najbardziej oczekiwaną formą szkoleń pracowników są kursy doskonalące poniżej 3 godzin. Kolejną propozycją szkoleń wskazaną przez pracowników są warsztaty. 32

33 33

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy placówki oświatowej 11% 13% 10% 9% 9%

Organizacja pracy placówki oświatowej 11% 13% 10% 9% 9% Załącznik 11b) Raport Diagnoza potrzeb szkoleniowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego Opis badania: 1. Diagnozę przeprowadzono w terminie styczeń marzec 2005 roku. 2. Badaniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku Gdańsk, luty 2014 I. Wprowadzenie Kuratorium Oświaty w Gdańsku Tegoroczne badanie, podobnie jak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli GIMNAZJUM NR 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Materiał opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli raport z badań w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie Opracowanie: Halina Rembowska Małgorzata Borowczyk Anna Kostka Adam Lis Karol Trawiński

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. BADANIA POTRZEB ORAZ OKREŚLENIA PRIORYTETÓW W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ZESPÓŁ DS. BADANIA POTRZEB ORAZ OKREŚLENIA PRIORYTETÓW W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZESPÓŁ DS. BADANIA POTRZEB ORAZ OKREŚLENIA PRIORYTETÓW W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT z badania potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2003 Wójta Gminy Pabianice z dnia 7 marca 2003 roku

Zarządzenie Nr 6/2003 Wójta Gminy Pabianice z dnia 7 marca 2003 roku Zarządzenie Nr 6/2003 Wójta Gminy Pabianice z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1596/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2004 roku

Zarządzenie Nr 1596/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2004 roku Zarządzenie Nr 1596/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie określenia zasad konstruowania rocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, przyjęcia planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na Załącznik do Uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r. sporządzony na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 131/394/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 131/394/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 131/394/2010 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kluczborski

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kultury i Edukacji al. Piłsudskiego 8 tel. /+8/ 2 291 98 20 90-051 Łódź fax /+8/ 2 291 98 22 www.lodzkie.pl sekretariatke@lodzkie.pl RAPORT Z DOSKONALENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.39.2016 BURMISTRZA OLECKA z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 6 W KRAKOWIE PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI na rok 2012/2013 Opracowanie: Lider WDN mgr Małgorzata Nowak Cele WDN Ogólny : Wzrost jakości pracy szkoły i nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna:

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/88/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7.12.2011r.

Uchwała Nr 37/88/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7.12.2011r. Uchwała Nr 37/88/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 7.12.2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia... 2016 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r. GP-0151/4252/2010 Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EUROPEJSKIE:

PROJEKTY EUROPEJSKIE: PROJEKTY EUROPEJSKIE: KLUCZ DO UCZENIA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu PRIORYTET 9.4 KLUCZ DO UCZENIA Projekt systemowy na lata 2010-2011 Priorytet 9.4 LIDER PROJEKTU: Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 83/2/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenie nr 83/2/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządzenie nr 83/2/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Działając na podstawie 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY PROGRESFERA ZA ROK 2012. Poznań, marzec 2013. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY PROGRESFERA ZA ROK 2012. Poznań, marzec 2013. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZA ROK 2012 Poznań, marzec 2013 Strona1 I. Wstęp Progresfera jest placówką oświatową, zajmującą się doskonaleniem

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Diagnoza potrzeb szkoleniowych Diagnoza potrzeb szkoleniowych Poniżej znajduje się lista tematów w tabeli, która ułatwi wyznaczenie potrzeb szkoleniowych niezbędnych stworzenia wewnętrznego planu doskonalenia nauczycieli w Państwa placówce.

Bardziej szczegółowo

Ustalam na 2014 r.: 1. Ustalam następujący plan dofinansowania w 2014 r. poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli:

Ustalam na 2014 r.: 1. Ustalam następujący plan dofinansowania w 2014 r. poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli: w sprawie planu dofinansowania w 2014 r. poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa, oraz ustalenia, na ten rok,

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna styczeń-sierpień 2012

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna styczeń-sierpień 2012 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna styczeń-sierpień 2012 Nazwa formy VII. KONSULTACJE Kod Liczba godzin Adresaci Przewidywany termin Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju. Edukacji. PRZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO BIAŁYSTOK, ul. ŻABIA 5

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju. Edukacji. PRZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO BIAŁYSTOK, ul. ŻABIA 5 Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji PRZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO BIAŁYSTOK, ul. ŻABIA 5 Rola i miejsce ewaluacji wewnętrznej w systemie poprawy jakości pracy szkół O Pracowni

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych

Wyniki badań ankietowych Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Busku-Zdroju w roku szk. 2004/2005 w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu buskiego.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Grażyna Ślęzak Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 129/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR 129/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 129/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2015 R. Szkoła Podstawowa Nr 3

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2015 R. Szkoła Podstawowa Nr 3 Podstawa prawna PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2015 R. Formy doskonalenia Formy doskonalenia zawodowego dofinansowywane przez szkołę Szkoła Podstawowa Nr 3 Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr Dorota Miezin- Potocka nauczyciel języka angielskiego Zespół Szkół nr 7, Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego Placówka ul. Smulikowskiego 6/8 00 389 WARSZAWA tel./fax.

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego Placówka ul. Smulikowskiego 6/8 00 389 WARSZAWA tel./fax. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego Placówka ul. Smulikowskiego 6/8 00 389 WARSZAWA tel./fax.( 022) 828 61 52 www.placówka.znp.edu.pl Rodzaje szkoleń szkolenia zamknięte

Bardziej szczegółowo

Programy konferencji metodycznych:

Programy konferencji metodycznych: Temat przewodni konferencji sierpniowych Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna Programy konferencji metodycznych: Przedmiot: Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Język polski 1.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo