UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z póź. zm. ), w związku z art. 70a ust. 1 i 1a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) oraz 6 ust. 2 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Ustalić plan dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Katowice na rok 2014, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Ustalić w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1.000,00 zł. za semestr. 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter Id: 14442F8E-B B4B9-8CEB182929B0. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XLVI/1092/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KATOWICE NA ROK Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowanych w budżecie Miasta Katowice w 2014 r. dofinansowuje się: 1. Organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć i dodatków funkcyjnych doradców metodycznych. 2. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 3. Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki. 4. Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje Specjalności kształcenia, na które przeznaczone jest dofinansowanie określone są z uwzględnieniem: 1) programu rozwoju szkoły i jej potrzeb kadrowych, 2) planu rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli, 3) podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz standardów kształcenia nauczycieli, 4) programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki. 2. Formy kształcenia, na które przeznaczone jest dofinansowanie: 1) studia podyplomowe, 2) studia magisterskie, 3) studia magisterskie uzupełniające, 4) studia wyższe zawodowe, 5) kursy kwalifikacyjne, 6) kursy doskonalące, 7) warsztaty i seminaria oraz konferencje szkoleniowe. 3. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w Katowicach ustala kwoty dofinansowanie do następujących form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli. 1) Czesne na: a) studia podyplomowe w zakresie: - arteterapii, - artystycznych form aktywności ruchowej, - baz danych i ich aplikacji, - BHP i systemów zarządzania bezpieczeństwem, ,00 zł Id: 14442F8E-B B4B9-8CEB182929B0. Podpisany Strona 2

3 - bibliotekoznawstwa, - diagnozy i terapii pedagogicznej, - doradztwa zawodowego, - edukacji dla bezpieczeństwa, - edukacji informatycznej i technicznej specjalność technika, - edukacji matematycznej w szkołach, - edukacji polonistycznej, - edukacji technicznej w szkole podstawowej i gimnazjum, - edukacji wczesnoszkolnej, - ekonomii i przedsiębiorczości, - energetyki, - filologii polskiej, - fizyki, - historii, - historii sztuki, - informatyki, - języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, - kosmetologii pielęgnacyjnej, - kosztorysowania, - kształcenia elementarnego, kształcenia zintegrowanego oraz pedagogiki przedszkolnej, - logopedii, - logopedii i medialnej emisji głosu, - matematyki, - matematyki w edukacji, - mechatroniki, - muzyki, - muzykoterapii, - neurologopedii, - oligofrenopedagogiki, - pedagogiki M. Montessorii, - pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, - pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z pomocą psychologiczną, - pedagogiki sztuki, - pedagogiki sztuki plastyki, - pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, - pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, - pierwszej pomocy przedmedycznej, - poligrafii, - przedsiębiorczości, Id: 14442F8E-B B4B9-8CEB182929B0. Podpisany Strona 3

4 - przygotowania motorycznego w grach zespołowych, - psychologii, - rehabilitacji narządów ruchu, - reżyserii teatru dzieci i młodzieży, - socjoterapii, - specjalisty do spraw BHP, - surdologopedii, - surdopedagogiki, - techniki, - techniki w szkole, - terapii pedagogicznej, - terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - terapii pedagogicznej z elementami rewalidacji, - trenera wychowania fizycznego, - tyflopedagogiki, - wczesnego nauczania języka angielskiego, - wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, - wiedzy o kulturze, - wiedzy o społeczeństwie, - włączenia cyfrowego i społecznego, - zarządzania w oświacie, - zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, b) studia magisterskie w zakresie: - filologii angielskiej, - fizjoterapii, - pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, c) studia magisterskie uzupełniające w zakresie: - coachingu, - edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, - filologii angielskiej, - filologii romańskiej, - historii, - mechaniki i budowy maszyn, - pedagogiki, - pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką, - pedagogiki wczesnoszkolnej, - pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, - zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, d) studia wyższe zawodowe w zakresie: Id: 14442F8E-B B4B9-8CEB182929B0. Podpisany Strona 4

5 - edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, - filologii hiszpańskiej, - filozofii z etyką, - pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, - pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, - zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 2) Organizacja doradztwa metodycznego ,00 zł 3) Koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli ,00 zł 4) Podróże zagraniczne w ramach szkoleń w programie IB ,00 zł 5) Kursy, szkolenia, seminaria, konferencje, szkolenia rad pedagogicznych ,00 zł Id: 14442F8E-B B4B9-8CEB182929B0. Podpisany Strona 5