PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko Połczyn Spółka Akcyjna ul. Zdrojowa 6, Połczyn Zdrój Oświadczenie Oświadczamy, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. (Art.20 ust.2 Prawo Budowlane - zamiany z dn Dz.U. Nr 391 ) PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Krzysztof Karkoszka upr. nr ZAP/0104/PWOS/09 SPRAWDZIŁ : inż. Mariusz Dymecki upr. nr ZAP/0067/POOS/08 BRANŻA : sanitarna Szczecinek, październik 2010

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Zestawienie podstawowych elementów i urządzeń kotłowni. 3. Rysunki 1. Schemat technologiczny kotłowni z zaznaczonym zakresem remontu 2. Rzut kotłownia i pomieszczeń przyległych skala 1:50

3 I. OPIS TECHNICZNY PB Remontu kotłowni gazowej-olejowej nr 2 technologia w łączniku budynku ZLU Gryf w Połczynie Zdroju przy ul. Solankowej 8 1. Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: - zlecenia Zamawiającego, - DTR urządzeń, - obowiązujących przepisów i norm, - wizji lokalnej obiektu, - Opinii Technicznej opracowanej przez MZ-Bud w sierpniu Zakres opracowania Opracowanie obejmuje projekt remontu technologii kotłowni gazowo-olejowej nr 2 w łączniku obiektu ZLU Gryf w Połczynie Zdroju 3. Stan istniejący Kotłownia nr 2 o mocy nominalnej 1380 kw zlokalizowana w łączniku obiektu ZLU Gryf w Połczynie Zdroju wytwarza energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kotłownia zaopatruje w ciepło budynki użytkowane przez Uzdrowisko Połczyn S.A. Zgodnie z Opinią Techniczną opracowaną przez Grzegorza Spychalskiego M.Z.-Bud w sierpniu 2010 stwierdza się wyciek wody z kotła wodnego, którego stan techniczny jest niezadowalający, a zużycie powłoki galwanicznej wynosi około 80%. Wobec podobnego stanu technicznego pozostałych dwóch jednostek kotłowych, dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. celowa jest wymiana kotłów na jednostki o podobnych parametrach, gdyż naprawa przez spawanie pozwoli jedynie na usunięcie wycieków i poprawną pracę kotłów w krótkim okresie (nie dłużej, niż 3 miesiące), przy czym wymaga to przeprowadzenia chemicznego płukania kotłów, co z kolei może spowodować wycieki w innych miejscach, a wykonawca prac nie udzieli, z uwagi na w/w stan techniczny kotłów, gwarancji na wykonane prace. Natomiast wymiana pozwoli na uzyskanie oszczędności w zużyciu opału (gazu i oleju opałowego) oraz wody kotłowej (uzdatnionej), co przełoży się na zmniejszenie kosztów wyprodukowania 1GJ energii cieplnej. Ponadto charakter obiektu wymaga zapewnienia ciągłej dostawy energii cieplnej, czego nie może zagwarantować obecny stan techniczny kotłów i części armatury regulacyjnej i odcinającej. Obecnie w układzie kotłowni pracują trzy jednostki kotłowe f-my Viessmann typ Paromat-Duplex, każda o mocy kw, do których zainstalowano modulowane palniki dwumedialne (gazowo-olejowe ) typu GL-3/1-E, każdy o zakresie mocy kw, z kontrolą szczelności DUNGS dn 40 i oprzyrządowaniem dla podłączenia gazu i oleju opałowego. Kotły zaopatrzone są w automatykę sterującą Diematik D1 i D2. Na kotłach zainstalowane jest zabezpieczenie minimalnego poziomu wody typ SYR i maksymalnego ciśnienia typ SAUTER. Na rozdzielaczach zastosowano armaturę odcinającą kulową mufową wodną oraz zawory mieszające f-my Honeywell typ GFLA o śr. 80 mm z siłownikami VMM30. Zarówno zawory odcinające jak i regulacyjne trójdrogowe wykazują

4 się znacznym zużyciem co skutkuje utrudnionym odcinaniem danych obiegów grzewczych oraz brakiem możliwości precyzyjnej regulacji przepływu czynnika grzewczego, co z kolei przekłada się na zwiększenie kosztów eksploatacji, czyli produkcji 1 GJ energii cieplnej, jak i mało precyzyjną regulację układów grzewczych. Wobec powyższego dla późniejszej bardziej ekonomicznej i precyzyjnej pracy układu projektuje się wymianę w/w zaworów regulacyjnych i ocinających na nowe o porównywalnych parametrach w II etapie inwestycji. Z kotłów czynnik grzewczy przekazywany jest poprzez rozdzielacze i układ regulacyjny z regulatorem pogodowym f-my Viessmann typ Dekamatik-HK4 na trzy obiegi grzewcze zasilające odpowiednio basztę Patio, basen kryty i zakład przyrodoleczniczy oraz układ podgrzewu c.w.u. składający z pięciu pojemnościowych wymiennikowych podgrzewaczy wody, każdy o poj. 500 dm 3 i zespół trzech rurowych wymienników ciepła typu JAD 6/50. Układ instancji zasobników ciepłej wody użytkowej został w ostatnim okresie wymieniony na nowy. Wyeksploatowane pojemnościowe podgrzewacze wody każdy o pojemności 500 dm 3 zostały wymienione na nowe o porównywalnych parametrach. Zastosowano podgrzewacze typ BL 500L f-my DeDietrich wraz z niezbędną armaturą zabezpieczającą, t.j. zaworem bezpieczeństwa typ Prescor B 8 bar, dn 40 i naczyniem przeponowym Reflex typ DE140 do wody zimnej. Stan rurowych wymienników ciepła typu JAD 6/50 jest zadawalający, wymagają one okresowego płukania (czyszczenia z kamienia kotłowego) dla zagwarantowania wymaganych parametrów pracy. Z uwagi na rozległość i objętość układ ciepłej wody użytkowej wyposażony został w cyrkulację ciepłej wody użytkowej z pompą cyrkulacyjną 40POr80C prod. LFP. Jako zabezpieczenie kotłów i instalacji c.o. ogrzewania i c.w.u. zastosowano zawory bezpieczeństwa prod. SYR oraz naczynia przeponowej f-my Reflex. Spaliny z kotłów poprzez czopuchy stalowe jednościenne, odprowadzane są do zewnętrznych kominów stalowych dwupłaszczowych izolowanych cieplnie o śr. nom. 250mm. 4. Opis rozwiązania projektowanego Projektuje się wymianę zużytych kotłów Paromat-Duplex wraz z osprzętem i automatyką na kotły porównywalne technicznie kotły np. typ Logano G515 o mocy nominalnej 455 kw wraz z układem automatyki i zabezpieczeń kotłowych lub równoważne technicznie. Zabezpieczenia kotłów grzewczych wykonać należy z godnie z normą PN-B Urządzenia zabezpieczające instalację ogrzewania wodnego powinno zawierać: zawór bezpieczeństwa wraz z przewodem odpływowym i dopływowym; naczynie zbiorcze przeponowe; rurę wzbiorczą; zabezpieczenie kotła przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody instalacyjnej; zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem wody (dla kotłów o mocy >100 kw); osprzęt Projektowane kotły zostaną podłączone do istniejącego układu odprowadzenia spalin na zewnątrz budynku, poprzez indywidualne czopuchy spalinowe w systemie jednościennym np. ew-fu o śr. nom. 250 mm lub równoważnym technicznie. Zgodnie z warunkami technicznymi i normami, na kotłach należy zamontować układ zabezpieczeń zgodnie z częścią graficzną opracowania i zestawieniem urządzeń. Projektuje się wykorzystanie

5 istniejących palników gazowo-olejowych typ GL3/1-E. Przed zamontowaniem należy przeprowadzić konserwację i ewentualne naprawy palników. Układ przed uruchomieniem należy napełnić wodą uzdatnioną poprzez stację uzdatniania wody w celu zapewnienia wymaganej ochrony kotów określonej przez producenta co do jakości wody kotłowej. Projektuje się pracę układu w systemie kaskadowym sterowanym przez regulator nadrzędny z modułem do pracy kaskadowej np. Logamatic R4321 z modułem FM458 połączony poprzez system komunikacji m-bus z podrzędnymi regulatorami kotłowymi np. Logamatic R4322 lub równoważny technicznie. Projektuje się zastosowanie kotłów z trójciągowym przepływem spalin oraz zoptymalizowanym chłodzeniem wodą kotłową komory spalania wykonanych z żeliwa GL 180M gwarantującego ich długoletnią żywotność oraz niskie wartości emisji substancji szkodliwych NO x (<80 mg/kwh) i niewielkie obciążenie komory spalania. Ponadto kotły wykorzystują technologię wewnętrznego podnoszenia temperatury wody powrotnej, dzięki powiększonym piastom górnym powodującym wyrównanie hydrauliczne, a także dzięki efektowi wewnętrznego mieszania wody i systemowi prowadzenia jej wewnątrz kotła. Drzwi frontowe z możliwością otwarcia na prawo lub lewo dla zapewnienia wygodnego dostępu do wnętrza kotła w przypadku obsługi i czyszczenia. Projektuje się zastosowanie na wymienionych kotłach przed włączeniem do kolektorów zaworów mieszających trójdrogowych i pomp na powrocie do kotłów. Regulatory kotłowe pozwalają na regulację przepływu poprzez zawory mieszające i pompy kotłowe na powrocie. System regulacji należy wyposażyć w moduły do sterowania pracą trzech obiegów z zaworami mieszającymi, układu przygotowania ciepłej wody użytkowej i sterowania niezależnym obiegiem do wspomagania przygotowania c.w.u przez zewnętrzny wymiennik ciepła, np. typu JAD poprzez moduły sterujące np. Logamatic FM441, 442, 455 lub równoważne technicznie. Urządzenia regulacyjne np. Logamatic R4321 lub R4322 wspierają działanie funkcji thermostream w kotłach. W przypadku obniżenia temperatury roboczej wody grzewczej w każdym z kotłów, mierzonej przez czujnik temperatury w kotle np. FK, poniżej wartości zadanej, redukowany jest strumień przepływu przez kocioł, poprzez odpowiednie wysterowanie organu nastawczego obiegu kotła. Organ nastawczy (zawór regulacyjny) oraz pompa w każdym obiegu kotła, zapewniają utrzymanie właściwych temperatur roboczych, jak również odcięcie hydrauliczne kotłów nadążnych. Projektuje się w układzie zastosowanie separacji hydraulicznej obiegów grzewczych od instalacji kotłowej poprzez wartownik z funkcją zwrotnicy hydraulicznej typ np. MH150, wyposażony we wkłady magnetycznej, dzięki czemu spełniał będzie jednocześnie funkcję filtroodmulnika magnetycznego. Wartownik należy zaizolować termicznie. Wskutek zastosowania separacji hydraulicznej (wartownika), możliwa jest praca regulacyjna obiegów grzewczych, nawet wtedy, gdy zadziałają zabezpieczenia kotłów. Dla zapewnienia prawidłowego działania procedur regulacyjnych, szczególnie w przypadku zastosowania palników modulowanych, sprzęgło hydrauliczne wraz ze znajdującym się w nim czujnikiem FVS należy zamontować możliwie najbliżej instalacji kotłowych. Optymalne wykorzystanie ciepła resztkowego kotła, realizowane jest poprzez nastawę czasu wybiegu pomp kotłowych po wyłączeniu palnika. Sterowanie pracą palników realizowane jest przez moduł strategiczny, który wykorzystuje wskazania czujnika temperatury na zasilaniu modułu strategicznego np. FVS. Przyjęto wymianę na kotły żeliwne z uwagi na możliwość dostawy ich w członach i złożenie na miejscu w kotłowni bez konieczności wykonywania prac budowlanych demontażowych dla wstawienia, np. kotłów stalowych w całości oraz z uwagi na ich sprawność i okres eksploatacji.

6 Z uwagi na brak szczelności części armatury należy wymienić zawory odcinające przy rozdzielaczach instalacji c.o. i zasilania ciepła dla wężownic zasobników c.w.u. w II etapie inwestycji. Należy sprawdzić pracę zaworów mieszających trójdrogowych na rozdzielaczu c.o. i w przypadku stwierdzenia braku możliwości regulacji lub znacznego jej ograniczenia w razie konieczności wymienić. Ponieważ brak jest bilansu cieplnego rozbioru ciepła technologicznego z kotłowni, przyjęto zapotrzebowanie wg parametrów istniejącej kotłowni. W celu ekonomicznej i niezawodnej pracy kotłowni, należy określić docelowego zapotrzebowania ciepła, w oparciu o wykonaną inwentaryzację budowlaną zapotrzebowania ciepła. Wobec powyższego projektuje się podział remontu na II etapy. W I etapie należy wymienić dwa wyeksploatowane kotły typu Paromat Duplex. Trzeci kocioł pozostaje, dzięki czemu możliwe będzie wykonanie planowanego remontu na ruchu bez długotrwałego wyłączenia z pracy instalacji zasilanych z kotłowni. Projektowana jest wymiana automatyki kotłowej na pracującym kotle w celu dostosowanie jej do potrzeb remontowanej technologii kotłowni. Na powrocie pozostawianego kotła projektuje się zastosowanie układu zaworu mieszającego i pompy kotłowej dla zapewnienia minimalnej temperatury wody na powrocie oraz minimalnego przepływu. W przypadku obniżenia się temperatury na powrocie kotła, mierzonej przez czujnik powrotu np. FZ, poniżej wartości zadanej, redukowany będzie strumień przepływu wody przez kocioł, poprzez oddziaływanie na położenie organu nastawczego w obiegu danego kotła. Po osiągnięciu przez temperaturę na powrocie kotła wartości zadanej, organ nastawczy kotła otwiera się, kierując wodę grzewczą do odbiorników. Wartości zadane dla temperatury na powrocie kotła, zależą od zastosowanego paliwa. Natomiast wartości temperatury wody grzewczej na zasilaniu kotła, na które ustawione są zabezpieczenia kotła zależą od rodzaju zastosowanego palnika. Natomiast w II etapie po wykonaniu opracowania określającego zapotrzebowanie ciepła technologicznego z kotłowni, zostanie określona moc 3 kotła, który po dobraniu zastąpi pracujący w układzie kocioł stalowy. Dodatkowo zostaną wykonane prace polegające na wymianie armatury odcinającej przy rozdzielaczach i zasilaniu zasobników ciepłej wody użytkowej oraz niezbędne prace towarzyszące. 4.1 Pomieszczenie kotłowni Kotły wraz z osprzętem, armaturą zlokalizowane są w pomieszczeniu istniejącej kotłowni gazowo-olejowej. Kotły Paromat-Dupelex zainstalowane są na podestach. Do nawiewu powietrza do kotłowni, wykorzystywany jest istniejący kanał nawiewny o wymiarach 0,8x0,55 m z kratką i żaluzją w ścianie pod oknem kotłowni. Projektuje się wykonanie dodatkowego kanału nawiewnego o wym. 0,8x0,55 m pod drugim oknem w kotłowni, dla zapewnienia minimalnego normowego nawiewu w stosunku do mocy kotłowni. Wywiew wykonano przez istniejący kanał w kominie murowanym poprzez otwór o wymiarach 0,15x0,2 m umieszczony pod stropem pomieszczenia oraz kanał z kratką wywiewną w ścianie pomieszczenia kotłowni 0,5x0,5 m nad oknem. 4.2 Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania Pozostaje istniejące zabezpieczenie instalacji c.o. systemu zamkniętego naczyniem przeponowym firmy Reflex o pojemności 500 dm 3 2 szt, przyłączonym do powrotu z rozdzielacza rurą wzbiorcza dn 50 mm i zaworem bezpieczeństwa, typu SYR 1915, 5/4,

7 dn 32/50 mm, który należy podłączyć do remontowanej instalacji zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kotły należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez naczynia przeponowe np. NG 50, podłączone na zasilaniu instalacji kotłowej do kolektorów. 4.3 Instalacja gazowa i układ zabezpieczający przed wypływem gazu do pomieszczenia kotłowni Kurek główny umieszczony jest w obudowie na ścianie budynku. Do pomiaru ilości zużytego gazu wykorzystywany jest licznik gazowy zlokalizowany w punkcie redukcyjnopomiarowym gazu. Dla zabezpieczenia wykorzystywany jest system detekcji gazu f-my Gazex z trzema detektorami DEX-1.2 umieszczonymi pod stropem pomieszczenia kotłowni pomieszczenia nad kotłami. Sterownik układu MD.4Z umieszczony w pomieszczeniu wymiennikowni. Sygnalizację świetlną i akustyczną umieszczono na ścianie budynku z pomieszczeniem kotłowni. Elementy układu wykrywania metanu, alarmowe i automatycznego odcinania dopływu gazu podano w specyfikacji elementów i urządzeń. Instalację gazowa stalowa o średnicy dn 150 mm wykorzystano do zasilania kotłowni oraz do podłączenia palników gazowo-olejowych typ GL3/1-E. Wykorzystano istniejącą instalację gazową w kotłowni, kolektor i odcinki podłączeniowa do palnika wraz z zaworami i filtrami, która wykonana jest z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. Dla armatury zastosowano połączenia gwintowane. Przed uruchomieniem palników, po montażu należy wykonać próbę szczelności instalacji. Przed kotłami zamontowana jest typową kompaktową ścieżkę gazową dla palników Weishaupt oraz układ kontroli szczelności typ Dungs wg wytycznych producentów kotłów i palników. 4.4 Rurociągi. Instalacja wodna kotłowni wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-74/H i PN-74/H łączonych przez spawanie. Armatura i urządzenia łączone na gwint lub kołnierze. Jako armaturę odcinającą zastosowano kurki kulowe (zawory kulowe) Rurociągi wody zimnej wykonane z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. Po wykonaniu prac montażowych i wypłukaniu instalacji kotłowni należy przeprowadzić próby szczelności na zimno przy ciśnieniu 1,5 p rob oraz na gorąco przy parametrach roboczych. Wymieniane przewody instalacji kotłowni z rur czarnych należy oczyścić do II stopnia czystości i pomalować farba antykorozyjną odporną na wysoka temperaturę. Przejścia przez ściany i przegrody strefy pożarowej należy zabezpieczyć opaskami lub kołnierzami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej równej odporności przegrody, przez która przechodzi rurociąg. 4.5 Izolacja termiczna przewodów. Do izolacji stosować otuliny termoizolacyjne z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV. Izolację armatury wykonać typowymi łupkami segmentowymi z pianki poliuretanowej o gr. podanej w poniższej tabeli Rurociągi wody zimnej izolować otulinami z pianki polietylenowej miękkiej o gr. 9 mm

8 Kotły i zasobniki c.w.u. są zaizolowane fabrycznie. Rurociągów bezpieczeństwa, odpowietrzających i spustowych nie wolno izolować. Minimalne grubości warstwy izolacji właściwej na przewodach instalacyjnych w pomieszczeniach o temp. t i 12 0 C 4.6 Uzdatnianie i uzupełnienie wody Projektuje się wymianę istniejącej wyeksploatowanej stacji uzdatniania wody w kotłowni na nową. Zgodnie z wymaganiami producenta dla ochrony przed kamieniem kotłowym oraz zgodnie z PN-85/C dla wielkości obiegu, w którym ilość wody uzupełniającej nie przekracza 5 m 3 /h oraz mocy kotłowni 1365 kw dobrano: - stację typu np. Epurosoft ES 200 z dozownikiem Espedos WZ35 CH80 lub równoważną technicznie, sterowaną na drodze objętościowej, na podstawie prognozowania, z systemem regeneracji wymuszonej. System sterowania elektroniczny, całkowicie automatyczny Niezależnie od zmiękczania, zgodnie z PN-84/C należy przeprowadzić badanie jakości wody uzupełniającej na zawartość jonów agresywnych (Cl-SO 4 2- ) dla celowości stosowania inhibitora korozji. W przypadku stwierdzenia zawartości jonów agresywnych (Cl- SO 4 2- ) większej niż 50 mg/l w tym jonów chlorkowych większej, niż 30 mg/l, należy zastosować odpowiedni do składu wody inhibitor korozji dopuszczony przez stosowania przez COBRI Instal.

9 4.7 Instalacja wod-kan W ramach remontu projektuje się zainstalowanie zaworu ze złączką do węża, doprowadzenie wody do stacji uzdatniania wody oraz instalację przygotowania c.w.u. w kotłowni. Istniejące kratki ściekowe żeliwne podłączyć do projektowanej studzienki schładzającą o wymiarach fi 800 mm i głębokości H=1000 mm w pomieszczeniu wymiennikowni. Kratki ściekowe i kanały oczyścić i udrożnić. Projektowaną studzienkę połączyć z instalacją kanalizacyjną przewodem żeliwnym o śr. 100 mm, dla spełnia wymagania w zakresie studzienek schładzających. Studzienkę zabezpieczyć od góry blachą ryglowaną o gr. 5 mm z otworem kontrolnym (włazowym). W pomieszczeniu technicznym przy wejściu do kotłowni zamontować zlew (40x40cm) stalowy lub nierdzewny i podłączyć go do instalacji kanalizacyjnej. Do projektowanego zlewu doprowadzić wodę zimną oraz zamontować zawór czerpalny. 5. Zabezpieczenie p.poż.. i bhp 5.1 Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji kubatura budynku : powierzchnia kotłowni: 26,96 m 2 wysokość kotłowni: 3,0 m liczba kondygnacji budynku : Odległość od obiektów sąsiednich Kotłownia zlokalizowana jest na parterze budynku. Należy zabezpieczyć, aby pomieszczenie kotłowni wraz z przyległymi, t.zn. wymiennikownią i dwoma pomieszczeniami technicznymi było wydzielone od innych pomieszczeń ń ścianami i stropem o odporności ogniowej EI60 oraz drzwiami na zewnątrz budynku o odporności EI Podział obiektu na strefy. Pomieszczenie kotłowni, wymiennikowni, dwa pomieszczenia techniczne, stanowią jedna strefę pożarową. Pomieszczenie kotłowni po wykonaniu projektowanego o dodatkowego nawiewu pod oknem w kotłowni posiada wymaganą wentylację nawiewno-wywiewną. wywiewną. Palniki posiadają wymagany system zabezpieczeń przed wypływem gazu, a ponadto w pomieszczeniu kotłowni zainstalowany jest układ wykrywania metanu. Projektuje się wykonanie indywidualnego nawiewu powietrza do palników bezpośrednio z zewnątrz kanałami Spiro o śr. 125 mm, które poprzez tzw. wlot powietrza (przystawka do palnika), pozwolą na zasilanie powietrzem niezależne ne od powietrza w pomieszczeniu. Kubatura pomieszczenia kotłowni przyjmowana dla układu z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania.

10 5.4 Warunki ewakuacji. Z kotłowni bezpośrednio przez wymiennikownię i pomieszczenie techniczne zabezpieczone jest wyjście, które prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku. 5.5 Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. Kotłownię należy wyposażyć w gaśnicę proszkową o symbolach A,B,C 6-kilogramową zlokalizowaną przy wejściu do kotłowni. 5.6 Dostęp do urządzeń. Dostęp do pomp i armatury bezpośrednio z poziomu posadzki oraz w razie potrzeby z tzw. niskich przenośnych pomostów (do 60 cm). 5.7 Uwagi dodatkowe. Zabrania się przebywania przedmiotów palnych, palenia tytoniu i ognia otwartego oraz zastawiania wyjść ewakuacyjnych. W widocznym miejscu należy umieścić instrukcję obsługi kotłowni, instrukcję p.poż. oraz schemat technologiczny kotłowni odpowiednio zabezpieczony (np. zalaminowany). Miejsca usytuowania urządzeń p.poż. należy oznakować zgodnie z PN, podobnie jak miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejących hydrantów. W kotłowni jest zainstalowany system sygnalizacyjno odcinający zabezpieczający przed niedopuszczalnym stężeniem gazu w kotłowni, który po rozruchu technologicznym kotłowni należy sprawdzić i ewentualnie wykalibrować. 6. Wytyczne branży budowlanej Opracowanie obejmuje swoim zakresem część cieplno-technologiczną kotłowni. Przed przystąpieniem do remontu urządzeń technologicznych, należy zdemontować urządzenia istniejące wraz z naprawą fundamentów pod stare kotły (sukcesywnie pod pierwszy kocioł i następnie drugi kocioł dla zagwarantowania pracy obiektu) Nowe podesty dostarczone wraz z wymieniane kotły, ustawić na istniejącym fundamencie o wys. 5 cm, obramowane kątownikiem stalowym wykonać, zgodnie z wytycznymi producenta kotłów, który należy w razie potrzeby naprawić i uzupełnić. Ściany i posadzkę należy odnowić w sposób umożliwiający utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu pomieszczenia oraz wykonać jako niepalne. Kotłownia w pełni zautomatyzowana nie wymaga pomieszczenia nadzoru personelu. Okna osiatkować od zewnątrz. Zamontować drzwi o odporności ogniowej EI 30 stalowe jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Wykonać przebicia w ścianie zewnętrznej w celu wyprowadzenia kanałów wentylacyjnych na zewnątrz.

11 7. Wytyczne branży elektrycznej Instalację wykonać wg wymogów jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem. Należy wykorzystać istniejące doprowadzenia zasilania do urządzeń kotłowni z wydzielonej rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu wymiennikowni. Przewody i zabezpieczenia przed podłączeniem zasilania do regulatorów kotłowych i kotłów sprawdzić i w razie potrzeby wymienić. Awaryjny wyłącznik prądu przeznaczony do odcięcia dopływu energii elektrycznej do wszystkich urządzeń kotłowni umieszczony jest poza kotłownią w miejscu łatwo dostępnym nie narażonym na skutki pożaru. Przewidzieć gniazdo wtykowe 230V i jedno gniazdo wtykowe 24V dla oświetlenia na napięcie bezpieczne. Wykonać połączenia wyrównawcze, uziemić kominy zewnętrzne, kanały wentylacyjne oraz pozostałe urządzenia. Urządzenia regulacyjne /siłowniki zaworów/ i pompy zasilić z regulatorów kotłowych. 8. UWAGI OGÓLNE. 1. Montaż poszczególnych urządzeń kotłowni wykonać zgodnie z DTR producentów zastosowanych urządzeń. 2. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym, przepisami BHP i ppoż. 3. Materiały budowlane i wykończeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie i aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 4. Urządzenia ciśnieniowe należy zrejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego. 5. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy Prawa Budowlanego przed przystąpieniem do prac należy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który należy złożyć na budowie. 6. Ostateczny dobór urządzeń i materiałów należy uzgodnić z Inwestorem i Nadzorem Autorskim 7. Montaż i rozruch należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 8. Istotne zmiany urządzeń technologii kotłowni należy uzgadniać z Nadzorem Autorskim i Inwestorem.

12 9. Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Przed realizacją inwestycji wykonawca powinien sporządzić w oparciu o projekt plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzonych robót budowlanych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. Szerokość dna wykopu nie może być mniejsza od 0,5 m. Wykopy o głębokości większej niż 1 m muszą mieć umocnione ściany oraz posiadać bezpieczne zejścia. Krawędzie wykopów należy zabezpieczyć poręczami o wys. 1,1 m ponad teren. Poręcze należy ustawić w odległości min. 1 m od krawędzi wykopu i oznakować w sposób zapewniający ich widoczność w nocy. Urobek nie powinien być składowany w odległości mniejszej, niż 1 m od krawędzi wykopu. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Montaż instalacji i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp i p.poż., aktualnymi warunkami technicznymi oraz wytycznymi producentów poszczególnych materiałów i urządzeń. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz mistrz budowlany stosowanie do zakresu obowiązków

13 II. Zestawienie podstawowych elementów i urządzeń kotłowni I etap Lp Nazwa elementu lub urządzenia Ilość 1 Kocioł stalowy Paromat Duplex, kw 1 2 Kocioł żeliwny np. Logano G515 o mocy z regulatorem Logamatic R4311 z modułami FM441 i FM458 3 Kocioł żeliwny np. Logano G515 o mocy z regulatorem Logamatic R4322 z modułami FM 442 i FM445 4 Podest izolacyjny pod kocioł np. G515, 455 kw 2 5 Palnik gazowo-olejowy typ GL3/1-E 3 6 Pojemnościowy podgrzewacz wody typ BS o poj dm 3 7 Wymiennik ciepła typ Jad 6/ Naczynie przeponowej Reflex DE Naczynie przeponowe Reflex N Naczynie przeponowe Reflex NG50 z zaworem 3 samo odcinającym SUR 1x1 11 Regulator kotłowy np. Logamatic R Zawór trójdrogowy mieszający kołnierzowy z 6 siłownikiem typ GFLA 80 + VMM Pompa obiegowa typ 65POt180A 2 14 Pompa kotłowa typ UPS 80-30F 3 15 Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy dn 32mm, 3 0,4MPa np. SI6301M 16 Czujnik zanurzeniowy do wartownika typ np. FVS 1 17 Czujnik ciśnienia maksymalnego 3 18 Ogranicznik poziomu wody 3 19 Czujnik temperatury w kotle 3 20 Czujnik temperatury spalin np. FG 3 21 Czujnik temperatury c.w.u. np. FB 2 22 Wartownik z funkcją zwrotnicy hydraulicznej 1 i wkładami magnetycznymi np. MH Zanurzeniowy czujnik temperatury na zasilaniu i 6 powrocie FV/FZ 24 Zawór kulowy kołnierzowy dn 80, woda Zawór zwrotny kołnierzowy dn 80 Socla 3 26 Zawór odcinający kołnierzowy dn Pompa ładująca c.w.u. i na obiegu grzewczym typ 3 80Pot180A 28 Zawór zwrotny mufowy dn Zawór odcinający kulowy mufowy dn Zawór zwrotny mufowy dn Zawór bezpieczeństwa typ Prescor B dn 32, 8 bar 1 32 Zawór bezpieczeństwa membranowy typ SYR , dn Pompa cyrkulacyjna typ 40POr80C 1 34 Zawór kulowy odcinający dn Zawór zwrotny mufowy dn Stacja uzdatniania wody z filtrem, zmiękczaczem 1 i pompą dozującą np. Epurosoft ES200 z dozownikiem ESPEDOS WZ35CH80 37 Centralka sterująca MD-4Z 1 38 Detektor metanu DEX Lampa z syrenką ostrzegawczą SL Zawór MAG dn 100 1

14 41 Filtr do gazu dn 40 Weishaupt 3 42 Zawór kulowy mufowy do gazu dn Zawór zwrotny mufowy dn Czujnik temperatury zewnętrznej np. FA 1 Opracował mgr inż. Krzysztof Karkoszka

15

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY

SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres adaptacji instalacji sanitarnych 5. Wytyczne montażowe 6. Wytyczne do

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP

USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, Bielsko-Biała, tel , NIP USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE HELMUT KOTYSZ ul. Braci Gierymskich 13/34, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033-8150515, NIP 547-141-21-47. Inwestor : Akademia Techniczno-Humanistyczna 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA: STRONA TYTUŁOWA stron 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU stron 1 OPIS TECHNICZNY stron 4 OBLICZENIA stron 9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW stron 1 KARTY DOBORU URZĄDZEŃ stron 14

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr.

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻEGLCACH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻEGLCACH PROJEKT BUDOWLANY Nazwa Inwestycji: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻEGLCACH Adres: ŻEGLCE, NR DZIAŁKI 342 Inwestor: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA KLOBASSY-ZRENCKIEGO

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy pomieszczeń budynku szkoły. 1.1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111.

I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. I. OBLICZENIE WYDAJNOŚCI KOTŁA W ZAKRESIE INWENTARYZACJI OBIEKTU Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49, gm. Raszyn, działka nr 47, 111. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: zlecenie Inwestora; zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi P R Z E D M I A R R O B Ó T TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi Data: 2007-12-17 Inwestor: Wojewoda Warmińsko-Mazurski 10-542 Olsztyn, ul.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

ST KOTŁOWNIA OLEJOWA

ST KOTŁOWNIA OLEJOWA Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.) ST - 05.00 CPV 45331000-6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Istniejący budynek świetlicowo-biurowy Łążyn, Gmina Lubawa, dz. nr 187/4. Fijewo 73 14-260 Lubawa

Istniejący budynek świetlicowo-biurowy Łążyn, Gmina Lubawa, dz. nr 187/4. Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Rozbudowa instalacji wod. kan., c.o. i przebudowa kotłowni w istniejącym bud. świetlicowo-biurowym Obiekt: Istniejący budynek świetlicowo-biurowy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL.

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. EGZ. 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 191 NR PROJEKTU: 19/2012 BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE A P I S PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE Waldemar Adamczyk, 75-336 Koszalin, Akademicka 17a/8, tel. 0602 72 05 96, VAT: 669-040-46-97, Regon: 330020547 Projekt budowlany wykonawczy

Bardziej szczegółowo