PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko Połczyn Spółka Akcyjna ul. Zdrojowa 6, Połczyn Zdrój Oświadczenie Oświadczamy, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. (Art.20 ust.2 Prawo Budowlane - zamiany z dn Dz.U. Nr 391 ) PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Krzysztof Karkoszka upr. nr ZAP/0104/PWOS/09 SPRAWDZIŁ : inż. Mariusz Dymecki upr. nr ZAP/0067/POOS/08 BRANŻA : sanitarna Szczecinek, październik 2010

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Zestawienie podstawowych elementów i urządzeń kotłowni. 3. Rysunki 1. Schemat technologiczny kotłowni z zaznaczonym zakresem remontu 2. Rzut kotłownia i pomieszczeń przyległych skala 1:50

3 I. OPIS TECHNICZNY PB Remontu kotłowni gazowej-olejowej nr 2 technologia w łączniku budynku ZLU Gryf w Połczynie Zdroju przy ul. Solankowej 8 1. Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: - zlecenia Zamawiającego, - DTR urządzeń, - obowiązujących przepisów i norm, - wizji lokalnej obiektu, - Opinii Technicznej opracowanej przez MZ-Bud w sierpniu Zakres opracowania Opracowanie obejmuje projekt remontu technologii kotłowni gazowo-olejowej nr 2 w łączniku obiektu ZLU Gryf w Połczynie Zdroju 3. Stan istniejący Kotłownia nr 2 o mocy nominalnej 1380 kw zlokalizowana w łączniku obiektu ZLU Gryf w Połczynie Zdroju wytwarza energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kotłownia zaopatruje w ciepło budynki użytkowane przez Uzdrowisko Połczyn S.A. Zgodnie z Opinią Techniczną opracowaną przez Grzegorza Spychalskiego M.Z.-Bud w sierpniu 2010 stwierdza się wyciek wody z kotła wodnego, którego stan techniczny jest niezadowalający, a zużycie powłoki galwanicznej wynosi około 80%. Wobec podobnego stanu technicznego pozostałych dwóch jednostek kotłowych, dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. celowa jest wymiana kotłów na jednostki o podobnych parametrach, gdyż naprawa przez spawanie pozwoli jedynie na usunięcie wycieków i poprawną pracę kotłów w krótkim okresie (nie dłużej, niż 3 miesiące), przy czym wymaga to przeprowadzenia chemicznego płukania kotłów, co z kolei może spowodować wycieki w innych miejscach, a wykonawca prac nie udzieli, z uwagi na w/w stan techniczny kotłów, gwarancji na wykonane prace. Natomiast wymiana pozwoli na uzyskanie oszczędności w zużyciu opału (gazu i oleju opałowego) oraz wody kotłowej (uzdatnionej), co przełoży się na zmniejszenie kosztów wyprodukowania 1GJ energii cieplnej. Ponadto charakter obiektu wymaga zapewnienia ciągłej dostawy energii cieplnej, czego nie może zagwarantować obecny stan techniczny kotłów i części armatury regulacyjnej i odcinającej. Obecnie w układzie kotłowni pracują trzy jednostki kotłowe f-my Viessmann typ Paromat-Duplex, każda o mocy kw, do których zainstalowano modulowane palniki dwumedialne (gazowo-olejowe ) typu GL-3/1-E, każdy o zakresie mocy kw, z kontrolą szczelności DUNGS dn 40 i oprzyrządowaniem dla podłączenia gazu i oleju opałowego. Kotły zaopatrzone są w automatykę sterującą Diematik D1 i D2. Na kotłach zainstalowane jest zabezpieczenie minimalnego poziomu wody typ SYR i maksymalnego ciśnienia typ SAUTER. Na rozdzielaczach zastosowano armaturę odcinającą kulową mufową wodną oraz zawory mieszające f-my Honeywell typ GFLA o śr. 80 mm z siłownikami VMM30. Zarówno zawory odcinające jak i regulacyjne trójdrogowe wykazują

4 się znacznym zużyciem co skutkuje utrudnionym odcinaniem danych obiegów grzewczych oraz brakiem możliwości precyzyjnej regulacji przepływu czynnika grzewczego, co z kolei przekłada się na zwiększenie kosztów eksploatacji, czyli produkcji 1 GJ energii cieplnej, jak i mało precyzyjną regulację układów grzewczych. Wobec powyższego dla późniejszej bardziej ekonomicznej i precyzyjnej pracy układu projektuje się wymianę w/w zaworów regulacyjnych i ocinających na nowe o porównywalnych parametrach w II etapie inwestycji. Z kotłów czynnik grzewczy przekazywany jest poprzez rozdzielacze i układ regulacyjny z regulatorem pogodowym f-my Viessmann typ Dekamatik-HK4 na trzy obiegi grzewcze zasilające odpowiednio basztę Patio, basen kryty i zakład przyrodoleczniczy oraz układ podgrzewu c.w.u. składający z pięciu pojemnościowych wymiennikowych podgrzewaczy wody, każdy o poj. 500 dm 3 i zespół trzech rurowych wymienników ciepła typu JAD 6/50. Układ instancji zasobników ciepłej wody użytkowej został w ostatnim okresie wymieniony na nowy. Wyeksploatowane pojemnościowe podgrzewacze wody każdy o pojemności 500 dm 3 zostały wymienione na nowe o porównywalnych parametrach. Zastosowano podgrzewacze typ BL 500L f-my DeDietrich wraz z niezbędną armaturą zabezpieczającą, t.j. zaworem bezpieczeństwa typ Prescor B 8 bar, dn 40 i naczyniem przeponowym Reflex typ DE140 do wody zimnej. Stan rurowych wymienników ciepła typu JAD 6/50 jest zadawalający, wymagają one okresowego płukania (czyszczenia z kamienia kotłowego) dla zagwarantowania wymaganych parametrów pracy. Z uwagi na rozległość i objętość układ ciepłej wody użytkowej wyposażony został w cyrkulację ciepłej wody użytkowej z pompą cyrkulacyjną 40POr80C prod. LFP. Jako zabezpieczenie kotłów i instalacji c.o. ogrzewania i c.w.u. zastosowano zawory bezpieczeństwa prod. SYR oraz naczynia przeponowej f-my Reflex. Spaliny z kotłów poprzez czopuchy stalowe jednościenne, odprowadzane są do zewnętrznych kominów stalowych dwupłaszczowych izolowanych cieplnie o śr. nom. 250mm. 4. Opis rozwiązania projektowanego Projektuje się wymianę zużytych kotłów Paromat-Duplex wraz z osprzętem i automatyką na kotły porównywalne technicznie kotły np. typ Logano G515 o mocy nominalnej 455 kw wraz z układem automatyki i zabezpieczeń kotłowych lub równoważne technicznie. Zabezpieczenia kotłów grzewczych wykonać należy z godnie z normą PN-B Urządzenia zabezpieczające instalację ogrzewania wodnego powinno zawierać: zawór bezpieczeństwa wraz z przewodem odpływowym i dopływowym; naczynie zbiorcze przeponowe; rurę wzbiorczą; zabezpieczenie kotła przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody instalacyjnej; zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem wody (dla kotłów o mocy >100 kw); osprzęt Projektowane kotły zostaną podłączone do istniejącego układu odprowadzenia spalin na zewnątrz budynku, poprzez indywidualne czopuchy spalinowe w systemie jednościennym np. ew-fu o śr. nom. 250 mm lub równoważnym technicznie. Zgodnie z warunkami technicznymi i normami, na kotłach należy zamontować układ zabezpieczeń zgodnie z częścią graficzną opracowania i zestawieniem urządzeń. Projektuje się wykorzystanie

5 istniejących palników gazowo-olejowych typ GL3/1-E. Przed zamontowaniem należy przeprowadzić konserwację i ewentualne naprawy palników. Układ przed uruchomieniem należy napełnić wodą uzdatnioną poprzez stację uzdatniania wody w celu zapewnienia wymaganej ochrony kotów określonej przez producenta co do jakości wody kotłowej. Projektuje się pracę układu w systemie kaskadowym sterowanym przez regulator nadrzędny z modułem do pracy kaskadowej np. Logamatic R4321 z modułem FM458 połączony poprzez system komunikacji m-bus z podrzędnymi regulatorami kotłowymi np. Logamatic R4322 lub równoważny technicznie. Projektuje się zastosowanie kotłów z trójciągowym przepływem spalin oraz zoptymalizowanym chłodzeniem wodą kotłową komory spalania wykonanych z żeliwa GL 180M gwarantującego ich długoletnią żywotność oraz niskie wartości emisji substancji szkodliwych NO x (<80 mg/kwh) i niewielkie obciążenie komory spalania. Ponadto kotły wykorzystują technologię wewnętrznego podnoszenia temperatury wody powrotnej, dzięki powiększonym piastom górnym powodującym wyrównanie hydrauliczne, a także dzięki efektowi wewnętrznego mieszania wody i systemowi prowadzenia jej wewnątrz kotła. Drzwi frontowe z możliwością otwarcia na prawo lub lewo dla zapewnienia wygodnego dostępu do wnętrza kotła w przypadku obsługi i czyszczenia. Projektuje się zastosowanie na wymienionych kotłach przed włączeniem do kolektorów zaworów mieszających trójdrogowych i pomp na powrocie do kotłów. Regulatory kotłowe pozwalają na regulację przepływu poprzez zawory mieszające i pompy kotłowe na powrocie. System regulacji należy wyposażyć w moduły do sterowania pracą trzech obiegów z zaworami mieszającymi, układu przygotowania ciepłej wody użytkowej i sterowania niezależnym obiegiem do wspomagania przygotowania c.w.u przez zewnętrzny wymiennik ciepła, np. typu JAD poprzez moduły sterujące np. Logamatic FM441, 442, 455 lub równoważne technicznie. Urządzenia regulacyjne np. Logamatic R4321 lub R4322 wspierają działanie funkcji thermostream w kotłach. W przypadku obniżenia temperatury roboczej wody grzewczej w każdym z kotłów, mierzonej przez czujnik temperatury w kotle np. FK, poniżej wartości zadanej, redukowany jest strumień przepływu przez kocioł, poprzez odpowiednie wysterowanie organu nastawczego obiegu kotła. Organ nastawczy (zawór regulacyjny) oraz pompa w każdym obiegu kotła, zapewniają utrzymanie właściwych temperatur roboczych, jak również odcięcie hydrauliczne kotłów nadążnych. Projektuje się w układzie zastosowanie separacji hydraulicznej obiegów grzewczych od instalacji kotłowej poprzez wartownik z funkcją zwrotnicy hydraulicznej typ np. MH150, wyposażony we wkłady magnetycznej, dzięki czemu spełniał będzie jednocześnie funkcję filtroodmulnika magnetycznego. Wartownik należy zaizolować termicznie. Wskutek zastosowania separacji hydraulicznej (wartownika), możliwa jest praca regulacyjna obiegów grzewczych, nawet wtedy, gdy zadziałają zabezpieczenia kotłów. Dla zapewnienia prawidłowego działania procedur regulacyjnych, szczególnie w przypadku zastosowania palników modulowanych, sprzęgło hydrauliczne wraz ze znajdującym się w nim czujnikiem FVS należy zamontować możliwie najbliżej instalacji kotłowych. Optymalne wykorzystanie ciepła resztkowego kotła, realizowane jest poprzez nastawę czasu wybiegu pomp kotłowych po wyłączeniu palnika. Sterowanie pracą palników realizowane jest przez moduł strategiczny, który wykorzystuje wskazania czujnika temperatury na zasilaniu modułu strategicznego np. FVS. Przyjęto wymianę na kotły żeliwne z uwagi na możliwość dostawy ich w członach i złożenie na miejscu w kotłowni bez konieczności wykonywania prac budowlanych demontażowych dla wstawienia, np. kotłów stalowych w całości oraz z uwagi na ich sprawność i okres eksploatacji.

6 Z uwagi na brak szczelności części armatury należy wymienić zawory odcinające przy rozdzielaczach instalacji c.o. i zasilania ciepła dla wężownic zasobników c.w.u. w II etapie inwestycji. Należy sprawdzić pracę zaworów mieszających trójdrogowych na rozdzielaczu c.o. i w przypadku stwierdzenia braku możliwości regulacji lub znacznego jej ograniczenia w razie konieczności wymienić. Ponieważ brak jest bilansu cieplnego rozbioru ciepła technologicznego z kotłowni, przyjęto zapotrzebowanie wg parametrów istniejącej kotłowni. W celu ekonomicznej i niezawodnej pracy kotłowni, należy określić docelowego zapotrzebowania ciepła, w oparciu o wykonaną inwentaryzację budowlaną zapotrzebowania ciepła. Wobec powyższego projektuje się podział remontu na II etapy. W I etapie należy wymienić dwa wyeksploatowane kotły typu Paromat Duplex. Trzeci kocioł pozostaje, dzięki czemu możliwe będzie wykonanie planowanego remontu na ruchu bez długotrwałego wyłączenia z pracy instalacji zasilanych z kotłowni. Projektowana jest wymiana automatyki kotłowej na pracującym kotle w celu dostosowanie jej do potrzeb remontowanej technologii kotłowni. Na powrocie pozostawianego kotła projektuje się zastosowanie układu zaworu mieszającego i pompy kotłowej dla zapewnienia minimalnej temperatury wody na powrocie oraz minimalnego przepływu. W przypadku obniżenia się temperatury na powrocie kotła, mierzonej przez czujnik powrotu np. FZ, poniżej wartości zadanej, redukowany będzie strumień przepływu wody przez kocioł, poprzez oddziaływanie na położenie organu nastawczego w obiegu danego kotła. Po osiągnięciu przez temperaturę na powrocie kotła wartości zadanej, organ nastawczy kotła otwiera się, kierując wodę grzewczą do odbiorników. Wartości zadane dla temperatury na powrocie kotła, zależą od zastosowanego paliwa. Natomiast wartości temperatury wody grzewczej na zasilaniu kotła, na które ustawione są zabezpieczenia kotła zależą od rodzaju zastosowanego palnika. Natomiast w II etapie po wykonaniu opracowania określającego zapotrzebowanie ciepła technologicznego z kotłowni, zostanie określona moc 3 kotła, który po dobraniu zastąpi pracujący w układzie kocioł stalowy. Dodatkowo zostaną wykonane prace polegające na wymianie armatury odcinającej przy rozdzielaczach i zasilaniu zasobników ciepłej wody użytkowej oraz niezbędne prace towarzyszące. 4.1 Pomieszczenie kotłowni Kotły wraz z osprzętem, armaturą zlokalizowane są w pomieszczeniu istniejącej kotłowni gazowo-olejowej. Kotły Paromat-Dupelex zainstalowane są na podestach. Do nawiewu powietrza do kotłowni, wykorzystywany jest istniejący kanał nawiewny o wymiarach 0,8x0,55 m z kratką i żaluzją w ścianie pod oknem kotłowni. Projektuje się wykonanie dodatkowego kanału nawiewnego o wym. 0,8x0,55 m pod drugim oknem w kotłowni, dla zapewnienia minimalnego normowego nawiewu w stosunku do mocy kotłowni. Wywiew wykonano przez istniejący kanał w kominie murowanym poprzez otwór o wymiarach 0,15x0,2 m umieszczony pod stropem pomieszczenia oraz kanał z kratką wywiewną w ścianie pomieszczenia kotłowni 0,5x0,5 m nad oknem. 4.2 Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania Pozostaje istniejące zabezpieczenie instalacji c.o. systemu zamkniętego naczyniem przeponowym firmy Reflex o pojemności 500 dm 3 2 szt, przyłączonym do powrotu z rozdzielacza rurą wzbiorcza dn 50 mm i zaworem bezpieczeństwa, typu SYR 1915, 5/4,

7 dn 32/50 mm, który należy podłączyć do remontowanej instalacji zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kotły należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez naczynia przeponowe np. NG 50, podłączone na zasilaniu instalacji kotłowej do kolektorów. 4.3 Instalacja gazowa i układ zabezpieczający przed wypływem gazu do pomieszczenia kotłowni Kurek główny umieszczony jest w obudowie na ścianie budynku. Do pomiaru ilości zużytego gazu wykorzystywany jest licznik gazowy zlokalizowany w punkcie redukcyjnopomiarowym gazu. Dla zabezpieczenia wykorzystywany jest system detekcji gazu f-my Gazex z trzema detektorami DEX-1.2 umieszczonymi pod stropem pomieszczenia kotłowni pomieszczenia nad kotłami. Sterownik układu MD.4Z umieszczony w pomieszczeniu wymiennikowni. Sygnalizację świetlną i akustyczną umieszczono na ścianie budynku z pomieszczeniem kotłowni. Elementy układu wykrywania metanu, alarmowe i automatycznego odcinania dopływu gazu podano w specyfikacji elementów i urządzeń. Instalację gazowa stalowa o średnicy dn 150 mm wykorzystano do zasilania kotłowni oraz do podłączenia palników gazowo-olejowych typ GL3/1-E. Wykorzystano istniejącą instalację gazową w kotłowni, kolektor i odcinki podłączeniowa do palnika wraz z zaworami i filtrami, która wykonana jest z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. Dla armatury zastosowano połączenia gwintowane. Przed uruchomieniem palników, po montażu należy wykonać próbę szczelności instalacji. Przed kotłami zamontowana jest typową kompaktową ścieżkę gazową dla palników Weishaupt oraz układ kontroli szczelności typ Dungs wg wytycznych producentów kotłów i palników. 4.4 Rurociągi. Instalacja wodna kotłowni wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-74/H i PN-74/H łączonych przez spawanie. Armatura i urządzenia łączone na gwint lub kołnierze. Jako armaturę odcinającą zastosowano kurki kulowe (zawory kulowe) Rurociągi wody zimnej wykonane z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. Po wykonaniu prac montażowych i wypłukaniu instalacji kotłowni należy przeprowadzić próby szczelności na zimno przy ciśnieniu 1,5 p rob oraz na gorąco przy parametrach roboczych. Wymieniane przewody instalacji kotłowni z rur czarnych należy oczyścić do II stopnia czystości i pomalować farba antykorozyjną odporną na wysoka temperaturę. Przejścia przez ściany i przegrody strefy pożarowej należy zabezpieczyć opaskami lub kołnierzami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej równej odporności przegrody, przez która przechodzi rurociąg. 4.5 Izolacja termiczna przewodów. Do izolacji stosować otuliny termoizolacyjne z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV. Izolację armatury wykonać typowymi łupkami segmentowymi z pianki poliuretanowej o gr. podanej w poniższej tabeli Rurociągi wody zimnej izolować otulinami z pianki polietylenowej miękkiej o gr. 9 mm

8 Kotły i zasobniki c.w.u. są zaizolowane fabrycznie. Rurociągów bezpieczeństwa, odpowietrzających i spustowych nie wolno izolować. Minimalne grubości warstwy izolacji właściwej na przewodach instalacyjnych w pomieszczeniach o temp. t i 12 0 C 4.6 Uzdatnianie i uzupełnienie wody Projektuje się wymianę istniejącej wyeksploatowanej stacji uzdatniania wody w kotłowni na nową. Zgodnie z wymaganiami producenta dla ochrony przed kamieniem kotłowym oraz zgodnie z PN-85/C dla wielkości obiegu, w którym ilość wody uzupełniającej nie przekracza 5 m 3 /h oraz mocy kotłowni 1365 kw dobrano: - stację typu np. Epurosoft ES 200 z dozownikiem Espedos WZ35 CH80 lub równoważną technicznie, sterowaną na drodze objętościowej, na podstawie prognozowania, z systemem regeneracji wymuszonej. System sterowania elektroniczny, całkowicie automatyczny Niezależnie od zmiękczania, zgodnie z PN-84/C należy przeprowadzić badanie jakości wody uzupełniającej na zawartość jonów agresywnych (Cl-SO 4 2- ) dla celowości stosowania inhibitora korozji. W przypadku stwierdzenia zawartości jonów agresywnych (Cl- SO 4 2- ) większej niż 50 mg/l w tym jonów chlorkowych większej, niż 30 mg/l, należy zastosować odpowiedni do składu wody inhibitor korozji dopuszczony przez stosowania przez COBRI Instal.

9 4.7 Instalacja wod-kan W ramach remontu projektuje się zainstalowanie zaworu ze złączką do węża, doprowadzenie wody do stacji uzdatniania wody oraz instalację przygotowania c.w.u. w kotłowni. Istniejące kratki ściekowe żeliwne podłączyć do projektowanej studzienki schładzającą o wymiarach fi 800 mm i głębokości H=1000 mm w pomieszczeniu wymiennikowni. Kratki ściekowe i kanały oczyścić i udrożnić. Projektowaną studzienkę połączyć z instalacją kanalizacyjną przewodem żeliwnym o śr. 100 mm, dla spełnia wymagania w zakresie studzienek schładzających. Studzienkę zabezpieczyć od góry blachą ryglowaną o gr. 5 mm z otworem kontrolnym (włazowym). W pomieszczeniu technicznym przy wejściu do kotłowni zamontować zlew (40x40cm) stalowy lub nierdzewny i podłączyć go do instalacji kanalizacyjnej. Do projektowanego zlewu doprowadzić wodę zimną oraz zamontować zawór czerpalny. 5. Zabezpieczenie p.poż.. i bhp 5.1 Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji kubatura budynku : powierzchnia kotłowni: 26,96 m 2 wysokość kotłowni: 3,0 m liczba kondygnacji budynku : Odległość od obiektów sąsiednich Kotłownia zlokalizowana jest na parterze budynku. Należy zabezpieczyć, aby pomieszczenie kotłowni wraz z przyległymi, t.zn. wymiennikownią i dwoma pomieszczeniami technicznymi było wydzielone od innych pomieszczeń ń ścianami i stropem o odporności ogniowej EI60 oraz drzwiami na zewnątrz budynku o odporności EI Podział obiektu na strefy. Pomieszczenie kotłowni, wymiennikowni, dwa pomieszczenia techniczne, stanowią jedna strefę pożarową. Pomieszczenie kotłowni po wykonaniu projektowanego o dodatkowego nawiewu pod oknem w kotłowni posiada wymaganą wentylację nawiewno-wywiewną. wywiewną. Palniki posiadają wymagany system zabezpieczeń przed wypływem gazu, a ponadto w pomieszczeniu kotłowni zainstalowany jest układ wykrywania metanu. Projektuje się wykonanie indywidualnego nawiewu powietrza do palników bezpośrednio z zewnątrz kanałami Spiro o śr. 125 mm, które poprzez tzw. wlot powietrza (przystawka do palnika), pozwolą na zasilanie powietrzem niezależne ne od powietrza w pomieszczeniu. Kubatura pomieszczenia kotłowni przyjmowana dla układu z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania.

10 5.4 Warunki ewakuacji. Z kotłowni bezpośrednio przez wymiennikownię i pomieszczenie techniczne zabezpieczone jest wyjście, które prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku. 5.5 Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. Kotłownię należy wyposażyć w gaśnicę proszkową o symbolach A,B,C 6-kilogramową zlokalizowaną przy wejściu do kotłowni. 5.6 Dostęp do urządzeń. Dostęp do pomp i armatury bezpośrednio z poziomu posadzki oraz w razie potrzeby z tzw. niskich przenośnych pomostów (do 60 cm). 5.7 Uwagi dodatkowe. Zabrania się przebywania przedmiotów palnych, palenia tytoniu i ognia otwartego oraz zastawiania wyjść ewakuacyjnych. W widocznym miejscu należy umieścić instrukcję obsługi kotłowni, instrukcję p.poż. oraz schemat technologiczny kotłowni odpowiednio zabezpieczony (np. zalaminowany). Miejsca usytuowania urządzeń p.poż. należy oznakować zgodnie z PN, podobnie jak miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejących hydrantów. W kotłowni jest zainstalowany system sygnalizacyjno odcinający zabezpieczający przed niedopuszczalnym stężeniem gazu w kotłowni, który po rozruchu technologicznym kotłowni należy sprawdzić i ewentualnie wykalibrować. 6. Wytyczne branży budowlanej Opracowanie obejmuje swoim zakresem część cieplno-technologiczną kotłowni. Przed przystąpieniem do remontu urządzeń technologicznych, należy zdemontować urządzenia istniejące wraz z naprawą fundamentów pod stare kotły (sukcesywnie pod pierwszy kocioł i następnie drugi kocioł dla zagwarantowania pracy obiektu) Nowe podesty dostarczone wraz z wymieniane kotły, ustawić na istniejącym fundamencie o wys. 5 cm, obramowane kątownikiem stalowym wykonać, zgodnie z wytycznymi producenta kotłów, który należy w razie potrzeby naprawić i uzupełnić. Ściany i posadzkę należy odnowić w sposób umożliwiający utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu pomieszczenia oraz wykonać jako niepalne. Kotłownia w pełni zautomatyzowana nie wymaga pomieszczenia nadzoru personelu. Okna osiatkować od zewnątrz. Zamontować drzwi o odporności ogniowej EI 30 stalowe jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Wykonać przebicia w ścianie zewnętrznej w celu wyprowadzenia kanałów wentylacyjnych na zewnątrz.

11 7. Wytyczne branży elektrycznej Instalację wykonać wg wymogów jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem. Należy wykorzystać istniejące doprowadzenia zasilania do urządzeń kotłowni z wydzielonej rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu wymiennikowni. Przewody i zabezpieczenia przed podłączeniem zasilania do regulatorów kotłowych i kotłów sprawdzić i w razie potrzeby wymienić. Awaryjny wyłącznik prądu przeznaczony do odcięcia dopływu energii elektrycznej do wszystkich urządzeń kotłowni umieszczony jest poza kotłownią w miejscu łatwo dostępnym nie narażonym na skutki pożaru. Przewidzieć gniazdo wtykowe 230V i jedno gniazdo wtykowe 24V dla oświetlenia na napięcie bezpieczne. Wykonać połączenia wyrównawcze, uziemić kominy zewnętrzne, kanały wentylacyjne oraz pozostałe urządzenia. Urządzenia regulacyjne /siłowniki zaworów/ i pompy zasilić z regulatorów kotłowych. 8. UWAGI OGÓLNE. 1. Montaż poszczególnych urządzeń kotłowni wykonać zgodnie z DTR producentów zastosowanych urządzeń. 2. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym, przepisami BHP i ppoż. 3. Materiały budowlane i wykończeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie i aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 4. Urządzenia ciśnieniowe należy zrejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego. 5. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy Prawa Budowlanego przed przystąpieniem do prac należy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który należy złożyć na budowie. 6. Ostateczny dobór urządzeń i materiałów należy uzgodnić z Inwestorem i Nadzorem Autorskim 7. Montaż i rozruch należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 8. Istotne zmiany urządzeń technologii kotłowni należy uzgadniać z Nadzorem Autorskim i Inwestorem.

12 9. Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Przed realizacją inwestycji wykonawca powinien sporządzić w oparciu o projekt plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzonych robót budowlanych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. Szerokość dna wykopu nie może być mniejsza od 0,5 m. Wykopy o głębokości większej niż 1 m muszą mieć umocnione ściany oraz posiadać bezpieczne zejścia. Krawędzie wykopów należy zabezpieczyć poręczami o wys. 1,1 m ponad teren. Poręcze należy ustawić w odległości min. 1 m od krawędzi wykopu i oznakować w sposób zapewniający ich widoczność w nocy. Urobek nie powinien być składowany w odległości mniejszej, niż 1 m od krawędzi wykopu. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Montaż instalacji i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp i p.poż., aktualnymi warunkami technicznymi oraz wytycznymi producentów poszczególnych materiałów i urządzeń. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz mistrz budowlany stosowanie do zakresu obowiązków

13 II. Zestawienie podstawowych elementów i urządzeń kotłowni I etap Lp Nazwa elementu lub urządzenia Ilość 1 Kocioł stalowy Paromat Duplex, kw 1 2 Kocioł żeliwny np. Logano G515 o mocy z regulatorem Logamatic R4311 z modułami FM441 i FM458 3 Kocioł żeliwny np. Logano G515 o mocy z regulatorem Logamatic R4322 z modułami FM 442 i FM445 4 Podest izolacyjny pod kocioł np. G515, 455 kw 2 5 Palnik gazowo-olejowy typ GL3/1-E 3 6 Pojemnościowy podgrzewacz wody typ BS o poj dm 3 7 Wymiennik ciepła typ Jad 6/ Naczynie przeponowej Reflex DE Naczynie przeponowe Reflex N Naczynie przeponowe Reflex NG50 z zaworem 3 samo odcinającym SUR 1x1 11 Regulator kotłowy np. Logamatic R Zawór trójdrogowy mieszający kołnierzowy z 6 siłownikiem typ GFLA 80 + VMM Pompa obiegowa typ 65POt180A 2 14 Pompa kotłowa typ UPS 80-30F 3 15 Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy dn 32mm, 3 0,4MPa np. SI6301M 16 Czujnik zanurzeniowy do wartownika typ np. FVS 1 17 Czujnik ciśnienia maksymalnego 3 18 Ogranicznik poziomu wody 3 19 Czujnik temperatury w kotle 3 20 Czujnik temperatury spalin np. FG 3 21 Czujnik temperatury c.w.u. np. FB 2 22 Wartownik z funkcją zwrotnicy hydraulicznej 1 i wkładami magnetycznymi np. MH Zanurzeniowy czujnik temperatury na zasilaniu i 6 powrocie FV/FZ 24 Zawór kulowy kołnierzowy dn 80, woda Zawór zwrotny kołnierzowy dn 80 Socla 3 26 Zawór odcinający kołnierzowy dn Pompa ładująca c.w.u. i na obiegu grzewczym typ 3 80Pot180A 28 Zawór zwrotny mufowy dn Zawór odcinający kulowy mufowy dn Zawór zwrotny mufowy dn Zawór bezpieczeństwa typ Prescor B dn 32, 8 bar 1 32 Zawór bezpieczeństwa membranowy typ SYR , dn Pompa cyrkulacyjna typ 40POr80C 1 34 Zawór kulowy odcinający dn Zawór zwrotny mufowy dn Stacja uzdatniania wody z filtrem, zmiękczaczem 1 i pompą dozującą np. Epurosoft ES200 z dozownikiem ESPEDOS WZ35CH80 37 Centralka sterująca MD-4Z 1 38 Detektor metanu DEX Lampa z syrenką ostrzegawczą SL Zawór MAG dn 100 1

14 41 Filtr do gazu dn 40 Weishaupt 3 42 Zawór kulowy mufowy do gazu dn Zawór zwrotny mufowy dn Czujnik temperatury zewnętrznej np. FA 1 Opracował mgr inż. Krzysztof Karkoszka

15

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo