Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr."

Transkrypt

1 Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 1A Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Jana Pawła II 1A Siemianowice Śląskie Projektował: mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84 Opracował: inż. Tomasz Czeszejko-Sochacki

2 Siemianowice Śląskie r. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami) OŚWIADCZAM, że projekt wykonawczy kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego zlokalizowanego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 1A jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant:. (podpis i pieczęć)

3 OPIS TECHNICZNY Dane ogólne Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kotłowni zasilanej gazem ziemnym GZ-50, zaopatrującej w ciepło na cele c.o. i c.w.u. budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Siemianowicach Śl. ul. J. Pawła II 1a Zakres niniejszego opracowania obejmuje: - część technologiczną kotłowni - AKPiA w zakresie technologii Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowiły: - zlecenie i umowa z Inwestorem - podkłady budowlane dostarczone przez inwestora - ustalenia międzybranżowe - obowiązujące normy i przepisy Obliczenia i dobór urządzeń Zapotrzebowanie ciepła c.o. budynku wynosi kw./ wg. PT Kt.324/2003/ Zapotrzebowanie c.w.u. wynosi kw / wg. załączonych obliczeń. Zapotrzebowanie ciepła i dobór podgrzewacza dla celów c.w.u. Ilość chorych n = 38 Ilość personelu n = 6 Zużycie wody G = n x q / h n ilość osób, q dm 3 /j.o.d, h czas q ch = 325 q p = 7 G ch = 38 x 325 / 24 = 515 kg/h G p = 6 x 7 / 12 = 3.5 kg/h G c = kg/h Współczynnik rozbioru dla n = 44 osób K h = 3.0

4 Zużycie wody - maksymalne G max = G c x K h G max = x 3.0 = kg/h Ilość ciepła dla potrzeb c.w.u. Q = G max x c p x dt x / W/ Q = x 1 x /55-10/ x = W Q = kw Dobór podgrzewacza c.w.u. Wstępnie przyjęto V z =1.5 m 3 Współczynnik redukcyjny mocy cieplnej q = 1 c x V z 0.25 c = 0.65 współczynnik zależny od ilości osób q = x = 0.28 Q red = Q x q Q red = x 0.28 = kw Dobrano podgrzewacz firmy Buderus typ ST 200/4 200l, o mocy ciągłej 24.8 kw i wydajności c.w.u. 425 l/h przy temperaturze zasilania 70 o C Zabezpieczeniem układu podgrzewacza c.w.u. będzie zawór bezpieczeństwa Syr 2115 Dn 20 o Po = 6bar Kocioł Przyjęto kocioł firmy Buderus gazowy GB /kondensacyjny / szt.2 o mocy 35 kw każdy /praca kotłów w kaskadzie /, wentylatorowy z poborem powietrza z zewnątrz. / komin typu Twin /. Ciśnienie dopuszczalne kotła p = 3 bar Parametry grzewcze Parametry c.o. 90/70 o C / Wg PT instalacji sanitarnych / Parametry c.w.u 10/55 o C

5 Pomieszczenie kotłowni Kotłownia / pomieszczenie kotłów / zlokalizowana została na pierwszym piętrze budynku, a pomieszczenie technologiczne i zasobnik c.w.u. na parterze pod pomieszczeniem z kotłami. Kubatura pomieszczenia kotłowni z kotłami z zamkniętą komorę spalania spełnia warunki techniczne projektowanych kotłów. / Dz.U. nr75/2002 poz.690 z późniejszymi zmianami, $ 176 w/w rozporządzenia./ Kubatura kotłowni wynosi 20 m 3 i jest większa od wymaganej V min = 6.5 m 3 / dla kotłów z zamknięta komora spalania / Wentylacja kotłowni Przekrój nawiewu 4.3 cm 2 na 1 kw F n = 4.3 x 70 = 301 cm 2 Wymagana powierzchnia otworów wywiewnych F w = 0.5 x F n F w = 151 cm 2 Przyjęto wywiew 14 x 21 cm /294 cm 2 / - grawitacyjny /wg opinii kominiarskiej /14/IV/2010 z dnia r./ Odprowadzenie spalin Spaliny odprowadzane będą przewodem kominowym z prefabrykowanych elementów ze stali nierdzewnej /kocioł z zamkniętą komorą spalania / -pobór powietrza do spalania z poza kotłowni. Komin typu Twin Dn 80/125 mm. Układ technologiczny Przewidziano pracę kotłów w układzie z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej / praca w kaskadzie /. Podgrzew c.o. i c.w.u. Pompa c.o. Dobrano pompę Grundfos typu UPE o zmiennych obrotach 230 V szt.1 Pompa ładująca c.w.u. Dobrano pompę Grundfos typu UPS F 230 V szt.1

6 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Dobrano pompę Grundfos typu UP15-14 B 230V sz.1 Układ zabezpieczeń Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury Kocioł i palnik posiadają wszelkie wymagania zabezpieczenia poprawnej i bezpiecznej pracy. Kocioł wyposażony jest w następujące elementy zabezpieczające - TR termostat ręczny regulujący temperaturę wody grzewczej w zakresie do 90 o C - STB termostat bezpieczeństwa ograniczający temperaturą wody w kotle do 100 o C Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia w układzie kotłowym Kocioł zabezpieczony będzie przed wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa firmy SYR typu bar Dn 15 / wyposażenie kotła/, Stabilizacja ciśnienia, uzupełnianie zładu Pojemność instalacji c.o. 0.6 m 3 Do stabilizacji ciśnienia w zładzie przewidziano przeponowe naczynie wzbiorcze firmy Reflex N 200. Uzupełnianie zładu realizowane będzie ręcznie przez obsługę na postawie wskazań manometru zlokalizowanego obok naczynia wzbiorczego poprzez reduktor ciśnienia firmy Syr. Zabezpieczenie antykorozyjne Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności wszelkie niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne oczyścić a następnie pomalować. - emalią podkładową termoodporną - lakierem nawierzchniowym termoodpornym Sposób nakładania powłok oraz czas schnięcia poszczególnych warstw zastosować zgodnie z zaleceniami producenta. Izolacje Przewody instalacji grzewczej należy zaizolować termicznie z pomocą otulin z pianki polietylenowej PE o grubości 13 mm Dopuszcza się wykonanie izolacji z materiałów niepalnych lub samogasnących. Instalacja gazowa Przyłącze gazu i instalacja gazu nie stanowią tematu niniejszego opracowania Zapotrzebowanie gazu wynosi:

7 G = Q / 9.54 x n n = 91 % G = 70 / 9.54 x 0.91 G = 8.1 m 3 /h Rozwiązania projektowe AKPiA Pracą kotłowni będzie sterował regulator Logamatic 4122 modułem zdalnej obsługi MEC2, z czujnikiem temperatury zewnętrznej, modułem wysterowania podwójnej kaskady FM 456 i modułem jednego obiegu grzewczego z mieszaczem i sterowaniem c.w.u. FM 441 z czujnikami FV/FZ. Moduł FM 441 posiada funkcję dezynfekcji aktywnej dla c.w.u. Wytyczne budowlane - zmontować przewody kominowe : - wykonać odwodnienie kondensatu - wykonać uziemienia urządzeń kotłowni oraz komina - wykonać połączenia obwodów sterowania zgodnie ze schematem technologicznym i DTR urządzeń - należy przewidzieć gniazdo 230 V - podłączyć przewody c.o., cw.u. z kotłowni w pomieszczeniu przyłącza. - odciąć i zaślepić dotychczasowe przyłącza c.o. i c.w.u - wykonać odgałęzienie zimnej wody dla potrzeb kotłowni / c.o. i c.w.u./ w pomieszczeniu przyłącza Wytyczne elektryczne Wykonać zasilanie urządzeń kotłowni. Przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi / korytka, rurki osłonowe/. Podstawowe dane techniczne urządzeń wymagających podłączeń elektrycznych wyszczególniono poniżej:

8 kocioł GB162 35kW 2szt. napięcie zasilania 1 x 230 V pobór mocy 180 W pompa c.o. Grundfos UPE szt. napięcie zasilania 1 x 230 V pobór mocy pompy P = 100 W I = 0.44 A pompa c.w.u.. Grundfos UPS F 1 szt. napięcie zasilania 1 x 230 V pobór mocy pompy P = 190 W I = 0.88 A pompa c.w.u.-cyrkulacja Grundfos UP15-14 B 1 szt. napięcie zasilania 1 x 230 V pobór mocy pompy P = 30 W I = 0.36 A Zabezpieczenia przeciwpożarowe - moc kotłowni 70 kw - kotłownia pracuje w układzie automatycznym, stałego pobytu ludzi w kotłowni nie przewiduje się - pomieszczenie kotłowni nie kwalifikuje się do pomieszczeń zagrożonych wybuchem - ewakuacja z pomieszczenia kotłowni drzwiami kotłowni po schodach budynku - oznakowanie wyjścia ewakuacyjnego oraz lokalizacja sprzęty ppoż. zostanie wykonana zgodnie z PN 92/N-01256/01 oraz PN 90/N-01256/02 - wewnątrz kotłowni w pobliżu wejścia należy przewidzieć podręczny sprzęt gaśniczy składający się z jednej gaśnicy proszkowej 6 kg A,B,C - stałych i półstałych instalacji gaśniczych kotłowni nie przewiduje się - woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zostanie zapewniona z zewnętrznych hydrantów - dojazd pożarowy zapewniony jest ulicą - przejścia przez stropy i ściany kotłowni będą uszczelnione według rozwiązań systemowych / np. masami pęczniejącymi HILTI/

9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Pozycja Jedn. Ilość Nr kat Producent 1 Kocioł GB kw Szt. 2 Buderus kondensacyjny 2 Tablica Logamatic 4122 z MEC2 Szt. 1 Buderus 3 Moduł FM 456 kaskada 2 kotłów Szt. 1 Buderus 4 Moduł FM 441 ster. c.o. + c.w.u Kpl. 1 Buderus 5 FV/FZ zestaw czujników c.o. Kpl. 1 Buderus 6 Reduktor ciśnienia Dn20 Szt. 1 Syr zimna woda typ Naczynie przepon. Reflex N 200 Szt. 1 Reflex 8 Pompa c.o. UPE V Szt. 1 Grundfos 9 Pompa ład. c.w.u. UPS 32-60F Szt. 1 Grundfos 230 V 10 Pompa cyrk. c.w.u.up 15-14B Szt. 1 Grundfos 230 V Zawór zwrotny dn 20 mufowy Szt Zawór zwrotny dn 25 mufowy Szt Zawór zwrotny dn 32 mufowy Szt Zawór zwrotny dn 40 mufowy Szt Zawór zwrotny dn 50 mufowy Szt Sprzęgło hydraul. MHK 32 Szt. 1 Meibes 16 Filtr mufowy dn 20 Szt Filtr mufowy dn 50 Szt Filtr mufowy dn 65 Szt Zawór kulowy mufowy Dn20 Szt Zawór kulowy mufowy Dn 25 Szt Zawór kulowy mufowy Dn 32 Szt Zawór kulowy mufowy Dn 40 Szt Zawór kulowy mufowy Dn50 Szt Zawór kulowy mufowy Dn 65 Szt Zawór odpowietrzający Dn 15 Szt. 1 Afriso

10 Lp. Pozycja Jedn. Ilość Nr kat Producent 26 Zawór trójdrogowy Dn 15 k vs =2.5 Szt. 1 Honeywell DR15MA 27 Napęd VMM20 Szt. 1 Honeywell 28 Termometr o C Szt. 4 KFM 29 Manometr MPa Szt. 2 KFM 30 Manometr MPa Szt. 2 KFM 31 Szafka elektryczna z Kpl. 1 wyposażeniem 32 Podgrzewacz c.w.u. ST 200/4 Szt. 1 Buderus 33 Zawór bezpieczeństwa 2115 Szt. 1 Syr Dn20 P o = 6bar 34 Wodomierz JS 1 Dn 15 q =1 m 3 /h Szt. 1 Powogaz zimna woda 35 Wodomierz JS 3.5 Dn25 Szt. 1 Powogaz q = 3.5 m 3 /h zimna woda Komin typu Twin element 1 Rura 80/125 l = 1000 Szt. 4 Jeremias 2 Trójnik rew.87 o 80/125 Szt. 2 Jeremias 3 Kolano 80/125 Szt. 2 Jeremias 4 Zakończenie pionowe Twin Szt. 2 Jeremias 5 Uszczelki silikonowe ALBI 26 Szt. 10 Jeremias 6 Przejście przez dach 5-15 o Szt. 2 Jeremias Wykrywacz nieszczelności gazu 1 Zawór MAG 3 dn 32 Szt. 1 Gazex 2 Detektor DE 12 Szt. 1 Gazex 3 Moduł MD2 Szt. 1 Gazex 4 Sygnalizator SL 21 Szt. 1 Gazex

11

12

13

14

15

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

MWM Sp. z o.o. Gliwice Szegółowa Specyfikacja Techniczna nr SST 073/03.06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MWM Sp. z o.o. Gliwice Szegółowa Specyfikacja Techniczna nr SST 073/03.06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45331110 INSTALOWANIE KOTŁÓW SST-073/03.06 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo