ELEKTRONIKA R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONIKA R. 53-2012"

Transkrypt

1 ELEKTRONIKA R SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy IDE dla sensorów do zastosowań w podręcznych systemach analizy elektrochemicznej 14 Impact of non-optimal grounding of the CC2420 RFIC on a Tyndall sensor wireless mote / P. Haigh, J. Buckley, B. O'Flynn, C. Ó'Mathuna Wpływ nieoptymalnego uziemienia układu CC2420 zgodnego ze standardem IEEE na prace systemu Tyndall Mote 17 Numerical study of the interface heat transfer characteristics of microcooler with CNT structures / Y. Zhang, S. Wang, S. Ma, Z. Hu, J. Liu, J. Sitek, K. Janeczek Analiza numeryczna transferu ciepła przez interfejs mikroradiatora ze strukturami CNT 19 Device for road holes and obstacles detection / W. Gelmuda, A. Kos Urządzenie do rozpoznawania dziur oraz przeszkód na drodze 22 Metal - oxide sensor array for gas detection / P. Gwiżdż, A. Brudnik, K Zakrzewska Matryca sensorów na bazie tlenków metali do detekcji gazów 25 Dynamic research of foot pressure distribution - the four-points shoe insert with PVDF sensors /E. Klimiec, W. Zaraska, Sz. Kuczyński Dynamiczne badania rozkładu nacisku stopy na podłoże - czteropunktowa wkładka do obuwia z polimerowymi czujnikami z PVDF 28 Design and realization of a microfluidic capillary sensor based on a silicon structure and disposable optrodes / Z. Szczepański, M. Borecki, D. Szmigiel, M.L.K. Pawłowski Projekt i realizacja mikrocieczowego czujnika kapilarnego opartego na przestrzennej strukturze krzemowej z wykorzystaniem włókien światłowodowych 30 A compact thermoelectric harvester for waste heat conversion / P. Dziurdzia, K. Lichota Kompaktowy termoelektryczny generator do pozyskiwania i przetwarzania ciepła odpadowego na energię elektryczną 32 An investigation of the quality of the conductive lines deposited by inkjet printing on different substrates / J. Sitek, K. Futera, D. Belavič, M. Santo Zarnik, M., Kościelski, K. Bukat, K. Janeczek, D. Kuščer Hrovatin, M. Jakubowska Badanie jakości ścieżek przewodzących wytworzonych metodą druku strumieniowego na różnych podłożach 35 High temperature properties of thick-film and LTCC components / D. Nowak, M. Janiak, A. Dziedzic, T. Piasecki Wysokotemperaturowe właściwości elementów grubowarstwowych i LTCC

2 37 LTCC microfluidic chip with fluorescence based detection / M. Czok, K. Malecha, L. Golonka Mikroprzepływowy fluorescencyjny czujnik ceramiczny wykonany techniką LTCC 39 Investigation of multiple degradation and rejuvenation cycles of electroluminescent thick film structures / M. Mroczkowski, M. Cież, J. Kalenik Badanie powtarzanych cykli degradacji i regeneracji grubowarstwowych struktur elektroluminescencyjnych 41 Investigations of passive components embedded in printed circuit boards / W. Stęplewski, T. Serzysko, G. Kozioł, K. Janeczek, A. Dziedzic Badania podzespołów biernych wbudowanych w płytki obwodów drukowanych 46 GENESI: Wireless Sensor Networks for structural monitoring / B. O'Flynn, D. Boyle, E. Popovici, M. Magno, C. Petrioli Bezprzewodowa sieć sensorów do monitorowania strukturalnego 48 Mechanical and thermal properties of SiC ceramics substrate interface / R. Kisiel, Z. Szczepański, P. Firek, M. Guziewicz, A. Krajewski Mechaniczne oraz cieplne właściwości połączenia między strukturą SiC a podłożem ceramicznym 51 Analysis of pulse durability of thin-film and polymer thick-film resistors embedded in printed circuit boards / A. Kłossowicz, A. Dziedzic, P. Winiarski, W. Stęplewski, G. Kozioł Analiza odporności impulsowej grubo- i cienkowarstwowych rezystorów wbudowanych w płytki obwodów drukowanych 55 Analysis of long-term stability of thin-film and polymer thick-film resistors embedded in Printed Circuit Boards / P. Winiarski, A. Dziedzic, A. Kłossowski, W. Stęplewski, G. Kozioł Analiza stabilności długoczasowej rezystorów cienkowarstwowych oraz polimerowych rezystorów grubowarstwowych wbudowanych w płytki obwodów drukowanych 59 Impedance spectroscopy as a diagnostic tool of degradation of Solid Oxide Fuel Cells / K. Dunst, S. Molin, P. Jasiński Spektroskopia impedancyjna jako narzędzie diagnostyczne degradacji tlenkowych ogniw paliwowych 61 Analysis of electromagnetic couplingsin hybrid circuit made on austenitic metal substrate / W. Sabat, D. Klepacki, K. Kamuda Analiza sprężeń elektromagnetycznych w układach hybrydowych wykonanych na podłożach ze stali austenitycznej 65 EMC aspects in microelectronics structures made in LTCC technology / W. Sabat, D. Klepacki, W. Kalita, S. Slosarčik, M. Jurčišin, P. Cabúk Zagadnienia EMC w mikroelektronicznych strukturach wytwarzanych w technologii LTCC 68 Method of processing of thermal images recorded in the beam displacement modulation technique / M. Kosikowski, Z. Suszyński Metoda przetwarzania obrazów termicznych zarejestrowanych techniką modulacji przestrzennej 72 Electrocatalytic sensor based on Nasicon with auxiliary layer / A. Strzelczyk, G. Jasiński, R. Jasiński, B. Chachulski Czujnik elektrokatalityczny na bazie Nasiconu z warstwą dodatkową

3 74 Oxide layers fabricated by spray pyrolysis on metallic surfaces / K. Kobierowska, M. Karpińska, S. Molin, R. Jasiński Warstwy tlenkowe wytworzone metodą pirolizy aerozolowej na podłożach metalicznych TECHNIKA SENSOROWA 77 Mechanoakustyczny czujnik aktywności układu sercowo-naczyniowego / J. Lewandowski, Ł. Dziuda, K. Celiński-Spodar Mechano-acoustic sensor of the cardiovascular system activity TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 81 Aktywne anteny radarów wielofunkcyjnych - analiza stanu i perspektywy rozwoju - część 1 / E. Sędek Active phased antenna array for multifunction radar- review and perspective development- part 1 TECHNIKI INFORMATYCZNE 90 Technologie informacyjne w predykcji pogodowych zagrożeń w ruchu drogowym / A.W. Mitas, M. Bernaś, M. Bugdol, A. Ryguła Information technology in prediction of weather hazards affecting road traffic 95 Electronic measurement system for monitoring of geometrical parameters of rolling shaped metal profiles / S. Zaharieva, V. Mutkov, I. Georgiev Elektroniczny system pomiarowy do kontroli parametrów geometrycznych profili produkowanych na liniach wytłaczarkowych 98 Modulacja amplitudy sygnałem pseudolosowym / R. Stępień, J. Walczak Amplitude modulation with pseudo random signal 103 Problematyka modelowania w programie SPICE charakterystyk stałoprądowych elektroizolowanych diodowych modułów mocy zawierających diody typu PiN oraz diody typu FRED / J. Dąbrowski, J. Zarębski Problem of the SPICE modeling of the d.c. characteristics of the electroisolated power diode modules containing PiN diodes and fast recovery epitaxial diodes

4 nr 2 9 Zastosowanie związków powierzchniowo czynnych do teksturyzacji podłoży krzemowych / I. Zubel, F. Granek, K. Rola, K. Banaszczyk Application of surface active compounds for texturization of silicon surfaces 12 Spektroskopia pojemnościowa głębokich poziomów defektowych (DLTS) w diodach Schottky'ego z węglika krzemu (4H-SiC) implantowanych jonami / Ł. Gelczuk, M. Dąbrowska-Szata DLTS study of deep-level defects in ion implanted 4H-SIC Schottky diodes 16 Wpływ wygrzewania na nanokrystaliczne cienkie warstwy na bazie TiO 2 na przykładzie TiO 2 :Nd / M. Mazur, D. Wojcieszak, K. Sieradzka, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, E. L. Prociów Influence of postprocess annealing on nanocrystalline thin films based on TiO 2 on TiO 2 :Nd example 18 Właściwości cienkowarstwowych, przezroczystych półprzewodników o zadanym typie przewodnictwa elektrycznego do zastosowań w transparentnej elektronice / K. Sieradzka, M. Mazur, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, E. L. Prociów, T. Berlicki Properties of thin-film, transparent semiconductors with a specified type of electrical conduction for applications in transparent electronics 21 Wybrane projekty koła naukowego MikroCpp - zastosowania systemu Android w elektronice / K. Urbański Selected projects of the MikroCpp Students' Scientific Society applications of the Android in electronics 23 Challenges of thermo-mechanical numerical prototyping in the contemporary electronic packaging / A. Wymysłowski Wyzwania w zakresie projektowania termomechanicznego we współczesnym montażu elektronicznym 26 Zastosowanie ceramiki HTCC w konstrukcjach mikro-mechanicznych z warstwami grubymi PZT / A. Dąbrowski, L. Golonka Application of HTCC ceramics in micromechanical devices with PZT thickfilm layers 29 Dwuwymiarowe kryształy fotoniczne jako materiał nowoczesnej fotoniki - metody wytwarzania i zastosowania / Sz. Lis, K. Ptasiński,P. Ryba, M. Wielichowski, A. Zakrzewski, S. Patela Two dimmentional photonic crystals as a new material for modern photonics - technology and applications 32 Synteza nanocząstek materiałów sensorowych / H. Tetrycz, D. Oleś, M. Fiedot, O. Rac, P. Suchorska, P. Halek, G. Halek Syntesis of material sensor nanoparticles 34 System detekcyjny elektronów wtórnych i wstecznie rozproszonych do obrazowania 3D w niskopróżniowej SEM / W. Słówko, M. Krysztof Secondary and backscattered electrons detector system for 3D imaging in Low Vacuum SEM 37 Magnetronowe rozpylanie - technika i technologia / W. M. Poradowski, A. Wiatrowski, K. Tadaszak, J. Kudzia Magnetron sputtering - engineering and technology 40 Wybrane zagadnienia metrologii mikro- i nanostruktur / T. Gotszalk, G. Jóźwiak, Z. Kowalski, K. Nitsch, T. Piasecki, J. Radojewski, A. Sankowska, J. Serafińczuk, P. Szecówka Selected aspects of micro- and nanostructure metrology 48 Zastosowanie tomografii komputerowej do oceny jakości mikrostruktur elektronicznych / P. K. Matkowski, T. Fałat

5 Application of computed tomography in quality assessment of electronic microstructures 52 Parametry detektorów MSM wykorzystujących heterostruktury GaAsN/GaAs i MQW InGaAsN/GaAs / I. Zborowska-Lindert, B. Ściana, D. Pucicki, D. Radziewicz, B. Boratyński, M. Tłaczała Parameters of GaAsN/GaAs and InGaAsN/GaAs MSM photodetectors 55 Wykorzystanie zaawansowanych trybów mikroskopii sił atomowych w badaniach struktur i przyrządów półprzewodnikowych / A. Szyszka, W. Macierzyński, J. Prażmowska, M. Wośko, A. Stafiniak, J. Gryglewicz, M. Ramiączek-Krasowska, B. Paszkiewicz, B. Jankowski, B. Ściana, R. Paszkiewicz, M. Tłaczała Application of advanced techniques of atomic force microscopy for semiconductor structures and devices characterization 58 Czujnik wodoru AlGaN/GaN FAT-HEMT / B. Paszkiewicz, M. Wośko, W. Macherzyński, R. Paszkiewicz, M. Tłaczała AlGaN/GaN FAT-HEMT hydrogen sensor 61 Technika grubowarstwowa i LTCC w realizacji elementów elektroniki wysokotemperaturowej / A. Dziedzic, D. Nowak Thick-film and LTCC technologies in realisation of components for hightemperature electronics 64 Wybrane mikrosystemy opracowane w Zakładzie Mikroinżynierii i Fotowoltaiki Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej przegląd ostatnich osiągnięć / J. A. Dziuban Some microsystems developer at the Department of Microengineering and Photovoltaics of the Faculty of Electronics, Microsystems and Photonics of the Wroclaw University of Technology - review of recent achievements TECHNIKA SENSOROWA 71 Data acquisition system for sensor array / P. Gwiżdż, A. Brudnik, K. Zakrzewska Układ akwizycji danych z matrycy czujników TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 76 Aktywne anteny radarów wielofunkcyjnych - analiza stanu i perspektywy rozwoju - część 2 / E. Sedek Active phased antenna array for multifunction radar - review and perspective development - Part 2 TECHNIKI INFORMATYCZNE 80 O bezpieczeństwie algorytmu RSA / W. Nowakowski About RSA security 82 BDD z atrybutem negacji w syntezie ukierunkowanej na elementy XOR / D. Kania, A. Opara BDD with negative edges in logie synthesis dedicated to XOR gates 86 Foliowe mikro- i nanosystemy samozasilające (SP-MEMS i SP-NEWIS) a e-obuwie jutra / K. Gąsiorski, M. Haduch, M. Pauluk Film Self Powered Micro-and Nanosystems (SP-MEMS and SP-NEMS) and e-foot-wear of future

6 92 Nowe zadania pomiarów ostrzowych w procesie wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych / J. F. Kołodziejski, J. Szczęsny New tasks of wafer measurement at the production of semiconductor devices 96 Wielofunkcyjny system komputerowy do współpracy ze spektrometrem EPR / I. Stefaniuk, B. Cieniek A multifunctional computer system for use with an EPR spectrometer

7 nr 3 7 Bumar Elektronika - przyszłość polskiej elektroniki profesjonalnej / I. Żmidziński Bumar Elektronika - future of polish professional electronics 12 Bumar Elektronika - Polskie Zakłady Elektroniki Profesjonalnej / R. Dufrene, Z. Czekała, A. Kątcki, J. Miłosz Bumar Elektronika - Polish Industry of Professional Electronics 28 Strategiczne kierunki rozwoju technologii i produktów militarnych w Bumar Elektronika / Z. Szczepaniak, J. Miłosz, A. Kątcki, Z. Obrycki, H. Kantecki Strategic development directions of technology and military products in Bumar Elektronika 31 Tendencje rozwoju oraz prace B+R w zakresie radiolokacji naziemnej w Bumar Elektronika / T. Brenner, J. Gwardecki Trends in development and R&D Project in ground radiolocation in Bumar Elektronika 34 Program strategiczny TARCZA POLSKI / A. Kątcki, R. Szpakowicz, T. Zawada Strategic program SHIELD OF POLAND 37 Wybrane przykłady zastosowania sensorów mikrofalowych i optycznych / M. Łuszczyk, E. Sędek, R. Słomski, M. Zych Microwave and optics sensors in military applications 43 Rozwój technologii do monitorowania aktywności życiowej żołnierzy na polu walki oraz dla zastosowań na rynku cywilnym / Z. Szczepaniak, K. Różanowski Development of technologies for monitoring life-activity of soldiers on battlefield and for application on civilian market TECHNIKA SENSOROWA 46 Osobisty rejestrator indukcji wolnozmiennych pól magnetycznych / M. Szumilas, E. Ślubowska, K. Lebenstein Personal data logger for measurements of slowly varying magnetic fields TECHNIKI INFORMATYCZNE 50 Kwantowa dystrybucja klucza. Postępy i problemy / W. Nowakowski QKD. Development and problems 53 Complex Tracking Circuit Design / J. Pochmara, J. Pałasiewicz, P. Szablata Rozbudowany układ śledzenia obiektów 56 Sterowanie rozpływem mocy w sieciach elektroenergetycznych z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego z warunkowym operatorem mutacji / M. Gajer Control of the power flow in high-voltage transmission lines with the use of evolutionary algorithm with conditional mutation operator 61 Wpływ szeregowej rezystancji przewodów oraz półprzewodnikowych detektorów paskowych na parametry szumowe układu detekcyjnego / K. Kasiński, R. Szczygieł Influence of series resistance of cables and silicon strip detectors on detector system noise performance

8 nr 4 7 Kwantowy efekt Hall a w epitaksjalnym grafenie otrzymanym w ITME / L. Dobrzański, W. Strupiński, R. Stankiewicz, M. Borysiewicz, K. Góra, A. Kozłowski, B. Stańczyk Quantum Hall effect in epitaxial graphene grown in ITME 9 Bonding technologies for 3D-packaging / K.-J. Wolter,K. Meier, P. Saettler, I. Panchenko, M. Froemmig Technologie bondingu dla opakowań trójwymiarowych 15 Anode Supported Planar Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) - novel design / B. Dziurdzia, Z. Magoński, H. Jankowski, J. Koprowski Planarne stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC) wsparte na anodzie - nowe rozwiązanie 18 Miniaturized arms for three-dimensional thick-film thermoelectric microgenerator / P. Markowski Miniaturowe ramiona dla trówymiarowych grubowarstwowych mikrogeneratorów termoelektrycznych 21 lnvestigation of leaded assembly process of lead-free BGA and CSP structures / J. Borecki Badanie ołowiowego procesu montażu bezołowiowych struktur w obudowie BGA i CSP 25 Fabrication and properties of multilayer capacitors with multicomponent ferroelectric dielectric / J. Kulawik, D. Szwagierczak Wytwarzanie i właściwości wielowarstwowych kondensatorów z wieloskładnikowym ferroelektrycznym dielektrykiem 28 Thermoelectrical, conductometrical and optical studies of gas sensing TiO 2 :(V, Ta) thin films / E. Prociów, M. Mazur, J. Domaradzki, D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, K. Sieradzka, Ł. Franczyk Termoelektryczne, konduktometryczne i optyczne badania gazoczułej cienkiej warstwy TiO 2 :(V, Ta) TECHNIKA SENSOROWA 31 Metody analizy parametrów roboczych detektora punktu rosy typu MEMS / R. Iwaszko, R. Jachowicz Method of parameters analysis of a MEMS based dew point detector TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 35 Aktywne anteny radarów wielofunkcyjnych - analiza stanu i perspektywy rozwoju - Część 3 / E. Sędek Active phased antenna array for multifunction radar - overview and perspective development - Part 3 TECHNIKI INFORMATYCZNE 40 HTML5 versus Flash - możliwości tworzenia interaktywnych multimediów dla m-learningu / J. Brzostek-Pawłowska HTML5 vs. Flash - the ability to create interactive multimedia for m-learning 47 Szeregowanie zadań periodycznych w heterogenicznych systemach wieloprocesorowych / M. Gajer The periodic task scheduling in heterogeneous multiprocessor systems

9 51 Ideal traffic system creator / J. Pochmara, A. Świetlicka, M. Majchrzycki, K. Kolanowski, A. Szulta, P. Szablata, J. Pałasiewicz System kreowania idealnego ruchu drogowego 53 The electrical activity of brain in upright posturę provoked syncope / K. Pęczalski, T. Pałko, D. Wojciechowski, W. Jernajczyk, Z. Dunajski Elektryczna aktywność mózgu w omdleniu prowokowanym próbą wysiłkową 57 Analiza efektywności czasowej metod dekompozycji / A. Opara, D. Kania, M. Kubica The time effectiveness analysis of decomposition methods 60 Analiza złożoności efektywnych metod predykcyjnych stosowanych do bezstratnej kompresji obrazów / G. Ulacha Complexity analysis of the effective predictive methods for lossless image compression 67 Bezstratna kompresja obrazów wykorzystująca elastyczne techniki mieszania predykcyjnego / G. Ulacha Lossless image compression utilizing flexible techniques of predictor blending 74 Próżniowe otrzymywanie cienkich warstw na wielkogabarytowych, szklanych podłożach. Część 1 - magnetron prostokątny WMP100x2500 / J. Halarewicz, W.M. Posadowski, P. Domanowski, A. Wiatrowski Large area deposition of thin films. Part 1 - rectangular magnetron sputtering source WMP100x Próżniowe otrzymywanie cienkich warstw na wielkogabarytowych, szklanych podłożach. Część 2 - linia przemysłowa / J. Halarewicz, P. Domanowski, J. Dora, A. Wawrzak, K. Karwowski, P. Pinio, A. Wiatrowski, W.M. Posadowski Large area deposition of thin films. Part 2 - off-line sputtering system 82 New generation Network - PROFUSION (PROgram-mable FUSIon Optical Network)/ K. Bogusławski Sieć nowej generacji - PROFUSION (programowalna sieć optyczna)

10 nr 5 9 Proste metody tworzenia map głębokości i wypełniania luk informacyjnych przy konwersji obrazów 2D do 3D / J. Balcerek, A. Konieczka, A. Dąbrowski, T. Marciniak Simple binary depth map generation and color component hole filling for 2D to 3D image conversion 14 Perceptron with reciprocal activation functions to implement polynomial relationships / J. Majewski, R. Wojtyna Perceptron z funkcjami aktywacji typu 1/x do implementacji zależności wielomianowych 17 Wheezes recognition method with tonal index descriptor / M. Wiśniewski, T. Zieliński Metoda rozpoznawania świstów płucnych z użyciem indeksu tonalności 21 Brain-computer interaction analysis based on EEG signal and gaze-tracking information / K. Kaszuba, B. Kostek Analiza interakcji mózg-komputer wykorzystująca sygnał EEG i informację z systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku 26 Digital signal processing in the diagnosis of brainstem auditory evoked potentials / A.P. Dobrowolski, M. Suchocki, K. Tomczykiewicz Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w diagnostyce słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu 30 Using auditory properties in multi-microphone speech enhancement / A. Borowicz, A. Petrovsky Wykorzystanie właściwości słuchowych w wielomikrofonowym uzdatnianiu mowy 34 FPGA implementation of parallel image processing system / P. Brylski, M. Strzelecki Równoległy system przetwarzania obrazów zrealizowany w technologii FPGA 37 Zastosowanie przekształceń grafiki trójwymiarowej w obrazowej diagnostyce medycznej / A. Skurski, P. Mazur, J. Chłapiński, M. Kamiński, A. Napieralski, J. Kasprzak, P. Lipiec 3D graphic engine for medical images transformation and manipulation 40 Application of scale-invariant feature transform to fingerprint classificationm / J. Sobek, D. Cetnarowicz, A. Dąbrowski Zastosowanie skaloniezmienniczego przekształcenia cech do klasyfikacji odcisków palców TECHNIKA SENSOROWA 46 Bezprzewodowa sieć czujnikowa do monitoringu parametrów środowiskowych w aplikacjach ogrodniczych / A. Dobrzycki, G. Tarapata, R. Jachowicz Wireless sensors network for environmental parameters monitoring in horticultural applications 50 Field characteristic of magnetic sensors on the split hall structures / R. Holyaka, Z. Hotra, M. Węglarski, T. Marusenkova Charakterystyka polowa czujników magnetycznych realizowanych na dzielonych strukturach hallotronowych TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 56 Interferometr mikrofalowy na pasmo L / M. Gasztold L-band microwave interferometer

11 TECHNIKI INFORMATYCZNE 61 Narodowy test interoperacyjności podpisu elektronicznego / M. Hołyński Polish interoperability test for electronic signature 62 Rewizja i modernizacja systemu GMDSS / J. Czajkowski Revision and modernization of the GMDSS 65 Naziemna telewizja cyfrowa - wybrane zagadnienia / J. Bogucki Digital Video Broadcasting Terrestrial - selected issues 69 Metodyki pomiarów parametrów materiałów absorpcyjnych / R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Wnuk, M. Bugaj, K. Piwowarczyk Methodologies for measuring the parameters of absorption materials 74 LABGSM - system ewaluacyjny modułu GSM/GPRS / P. Bratek, A. Kos LABGSM - Evaluation System of GSM/GPRS Module 77 Układ zasilania i sterowania impulsowej diody laserowej z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym pracującej w paśmie widmowym bezpiecznym dla wzroku / W. Pichola, M. Maciejewska, M. Mamajek, J. Kwiatkowski, J. Świderski Supply and control system of a pulsed distributed-feedback laser diode operating at the eye-safe spectrum window

12 nr 6 10 Znaczenie i uwarunkowania rozwoju technologii mikro- i nanoelektronicznych w Polsce / P. Grabiec The meaning and determinants of technological development of micro- and nanoelectronics in Poland 19 Elektrochemiczny czujnik na bazie cieczy jonowej do oznaczania par benzaldehydu / J. Gębicki, A. Kloskowski, I. Kwiatkowska, W. Chrzanowski Electrochemical sensor based on an ionic liquid for measurement of benzaldehyde vapor 21 Wytwarzanie miniaturowych sensorów elektrochemicznych i matryc sensorów na podłożu krzemowym / M. Zaborowski, K. Domański, P. Prokaryn, U. Wawrzyniak, P. Ciosek, W. Wróblewski, P. Grabiec Fabrication of electrochemical microsensors and sensor matrix on silicon substrate 22 Detekcja neutronów i detekcja radonu przy wykorzystaniu krzemowych detektorów naładowanych cząstek - nowa koncepcja osobistej dozymetrii / M. Węgrzecki, J. Bar, T. Budzyński, M. Cież, P. Grabiec, H. Kłos, J. Kulawik, D. Lipiński, A. Panas, W. Rühm, J. Sarnecki, W. Słysz, I. Węgrzecka, M. Wieluński, K. Witek, M. Zaborowski The detection of neutrons and radon using silicon detectors of charged particles - the new conception of personal dosimetry 24 Opracowane w ITE krzemowe detektory cząstek do międzynarodowych badań nad transaktynowacami / M. Węgrzecki, J. Bar, T. Budzyński, R. Dressler, R. Grabiec, H. Kłos, J. Kulawik, D. Lipiński, A. Panas, J. Sarnecki, W. Słysz, I. Węgrzecka, A. Yakushev, M. Zaborowski Silicon detectors of particles, developed at the ITE for international studies on transactinides 26 Nanokompozyty TiO 2 /SnO 2 jako rezystancyjne sensory gazu / A. Kusior, J. Klich-Kafel, M. Radecka, M. Lubecka, A. Czapla, K. Zakrzewska Nanocomposites TiO 2 /SnO 2 as resistive gas sensors 27 Wykorzystanie konturu aktywnego do określenia obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznym / A. Kotyra, D. Sawicki, K. Gromaszek, A. Smolarz Usage active contour flame area in vision diagnostic system 29 Zintegrowane urządzenie do prowadzenia reakcji Real-Time PGR / R. Śniadek, R. Knapkiewicz, R. Walczak, A. Górecka-Drzazga, R. Bembnowicz, L. Golonka, A. Jonkisz, M. Małodobra, A. Karpiewska, D. Michałowska, T. Dobosz Integrated device for Real-Time PCR reaction 30 Zachowanie fotodiody w niskiej temperaturze / J. Pająkowski Behavior of photodiode at low temperature 32 Modelowanie wpływu zmian temperatury ośrodka na wyniki pomiarów modyfikowaną metodą korelacyjną / R. Komada, S. Cięszczyk, W. Wójcik The influence of medium temperature changes modelling on measurements results obtained with the modified correlative method 34 Rozproszony system czujnikowy dla jachtów treningowych / I. Augustyniak, R. Knapkiewicz, M. Prorok, S. Guz, J. Dziuban Distributed sensor system for training yachts

13 36 Model and design of integrated LTCC piezoelectric accelerometer and package / A. Dąbrowski, D. Jurków, T. Zawada, L. Golonka Model i projekt zintegrowanego czujnika przyspieszenia i obudowy wykonanych z ceramiki LTCC 37 Krzemowe, 16-elementowe matryce fotodiodowe specjalizowane do monitorowania optycznego czujników mikrodźwigniowych / M. Węgrzecki, J. Bar, T. Budzyński, T. Gosztalk, R. Grabiec, D. Lipiński, K. Nieradka, A. Panas, J. Sarnecki, W. Słysz, L. Węgrzecka, M. Zaborowski The single-purpose 16-element silicon photodiode arrays for monitoring micro-cantilever based sensors 38 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych / W. Wójcik, A. Kotyra, K. Gromaszek, A. Smolarz, K. Jagiełło Optical signals based control algorithm for coal combustion process 40 Dwuwymiarowe kryształy fotoniczne jako elementy aktywne spektroskopowych czujników gazów / M. Wielichowski, A. Zakrzewski, S. Patela Two-dimensional photonic crystals as active elements of spectroscopic gas sensors 41 Wyznaczanie zawartości CO metodą NDIR z algorytmiczną kompensacją temperatury gazów / S. Cięszczyk, R. Komoda, W. Wójcik Determination of CO concentration using NDIR method with algorithmic temperature compensation 43 Analiza zjawisk w czujnikach chemicznych z warstwą przyelektrodową / H. Teterycz, R. Halek, R. Suchorska, O. Rac, M. Fiedot, D. Oleś, G. Halek, K. Wiśniewski The analysis of phenomena in chemical sensing with by-electrode layer 44 Badania nad wpływem domieszek metali szlachetnych na widma XPS trójtlenku wolframu / R. Suchorska, H. Teterycz, R. Halek, G. Halek, K. Wiśniewski, D. Oleś, O. Rac, M. Fiedot Investigation of the influence of noble metal dopants on the XPS spectra of tungsten trioxide 46 Analiza zjawisk w czujnikach o mieszanym potencjale / R. Halek, H. Teterycz, G. Halek, K. Wiśniewski, P. Suchorska Analysis of phenomena in mixed-potential gas sensors 47 Analiza czułości w rezystancyjnych czujnikach wielowarstwowych w obecności amoniaku / G. Halek, H. Teterycz, K. Wiśniewski, R. Halek, P. Suchorska Ammonia-sensing in multilayer resistive gas sensors 49 Detekcja gazowego chloru przy użyciu ogniwa elektrochemicznego z elektrolitem stałym 8YSZ / M. Dziubaniuk, J. Wyrwa, R. Pasierb, M. Rękas Detecting of gaseous chlorine using electrochemical cell based on 8YSZ solid electrolyte 50 Determining of calibration equations for relative humidity sensors and modules / J. Majewski, P. Malachivskyy Wyznaczanie równań kalibracyjnych sensorów i modułów wilgotności względnej 52 Wykorzystanie multichromatycznego źródła promieniowania optycznego do prześwietlania peryferyjnych części ciała / P. Rybaczewski The use of multichromatic sources of optical radiation for tran-sillumination of peripheral parts of the body

14 53 Badanie wpływu alkoholi na odpowiedź funkcjonalizowanych czujników impedancyjnych / K. Chabowski, P. Pałetko, K. Nitsch, T. Piasecki, R. Grabiec, R. Janus, T. Gotszalk Examination of influence of alcohols on response of functionalized impedance sensors 56 Laboratoria chipowe z detekcją fluorymetryczną do identyfikacji zagrożeń biologicznych / R. Walczak Lab-on-a-chips with fluorimetric detection for identification of biological threats 58 Kamerton piezoelektryczny - uniwersalna platforma czujników fizycznych, chemicznych oraz biologicznych / K. Waszczuk, M. Świątkowski, T. Piasecki, K. Nitsch, T. Gotszalk, J. Rybka, G. Schroeder, G. Guta, Z. Drulis-Kawa Piezoelectric tuning fork - a widely applicable platform for physical, chemical and biological sensors 59 Zastosowanie transoptorów odbiciowych jako czujników odległości / M. Bołtrukiewicz The application of reflectance photocouplers as sensors of the distance TECHNIKA SENSOROWA 61 Zasady wyznaczania wyników pomiarów pośrednich wieloparametrowych - w zarysie / Z. Warsza Backgrounds of the Evaluation of the Results of Indirect Multivariate Measurements - in Short TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 68 Analityczne rozwiązanie zadania wyznaczenia położenia i prędkości obiektu w 3D przestrzeni za pomocą systemu multistatycznego z czteroma odbiornikami / S. Rosłoniec An analytical solution for location and velocity of a target detected by the multistatic system composed of one non-cooperative transmiter and four receivers TECHNIKI INFORMATYCZNE 74 Podsumowanie Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego / R. Poznański, K. Szacki, Ł. Stroiński Summary of Polish Interoperability Test for Electronic Signature 77 Proceedings of the European Summer School of Photovoltaics

15 nr 7 11 AMMONO-GaN substrates for microwave and RF electronics applications / R. Dwiliński, R. Doradziński, L. Sierzputowski, R. Kucharski, M. Zając Podłoża AMMONO-GaN jako materiał do zastosowań w elektronice mikrofalowej i wysokiej częstości 13 An energy-aware topology control in wireless sensor network / M. Wawryszczuk Energooszczędna metoda sterowania topologią w bezprzewodowej sieci sensorycznej 16 An automated design of substrate integrated waveguide filters based on implicit space mapping optimization / N. Leszczyńska, Ł. Szydłowski, J. Podwalski Automatyczne projektowanie filtrów w technologii falowodu zintegrowanego z podłożem metodą odwzorowania przestrzeni 19 A wearable microstrip rectangular patch antenna / M. Woźniak, A. Durka, M. Bugaj, R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Wnuk Nasobna antena mikropaskowa z prostokątnym elementem promieniującym 22 A new approach to microwave absorbers / K. Olszewska, W. Gwarek Nowe podejście w projektowaniu absorberów mikrofalowych 24 Microwave filter tuning using coarse set of reflection characteristics and corresponding tuning elements deviations / T. Kacmajor, J.J. Michalski Strojenie filtrów mikrofalowych z użyciem zubożonego zbioru charakterystyk odbicia i odpowiadających im odchyłek elementów strojących 27 Stability analysis of emissivity levels of the mobile computers / M. Bugaj, L. Nowosielski, M. Wnuk, R. Przesmycki, K. Piwowarczyk Analiza stabilności emisji promieniowanej komputerów przenośnych 30 Range-Doppler processing for Indoor human tracking by multistatic ultrawideband radar / Y. He, F.L. Chevalier, A.G. Yarovoy Odległościowo-dopplerowskie przetwarzanie sygnałów w multistatycznym ultra-szerokopasmowym radarze do śledzenia osób w pomieszczeniach 33 SAR imaging for bistatic passive radars using space-based pulse radars as illuminators of opportunity / P. Samczynski, K. Kulpa Pasywne zobrazowania SAR z wykorzystaniem oświetlacza w postaci radaru impulsowego umieszczonego na platformie satelitarnej 37 Compressed Sensing Applied to image reconstruction in a noise SAR / J. Misiurewicz, Ł. Maślikowski Zastosowanie Compressed Sensing do rekonstrukcji obrazu w radarze szumowym z syntetyczną aperturą 41 Experimental results obtained with FM-based passive radar demonstrator developed at Warsaw University of Technology / M. Malanowski, K. Kulpa, P. Samczynski, J. Misiurewicz, J. Kulpa, P. Roszkowski, P. Dzwonkowski, D. Gromek, Ł. Maślikowski, M. Misiurewicz, Ł. Podkalicki Wyniki eksperymentalne demonstratora radaru pasywnego wykorzystującego nadajniki radia FM skonstruowanego w Politechnice Warszawskiej 44 SAR/InSAR Raw Data Simulator using 3D terrain model / D. Gromek, A. Gromek, K.S. Kulpa, M. Malanowski, P. Samczyński, G. Tański Symulator surowych danych radarowych SAR/InSAR w oparciu o trójwymiarowy model terenu

16 47 Analysis of tracking errors of multiple model neural filter for marine navigational radar / W. Kazimierski Analiza błędów śledzenia wielomodelowego filtra neuronowego w morskim radarze nawigacyjnym 50 Impact of subsurface unhomogeneity on proper interpretation of GPR data based on A-scan measurements / P. Kaczmarek, J. Karczewski, M. Łapiński Wpływ niejednorodności przypowierzchniowej warstwy gruntu na poprawną interpretację A-skanów w pomiarach georadarowych 53 Detection of targets in two band radar / T. Brenner, J. Hardejewicz, M. Rupniewski, M. Nałęcz Wykrywanie obiektów w radarze dwupasmowym 56 Two-dimentional phased array planar antenna for K-band / B. Stec, A. Jeziorski, M. Czyżewski, A. Słowik Dwuwymiarowy planarny fazowany szyk antenowy na pasmo K 59 Extracted window off setting using maximally flat fractional delay filter / M. Blok Offsetowanie okien wyodrębnionych za pomocą maksymalnie płaskich filtrów ułamkowoopóźniających 64 Method of temperature fluctuations compensation in the silicon photomultiplier measurement system / M. Baszczyk, R. Dorosz, S. Głąb, W. Kucewicz, Ł. Mik, M. Sapor Metoda kompensacji zmian temperatury w systemach pomiarowych zawierających krzemowe fotopowielacze 67 Behavioural modelling of dynamic frequency scaling with prediction of the integrated circuit temperature / M. Frankiewicz, A. Kos Modelowanie behawioralne dynamicznego skalowania częstotliwości z predykcją temperatury układu scalonego 70 Introducing thermal inertia in photovoltaic module simulation / M. Piotrowicz, W. Marańda Symulacja modułów fotowoltaicznych z uwzględnieniem inercji termicznej 73 Automatic image registration for computer-aided Burn Wounds evaluation / W. Tylman, W. Kuzański, M. Janicki, A. Napieralski Automatyczne dopasowanie obrazów we wspomaganej komputerowo ocenie ran poparzeniowych 77 CMOS inverter based analog multipliers - new experimental results and improvement study / W. Machowski, J. Jasielski Układy mnożące na inwerterach CMOS - nowe wyniki eksperymentalne i ulepszenia 82 Multisensor system for monitoring human psycho-physiologic stale with the use of microwave sensor / K. Różanowski, T. Sondej, J. Lewandowski, M. Łuszczyk, Z. Szczepaniak Wielosensorowy system monitorowania stanu psychofizjologicznego człowieka z wykorzystaniem sensora mikrofalowego 90 Zastosowanie InGaAsN w konstrukcji ogniwa słonecznego p-i-n / W. Dawidowski, B. Ściana, I. Zborowska-Lindert, D. Pucicki, D. Radziewicz, K. Bielak, M. Latkowska, J. Kovać, M. Tłaczała Application of InGaAsN in construction of p-i-n solar cell 93 Wpływ parametrów sitodruku na geometrię przedniej elektrody metalicznej ogniwa fotowoltaicznego / K. Drabczyk, R. Panek, P. Zięba Influence of the screen printing parameters for the solar cell front contact geometry

17 95 Charakterystyka optoelektroniczna wysokosprawnych ogniw słonecznych na bazie krzemu krystalicznego otrzymywanych w procesie kwasowej teksturyzacji powierzchni / G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba Optoelectronic characterisation of high efficiency crystalline silicon solar cells obtained by acidic surface texturization 97 Właściwości hydrofilowe przezroczystych i półprzewodzących cienkich warstw tlenków Ti-V do zastosowań w transparentnej elektronice / K. Sieradzka, J. Domaradzki, B. Adamiak, K. Zaniewicz Hydrophilic properties of transparent and semiconducting Ti-V oxide thin films for transparent electronics 99 Koncepcja modułowego elektronicznego systemu przekształcania energii paneli fotowoltaicznych dla stacji wymiany akumulatorów trakcyjnych / P. Staniak, G. Iwański, W. Moćko Concept of the power electronics system supplied by PV panels for battery swap station 101 Plazmonika w fotowoltaice - próby aplikacji / Z. Starowicz, M. Lipiński Plasmonics in Pho-tovoltaics - attempt of application 103 Optymalizacja konstrukcji militarnych urządzeń zasilanych energią fotowoltaiczną / D. Stoga, M. Szczepaniak, S. Maleczek Optimization of the construction of photovoltaic-powered military equipment 105 Analiza właściwości cienkich warstw TiO 2 :Tb jako powłok fotokatalitycznych / D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, E. Prociów, M. Mazur, P. Domanowski Analysis of properties of TiO 2 :Tb thin films as photocatalytic coatings TECHNIKA SENSOROWA 107 Kamera termowizyjna w diagnostyce urządzeń elektronicznych / A. Hulewicz The infrared camera in the diagnostics of electronic devices TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 68 Obliczenia cieplne urządzeń elektronicznych / G. Maj Thermal calculations for electronic devices TECHNIKI INFORMATYCZNE 111 Rozwój badań i innowacji w Polsce / M. Hotyński The development of investigations and the innovation in Poland 120 Czasy trwania zaników w liniach radiowych zakresu 6 GHz / J. Bogucki, E. Wielowieyska Duration time of fading in line-of-sight radio links 125 Wtyczka do Eclipse dla kodów źródłowych VHDL: funkcjonalności / B. Niton, K.T. Poźniak, R.S. Romaniuk A plug-in to Eclipse for VHDL source codes: functionalities

18 nr 8 11 Process-oriented suboptimal controller for SiC bulk crystal growth system / M. Orzyłowski Regulator suboptymalny przeznaczony do sterowania procesem hodowli monokryształów SiC 15 Eksperymentalna walidacja elektromechanicznych modeli ultradźwiękowych przetworników piezoceramicznych / A. Milewski, P. Kogut, W. Kardyś, P. Kluk Experimental validation of the piezoceramic transducers electromechanical models 19 Nowe nanostruktury palladu / E. Czerwosz, E. Kowalska, M. Kozłowski, P. Dłużewski New palladium nanostructures 22 System zabezpieczeń w urządzeniu do automatycznej kontroli filtrów przeciwzakłóceniowych / T. Kozłowski, K. Strojny The safety system in the device for automatic control of noise suppressing filters 24 System diagnostyczny dla oceny sztywności kończyn w terapii choroby Parkinsona / B. Dobrowiecka, W. Kornacki, T. Kozłowski, M. Pikiel, T. Wódka, W. Mocny Diagnostic system for limb rigidity assessment in Parkinson disease 27 Wykorzystanie układów programowalnych w generatorach ultradźwiękowych dla technologii zgrzewania / W. Kardyś, P. Kogut, A. Milewski Usage of programmable logic devices in generators for ultrasonic welding systems 29 Ocena chropowatości powierzchni tlenku indowo-cynowego (ITO) / A. Araźna, G. Kozioł, K. Janeczek, K. Futera, W. Stęplewski Evaluation of surface roughness of indium tin oxide (ITO) film 31 Badania zmian oporności warstw C-Pd zachodzących pod wpływem wodoru i metanu / A. Kamińska, S. Krawczyk, E. Czerwisz Studies of C-Pd films resistance changes under the influence of hydrogen and methane 34 Wytwarzanie nanoigieł z krzemku palladu / E. Kowalska, E. Czerwosz, J. Radomska, H. Wronka Preparation of nanoneedles from palladium silicide 38 Wieloprocesorowy system kontrolno-pomiarowy analizatora NDIR / Z. Rudolf, M. Orzyłowski, K. Jasek Multi-processor control and measurement system for NDIR analyzer 43 Algorytm szybkiego obliczania wartości modułu liczby zespolonej / M. Orzyłowski, Z. Rudolf The algorithm of fast calculation of the module of a complex number 46 Technologia jednoczesnego zgrzewania i cięcia włóknin wielowarstwowych w sposób ciągły na przykładzie urządzenia AZW-10 / M. Brylski, P. Gawryś, Ł. Krzemiński, B. Młynarski Technology of simultaneous welding and cutting of multilayer woven fabric in a continuous manner on AZW-10 device example 50 Zastosowanie Virtual Network Computing do zdalnego wsparcia technicznego i diagnozowania urządzeń opartych na sterowniku klasy PC / M. Seta Application of Virtual Network Computing for remote techni

19 52 Sonotroda do maceracji materiałów roślinnych / P. Gawryś, P. Kogut, Ł. Krzemiński, B. Młynarski Sonotrode to maceration of plant materials 55 Doświadczenia z badań i oceny systemów alarmowych w procesie certyfikacji / A.K. Wach Experience from testing and evaluation of the alarm systems in the certification process 60 Wybrane problemy wizyjnej analizy parametrów geometrycznych oraz właściwości powierzchniowych próbki dla oceny typu koksu metodą Gray- Kinga / J. Zając, M. Karliński, W. Małkiński Some problems of sample shape and surface analysis for determination of the coke type using the Gray-King method 64 Wykorzystanie technologii organicznych diod elektroluminescencyjnych do budowy źródeł światła / G. Kozioł, K. Janeczek, A. Araźna, K. Futera, W. Stęplewski The use of organic light emitting diodes technology for the construction of light sources 69 Nowa metoda pomiaru wysokich napięć przy wykorzystaniu materiałów nanokompozytowych / A. Czopik, S. Krawczyk, K. Olszewska New method of high voltage measurement using nanocomposite materials 72 Aparatura do oznaczania reakcyjności koksu wobec CO 2 metodą analizy gazów poreakcyjnych - badania eksploatacyjne w warunkach przemysłowych / A. Witowski, K. Jasek, W. Latocha An equipment for determination of the coke reactivity in the presence of CO 2 on the basis of the post-reaction gases analysis - exploitative studies under industrial conditions 75 Integracja elementów pojemnościowych z płytką obwodu drukowanego / W. Stęplewski, G. Kozioł, T. Serzysko, K. Janeczek, A. Araźna Integration of capacitive elements with printed circuit board 78 Analiza charakterystyk temperaturowych rezystorów cienkoi grubowarstwowych wbudowanych do wnętrza płytki obwodu drukowanego / T. Serzysko, J. Borecki, W. Stęplewski Analysis of the temperature characteristics of thin and thick-film resistors embedded in printed circuit boar 82 Zastosowanie past lutowniczych o zróżnicowanej temperaturze topnienia w wieloetapowym procesie montażu elektronicznego / J. Borecki, T. Serzysko Applying of solder pastes with different melting point in multi-step electronic assembly process 88 Technologia integracji elementów pasywnych z płytką drukowaną z wykorzystaniem cienkowarstwowych materiałów wielofunkcyjnych / K. Lipiec Integration technology of passive elements with a printed plate using thin-film multifunctional materials 91 Układy przetwarzania sygnałów wyjściowych przetworników bezrdzeniowych o małym poziomie szumów własnych / A. Lisowiec Air core transducer signal conversion circuits with low noise level 94 Badania in- situ zmian struktury nanokrystalitów Pd zachodzących pod wpływem wodoru / R. Diduszko, J. Rymarczyk, E. Czerwosz, M. Kozłowski, M. Danila The study in-situ structure changes of Pd nanocrystals under the influence of hydrogen

20 98 Badania metod PVD/CVD wzrostu nanorurek węglowych / I. Stępińska, M. Kozłowski, K. Sobczak Investigations of carbon nanotubes growth stages 102 Wybrane problemy pozycjonowania detali przy użyciu inspekcji wizyjnej na przykładzie automatycznego systemu kontroli filtrów SKF-11 / M. Karlińskl, J. Zając Selected problems of elements positioning with vision inspection using by automatic filter control system SKF-11 TECHNIKA SENSOROWA 108 Szacowanie niepewności w pomiarach z autokorelacją obserwacji / Z.L. Warsza Evaluation of the uncertainty of signals measured with autocorrelated observations TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 114 Metody cyfrowego przetwarzania w impulsowym radarze do sondowań podpowierzchniowych / M. Zych Digital signal processing for Ground Penetrating Radar TECHNIKI INFORMATYCZNE 119 Bezpieczeństwo w chmurach / M. Hołyński Security in the clouds 121 Zastosowanie enkodera absolutnego do sterowania silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi / T. Rudnicki, R. Czerwiński Absolute encoder for the permanent magnet synchronous motor 125 Sol-gel and ALD antireflection coatings for silicon solar cells / L.A. Dobrzański, M. Szindler Powłoki antyrefleksyjne otrzymywane metodami zol-żel oraz ALD do zastosowań w krzemowych ogniwach słonecznych

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 34-2013 SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 40-2012 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL Nr 3(59)/211 RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 EPITAKSJA Z FAZY CIEKŁEJ STRUKTUR MIKROLASEROWYCH Cr,Mg:YAG/Yb:YAG Jerzy Sarnecki, K. Kopczyński W procesie epitaksji z roztworu wysokotemperaturowego otrzymano

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE B. Surma, A. Wnuk INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE KWARTALNIK T. 38-2010 nr 3/4 Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment Jerzy Kaleta Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment 2013 Książkę dedykuję mojej żonie Lenie Spis treści Spis treści książki...................................

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED w w w. m a s t e r s. c o m. p l Elementy i układy półprzewodnikowe Technologia LED Technologia LCD, OLED Technologia fotowoltaiczna Technologia łączeniowa Technologia bezprzewodowa Pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty

Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty I E E E Lublin University of Technology Institute of Electrical Engineering & Electrotechnologies Polish Society of Theoretical

Bardziej szczegółowo

INNOVATION RELAY CENTRE

INNOVATION RELAY CENTRE INNOVATION RELAY CENTRE Nowoczesne technologie są obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego państw wysokorozwiniętych. Zależność pomiędzy wdrożeniem nowych technologii, a

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 55 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM WROCŁAW PIECHOWICE, 8-12.09.2008 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział we Wrocławiu Katedra Akustyki,

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

XI KONFERENCJA Naukowa

XI KONFERENCJA Naukowa XI KONFERENCJA Naukowa Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE) 27-30 września 2013 PIĄTEK 27.09.2013 8.00-9.00 Msza Święta za zmarłych Profesorów w Kościele O. Dominikanów, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia mechaniki maszyn

Zagadnienia mechaniki maszyn O4 Zagadnienia mechaniki maszyn Wstęp O4/Z1/T1 Metody analizy i detekcji uszkodzeń w elementach maszyn Cel i przedmiot pracy Celem pracy było sformułowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych metod

Bardziej szczegółowo