R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN w BS. 2. Dla celów niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia oznaczają : 1) Bank Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Oddziały i inne jednostki organizacyjne BS 2) rachunek - oprocentowany, imienny rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie, prowadzony przez BS na podstawie umowy (w tym zawartej w formie książeczki a vista), 3) książeczka a vista - książeczka wystawiona przez Bank, będąca dowodem zawarcia umowy rachunku, 4) umowa - umowa rachunku oszczędnościowego zawarta na piśmie między Bankiem a posiadaczem rachunku będąca dowodem posiadania rachunku oszczędnościowego, 5) wkład - stan środków pieniężnych, zdeponowanych przez klienta na rachunku, 6) posiadacz rachunku - osoba fizyczna (rezydent lub nierezydent dla rachunków prowadzonych na podstawie umowy zawartej na piśmie lub wyłącznie rezydent dla rachunków prowadzonych w formie książeczki a vista), która zawarła z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku. 7) rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, 8) nierezydent - osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, 9) pełnomocnik do rachunku - osoba fizyczna (rezydent lub nierezydent), o pełnej zdolności do czynności prawnych, której zostało udzielone pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem przez jego posiadacza, 10) minimalna kwota - najniższa kwota wymagana w celu otwarcia i prowadzenia rachunku, 11) saldo rachunku - stan środków własnych płatnych na każde żądanie - zgromadzonych na rachunku i zaksięgowanych na koniec dnia operacyjnego, 12) wpłata - każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek, 13) wypłata - każda dyspozycja powodująca obciążenie rachunku, 14) Regulamin - niniejszy Regulamin rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN. 3. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w PLN jest przeznaczony dla osób nie posiadających regularnych dochodów, wykonujących wolne zawody, jako rachunek dodatkowy dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunki terminowych lokat oszczędnościowych oraz dla wszystkich osób fizycznych, które chciałyby ulokować swoje oszczędności na rachunku a vista i służy do: a) gromadzenia wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie, z wyjątkiem wkładów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, b) przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą, c) korzystania z różnorodnych usług oferowanych przez Bank Na rachunki nierezydentów Bank może przyjmować wpłaty udokumentowane oraz nieudokumentowane, które są ewidencjonowane na odrębnych kontach.. 2. Na konto z wpłatami nieudokumentowanymi przyjmowane są środki pieniężne pochodzące z dowolnych tytułów, w ramach przepisów prawa. 3. Na konto z wpłatami udokumentowanymi przyjmowane są środki pieniężne pochodzące z tytułów, z których zgodnie z przepisami dewizowymi możliwy jest transfer za granicę.

2 4. Środki zgromadzone zgodnie z ust. 2 mogą być wykorzystane jedynie w kraju, bez prawa ich transferu za granicę. 5. Środki zgromadzone zgodnie z ust. 3 podlegają zarówno swobodnemu transferowi za granicę jak i wykorzystaniu w kraju Zawarcie umowy następuje (zgodnie z decyzją posiadacza rachunku) poprzez: a) wystawienie przez Bank książeczki a vista oraz złożenie przez właściciela książeczki podpisu pod oświadczeniem, że przyjmuje do wiadomości i stosowania postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wystawienia książeczki, b) podpisanie umowy określającej prawa i obowiązki stron oraz potwierdzającej przyjęcie do stosowania Regulaminu obowiązującego w dniu założenia rachunku. 2. Z postanowieniami Regulaminu posiadacz rachunku powinien zapoznać się przed złożeniem podpisu w książeczce lub na umowie rachunku. 6. Dowodem posiadania rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w BS jest książeczka a vista lub podpisana przez obie strony umowa rachunku Bank ponosi pełną odpowiedzialność za środki przyjęte na przechowanie i jest zobowiązany zapewnić im należytą ochronę. 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych objęte są ustawowym systemem gwarantowania na zasadach ustalonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 8. Bank zobowiązany jest przestrzegać tajemnicy bankowej zgodnie z ustawą Prawo bankowe. 9. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Banku są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe. Rozdział II. Otwarcie rachunku. II. 1. Otwarcie rachunku poprzez wystawienie książeczki a vista Bank wystawia książeczki na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej, którą może być osoba wnosząca wkład lub osoba przez nią wskazana. 2. Dla jednej osoby wystawia się maksymalnie dwie książeczki. 3. Właścicielem książeczki jest osoba, na którą książeczka została wystawiona. 4. Wystawienie książeczki następuje po przedłożeniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wnoszącej wkład, przy jednoczesnym wniesieniu wpłaty w wysokości nie niższej niż kwota określona w uchwale Zarządu Banku podpisanie umowy i złożeniu na karcie ewidencyjnej podpisu pod oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie i zapoznanie się z Regulaminem. 5. Osoba występująca o założenie książeczki, może wnieść zastrzeżenie o treści Obsługa książeczki tylko w Banku prowadzącym rachunek wkładu Książeczka może być wystawiona dla osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej. 2. Książeczki dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych prowadzone są wg zasad uregulowanych odrębnymi przepisami. II. 2. Otwarcie rachunku poprzez zawarcie umowy na piśmie Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna (rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych), osoba małoletnia lub osoba ubezwłasnowolniona (wyłącznie rezydent). 2. Nie przewiduje się możliwości otwarcia rachunku bankowego dla osób wskazanych za wyjątkiem osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. 2

3 3. Rachunki dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych prowadzone są wg zasad uregulowanych odrębnymi przepisami. 13. Rachunek otwarty i prowadzony na podstawie podpisanej przez strony umowy (podpis złożony przez posiadacza rachunku na umowie jest wzorem podpisu posiadacza rachunku) może być otwarty dla jednej osoby albo jako rachunek wspólny dla dwóch osób Podstawą do zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego z wkładami płatnymi na każde żądanie jest: a) podpisanie umowy rachunku wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN / Załącznik nr 1/, b) wniesienie pierwszej wpłaty nie niższej niż kwota określona w Uchwale Zarządu Banku BS 2. Osoba występująca o otwarcie rachunku obowiązana jest okazać pracownikowi Banku ważny dokument stwierdzający tożsamość. 15. Bank może przyjąć wypełniony formularz umowy nadesłany drogą korespondencyjną pod warunkiem, że tożsamość Klienta i własnoręczność złożonego przez niego na formularzu umowy podpisu została uwierzytelniona przez jedną z następujących instytucji: a) w przypadku umowy nadesłanej w kraju: - notariusza, - inną placówkę Banku - inny bank, urząd miasta lub gminy w kraju - w miejscowościach gdzie nie ma notariusza, b) w przypadku umowy nadesłanej z zagranicy: - notariusza, - polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub inną równorzędną z tymi placówkami, - polską placówkę bankowa za granicą, - bank zagraniczny będący korespondentem Banku, - zagraniczną firmę lub instytucję akceptowaną przez Bank Umowa rachunku oszczędnościowego może być zawarta na czas określony bądź nieokreślony. 2. Kopia podpisanej umowy zostaje doręczona posiadaczowi rachunku w sposób z nim uzgodniony Osoby występujące o otwarcie rachunku wspólnego, występują jako strona umowy wspólnie i solidarnie, co oznacza że działania lub zaniechania któregokolwiek z posiadaczy wywołują skutki dla pozostałych i wzajemnie ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za działania i zaniechania każdego z nich, również ich pełnomocników. 2. Współposiadacze konta mają równy udział w zgromadzonych na koncie środkach pieniężnych. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania złożonych przez współposiadaczy lub ich pełnomocników różnych dyspozycji będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich. 3. W przypadku wykluczających się wzajemnie dyspozycji współposiadaczy konta, Bank może wstrzymać się z ich wykonaniem do czasu uzgodnienia stanowiska między nimi, bądź przedstawienia przez nich prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie zadysponowania środkami pieniężnymi. 18. Bankowi przysługuje prawo odmowy założenia książeczki a vista lub otwarcia rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie, bez podania przyczyny. Rozdział III. Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku mający pełną zdolność do czynności prawnych może przy otwarciu jak i w czasie jego trwania, ustanowić pełnomocnika do dysponowania rachunkiem, i/lub jego likwidacji. 2. Współposiadacze rachunku podpisują upoważnienie dla pełnomocnika wspólnie. 3

4 Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie w formie pisemnej, maksymalnie dwóm pełnoletnim osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych /Załącznik nr 2/. 2. Pełnomocnictwo może być udzielone i odwołane w Banku prowadzącym rachunek. 3. Dowodem udzielenia pełnomocnictwa do rachunku jest podpis posiadacza a) w książeczce a vista złożony w odpowiedniej rubryce w obecności pracownika Banku - pełnomocnictwo jest przenoszone do każdej następnej książeczki,.lub b) na pisemnej dyspozycji, zgodny ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 4. Udzielenie pełnomocnictwa jest skuteczne od momentu określonego w dyspozycji udzielenia, nie wcześniej niż od dnia jego otrzymania przez Bank prowadzący rachunek Pełnomocnictwo może mieć charakter pełnomocnictwa ogólnego (bez ograniczeń - stałego lub jednorazowego) lub szczególnego (z ograniczeniami - stałego lub jednorazowego). 2. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do dysponowania rachunkiem łącznie z jego likwidacją z wyjątkiem: a) składania dyspozycji na wypadek śmierci, b) udzielania dalszych pełnomocnictw, c) składania książeczki a vista jako kaucji, d) ustanowienia zastawu na książeczce, e) przepisania książeczki na siebie. 3. Zakres pełnomocnictwa szczególnego ustala posiadacz rachunku w treści pełnomocnictwa. 4. Posiadacz rachunku udziela pełnomocnictwa: a) bezpośrednio w Banku prowadzącym rachunek, b) korespondencyjnie - poprzez przesłanie pełnomocnictwa z określeniem jego zakresu. 5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa korespondencyjnie tożsamość posiadacza rachunku i własnoręczność jego podpisu powinna być potwierdzona (poświadczona): a) jeżeli pełnomocnictwo nadesłano w kraju tak jak w 15 a), b) jeżeli pełnomocnictwo przesyłano z zagranicy tak jak w 15 b). 6. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości Bank może skontaktować się z podmiotem udzielającym poświadczenia. 7. Bank może odmówić uznania pełnomocnictwa przesłanego korespondencyjnie w przypadku gdy jest niekompletne, budzi wątpliwość co do zakresu działania pełnomocnika lub własnoręczności podpisu. W tym wypadku Bank pisemnie powiadamia posiadacza rachunku o odmowie uznania pełnomocnictwa, względnie wzywa do Banku celem uzupełnienia Pełnomocnictwa wygasają z chwilą: a) śmierci posiadacza rachunku lub jednego ze współwłaścicieli, b) upływu terminu na jaki zostały udzielone, c) ich pisemnego odwołania. 2. Zmiana bądź odwołanie pełnomocnictwa musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez posiadacza rachunku w placówce Banku prowadzącej rachunek lub korespondencyjnie z poświadczeniem i na warunkach takich jak opisane w 22 (ust. 5,6,7) i jest skuteczne od momentu określonego w dyspozycji odwołania a w przypadku otrzymania drogą korespondencyjną nie wcześniej niż od dnia otrzymania odwołania przez Bank. 3. Współposiadacze rachunku podpisują zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa wspólnie. 4. BS ponosi odpowiedzialność za wypłaty podjęte przez pełnomocnika oraz za wykonanie wydanych przez niego dyspozycji od chwili powzięcia wiarygodnej informacji o śmierci posiadacza rachunku. 5. Ewentualne roszczenia spadkobierców, z tytułu wypłat podjętych przez pełnomocników po śmierci posiadacza rachunku a przed podjęciem przez Bank informacji o śmierci jego posiadacza ( 23 ust. 4), mogą być wnoszone jedynie przeciwko pełnomocnikom. 4

5 23. Odpowiedzialność za czynności pełnomocnika, związane z dysponowaniem rachunkiem ponosi jego posiadacz. 24. Po skutecznym odwołaniu pełnomocnictwa, Bank odpowiada za następstwa i szkody wynikłe z wykonania dyspozycji pełnomocnika. Rozdział IV. Oprocentowanie 25. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku, oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym Wysokość oprocentowania wkładów na rachunku, określona jest w uchwale Zarządu Banku. 2. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania w czasie trwania umowy bez konieczności wypowiedzenia jej w tej części, jeżeli zmiana stopy procentowej nastąpi wskutek zmian co najmniej jednego z następujących czynników: a) stóp procentowych pełniących funkcję regulatora polityki pieniężnej, b) poziomu rezerw obowiązujących ogłoszonych przez Prezesa NBP, c) sytuacji gospodarczej i zmian na rynku pieniężnym w kraju, d) zmian wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS. 3. Wysokość obowiązującego oprocentowania podawana jest do wiadomości w komunikatach wywieszanych w oddziałach Banku lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób Od wkładów wpłaconych i podjętych w tym samym dniu nie nalicza się odsetek. 2. Odsetki od wkładów płatnych na każde żądanie dopisuje się do salda rachunku w okresach określonych w Uchwałach Zarządu Banku (dopisanie odsetek w książeczce a vista następuje wyłącznie w oddziale Banku prowadzącym rachunek w dniu pierwszej operacji dokonanej na książeczce lub po zgłoszeniu się posiadacza rachunku do Banku w celu dopisania odsetek, po terminie ich naliczenia) lub z chwilą likwidacji rachunku. 3. Bank ma obowiązek odprowadzania do Urzędu Skarbowego podatku od naliczonych odsetek Posiadacza rachunku. Informacja o wysokości odprowadzanego przez Bank podatku od odsetek naliczonych od zgromadzonych środków, będzie podawana Posiadaczowi łącznie z wyciągiem potwierdzającym saldo rachunku lub potwierdzeniem zamknięcia rachunku, a w przypadku rachunku prowadzonego na podstawie książeczki a vista wyłącznie w czasie bezpośredniej wizyty Posiadacza w oddziale Banku prowadzącym rachunek w celu dopisania odsetek lub z chwilą likwidacji rachunku. 28. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni/365. Rozdział V. Wpłaty Pierwsza wpłata wnoszona na rachunek nie może być niższa od kwoty warunkującej otwarcie rachunku, określonej w Uchwale Zarządu BS, każda następna wpłata może być wnoszona w dowolnej wysokości. 2. Warunkiem prowadzenia rachunku jest utrzymywanie na nim minimalnego salda określonego w Uchwale Zarządu Banku i podanego do wiadomości klientów w jednostkach Banku w zwyczajowo przyjęty sposób Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w: a) jednostkach Banku, b) w placówkach Poczty Polskiej, 5

6 c) innych bankach (w przypadku książeczek a vista tylko w tych, z którymi Bank zawarł porozumienie w zakresie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego). 2. Na rachunek mogą być wnoszone wpłaty przez dowolną osobę w formie: a) gotówkowej - na dowodzie wpłaty powinno być podane: - kwota, - imię i nazwisko posiadacza rachunku (imiona, nazwiska współposiadaczy), - pełny numer rachunku NRB, - tytuł wpłaty, - imię, nazwisko i adres wpłacającego. b) bezgotówkowej: - przelewem z rachunków bankowych zakładów pracy, ZUS lub innych płatników którym posiadacz rachunku zlecił przekazywanie swoich należności na konto, - przelewem z innych rachunków bankowych. 31. Wpływ środków na rachunek Klienta uznaje się z datą waluty. 32. Dowód wpłaty wystawiony nieczytelnie, ze śladami poprawek oraz bez podania pełnej nazwy rachunku i numeru nie będzie przyjęty. 33. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki niewłaściwego wypełnienia dowodu wpłaty, np.: mylnego podania numeru lub nazwy rachunku na który dokonywana jest wpłata. 34. Bank nie przyjmuje na rachunek przelewów i wpłat dotyczących rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej posiadacza rachunku. 35. W przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, Bank ma prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości osoby dokonującej wpłaty. Rozdział VI. Wypłaty Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane przez jego posiadacza lub pełnomocnika. 2. Osoba małoletnia po ukończeniu 13 lat lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona może podejmować wypłaty ze swojego rachunku, w ramach zgody udzielonej przez przedstawiciela ustawowego ( 12). Wypłaty dokonywane są na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, tymczasowego dowodu osobistego, dowodu osobistego bądź paszportu. 3. Przy każdej wypłacie gotówkowej lub przelewie z rachunku, osoba która podejmuje wypłatę jest obowiązana okazać dokument tożsamości (w przypadku książeczki a vista osoba wypłacająca jest zobowiązana przedłożyć ją dla dokonania odpowiednich adnotacji w książeczce) i w obecności pracownika oddziału Banku złożyć podpis na dokumencie wypłaty lub dokumencie polecenia przelewu z wyjątkiem należności Banku np. opłat wynikających z taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe - obowiązującej w Banku, oraz realizacji tytułów wykonawczych sądowych i administracyjnych. 37. Bank prowadzący rachunek dokonuje z niego wypłat do wysokości stanu oszczędności po pozostawieniu na rachunku minimalnej kwoty wkładu określonej w 30 lub całego wkładu zgromadzonego na rachunku co powoduje jego zamknięcie Wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie: a) gotówkowej 1) w przypadku książeczki a vista - w Banku prowadzącym rachunek, w innych jednostkach Banku, placówkach Poczty Polskiej oraz bankach krajowych z którymi Bank zawarł porozumienie w zakresie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego, 6

7 2) w przypadku rachunku prowadzonego na podstawie umowy - tylko i wyłącznie w Banku prowadzącym rachunek na podstawie ustnej dyspozycji klienta lub asygnaty kasowej. b) bezgotówkowej - w drodze bezgotówkowych dyspozycji obciążeniowych (zlecenia stałe lub jednorazowe oraz polecenia przelewu) z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej posiadacza rachunku Posiadacz rachunku lub jego pełnomocnik (stosownie do zakresu pełnomocnictwa) może wydawać dyspozycje przekazywania z niego środków na wskazany rachunek bankowy, książeczkę oszczędnościową lub na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej. Dyspozycję przekazania środków na rachunek prowadzony innym Banku,składa na formularzu,,polecenie przelewu w Banku prowadzącym rachunek. 2. Polecenie przelewu powinno być wypełnione przebitkowo, czytelnie i starannie oraz podpisane zgodnie z wzorem podpisu posiadacza lub pełnomocnika. 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia polecenia przelewu, całkowitą odpowiedzialność ponosi wystawca polecenia przelewu. 4. Bank może przyjąć dyspozycje wypłaty przekazaną korespondencyjnie z zagranicy, pod warunkiem, że tożsamość osoby uprawnionej do dysponowania wkładem i własnoręczność podpisu złożonego przez nią na dyspozycji zostały uwierzytelnione w sposób określony w 15 b). 40. Bank prowadzący rachunek odmawia realizacji wypłat z rachunku w przypadku: a) zajęcia wkładów na podstawie tytułu wykonawczego sądowego lub administracyjnego, b) gdy podpis składającego dyspozycję nie jest zgodny z wzorem podpisu posiadacza złożonym na umowie rachunku (pełniącej rolę karty wzorów podpisów), c) braku środków na rachunku. Rozdział VII. Zlecenia z rachunku Posiadacz rachunku lub jego pełnomocnik (stosownie do zakresu pełnomocnictwa) może zlecić oddziałowi prowadzącemu rachunek wykonanie dyspozycji bezgotówkowych zwanych zleceniami. 2. Zlecenia wykonywane są tylko do wysokości salda na rachunku. 3. Jeżeli dyspozycja dotyczy rachunku prowadzonego na podstawie umowy zawartej w formie książeczki, oddział przyjmuje książeczkę do depozytu Zlecenia wykonywane są na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika (w dwóch egzemplarzach), złożonej bezpośrednio w oddziale Banku prowadzącym rachunek i podpisanej zgodnie z wzorem podpisu zamieszczonym na umowie rachunku lub w książeczce a vista. 2. Zlecenia mogą być stałe i jednorazowe oraz dotyczyć regulowania różnego rodzaju płatności własnych i osób trzecich (np. opłaty za najem lokali, światło, gaz, telefon, ubezpieczenia, spłaty kredytu itp.) /Załącznik nr 3/. 3. Informacją dla posiadacza rachunku o wykonaniu dyspozycji w ramach złożonych zleceń są: a) adnotacje w książeczce a vista, lub b) wyciągi z rachunku prowadzonego na podstawie umowy. 4. W przypadku zlecenia regulowania płatności za energię elektryczną, gaz, telefon, itp. właściciel rachunku może za pośrednictwem oddziału prowadzącego rachunek, wypełniając w dwóch egzemplarzach odpowiedni formularz, zwrócić się do zakładu energetycznego, urzędu opłat telekomunikacyjnych lub innej instytucji, z poleceniem przesyłania do odwołania rachunków za energię elektryczną, gaz, telefon lub inne usługi do oddziału prowadzącego rachunek, który będzie regulował te płatności poprzez obciążenie rachunku w wyznaczonym terminie /Załącznik nr 6/. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania zleceń w przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym. 7

8 6. Nie wykonane przez Bank dyspozycje w ramach zleceń, z przyczyn o których mowa w ust.5, o ile stan środków na rachunku pozwoli na ich wykonanie, mogą być realizowane przez posiadacza rachunku w trybie przyjętym dla poleceń przelewu. 6. Odwołanie zlecenia stałego następuje przez wypełnienie przez właściciela rachunku odpowiedniej rubryki formularza zlecenia stałego lub na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego w placówce Banku prowadzącej rachunek. Jednocześnie, w przypadku regulowania płatności na podstawie rachunków przesyłanych bezpośrednio do Banku, klient wypełnia w dwóch egzemplarzach formularz odwołujący dyspozycję przesyłania rachunków /Załącznik nr 5/. 43. Zmiana zlecenia stałego następuje poprzez wypełnienie przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika odpowiedniego formularza w dwóch egzemplarzach /Załącznik nr 4/. Rozdział VIII. Informacja o stanie rachunku a vista - na hasło Informacji o obrotach i saldzie rachunku, Bank może udzielać posiadaczowi rachunku, jego pełnomocnikowi lub osobom upoważnionym na piśmie bezpośrednio w lokalu Banku. 2. Osoby wymienione w ust. 1 mają możliwość uzyskania informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku telefonicznie, na podstawie hasła, po uprzednim złożeniu w Banku pisemnej dyspozycji/załącznik nr 7/. 45. Ustalenia hasła dokonuje pisemnie posiadacz rachunku lub pełnomocnik, według zasad określonych przez Bank w Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych. na druku bankowym w obecności pracownika Banku. Wypełnienie i podpisanie zgodnie z kartą wzorów podpisów, przez Klienta załącznika jest równoznaczne z ustaleniem treści obowiązującego hasła i przyjęciem odpowiedzialności za jego udostępnienie lub zgubienie. Rozdział IX. Rozwiązanie umowy rachunku Rachunek można zlikwidować tylko w Banku prowadzącym rachunek. 2. Zamknięcie rachunku oznacza, że Bank zaprzestaje wykonywania wszelkich operacji bankowych i wstrzymuje możliwości korzystania z rachunku przez jego posiadaczy, współposiadaczy lub pełnomocników. 3. Zamknięcie rachunku następuje z chwilą: a) rozwiązania umowy rachunku na skutek jej wypowiedzenie przez jedną ze stron, b) z upływem terminu umowy, na jaki został otwarty rachunek, c) zmiany stanu salda poniżej wymaganego minimum ( 30). 3. Jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej, Bank może rozwiązać umowę rachunku gdy w ciągu roku kalendarzowego nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w tej umowie. 47. Rozwiązanie umowy rachunku następuje na wniosek jego posiadacza, współposiadacza lub pełnomocnika. 48. Bank prowadzący rachunek może rozwiązać umowę rachunku bez zachowania terminu wypowiedzenia jedynie z ważnych powodów, m.in. gdy posiadacz rachunku: a) dokonywał za pośrednictwem rachunku rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, b) utracił zdolność do czynności prawnych, c) udzielił niezgodnych z prawdą informacji przy zawieraniu umowy o prowadzenie rachunku, 8

9 d) rażąco naruszył warunki umowy lub Regulaminu, względnie dopuścił się czynu, który prowadzi do utraty zaufania Banku Wypowiedzenie przez Bank rachunku, następuje w formie pisemnej. 2. W piśmie Bank wskazuje powód zamknięcia rachunku, podaje saldo rachunku, i prosi o potwierdzenie jego zgodności oraz sposobu zadysponowania saldem w terminie 30 dni od dnia wysłania zawiadomienia. 3. W przypadku braku dyspozycji posiadacza rachunku odnośnie salda na nim pozostałego, po upływie terminu określonego w ust.2, Bank przeniesie zgromadzone na rachunku środki na konto nie oprocentowane. 4. Zawiadomienie o którym mowa w ust.2 wysyłane jest na ostatni podany adres posiadacza rachunku. Rozdział X. Zapis bankowy na wypadek śmierci i wypłaty po śmierci Posiadacza rachunku Zgodnie z ustawą Prawo bankowe pełnoletni Posiadacz rachunku może zadysponować środkami na rachunku na wypadek swojej śmierci. 2. Klient może zadysponować wkładem na rzecz wskazanych przez siebie osób: małżonka, wstępni (rodzice), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itp.) lub rodzeństwo. Zapis może być dokonany na rzecz małoletniego. 3. Zapis na wypadek śmierci nie może dotyczyć rachunku wspólnego. 4. Zapis na wypadek śmierci dotyczy wszystkich tych rachunków, których numery podane zostały w treści zapisu Dyspozycję na wypadek śmierci Posiadacz rachunku składa na formularzu bankowym w Banku prowadzącym rachunek. 2. Zapis na wypadek śmierci może być zmieniony lub odwołany przez zapisodawcę w dowolnym czasie wyłącznie na piśmie, w Banku prowadzącym rachunek. 3. Dyspozycja na wypadek śmierci wygasa z chwilą zamknięcia rachunku z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku przeniesienia rachunku do innej jednostki Banku, zapis dokonany na przenoszonym rachunku jest skuteczny do dnia otwarcia nowego rachunku w jednostce przejmującej jego prowadzenie. Kontynuacja zapisu wymaga złożenia przez Posiadacza rachunku nowej dyspozycji Bank jest zobowiązany wypłacić po śmierci Posiadacza rachunku należności w podanej kolejności: a) kwoty z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku (nie dotyczy rachunków wspólnych), b) kwoty z tytułu zapisu na wypadek śmierci dokonanego przez Posiadacza rachunku, c) kwoty z tytułu spadku. 2. Kwota wkładu objętego dyspozycją na wypadek śmierci oraz kwota poniesionych kosztów pogrzebu nie należą do spadku po zmarłym właścicielu rachunku. 53. Zwrot kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku wypłacany jest osobie, która przedłoży odpis skrócony aktu zgonu Posiadacza rachunku i oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem, w takim zakresie, jaki odpowiada zwyczajom przyjętym w środowisku zmarłego Osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci są uprawnione do podjęcia przypadających na ich rzecz kwot, bez przeprowadzania postępowania spadkowego, po przedłożeniu odpisu skróconego aktu zgonu właściciela rachunku. 2. Jeżeli kwota przypadająca jednej osobie przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn, określonej odrębnymi przepisami, należy przedłożyć także zaświadczenie z urzędu skarbowego o uiszczeniu tego podatku lub o zwolnieniu od podatku. 9

10 3. Informacje dotyczące maksymalnej kwoty dyspozycji na wypadek śmierci Posiadacza rachunku, możliwej do zrealizowania po jego śmierci Bank podaje do wiadomości klientom poprzez wywieszanie w lokalach Banku lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 55. Jeżeli na dzień realizacji zapisu na wypadek śmierci, wkład na rachunku wraz z odsetkami będzie: a) niższy od kwoty zapisu, wówczas poszczególne kwoty zapisu na rzecz kilku osób ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu, b) wyższy od kwoty zapisu, wówczas podlega on postępowaniu spadkowemu. Rozdział XI. Inne postanowienia Bank prowadzący rachunek na podstawie pisemnej umowy sporządza wyciągi raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji dokonanych na tym rachunku lub w innym ustalonym z posiadaczem rachunku terminie. 2. Posiadacz rachunku prowadzonego na podstawie pisemnej umowy lub osoba przez niego upoważniona, mogą odbierać wyciągi osobiście, lub zgodnie z dyspozycją posiadacza, wyciągi mogą być wysyłane pocztą - listami zwykłymi: a) raz w miesiącu, lub, b) w terminach określonych przez posiadacza rachunku w umowie o prowadzenie rachunku. 3. Wyciągi z rachunku prowadzonego na podstawie pisemnej umowy, mogą być wydawane jedynie osobom wymienionym w umowie oraz innym osobom upoważnionym na piśmie przez posiadacza rachunku. 4. Posiadacz rachunku prowadzonego na podstawie pisemnej umowy, powinien sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów i wykazanego salda rachunku. W przypadku stwierdzenia mylnego zapisu lub nieprawidłowo wskazanego salda posiadacz rachunku powinien w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wyciągu, zawiadomić oddział prowadzący rachunek w celu sprostowania. Nie zgłoszenie uwag w tym terminie oznacza potwierdzenie zgodności salda konta z przekazanym wyciągiem. 5. W przypadku ujawnienia mylnego księgowania z winy Banku, Bank ma prawo dokonać sprostowania we własnym zakresie, z równoczesną korektą naliczonych odsetek. 5. Podjęcie nienależnie wpłaconej lub zaksięgowanej kwoty spowoduje odpowiedzialność cywilną posiadacza rachunku Bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości określonej w obowiązującej taryfie opłat i prowizji, za czynności związane z otwarciem i obsługą rachunku i ze wszystkimi związanymi z nimi dyspozycjami. 2. Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunku bez zgody jego posiadacza, kwotami należnych opłat/prowizji, o których mowa w pkt W przypadku braku środków na rachunku, Bank może pobrać należne mu opłaty/prowizje z pierwszych wpływów na rachunek. 58. Zamiana zapisanej lub częściowo zniszczonej książeczki a vista dokonywana jest przez Bank, który tę książeczkę wystawił, na wniosek jej właściciela, jego stałego pełnomocnika, ustawowego przedstawiciela małoletniego, jego opiekuna bądź kuratora Na żądanie oddziału BS właściciel książeczki obowiązany jest przedłożyć książeczkę w Banku. 2. Na dowód złożenia książeczki do kontroli, zamiany, sprostowania zapisów lub wykonania innych czynności wymagających pozostawienia książeczki w banku, oddział wystawia poświadczenie złożenia książeczki Właściciel książeczki jest obowiązany do szczególnie starannego jej przechowywania. 2. W razie utraty książeczki (zagubienie, kradzież lub całkowite zniszczenie) jej właściciel, pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy jest obowiązany niezwłocznie złożyć w Banku 10

11 będącym wystawcą książeczki, pisemne zawiadomienie o jej utracie, które jest jednocześnie wnioskiem o jej umorzenie Nową książeczkę, w miejsce utraconej, Bank wydaje właścicielowi, jego pełnomocnikowi lub ustawowemu przedstawicielowi po upływie 30 dni od daty wszczęcia przez Bank postępowania umorzeniowego. 2. W okresie przewidzianym na jej umorzenie nie dokonuje się wypłat z książeczki do czasu odnalezienia, względnie wystawienia nowej książeczki w miejsce umorzonej. 3. W przypadku odzyskania utraconej książeczki, zarówno przed jak i po umorzeniu, należy niezwłocznie dostarczyć tę książeczkę do Banku Posiadacz rachunku obowiązany jest pisemnie zawiadomić Bank prowadzący rachunek o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonego rachunku, w szczególności o zmianach danych osobowych, zawartych w dokumentacji rachunku mających wpływ na jego prowadzenie takich jak: zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania, zameldowania, a także o zmianie statusu dewizowego (z rezydenta na nierezydenta bądź odwrotnie) 2. Bank nie odpowiada za ewentualne szkody mogące powstać na skutek nie powiadomienia o tych zmianach Bank ma prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 2. Zmiana wysokości stóp procentowych, zmiana numeru konta, taryfy opłat i prowizji BS, nie stanowi zmiany warunków umowy rachunku, ani postanowień Regulaminu. 3. Zmiany w Regulaminie z wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 2 i 6 podawane będą do wiadomości posiadacza rachunku przez doręczenie z zastrzeżeniem ust. 6 lub w inny sposób określony w umowie. 4. Posiadacz rachunku nie wyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu może w terminie 14 dni od daty wysłania informacji o zmianie Regulaminu lub innym ustalonym w umowie terminie, wypowiedzieć umowę, która obowiązuje do dnia wypowiedzenia w dotychczasowej treści. 5. Brak pisemnego oświadczenia woli posiadacza rachunku o rozwiązanie umowy, po upływie terminu określonego w ust. 4, uważa się za wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy, wynikających ze zmiany postanowień Regulaminu. 6. Jeżeli wprowadzone zmiany w Regulaminie nie wpływają na zawarte warunki umowy o prowadzenie rachunku i nie pogarszają sytuacji ekonomicznej i prawnej Posiadacza rachunku, będą podawane do wiadomości klienta poprzez wywieszenie informacji w lokalu Banku. 64. Zmiany wprowadzone aktami prawnymi wyższego rzędu nie wymagają wypowiadania warunków niniejszego Regulaminu i zawartych umów, a informacje o zmianach zamieszczane są w komunikatach wywieszanych w lokalach Banku w miejscach zwyczajowo do tego przyjętych. 65. Regulamin udostępnia się Klientom w sposób zwyczajowo przyjęty w jednostkach Banku. 66. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Banku może wyrazić zgodę na otwarcie rachunku, ustalając odmienne warunki otwarcia i prowadzenia tego rachunku. 67. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami), - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 z późniejszymi zmianami), - ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. nr 4 poz. 18 z późniejszymi zmianami), 11

12 - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r NR 72, poz.665) z późniejszymi zmianami - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia r. (Dz.U. Nr 222) w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. 12

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały nr 60/2009. Zarządu KBS w Wejherowie z dnia 13.02.2009 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 2 do Uchwały nr 81/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 17.07.2013r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach zwany dalej Regulaminem obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 2/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia z dnia 08.10.2012 r., Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, luty 2015 rok Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 10. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łochowie

Bank Spółdzielczy w Łochowie Bank Spółdzielczy w Łochowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów indywidualnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów indywidualnych Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów indywidualnych Kobierzyce, kwiecień 2015r. 1 Spis treści Rozdział Postanowienia ogólne...4 Definicje i postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Przyjęto Uchwałą nr 1/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 13 stycznia 2015 roku Obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 65/2013 Zarządu Banku Rumia Spółdzielczego z dnia 23 maja 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 65/2013 Zarządu Banku Rumia Spółdzielczego z dnia 23 maja 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 65/2013 Zarządu Banku Rumia Spółdzielczego z dnia 23 maja 2013 r. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/BS/2012 z 22-10-2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Będzinie

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Będzinie Zatwierdzony Uchwałą Zarządu BS Będzin nr 45/2013 z dnia 6-08-2013 Zmiany: Uchwała Zarządu BS Będzin nr 2/2015 z 16.01.2015 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w

Bardziej szczegółowo