R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN w BS. 2. Dla celów niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia oznaczają : 1) Bank Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Oddziały i inne jednostki organizacyjne BS 2) rachunek - oprocentowany, imienny rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie, prowadzony przez BS na podstawie umowy (w tym zawartej w formie książeczki a vista), 3) książeczka a vista - książeczka wystawiona przez Bank, będąca dowodem zawarcia umowy rachunku, 4) umowa - umowa rachunku oszczędnościowego zawarta na piśmie między Bankiem a posiadaczem rachunku będąca dowodem posiadania rachunku oszczędnościowego, 5) wkład - stan środków pieniężnych, zdeponowanych przez klienta na rachunku, 6) posiadacz rachunku - osoba fizyczna (rezydent lub nierezydent dla rachunków prowadzonych na podstawie umowy zawartej na piśmie lub wyłącznie rezydent dla rachunków prowadzonych w formie książeczki a vista), która zawarła z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku. 7) rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, 8) nierezydent - osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, 9) pełnomocnik do rachunku - osoba fizyczna (rezydent lub nierezydent), o pełnej zdolności do czynności prawnych, której zostało udzielone pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem przez jego posiadacza, 10) minimalna kwota - najniższa kwota wymagana w celu otwarcia i prowadzenia rachunku, 11) saldo rachunku - stan środków własnych płatnych na każde żądanie - zgromadzonych na rachunku i zaksięgowanych na koniec dnia operacyjnego, 12) wpłata - każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek, 13) wypłata - każda dyspozycja powodująca obciążenie rachunku, 14) Regulamin - niniejszy Regulamin rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN. 3. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w PLN jest przeznaczony dla osób nie posiadających regularnych dochodów, wykonujących wolne zawody, jako rachunek dodatkowy dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunki terminowych lokat oszczędnościowych oraz dla wszystkich osób fizycznych, które chciałyby ulokować swoje oszczędności na rachunku a vista i służy do: a) gromadzenia wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie, z wyjątkiem wkładów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, b) przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą, c) korzystania z różnorodnych usług oferowanych przez Bank Na rachunki nierezydentów Bank może przyjmować wpłaty udokumentowane oraz nieudokumentowane, które są ewidencjonowane na odrębnych kontach.. 2. Na konto z wpłatami nieudokumentowanymi przyjmowane są środki pieniężne pochodzące z dowolnych tytułów, w ramach przepisów prawa. 3. Na konto z wpłatami udokumentowanymi przyjmowane są środki pieniężne pochodzące z tytułów, z których zgodnie z przepisami dewizowymi możliwy jest transfer za granicę.

2 4. Środki zgromadzone zgodnie z ust. 2 mogą być wykorzystane jedynie w kraju, bez prawa ich transferu za granicę. 5. Środki zgromadzone zgodnie z ust. 3 podlegają zarówno swobodnemu transferowi za granicę jak i wykorzystaniu w kraju Zawarcie umowy następuje (zgodnie z decyzją posiadacza rachunku) poprzez: a) wystawienie przez Bank książeczki a vista oraz złożenie przez właściciela książeczki podpisu pod oświadczeniem, że przyjmuje do wiadomości i stosowania postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wystawienia książeczki, b) podpisanie umowy określającej prawa i obowiązki stron oraz potwierdzającej przyjęcie do stosowania Regulaminu obowiązującego w dniu założenia rachunku. 2. Z postanowieniami Regulaminu posiadacz rachunku powinien zapoznać się przed złożeniem podpisu w książeczce lub na umowie rachunku. 6. Dowodem posiadania rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w BS jest książeczka a vista lub podpisana przez obie strony umowa rachunku Bank ponosi pełną odpowiedzialność za środki przyjęte na przechowanie i jest zobowiązany zapewnić im należytą ochronę. 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych objęte są ustawowym systemem gwarantowania na zasadach ustalonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 8. Bank zobowiązany jest przestrzegać tajemnicy bankowej zgodnie z ustawą Prawo bankowe. 9. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Banku są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe. Rozdział II. Otwarcie rachunku. II. 1. Otwarcie rachunku poprzez wystawienie książeczki a vista Bank wystawia książeczki na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej, którą może być osoba wnosząca wkład lub osoba przez nią wskazana. 2. Dla jednej osoby wystawia się maksymalnie dwie książeczki. 3. Właścicielem książeczki jest osoba, na którą książeczka została wystawiona. 4. Wystawienie książeczki następuje po przedłożeniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wnoszącej wkład, przy jednoczesnym wniesieniu wpłaty w wysokości nie niższej niż kwota określona w uchwale Zarządu Banku podpisanie umowy i złożeniu na karcie ewidencyjnej podpisu pod oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie i zapoznanie się z Regulaminem. 5. Osoba występująca o założenie książeczki, może wnieść zastrzeżenie o treści Obsługa książeczki tylko w Banku prowadzącym rachunek wkładu Książeczka może być wystawiona dla osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej. 2. Książeczki dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych prowadzone są wg zasad uregulowanych odrębnymi przepisami. II. 2. Otwarcie rachunku poprzez zawarcie umowy na piśmie Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna (rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych), osoba małoletnia lub osoba ubezwłasnowolniona (wyłącznie rezydent). 2. Nie przewiduje się możliwości otwarcia rachunku bankowego dla osób wskazanych za wyjątkiem osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. 2

3 3. Rachunki dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych prowadzone są wg zasad uregulowanych odrębnymi przepisami. 13. Rachunek otwarty i prowadzony na podstawie podpisanej przez strony umowy (podpis złożony przez posiadacza rachunku na umowie jest wzorem podpisu posiadacza rachunku) może być otwarty dla jednej osoby albo jako rachunek wspólny dla dwóch osób Podstawą do zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego z wkładami płatnymi na każde żądanie jest: a) podpisanie umowy rachunku wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN / Załącznik nr 1/, b) wniesienie pierwszej wpłaty nie niższej niż kwota określona w Uchwale Zarządu Banku BS 2. Osoba występująca o otwarcie rachunku obowiązana jest okazać pracownikowi Banku ważny dokument stwierdzający tożsamość. 15. Bank może przyjąć wypełniony formularz umowy nadesłany drogą korespondencyjną pod warunkiem, że tożsamość Klienta i własnoręczność złożonego przez niego na formularzu umowy podpisu została uwierzytelniona przez jedną z następujących instytucji: a) w przypadku umowy nadesłanej w kraju: - notariusza, - inną placówkę Banku - inny bank, urząd miasta lub gminy w kraju - w miejscowościach gdzie nie ma notariusza, b) w przypadku umowy nadesłanej z zagranicy: - notariusza, - polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub inną równorzędną z tymi placówkami, - polską placówkę bankowa za granicą, - bank zagraniczny będący korespondentem Banku, - zagraniczną firmę lub instytucję akceptowaną przez Bank Umowa rachunku oszczędnościowego może być zawarta na czas określony bądź nieokreślony. 2. Kopia podpisanej umowy zostaje doręczona posiadaczowi rachunku w sposób z nim uzgodniony Osoby występujące o otwarcie rachunku wspólnego, występują jako strona umowy wspólnie i solidarnie, co oznacza że działania lub zaniechania któregokolwiek z posiadaczy wywołują skutki dla pozostałych i wzajemnie ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za działania i zaniechania każdego z nich, również ich pełnomocników. 2. Współposiadacze konta mają równy udział w zgromadzonych na koncie środkach pieniężnych. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania złożonych przez współposiadaczy lub ich pełnomocników różnych dyspozycji będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich. 3. W przypadku wykluczających się wzajemnie dyspozycji współposiadaczy konta, Bank może wstrzymać się z ich wykonaniem do czasu uzgodnienia stanowiska między nimi, bądź przedstawienia przez nich prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie zadysponowania środkami pieniężnymi. 18. Bankowi przysługuje prawo odmowy założenia książeczki a vista lub otwarcia rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie, bez podania przyczyny. Rozdział III. Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku mający pełną zdolność do czynności prawnych może przy otwarciu jak i w czasie jego trwania, ustanowić pełnomocnika do dysponowania rachunkiem, i/lub jego likwidacji. 2. Współposiadacze rachunku podpisują upoważnienie dla pełnomocnika wspólnie. 3

4 Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie w formie pisemnej, maksymalnie dwóm pełnoletnim osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych /Załącznik nr 2/. 2. Pełnomocnictwo może być udzielone i odwołane w Banku prowadzącym rachunek. 3. Dowodem udzielenia pełnomocnictwa do rachunku jest podpis posiadacza a) w książeczce a vista złożony w odpowiedniej rubryce w obecności pracownika Banku - pełnomocnictwo jest przenoszone do każdej następnej książeczki,.lub b) na pisemnej dyspozycji, zgodny ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 4. Udzielenie pełnomocnictwa jest skuteczne od momentu określonego w dyspozycji udzielenia, nie wcześniej niż od dnia jego otrzymania przez Bank prowadzący rachunek Pełnomocnictwo może mieć charakter pełnomocnictwa ogólnego (bez ograniczeń - stałego lub jednorazowego) lub szczególnego (z ograniczeniami - stałego lub jednorazowego). 2. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do dysponowania rachunkiem łącznie z jego likwidacją z wyjątkiem: a) składania dyspozycji na wypadek śmierci, b) udzielania dalszych pełnomocnictw, c) składania książeczki a vista jako kaucji, d) ustanowienia zastawu na książeczce, e) przepisania książeczki na siebie. 3. Zakres pełnomocnictwa szczególnego ustala posiadacz rachunku w treści pełnomocnictwa. 4. Posiadacz rachunku udziela pełnomocnictwa: a) bezpośrednio w Banku prowadzącym rachunek, b) korespondencyjnie - poprzez przesłanie pełnomocnictwa z określeniem jego zakresu. 5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa korespondencyjnie tożsamość posiadacza rachunku i własnoręczność jego podpisu powinna być potwierdzona (poświadczona): a) jeżeli pełnomocnictwo nadesłano w kraju tak jak w 15 a), b) jeżeli pełnomocnictwo przesyłano z zagranicy tak jak w 15 b). 6. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości Bank może skontaktować się z podmiotem udzielającym poświadczenia. 7. Bank może odmówić uznania pełnomocnictwa przesłanego korespondencyjnie w przypadku gdy jest niekompletne, budzi wątpliwość co do zakresu działania pełnomocnika lub własnoręczności podpisu. W tym wypadku Bank pisemnie powiadamia posiadacza rachunku o odmowie uznania pełnomocnictwa, względnie wzywa do Banku celem uzupełnienia Pełnomocnictwa wygasają z chwilą: a) śmierci posiadacza rachunku lub jednego ze współwłaścicieli, b) upływu terminu na jaki zostały udzielone, c) ich pisemnego odwołania. 2. Zmiana bądź odwołanie pełnomocnictwa musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez posiadacza rachunku w placówce Banku prowadzącej rachunek lub korespondencyjnie z poświadczeniem i na warunkach takich jak opisane w 22 (ust. 5,6,7) i jest skuteczne od momentu określonego w dyspozycji odwołania a w przypadku otrzymania drogą korespondencyjną nie wcześniej niż od dnia otrzymania odwołania przez Bank. 3. Współposiadacze rachunku podpisują zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa wspólnie. 4. BS ponosi odpowiedzialność za wypłaty podjęte przez pełnomocnika oraz za wykonanie wydanych przez niego dyspozycji od chwili powzięcia wiarygodnej informacji o śmierci posiadacza rachunku. 5. Ewentualne roszczenia spadkobierców, z tytułu wypłat podjętych przez pełnomocników po śmierci posiadacza rachunku a przed podjęciem przez Bank informacji o śmierci jego posiadacza ( 23 ust. 4), mogą być wnoszone jedynie przeciwko pełnomocnikom. 4

5 23. Odpowiedzialność za czynności pełnomocnika, związane z dysponowaniem rachunkiem ponosi jego posiadacz. 24. Po skutecznym odwołaniu pełnomocnictwa, Bank odpowiada za następstwa i szkody wynikłe z wykonania dyspozycji pełnomocnika. Rozdział IV. Oprocentowanie 25. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku, oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym Wysokość oprocentowania wkładów na rachunku, określona jest w uchwale Zarządu Banku. 2. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania w czasie trwania umowy bez konieczności wypowiedzenia jej w tej części, jeżeli zmiana stopy procentowej nastąpi wskutek zmian co najmniej jednego z następujących czynników: a) stóp procentowych pełniących funkcję regulatora polityki pieniężnej, b) poziomu rezerw obowiązujących ogłoszonych przez Prezesa NBP, c) sytuacji gospodarczej i zmian na rynku pieniężnym w kraju, d) zmian wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS. 3. Wysokość obowiązującego oprocentowania podawana jest do wiadomości w komunikatach wywieszanych w oddziałach Banku lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób Od wkładów wpłaconych i podjętych w tym samym dniu nie nalicza się odsetek. 2. Odsetki od wkładów płatnych na każde żądanie dopisuje się do salda rachunku w okresach określonych w Uchwałach Zarządu Banku (dopisanie odsetek w książeczce a vista następuje wyłącznie w oddziale Banku prowadzącym rachunek w dniu pierwszej operacji dokonanej na książeczce lub po zgłoszeniu się posiadacza rachunku do Banku w celu dopisania odsetek, po terminie ich naliczenia) lub z chwilą likwidacji rachunku. 3. Bank ma obowiązek odprowadzania do Urzędu Skarbowego podatku od naliczonych odsetek Posiadacza rachunku. Informacja o wysokości odprowadzanego przez Bank podatku od odsetek naliczonych od zgromadzonych środków, będzie podawana Posiadaczowi łącznie z wyciągiem potwierdzającym saldo rachunku lub potwierdzeniem zamknięcia rachunku, a w przypadku rachunku prowadzonego na podstawie książeczki a vista wyłącznie w czasie bezpośredniej wizyty Posiadacza w oddziale Banku prowadzącym rachunek w celu dopisania odsetek lub z chwilą likwidacji rachunku. 28. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni/365. Rozdział V. Wpłaty Pierwsza wpłata wnoszona na rachunek nie może być niższa od kwoty warunkującej otwarcie rachunku, określonej w Uchwale Zarządu BS, każda następna wpłata może być wnoszona w dowolnej wysokości. 2. Warunkiem prowadzenia rachunku jest utrzymywanie na nim minimalnego salda określonego w Uchwale Zarządu Banku i podanego do wiadomości klientów w jednostkach Banku w zwyczajowo przyjęty sposób Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w: a) jednostkach Banku, b) w placówkach Poczty Polskiej, 5

6 c) innych bankach (w przypadku książeczek a vista tylko w tych, z którymi Bank zawarł porozumienie w zakresie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego). 2. Na rachunek mogą być wnoszone wpłaty przez dowolną osobę w formie: a) gotówkowej - na dowodzie wpłaty powinno być podane: - kwota, - imię i nazwisko posiadacza rachunku (imiona, nazwiska współposiadaczy), - pełny numer rachunku NRB, - tytuł wpłaty, - imię, nazwisko i adres wpłacającego. b) bezgotówkowej: - przelewem z rachunków bankowych zakładów pracy, ZUS lub innych płatników którym posiadacz rachunku zlecił przekazywanie swoich należności na konto, - przelewem z innych rachunków bankowych. 31. Wpływ środków na rachunek Klienta uznaje się z datą waluty. 32. Dowód wpłaty wystawiony nieczytelnie, ze śladami poprawek oraz bez podania pełnej nazwy rachunku i numeru nie będzie przyjęty. 33. Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki niewłaściwego wypełnienia dowodu wpłaty, np.: mylnego podania numeru lub nazwy rachunku na który dokonywana jest wpłata. 34. Bank nie przyjmuje na rachunek przelewów i wpłat dotyczących rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej posiadacza rachunku. 35. W przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, Bank ma prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości osoby dokonującej wpłaty. Rozdział VI. Wypłaty Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane przez jego posiadacza lub pełnomocnika. 2. Osoba małoletnia po ukończeniu 13 lat lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona może podejmować wypłaty ze swojego rachunku, w ramach zgody udzielonej przez przedstawiciela ustawowego ( 12). Wypłaty dokonywane są na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, tymczasowego dowodu osobistego, dowodu osobistego bądź paszportu. 3. Przy każdej wypłacie gotówkowej lub przelewie z rachunku, osoba która podejmuje wypłatę jest obowiązana okazać dokument tożsamości (w przypadku książeczki a vista osoba wypłacająca jest zobowiązana przedłożyć ją dla dokonania odpowiednich adnotacji w książeczce) i w obecności pracownika oddziału Banku złożyć podpis na dokumencie wypłaty lub dokumencie polecenia przelewu z wyjątkiem należności Banku np. opłat wynikających z taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe - obowiązującej w Banku, oraz realizacji tytułów wykonawczych sądowych i administracyjnych. 37. Bank prowadzący rachunek dokonuje z niego wypłat do wysokości stanu oszczędności po pozostawieniu na rachunku minimalnej kwoty wkładu określonej w 30 lub całego wkładu zgromadzonego na rachunku co powoduje jego zamknięcie Wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie: a) gotówkowej 1) w przypadku książeczki a vista - w Banku prowadzącym rachunek, w innych jednostkach Banku, placówkach Poczty Polskiej oraz bankach krajowych z którymi Bank zawarł porozumienie w zakresie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego, 6

7 2) w przypadku rachunku prowadzonego na podstawie umowy - tylko i wyłącznie w Banku prowadzącym rachunek na podstawie ustnej dyspozycji klienta lub asygnaty kasowej. b) bezgotówkowej - w drodze bezgotówkowych dyspozycji obciążeniowych (zlecenia stałe lub jednorazowe oraz polecenia przelewu) z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej posiadacza rachunku Posiadacz rachunku lub jego pełnomocnik (stosownie do zakresu pełnomocnictwa) może wydawać dyspozycje przekazywania z niego środków na wskazany rachunek bankowy, książeczkę oszczędnościową lub na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej. Dyspozycję przekazania środków na rachunek prowadzony innym Banku,składa na formularzu,,polecenie przelewu w Banku prowadzącym rachunek. 2. Polecenie przelewu powinno być wypełnione przebitkowo, czytelnie i starannie oraz podpisane zgodnie z wzorem podpisu posiadacza lub pełnomocnika. 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia polecenia przelewu, całkowitą odpowiedzialność ponosi wystawca polecenia przelewu. 4. Bank może przyjąć dyspozycje wypłaty przekazaną korespondencyjnie z zagranicy, pod warunkiem, że tożsamość osoby uprawnionej do dysponowania wkładem i własnoręczność podpisu złożonego przez nią na dyspozycji zostały uwierzytelnione w sposób określony w 15 b). 40. Bank prowadzący rachunek odmawia realizacji wypłat z rachunku w przypadku: a) zajęcia wkładów na podstawie tytułu wykonawczego sądowego lub administracyjnego, b) gdy podpis składającego dyspozycję nie jest zgodny z wzorem podpisu posiadacza złożonym na umowie rachunku (pełniącej rolę karty wzorów podpisów), c) braku środków na rachunku. Rozdział VII. Zlecenia z rachunku Posiadacz rachunku lub jego pełnomocnik (stosownie do zakresu pełnomocnictwa) może zlecić oddziałowi prowadzącemu rachunek wykonanie dyspozycji bezgotówkowych zwanych zleceniami. 2. Zlecenia wykonywane są tylko do wysokości salda na rachunku. 3. Jeżeli dyspozycja dotyczy rachunku prowadzonego na podstawie umowy zawartej w formie książeczki, oddział przyjmuje książeczkę do depozytu Zlecenia wykonywane są na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika (w dwóch egzemplarzach), złożonej bezpośrednio w oddziale Banku prowadzącym rachunek i podpisanej zgodnie z wzorem podpisu zamieszczonym na umowie rachunku lub w książeczce a vista. 2. Zlecenia mogą być stałe i jednorazowe oraz dotyczyć regulowania różnego rodzaju płatności własnych i osób trzecich (np. opłaty za najem lokali, światło, gaz, telefon, ubezpieczenia, spłaty kredytu itp.) /Załącznik nr 3/. 3. Informacją dla posiadacza rachunku o wykonaniu dyspozycji w ramach złożonych zleceń są: a) adnotacje w książeczce a vista, lub b) wyciągi z rachunku prowadzonego na podstawie umowy. 4. W przypadku zlecenia regulowania płatności za energię elektryczną, gaz, telefon, itp. właściciel rachunku może za pośrednictwem oddziału prowadzącego rachunek, wypełniając w dwóch egzemplarzach odpowiedni formularz, zwrócić się do zakładu energetycznego, urzędu opłat telekomunikacyjnych lub innej instytucji, z poleceniem przesyłania do odwołania rachunków za energię elektryczną, gaz, telefon lub inne usługi do oddziału prowadzącego rachunek, który będzie regulował te płatności poprzez obciążenie rachunku w wyznaczonym terminie /Załącznik nr 6/. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania zleceń w przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym. 7

8 6. Nie wykonane przez Bank dyspozycje w ramach zleceń, z przyczyn o których mowa w ust.5, o ile stan środków na rachunku pozwoli na ich wykonanie, mogą być realizowane przez posiadacza rachunku w trybie przyjętym dla poleceń przelewu. 6. Odwołanie zlecenia stałego następuje przez wypełnienie przez właściciela rachunku odpowiedniej rubryki formularza zlecenia stałego lub na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego w placówce Banku prowadzącej rachunek. Jednocześnie, w przypadku regulowania płatności na podstawie rachunków przesyłanych bezpośrednio do Banku, klient wypełnia w dwóch egzemplarzach formularz odwołujący dyspozycję przesyłania rachunków /Załącznik nr 5/. 43. Zmiana zlecenia stałego następuje poprzez wypełnienie przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika odpowiedniego formularza w dwóch egzemplarzach /Załącznik nr 4/. Rozdział VIII. Informacja o stanie rachunku a vista - na hasło Informacji o obrotach i saldzie rachunku, Bank może udzielać posiadaczowi rachunku, jego pełnomocnikowi lub osobom upoważnionym na piśmie bezpośrednio w lokalu Banku. 2. Osoby wymienione w ust. 1 mają możliwość uzyskania informacji o wysokości salda i obrotach na rachunku telefonicznie, na podstawie hasła, po uprzednim złożeniu w Banku pisemnej dyspozycji/załącznik nr 7/. 45. Ustalenia hasła dokonuje pisemnie posiadacz rachunku lub pełnomocnik, według zasad określonych przez Bank w Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych. na druku bankowym w obecności pracownika Banku. Wypełnienie i podpisanie zgodnie z kartą wzorów podpisów, przez Klienta załącznika jest równoznaczne z ustaleniem treści obowiązującego hasła i przyjęciem odpowiedzialności za jego udostępnienie lub zgubienie. Rozdział IX. Rozwiązanie umowy rachunku Rachunek można zlikwidować tylko w Banku prowadzącym rachunek. 2. Zamknięcie rachunku oznacza, że Bank zaprzestaje wykonywania wszelkich operacji bankowych i wstrzymuje możliwości korzystania z rachunku przez jego posiadaczy, współposiadaczy lub pełnomocników. 3. Zamknięcie rachunku następuje z chwilą: a) rozwiązania umowy rachunku na skutek jej wypowiedzenie przez jedną ze stron, b) z upływem terminu umowy, na jaki został otwarty rachunek, c) zmiany stanu salda poniżej wymaganego minimum ( 30). 3. Jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej, Bank może rozwiązać umowę rachunku gdy w ciągu roku kalendarzowego nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w tej umowie. 47. Rozwiązanie umowy rachunku następuje na wniosek jego posiadacza, współposiadacza lub pełnomocnika. 48. Bank prowadzący rachunek może rozwiązać umowę rachunku bez zachowania terminu wypowiedzenia jedynie z ważnych powodów, m.in. gdy posiadacz rachunku: a) dokonywał za pośrednictwem rachunku rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, b) utracił zdolność do czynności prawnych, c) udzielił niezgodnych z prawdą informacji przy zawieraniu umowy o prowadzenie rachunku, 8

9 d) rażąco naruszył warunki umowy lub Regulaminu, względnie dopuścił się czynu, który prowadzi do utraty zaufania Banku Wypowiedzenie przez Bank rachunku, następuje w formie pisemnej. 2. W piśmie Bank wskazuje powód zamknięcia rachunku, podaje saldo rachunku, i prosi o potwierdzenie jego zgodności oraz sposobu zadysponowania saldem w terminie 30 dni od dnia wysłania zawiadomienia. 3. W przypadku braku dyspozycji posiadacza rachunku odnośnie salda na nim pozostałego, po upływie terminu określonego w ust.2, Bank przeniesie zgromadzone na rachunku środki na konto nie oprocentowane. 4. Zawiadomienie o którym mowa w ust.2 wysyłane jest na ostatni podany adres posiadacza rachunku. Rozdział X. Zapis bankowy na wypadek śmierci i wypłaty po śmierci Posiadacza rachunku Zgodnie z ustawą Prawo bankowe pełnoletni Posiadacz rachunku może zadysponować środkami na rachunku na wypadek swojej śmierci. 2. Klient może zadysponować wkładem na rzecz wskazanych przez siebie osób: małżonka, wstępni (rodzice), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itp.) lub rodzeństwo. Zapis może być dokonany na rzecz małoletniego. 3. Zapis na wypadek śmierci nie może dotyczyć rachunku wspólnego. 4. Zapis na wypadek śmierci dotyczy wszystkich tych rachunków, których numery podane zostały w treści zapisu Dyspozycję na wypadek śmierci Posiadacz rachunku składa na formularzu bankowym w Banku prowadzącym rachunek. 2. Zapis na wypadek śmierci może być zmieniony lub odwołany przez zapisodawcę w dowolnym czasie wyłącznie na piśmie, w Banku prowadzącym rachunek. 3. Dyspozycja na wypadek śmierci wygasa z chwilą zamknięcia rachunku z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku przeniesienia rachunku do innej jednostki Banku, zapis dokonany na przenoszonym rachunku jest skuteczny do dnia otwarcia nowego rachunku w jednostce przejmującej jego prowadzenie. Kontynuacja zapisu wymaga złożenia przez Posiadacza rachunku nowej dyspozycji Bank jest zobowiązany wypłacić po śmierci Posiadacza rachunku należności w podanej kolejności: a) kwoty z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku (nie dotyczy rachunków wspólnych), b) kwoty z tytułu zapisu na wypadek śmierci dokonanego przez Posiadacza rachunku, c) kwoty z tytułu spadku. 2. Kwota wkładu objętego dyspozycją na wypadek śmierci oraz kwota poniesionych kosztów pogrzebu nie należą do spadku po zmarłym właścicielu rachunku. 53. Zwrot kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku wypłacany jest osobie, która przedłoży odpis skrócony aktu zgonu Posiadacza rachunku i oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem, w takim zakresie, jaki odpowiada zwyczajom przyjętym w środowisku zmarłego Osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci są uprawnione do podjęcia przypadających na ich rzecz kwot, bez przeprowadzania postępowania spadkowego, po przedłożeniu odpisu skróconego aktu zgonu właściciela rachunku. 2. Jeżeli kwota przypadająca jednej osobie przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn, określonej odrębnymi przepisami, należy przedłożyć także zaświadczenie z urzędu skarbowego o uiszczeniu tego podatku lub o zwolnieniu od podatku. 9

10 3. Informacje dotyczące maksymalnej kwoty dyspozycji na wypadek śmierci Posiadacza rachunku, możliwej do zrealizowania po jego śmierci Bank podaje do wiadomości klientom poprzez wywieszanie w lokalach Banku lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 55. Jeżeli na dzień realizacji zapisu na wypadek śmierci, wkład na rachunku wraz z odsetkami będzie: a) niższy od kwoty zapisu, wówczas poszczególne kwoty zapisu na rzecz kilku osób ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu, b) wyższy od kwoty zapisu, wówczas podlega on postępowaniu spadkowemu. Rozdział XI. Inne postanowienia Bank prowadzący rachunek na podstawie pisemnej umowy sporządza wyciągi raz w miesiącu w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji dokonanych na tym rachunku lub w innym ustalonym z posiadaczem rachunku terminie. 2. Posiadacz rachunku prowadzonego na podstawie pisemnej umowy lub osoba przez niego upoważniona, mogą odbierać wyciągi osobiście, lub zgodnie z dyspozycją posiadacza, wyciągi mogą być wysyłane pocztą - listami zwykłymi: a) raz w miesiącu, lub, b) w terminach określonych przez posiadacza rachunku w umowie o prowadzenie rachunku. 3. Wyciągi z rachunku prowadzonego na podstawie pisemnej umowy, mogą być wydawane jedynie osobom wymienionym w umowie oraz innym osobom upoważnionym na piśmie przez posiadacza rachunku. 4. Posiadacz rachunku prowadzonego na podstawie pisemnej umowy, powinien sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów i wykazanego salda rachunku. W przypadku stwierdzenia mylnego zapisu lub nieprawidłowo wskazanego salda posiadacz rachunku powinien w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wyciągu, zawiadomić oddział prowadzący rachunek w celu sprostowania. Nie zgłoszenie uwag w tym terminie oznacza potwierdzenie zgodności salda konta z przekazanym wyciągiem. 5. W przypadku ujawnienia mylnego księgowania z winy Banku, Bank ma prawo dokonać sprostowania we własnym zakresie, z równoczesną korektą naliczonych odsetek. 5. Podjęcie nienależnie wpłaconej lub zaksięgowanej kwoty spowoduje odpowiedzialność cywilną posiadacza rachunku Bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości określonej w obowiązującej taryfie opłat i prowizji, za czynności związane z otwarciem i obsługą rachunku i ze wszystkimi związanymi z nimi dyspozycjami. 2. Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunku bez zgody jego posiadacza, kwotami należnych opłat/prowizji, o których mowa w pkt W przypadku braku środków na rachunku, Bank może pobrać należne mu opłaty/prowizje z pierwszych wpływów na rachunek. 58. Zamiana zapisanej lub częściowo zniszczonej książeczki a vista dokonywana jest przez Bank, który tę książeczkę wystawił, na wniosek jej właściciela, jego stałego pełnomocnika, ustawowego przedstawiciela małoletniego, jego opiekuna bądź kuratora Na żądanie oddziału BS właściciel książeczki obowiązany jest przedłożyć książeczkę w Banku. 2. Na dowód złożenia książeczki do kontroli, zamiany, sprostowania zapisów lub wykonania innych czynności wymagających pozostawienia książeczki w banku, oddział wystawia poświadczenie złożenia książeczki Właściciel książeczki jest obowiązany do szczególnie starannego jej przechowywania. 2. W razie utraty książeczki (zagubienie, kradzież lub całkowite zniszczenie) jej właściciel, pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy jest obowiązany niezwłocznie złożyć w Banku 10

11 będącym wystawcą książeczki, pisemne zawiadomienie o jej utracie, które jest jednocześnie wnioskiem o jej umorzenie Nową książeczkę, w miejsce utraconej, Bank wydaje właścicielowi, jego pełnomocnikowi lub ustawowemu przedstawicielowi po upływie 30 dni od daty wszczęcia przez Bank postępowania umorzeniowego. 2. W okresie przewidzianym na jej umorzenie nie dokonuje się wypłat z książeczki do czasu odnalezienia, względnie wystawienia nowej książeczki w miejsce umorzonej. 3. W przypadku odzyskania utraconej książeczki, zarówno przed jak i po umorzeniu, należy niezwłocznie dostarczyć tę książeczkę do Banku Posiadacz rachunku obowiązany jest pisemnie zawiadomić Bank prowadzący rachunek o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonego rachunku, w szczególności o zmianach danych osobowych, zawartych w dokumentacji rachunku mających wpływ na jego prowadzenie takich jak: zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania, zameldowania, a także o zmianie statusu dewizowego (z rezydenta na nierezydenta bądź odwrotnie) 2. Bank nie odpowiada za ewentualne szkody mogące powstać na skutek nie powiadomienia o tych zmianach Bank ma prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 2. Zmiana wysokości stóp procentowych, zmiana numeru konta, taryfy opłat i prowizji BS, nie stanowi zmiany warunków umowy rachunku, ani postanowień Regulaminu. 3. Zmiany w Regulaminie z wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 2 i 6 podawane będą do wiadomości posiadacza rachunku przez doręczenie z zastrzeżeniem ust. 6 lub w inny sposób określony w umowie. 4. Posiadacz rachunku nie wyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu może w terminie 14 dni od daty wysłania informacji o zmianie Regulaminu lub innym ustalonym w umowie terminie, wypowiedzieć umowę, która obowiązuje do dnia wypowiedzenia w dotychczasowej treści. 5. Brak pisemnego oświadczenia woli posiadacza rachunku o rozwiązanie umowy, po upływie terminu określonego w ust. 4, uważa się za wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy, wynikających ze zmiany postanowień Regulaminu. 6. Jeżeli wprowadzone zmiany w Regulaminie nie wpływają na zawarte warunki umowy o prowadzenie rachunku i nie pogarszają sytuacji ekonomicznej i prawnej Posiadacza rachunku, będą podawane do wiadomości klienta poprzez wywieszenie informacji w lokalu Banku. 64. Zmiany wprowadzone aktami prawnymi wyższego rzędu nie wymagają wypowiadania warunków niniejszego Regulaminu i zawartych umów, a informacje o zmianach zamieszczane są w komunikatach wywieszanych w lokalach Banku w miejscach zwyczajowo do tego przyjętych. 65. Regulamin udostępnia się Klientom w sposób zwyczajowo przyjęty w jednostkach Banku. 66. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Banku może wyrazić zgodę na otwarcie rachunku, ustalając odmienne warunki otwarcia i prowadzenia tego rachunku. 67. W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami), - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 z późniejszymi zmianami), - ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. nr 4 poz. 18 z późniejszymi zmianami), 11

12 - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r NR 72, poz.665) z późniejszymi zmianami - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia r. (Dz.U. Nr 222) w sprawie warunków i trybu umarzania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. 12

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Regulamin rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzonych wystawieniem książeczki oszczędnościowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012 r. Jacek Gębala, Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WISŁA 7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w kowalu

Bank Spółdzielczy w kowalu Bank Spółdzielczy w kowalu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Kowal kwiecień 2005r. Spis treści Spis treści 2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH Załącznik nr 1 do Uchwały 61/2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 29.12.2006 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ POZNANIAK I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r.

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r. . Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały nr 60/2009. Zarządu KBS w Wejherowie z dnia 13.02.2009 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Obowiązuje od:15.01.2014 r. Zatwierdzony Uchwałą nr 4/01/14 Zarządu Regionalnej SKOK

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie...

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie... Spis treści str. 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2 3. Terminy depozytów...... 4 4. Oprocentowanie... 5 5. Udostępnianie odsetek posiadaczom

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Definicje. Gwarancje ustawowe. i wystawienie. książeczki/bonu. Zawarcie umowy

Definicje. Gwarancje ustawowe. i wystawienie. książeczki/bonu. Zawarcie umowy Zawarcie umowy i wystawienie książeczki/bonu Gwarancje ustawowe Definicje Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009 roku. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

12) przedstawiciel ustawowy

12) przedstawiciel ustawowy Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (a vista) w walucie krajowej dla osób fizycznych Rozdział 1. (wg stanu na

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Wołczynie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 7/2011 z dnia 12.01.2011 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A.

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A. REGULAMIN otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1)

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-P BS z/s w Pasłęku nr 87/2008 z dnia 14.07.2008 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (Pełna funkcja rozliczeniowa) Załącznik nr. 4 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych

Regulamin otwierania i prowadzenia książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych Regulamin otwierania i prowadzenia książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych dla osób fizycznych DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym w Teresinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 47/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 29.12.2008 R. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013)

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) 1. 1. Regulamin niniejszy zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia przez Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 69/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Załącznik do Uchwały Zarządu nr 8 z dnia 22.07.2008 r. Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej Lublin 2008 1 Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo