REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 60/2009. Zarządu KBS w Wejherowie z dnia REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo, 2009 r.

2 Spis treści ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 2. Postanowienia szczegółowe 5 Otwarcie rachunku 5 Pełnomocnictwo 5 Wpłaty 7 Wypłaty 7 Dysponowanie rachunkiem - rachunek wspólny 8 Karty płatnicze 8 Przenoszenie praw z wkładu na rachunku (Cesja) 8 Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci Posiadacza 9 Wypłaty z rachunku po śmierci Posiadacza 9 Oprocentowanie, naliczanie odsetek 10 Likwidacja rachunku 11 ROZDZIAŁ 3. Postanowienia końcowe 11 2

3 ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron umowy o prowadzenie rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie. 2 Przez określenia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć: 1) Bank Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie oraz jego jednostki organizacyjne, 2) Dokument tożsamości - ważny dowód osobisty, paszport, a dla osoby małoletniej także legitymacja szkolna z fotografią i pieczęcią szkoły zawierająca imię i nazwisko, datę urodzenia ucznia oraz aktualne potwierdzenie jej ważności, 3) Karta płatnicza - karta płatnicza wydawana w ramach rachunku, służąca do realizowania płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej oraz dokonywania wypłat gotówki w bankach i bankomatach, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach funkcjonujących w Banku, 4) Klient - osoba ubiegająca się o otwarcie rachunku, 5) Książeczka - obiegowa Książeczka oszczędnościowa, 6) Małoletni- Posiadacz rachunku, który nie ukończył 18 roku życia i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, 7) Nierezydent- osoba fizyczna mająca miejsca zamieszkania za granicą, 8) Pełnomocnik- osoba lub osoby upoważnione przez Posiadacza rachunku na zasadach określonych w Regulaminie do dysponowania rachunkiem, chociażby w ograniczonym zakresie, w imieniu Posiadacza rachunku, 9) PKZP- Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, 10) Posiadacz rachunku - osoba fizyczna lub SKO, PKZP, z którą Bank zawarł Umowę; w przypadku rachunku wspólnego- każdy ze współposiadaczy, 11) Posiadacz karty płatniczej - osoba fizyczna, posiadająca w Banku rachunek, która na podstawie umowy o kartę płatniczą dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w Umowie, 12) Przedstawiciel ustawowy rodzic, któremu sąd nie ograniczył praw rodzicielskich lub nie został tych praw pozbawiony; opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd, 13) Rachunek - rachunek oszczędnościowy z wkładami płatnymi na każde żądanie, o numerze w standardzie NRB, prowadzony przez Bank na rzecz Posiadacza rachunku, na postawie zawartej Umowy do którego wystawiana jest obiegowa Książeczka oszczędnościowa, 14) Regulamin - Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie, 15) Rezydent- osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, 16) SKO - Szkolna Kasa Oszczędnościowa, 17) Subkonto- rachunek szczegółowy, który istnieje w ramach Rachunku, wydzielony w celu podejmowania środków pieniężnych przy użyciu Karty płatniczej. 18) Taryfa - Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku, 19) Umowa - umowa rachunku oszczędnościowego z wkładami płatnymi na każde żądanie, 20) Użytkownik karty płatniczej- osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku operacji określonych w umowie, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie płatniczej, 21) Wkład- kwota środków pieniężnych zdeponowanych na Książeczce, 22) Wkładca - osoba wnosząca wkład na Książeczkę. 3

4 3 Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 roku z późniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz.U. nr 9 poz.131 z 2000 roku z późniejszymi zmianami), którego celem jest zapewnienie deponentom wypłaty środków zgromadzonych na tych rachunkach Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów wolne są od zajęcia na podstawie sądowego i administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. 2. Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust.1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku Bank przez zawarcie Umowy zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do: 1) prowadzenia Rachunku, 2) przechowywania środków pieniężnych na Rachunku, 3) zapłaty odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku zgodnie z postanowieniami Umowy lub Regulaminu. 6 W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Umowy i Regulaminu pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Umowy. W sprawach nie uregulowanych w Umowie lub Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy- Prawo bankowe, Kodeks cywilny i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 7 Bank zapewnia Klientowi, Posiadaczowi rachunku oraz i osobom upoważnionym do reprezentowania Posiadacza rachunku zachowanie tajemnicy bankowej oraz ochronę ich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o ochronie danych osobowych Rachunek może być otwarty i prowadzony dla osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych, SKO oraz PKZP. 2. Rachunek może być prowadzony dla jednej osoby lub dla wielu osób, zwanych współposiadaczami, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i Współposiadaczami rachunku wspólnego mogą być tylko Rezydenci lub tylko Nierezydenci. 4. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych na rzecz osób, z których przynajmniej jedna jest Małoletnia lub ubezwłasnowolniona Posiadaczem rachunku może być również Małoletni, który jednakże do ukończenia 13 lat nie może tym wkładem dysponować ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem Rachunku. Czynności te wykonują: 1) w granicach zwykłego zarządu Przedstawiciel ustawowy, 2) ponad granice czynności zwykłego zarządu- Przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego, 4

5 2. Za czynności dokonywane w granicach zwykłego zarządu uważa się w szczególności dyspozycje: 1) otwarcia Rachunku, 2) wpłat na Rachunek, 3) wypłaty z Rachunku do wysokości nie przekraczającej w kwartale kalendarzowym równowartości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wypłaty. 3. Małoletni, po ukończeniu 13 lat może osobiście dysponować środkami oraz dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem Rachunku na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. ROZDZIAŁ 2. Postanowienia szczegółowe Otwarcie rachunku 10 Otwarcie Rachunku następuje na podstawie Umowy zawartej na czas nieokreślony. Na dowód zawarcia Umowy, Klient otrzymuje: 1) jeden egzemplarz Umowy, 2) kopię karty wzorów podpisów (w przypadku rachunków SKO i PKZP), 3) Książeczkę. 3. Książeczka wystawiana jest jako dokument imienny dla jednej osoby, bądź dwóch osób w przypadku Rachunku wspólnego lub na SKO, PKZP, z zastrzeżeniem postanowień ust Wydanie Książeczki zwalnia Bank z obowiązku przesyłania Posiadaczowi rachunku wyciągów z tego Rachunku. 5. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do kontrolowania stanu środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku na podstawie wpisów dokonywanych w Książeczce Klient występujący o otwarcie Rachunku składa w Banku wniosek o jego otwarcie, wypełniony na formularzu obowiązującym w Banku. 2. Złożenie przez Posiadacza rachunku wzoru podpisu na wniosku następuje w obecności pracownika Banku. 3. SKO i PKZP występujące o otwarcie i prowadzenie Rachunku obowiązane są do przedłożenia dokumentów pozwalających na zawarcie Umowy. 4. Dokumentów, o których mowa w ust. 3 nie trzeba składać ponownie, jeżeli są one w posiadaniu Banku w związku z wcześniej zawartą Umową, a SKO i PKZP potwierdza, że są one zgodne z aktualnym stanem prawnym. 5. Osoba, której Posiadacz rachunku udziela pełnomocnictwa oraz osoby składające w imieniu SKO i PKZP podpisy na wniosku o otwarcie Rachunku obowiązane są okazać pracownikowi Banku pełnomocnictwo i dokument tożsamości. Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku, mający pełną zdolność do czynności prawnych, może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania Rachunkiem. Pełnomocnictwo udzielane jest wyłącznie w formie pisemnej, jako ogólne lub szczególne: 1) pełnomocnictwo ogólne w ramach którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku, z zastrzeżeniem 14 i 15 oraz 16, 5

6 2) pełnomocnictwo szczególne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza rachunku w treści pełnomocnictwa. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 3. Stałe pełnomocnictwo zostaje wpisane do Książeczki. 4. Liczba pełnomocników stałych nie może obejmować więcej niż 2 osoby. 13 Pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem wyłącznie w zakresie udzielonego pełnomocnictwa Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw oraz składania Książeczki jako zabezpieczenia. 2. Pełnomocnik nie może złożyć dyspozycji na wypadek śmierci. 3. Pełnomocnik nie może złożyć wniosku o zamknięcie Rachunku, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 4. Pełnomocnik nie jest uprawniony do przelewu wierzytelności z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku. 15 Osoby upoważnione do reprezentowania SKO i PKZP nie mogą udzielać pełnomocnictw Pełnomocnictwo jest udzielane przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej Rachunek na formularzu obowiązującym w Banku. Złożenie podpisu przez Posiadacza rachunku na formularzu pełnomocnictwa następuje w obecności pracownika Banku. 2. Pełnomocnictwo może zostać przesłane korespondencyjnie. Dokumenty ustanawiające pełnomocnika i określające zakres umocowania powinny być podpisane przez Posiadacza rachunku zgodnie z wzorem podpisu widniejącym na Karcie wzorów podpisów złożonej w Banku. 3. W przypadku pełnomocnictwa przesłanego korespondencyjnie tożsamość Posiadacza rachunku oraz własnoręczność jego podpisu powinny być potwierdzone: 1) w kraju _ przez notariusza, 2) za granicą przez: a) konsula Rzeczypospolitej Polskiej (lub jego odpowiednika zgodnie z obowiązującymi przepisami) b) przez notariusza danego kraju i opatrzone pieczęcią apostille przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie jego pisemnej dyspozycji. 2. Zmiany pełnomocnictwa dokonuje się na zasadach określonych Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec Banku z chwilą otrzymania przez Bank, pisemnego oświadczenia Posiadacza rachunku o odwołaniu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo wygasa wskutek: 1) śmierci Posiadacza lub pełnomocnika, 2) upływu terminu, na jaki zostało udzielone, 3) odwołania pełnomocnictwa, 4) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 18 6

7 Wpłaty Wpłaty na Książeczkę mogą być wnoszone w dowolnej wysokości, za wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa niż 5 zł. 2. Wpłaty na Książeczkę mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej: 1) w placówkach pocztowych Poczty Polskiej: a) po przedłożeniu Książeczki oszczędnościowej, b) przy użyciu pocztowych dowodów wpłaty, 2) w jednostce organizacyjnej Banku: a) po przedłożeniu Książeczki oszczędnościowej, b) przy użyciu bankowych dowodów wpłaty, 3) w innych bankach przy użyciu bankowych dowodów wpłaty. 3. Do Książeczki mogą być dopisywane również kwoty przelewów z innych rachunków bankowych oraz z książeczek oszczędnościowych. 4. Za wszelkie skutki wynikłe z podania mylnego numeru Rachunku, całkowitą odpowiedzialność ponosi wpłacający. 5. Z chwilą wydania przez placówkę Książeczki lub odcinka wpłaty, transakcja nie może być odwołana. 6. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zaktualizowania stanu środków pieniężnych (Wkładu) na Książeczce w terminie 30 dni po dokonaniu wpłat przy użyciu pocztowych oraz bankowych dowodów wpłaty Wypłaty Bank prowadzący Rachunek dokonuje wypłat do wysokości stanu oszczędności, po pozostawieniu na Rachunku minimalnej kwoty wkładu, o której mowa w ust. 9, za okazaniem przez osobę podejmującą środki z Książeczki ważnego dokumentu tożsamości. 2. Bank nie prowadzący Rachunku dokonuje wypłat: 1) do wysokości limitów dziennych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami dla Spółdzielczej Grupy Bankowej, 2) do wysokości stanu oszczędności po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu, w przypadku posiadania przez Bank scentralizowanego systemu informatycznego, 3) do wysokości stanu oszczędności po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu, na podstawie telefaksowego potwierdzenia stanu oszczędności przez Bank prowadzący rachunek w przypadku, nie posiadania przez Bank scentralizowanego systemu informatycznego, za okazaniem przez osobę podejmującą środki z Książeczki ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 3. W innych bankach i instytucjach wypłaty dokonywane są do wysokości ustalonej w porozumieniach o zastępczym obrocie oszczędnościowym. 4. Wypłaty z Książeczki Małoletnich mogą być dokonywane przez Posiadacza rachunku, jego przedstawiciela ustawowego, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust Małoletni, który ukończył 13 lat dysponuje Rachunkiem w granicach ustalonych przez Przedstawiciela ustawowego. 6. Małoletni po ukończeniu 13 lat może podejmować wypłaty ze swojej Książeczki na podstawie dokumentu tożsamości, z zastrzeżeniem ust Przedstawiciel ustawowy Małoletniego może bez zgody sądu dokonać wypłaty z Książeczki Małoletniego do kwoty określonej w 9 ust. 2 pkt 3). 8. Opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd może dokonać wypłaty z Rachunku wyłącznie za zgodą sądu opiekuńczego. 9. Stan wkładu na Książeczce po dokonaniu wypłaty nie może być niższy niż 5 zł. 7

8 Dysponowanie rachunkiem - rachunek wspólny Współposiadacze przez zawarcie Umowy rachunku wspólnego stają się wierzycielami solidarnymi Banku. 2. Współposiadacze samodzielnie dysponują bez ograniczeń środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku oraz samodzielnie dokonują wszelkich czynności wynikających z Umowy, łącznie z jej wypowiedzeniem i podjęciem środków pieniężnych z Rachunku z dniem rozwiązania Umowy Rachunku, ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy, chyba, że w Umowie Rachunku postanowiono inaczej. 3. Współposiadacze ponoszą skutki swoich dyspozycji i dyspozycji pełnomocników. Jeżeli wykonanie dyspozycji jednego współposiadacza wyklucza całkowicie lub częściowo wykonanie dyspozycji innego współposiadacza - w przypadku, gdy dyspozycja złożona jako pierwsza nie została jeszcze zrealizowana - Bank wstrzymuje realizację obu dyspozycji do czasu uzgodnienia stanowiska między współposiadaczami. Jeżeli w terminie 14 dni Bank nie uzyska od współposiadaczy zgodnego stanowiska w sprawie złożonych dyspozycji i wskazania które powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności, nie zostaną one zrealizowane. Karty płatnicze Posiadaczowi rachunku oraz osobom wskazanym przez Posiadacza mogą być wydane karty płatnicze do wydzielonego w ramach Rachunku Subkonta, na które Posiadacz rachunku lub Pełnomocnik w zależności od zakresu pełnomocnictwa może w dowolnym momencie dokonywać przelewu środków pieniężnych z Książeczki. 2. Z Subkonta dokonuje się wypłat wyłącznie przy użyciu wydanych kart płatniczych do wysokości środków pieniężnych znajdujących się na Subkoncie. 3. Dyspozycja przelania środków pieniężnych z Subkonta, o którym mowa w ust. 1, na Książeczkę może być zrealizowana przez Bank wyłącznie po dokonaniu zwrotu wszystkich wydanych do Subkonta kart płatniczych. 4. Bank w celu ochrony interesów Posiadacza rachunku oraz ochrony własnych interesów, może zastrzec karty płatnicze wydane do Rachunku. 5. Karty płatnicze są własnością Banku i na żądanie Banku muszą zostać zwrócone. 23 Szczegółowe zasady dotyczące wydawania i użytkowania kart płatniczych określają odrębne regulaminy. Przenoszenie praw z wkładu na rachunku (Cesja) Wierzytelność z tytułu Wkładu zgromadzonego na Rachunku może być przedmiotem przelewu z wyłączeniem Wkładów zgromadzonych na Rachunkach prowadzonych dla SKO i PKZP. 2. Przelew wierzytelności obejmuje kwotę Wkładu wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia poprzedzającego dzień dokonania cesji. 3. W celu dokonania przelewu Posiadacz rachunku (Cedent) i Cesjonariusz (osoba na rzecz której przelew jest dokonywany), powinni złożyć pisemne oświadczenie w Banku prowadzącym Rachunek. 4. Oświadczenie o przelewie wierzytelności może zostać złożone przez Posiadacza rachunku po uprzednim odwołaniu pełnomocnictw do dysponowania Wkładem. 8

9 5. Przelew wierzytelności z tytułu Wkładu, którego Posiadaczem jest Małoletni, który ukończył 13 lat wymaga zgody sądu opiekuńczego. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci Posiadacza 25 Dyspozycji Wkładem na wypadek śmierci nie można złożyć w przypadku, gdy Rachunek jest rachunkiem wspólnym oraz rachunkiem prowadzonym na rzecz SKO i PKZP Dyspozycja Wkładem na wypadek śmierci może być złożona wyłącznie w Banku prowadzącym Rachunek, na formularzu obowiązującym w Banku. 2. Dyspozycja Wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie. 3. Skuteczność dyspozycji Wkładem na wypadek śmierci wygasa z chwilą rozwiązania Umowy Posiadacz rachunku może zadysponować wkładem na wypadek swojej śmierci na rzecz: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe. 2. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona: 1) bez określenia kwoty złotowej - tj. zapisodawca może wskazać proporcje ułamkowe lub procentowe określające udział poszczególnych zapisobiorców w ogólnej kwocie, 2) na konkretną kwotę złotową w przypadku wskazania kilku zapisobiorców, przy każdym z nich Posiadacz rachunku wyszczególnia konkretną kwotę złotową. 3. W chwili realizacji dyspozycji łączna kwota podlegająca wypłacie nie może przekroczyć, dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za miesiąc poprzedzający dzień zgonu. 4. Bank na życzenie Posiadacza rachunku podaje informację dotyczącą maksymalnej kwoty zapisu, obowiązującej w dniu składania dyspozycji. 5. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust 3, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. Wypłaty z rachunku po śmierci Posiadacza Bank prowadzący Rachunek zobowiązany jest wypłacić w razie śmierci Posiadacza rachunku, z wyłączeniem Rachunków SKO i PKZP: 1) kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu Posiadacza osobie, która wraz ze skróconym aktem zgonu przedstawiła oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, 2) kwotę nie wyższą niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nieprzekraczającą 9

10 jednak wysokości środków na Rachunku - osobie, którą Posiadacz wskazał w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, 3) kwotę równą wpłatom na Rachunek dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub ubezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku, wraz z podaniem numerów Rachunków, na które dokonano wpłat. 2. Zapisy ust.1 pkt. 1) i pkt. 2) nie dotyczą rachunków wspólnych. 3. Kwoty wypłacone, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt) 2, nie wchodzą do spadku po Posiadaczu rachunku. 4. Bank jest zwolniony od wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 3), jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu wypłacającego świadczenie lub uposażenie dokonał z tych rachunków wypłat innym upoważnionym osobom, które to wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości lub w części, oraz w terminie 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym organ, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty. 5. Bank nie odpowiada za szkody wynikające z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3) oraz ust. 4. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi organ wypłacający świadczenie lub uposażenie, który wystąpił z wnioskiem 6. Wypłaty częściowe z tytułu kosztów pogrzebu oraz dyspozycji na wypadek śmierci Posiadacza rachunku dokonane z rachunku nie powodują naruszenia warunków umowy. 29 Po śmierci Posiadacza rachunku środki pieniężne zgromadzone na Rachunku przysługują spadkobiercom, z zastrzeżeniem pierwszeństwa wypłaty środków pieniężnych określonych w 29 ust. 1 Regulaminu. Oprocentowanie, naliczanie odsetek Środki gromadzone na Książeczce podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. Zmienna stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie w trakcie trwania Umowy może ulec zmianie. 2. Wysokość obowiązującego oprocentowania podawana jest do publicznej wiadomości w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych ( 3. Do obliczania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 4. Odsetki naliczane są od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków pieniężnych. Odsetki należne od środków pieniężnych na Rachunku naliczane i dopisywane są na koniec roku kalendarzowego, a w razie likwidacji Książeczki na dzień rozwiązania Umowy, po przedłożeniu przez Posiadacza rachunku- Książeczki. Taryfa opłat i prowizji Za czynności związane z obsługą Rachunku Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą, z której wyciąg jednostka organizacyjna Banku wydaje Posiadaczowi rachunku przy zawieraniu Umowy. 2. Taryfa jest udostępniania Posiadaczowi rachunku w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych ( 10

11 3. Z chwilą powzięcia przez Bank prowadzący Rachunek wiarygodnych informacji o śmierci Posiadacza rachunku, Bank zaprzestaje naliczania i pobierania opłat z tytułu prowadzenia Rachunku. Wypowiedzenie oraz rozwiązanie Umowy Posiadacz rachunku może wypowiedzieć Umowę pisemnie w każdym czasie. 2. Podjecie całości Wkładu równoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy Posiadacz rachunku wypowiadając Umowę powinien podać sposób zadysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na Rachunku. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy Posiadacz rachunku w terminie obowiązywania wypowiedzenia zobowiązany jest do zwrotu kart płatniczych wydanych do Rachunku albo złożyć w Banku oświadczenie o ich utracie lub zniszczeniu, zagubieniu co uniemożliwia ich zwrot. Zwrócone przez Posiadacza rachunku karty płatnicze podlegają unieważnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami Banku. 3. Po rozwiązaniu Umowy środki pieniężne, co do których Posiadacz rachunku nie złożył dyspozycji, o której mowa w ust. 1, nie podlegają oprocentowaniu. 4. Wszelkie konsekwencje wynikające z realizacji transakcji przy użyciu nie zwróconych kart płatniczych, mimo złożonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 obciążają Posiadacza rachunku Bank może wypowiedzieć Umowę za 30 dniowym terminem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów: 1) podania przez Posiadacza nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy. 2. Bank wypowiedzenie Umowy przesyła Posiadaczowi rachunku na ostatni podany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji. Posiadacz rachunku zobowiązany jest we wskazanym terminie do podania sposobu zadysponowania środkami pieniężnymi zdeponowanymi na Rachunku. 3. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu. 35. Umowa ulega rozwiązaniu: 1) w przypadku śmierci Posiadacza Rachunku lub wszystkich Współposiadaczy Rachunku z chwilą powzięcia przez Bank wiadomości o śmierci Posiadacza rachunku/współposiadaczy, 2) w przypadku Wypowiedzenia Umowy z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, 3) w przypadku jeżeli w ciągu dwóch lat nie dokonano na Rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym Rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w Umowie z upływem ostatniego dnia drugiego roku. Umorzenie Książeczki W przypadku utraty Książeczki podlega ona umorzeniu, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, umocowanego do tej czynności Pełnomocnika lub Przedstawiciela ustawowego. 2. Wniosek o umorzenie Książeczki może być złożony w każdej jednostce organizacyjnej Banku, na formularzu obowiązującym w Banku. 3. Oddział Banku prowadzący Rachunek rozstrzyga o umorzeniu utraconej Książeczki. 11

12 37 1. Wniosek o którym mowa w 36 ust. 2 Regulaminu powinien zawierać: 1) imię, nazwisko, adres zameldowania, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców Posiadacza rachunku, 2) numer Książeczki, w razie jego nie podania nazwę Banku, w którym Książeczka została wystawiona, 3) dokładne lub przybliżone podanie stanu Wkładu, 4) wskazanie okoliczności utraty Książeczki. 2. Jeżeli Posiadacz rachunku, Pełnomocnik lub Przedstawiciel ustawowy nie może określić danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinni złożyć we wniosku odpowiednie oświadczenie w celu uzupełnienia tych danych przez Bank. 3. W przypadku Rachunku, do którego zostało ustanowione pełnomocnictwo rodzajowe do wniosku, o którym mowa w 36 ust. 2 należy dołączyć oświadczenie Pełnomocnika lub Pełnomocników, że Książeczka nie znajduje się w ich posiadaniu. W sytuacji, kiedy wniosek składa Pełnomocnik powinien dołączyć do wniosku analogiczne oświadczenie Posiadacza rachunku. 4. W przypadku, kiedy Posiadacz rachunku ma dwóch Przedstawicieli ustawowych, a wniosek, o którym mowa w 36 ust. 2 Regulaminu, składa jeden z nich, powinien on dołączyć do wniosku oświadczenie drugiego Przedstawiciela ustawowego, że Książeczka nie znajduje się w jego posiadaniu. 5. Bank odstąpi od wymogu złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, jeżeli ich uzyskanie nie jest możliwe. 6. W przypadku kiedy utrata Książeczki nastąpiła łącznie z utratą Dokumentu tożsamości, do wniosku, o którym mowa w 36 ust. 2 Regulaminu, powinno być dołączone oświadczenie o zgłoszeniu do właściwego organu faktu utraty tego dokumentu Bank prowadzący Rachunek informuje o wszczęciu postępowania o umorzenie Książeczki poprzez wywieszenie ogłoszenia w swoim lokalu, w widocznym miejscu. 2. Termin do zgłoszenia praw do utraconej Książeczki, ewentualnie innych zastrzeżeń i złożenia jej w Banku wynosi 30 dni, licząc od dnia ogłoszenia. 3. Bank wstrzyma rozpatrzenie wniosku o umorzenie Książeczki, jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2: 1) zostanie powiadomiony przez Posiadacza rachunku, Pełnomocnika lub Przedstawiciela ustawowego o odnalezieniu Książeczki, 2) uzyska informację, iż Książeczka znajduje się w czyimkolwiek posiadaniu, 3) osoba trzecia złoży Książeczkę i nie złoży na piśmie zastrzeżeń co do wydania jej Posiadaczowi rachunku, 4) osoba trzecia zgłosi swoje prawo do utraconej Książeczki z tytułu przelewu wierzytelności z tej Książeczki,. 4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2 i 4 Bank zawiadamia Posiadacza rachunku, jego Pełnomocnika lub Przedstawiciela ustawowego. 5. Po upływie terminu określonego w ust. 2, jeżeli utracona Książeczka nie została złożona w Banku i ze strony osób trzecich nie zostały zgłoszone prawa do tej Książeczki- Bank rozstrzyga o umorzeniu Książeczki. 6. W terminie określonym w ust. 2 nie dokonuje się wypłat z Rachunku do czasu wydania nowej Książeczki w miejsce umorzonej. 39 W przypadku umorzenia Książeczki, Bank wystawia na żądanie osoby, na rzecz której nastąpiło umorzenie Książeczki, nową Książeczkę, po złożeniu przez Posiadacza rachunku, bądź Pełnomocnika lub 12

13 Przedstawiciela ustawowego pisemnego oświadczenia, że utracona Książeczka nie została odzyskana, i że w przypadku odzyskania Książeczki zwróci ją niezwłocznie do Banku. ROZDZIAŁ 3. Postanowienia końcowe 40 O zmianach dotyczących: 1) oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunku, 2) wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, w trakcie trwania Umowy, Bank informuje Posiadacza rachunku poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń lub przy najbliższej wizycie Posiadacza w Banku Posiadacz jest zobowiązany do szczególnie starannego przechowywania Książeczki. 2. W przypadku jej utraty, Posiadacz rachunku powinien niezwłocznie osobiście lub telefonicznie zawiadomić Bank prowadzący Rachunek o tym fakcie, podając okoliczności utraty. Zawiadomienie telefoniczne w tym samym dniu lub najpóźniej w następnym dniu roboczym należy potwierdzić w formie oświadczenia na piśmie. 3. Koszty związane z zastrzeganiem i odwołaniem zastrzeżenia ponosi Posiadacz rachunku, w wysokości zgodnej z obowiązującą w Banku Taryfą Posiadacz rachunku zobowiązany jest informować Bank prowadzący Rachunek o wszelkich zmianach danych osobowych, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, rezydencji podatkowej lub dewizowej oraz wszelkich innych danych podanych w dokumentach wypełnianych w związku z otwarciem Rachunku. O zmianie danych osobowych Posiadacz winien poinformować przedkładając łącznie dokumenty poświadczające zmianę. 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w ust.1 Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody mogące wyniknąć z tego faktu dla Posiadacza Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 1) wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących działalność sektora bankowego lub świadczonych przez banki usług; 2) wprowadzenie nowej interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczonych przez banki usług wynikających z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnot Europejskich, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej, 3) dostosowanie do koniecznych zmian w funkcjonującym w Banku systemie informatycznym, 4) zmiany oferowanych usług przez Bank, w tym zmiany dotyczące Rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie, 5) zmiany poziomu inflacji podawanej przez Główny Urząd Statystyczny. 2. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Umowy, Bank doręcza Posiadaczowi rachunku wprowadzone zmiany do Regulaminu lub Regulamin uwzględniający zmiany. 3. Posiadacz rachunku może odmówić przyjęcia zmian składając Bankowi pisemne oświadczenie w terminie 30 dni od doręczenia Posiadaczowi rachunku informacji o wprowadzonych zmianach. Odmowa przyjęcia zmian jest jednoznaczna z wypowiedzeniem Umowy. 13

14 4. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian lub zmienionego Regulaminu Posiadacz rachunku nie wypowie Umowy uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony od dnia wskazanego w informacji o wprowadzonych zmianach. 44 Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 14

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Wołczynie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 7/2011 z dnia 12.01.2011 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r.

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r. . Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w kowalu

Bank Spółdzielczy w kowalu Bank Spółdzielczy w kowalu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Kowal kwiecień 2005r. Spis treści Spis treści 2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Regulamin rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzonych wystawieniem książeczki oszczędnościowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012 r. Jacek Gębala, Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI?

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? Po naszej śmierci pełnomocnictwa do naszego konta wygasają Wypłata środków z rachunku bankowego następuje na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA Załącznik nr 2 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W ZŁOTYCH w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W ZŁOTYCH w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały nr 233/2009 Zarządu KBS w Wejherowie z dnia 15.05.2009r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W ZŁOTYCH w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH Załącznik nr 1 do Uchwały 61/2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 29.12.2006 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WISŁA 7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ W WOŁOMINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ W WOŁOMINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 105/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot Regulaminu i definicje Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 13 stycznia 2016 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Definicje. Gwarancje ustawowe. i wystawienie. książeczki/bonu. Zawarcie umowy

Definicje. Gwarancje ustawowe. i wystawienie. książeczki/bonu. Zawarcie umowy Zawarcie umowy i wystawienie książeczki/bonu Gwarancje ustawowe Definicje Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-P BS z/s w Pasłęku nr 87/2008 z dnia 14.07.2008 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, lipiec 2005 rok Spis treści... 1 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA... 1 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ POZNANIAK I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. Susz, luty 2006 r. Spis treści... 1...1 Spis treści...2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

12) przedstawiciel ustawowy

12) przedstawiciel ustawowy Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (a vista) w walucie krajowej dla osób fizycznych Rozdział 1. (wg stanu na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział 1 Przedmiot Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Obowiązuje od:15.01.2014 r. Zatwierdzony Uchwałą nr 4/01/14 Zarządu Regionalnej SKOK

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 69/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Załącznik do Uchwały Zarządu nr 8 z dnia 22.07.2008 r. Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej Lublin 2008 1 Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013)

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) 1. 1. Regulamin niniejszy zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia przez Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo