R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez BS rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych, w złotych. 2 Dla celów niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia oznaczają: 1) Bank - Bank Spółdzielczy, Oddziały i inne jednostki organizacyjne BS, 2) Klient/Posiadacz osoba fizyczna (rezydent lub nierezydent), która zawarła z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bankowego, w przypadku konta wspólnego, każdy ze współposiadaczy, 3) rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, 4) nierezydent - osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, 5) rachunek /lokata umiejscowiony, oprocentowany, imienny rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez Bank na podstawie umowy na rzecz Posiadacza, na zadeklarowany przez Klienta okres umowny, 6) książeczka oszczędnościowa terminowa książeczka wystawiona przez Bank z terminową lokatą oszczędnościową, 7) umowa - umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zawarta na piśmie między Bankiem a Klientem będąca dowodem posiadania wkładu oszczędnościowego, na podstawie której można prowadzić kilka rachunków terminowych, 8) wkład - środki pieniężne na lokacie zdeponowane na zadeklarowany okres umowny, 9) Regulamin - niniejszy Regulamin, 10) rachunek oszczędnościowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie (w tym zawarty w formie książeczki a vista) prowadzony przez Bank, 11) Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez BS Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym 3 1. Przez umowę rachunku Bank zobowiązuje się wobec Klienta do przechowywania jego wkładu pieniężnego co najmniej przez zadeklarowany okres i wypłacania mu odsetek na warunkach określonych w umowie i Regulaminie. 2. Bank przyjmuje lokaty w minimalnej wysokości określonej w uchwale Zarządu BS. 4 Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych objęte są ustawowym systemem gwarantowania na zasadach ustalonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 5 Środki pieniężne na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, wolne są od zajęcia sądowego lub administracyjnego do wysokości określonej w obowiązujących przepisach ustawy Prawo bankowe i podanej do wiadomości klienta w lokalach Banku. 6 Bank zobowiązany jest przestrzegać tajemnicy bankowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo bankowe. ROZDZIAŁ 2. Oprocentowanie wkładów i zasady dopisywania odsetek 7 1. Wkłady na rachunkach oprocentowane mogą być według zmiennej lub stałej stopy procentowej.

2 2. Zmienna stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie lokaty w trakcie trwania umowy i w momencie jej zakończenia może być wyższe lub niższe aniżeli w dniu wniesienia wpłaty. 3. Stała stopa procentowa oznacza, że wysokość oprocentowania nie ulega zmianie czyli podwyższeniu lub obniżeniu do końca zadeklarowanego terminu. 4. Wysokość oprocentowania wkładów na rachunkach zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza okresu przechowywania wkładów. 5. Zarząd BS określa w uchwałach wysokość i rodzaj oprocentowania według zmiennej lub stałej stopy procentowej, danej lokaty. Wysokość i rodzaj oprocentowania podawane są do publicznej wiadomości w lokalach Banku Dla lokat ze zmienną stopą procentową: 1) Bank zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości oprocentowania wkładów w czasie trwania umowy, wskutek zmian co najmniej jednego z następujących czynników: a) stóp procentowych pełniących funkcję regulatora polityki pieniężnej, b) poziomu rezerw obowiązujących ogłoszonych przez Prezesa NBP, c) sytuacji gospodarczej i zmian na rynku pieniężnym w kraju, d) zmiany wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS. 2) W przypadku wprowadzenia zmiany wysokości lub sposobu oprocentowania, odsetki oblicza się według nowej stawki procentowej lub nowych zasad, począwszy od daty ich obowiązywania. 2. Zmiana oprocentowania spowodowana przyczynami, o których mowa w pkt 1), 2) nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy Za początek okresu umownego przyjmuje się dzień wniesienia wkładu/wpływu środków na rachunek. 2. Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się pierwszy dzień kalendarzowy po upływie poprzedniego okresu umownego. 10 Odsetki od wkładów zgromadzonych na rachunkach obliczane są od dnia wpłaty do ostatniego dnia okresu umownego lub dnia poprzedzającego wypłatę Naliczone odsetki mogą być pobrane przez Klienta w formie gotówkowej lub przelane na dowolny wskazany rachunek. 2. Naliczone odsetki, nie pobrane przez Posiadacza rachunku podlegają oprocentowaniu dopiero po upływie kolejnego okresu umownego z zachowaniem ciągłości oprocentowania i dopisywane są do kapitału. 3. Bank ma obowiązek odprowadzania do Urzędu Skarbowego podatku od naliczonych odsetek Klienta. 12 Odsetki od wkładów terminowych są naliczane wg kalendarza: rzeczywista ilość dni/365. ROZDZIAŁ 3.Otwarcie i zamknięcie rachunku 13 I. Otwarcie rachunku poprzez wystawienie książeczki oszczędnościowej terminowej. 1. Bank wystawia książeczki na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej, którą może być osoba wnosząca wkład lub osoba przez nią wskazana. 2. Dla jednej osoby można wystawić dowolną liczbę książeczek terminowych. 3. Właścicielem książeczki jest osoba, na którą książeczka została wystawiona. 4. Wystawienie książeczki następuje po przedłożeniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wnoszącej wkład i złożeniu podpisu na karcie ewidencyjnej oraz Umowie rachunku terminowych lokat oszczędnościowych ( Załącznik nr 1). Umowa pomiędzy Bankiem a klientem zawierana jest tylko raz, przy zakładaniu pierwszej książeczki i sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 2

3 5. Książeczka terminowa ma charakter umiejscowiony, oznacza to, że jej obsługa (np. dopisywanie odsetek, likwidacja lub zamiana książeczki terminowej) wykonywana jest wyłącznie przez Bank Spółdzielczy będący wystawcą książeczki terminowej. II. Otwarcie rachunku poprzez zawarcie umowy na piśmie Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej otwarty i prowadzony na podstawie podpisanej umowy może być założony dla jednej osoby albo jako rachunek wspólny dla kilku osób fizycznych Warunkiem otwarcia i prowadzenia rachunków lokat jest podpisanie Umowy rachunku terminowych lokat oszczędnościowych. (Załącznik 1) przez obie strony. 2. Podpis na umowie składany jest w obecności pracownika Banku i stanowi wzór podpisu Klienta. Składając wzór podpisu Klient zobowiązuje Bank do honorowania wyłącznie tych dyspozycji, które są podpisane zgodnie ze złożonymi wzorami. 3. Umowa pomiędzy Bankiem a Klientem zawierana jest tylko raz, przy zakładaniu pierwszej lokaty i sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 4. Zawierając umowę rachunku Bank zobowiązuje się otwierać i prowadzić jednocześnie kilka rachunków lokat, niezależnie od ich rodzaju, na wybrane okresy, bez konieczności podpisywania odrębnych umów. 5. Otwarcie pierwszego i kolejnych rachunków lokat w ramach zawartej umowy następuje na podstawie pisemnej Dyspozycji otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej w złotych dla osób fizycznych, której potwierdzoną przez Bank kopię, otrzymuje Klient (Załącznik nr 2) Osoby występujące o otwarcie rachunku wspólnego, występują jako strona umowy wspólnie i solidarnie, co oznacza że działania lub zaniechania któregokolwiek z posiadaczy wywołują skutki dla pozostałych i wzajemnie ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za działania i zaniechania każdego z nich, również ich pełnomocników. 2. Współposiadacze rachunku mają równy udział w zgromadzonych na rachunku środkach pieniężnych. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania złożonych przez współposiadaczy lub ich pełnomocników różnych dyspozycji będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich. 4. W przypadku wykluczających się wzajemnie dyspozycji współposiadaczy rachunku, Bank może wstrzymać się z ich wykonaniem do czasu uzgodnienia stanowiska między nimi, bądź przedstawienia przez nich prawomocnego orzeczenia sądu o sposobie zadysponowania środkami pieniężnymi. 17 Każdy ze współwłaścicieli może samodzielnie dysponować całym saldem oraz zlikwidować rachunek, o ile umowa nie stanowi inaczej. 18 Rozwiązanie umowy stanowiące podstawę do zamknięcia rachunków następuje w przypadku: 1) upływu 12-miesięcy od dnia dokonania całkowitej wypłaty środków ze wszystkich rachunków prowadzonych w ramach umowy, 2) rażącego naruszenia przez Posiadacza rachunku warunków umowy, Regulaminu, przepisów prawa lub dopuszczenia się czynu, który prowadzi do utraty zaufania przez Bank, 3) powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o zmianie statusu dewizowego któregokolwiek ze współwłaścicieli, 4) pisemnego wniosku Klienta. ROZDZIAŁ 4. Dysponowanie rachunkiem Na rachunki terminowych lokat nie są przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). 2. Z rachunku lokat nie dokonuje się częściowych wypłat. 3

4 20 1. Wpłaty i wypłaty mogą być realizowane w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej tylko w jednostce Banku prowadzącej rachunek. 2. Wypłaty dokonywane są na podstawie dyspozycji ustnej. W przypadku terminowej lokaty oszczędnościowej potwierdzonej książeczką osoba wypłacająca jest zobowiązana przedłożyć ją dla dokonania odpowiednich adnotacji w książeczce. 3. Realizacja wypłaty następuje po okazaniu przez Klienta ważnego dokumentu tożsamości oraz złożeniu na dokumencie wypłaty podpisu zgodnego ze wzorem złożonym na umowie. 4. Klient może złożyć dyspozycję dotyczącą dokonania przelewu środków lokaty lub należnych odsetek po zakończeniu okresu umownego na wskazany przez siebie rachunek na Dyspozycji otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej w złotych dla osób fizycznych Podjęcie wkładu wraz z należnymi odsetkami umownymi może nastąpić po upływie zadeklarowanego okresu. 2. Gdy koniec okresu przypada w dniu wolnym lub poprzedzającym dzień wolny od pracy Banku - wypłata następuje w pierwszym dniu roboczym po okresie umownym. 22 W przypadku: 1) nie podjęcia przez Posiadacza wkładu w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego, lub 2) nie wskazania wcześniej Bankowi rachunku, na który ma zostać przekazany po upływie okresu umownego wkład wraz z odsetkami, następuje przedłużenie umowy na następny taki sam okres Wypłata wkładu przed upływem okresu umownego lokaty stanowi naruszenie warunków umowy i powoduje zastosowanie stopy procentowej zgodnie z ust Wysokość oprocentowania wkładów podjętych przed upływem terminu umownego określona jest w Uchwale Zarządu Banku. ROZDZIAŁ 5. Pełnomocnictwa Posiadacz rachunku, mający pełną zdolność do czynności prawnych, może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania wkładem. 2. Współposiadacze rachunku wspólnie podpisują upoważnienie dla pełnomocnika, jego zmianę lub odwołanie. 3. Pełnomocnictwo może być udzielone maksymalnie dwóm osobom, wyłącznie w formie pisemnej (Załącznik nr 5). 4. Dowodem udzielenia pełnomocnictwa do rachunku jest podpis posiadacza, a) w książeczce terminowej złożony w odpowiedniej rubryce w obecności pracownika BS, b) na pisemnej dyspozycji, zgodnie z wzorem podpisu złożonym w Banku. 5. W przypadku braku dokładnego określenia numeru rachunku na dyspozycji, którego ma dotyczyć pełnomocnictwo, udzielone pełnomocnictwo obowiązuje dla wszystkich lokat prowadzonych w ramach tej samej umowy rachunku. 6. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do: a) udzielania dalszych pełnomocnictw, b) składania dyspozycji na wypadek śmierci Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku może być pełnoletnia osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna (rezydent lub nierezydent), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Odpowiedzialność za czynności pełnomocnika, związane z dysponowaniem rachunkiem ponosi jego Posiadacz. 26 Pełnomocnictwo może mieć charakter: 4

5 a) pełnomocnictwa ogólnego (bez ograniczeń - stałego lub jednorazowego) w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do działania w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku włącznie z jego likwidacją, lub b) szczególnego (z ograniczeniami - stałego lub jednorazowego) w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza rachunku w treści pełnomocnictwa Posiadacz rachunku udziela pełnomocnictwa: a) bezpośrednio w Banku prowadzącym rachunek, b) korespondencyjnie - poprzez przesłanie pełnomocnictwa z określeniem jego zakresu. 2. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa korespondencyjnie tożsamość Posiadacza i pełnomocnika oraz własnoręczność ich podpisów powinna być potwierdzona (poświadczona) przez: a) jeżeli pełnomocnictwo nadesłano w kraju: - notariusza, - inną placówkę Banku - inny bank, urząd miasta lub gminy w kraju - w miejscowościach gdzie nie ma notariusza, b) jeżeli pełnomocnictwo przesłano z zagranicy: - notariusza, - polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub inną równorzędną z tymi placówkami, - polską placówkę bankową za granicą, - bank zagraniczny będący korespondentem Banku, - zagraniczną firmę lub instytucję akceptowaną przez Bank. 28 O przyjęciu jak i odmowie przyjęcia pełnomocnictwa udzielonego drogą korespondencyjną, Bank niezwłocznie informuje Posiadacza Zmiana bądź odwołanie pełnomocnictwa musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez Posiadacza: a) w placówce Banku prowadzącej rachunek, lub b) korespondencyjnie - tożsamość posiadacza rachunku i własnoręczność jego podpisu powinna być potwierdzona (poświadczona) zgodnie z zasadami wymienionymi w 27 ust Zmiana bądź odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne od dnia określonego w dyspozycji klienta z tym, że nie wcześniej niż od dnia otrzymania dyspozycji przez Bank. 30 Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: a) śmierci Posiadacza, jednego ze współposiadaczy lub pełnomocnika, b) upływu terminu na jaki zostało udzielone, c) pisemnego odwołania, d) rozwiązania umowy rachunku Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Posiadacza przez pełnomocnika, jeżeli udzielone pełnomocnictwo nie zostało odwołane, a Bank nie otrzymał wiarygodnej informacji o śmierci Klienta. 2. Roszczenia spadkobierców z tytułu wypłat podjętych przez pełnomocnika po śmierci Posiadacza lokaty mogą być zgłaszane jedynie do pełnomocnika. ROZDZIAŁ 6. Zapis bankowy na wypadek śmierci i wypłaty po śmierci Posiadacza rachunku Zgodnie z ustawą Prawo bankowe pełnoletni Posiadacz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może zadysponować środkami na rachunkach na wypadek swojej śmierci. 2. W odniesieniu do rachunków wspólnych nie ma możliwości dokonywania zapisu na wypadek śmierci oraz wypłat z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu. 5

6 3. Klient może zadysponować wkładem na rzecz wskazanych osób: małżonka, wstępni(rodzice), zstępni ( dzieci, wnuki, prawnuki itp.) lub rodzeństwo. Zapis może być dokonany na rzecz małoletniego. 4. Zapis na wypadek śmierci dotyczy wszystkich tych rachunków, których numery podane zostały w treści zapisu Dyspozycję na wypadek śmierci Posiadacz składa na formularzu bankowym w jednostce Banku, w której została zawarta umowa o prowadzenie rachunku(załącznik nr 4). 2. Zapis na wypadek śmierci może być zmieniony lub odwołany przez zapisodawcę w dowolnym czasie wyłącznie na piśmie, w Banku prowadzącym rachunek. 3. Dyspozycja na wypadek śmierci wygasa z chwilą zamknięcia rachunku, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku przeniesienia rachunku do innej jednostki Banku, zapis dokonany na przenoszonym rachunku jest skuteczny do dnia otwarcia nowego rachunku w jednostce przejmującej jego prowadzenie. Kontynuacja zapisu wymaga złożenia przez Posiadacza nowej dyspozycji Bank jest zobowiązany wypłacić po śmierci Posiadacza wkładów oszczędnościowych należności w podanej kolejności: 1) kwoty z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza, 2) kwoty z tytułu zapisu na wypadek śmierci dokonanego przez Posiadacza, 3) kwoty z tytułu spadku. 2. Kwota wkładu objętego dyspozycją na wypadek śmierci oraz kwota poniesionych kosztów pogrzebu nie należą do spadku po zmarłym właścicielu rachunku. 35 Zwrot kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku wypłaca się osobie, która przedłoży odpis skrócony aktu zgonu Posiadacza rachunku i oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem, w takim zakresie, który odpowiada zwyczajom przyjętym w środowisku zmarłego Osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci są uprawnione do podjęcia przypadających na ich rzecz kwot, bez przeprowadzania postępowania spadkowego, po przedłożeniu odpisu skróconego aktu zgonu właściciela rachunku. 2. Jeżeli kwota przypadająca jednej osobie przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn, określonej odrębnymi przepisami, należy przedłożyć także zaświadczenie z urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku lub o zwolnieniu od podatku. 3. Informacje dotyczące maksymalnej kwoty dyspozycji na wypadek śmierci Posiadacza rachunku, możliwej do zrealizowania po jego śmierci banki podają do wiadomości klientom w lokalach Banku. 37 Jeżeli na dzień realizacji zapisu na wypadek śmierci, wkład wraz z odsetkami będzie: 1) niższy od kwoty zapisu, wówczas poszczególne kwoty zapisu na rzecz kilku osób ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu, 2) wyższy od kwoty zapisu, wówczas kwota pozostała na rachunku po realizacji zapisu podlega postępowaniu spadkowemu. ROZDZIAŁ 7. Postanowienia końcowe Bank prowadzący rachunek na podstawie pisemnej umowy zawiadamia klienta o zmianie salda rachunku przekazując wyciągi w sposób określony w umowie. 2. Posiadacz rachunku prowadzonego na podstawie pisemnej umowy obowiązany jest na bieżąco uzgadniać stan rachunku na podstawie otrzymanych wyciągów. Niezgodność salda ze wskazaniem różnicy obowiązany jest zgłosić w ciągu 14 dni od wysłania wyciągu. 3. W przypadku nie zgłoszenia niezgodności, po upływie terminu wymienionego w ust. 2, uznaje się, że Posiadacz rachunku nie zgłasza zastrzeżeń do wysokości tych sald. 6

7 39 Zamiana zapisanej lub częściowo zniszczonej książeczki terminowej dokonywana jest przez Bank, który tę książeczkę wystawił, na wniosek jej właściciela, jego stałego pełnomocnika, ustawowego przedstawiciela małoletniego, jego opiekuna bądź kuratora Na żądanie Banku właściciel książeczki obowiązany jest przedłożyć książeczkę w Banku. 2. Na dowód złożenia książeczki do kontroli, zamiany, sprostowania zapisów lub wykonania innych czynności wymagających pozostawienia książeczki w banku, oddział wystawia poświadczenie złożenia książeczki Właściciel książeczki jest obowiązany do szczególnie starannego jej przechowywania. 2. W razie utraty książeczki (zgubienie, kradzież lub całkowite zniszczenie) jej właściciel, pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy jest obowiązany niezwłocznie złożyć w Banku, będącym wystawcą książeczki, pisemne zawiadomienie o jej utracie, które jest jednocześnie wnioskiem o jej umorzenie Nową książeczkę, w miejsce utraconej, Bank wydaje właścicielowi, jego pełnomocnikowi lub ustawowemu przedstawicielowi po upływie 30 dni od daty wszczęcia przez Bank postępowania umorzeniowego. 2. W okresie przewidzianym na jej umorzenie nie dokonuje się wypłat z książeczki do czasu odnalezienia, względnie wystawienia nowej książeczki w miejsce umorzonej. 3. W przypadku odzyskania utraconej książeczki, zarówno przed jak i po umorzeniu, należy niezwłocznie dostarczyć tę książeczkę do Banku. 43 Bank pobiera opłaty i prowizje za obsługę rachunku lokat zgodnie z Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez BS za czynności bankowe w obrocie krajowym. 44 Klient zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Banku, w terminie 14 dni, o zmianach zawartych w dokumentacji rachunku /np.: zmiana nazwiska i miejsca zamieszkania, zmiana dokumentu tożsamości/. Skutki nie dopełnienia tego obowiązku obciążają Klienta Bank prowadzi rachunki terminowych lokat oszczędnościowych dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych regulacjach Regulamin jest dla stron wiążący, o ile w umowie strony nie ukształtują odmiennie wzajemnych praw i obowiązków. 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Banku może wyrazić zgodę na otwarcie rachunku, ustalając odmienne warunki otwarcia i jego prowadzenia. 47 Bank zastrzega sobie możliwość rezygnacji z przyjmowania środków na jakikolwiek z wymienionych w Regulaminie terminów i nie przedłużania umów już zawartych na taki sam okres, o czym Bank powiadamia Klienta pisemnie Bank ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu jeżeli wprowadzone zmiany nie wpływają na warunki umowy o prowadzenie rachunku i nie pogarszają sytuacji ekonomicznej i prawnej Posiadacza rachunku oraz w sytuacjach, o których mowa w 8 ust. 1 pkt 1) i 2), 43, 49, zmiany te będą podawane do wiadomości poprzez wywieszenie informacji w lokalu Banku lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 2. Pozostałe zmiany podawane będą do wiadomości Posiadacza przez doręczenie lub w inny sposób określony w umowie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 3. Posiadacz nie wyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu może w terminie 14 dni od daty wysłania informacji o zmianie Regulaminu lub innym ustalonym w umowie terminie, wypowiedzieć umowę, która obowiązuje do dnia wypowiedzenia w dotychczasowej treści. 7

8 4. Brak pisemnego oświadczenia woli Posiadacza o rozwiązaniu umowy, po upływie terminu określonego w ust. 2 lub 3, przyjmuje się jako wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy, wynikających ze zmiany postanowień Regulaminu. 49 Zmiany wprowadzone aktami prawnymi wyższego rzędu nie wymagają wypowiadania warunków niniejszego Regulaminu i zawartych umów, a informacje o zmianach zamieszczane są w komunikatach wywieszanych w lokalach Banku w miejscach zwyczajowo do tego przyjętych. 50 Regulamin udostępnia się Klientom w sposób zwyczajowo przyjęty w placówkach Banku. 51 W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszego Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2000r. Nr 9, poz.131 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2004 r. (Dz. U. Nr 222, poz. 2258) w sprawie warunków i trybu umorzenia dokumentów potwierdzających zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. 8

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Regulamin rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzonych wystawieniem książeczki oszczędnościowej

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ RAFINERIA DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 302/2009 z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WISŁA 7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Obowiązuje od:15.01.2014 r. Zatwierdzony Uchwałą nr 4/01/14 Zarządu Regionalnej SKOK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 50/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ POZNANIAK I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Definicje. Gwarancje ustawowe. i wystawienie. książeczki/bonu. Zawarcie umowy

Definicje. Gwarancje ustawowe. i wystawienie. książeczki/bonu. Zawarcie umowy Zawarcie umowy i wystawienie książeczki/bonu Gwarancje ustawowe Definicje Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 269/2006 z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały 74/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały 74/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia r. Załącznik Nr 2 do Uchwały 74/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 28.09.2016 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POTWIERDZONYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 30.08.2016 Zarządzenie Zarządcy Komisarycznego Nr: 20/K/2016

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie...

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie... Spis treści str. 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2 3. Terminy depozytów...... 4 4. Oprocentowanie... 5 5. Udostępnianie odsetek posiadaczom

Bardziej szczegółowo

12) przedstawiciel ustawowy

12) przedstawiciel ustawowy Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (a vista) w walucie krajowej dla osób fizycznych Rozdział 1. (wg stanu na

Bardziej szczegółowo

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

8 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

8 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DYSKONTOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Wołczynie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 7/2011 z dnia 12.01.2011 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH Załącznik nr 1 do Uchwały 61/2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 29.12.2006 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r.

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r. . Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1 Regulamin obowiązuje od 09.10.2016 r. REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012 r. Jacek Gębala, Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały nr 60/2009. Zarządu KBS w Wejherowie z dnia 13.02.2009 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH. Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH. Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Śląsk z siedzibą w Rudzie Śląskiej REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STRZAŁ W 10-TKĘ W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STRZAŁ W 10-TKĘ W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STRZAŁ W 10-TKĘ W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH OLEŚNICA, STYCZEŃ 2016 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej "Strzał w 10-tkę" w złotych dla osób

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH Wyd. IX REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH Obowiązuje od dnia 25.10.2016r. Zatwierdzony Uchwałą Nr 1 z dnia 13.10.2016r.

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity)

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity) REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków systematycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku elokata24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot Regulaminu i definicje Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI?

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? Po naszej śmierci pełnomocnictwa do naszego konta wygasają Wypłata środków z rachunku bankowego następuje na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie

Bardziej szczegółowo