Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w złotych, zwanego dalej POL-Konto. W oparciu o rachunek POL-Konto i na warunkach określonych we właściwych regulaminach, Bank prowadzi: POL-Konto Student, POL-Konto Junior. Osobom o wysokich dochodach w oparciu o niniejszy regulamin, Bank oferuje POL-Konto VIP. Minimalna miesięczna wysokość wpływów na POL-Konto VIP podawana jest w Komunikacie Banku. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny, prawo bankowe. 2 Pojęcia użyte w regulaminie mają takie samo znaczenie, jak w Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych. Dodatkowo definiuje się: 1) POL-Konto rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, 2) dopuszczalne saldo debetowe akceptowane saldo ujemne POL-Konta wykazane na koniec dnia operacyjnego. Saldo takie może powstać na skutek wykorzystania przyznanego przez Bank limitu w POL-Koncie lub kredytu odnawialnego. 3) wolne środki środki pieniężne płatne na każde żądanie, przechowywane na POL-Koncie powiększone o środki dopuszczalnego salda debetowego, 4) niedopuszczalne saldo debetowe saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego, spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan wolnych środków, 5) Limit w POL-Koncie - przyznane przez Bank prawo do wydawania dyspozycji powodujących powstawanie dopuszczalnego salda debetowego na POL-Koncie, 6) zadłużenie wymagalne- wierzytelności wobec Banku niespłacone przez Posiadacza rachunku w terminach określonych w regulaminie. 3 POL-Konto służy ich posiadaczom do: 1) przechowywania środków pieniężnych, 2) przeprowadzania przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności zarobkowej w przypadku jednak rozliczeń z innymi przedsiębiorcami stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 3) korzystania z kart bankowych, 4) otwierania terminowych lokat oszczędnościowych w ramach POL-Konta, 5) korzystania z limitu w POL-Koncie, 6) zaciągania kredytu odnawialnego POL-Konto otwierane jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych: 1) rezydentów - na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób, 2) nierezydentów na rzecz jednej osoby. 2. Osoba fizyczna może być równocześnie posiadaczem tylko jednego POL-Konta własnego oraz współposiadaczem tylko jednego POL-Konta wspólnego. 3. POL-Konto może być otwarte i prowadzone dla osób posiadających podobne rachunki w innych bankach. 4. Na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe nierezydentów przyjmowane są wpłaty w złotych, których pochodzenie jest udokumentowane, oraz które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego lub zgodnie z indywidualnym zezwoleniem dewizowym dopuszczone są do transferu za granicę. 1

2 5 Posiadacze rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych składający dyspozycje mające na celu dokonanie płatności w kraju w obrocie dewizowym lub transferu środków z rachunków oszczędnościowych za granicę, zobowiązani są do podawania tytułu, z którego płatność w kraju w obrocie dewizowym lub transfer są dokonywane oraz do przedstawienia na żądanie Banku dokumentów potwierdzających tytuł. Bank realizuje tylko i wyłącznie takie dyspozycje, które są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dewizowego lub indywidualnym zezwoleniem dewizowym. 6 Środki pieniężne zgromadzone na POL-Koncie nie podlegają cesji. OTWARCIE POL-Konta 7 1. Otwarcie POL-Konta następuje z chwilą zawarcia Umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie. 2. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej na czas nieokreślony (Załącznik nr 1). 3. Wraz z zawarciem Umowy osoba występująca o otwarcie POL-Konta wypełnia Kartę Wzorów Podpisów. Podpis złożony na Karcie Wzorów Podpisów stanowi wzór podpisu do wszystkich rachunków oszczędnościowych otwartych w Banku w ramach rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Pol-Konto na rzecz Posiadacza rachunku. 4. Podpisy na Umowie oraz na Karcie Wzorów Podpisów powinny być złożone w obecności pracownika Banku. 5. Bank dopuszcza zawarcie Umowy drogą korespondencyjną. 6. Bank zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia POL-Konta bez podania przyczyny. OPROCENTOWANIE 8 1. Środki pieniężne gromadzone na POL-Koncie, oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu naliczanej w stosunku rocznym. 2. Odsetki naliczane są od dnia wpływu/wpłaty środków pieniężnych na POL-Konto. 3. Odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymania środków na rachunku. 4. Do obliczenia należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na POL-Koncie przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 5. Od środków wpłaconych i podjętych w tym samym dniu i w tej samej wysokości Bank nie nalicza odsetek. 6. Odsetki od środków zgromadzonych na POL-Koncie dopisywane są do kapitału w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 7. Wysokość obowiązującego oprocentowania: oprocentowanie POL-Konta, limitu w POL-Koncie, kredytu odnawialnego, zadłużenia wymagalnego, jak również zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w Uchwałach Zarządu wywieszanych w Banku. WPŁATY 9 1. Na POL-Konto mogą być wnoszone wpłaty w formie: 1) gotówkowej: we wszystkich Oddziałach Banku i podmiotach określonych w Komunikacie Banku. Wpłaty może dokonać dowolna osoba, podając: a) imię i nazwisko Posiadacza rachunku (imiona i nazwiska współposiadaczy) rachunku, b) pełny numer rachunku NRB, W Banku dyspozycja wpłaty może być złożona na standardowych drukach polecenie przelewu /wpłata gotówkowa lub zgłoszona ustnie, a potwierdzona zostaje stosownym wydrukiem komputerowym. 2) bezgotówkowej: a) przelewem z rachunków bankowych, b) czekami rozrachunkowymi. 2. Wpływ środków na rachunek Klienta uznaje się z datą waluty. 2

3 WYPŁATY 10 Bank dokonuje wypłat z POL-Konta na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika do wysokości wolnych środków. Dla ważności dyspozycji wypłat realizowanych w kasie konieczne jest złożenie przez Posiadacza rachunku lub pełnomocnika podpisu zgodnego ze wzorem podpisu złożonym w Banku na Karcie Wzorów Podpisów oraz okazanie dokumentu tożsamości Wypłaty z POL-Konta mogą być dokonywane w formie: 1) gotówkowej : a) w drodze realizacji imiennych czeków gotówkowych, b) przy użyciu karty bankowej, c) na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza rachunku lub pełnomocnika w Banku prowadzącym POL-Konto, potwierdzonej wydrukiem komputerowym. 2) bezgotówkowej : a) w drodze realizacji imiennych czeków rozrachunkowych, b) na podstawie polecenia przelewu, c) na podstawie polecenia zapłaty, d) w drodze realizacji innych dyspozycji obciążeniowych, e) poprzez dokonywanie transakcji zakupu towarów i usług realizowanych przy użyciu karty bankowej. 2. Za datę obciążenia POL-Konta przyjmuje się datę realizacji dyspozycji pomniejszającej stan środków na tym rachunku. 3. Bank nie przyjmuje do realizacji dokumentów wypłat wystawionych na okaziciela oraz na osoby małoletnie, a także czeków indosowanych na osoby trzecie. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa wynikłe z powodu niewłaściwego wypełnienia przez Posiadacza rachunku dyspozycji wpłat i wypłat. 12 Bank odmawia realizacji wypłat z rachunku realizowanych w Banku w przypadku: 1) zakazu dokonywania wypłat z rachunku wydanego przez prokuratora, sąd lub organ egzekucyjny, 2) gdy podpis nie jest zgodny ze wzorem złożonym na Karcie Wzorów Podpisów, 3) braku dokumentu tożsamości wymaganego przy dokonaniu wypłaty, 4) gdy na rachunku nie ma wolnych środków, 5) wydania dyspozycji naruszającej przepisy powszechnie obowiązującego prawa. ZLECENIA STAŁE ORAZ POLECENIA ZAPŁATY Z POL-Konta Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi prowadzącemu jego rachunek wykonywanie płatności własnych lub osób trzecich, w drodze stałych zleceń, regulowanych w podanych terminach i w określonej wysokości, np.: z tytułu najmu lokali, energii elektrycznej, gazu, radia i telewizji, telefonu, ubezpieczenia, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych i innych (Załącznik nr 8). 2. Bank realizuje zlecenie stałe oraz polecenia zapłaty od momentu złożenia dyspozycji do momentu odwołania zlecenia. 3. Posiadacz rachunku lub Bank zleca właściwym jednostkom (zakładowi energetycznemu, gazowni, urzędowi telekomunikacyjnemu itp.) przesyłanie aż do odwołania rachunkówdo Banku prowadzącego POL-Konto (Załącznik nr 9 i 10). 4. Jeżeli termin realizacji zlecenia przypada na dzień wolny od pracy, zlecenie wykonywane jest w pierwszym dniu roboczym dla Banku następującym po dniu wolnym od pracy. 5. Bank nie odpowiada za nieterminowe regulowanie należności w przypadku wpływu rachunków w czasie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu. 6. W przypadku braku wolnych środków na rachunku dla realizacji zleceń stałych, Bank wstrzyma płatności do czasu wpływu środków na rachunek. Bank będzie realizował zlecenia w kolejności określonej przez Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi realizację swoich płatności w formie poleceń zapłaty wobec wierzyciela, który zawarł z Bankiem Umowę o realizację tej formy rozliczeń. W tym przypadku Posiadacz rachunku we własnym zakresie udziela wierzycielowi upoważnienia do obciążania swojego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach 3

4 z tytułu określonych zobowiązań. 2. Posiadacz rachunku może odwołać pojedyncze polecenie zapłaty, którym obciążono jego rachunek bankowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego bez podania przyczyny. KARTY BANKOWE 15 Karty bankowe umożliwiają dostęp do środków na POL-Koncie poprzez realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi, wypłat gotówkowych w bankomatach zarówno w kraju jak i zagranicą. Karty bankowe służą również do wypłaty gotówki w Banku i innych bankach akceptujących dany typ karty Bank wydaje do POL-Konta karty bankowe. 2. Szczegółowe uregulowania dotyczące wydawania kart bankowych, posługiwania się nimi oraz ich zastrzegania zawarte są w postanowieniach odrębnych regulaminów. CZEKI Po wpływie na POL-Konto pierwszej wpłaty, na wniosek Posiadacza rachunku Bank może wydać blankiety czekowe osobie wskazanej pisemnie (Załącznik nr 6). 2. Ilość blankietów czekowych wydawanych przez Bank jest uzależniona każdorazowo od wysokości i systematyczności wpłat dokonywanych na POL-Konto. 18 Posiadacz rachunku może wystawiać czeki: 1) gotówkowe, 2) rozrachunkowe (z umieszczonym na przedniej stronie napisem do rozrachunku lub innym równoznacznym). 19 Czekami gotówkowymi są: 1) czeki imienne, zawierające w treści imię i nazwisko osoby, na którą czek został wystawiony, 2) czeki imienne zakreślone, na których dokonano zakreślenia szczególnego, tj. umieszczono na jego przedniej stronie dwóch linii równoległych tak by pomiędzy nimi znalazła się nazwa Banku prowadzącego POL-Konto, przy czym zakreślenie ma na celu ograniczenie obiegu czeku. Czek zakreślony może być zrealizowany tylko w Banku prowadzącym rachunek, przez osobę, na rzecz której czek został wystawiony Czeki rozrachunkowe służą do bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych i nie mogą być realizowane w gotówce. 2. Czekiem rozrachunkowym mogą być regulowane należności za towary, usługi i świadczenia. Na czeku Posiadacz rachunku wpisuje imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy, na rzecz której dokonuje zapłaty. Czek rozrachunkowy nie może być wystawiony na kwotę wyższą od ceny towaru lub usługi (kwoty należności) Czek gotówkowy może być realizowany przez osobę wskazaną w jego treści: 1) W jednostkach organizacyjnych - do wysokości wolnych środków, 2) w podmiotach określonych w Komunikacie Banku, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie trybu przedstawiania czeków do zapłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, do wysokości kwot określonych w Komunikacie. 2. Czeki wystawione na kwoty wyższe niż określone w Komunikacie, przedstawione do realizacji poza siecią Banku, mogą być zrealizowane w trybie inkasa. Podawca czeku zamieszcza na nim klauzulę,,do inkasa oraz składa podpis. Zapłata czeku nastąpi po uzyskaniu z Banku prowadzącego POL-Konto środków wystarczających do zapłaty Potwierdzenie wysokości salda do wysokości wolnych środków wydaje Bank prowadzący POL-Konto, pisemnie - na odwrocie czeku lub telefonicznie, telefaksem bądź pocztą elektroniczną. 2. W celu uzyskania pisemnego potwierdzenia wysokości salda Posiadacz rachunku przedkłada w Banku prowadzącym POL-Konto blankiety czekowe i podaje wysokość kwot, na które zamierza wystawić czeki. Potwierdzenie wysokości salda sporządzone na odwrocie czeku jest ważne 30 dni od daty potwierdzenia, z tym jednak, że czek opatrzony datą wystawienia musi być zrealizowany w terminie 4

5 10 dni od tej daty. 3. Kwoty czeków realizowanych na podstawie potwierdzenia podlegają zablokowaniu do czasu ich rozliczenia lub na okres ważności. Podstawą do zablokowania jest polecenie przelewu wystawione przez Posiadacza rachunku, współposiadacza (pełnomocnika). 4. Koszty komunikacji z Bankiem prowadzącym POL-Konto, udzielającym potwierdzenia czeku telefonicznie, telefaksem bądź pocztą elektroniczną ponosi osoba przedkładająca czek do realizacji zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym. 23 Realizacja czeków gotówkowych następuje po stwierdzeniu autentyczności i prawidłowości formalnej dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty oraz po stwierdzeniu tożsamości osoby wskazanej w treści czeku Czek powinien być wypełniony w sposób staranny, czytelny i trwały oraz podpisany zgodnie z wzorem podpisu złożonym na Karcie wzorów podpisów. 2. Kwota napisana cyframi powinna być zgodna z kwotą napisaną słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy kwotą napisaną słownie, a kwotą napisaną cyframi, za ważną przyjmuje się kwotę napisaną słownie. 3. Miejsca wolne przed i za kwotą napisaną cyframi i słownie powinny być zakreślone. 4. Nazwa miesiąca powinna być napisana słownie. 5. Czeki wystawione niezgodnie z postanowieniami ust. 1-4, jak również czeki, na których dokonano poprawek lub skreśleń, nie będą realizowane Czek jest płatny za okazaniem i powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia, przy czym dnia wystawienia nie wlicza się do okresu 10 dniowego. 2. Jeżeli ostatni dzień terminu ważności czeku przypada na dzień wolny od pracy, czek może być przedłożony do realizacji w najbliższym dniu roboczym. 3. Czeki, których termin ważności upłynął nie będą realizowane. ZASTRZEŻENIA CZEKÓW Posiadacz rachunku jest obowiązany do zachowania szczególnych środków ostrożności zapobiegających zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży blankietów czekowych oraz czeków wystawionych. 2. W przypadku utraty czeków lub blankietów czekowych Posiadacz rachunku lub pełnomocnik powinien niezwłocznie osobiście, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem zawiadomić Bank, podając liczbę i numery utraconych czeków (blankietów czekowych ) oraz wskazać okoliczności utraty. 3. Zgłoszenie utraty blankietów czekowych lub czeków należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnego oświadczenia. 4. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wstrzymania wypłat na podstawie czeków zastrzeżonych. 5. Zastrzeżenia wypłat z utraconych czeków lub blankietów czekowych dokonuje się we wszystkich Oddziałach Banku, a ponadto w podmiotach określonych w Komunikacie Banku, z którymi Bank zawarł Porozumienie w sprawie trybu przestawiania czeków do zapłaty z rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych. Koszty zastrzeżenia ponosi Posiadacz rachunku zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym Bank przyjmuje odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów czekowych: 1) w Banku prowadzącym Pol-Konto od momentu złożenia dyspozycji zastrzeżenia, dokonania zastrzeżenia telefonicznie lub faksem przez Klienta (w tym wypadku odpowiedzialność ta dotyczy tylko Banku prowadzącego Rachunek). 2) poza Bankiem prowadzącym Pol-Konto, z chwilą zaistnienia zastrzeżenia w systemie MIG-DZ, natomiast w placówkach Poczty Polskiej po upływie 1 godziny od pobrania przez Pocztę Polską informacji o zastrzeżeniu z systemu MIG-DZ. 2. W innych przypadkach niż określone w ust. 1, odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków i blankietów czekowych ponosi Posiadacz rachunku. 5

6 28 1. Nowe blankiety czekowe w miejsce utraconych Bank wydaje w terminie uzgodnionym z Posiadaczem rachunku z uwzględnieniem wymogów technicznych ich przygotowania. 2. W razie odzyskania utraconych blankietów czekowych należy je zwrócić do Banku prowadzącego POL-Konto. LIMIT W POL-Koncie Po wpływie na rachunek środków pieniężnych w wysokości określonej w Komunikacie, o którym mowa w ust. 3, na wniosek Posiadacza rachunku, Bank może przyznać prawo do korzystania z limitu w POL-Koncie, powodującego powstanie dopuszczalnego salda debetowego. O przyznaniu prawa do korzystania z limitu w POL-Koncie, Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku. 2. Wniosek Posiadacza rachunku oraz zawiadomienie Banku, o których mowa w ust.1, stanowią umowę o przyznanie limitu w POL-Koncie. 3. Wysokość limitu zależy od wpływów na rachunek. Minimalne kwoty wpłaty miesięcznej warunkujące przyznanie limitu i maksymalne kwoty limitu określa Komunikat Banku. 4. Bank nalicza odsetki od dopuszczalnego salda debetowego powstałego z tytułu przyznanego limitu w POL-Koncie wg zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Odsetki podlegają spłacie w miesięcznych okresach obrachunkowych i przy każdorazowej spłacie limitu. 5. Przedłużenie limitu na kolejny 2 miesięczny okres następuje automatycznie bez obowiązku spłaty limitu na koniec okresu obowiązywania, pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w szczególności dokonywania comiesięcznych minimalnych wpłat warunkujących przyznanie limitu. 6. Nie spłacenie zadłużenia wymagalnego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, może spowodować wypowiedzenie Umowy oraz podjęcie czynności windykacyjnych. Koszty postępowania windykacyjnego obciążają Posiadacza rachunku. KREDYT ODNAWIALNY 30 Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku POL-Konto na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na POL-Koncie, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu. 31 Zasady oraz warunki udzielania i spłaty kredytu odnawialnego udzielanego na cele konsumpcyjne dla Posiadaczy rachunku zawarte są w postanowieniach Regulaminu udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych. 32 Posiadacz POL-Konta nie może jednocześnie korzystać z kredytu odnawialnego i przyznanego limitu w POL-Koncie. Na okres korzystania z Kredytu odnawialnego zawiesza się przyznany limit w POL-Koncie. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE W RAMACH POL-Konta Posiadacz rachunku może złożyć w Banku prowadzącym jego rachunek dyspozycję otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach POL-Konta, określając wysokość kwoty oraz okres umowny utrzymania lokaty. 2. Bank otwiera i prowadzi terminowe lokaty oszczędnościowe w ramach POL-Konta na podstawie zawartej przez Posiadacza rachunku Umowy. 3. Bank otwiera terminowe lokaty oszczędnościowe w ramach POL-Konta stosując odpowiednio postanowienia Regulaminu terminowych lokat oszczędnościowych. 4. Uchwała Zarządu BS określa okresy umowne na jakie otwierane są w Banku lokaty oraz minimalne kwoty lokat Otwarcie terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach POL-Konta następuje w dniu zablokowania środków na POL-Koncie z tytułu otwarcia lokaty, po podpisaniu przez Posiadacza rachunku 6

7 dokumentu Potwierdzenie otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach POL- Konta (Załącznik nr 12). 2. Podpis złożony w obecności pracownika na dokumencie Potwierdzenie... jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez Posiadacza rachunku warunków na jakich otwarta została lokata oszczędnościowa w ramach POL-Konta oraz Regulaminu rachunków terminowych lokat oszczędnościowych Zadysponowanie lokatą otwartą w ramach POL-Konta w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie oraz stanowi podstawę do naliczenia przez Bank obniżonego oprocentowania w wysokości połowy stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych. Obniżone oprocentowanie od lokat podjętych w trakcie trwania okresu umownego naliczane jest od dnia będącego początkiem okresu umownego, w którym następuje wypłata lokaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty. 2. W przypadku nie podjęcia przez Posiadacza rachunku, po okresie umownym środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie otwartej w ramach POL-Konta, lokatę uważa się za przedłużoną na kolejny taki sam okres. 36 Po upływie okresu umownego należne odsetki zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku zawartą w Potwierdzeniu otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach POL-Konta dopisywane są do środków gromadzonych na POL-Koncie lub do rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. ZAMKNIĘCIE POL-Konta Dla zamknięcia POL-Konta wymagana jest forma pisemna (Załącznik nr 15). 2. Zamknięcie POL-Konta jest równoznaczne z: a) utratą prawa do limitu w POL-Koncie, b) rozwiązaniem Umowy kredytu odnawialnego c) obniżeniem oprocentowania lokat prowadzonych w ramach POL-Konta z dniem rozwiązania Umowy rachunku do poziomu oprocentowania rachunków terminowych lokat oszczędnościowych Posiadacz rachunku może wypowiedzieć Umowę POL-Konta w każdym czasie, pod warunkiem uregulowania wobec Banku wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy POL-Konta oraz wskazania sposobu zadysponowania środkami znajdującymi się na POL-Koncie: a) przelew na wskazany rachunek bankowy, b) wypłata gotówką. 2. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia do Banku. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w terminie wcześniejszym, uzgodnionym przez strony W przypadku niestosowania przez Posiadacza rachunku postanowień Umowy, niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów Banku, Bank prowadzący POL-Konto może podjąć decyzję o wypowiedzeniu Umowy POL-Konta z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia (Załącznik nr 14). 2. Bank wysyła Posiadaczowi rachunku wypowiedzenie Umowy POL-Konta listem poleconym. 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest w okresie wypowiedzenia spłacić wszelkie wierzytelności wobec Banku. Zobowiązania niespłacone w okresie wypowiedzenia stają się w całości wymagalne. 4. Bank wypowiada umowę, gdy brak jest obrotów na rachunku Posiadacz poza dopisywaniem odsetek oraz pobieraniem prowizji i opłat: 1) przez okres 12 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku pozwala na bieżące pokrywanie należności prowizji i opłat wynikających z umowy, 2 przez okres 3 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku nie wystarcza na pokrycie należnych prowizji i opłat wynikających z umowy. 5. Bank prowadzący POL-Konto może podjąć decyzję o wypowiedzeniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jedynie z ważnych powodów, tj. w przypadku rażącego naruszenia przez Posiadacza POL-Konta postanowień Umowy, niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów bankowych, a w szczególności gdy Posiadacz rachunku : a) dokonywał za pośrednictwem POL-Konta rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, b) udzielił niezgodnych z prawdą informacji w chwili otwierania rachunku POL-Konto, 7

8 c) wspólnego przedstawił prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego, 6. Wypowiedzenie w trybie wskazanym w ust. 4 skutkuje natychmiastowym postawieniem w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Banku wobec Posiadacza rachunku oraz zastrzeżeniem kart bankowych W przypadku braku dyspozycji Posiadacza rachunku odnośnie salda pozostałego na rachunku, po upływie terminu wypowiedzenia Bank przeniesie zgromadzone na POL-Koncie środki na konto nie oprocentowane. 2. Przy zamknięciu POL-Konta Posiadacz obowiązany jest zwrócić Bankowi nie wykorzystane blankiety czekowe oraz karty bankowe. Jeżeli nie może ich zwrócić, powinien złożyć wyjaśnienia uzasadniające fakt nie zwrócenia blankietów czekowych i kart bankowych oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu (Załącznik nr 13). INNE POSTANOWIENIA Bank prowadzący POL-Konto sporządza jeden raz w miesiącu wyciąg z rachunku w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji dokonanych na tym rachunku. 2. Bank jest obowiązany przesłać posiadaczowi rachunku raz w miesiącu bezpłatnie wyciąg z rachunku z ustaleniem jego salda. 3. Posiadacz rachunku może wybrać inny sposób jego informowania przez Bank o zmianie stanu rachunku i ustaleniu jego salda. 4. Sposób odbierania wyciągów określony jest przez Posiadacza rachunku w Umowie. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów i wykazanego salda na rachunku. W przypadku stwierdzenia mylnego zapisu lub nieprawidłowego salda Posiadacz rachunku powinien niezwłocznie zawiadomić Bank prowadzący POL-Konto w celu przeprowadzenia sprostowania. 5. W przypadku ujawnienia mylnego księgowania Bank ma prawo dokonać sprostowania we własnym zakresie, z równoczesną korektą naliczonych odsetek z uwzględnieniem daty waluty Posiadacz POL-Konta w Banku prowadzącym jego rachunek może korzystać z usługi na hasło czyli informacji telefonicznej wyłącznie o: a) stanie konta, b) obrotach na rachunku, c) lokatach terminowych otwieranych i prowadzonych w ramach POL-Konta. 2. Korzystanie z usługi na hasło, o której mowa w punkcie 1, wymaga złożenia pisemnej dyspozycji zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych (Załącznik nr 7). 3. Bank dopuszcza zmianę hasła na wniosek Posiadacza rachunku. 4. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim. 5. Pracownik Banku może odmówić udzielenia informacji jeżeli podane przez Posiadacza rachunku informacje są niezgodne z zapisami w dyspozycji. 43 Za czynności związane z obsługą POL-Konta, Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym W przypadku nie uregulowania w ciągu 60 dni od daty wystąpienia limitu w POL-Koncie, zadłużenie w całości staje się wymagalne. W tym przypadku Bank zawiesza możliwość korzystania z limitu w POL- Koncie. Ponowne przyznanie limitu w POL-Koncie jest możliwe po kolejnych 3-ch miesiącach funkcjonowania POL-Konta zgodnie z niniejszym regulaminem. 2. W przypadku wystąpienia niedopuszczalnego salda debetowego na POL-Koncie, kwota niedopuszczalnego salda debetowego na POL-Koncie staje się zadłużeniem wymagalnym od dnia jego wystąpienia. 3. Zadłużenie wymagalne podlega oprocentowaniu według aktualnie obowiązującej stawki dla zadłużenia przeterminowanego, określanej Uchwałą Zarządu Banku. 8

9 4. W przypadku nie spłacenia zadłużenia wymagalnego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, Bank jest uprawniony do: 1) pobrania należności niespłaconych poprzez: a) potrącenie z wszelkich środków (np. bieżących, terminowych,) Posiadacza rachunku w Banku w dowolnym czasie. b) blokady wypłat wszelkich środków niezależnie od waluty do czasu spłaty wymagalnego zadłużenia wobec Banku. Upoważnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy obecnych lub przyszłych rachunków Posiadacza w Banku. 2) lub podjęcia postępowania windykacyjnego. Kosztami postępowania windykacyjnego zostanie obciążany Posiadacz rachunku Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 2. O zakresie zmian wprowadzanych w Regulaminie, Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku po ich wprowadzeniu. 3. Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian, może złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian w Banku lub przesłać je drogą korespondencyjną. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian. 4. Złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia przez Posiadacza rachunku w terminie 30 dni od dnia wpływu tego oświadczenia do Banku. 46 Zmiany wprowadzone aktami prawnymi wyższego rzędu nie wymagają wypowiadania warunków niniejszego regulaminu i zawartej Umowy, a informacje o zmianach zamieszczane są w Komunikatach Banku wywieszanych w Banku. 47 Niniejszy Regulamin - zgodnie z art.384 Kodeksu cywilnego oraz art.109 Prawa bankowego ma charakter wiążący dla stron. 9

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, luty 2015 rok Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/2/2013 Zarządu PBBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.12.2013 r. www.pbssokolow.pl REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 2/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia z dnia 08.10.2012 r., Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

14) dzień roboczy dzień inny niż dzień wolny od pracy, 15) dzień wolny od pracy

14) dzień roboczy dzień inny niż dzień wolny od pracy, 15) dzień wolny od pracy Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych oraz korzystania z EKD dla klientów indywidualnych (wg stanu na dzień 29 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, październik 2014 r. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 176/13 z dnia 07.06.2013 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Gospodarczym

Bardziej szczegółowo