Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w złotych, zwanego dalej POL-Konto. W oparciu o rachunek POL-Konto i na warunkach określonych we właściwych regulaminach, Bank prowadzi: POL-Konto Student, POL-Konto Junior. Osobom o wysokich dochodach w oparciu o niniejszy regulamin, Bank oferuje POL-Konto VIP. Minimalna miesięczna wysokość wpływów na POL-Konto VIP podawana jest w Komunikacie Banku. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeks cywilny, prawo bankowe. 2 Pojęcia użyte w regulaminie mają takie samo znaczenie, jak w Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych. Dodatkowo definiuje się: 1) POL-Konto rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, 2) dopuszczalne saldo debetowe akceptowane saldo ujemne POL-Konta wykazane na koniec dnia operacyjnego. Saldo takie może powstać na skutek wykorzystania przyznanego przez Bank limitu w POL-Koncie lub kredytu odnawialnego. 3) wolne środki środki pieniężne płatne na każde żądanie, przechowywane na POL-Koncie powiększone o środki dopuszczalnego salda debetowego, 4) niedopuszczalne saldo debetowe saldo ujemne wykazane na koniec dnia operacyjnego, spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan wolnych środków, 5) Limit w POL-Koncie - przyznane przez Bank prawo do wydawania dyspozycji powodujących powstawanie dopuszczalnego salda debetowego na POL-Koncie, 6) zadłużenie wymagalne- wierzytelności wobec Banku niespłacone przez Posiadacza rachunku w terminach określonych w regulaminie. 3 POL-Konto służy ich posiadaczom do: 1) przechowywania środków pieniężnych, 2) przeprowadzania przez Posiadacza rachunku rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności zarobkowej w przypadku jednak rozliczeń z innymi przedsiębiorcami stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 3) korzystania z kart bankowych, 4) otwierania terminowych lokat oszczędnościowych w ramach POL-Konta, 5) korzystania z limitu w POL-Koncie, 6) zaciągania kredytu odnawialnego POL-Konto otwierane jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych: 1) rezydentów - na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób, 2) nierezydentów na rzecz jednej osoby. 2. Osoba fizyczna może być równocześnie posiadaczem tylko jednego POL-Konta własnego oraz współposiadaczem tylko jednego POL-Konta wspólnego. 3. POL-Konto może być otwarte i prowadzone dla osób posiadających podobne rachunki w innych bankach. 4. Na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe nierezydentów przyjmowane są wpłaty w złotych, których pochodzenie jest udokumentowane, oraz które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego lub zgodnie z indywidualnym zezwoleniem dewizowym dopuszczone są do transferu za granicę. 1

2 5 Posiadacze rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych składający dyspozycje mające na celu dokonanie płatności w kraju w obrocie dewizowym lub transferu środków z rachunków oszczędnościowych za granicę, zobowiązani są do podawania tytułu, z którego płatność w kraju w obrocie dewizowym lub transfer są dokonywane oraz do przedstawienia na żądanie Banku dokumentów potwierdzających tytuł. Bank realizuje tylko i wyłącznie takie dyspozycje, które są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dewizowego lub indywidualnym zezwoleniem dewizowym. 6 Środki pieniężne zgromadzone na POL-Koncie nie podlegają cesji. OTWARCIE POL-Konta 7 1. Otwarcie POL-Konta następuje z chwilą zawarcia Umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie. 2. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej na czas nieokreślony (Załącznik nr 1). 3. Wraz z zawarciem Umowy osoba występująca o otwarcie POL-Konta wypełnia Kartę Wzorów Podpisów. Podpis złożony na Karcie Wzorów Podpisów stanowi wzór podpisu do wszystkich rachunków oszczędnościowych otwartych w Banku w ramach rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Pol-Konto na rzecz Posiadacza rachunku. 4. Podpisy na Umowie oraz na Karcie Wzorów Podpisów powinny być złożone w obecności pracownika Banku. 5. Bank dopuszcza zawarcie Umowy drogą korespondencyjną. 6. Bank zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia POL-Konta bez podania przyczyny. OPROCENTOWANIE 8 1. Środki pieniężne gromadzone na POL-Koncie, oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu naliczanej w stosunku rocznym. 2. Odsetki naliczane są od dnia wpływu/wpłaty środków pieniężnych na POL-Konto. 3. Odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymania środków na rachunku. 4. Do obliczenia należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na POL-Koncie przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 5. Od środków wpłaconych i podjętych w tym samym dniu i w tej samej wysokości Bank nie nalicza odsetek. 6. Odsetki od środków zgromadzonych na POL-Koncie dopisywane są do kapitału w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 7. Wysokość obowiązującego oprocentowania: oprocentowanie POL-Konta, limitu w POL-Koncie, kredytu odnawialnego, zadłużenia wymagalnego, jak również zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w Uchwałach Zarządu wywieszanych w Banku. WPŁATY 9 1. Na POL-Konto mogą być wnoszone wpłaty w formie: 1) gotówkowej: we wszystkich Oddziałach Banku i podmiotach określonych w Komunikacie Banku. Wpłaty może dokonać dowolna osoba, podając: a) imię i nazwisko Posiadacza rachunku (imiona i nazwiska współposiadaczy) rachunku, b) pełny numer rachunku NRB, W Banku dyspozycja wpłaty może być złożona na standardowych drukach polecenie przelewu /wpłata gotówkowa lub zgłoszona ustnie, a potwierdzona zostaje stosownym wydrukiem komputerowym. 2) bezgotówkowej: a) przelewem z rachunków bankowych, b) czekami rozrachunkowymi. 2. Wpływ środków na rachunek Klienta uznaje się z datą waluty. 2

3 WYPŁATY 10 Bank dokonuje wypłat z POL-Konta na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika do wysokości wolnych środków. Dla ważności dyspozycji wypłat realizowanych w kasie konieczne jest złożenie przez Posiadacza rachunku lub pełnomocnika podpisu zgodnego ze wzorem podpisu złożonym w Banku na Karcie Wzorów Podpisów oraz okazanie dokumentu tożsamości Wypłaty z POL-Konta mogą być dokonywane w formie: 1) gotówkowej : a) w drodze realizacji imiennych czeków gotówkowych, b) przy użyciu karty bankowej, c) na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza rachunku lub pełnomocnika w Banku prowadzącym POL-Konto, potwierdzonej wydrukiem komputerowym. 2) bezgotówkowej : a) w drodze realizacji imiennych czeków rozrachunkowych, b) na podstawie polecenia przelewu, c) na podstawie polecenia zapłaty, d) w drodze realizacji innych dyspozycji obciążeniowych, e) poprzez dokonywanie transakcji zakupu towarów i usług realizowanych przy użyciu karty bankowej. 2. Za datę obciążenia POL-Konta przyjmuje się datę realizacji dyspozycji pomniejszającej stan środków na tym rachunku. 3. Bank nie przyjmuje do realizacji dokumentów wypłat wystawionych na okaziciela oraz na osoby małoletnie, a także czeków indosowanych na osoby trzecie. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa wynikłe z powodu niewłaściwego wypełnienia przez Posiadacza rachunku dyspozycji wpłat i wypłat. 12 Bank odmawia realizacji wypłat z rachunku realizowanych w Banku w przypadku: 1) zakazu dokonywania wypłat z rachunku wydanego przez prokuratora, sąd lub organ egzekucyjny, 2) gdy podpis nie jest zgodny ze wzorem złożonym na Karcie Wzorów Podpisów, 3) braku dokumentu tożsamości wymaganego przy dokonaniu wypłaty, 4) gdy na rachunku nie ma wolnych środków, 5) wydania dyspozycji naruszającej przepisy powszechnie obowiązującego prawa. ZLECENIA STAŁE ORAZ POLECENIA ZAPŁATY Z POL-Konta Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi prowadzącemu jego rachunek wykonywanie płatności własnych lub osób trzecich, w drodze stałych zleceń, regulowanych w podanych terminach i w określonej wysokości, np.: z tytułu najmu lokali, energii elektrycznej, gazu, radia i telewizji, telefonu, ubezpieczenia, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych i innych (Załącznik nr 8). 2. Bank realizuje zlecenie stałe oraz polecenia zapłaty od momentu złożenia dyspozycji do momentu odwołania zlecenia. 3. Posiadacz rachunku lub Bank zleca właściwym jednostkom (zakładowi energetycznemu, gazowni, urzędowi telekomunikacyjnemu itp.) przesyłanie aż do odwołania rachunkówdo Banku prowadzącego POL-Konto (Załącznik nr 9 i 10). 4. Jeżeli termin realizacji zlecenia przypada na dzień wolny od pracy, zlecenie wykonywane jest w pierwszym dniu roboczym dla Banku następującym po dniu wolnym od pracy. 5. Bank nie odpowiada za nieterminowe regulowanie należności w przypadku wpływu rachunków w czasie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu. 6. W przypadku braku wolnych środków na rachunku dla realizacji zleceń stałych, Bank wstrzyma płatności do czasu wpływu środków na rachunek. Bank będzie realizował zlecenia w kolejności określonej przez Posiadacza rachunku Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi realizację swoich płatności w formie poleceń zapłaty wobec wierzyciela, który zawarł z Bankiem Umowę o realizację tej formy rozliczeń. W tym przypadku Posiadacz rachunku we własnym zakresie udziela wierzycielowi upoważnienia do obciążania swojego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach 3

4 z tytułu określonych zobowiązań. 2. Posiadacz rachunku może odwołać pojedyncze polecenie zapłaty, którym obciążono jego rachunek bankowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego bez podania przyczyny. KARTY BANKOWE 15 Karty bankowe umożliwiają dostęp do środków na POL-Koncie poprzez realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi, wypłat gotówkowych w bankomatach zarówno w kraju jak i zagranicą. Karty bankowe służą również do wypłaty gotówki w Banku i innych bankach akceptujących dany typ karty Bank wydaje do POL-Konta karty bankowe. 2. Szczegółowe uregulowania dotyczące wydawania kart bankowych, posługiwania się nimi oraz ich zastrzegania zawarte są w postanowieniach odrębnych regulaminów. CZEKI Po wpływie na POL-Konto pierwszej wpłaty, na wniosek Posiadacza rachunku Bank może wydać blankiety czekowe osobie wskazanej pisemnie (Załącznik nr 6). 2. Ilość blankietów czekowych wydawanych przez Bank jest uzależniona każdorazowo od wysokości i systematyczności wpłat dokonywanych na POL-Konto. 18 Posiadacz rachunku może wystawiać czeki: 1) gotówkowe, 2) rozrachunkowe (z umieszczonym na przedniej stronie napisem do rozrachunku lub innym równoznacznym). 19 Czekami gotówkowymi są: 1) czeki imienne, zawierające w treści imię i nazwisko osoby, na którą czek został wystawiony, 2) czeki imienne zakreślone, na których dokonano zakreślenia szczególnego, tj. umieszczono na jego przedniej stronie dwóch linii równoległych tak by pomiędzy nimi znalazła się nazwa Banku prowadzącego POL-Konto, przy czym zakreślenie ma na celu ograniczenie obiegu czeku. Czek zakreślony może być zrealizowany tylko w Banku prowadzącym rachunek, przez osobę, na rzecz której czek został wystawiony Czeki rozrachunkowe służą do bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych i nie mogą być realizowane w gotówce. 2. Czekiem rozrachunkowym mogą być regulowane należności za towary, usługi i świadczenia. Na czeku Posiadacz rachunku wpisuje imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy, na rzecz której dokonuje zapłaty. Czek rozrachunkowy nie może być wystawiony na kwotę wyższą od ceny towaru lub usługi (kwoty należności) Czek gotówkowy może być realizowany przez osobę wskazaną w jego treści: 1) W jednostkach organizacyjnych - do wysokości wolnych środków, 2) w podmiotach określonych w Komunikacie Banku, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie trybu przedstawiania czeków do zapłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, do wysokości kwot określonych w Komunikacie. 2. Czeki wystawione na kwoty wyższe niż określone w Komunikacie, przedstawione do realizacji poza siecią Banku, mogą być zrealizowane w trybie inkasa. Podawca czeku zamieszcza na nim klauzulę,,do inkasa oraz składa podpis. Zapłata czeku nastąpi po uzyskaniu z Banku prowadzącego POL-Konto środków wystarczających do zapłaty Potwierdzenie wysokości salda do wysokości wolnych środków wydaje Bank prowadzący POL-Konto, pisemnie - na odwrocie czeku lub telefonicznie, telefaksem bądź pocztą elektroniczną. 2. W celu uzyskania pisemnego potwierdzenia wysokości salda Posiadacz rachunku przedkłada w Banku prowadzącym POL-Konto blankiety czekowe i podaje wysokość kwot, na które zamierza wystawić czeki. Potwierdzenie wysokości salda sporządzone na odwrocie czeku jest ważne 30 dni od daty potwierdzenia, z tym jednak, że czek opatrzony datą wystawienia musi być zrealizowany w terminie 4

5 10 dni od tej daty. 3. Kwoty czeków realizowanych na podstawie potwierdzenia podlegają zablokowaniu do czasu ich rozliczenia lub na okres ważności. Podstawą do zablokowania jest polecenie przelewu wystawione przez Posiadacza rachunku, współposiadacza (pełnomocnika). 4. Koszty komunikacji z Bankiem prowadzącym POL-Konto, udzielającym potwierdzenia czeku telefonicznie, telefaksem bądź pocztą elektroniczną ponosi osoba przedkładająca czek do realizacji zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym. 23 Realizacja czeków gotówkowych następuje po stwierdzeniu autentyczności i prawidłowości formalnej dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty oraz po stwierdzeniu tożsamości osoby wskazanej w treści czeku Czek powinien być wypełniony w sposób staranny, czytelny i trwały oraz podpisany zgodnie z wzorem podpisu złożonym na Karcie wzorów podpisów. 2. Kwota napisana cyframi powinna być zgodna z kwotą napisaną słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy kwotą napisaną słownie, a kwotą napisaną cyframi, za ważną przyjmuje się kwotę napisaną słownie. 3. Miejsca wolne przed i za kwotą napisaną cyframi i słownie powinny być zakreślone. 4. Nazwa miesiąca powinna być napisana słownie. 5. Czeki wystawione niezgodnie z postanowieniami ust. 1-4, jak również czeki, na których dokonano poprawek lub skreśleń, nie będą realizowane Czek jest płatny za okazaniem i powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia, przy czym dnia wystawienia nie wlicza się do okresu 10 dniowego. 2. Jeżeli ostatni dzień terminu ważności czeku przypada na dzień wolny od pracy, czek może być przedłożony do realizacji w najbliższym dniu roboczym. 3. Czeki, których termin ważności upłynął nie będą realizowane. ZASTRZEŻENIA CZEKÓW Posiadacz rachunku jest obowiązany do zachowania szczególnych środków ostrożności zapobiegających zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży blankietów czekowych oraz czeków wystawionych. 2. W przypadku utraty czeków lub blankietów czekowych Posiadacz rachunku lub pełnomocnik powinien niezwłocznie osobiście, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem zawiadomić Bank, podając liczbę i numery utraconych czeków (blankietów czekowych ) oraz wskazać okoliczności utraty. 3. Zgłoszenie utraty blankietów czekowych lub czeków należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnego oświadczenia. 4. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wstrzymania wypłat na podstawie czeków zastrzeżonych. 5. Zastrzeżenia wypłat z utraconych czeków lub blankietów czekowych dokonuje się we wszystkich Oddziałach Banku, a ponadto w podmiotach określonych w Komunikacie Banku, z którymi Bank zawarł Porozumienie w sprawie trybu przestawiania czeków do zapłaty z rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych. Koszty zastrzeżenia ponosi Posiadacz rachunku zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym Bank przyjmuje odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków lub blankietów czekowych: 1) w Banku prowadzącym Pol-Konto od momentu złożenia dyspozycji zastrzeżenia, dokonania zastrzeżenia telefonicznie lub faksem przez Klienta (w tym wypadku odpowiedzialność ta dotyczy tylko Banku prowadzącego Rachunek). 2) poza Bankiem prowadzącym Pol-Konto, z chwilą zaistnienia zastrzeżenia w systemie MIG-DZ, natomiast w placówkach Poczty Polskiej po upływie 1 godziny od pobrania przez Pocztę Polską informacji o zastrzeżeniu z systemu MIG-DZ. 2. W innych przypadkach niż określone w ust. 1, odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków i blankietów czekowych ponosi Posiadacz rachunku. 5

6 28 1. Nowe blankiety czekowe w miejsce utraconych Bank wydaje w terminie uzgodnionym z Posiadaczem rachunku z uwzględnieniem wymogów technicznych ich przygotowania. 2. W razie odzyskania utraconych blankietów czekowych należy je zwrócić do Banku prowadzącego POL-Konto. LIMIT W POL-Koncie Po wpływie na rachunek środków pieniężnych w wysokości określonej w Komunikacie, o którym mowa w ust. 3, na wniosek Posiadacza rachunku, Bank może przyznać prawo do korzystania z limitu w POL-Koncie, powodującego powstanie dopuszczalnego salda debetowego. O przyznaniu prawa do korzystania z limitu w POL-Koncie, Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku. 2. Wniosek Posiadacza rachunku oraz zawiadomienie Banku, o których mowa w ust.1, stanowią umowę o przyznanie limitu w POL-Koncie. 3. Wysokość limitu zależy od wpływów na rachunek. Minimalne kwoty wpłaty miesięcznej warunkujące przyznanie limitu i maksymalne kwoty limitu określa Komunikat Banku. 4. Bank nalicza odsetki od dopuszczalnego salda debetowego powstałego z tytułu przyznanego limitu w POL-Koncie wg zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Odsetki podlegają spłacie w miesięcznych okresach obrachunkowych i przy każdorazowej spłacie limitu. 5. Przedłużenie limitu na kolejny 2 miesięczny okres następuje automatycznie bez obowiązku spłaty limitu na koniec okresu obowiązywania, pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w szczególności dokonywania comiesięcznych minimalnych wpłat warunkujących przyznanie limitu. 6. Nie spłacenie zadłużenia wymagalnego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, może spowodować wypowiedzenie Umowy oraz podjęcie czynności windykacyjnych. Koszty postępowania windykacyjnego obciążają Posiadacza rachunku. KREDYT ODNAWIALNY 30 Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku POL-Konto na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na POL-Koncie, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu. 31 Zasady oraz warunki udzielania i spłaty kredytu odnawialnego udzielanego na cele konsumpcyjne dla Posiadaczy rachunku zawarte są w postanowieniach Regulaminu udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych. 32 Posiadacz POL-Konta nie może jednocześnie korzystać z kredytu odnawialnego i przyznanego limitu w POL-Koncie. Na okres korzystania z Kredytu odnawialnego zawiesza się przyznany limit w POL-Koncie. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE W RAMACH POL-Konta Posiadacz rachunku może złożyć w Banku prowadzącym jego rachunek dyspozycję otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach POL-Konta, określając wysokość kwoty oraz okres umowny utrzymania lokaty. 2. Bank otwiera i prowadzi terminowe lokaty oszczędnościowe w ramach POL-Konta na podstawie zawartej przez Posiadacza rachunku Umowy. 3. Bank otwiera terminowe lokaty oszczędnościowe w ramach POL-Konta stosując odpowiednio postanowienia Regulaminu terminowych lokat oszczędnościowych. 4. Uchwała Zarządu BS określa okresy umowne na jakie otwierane są w Banku lokaty oraz minimalne kwoty lokat Otwarcie terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach POL-Konta następuje w dniu zablokowania środków na POL-Koncie z tytułu otwarcia lokaty, po podpisaniu przez Posiadacza rachunku 6

7 dokumentu Potwierdzenie otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach POL- Konta (Załącznik nr 12). 2. Podpis złożony w obecności pracownika na dokumencie Potwierdzenie... jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez Posiadacza rachunku warunków na jakich otwarta została lokata oszczędnościowa w ramach POL-Konta oraz Regulaminu rachunków terminowych lokat oszczędnościowych Zadysponowanie lokatą otwartą w ramach POL-Konta w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie oraz stanowi podstawę do naliczenia przez Bank obniżonego oprocentowania w wysokości połowy stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych. Obniżone oprocentowanie od lokat podjętych w trakcie trwania okresu umownego naliczane jest od dnia będącego początkiem okresu umownego, w którym następuje wypłata lokaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty. 2. W przypadku nie podjęcia przez Posiadacza rachunku, po okresie umownym środków pieniężnych zgromadzonych na lokacie otwartej w ramach POL-Konta, lokatę uważa się za przedłużoną na kolejny taki sam okres. 36 Po upływie okresu umownego należne odsetki zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku zawartą w Potwierdzeniu otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach POL-Konta dopisywane są do środków gromadzonych na POL-Koncie lub do rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. ZAMKNIĘCIE POL-Konta Dla zamknięcia POL-Konta wymagana jest forma pisemna (Załącznik nr 15). 2. Zamknięcie POL-Konta jest równoznaczne z: a) utratą prawa do limitu w POL-Koncie, b) rozwiązaniem Umowy kredytu odnawialnego c) obniżeniem oprocentowania lokat prowadzonych w ramach POL-Konta z dniem rozwiązania Umowy rachunku do poziomu oprocentowania rachunków terminowych lokat oszczędnościowych Posiadacz rachunku może wypowiedzieć Umowę POL-Konta w każdym czasie, pod warunkiem uregulowania wobec Banku wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy POL-Konta oraz wskazania sposobu zadysponowania środkami znajdującymi się na POL-Koncie: a) przelew na wskazany rachunek bankowy, b) wypłata gotówką. 2. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia do Banku. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w terminie wcześniejszym, uzgodnionym przez strony W przypadku niestosowania przez Posiadacza rachunku postanowień Umowy, niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów Banku, Bank prowadzący POL-Konto może podjąć decyzję o wypowiedzeniu Umowy POL-Konta z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia (Załącznik nr 14). 2. Bank wysyła Posiadaczowi rachunku wypowiedzenie Umowy POL-Konta listem poleconym. 3. Posiadacz rachunku zobowiązany jest w okresie wypowiedzenia spłacić wszelkie wierzytelności wobec Banku. Zobowiązania niespłacone w okresie wypowiedzenia stają się w całości wymagalne. 4. Bank wypowiada umowę, gdy brak jest obrotów na rachunku Posiadacz poza dopisywaniem odsetek oraz pobieraniem prowizji i opłat: 1) przez okres 12 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku pozwala na bieżące pokrywanie należności prowizji i opłat wynikających z umowy, 2 przez okres 3 miesięcy, jeżeli stan środków na rachunku nie wystarcza na pokrycie należnych prowizji i opłat wynikających z umowy. 5. Bank prowadzący POL-Konto może podjąć decyzję o wypowiedzeniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jedynie z ważnych powodów, tj. w przypadku rażącego naruszenia przez Posiadacza POL-Konta postanowień Umowy, niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów bankowych, a w szczególności gdy Posiadacz rachunku : a) dokonywał za pośrednictwem POL-Konta rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, b) udzielił niezgodnych z prawdą informacji w chwili otwierania rachunku POL-Konto, 7

8 c) wspólnego przedstawił prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego, 6. Wypowiedzenie w trybie wskazanym w ust. 4 skutkuje natychmiastowym postawieniem w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Banku wobec Posiadacza rachunku oraz zastrzeżeniem kart bankowych W przypadku braku dyspozycji Posiadacza rachunku odnośnie salda pozostałego na rachunku, po upływie terminu wypowiedzenia Bank przeniesie zgromadzone na POL-Koncie środki na konto nie oprocentowane. 2. Przy zamknięciu POL-Konta Posiadacz obowiązany jest zwrócić Bankowi nie wykorzystane blankiety czekowe oraz karty bankowe. Jeżeli nie może ich zwrócić, powinien złożyć wyjaśnienia uzasadniające fakt nie zwrócenia blankietów czekowych i kart bankowych oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu (Załącznik nr 13). INNE POSTANOWIENIA Bank prowadzący POL-Konto sporządza jeden raz w miesiącu wyciąg z rachunku w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji dokonanych na tym rachunku. 2. Bank jest obowiązany przesłać posiadaczowi rachunku raz w miesiącu bezpłatnie wyciąg z rachunku z ustaleniem jego salda. 3. Posiadacz rachunku może wybrać inny sposób jego informowania przez Bank o zmianie stanu rachunku i ustaleniu jego salda. 4. Sposób odbierania wyciągów określony jest przez Posiadacza rachunku w Umowie. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów i wykazanego salda na rachunku. W przypadku stwierdzenia mylnego zapisu lub nieprawidłowego salda Posiadacz rachunku powinien niezwłocznie zawiadomić Bank prowadzący POL-Konto w celu przeprowadzenia sprostowania. 5. W przypadku ujawnienia mylnego księgowania Bank ma prawo dokonać sprostowania we własnym zakresie, z równoczesną korektą naliczonych odsetek z uwzględnieniem daty waluty Posiadacz POL-Konta w Banku prowadzącym jego rachunek może korzystać z usługi na hasło czyli informacji telefonicznej wyłącznie o: a) stanie konta, b) obrotach na rachunku, c) lokatach terminowych otwieranych i prowadzonych w ramach POL-Konta. 2. Korzystanie z usługi na hasło, o której mowa w punkcie 1, wymaga złożenia pisemnej dyspozycji zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych (Załącznik nr 7). 3. Bank dopuszcza zmianę hasła na wniosek Posiadacza rachunku. 4. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim. 5. Pracownik Banku może odmówić udzielenia informacji jeżeli podane przez Posiadacza rachunku informacje są niezgodne z zapisami w dyspozycji. 43 Za czynności związane z obsługą POL-Konta, Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym W przypadku nie uregulowania w ciągu 60 dni od daty wystąpienia limitu w POL-Koncie, zadłużenie w całości staje się wymagalne. W tym przypadku Bank zawiesza możliwość korzystania z limitu w POL- Koncie. Ponowne przyznanie limitu w POL-Koncie jest możliwe po kolejnych 3-ch miesiącach funkcjonowania POL-Konta zgodnie z niniejszym regulaminem. 2. W przypadku wystąpienia niedopuszczalnego salda debetowego na POL-Koncie, kwota niedopuszczalnego salda debetowego na POL-Koncie staje się zadłużeniem wymagalnym od dnia jego wystąpienia. 3. Zadłużenie wymagalne podlega oprocentowaniu według aktualnie obowiązującej stawki dla zadłużenia przeterminowanego, określanej Uchwałą Zarządu Banku. 8

9 4. W przypadku nie spłacenia zadłużenia wymagalnego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, Bank jest uprawniony do: 1) pobrania należności niespłaconych poprzez: a) potrącenie z wszelkich środków (np. bieżących, terminowych,) Posiadacza rachunku w Banku w dowolnym czasie. b) blokady wypłat wszelkich środków niezależnie od waluty do czasu spłaty wymagalnego zadłużenia wobec Banku. Upoważnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy obecnych lub przyszłych rachunków Posiadacza w Banku. 2) lub podjęcia postępowania windykacyjnego. Kosztami postępowania windykacyjnego zostanie obciążany Posiadacz rachunku Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 2. O zakresie zmian wprowadzanych w Regulaminie, Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku po ich wprowadzeniu. 3. Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian, może złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian w Banku lub przesłać je drogą korespondencyjną. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian. 4. Złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia przez Posiadacza rachunku w terminie 30 dni od dnia wpływu tego oświadczenia do Banku. 46 Zmiany wprowadzone aktami prawnymi wyższego rzędu nie wymagają wypowiadania warunków niniejszego regulaminu i zawartej Umowy, a informacje o zmianach zamieszczane są w Komunikatach Banku wywieszanych w Banku. 47 Niniejszy Regulamin - zgodnie z art.384 Kodeksu cywilnego oraz art.109 Prawa bankowego ma charakter wiążący dla stron. 9

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009 roku. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. Susz, luty 2006 r. Spis treści... 1...1 Spis treści...2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w kowalu

Bank Spółdzielczy w kowalu Bank Spółdzielczy w kowalu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Kowal kwiecień 2005r. Spis treści Spis treści 2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, lipiec 2005 rok Spis treści... 1 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA... 1 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-P BS z/s w Pasłęku nr 87/2008 z dnia 14.07.2008 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie Nr 3 z dnia 22 listopada 2007 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE R E G U L A M I N OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2/X/2005 z dnia 07.10.2005r. BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych.

RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. I. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki na jakich BS Nałęczów, zwany dalej "Bankiem", otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym w Teresinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 47/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 29.12.2008 R. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 7 do Uchwały nr 54/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 20.12.2011 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały4/5/2016 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 31.03.2016rok Obowiązujący od dnia 01.07.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Regulamin dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

B ANKOWOŚĆ K O R P O R ACYJNA. Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Korporacyjnych w Banku BPH SA

B ANKOWOŚĆ K O R P O R ACYJNA. Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Korporacyjnych w Banku BPH SA B ANKOWOŚĆ K O R P O R ACYJNA Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Korporacyjnych w Banku BPH SA 1 Spis treści R O Z D Z I A Ł 1 P R Z E P I S Y O G Ó L N E I D E F I N I C J E 3 Zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, listopad 2015 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W ZŁOTYCH w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W ZŁOTYCH w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały nr 233/2009 Zarządu KBS w Wejherowie z dnia 15.05.2009r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W ZŁOTYCH w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STRZAŁ W 10-TKĘ W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STRZAŁ W 10-TKĘ W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STRZAŁ W 10-TKĘ W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH OLEŚNICA, STYCZEŃ 2016 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej "Strzał w 10-tkę" w złotych dla osób

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo