. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ". Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r."

Transkrypt

1 . Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Pasłęk, listopad 2007rok

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe... 5 Zawarcie Umowy i otwarcie rachunku... 5 Rachunki a vista... 5 Rachunki terminowe...6 Rachunki wspólne...7 Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem... 7 Dysponowanie rachunkiem (wpłaty, wypłaty, polecenia przelewu)...8 Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci...9 Wypłaty z rachunku po śmierci Posiadacza...10 Oprocentowanie środków na rachunku, naliczanie odsetek...11 Wyciągi, Taryfa prowizji i opłat Rozwiązanie Umowy rachunku...12 Rozdział 3. Postanowienia końcowe

3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia w Banku rachunków bankowych osób fizycznych w walutach wymienialnych. 2 Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć: 1) Bank zrzeszone Banki Spółdzielcze i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A, 2) Dokument stwierdzający tożsamość dowód osobisty, paszport a dla osoby małoletniej także legitymacja szkolna z fotografią i pieczęcią szkoły zawierająca imię i nazwisko, datę urodzenia ucznia oraz aktualne potwierdzenie jej ważności, 3) Klient Posiadacz rachunku lub osoba przez nią umocowana, 4) Lokata środki pieniężne zdeponowane na określony termin identyfikowane indywidualnym numerem NRB, 5) Minimalna kwota najniższa kwota wymagana przy otwieraniu i prowadzeniu rachunku, 6) Nierezydent osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, 7) Oddział jednostka organizacyjna Banku prowadząca działalność operacyjną, 8) Okres umowny okres, na który została zawarta umowa, 9) Posiadacz osoba fizyczna, z którą Bank zawarł umowę, a w przypadku rachunku wspólnego każdy ze współposiadaczy, 10) Rachunek a vista rachunek oszczędnościowy z wkładem płatnym na każde żądanie, prowadzony w walutach wymienialnych, 11) Rachunek terminowy rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych, 12) Rachunek rachunek a vista lub rachunek terminowy, 13) Regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych osób fizycznych w walutach wymienialnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A., 14) Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, 15) Status dewizowy rezydent lub nierezydent w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, 16) Taryfa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku, 17) Umowa umowa rachunku a vista lub rachunku terminowego w walutach wymienialnych, 18) Wniosek wniosek o otwarcie rachunku bankowego osoby fizycznej. 3 Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 roku (tekst jedn. Dz. U. nr 9 poz. 131 z 2000 roku z późniejszymi zmianami), którego celem jest zapewnienie deponentom wypłaty środków zgromadzonych na tych rachunkach Środki pieniężne na rachunkach jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 3

4 przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego na zasadach określonych Prawem bankowym. 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku. 3. Zajęcie wierzytelności w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym jest skuteczne w odniesieniu do rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. 4. Zajęcie wierzytelności w sądowym postępowaniu egzekucyjnym z rachunku wspólnego prowadzonego dla: 1) dłużnika i osób trzecich jest skuteczne w odniesieniu do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym, 2) dłużnika i jego małżonka jest skuteczne na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim Bank prowadzi następujące rodzaje Rachunków dla osób fizycznych: 1) rachunki oszczędnościowe a vista z wkładami płatnymi na każde żądanie, 2) rachunki terminowych lokat oszczędnościowych. 2. Rachunki, o których mowa w ust. 1, służą do gromadzenia środków pieniężnych, a w przypadku rachunków oszczędnościowych a vista również do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Bank otwiera i prowadzi Rachunki dla rezydentów i nierezydentów na podstawie zawartej Umowy. 2. Do Rachunków oprócz Umowy, o której mowa w ust.1 oraz niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo bankowe i Prawo dewizowe Posiadaczem Rachunku może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust Posiadaczem może być również osoba małoletnia, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może osobiście dysponować środkami, ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem Rachunku. Czynności te wykonują: 1) w granicach zwykłego zarządu przedstawiciel ustawowy 2) bez ograniczeń wynikających z przekroczenia zwykłego zarządu osoby wymienione w pkt.1 za zezwoleniem sądu opiekuńczego, 3. Za czynności dokonywane w granicach zwykłego zarządu uważa się w szczególności dyspozycje: 1) otwarcia Rachunku, 2) wpłat na Rachunek, 3) wypłat z Rachunku do wysokości nie przekraczającej w kwartale kalendarzowym równowartości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wypłaty. 4. Osoba małoletnia, po ukończeniu 13 lat może osobiście dysponować środkami oraz dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem Rachunku na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego Rachunki mogą być otwierane i prowadzone w walutach, których wykaz podawany jest do wiadomości Klientów w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń. 4

5 2. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku a vista wynosi 5 EUR lub równowartość w danej walucie, a dla rachunku terminowego 100 EUR lub równowartość w danej walucie. 3. Okresy przechowywania środków, wysokość granicznej kwoty lokaty do negocjacji oraz wysokość oprocentowania środków podawane są do wiadomości Posiadacza rachunku w lokalach Banku w formie komunikatów na tablicy ogłoszeń. 4. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 i 3, są wiążące dla Posiadacza, a ich zmiana nie stanowi zmiany warunków umowy. 9 Bank zapewnia Klientowi zachowanie tajemnicy bankowej oraz ochronę danych osobowych Posiadacza i osób upoważnionych do reprezentowania Posiadacza, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy Prawo Bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Rozdział 2. Postanowienia szczegółowe Zawarcie Umowy i otwarcie rachunku Rachunek może być otwarty na nazwisko i imię jednej osoby lub kilku osób (maksymalnie 3), zwanych Współposiadaczami, z podaniem ich nazwisk i imion, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz ust Współposiadaczami Rachunku mogą być tylko rezydenci lub tylko nierezydenci. 3. Bank nie prowadzi rachunków wspólnych na rzecz osób, z których przynajmniej jedna jest małoletnia Osoba występująca o otwarcie Rachunku składa w Oddziale wypełniony formularz Wniosku o jego otwarcie. W przypadku, gdy Klient posiada w Banku inny rachunek bankowy dla osób fizycznych wypełnienie Wniosku nie jest konieczne. 2. Złożenie przez Posiadacza wzoru podpisu na Wniosku następuje w obecności pracownika Oddziału w którym otwierany zostaje Rachunek. 3. Klient występujący o otwarcie Rachunku zobowiązany jest okazać pracownikowi Oddziału ważny dokument stwierdzający tożsamość. Pracownik Oddziału może zażądać dodatkowego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 4. Oddziałowi przysługuje prawo odmowy otwarcia Rachunku bez podania przyczyny Otwarcie Rachunku następuje na podstawie Umowy oraz po wniesieniu wpłaty, w wysokości określonej w 8 ust Bank sporządza odrębne Umowy dla Rachunków a vista prowadzonych w różnych walutach. 3. W przypadku Rachunku terminowego poszczególne lokaty bez względu na rodzaj waluty będą prowadzone w ramach jednej Umowy. Rachunki a vista Umowa Rachunku a vista jest zawierana na czas nieokreślony. 2. Środki zdeponowane na rachunku a vista oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej. 5

6 14 Wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane w formie: 1) gotówkowej na podstawie ustnej dyspozycji wypłaty w placówkach Banku, 2) bezgotówkowej poprzez wydanie dyspozycji obciążeniowych (np. poleceń przelewów). Rachunki terminowe Środki zdeponowane na Rachunku terminowym są oprocentowane wg zmiennej lub stałej stopy procentowej, zgodnie z aktualną ofertą obowiązującą w Banku. 2. Istnieje możliwość ustalenia oprocentowania oraz okresu umownego innego niż przewidziane w ofercie Banku, w drodze negocjacji. 3. Wysokość granicznej kwoty lokaty do negocjacji podawana jest do wiadomości Posiadacza rachunku w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń. 4. Wysokość oprocentowania lokat negocjowanych na stałą stopę procentową ma zastosowanie w pierwszym okresie umownym. 5. W przypadku wznowienia lokaty negocjowanej, o której mowa w ust.4 na kolejny (taki sam) okres umowny, oprocentowanie Rachunku ustalane jest zgodnie z 16 ust Posiadacz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może wydać w dowolnym czasie dyspozycję dotyczącą przelewu odsetek/ kapitału w dniu wymagalności na wskazany rachunek. 2. Jeżeli Posiadacz nie podejmie środków po upływie okresu umownego, w dniu następnym lokata zostanie wznowiona na kolejny okres umowny, równy uprzednio zadeklarowanemu w Umowie, bez konieczności wydawania dodatkowej dyspozycji, z zastosowaniem oprocentowania obowiązującego w Banku w dniu wznowienia lokaty. 3. Lokaty, do których wynegocjowano inny okres umowny niż wynikający z oferty Banku nie odnawiają się automatycznie. Po upływie okresu umownego kapitał oraz odsetki przelewane są na rachunek nieoprocentowany lub na wskazany przez Posiadacza rachunek bankowy Okres umowny rozpoczyna się od dnia otwarcia Rachunku terminowego lub dnia wznowienia lokaty na kolejny okres. 2. Jeżeli termin oznaczony jest w miesiącach, zakończenie okresu następuje po upływie zadeklarowanego okresu tj. w dniu poprzedzającym dzień, który datą odpowiada dniowi otwarcia rachunku, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, z ostatnim dniem tego miesiąca Środki będące na Rachunku terminowym mogą być podjęte z zachowaniem umownego oprocentowania pod warunkiem dotrzymania przez Posiadacza zadeklarowanego w Umowie okresu przechowywania środków. 2. W przypadku pozostawienia lokaty na kolejny (taki sam) okres umowny, Posiadacz może pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania lokaty. 3. Odsetki nie podjęte w trakcie trwania następnego okresu umownego są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w pierwszym dniu następnego okresu. 6

7 19 1. Podjęcie lokaty przed upływem okresu umownego powoduje utratę oprocentowania za cały okres przechowywania środków. 2. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą likwidacji wszystkich lokat prowadzonych w ramach Umowy. Rachunki wspólne Rachunki wspólne prowadzone są według ogólnie obowiązujących zasad z uwzględnieniem przepisów zawartych w niniejszym paragrafie. 2. Współposiadacze przez zawarcie Umowy rachunku wspólnego stają się wierzycielami solidarnymi Banku. 3. Współposiadacze wyrażają nieodwołalną zgodę na samodzielne dysponowanie przez każdego z nich bez ograniczeń środkami pieniężnymi znajdującymi się na Rachunku oraz na samodzielne dokonywanie wszelkich czynności wynikających z Umowy, łącznie z jej wypowiedzeniem i podjęciem salda rachunku z dniem rozwiązania Umowy, ze skutkiem dla pozostałych Współposiadaczy, o ile umowa nie stanowi inaczej. 4. Współposiadacze ponoszą skutki swoich dyspozycji i dyspozycji pełnomocników. Jeżeli wykonanie dyspozycji jednego Współposiadacza wyklucza całkowicie lub częściowo wykonanie dyspozycji innego Współposiadacza - w przypadku, gdy dyspozycja złożona jako pierwsza nie została jeszcze zrealizowana - Oddział prowadzący Rachunek wstrzymuje realizację obu dyspozycji do czasu uzgodnienia stanowiska między Współposiadaczami. 5. Bank nie przyjmuje zastrzeżeń złożonych przez jednego ze Współposiadaczy lub spadkobierców dotyczącego niehonorowania dyspozycji innego Współposiadacza, chyba, że zostanie przedłożone postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Posiadacz mający pełną zdolność do czynności prawnych może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego (uprawnionych) do dysponowania Rachunkiem. Pełnomocnictwo udzielane jest wyłącznie w formie pisemnej, jako ogólne bądź szczególne. 1) pełnomocnictwo ogólne w ramach którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku, z zastrzeżeniem 23 i 24, 2) pełnomocnictwo szczególne w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza rachunku w treści pełnomocnictwa. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na jej status dewizowy. 22 Pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem wyłącznie w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 23 1) Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw. 7

8 2) Pełnomocnik nie może złożyć dyspozycji na wypadek śmierci Pełnomocnictwo jest udzielane przez Posiadacza bezpośrednio w Oddziale prowadzącym Rachunek na formularzu obowiązującym w Banku. 2. Złożenie podpisu przez Posiadacza na formularzu pełnomocnictwa następuje w obecności pracownika Oddziału. 3. Pełnomocnictwo może zostać przesłane do Oddziału prowadzącego Rachunek korespondencyjnie. Dokumenty ustanawiające pełnomocnika i określające zakres umocowania powinny być podpisane przez Posiadacza zgodnie z wzorem jego podpisu widniejącym na Wniosku złożonym w Oddziale. Tożsamość Posiadacza oraz własnoręczność podpisu na przesłanym dokumencie powinny być potwierdzone: 1) w kraju przez notariusza, 2) za granicą przez: a) polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, b) bank zagraniczny, będący korespondentem Banku, c) notariusza i legalizowane przez jedną z instytucji, o których mowa w ppkt. a) i b) lub opatrzone klauzulą Apostille Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez Posiadacza na podstawie jego pisemnej dyspozycji. 2. Zmiany pełnomocnictwa dokonuje się na zasadach określonych Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne w Oddziale prowadzącym Rachunek, z chwilą złożenia przez Posiadacza bądź wpływu do Oddziału, pisemnej dyspozycji odwołującej pełnomocnictwo. 26 Pełnomocnictwo wygasa w skutek: 1) śmierci Posiadacza lub pełnomocnika, 2) upływu terminu, na jaki zostało udzielone, 3) odwołania pełnomocnictwa, 4) zamknięcia Rachunku. Dysponowanie rachunkiem (wpłaty, wypłaty, polecenia przelewu) Posiadacz może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na jego Rachunkach zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zawartych Umów, z zastrzeżeniem ust Ograniczenie w dysponowaniu środkami może wyniknąć z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym lub Ustawy Prawo dewizowe. 3. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej Oddział przyjmuje dyspozycje w granicach środków dostępnych na Rachunku. 4. Dyspozycje wystawione przez Posiadacza Oddział realizuje zgodnie z postanowieniami Umowy. 5. Dyspozycje wystawiane przez Posiadacza powinny być wystawione w sposób czytelny i trwały, bez poprawek oraz zawierać pełne dane dotyczące Posiadacza rachunku, w szczególności: nazwę i numer rachunku, rodzaj waluty oraz kwotę. 6. Dyspozycje składane przez Posiadacza powinny być podpisane zgodnie z wzorami podpisów widniejącymi na dokumentacji złożonej w Oddziale. 7. W razie stwierdzenia niezgodności dyspozycji Posiadacza z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu Oddział odmawia wykonania tej dyspozycji. 8

9 28 1. Bank nie dokonuje na rachunku operacji wpłat i wypłat w bilonie. 2. Wpłaty na Rachunek i wypłaty z Rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. 3. Wypłata gotówkowa powyżej EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie niż PLN wymaga awizowania na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem operacji. 4. W przypadku wypłaty z Rachunku z zamiarem wywozu za granicę środków płatniczych, których wartość przekracza łącznie EUR, Bank na prośbę Klienta może wydać uprawnionej osobie zaświadczenie na wywóz za granicę zagranicznych środków płatniczych podjętych z Rachunku. 5. Przy wpłatach i wypłatach na/ z Rachunków dokonywanych w innej walucie niż waluta Rachunku, oraz przy zmianie waluty Rachunku, do przeliczeń stosuje się odpowiednio kursy kupna i sprzedaży walut obcych ustalane przez Bank zgodnie z odrębnymi przepisami o stosowaniu kursów. 29 Za dzień wpłaty lub wypłaty z Rachunku uważa się dzień księgowania środków na Rachunku Podstawą identyfikacji Klienta na zleceniu płatniczym uznaniowym lub obciążeniowym jest numer rachunku bankowego. 2. Za wszelkie skutki wynikłe z podania błędnego numeru rachunku bankowego całkowitą odpowiedzialność ponosi Posiadacz. 3. Z chwilą wydania przez placówkę dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, transakcja nie może być odwołana Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia pieniężnego. 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Banku za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego płatna jest, na pisemny wniosek Posiadacza, w wysokości odsetek ustawowych, naliczonych od kwoty zlecenia płatniczego, za każdy dzień opóźnienia. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci 32 Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie można złożyć w przypadku, gdy Rachunek jest rachunkiem wspólnym Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona wyłącznie w Oddziale prowadzącym Rachunek, na formularzu obowiązującym w Banku. 2. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza zmieniona lub odwołana na piśmie. 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci wygasa z chwilą zamknięcia Rachunku Posiadacz może zadysponować wkładem na wypadek swojej śmierci na rzecz: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe. 2. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona: 9

10 1) bez określenia kwoty - tj. do maksymalnej kwoty, o której mowa w pkt. 2); zapisodawca może wskazać proporcje ułamkowe lub procentowe określające udział poszczególnych zapisobiorców w ogólnej kwocie, 2) na konkretną kwotę, z zastrzeżeniem, iż w chwili realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci kwota ta nie może przekroczyć, dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za miesiąc poprzedzający śmierć Posiadacza rachunku. 3. Oddział na życzenie Klienta podaje informację dotyczącą maksymalnej kwoty zapisu, obowiązującej w dniu składania dyspozycji. 4. Jeżeli Posiadacz wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej Celem realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, po śmierci Posiadacza zapisobiorca powinien przedłożyć w Oddziale: 1) odpis skrócony aktu zgonu Posiadacza, 2) dokument poświadczający stopień pokrewieństwa tj. odpis skrócony aktu małżeństwa bądź odpis skrócony aktu urodzenia, 3) ważny dokument stwierdzający tożsamość, 2. Kwota wypłacona zgodnie ze złożoną dyspozycją wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu. 3. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem 34 ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza. 4. Środki pozostałe na Rachunku po podjęciu kwoty zgodnie z dyspozycją wkładem na wypadek śmierci Posiadacza wypłacane są według zasad określonych w 37. Wypłaty z rachunku po śmierci Posiadacza Oddział prowadzący Rachunek zobowiązany jest wypłacić po śmierci Posiadacza: 1) kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku osobie, która wraz z odpisem skróconym aktu zgonu przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów w wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, 2) kwotę nie wyższą niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nieprzekraczającą jednak wysokości środków na Rachunku osobie/osobom, które Posiadacz wskazał w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, 2. Zapisy ust.1 pkt.1) i pkt. 2) nie dotyczą rachunków wspólnych. 3. Kwoty, o których mowa w ust 1, nie wchodzą do spadku po Posiadaczu. 4. Wypłaty częściowe z tytułu kosztów pogrzebu oraz dyspozycji na wypadek śmierci Posiadacza dokonane z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej nie powodują naruszenia warunków umowy. 10

11 37 W razie śmierci Posiadacza, który nie skorzystał z uprawnień wymienionych w 34, bądź w przypadku, gdy kwota środków będących na Rachunku/ach przewyższa maksymalną kwotę zapisu, o której mowa w 34 ust. 2 pkt 2), wypłata środków zgromadzonych na Rachunku/ach dokonywana jest przez Oddział prowadzący Rachunek/ki na rzecz spadkobiercy lub spadkobierców, po przedłożeniu przez nich prawomocnego (zaopatrzonego w klauzulę prawomocności) postanowienia sądu o nabyciu spadku bądź dziale spadku. Kwota wypłacona na rzecz spadkobierców winna być pomniejszona o równowartość kosztów wypłaconych osobie, zgodnie z 36 ust.1. Oprocentowanie środków na rachunku, naliczanie odsetek Środki pieniężne gromadzone na Rachunkach podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej lub stałej stopy procentowej obowiązującej dla Posiadaczy danego rodzaju Rachunku. 2. Oprocentowanie środków na Rachunku rozpoczyna się od dnia wpłaty/ wpływu na Rachunek do dnia poprzedzającego dokonanie wypłaty z Rachunku (lub do dnia poprzedzającego upływ terminu) włącznie. 3. O ile Umowa nie stanowi inaczej wysokość oprocentowania podawana jest do wiadomości Posiadacza w lokalach Banku w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz na bieżąco podczas pobytu Posiadacza w Oddziale Banku, w przypadku rachunku a vista dodatkowo na wyciągach bankowych. 39 Do obliczenia odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 40 Odsetki od środków będących na Rachunku kapitalizowane są w następujący sposób: 1) na Rachunkach a vista raz w roku, dnia 31 grudnia, 2) na Rachunkach terminowych odsetki za poprzedni okres podlegają kapitalizacji w pierwszym dniu następnego okresu. Wyciągi, Taryfa prowizji i opłat Bank generuje wyciągi z Rachunków a vista i przekazuje Posiadaczowi w terminach i w sposób określonych przez Posiadacza we Wniosku. 2. W przypadku Rachunków terminowych wyciągi mogą być generowane po okresie umownym, na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza. 3. W przypadku, gdy Posiadacz zobowiązał się do odbierania wyciągów w Oddziale, Oddział przechowuje nieodebrane wyciągi przez okres 3 miesięcy od daty sporządzenia. Po upływie tego okresu nieodebrane wyciągi bankowe są niszczone Posiadacz powinien sprawdzać na bieżąco prawidłowość podanych w wyciągu operacji i wysokość salda na rachunku. 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, Posiadacz zobowiązany jest zgłosić Oddziałowi prowadzącemu Rachunek niezgodność zmian stanu Rachunku lub salda w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wyciągu. 11

12 3. W razie ujawnienia mylnego księgowania, spowodowanego błędem technicznym, Oddział prowadzący rachunek ma prawo dokonać sprostowania we własnym zakresie. 4. Podjęcie mylnie zaksięgowanych kwot spowoduje odpowiedzialność cywilną Posiadacza Za czynności związane z obsługą Rachunku Oddział pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą, z której wyciąg Oddział wydaje Klientowi przy zawieraniu Umowy. 2. Z chwilą powzięcia przez Oddział prowadzący rachunek wiarygodnych informacji o śmierci Posiadacza rachunku, Oddział zaprzestaje pobierania opłat. Rozwiązanie Umowy rachunku Zamknięcie Rachunku a vista następuje: 1) na wniosek Posiadacza rachunku na podstawie jego pisemnej dyspozycji, w której potwierdza zgodność salda zamykanego Rachunku oraz podaje sposób zadysponowania nim, 2) na podstawie decyzji Oddziału, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zamknięcie Rachunku wskutek decyzji Oddział prowadzącego Rachunek może nastąpić, w szczególności w przypadku: 1) gdy Rachunek a vista nie wykazuje obrotów przez nieprzerwany okres jednego roku poza okresowym dopisywaniem odsetek oraz pobieraniem prowizji (np. za prowadzenie Rachunku) a stan środków na Rachunku nie przekracza kwoty minimalnej, 2) rażącego naruszenia przez Posiadacza warunków Umowy, Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa względnie popełnienia przestępstwa lub innego czynu prowadzącego do utraty zaufania Banku do Posiadacza, 3) przedłożenia w Banku fałszywych dokumentów lub dokumentów poświadczających nieprawdę, lub gdy Klient udzielił niezgodnych z prawdą informacji przy zawieraniu Umowy, 4) wejścia w życie przepisów uchylających możliwość prowadzenia danego Rachunku. 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank, Oddział prowadzący Rachunek a vista zawiadamia pisemnie Posiadacza o zamknięciu Rachunku wskazując powód oraz w przypadku pozostawienia środków na Rachunku, prosi go o podanie sposobu zadysponowania środkami. W przypadku braku dyspozycji Posiadacza w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma Oddział w dniu zamknięcia Rachunku przeksięgowuje środki wraz z należnymi odsetkami na Rachunek nieoprocentowany. 4. Pismo, o którym mowa w ust. 3 wysłane na ostatnio wskazany przez Posiadacza adres, jednorazowo awizowane przez Pocztę uznaje się za doręczone Umowa Rachunku terminowego wygasa z chwilą likwidacji wszystkich lokat. 2. Likwidacja poszczególnych lokat następuje na podstawie pisemnej dyspozycji Posiadacza lub osoby przez niego upoważnionej i nie powoduje rozwiązania Umowy. 12

13 Rozdział 3. Postanowienia końcowe Posiadacz zobowiązany jest informować Oddział prowadzący Rachunek o wszelkich zmianach danych, istotnych z punktu widzenia obowiązującej strony Umowy, a w szczególności o zmianie adresu zamieszkania oraz danych personalnych i dostarczać w tym zakresie stosowne dokumenty w oryginale lub poświadczone notarialnie. 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w ust.1 Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 2. Zmiany, o których mowa w ust.1 wysłane do Klienta jednorazowo awizowane przez Pocztę uznaje się za doręczone. 3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia Posiadaczowi rachunku wprowadzanych zmian do niniejszego Regulaminu, Posiadacz rachunku nie złoży pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia przyjmuje się, że Posiadacz rachunku zaakceptował nową treść Regulaminu. 4. Odmowa przyjęcia wprowadzanych zmian złożona, bądź przesłana do Oddziału we wskazanym wyżej terminie powoduje rozwiązanie Umowy, z upływem terminu określonego w piśmie informującym o wprowadzonych zmianach. 48 Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. 13

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 69/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 50/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Wołczynie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 7/2011 z dnia 12.01.2011 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały nr 60/2009. Zarządu KBS w Wejherowie z dnia 13.02.2009 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ RAFINERIA DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez BS rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w kowalu

Bank Spółdzielczy w kowalu Bank Spółdzielczy w kowalu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Kowal kwiecień 2005r. Spis treści Spis treści 2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI?

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? Po naszej śmierci pełnomocnictwa do naszego konta wygasają Wypłata środków z rachunku bankowego następuje na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 30.08.2016 Zarządzenie Zarządcy Komisarycznego Nr: 20/K/2016

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1 Regulamin obowiązuje od 09.10.2016 r. REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie...

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie... Spis treści str. 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2 3. Terminy depozytów...... 4 4. Oprocentowanie... 5 5. Udostępnianie odsetek posiadaczom

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Regulamin rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzonych wystawieniem książeczki oszczędnościowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. Susz, luty 2006 r. Spis treści... 1...1 Spis treści...2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH Załącznik nr 1 do Uchwały 61/2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 29.12.2006 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WISŁA 7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Obowiązuje od:15.01.2014 r. Zatwierdzony Uchwałą nr 4/01/14 Zarządu Regionalnej SKOK

Bardziej szczegółowo

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012 r. Jacek Gębala, Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH XELION REGULAMIN

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH XELION REGULAMIN Załącznik nr 1 do ZPZ Nr A/57/2016 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH XELION REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Rachunki oszczędnościowych lokat terminowych Xelion, zwany

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-P BS z/s w Pasłęku nr 87/2008 z dnia 14.07.2008 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim I. RACHUNKI W PLN: Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie 100,00 PLN dotyczy Szkolnych Kas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział 1 Przedmiot Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot Regulaminu i definicje Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 88/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 7 sierpnia 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

8 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

8 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DYSKONTOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, lipiec 2005 rok Spis treści... 1 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA... 1 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A.

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. 1 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Otwarcie rachunku.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ POZNANIAK I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje

Bardziej szczegółowo