Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Regulamin rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzonych wystawieniem książeczki oszczędnościowej w Banku Spółdzielczym w Teresinie 1

2 Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Wystawianie książeczki Wpłaty i wypłaty Oprocentowanie V. Pełnomocnictwa VI. Utrata książeczki VII. Likwidacja rachunku oszczędnościowego na każde żądanie płatnego w złotych VIII. Inne postanowienia 2

3 I. Postanowienie ogólne 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Teresinie rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w złotych potwierdzonych wystawieniem książeczki oszczędnościowej, zwanej dalej książeczką. 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank Bank Spółdzielczy w Teresinie, 2. rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3. nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, 4. umowa o wkład oszczędnościowy umowa rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w złotych potwierdzonego wystawieniem książeczki oszczędnościowej, 5. książeczka książeczka oszczędnościowa potwierdzająca otwarcie rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie, 6. Posiadacz Właściciel rachunku, na którego została wystawiona książeczka, 7. przedstawiciel ustawowy przedstawiciel ustawowy małoletniego właściciela książeczki, którym jest każdy z rodziców, o ile małoletni pozostaje pod ich władzą rodzicielską lub ustanowiony przez sąd opiekun lub kurator, 8. komunikat Banku komunikat informacyjny Banku dla posiadaczy rachunków bankowych dla osób fizycznych, wywieszony w oddziałach Banku, 9. dokument tożsamości dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym płatnym na każde żądanie, 10. taryfa prowizji i opłat obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe i inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej 11. stopa Banku stopa procentowa ustalana przez Zarząd Banku będąca w ofercie publicznej. 3

4 3 Bank zapewnia właścicielowi książeczki zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe. 4 Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, środki pieniężne zgromadzone na książeczce, są objęte gwarancją Funduszu, do wysokości określonej tą ustawą. 5 Środki pieniężne zgromadzone na książeczce wolne są od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe. II. Wystawianie książeczki 6 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony wystawieniem książeczki oszczędnościowej ma charakter rachunku oszczędnościowego i służy do przechowywania środków pieniężnych Właścicielem książeczki może być jedna osoba fizyczna będąca rezydentem: a) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, b) małoletnią lub ubezwłasnowolnioną. 2. Książeczka może być wystawiona na osobę wnoszącą środki pieniężne lub osobę przez nią wskazaną. 3. Nie jest możliwe wystawienie książeczki drogą korespondencyjną. 4

5 8 Książeczka stanowi potwierdzenie zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w złotych i posiadania wkładu oszczędnościowego w Banku. Bank nie wysyła Posiadaczowi książeczki odrębnych wyciągów z rachunku Wystawienie książeczki następuje po: 1) przedłożeniu ważnego dokumentu tożsamości osoby wnoszącej wkład, 2) wniesieniu wpłaty w wysokości nie niższej niż 5 zł, 3) złożeniu podpisu na Karcie ewidencyjnej do rachunków płatnych na każde żądanie w złotych (książeczek oszczędnościowych), będącej potwierdzeniem otwarcia rachunku. 2. Właściciel książeczki składa podpis w książeczce, który stanowi wzór jego podpisu. 3. Podpis właściciela książeczki w książeczce i na karcie ewidencyjnej powinien być zgodny. 4. Przy otwieraniu rachunku oszczędnościowego na każde żądanie w złotych i wystawieniu książeczki na osobę wskazaną, osoba zakładająca książeczkę i wnosząca wkład składa podpis na karcie ewidencyjnej w miejscu do tego wyznaczonym, natomiast pełnoletni właściciel książeczki uzupełnia podpis w książeczce i na karcie ewidencyjnej, w obecności pracownika Banku, podczas pierwszej wizyty w Banku. Złożony podpis stanowi wzór jego podpisu. 5. Osoba zakładająca książeczkę i wnosząca wkład na rzecz osoby wskazanej nie jest uprawniona do dysponowania tym wkładem Osoba występująca o wystawienie książeczki może wnieść zastrzeżenie o treści: Obsługa książeczki tylko w oddziale Banku Spółdzielczego prowadzącym rachunek wkładu", zgodnie z którym, ma ona charakter książeczki umiejscowionej. 5

6 11 1. W imieniu osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w złotych otwiera jej przedstawiciel ustawowy, natomiast w książeczce podpis składa właściciel książeczki: a) małoletni, o ile ukończył 13 lat, lub b) ubezwłasnowolniony, jeśli zakres ubezwłasnowolnienia jest częściowy. 2. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi znajdującymi się na książeczce, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy, w sposób określony w ust Osoba występująca o wystawienie książeczki dla osoby małoletniej może wnieść zastrzeżenie o treści: 1) Wypłaty do rąk właściciela książeczki po uzyskaniu pełnoletniości", zgodnie, z którym wypłata wkładu i odsetek nastąpi wyłącznie do rąk właściciela książeczki, po osiągnięciu przez niego pełnoletniości. 2) Właściciel książeczki może dysponować środkami znajdującymi się na książeczce dokonując dziennych wypłat do kwoty Wkładem oszczędnościowym osoby małoletniej mogą dysponować: - małoletni posiadacz, z uwzględnieniem postanowień 11 pkt 2 i 3, - rodzice w granicach zwykłego zarządu, - opiekun wyznaczony przez sąd opiekuńczy, w przypadku, gdy osoba małoletnia nie pozostaje pod opieką rodziców, - kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy. 5. Wypłata z książeczki osoby małoletniej na podstawie dyspozycji opiekuna lub kuratora, niezależnie od wysokości wypłaty wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. 6. Dysponowanie książeczką z przekroczeniem zwykłego zarządu wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. 7. Do dysponowania książeczką osoby małoletniej nie może być udzielone pełnomocnictwo. 8. Po osiągnięciu pełnoletniości, właściciel dysponuje książeczką samodzielnie. 9. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie może samodzielnie dysponować wkładem, ani też dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadanym rachunkiem. 6

7 III. Wpłaty i wypłaty Wysokość minimalnej wpłaty, warunkującej wystawienie książeczki wynosi 5,00 zł. 2. Następne wpłaty mogą być wnoszone w wysokości nie niższej od minimalnej wpłaty. 3. Wpłaty na książeczkę może wnosić dowolna osoba w formie: 1) gotówkowej 2) bezgotówkowej przelewem z rachunków bankowych. 4. Dowód wpłaty wystawiony nieczytelnie, bądź noszący ślady poprawek nie będzie realizowany Wypłaty z książeczki mogą być realizowane w formie: 1) gotówkowej 2) bezgotówkowej, na podstawie poleceń przelewu po złożeniu przez osobę uprawnioną dyspozycji przelewu wraz z książeczką, 2. Wypłaty gotówkowej z książeczki może dokonać właściciel książeczki, jego pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy po okazaniu: a) książeczki, b) ważnego dokumentu tożsamości, c) postanowienia sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli oraz zezwolenia na wypłatę wydanego prze sąd opiekuńczy w przypadku wypłaty dokonywanej przez opiekuna prawnego lub kuratora oraz po złożeniu podpisu na dokumencie wypłaty w obecności pracownika Banku. 3. Bank dokonuje wypłat do wysokości wkładu znajdującego się na książeczce, przy czym stan oszczędności po dokonaniu wypłaty nie może być niższy od kwoty minimalnej, tj. 5 zł. 4. Kwota wypłaty równa bądź wyższa ,00 zł podlega wcześniejszemu zgłoszeniu, nie później niż do godziny 11-tej dnia poprzedzającego dzień wypłaty. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z błędu w treści dyspozycji złożonej przez Posiadacza książeczki lub jego pełnomocnika. 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności dyspozycji Posiadacza książeczki z obowiązującymi przepisami prawa, bank odmawia wykonania dyspozycji. 7

8 IV. Oprocentowanie Wkłady płatne na żądanie są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, określonej w odrębnej uchwale Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oprocentowania środków pieniężnych bez konieczności wypowiadania umowy, w przypadku wystąpienia zmiany przynajmniej jednego z poniższych czynników: 1) wysokości podstawowych stóp procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, 2) wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym kwartale w relacji do kwartału poprzedzającego zmianę oprocentowania, 3) poziomu rezerw obowiązkowych obwieszczanych przez Prezesa NBP, 4) ceny pieniądza na rynku międzybankowym. 3. O każdej zmianie wysokości stóp procentowych, o których mowa w ust. 1, Klienci są informowani w Komunikatach, wywieszanych w lokalach Banku Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych płatnych na każde żądanie podlegają oprocentowaniu od dnia wpłaty/wypłaty środków na książeczkę. 2. Odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymania środków na książeczce, za okres od dnia powstania lub zmiany salda do dnia poprzedzającego zmianę salda lub likwidację rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie. 3. Odsetki podlegają kapitalizacji na koniec roku kalendarzowego lub w dniu likwidacji rachunku. 4. Odsetki od środków pieniężnych naliczone w chwili kapitalizacji po pomniejszeniu o podatek dochodowy od osób fizycznych, zwiększają stan środków na rachunkach oszczędnościowych. Do salda w książeczce są dopisywane po przedłożeniu książeczki w Banku przez osobę uprawnioną. 5. Odsetki oblicza się wg zmiennych stóp procentowych obowiązujących w okresie utrzymania wkładu zgodnie z formułą 365/365, czyli za rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni. 6. Środki pieniężne wpłacone i wypłacone w tym samym dniu nie polegają oprocentowaniu 8

9 V. Pełnomocnictwa Posiadacz rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie potwierdzonego wystawieniem książeczki oszczędnościowej mający pełną zdolność do czynności prawnych może w formie pisemnej udzielić pełnomocnictwa do dysponowania książeczką innej osobie fizycznej. 2. Pełnomocnictwo może być udzielone jako: 1) stałe: a) bez ograniczeń, w ramach którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku, z zastrzeżeniem 20, b) szczególne, w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza książeczki w treści pełnomocnictwa, 2) jednorazowe, w ramach którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności, ściśle określonej w treści pełnomocnictwa Udzielenie pełnomocnictwa stałego wymaga założenia przez właściciela książeczki w obecności pracownika Banku podpisu w odpowiedniej rubryce książeczki oraz potwierdzenia tego wpisu odciskiem odpowiedniego stempla, jak również złożenia podpisu pod pełnomocnictwem na karcie ewidencyjnej (obecność pełnomocnika nie jest wymagana). 2. Pełnomocnictwo stałe może być udzielone nie więcej niż dwóm osobom. 3. Udzielone pełnomocnictwo stałe jest przenoszone do każdej następnej książeczki wystawionej w zamian poprzedniej i obowiązuje aż do odwołania. 4. Odwołanie pełnomocnictwa stałego wymaga założenia przez właściciela książeczki w obecności pracownika Banku podpisu w odpowiedniej rubryce książeczki oraz potwierdzenia odwołania odciskiem stempla bankowego Pełnomocnictwo jednorazowe powinno zawierać: - numer książeczki, - imię i nazwisko właściciela książeczki 9

10 - imię i nazwisko oraz inne dane osobowe (np. nr dowodu osobistego, nr PESEL, adres) osoby upoważnionej, pozwalające na określenie tożsamości pełnomocnika, - rodzaj czynności, do której osoba ta została upoważniona, wraz ze wskazaniem kwoty cyframi i słownie w przypadku upoważnienia do dokonania wypłaty bądź przelewu z książeczki, - podpis właściciela książeczki zgodny ze wzorem podpisu, złożony w obecności pracownika Banku lub poświadczony: notariusza polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub inną równorzędną z tymi placówkami, polską placówkę bankową lub finansową za granicą, kierownika instytucji pod stemplem firmowym i imienną pieczątką osoby poświadczającej w przypadku osób zatrudnionych lub delegowanych do pracy za granicę w polskich instytucjach, 2. Posiadacz może odwołać pełnomocnictwo jednorazowe poprzez złożenie pisemnej dyspozycji w przedmiotowej sprawie wyłącznie w jednostce organizacyjnej Banku, która książeczkę wystawiła. 3. Pełnomocnictwo jednorazowe może być zrealizowane wyłącznie w Banku. 4. Pełnomocnictwo jednorazowe wystawione w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 19 Bank nie odpowiada za wypłaty dokonane do rąk pełnomocnika, jeżeli stałe lub jednorazowe pełnomocnictwo nie zostało odwołane w Banku, będącym wystawcą książeczki. 20 Pełnomocnictwo nie obejmuje: a) prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw, b) składania dyspozycji na wypadek śmierci, c) zablokowania wkładu w celu zabezpieczenia wierzytelności, d) ustanowienia zastawu, e) przepisania książeczki na swoje nazwisko. 10

11 21 Pełnomocnictwo wygasa wskutek: 1) śmierci Posiadacza książeczki bądź pełnomocnika, 2) odwołania pełnomocnictwa, 3) upływu terminu na jaki zostało udzielone, 4) realizacji czynności wskazanej w pełnomocnictwie jednorazowym, 5) likwidacji rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie. VI. Utrata książeczki Właściciel książeczki zobowiązany jest do jej starannego przechowywania. 2. W przypadku utraty książeczki osoba uprawniona jest zobowiązana niezwłocznie złożyć w Banku, będącym wystawcą książeczki, pisemne oświadczenie o jej utracie. 3. Jeżeli Posiadacz udzielił stałego pełnomocnictwa do dysponowania książeczką, do wniosku należy dołączyć oświadczenie pełnomocnika, że książeczka nie znajduje się w jego posiadaniu. Jeżeli wniosek o umorzenie książeczki składa pełnomocnik, powinien dołączyć również analogiczne oświadczenie Posiadacza. 4. Bank może odstąpić od oświadczeń określonych w ust. 3, jeżeli uzyskanie takich oświadczeń nie jest możliwe. 5. Oświadczenie o utracie książeczki stanowi podstawę do wszczęcia umorzenia książeczki i zastrzeżenia wypłat we wszystkich lokalach Banku. 6. Jeżeli wraz z książeczką został utracony dokument tożsamości, wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku oświadczenie o zgłoszeniu do właściwego organu faktu utraty tego dokumentu. 7. O umorzeniu utraconej książeczki rozstrzyga Bank prowadzący rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie. 8. Koszt zastrzeżenia ponosi osoba składająca oświadczenie o utracie książeczki Nową książeczkę w miejsce utraconej, jednostka organizacyjna Banku wydaje osobie uprawnionej po upływie 30 dni od daty wszczęcia przez nią postępowania umorzeniowego. 11

12 2. W okresie przewidzianym na umorzenie nie dokonuje się wypłat z książeczki do czasu jej odnalezienia względnie wystawienia nowej książeczki w miejsce umorzonej. 3. Informację o utracie książeczki Bank podaje do ogólnej wiadomości w formie ogłoszenia wywieszanego w lokalach Banku przez okres biegu umorzenia, tj. 30 dni. 4. W razie odzyskania utraconej książeczki zarówno przed, jak i po umorzeniu należy niezwłocznie dostarczyć tę książeczkę do jednostki organizacyjnej Banku. 24 Bank przyjmuje odpowiedzialność za wypłaty z zastrzeżonej książeczki od chwili przyjęcia zastrzeżenia od klienta. VII. Likwidacja rachunku oszczędnościowego na każde żądanie płatnego w złotych Rozwiązanie umowy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w złotych następuje w dniu złożenia przez osobę uprawnioną dyspozycji wypłaty z książeczki wszystkich środków pieniężnych i po przedłożeniu książeczki. 2. Likwidacja książeczki następuje w Banku, będącym wystawcą książeczki. 3. Wypłata likwidacyjna obejmuje wypłatę wszystkich środków wraz z należnymi odsetkami, obliczonymi do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie Umowa rachunku wkładu oszczędnościowego ulega rozwiązaniu, jeżeli w ciągu jednego roku kalendarzowego nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, oprócz dopisywania odsetek i ich wypłat, a stan oszczędności nie przekracza kwoty minimalnej wpłaty, o której mowa w 12 ust Roczny termin obejmuje okres roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniej operacji wpłaty lub wypłaty. 3. Kwota wypłaty likwidacyjnej nie podjęta w wyznaczonym terminie, zostaje przeniesiona na rachunek nie oprocentowany. 12

13 27 1. W przypadku śmierci właściciela książeczki Bank prowadzący rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie dokonuje wypłat z książeczki w następującej kolejności: 1) zwrot kosztów pogrzebu, 2) kwotę równą wpłatom na rachunek, dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat, 3) realizacja dyspozycji właściciela książeczki na wypadek śmierci, 4) wypłaty z tytułu postanowienia sądu o nabyciu spadku. 2. Kwoty wypłat, o których mowa w ust. 1 pkt l i 3 nie wchodzą do spadku po właścicielu książeczki. 3. Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu właściciela książeczki jest dokonywana w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w środowisku zmarłego, na rzecz osoby, która przedłoży: 1) książeczkę, 2) skrócony odpis aktu zgonu właściciela książeczki, 3) oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią kosztów pogrzebu, 4) dokument stwierdzający tożsamość. 4. Bank jest zwolniony od wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu wypłacającego świadczenie lub uposażenie dokonał z książeczki wypłat innym uprawnionym osobom, które to wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości lub części, oraz w terminie 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym ten organ, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty. 5. Bank nie odpowiada za szkody wynikające z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 4. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi organ wypłacający świadczenie lub uposażenie, który wystąpił z wnioskiem Pełnoletni właściciel książeczki, może zadysponować wkładem na wypadek swojej śmierci, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe. 13

14 2. Dyspozycja na wypadek śmierci może być złożona na rzecz wskazanych osób, tj. małżonków, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwu: 1) w określonej kwocie, 2) w określonych częściach ułamkowych. 3. Dyspozycja na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona przez właściciela książeczki w każdym czasie. 4. Kwota wypłaty zgodnej z dyspozycją na wypadek śmierci, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza książeczki. 5. Jeżeli Posiadacz książeczki wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 4, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycja wydaną wcześniej. 6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza książeczki. 7. W przepadku realizacji dyspozycji na wypadek śmierci osoby wskazane w dyspozycji, są uprawnione do podjęcia przypadających na ich rzecz kwot, bez przeprowadzania postępowania spadkowego, po przedłożeniu: 1) książeczki, 2) odpisu skróconego aktu zgonu właściciela książeczki, 3) dokumentu stwierdzającego tożsamość, 4) oświadczenia, że nie otrzymały lub w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji właściciela książeczki na wypadek śmierci, w innym Banku, 5) zaświadczenia urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku od spadków i darowizn lub zwolnieniu od podatku w przypadku gdy kwota przypadająca jednej osobie podlega podatkowi od spadków i darowizn. 8. Środki pieniężne pozostałe po podjęciu zadysponowanych kwot są wypłacane według zasad określonych w W przypadku, gdy właściciel książeczki nie zadysponował środkami pieniężnymi na wypadek śmierci lub zadysponował jego częścią, wypłata środków pieniężnych dokonywana jest na rzecz spadkobierców po przedłożeniu: 1) dokumentu tożsamości 14

15 2) książeczki, 3) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku oraz prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale wkładu na książeczce - jeśli jest co najmniej dwóch spadkobierców, 4) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o uiszczeniu lub zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn. VIII. Inne postanowienia Na prośbę Banku właściciel książeczki obowiązany jest przedłożyć ją do kontroli. 2. Na dowód przyjęcia książeczki składanej do zmiany, dopisania odsetek, sprostowania zapisów lub wykonania innych czynności wymagających pozostawienia książeczki, Bank wystawia poświadczenie odbioru. 3. Wydanie książeczki następuje za zwrotem poświadczenia odbioru i po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość do rąk właściciela książeczki, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. 4. Termin wydania książeczki nie może przekraczać 7 dni roboczych. 31 Na wniosek osoby uprawnionej Bank, będący wystawcą książeczki dokonuje zmiany książeczki zapisanej lub częściowo zniszczonej W sprawie zmian zapisów w książeczce (zmiana nazwiska, adresu, sprostowanie zapisów w książeczce), właściciel książeczki jest obowiązany zwracać się do Banku, przekładając książeczkę i dokumenty uzasadniające dokonanie zmiany. 2. Bank nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku nie powiadomienia przez właściciela książeczki o zmianie nazwiska i adresu zamieszkania oraz innych danych niezbędnych do realizacji wypłat z książeczki (np. numeru dowodu osobistego). 15

16 3. Bank prowadzący rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie wysyła korespondencję na adres wskazany przez właściciela rachunku oszczędnościowego Bank odpowiada za nieterminową lub nieprawidłową realizację dyspozycji właściciela książeczki, do wysokości faktycznie poniesionej przez Posiadacza rachunku z tego tytułu szkody. 2. Bank zobowiązuje się do realizacji dyspozycji właściciela książeczki lub jego pełnomocnika bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych dla Banku od dnia jej otrzymania. 3. Jeżeli realizacja dyspozycji nie nastąpi w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia wpłaty lub dokonania wypłaty, Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania, w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według obowiązującej w tym okresie stopy procentowej właściwej dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w stosunku do kwoty dyspozycji. 34 Środki pieniężne na rachunku oszczędnościowym płatnym na każde żądanie mogą stanowić zabezpieczenie udzielonego w Banku Spółdzielczym w Teresinie kredytu lub pożyczki. Właściciel rachunku składa wówczas do depozytu bankowego książeczkę wraz z pełnomocnictwem dla Banku do pokrycia środkami pieniężnymi nie spłaconego w terminie kredytu lub pożyczek wraz z odsetkami Za czynności związane z obsługą na rachunku oszczędnościowym płatnym na każde żądanie Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe i inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej. 2. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat lub prowizji. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych czynników: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności, 16

17 b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 3. Zmiana stawek prowizji i opłat następuje z dniem wejścia w życie stosownej uchwały Zarządu Banku Bank zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu. 2. O zakresie zmian wprowadzanych w Regulaminie, Bank zawiadamia pisemnie właściciela książeczki po ich wprowadzeniu. 3. Właściciel książeczki w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian może złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian w Banku lub przesłać je drogą korespondencyjną. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian. 4. Złożenie przez Właściciela książeczki oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie umowy książeczki w terminie 30 dni od dnia wpływu tego oświadczenia do Banku. 37 Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego oraz art. 109 Prawa bankowego ma charakter wiążący dla stron. 38 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa Bankowego i Prawa cywilnego. 17

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 50/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez BS rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WISŁA 7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 30.08.2016 Zarządzenie Zarządcy Komisarycznego Nr: 20/K/2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały nr 60/2009. Zarządu KBS w Wejherowie z dnia 13.02.2009 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ POZNANIAK I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ RAFINERIA DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Załącznik nr 3 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI?

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? Po naszej śmierci pełnomocnictwa do naszego konta wygasają Wypłata środków z rachunku bankowego następuje na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Definicje. Gwarancje ustawowe. i wystawienie. książeczki/bonu. Zawarcie umowy

Definicje. Gwarancje ustawowe. i wystawienie. książeczki/bonu. Zawarcie umowy Zawarcie umowy i wystawienie książeczki/bonu Gwarancje ustawowe Definicje Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

12) przedstawiciel ustawowy

12) przedstawiciel ustawowy Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (a vista) w walucie krajowej dla osób fizycznych Rozdział 1. (wg stanu na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Obowiązuje od:15.01.2014 r. Zatwierdzony Uchwałą nr 4/01/14 Zarządu Regionalnej SKOK

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 308/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 października 2016 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN

R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN R E G U L A M I N rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w PLN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały 74/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały 74/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia r. Załącznik Nr 2 do Uchwały 74/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 28.09.2016 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POTWIERDZONYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

8 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

8 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DYSKONTOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Wołczynie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 7/2011 z dnia 12.01.2011 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SUPERLOKATA w ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie...

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie... Spis treści str. 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2 3. Terminy depozytów...... 4 4. Oprocentowanie... 5 5. Udostępnianie odsetek posiadaczom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012 r. Jacek Gębala, Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH Załącznik nr 1 do Uchwały 61/2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 29.12.2006 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r.

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r. . Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH Wyd. IX REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH Obowiązuje od dnia 25.10.2016r. Zatwierdzony Uchwałą Nr 1 z dnia 13.10.2016r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków systematycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1 Regulamin obowiązuje od 09.10.2016 r. REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 101/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8 lutego 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NADARZYNIE REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NADARZYNIE REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA Załącznik nr 2 do uchwały nr 308/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 października 2016 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NADARZYNIE REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ CENTRUM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ CENTRUM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ CENTRUM I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Załącznik nr 3 do uchwały nr 12/04/17 Zarządu z dnia 28.04.2017 r. REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Spis treści: Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA Załącznik nr 2 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym w Teresinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 47/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 29.12.2008 R. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH. Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH. Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Śląsk z siedzibą w Rudzie Śląskiej REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo