BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU"

Transkrypt

1 BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU Małgorzata Nycz, Barbara Smok Wprowadzenie śyjemy w czasach charakteryzujących się bardzo szybkimi przemianami spowodowanymi rozwojem technik informacyjno - komunikacyjnych, w których szczególnego znaczenia nabiera gospodarka oparta na wiedzy. Gospodarkę opartą na wiedzy (GOW) często kojarzy się z technologią informatyczno-komunikacyjną, postępem technicznym i innowacją. Jej najwaŝniejsze cechy to: globalizacja, techniki informatyczne oraz rozwój wiedzy. Zrozumienie technik informatycznych oraz opanowanie ich podstawowych pojęć i umiejętności w wielu krajach jest współcześnie traktowane jako podstawa wykształcenia, na równi z umiejętnością czytania i pisania [Dokt02]. WaŜnym staje się dostosowanie programów edukacyjnych tak, aby obejmowały nowoczesne technologie informatyczne, gdyŝ jest to jeden z wymogów współczesnej cywilizacji informacyjnej, której celem jest wykształcenie człowieka zdolnego do funkcjonowania w niej, posiadającego umiejętność pozyskiwania i gromadzenia informacji i wiedzy oraz wykorzystania ich w podejmowaniu decyzji. Firmy muszą stawić czoła wyzwaniu gwałtownej rozbudowy infrastruktury informatycznej. Większość współczesnych przedsiębiorstw zarządza heterogenicznym środowiskiem informacyjnym. Aby wykorzystać

2 zawarte w nim dane naleŝy je zintegrować wykorzystując np. technologię hurtowni danych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na waŝność nowoczesnych technologii Business Intelligence (BI) do pozyskiwania wiedzy, która moŝe być przydatna przedsiębiorstwom w zarządzaniu na dynamicznie zmieniającym się rynku. Gospodarka oparta na wiedzy a społeczeństwo informacyjne W obecnej gospodarce opartej na wiedzy wiedza jest najcenniejszym zasobem, który decyduje o jej rozwoju. Produkty, których jest ona głównym składnikiem, są najbardziej konkurencyjne na rynkach międzynarodowych. Powoli ograniczeniu ulegają zasoby naturalne oraz niewykwalifikowana siła robocza. Zaczyna rosnąć rola kapitału ludzkiego, który coraz częściej jest poszukiwany na rynku pracy i lepiej opłacany. Istotność GOW polega na szybkim generowaniu innowacyjnych pomysłów związanych z produktami i usługami. Wiedza i innowacja zawsze były istotne w rozwoju gospodarczym. Od kadry zarządzającej wymaga się nowej wiedzy i umiejętności. W gospodarce opartej na wiedzy sama wiedza moŝe stanowić dla przedsiębiorstwa źródło przewagi konkurencyjnej. Nie wystarczy jednak dysponować wiedzą lecz trzeba nią efektywnie zarządzać w taki sposób, aby jej wartość dodana odzwierciedlała się w podejmowanych działaniach i decyzjach. Gospodarka oparta na wiedzy tworzy wiedzę, przyswaja, przekazuje i wykorzystuje. Wiedza staje się siłą napędową gospodarki i społeczeństwa. GOW potrzebuje pracowników, którzy są zdolni i gotowi do uczenia się przez całe Ŝycie.

3 Z GOW związane jest społeczeństwo informacyjne, które jest synonimem nowoczesności, kreatywności, aktywności, wolności oraz dobrobytu ogółu ludzi. Jego istotą jest przede wszystkim informacja i wiedza oraz potrzebne narzędzia (jak np. Internet), które umoŝliwiają dostęp do nich. Społeczeństwo informacyjne jest składową gospodarki informacyjnej (ang. new economy lub information economy), będącej rozwiniętą formą gospodarki rynkowej, w której dominuje zatrudnienie w sektorze informacyjnym oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych [Url02]. Jest wiele definicji społeczeństwa informacyjnego, ale najczęściej pod tym pojęciem rozumie się społeczeństwo wykorzystujące komputery i techniki informatyczne. Większość definicji kładzie się nacisk na znaczenie informacji: Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do uŝytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji"[nowa06]. Próbuje się uchwycić najwaŝniejsze cechy rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego (zw. takŝe społeczeństwem wiedzy, społeczeństwem XXI wieku, społeczeństwem opartym na wiedzy, czy elektronicznym). NaleŜą do nich m.in. informacja i wiedza oraz technologie teleinformatyczne umoŝliwiające rozpowszechnianie informacji przez środki masowego komunikowania (m.in. przez telewizję, Internet, telefonię IP). Gospodarka oparta na wiedzy oraz funkcjonujące w niej społeczeństwo informacyjne [Url03] to zmiana kierunków i trendów w dotychczasowym postrzeganiu gałęzi ekonomicznych, organizacji i jednostki oraz

4 wykorzystanie zaawansowanych technologicznie i instytucjonalnie struktur społecznych i gospodarczych oraz wiedzy i kapitału intelektualnego. Globalne Społeczeństwo Informacyjne stało się jednym z kluczowych elementów strategii Komisji Europejskiej, której celem jest wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki [Url01]. Wejście Polski do struktur UE spowodowało zmiany w obszarze ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w naszym kraju m.in. w zakresie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Miejsce BI wśród systemów informacyjnych zarządzania Wg Horwarda z Gartner Group Business Intelligence jest to zespół koncepcji i metod słuŝących do polepszania procesu podejmowania decyzji poprzez uŝycie opartych na faktach systemów wspierających (factbased support systems). Rys1. Miejsce BI wśród systemów informacyjnych zarządzania Źródło: opracowanie własne BI znajduje się w centrum stosowanych w organizacji rozwiązań informacyjnych, stanowi jakby spoiwo a zarazem rozszerzenie moŝliwo-

5 ści wykorzystania juŝ istniejących rozwiązań informatycznych w organizacji, co moŝna schematycznie przedstawić tak, jak na rys1. Elementem podstawowym rozwiązań BI, integrującym dane pochodzące z róŝnych systemów źródłowych, umoŝliwiającym ich przede wszystkim gromadzenie, jak teŝ przetwarzanie w procesie realizacji Ŝądanych, na przykład analiz wielowymiarowych czy data mining, a następnie wizualizację uzyskanych wyników, jest hurtownia danych (HD). Jednym z największych wyzwaniem dla rozwiązań BI jest osadzenie ich w środowisku portalu korporacyjnego organizacji. Portal, według Słownika Wyrazów Obcych (zob. [Sobo02]) oznacza wielkie monumentalne wejście do budynku, bramę, drzwi. W kontekście nowoczesnych technologii portale korporacyjne oparte o rozwiązania internetowe moŝna interpretować jako wejście otwierające dostęp do zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Portal korporacyjny zdefiniowany jako zintegrowane i zunifikowane środowisko pracy, wymiany informacji, zarządzania wiedzą i realizacji transakcji biznesowych pomiędzy partnerami umoŝliwia: redukcję kosztów działalności przedsiębiorstwa poprzez usprawnienie obiegu informacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz poprzez właściwy kontakt z inwestorami oraz partnerami handlowymi, właściwe wykorzystanie informacji w przedsiębiorstwie - takŝe odpowiednie zarządzanie wiedzą zgromadzoną wewnątrz firmy, organizację pracy grupowej, integrację procesów biznesowych przedsiębiorstwa z procesami partnerów biznesowych na poziomie systemów transakcyjnych [Nycz04]. Jedną z własności portalu korporacyjnego jest dostęp do zasobów informacyjnych oraz aplikacji wykorzystywanych w organizacji poprzez stan-

6 dardowy, niezaleŝny od aplikacji interfejs graficzny. MoŜliwość wykorzystania przeglądarki do prezentacji informacji pochodzących z róŝnych systemów informatycznych funkcjonujących w przedsiębiorstwie, dostęp do zasobów internetu, a takŝe do danych nieustruktualizowanych (dyski sieciowe, treść i, itp.) stwarza moŝliwość budowania przewagi konkurencyjnej. Portal korporacyjny stanowi punkt dostępu do tak zwanych zasobów miękkich organizacji oraz daje moŝliwość ich modyfikacji i uzupełniania nowymi danymi, informacjami i wiedzą [Gołu05] [Ziem06, s.64]. Technologia portali korporacyjnych pozwala na grupowanie informacji i prezentację wybranych obszarów tematycznych dla odpowiednich grup uŝytkowników. MoŜliwy jest takŝe podział na informacje kierowane do pracowników oraz na role pełnione w organizacji. Przykładowe narzędzia BI w środowisku Oracle Przedsiębiorstwa mogą dopasować się do otoczenia zmieniając m.in. swoją strukturę, funkcjonowanie, procesy. Jednym z kierunków tworzenia nowych form organizacyjnych jest pójście w stronę wirtualizacji i globalizacji, co jest moŝliwe dzięki technologii informatycznej. Tutaj moŝe pomóc technologia Business Intelligence oparta o hurtownię danych (HD). HD jest tematycznie zintegrowaną, zmienną w czasie kolekcją danych dla celów wspomagania procesów decyzyjnych [InWG97]. Wśród komponentów Oracle Business Intelligence wyróŝniamy m.in.[orac08]: Do strukturyzacji danych i ich analizowania: OracleBI Warehouse Builder, OracleBI Discoverer, Do publikowania/raportowania: OracleBI Discoverer Portlet Provider, Oracle Reports, OracleBI Discoverer Viewer,

7 Do tworzenia aplikacji: OracleBI Beans zintegrowany z JDeveloperer. Obecnie BI są nieodzownym narzędziem prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji. W epoce informacji i wiedzy narzędzia BI najlepiej zaspokoją potrzeby biznesowe przedsiębiorstw. Na podstawie analizy informacji o danych przechowywanych w HD (centralnych systemach przedsiębiorstwa) moŝna uzyskać wiele szczegółowych informacji biznesowych o kliencie, partnerze, które są niezbędne do podjęcia strategicznych decyzji. Potrzeby współczesnych przedsiębiorstw bardzo często zaspakaja m.in. dostęp do aktualnej informacji, czy wielowymiarowa baza danych. Tego typu problemom w duŝym stopniu mogą sprostać rozwiązania BI. Oracle Warehouse Builder (OWB), który słuŝy do projektowania i pielęgnacji HD pozwala na wykorzystanie danych z HD w narzędziach BI (rys.2). Oracle Discoverer pomaga uŝytkownikowi HD poruszać się po strukturze OLAP. Obiekty HD (kostki, wymiary, tabele) zorientowane są na poszczególne obszary działalności biznesowej, co umoŝliwia szybkie i proste tworzenie raportów. Dodatkowe moŝliwości Discoverera jak np. hierarchie, sortowania, łączenia danych powodują nieograniczoną moŝliwość wykonywania skomplikowanych zadań i tworzenie nowych obszarów biznesowych. Integracja między Discovererem i OWB pozwala na łatwe tworzenie nowych obszarów biznesowych za pomocą kreatora. Wymiary i hierarchie stworzone w OWB są automatycznie widziane przez Discoverer, co poprawia efektywność pracy i pozwala na szybsze dostarczenie danych do analizy. UŜytkownicy Discoverera mogą przeszukiwać dane poprzez kwerendy w OWB lub oglądać obiekty z danymi transformowanymi. Jeśli jakieś dane wydają się wątpliwe - uŝytkownik moŝe szybko przeglądnąć in-

8 formacje źródłowe, czy szczegółowe. MoŜe obejrzeć graficzną reprezentację wszystkich obliczeń i stworzyć własne zapytania. Rys2. Wyjście w OWB do narzędzi BI: Discoverera i BI Beans Źródło: opracowanie własne Oracle BI Discoverer jest narzędziem słuŝącym do wykonywania analiz typu OLAP na wielowymiarowych oraz relacyjnych bazach danych. W przeprowadzaniu analiz najwaŝniejszą rolę odgrywają Administration Edition i Desktop Edition (rys.3). Rys3. Architektura Oracle Discoverer Źródło: [Jank05] Administration Edition umoŝliwia tworzenie warstwy meta danych zw. EUL (End User Layer), która ukrywa złoŝoność schematu bazy danych przed uŝytkownikami. EUL zawiera m.in. meta dane analizowanych informacji (zaimportowanego schematu hurtowni danych), przywileje i

9 prawa do poszczególnych obszarów zainteresowań. Udostępnia obszar, który jest podzielony na tzw. obszary zainteresowań (business areas), które grupują informacje wymagane do realizacji określonych zadań biznesowych. Do podstawowych zadań administratora naleŝy m.in.: tworzenie obszarów zainteresowań, połączeń, elementów wyliczeniowych, nadawanie praw do obszarów zainteresowań. Desktop Edition jest oprogramowaniem przeznaczonym dla uŝytkownika końcowego, korzysta ze struktur zawartych w EUL, pozwala zadawać zapytania do bazy danych, analizować wyniki i formatować raporty. Jest aplikacją przeznaczoną dla środowiska Windows, która słuŝy do analiz danych pochodzących głównie z baz relacyjnych. UmoŜliwia przeglądanie danych w bazach, tworzenie tabel przestawnych, selekcjonowanie danych (zapytania), drąŝenie w górę i drąŝenie w dół, tworzenie raportów i wykresów. Discoverer Desktop jest skonstruowany z myślą o uŝytkownikach biznesowych ułatwiając im tworzenie zapytań ad hoc i raportów bez konieczności rozumienia szczegółów struktury wykorzystywanych baz danych. NiezaleŜnie od funkcji analitycznych udostępnia wiele dodatkowych narzędzi, np. wspomagających pracę grupową czy publikowanie opracowanych analiz. Discoverer jest kompletną aplikacją dla uŝytkownika końcowego i posiada 2 interfejsy: Discoverer Viewer i Discoverer Plus. Discoverer Viewer jest oparty o HTML, umoŝliwia dostęp do systemu raportowego z poziomu przeglądarki, pozwala przesyłać poprzez raporty i wyniki. Jest zaprojektowany dla uŝytkowników, którzy muszą obejrzeć raport i zapisać zmianę jego wyglądu. Natomiast Discoverer Plus jest narzędziem

10 dającym większe moŝliwości zapytań raportowania, analiz oraz publikacji WEB. Oracle BI Discoverer moŝe być narzędziem analizy w przedsiębiorstwie. Aby zalogować się do Discoverera naleŝy podać identyfikator, hasło i nazwę bazy danych. Następnie naleŝy utworzyć obszar EUL (rys.4). Rys4. Zakładanie EUL w Oracle BI Discoverer Administrator Źródło: opracowanie własne Obszarem zainteresowań moŝe być np.: SprzedaŜ, Marketing, Finanse, Kadry, Zaopatrzenie. PoniewaŜ obszar biznesowy był zakładany w HD, a więc wybieramy istniejącego uŝytkownika, który został załoŝony podczas tworzenia obszarów biznesowych w OWB oraz nazwę obszaru biznesowego tam załoŝonego. W naszym przykładzie wybieramy OB1_BS_PR (rys5). Podstawowym obiektem tworzonym w Desktop Edition jest skoroszyt. Skoroszyt składa się z arkuszy (podobnie jak w Excel u).

11 Rys5. Wybór obszaru zainteresowań OB1_BS_PR Źródło: opracowanie własne Desktop Edition wykorzystuje struktury zawarte w EUL, które pozwalają na wykonywanie analiz, z wykorzystaniem arkuszy, skoroszytów, wykresów, grafów oraz raportów. MoŜemy tutaj wykorzystać następujące typy arkuszy: tabela (standardowa struktura analogiczna jak przy wynikach zapytania), tabela ze szczegółami stron (tabela, która dodatkowo pozwala na wykonanie operacji przecięcia w ramach określonych wartości wymiarów), macierz (posiada dwa wymiary X i Y, przecięcia kolumn i wierszy wypełniają informacje, które są wynikiem agregacji określonych wartości), macierz ze szczegółami stron. Następnie przystępujemy do organizowania sposobu uporządkowania wyników. MoŜliwymi tutaj opcjami są: PokaŜ elementy strony spowoduje przełączenie tabeli (lub tabeli przestawnej) w tabelę (tabelę przestawną) ze szczegółami stron, Ukryj powtórzone wiersze jeśli wśród wyników zapytań znajdą się dwa lub więcej identyczne wiersze moŝemy wyświetlić tylko jeden z nich.

12 Rys6. Jeden ze sposobów prezentowania wyników Źródło: [ASAS03] Oracle Discoverer BI umoŝliwia wykorzystanie wykresów do prezentacji danych (rys6). Liczba kombinacji w układzie tabel i macierzy jest ogromna. Discoverer umoŝliwia róŝne typy analiz: analiza statystyczna opiera się na odpowiednim wykorzystaniu reguł lub warunków oraz relacjach między danymi, analiza klasyfikacji grupuje dane wg pewnych podobieństw danych lub na podstawie ustalonych cech wspólnych, analiza odchyleń wykorzystuje wartości procentowe i wyjątki od reguły, aby zdefiniować obszary wymagające usprawnień, serie liczb takie jak dane jak dane o wielkości sprzedaŝy mogą podlegać tego typu analizie, analiza trendu polega na poszukiwaniu trendów i wyprowadzaniu załoŝeń lub prognoz opartych na trendach.

13 Podsumowanie Technologia BI oparta o HD przekształca duŝe ilości danych w informacje, które przetwarza w wiedzę. Wspomaga decydenta dostarczając mu wiedzy do podejmowania decyzji w postaci raportów opartych o dane bieŝące i historyczne związane z działalnością przedsiębiorstwa. Narzędzia analityczne pozwalają na prowadzenie nie tylko standardowego raportowania lecz takŝe na wykonywanie zaawansowanej analizy z wykorzystaniem statystyki, prognozowania, badania trendów, wyszukiwania zaleŝności między danymi. Dla menedŝera waŝne jest pochodzenie danych, ich aktualność, wiarygodność i łatwość dostępu. UŜytkownik powinien mieć dostęp do eksploracji i obróbki danych. Aby sprostać tym wymaganiom, niezbędne jest inwestowanie w narzędzia i środowiska, które pozwalają na zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi w formie interesującej uŝytkownika. Literatura [ASAS03] [Bawo05] [Dokt02] [Gołu05] [InWG97] Armstrong-Smith M., Armstrong-Smith D.: Oracle Discoverer, Helion Gliwice 2003 Bawor T.: Wybór Discoverer 10g czy BI Beans. Mat. XI Konf. PLOUG, Kościelisko 2005 Doktorowicz K.: Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej [w:] Haber L. (red.): Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, Wyd. AGH, Kraków 2002 Gołuchowski J.: Technologie informatytczne w zarządzaniu wiedzą organizacji, Prace Naukowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005 Inmon W.H., Welch J.D., Glasey K.L.: Managing the Data Warehouse, Wiley Comp. Publishing 1997

14 [Jank02] Jankiewicz K.: Wprowadzenie do Oracle Discoverer 9i. Mat. V Seminarium, "Projektowanie i implementowanie magazynów (hurtowni) danych", Warszawa 2002 [KiRo02] Kimball R., Ross M.: The Data warehouse Toolkit. Wiley Computer Publishing, 2002 [Nowa06] Nowak J.: Społeczeństwo informacyjne geneza i definicje. [Nycz04] Nycz M.. (red.): Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004 [Orac06] Oracle Warehouse Builder User s Guide 10g Release 2 (10.2), Oracle 2006 [Orac08] materiały dostępne na stronie firmy Oracle [Sobo02] Sobol E. (red.): Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2002 [Ziem06] Ziemba E.: Portale korporacyjne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, [w:] Kisielnicki J. (red.): Informatyka w globalnym świecie, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2006 [Url0105] [Url0206] [Url0303] ega_2003_czesc_ii.pdf Informacje o autorach Dr inŝ. Małgorzata Nycz Dr Barbara Smok Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji Akademia Ekonomiczna ul. Komandorska 118/ Wrocław Polska Numer telefonu +48/71/

15

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM NA PRZYKŁADZIE KGHM PM S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM NA PRZYKŁADZIE KGHM PM S.A. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 135 Politechniki Wrocławskiej Nr 135 Studia i Materiały K globalizacja, Nr 42 technologie informacyjne, KGHM PM 2012 S.A. Mateusz SAWICKI 1, Maria MACH-KRÓL 2 społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ANALIZA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM Teresa Porębska-Miąc "Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" Eurypides Wprowadzenie Technologie mobilne coraz częściej stają się

Bardziej szczegółowo

Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji

Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji Piotr Ziuziański Członek honorowy Koła Naukowego Scientia Ingenium przy Katedrze Inżynierii Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska e mail: ttraczyk@ia.pw.edu.pl Abstrakt. Od dawna wiadomo, Ŝe XML moŝe świetnie słuŝyć do tworzenia złoŝonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w organizacjach inteligentnych. Rozwiązania informatyczne

Zarządzanie wiedzą w organizacjach inteligentnych. Rozwiązania informatyczne 102 mgr Anna Krawczyk Katedra Metod i Systemów Zarządzania Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolicki Uniwersytet Lubelski Zarządzanie wiedzą w organizacjach inteligentnych.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo