BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU"

Transkrypt

1 BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU Małgorzata Nycz, Barbara Smok Wprowadzenie śyjemy w czasach charakteryzujących się bardzo szybkimi przemianami spowodowanymi rozwojem technik informacyjno - komunikacyjnych, w których szczególnego znaczenia nabiera gospodarka oparta na wiedzy. Gospodarkę opartą na wiedzy (GOW) często kojarzy się z technologią informatyczno-komunikacyjną, postępem technicznym i innowacją. Jej najwaŝniejsze cechy to: globalizacja, techniki informatyczne oraz rozwój wiedzy. Zrozumienie technik informatycznych oraz opanowanie ich podstawowych pojęć i umiejętności w wielu krajach jest współcześnie traktowane jako podstawa wykształcenia, na równi z umiejętnością czytania i pisania [Dokt02]. WaŜnym staje się dostosowanie programów edukacyjnych tak, aby obejmowały nowoczesne technologie informatyczne, gdyŝ jest to jeden z wymogów współczesnej cywilizacji informacyjnej, której celem jest wykształcenie człowieka zdolnego do funkcjonowania w niej, posiadającego umiejętność pozyskiwania i gromadzenia informacji i wiedzy oraz wykorzystania ich w podejmowaniu decyzji. Firmy muszą stawić czoła wyzwaniu gwałtownej rozbudowy infrastruktury informatycznej. Większość współczesnych przedsiębiorstw zarządza heterogenicznym środowiskiem informacyjnym. Aby wykorzystać

2 zawarte w nim dane naleŝy je zintegrować wykorzystując np. technologię hurtowni danych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na waŝność nowoczesnych technologii Business Intelligence (BI) do pozyskiwania wiedzy, która moŝe być przydatna przedsiębiorstwom w zarządzaniu na dynamicznie zmieniającym się rynku. Gospodarka oparta na wiedzy a społeczeństwo informacyjne W obecnej gospodarce opartej na wiedzy wiedza jest najcenniejszym zasobem, który decyduje o jej rozwoju. Produkty, których jest ona głównym składnikiem, są najbardziej konkurencyjne na rynkach międzynarodowych. Powoli ograniczeniu ulegają zasoby naturalne oraz niewykwalifikowana siła robocza. Zaczyna rosnąć rola kapitału ludzkiego, który coraz częściej jest poszukiwany na rynku pracy i lepiej opłacany. Istotność GOW polega na szybkim generowaniu innowacyjnych pomysłów związanych z produktami i usługami. Wiedza i innowacja zawsze były istotne w rozwoju gospodarczym. Od kadry zarządzającej wymaga się nowej wiedzy i umiejętności. W gospodarce opartej na wiedzy sama wiedza moŝe stanowić dla przedsiębiorstwa źródło przewagi konkurencyjnej. Nie wystarczy jednak dysponować wiedzą lecz trzeba nią efektywnie zarządzać w taki sposób, aby jej wartość dodana odzwierciedlała się w podejmowanych działaniach i decyzjach. Gospodarka oparta na wiedzy tworzy wiedzę, przyswaja, przekazuje i wykorzystuje. Wiedza staje się siłą napędową gospodarki i społeczeństwa. GOW potrzebuje pracowników, którzy są zdolni i gotowi do uczenia się przez całe Ŝycie.

3 Z GOW związane jest społeczeństwo informacyjne, które jest synonimem nowoczesności, kreatywności, aktywności, wolności oraz dobrobytu ogółu ludzi. Jego istotą jest przede wszystkim informacja i wiedza oraz potrzebne narzędzia (jak np. Internet), które umoŝliwiają dostęp do nich. Społeczeństwo informacyjne jest składową gospodarki informacyjnej (ang. new economy lub information economy), będącej rozwiniętą formą gospodarki rynkowej, w której dominuje zatrudnienie w sektorze informacyjnym oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych [Url02]. Jest wiele definicji społeczeństwa informacyjnego, ale najczęściej pod tym pojęciem rozumie się społeczeństwo wykorzystujące komputery i techniki informatyczne. Większość definicji kładzie się nacisk na znaczenie informacji: Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do uŝytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji"[nowa06]. Próbuje się uchwycić najwaŝniejsze cechy rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego (zw. takŝe społeczeństwem wiedzy, społeczeństwem XXI wieku, społeczeństwem opartym na wiedzy, czy elektronicznym). NaleŜą do nich m.in. informacja i wiedza oraz technologie teleinformatyczne umoŝliwiające rozpowszechnianie informacji przez środki masowego komunikowania (m.in. przez telewizję, Internet, telefonię IP). Gospodarka oparta na wiedzy oraz funkcjonujące w niej społeczeństwo informacyjne [Url03] to zmiana kierunków i trendów w dotychczasowym postrzeganiu gałęzi ekonomicznych, organizacji i jednostki oraz

4 wykorzystanie zaawansowanych technologicznie i instytucjonalnie struktur społecznych i gospodarczych oraz wiedzy i kapitału intelektualnego. Globalne Społeczeństwo Informacyjne stało się jednym z kluczowych elementów strategii Komisji Europejskiej, której celem jest wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki [Url01]. Wejście Polski do struktur UE spowodowało zmiany w obszarze ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w naszym kraju m.in. w zakresie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Miejsce BI wśród systemów informacyjnych zarządzania Wg Horwarda z Gartner Group Business Intelligence jest to zespół koncepcji i metod słuŝących do polepszania procesu podejmowania decyzji poprzez uŝycie opartych na faktach systemów wspierających (factbased support systems). Rys1. Miejsce BI wśród systemów informacyjnych zarządzania Źródło: opracowanie własne BI znajduje się w centrum stosowanych w organizacji rozwiązań informacyjnych, stanowi jakby spoiwo a zarazem rozszerzenie moŝliwo-

5 ści wykorzystania juŝ istniejących rozwiązań informatycznych w organizacji, co moŝna schematycznie przedstawić tak, jak na rys1. Elementem podstawowym rozwiązań BI, integrującym dane pochodzące z róŝnych systemów źródłowych, umoŝliwiającym ich przede wszystkim gromadzenie, jak teŝ przetwarzanie w procesie realizacji Ŝądanych, na przykład analiz wielowymiarowych czy data mining, a następnie wizualizację uzyskanych wyników, jest hurtownia danych (HD). Jednym z największych wyzwaniem dla rozwiązań BI jest osadzenie ich w środowisku portalu korporacyjnego organizacji. Portal, według Słownika Wyrazów Obcych (zob. [Sobo02]) oznacza wielkie monumentalne wejście do budynku, bramę, drzwi. W kontekście nowoczesnych technologii portale korporacyjne oparte o rozwiązania internetowe moŝna interpretować jako wejście otwierające dostęp do zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Portal korporacyjny zdefiniowany jako zintegrowane i zunifikowane środowisko pracy, wymiany informacji, zarządzania wiedzą i realizacji transakcji biznesowych pomiędzy partnerami umoŝliwia: redukcję kosztów działalności przedsiębiorstwa poprzez usprawnienie obiegu informacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz poprzez właściwy kontakt z inwestorami oraz partnerami handlowymi, właściwe wykorzystanie informacji w przedsiębiorstwie - takŝe odpowiednie zarządzanie wiedzą zgromadzoną wewnątrz firmy, organizację pracy grupowej, integrację procesów biznesowych przedsiębiorstwa z procesami partnerów biznesowych na poziomie systemów transakcyjnych [Nycz04]. Jedną z własności portalu korporacyjnego jest dostęp do zasobów informacyjnych oraz aplikacji wykorzystywanych w organizacji poprzez stan-

6 dardowy, niezaleŝny od aplikacji interfejs graficzny. MoŜliwość wykorzystania przeglądarki do prezentacji informacji pochodzących z róŝnych systemów informatycznych funkcjonujących w przedsiębiorstwie, dostęp do zasobów internetu, a takŝe do danych nieustruktualizowanych (dyski sieciowe, treść i, itp.) stwarza moŝliwość budowania przewagi konkurencyjnej. Portal korporacyjny stanowi punkt dostępu do tak zwanych zasobów miękkich organizacji oraz daje moŝliwość ich modyfikacji i uzupełniania nowymi danymi, informacjami i wiedzą [Gołu05] [Ziem06, s.64]. Technologia portali korporacyjnych pozwala na grupowanie informacji i prezentację wybranych obszarów tematycznych dla odpowiednich grup uŝytkowników. MoŜliwy jest takŝe podział na informacje kierowane do pracowników oraz na role pełnione w organizacji. Przykładowe narzędzia BI w środowisku Oracle Przedsiębiorstwa mogą dopasować się do otoczenia zmieniając m.in. swoją strukturę, funkcjonowanie, procesy. Jednym z kierunków tworzenia nowych form organizacyjnych jest pójście w stronę wirtualizacji i globalizacji, co jest moŝliwe dzięki technologii informatycznej. Tutaj moŝe pomóc technologia Business Intelligence oparta o hurtownię danych (HD). HD jest tematycznie zintegrowaną, zmienną w czasie kolekcją danych dla celów wspomagania procesów decyzyjnych [InWG97]. Wśród komponentów Oracle Business Intelligence wyróŝniamy m.in.[orac08]: Do strukturyzacji danych i ich analizowania: OracleBI Warehouse Builder, OracleBI Discoverer, Do publikowania/raportowania: OracleBI Discoverer Portlet Provider, Oracle Reports, OracleBI Discoverer Viewer,

7 Do tworzenia aplikacji: OracleBI Beans zintegrowany z JDeveloperer. Obecnie BI są nieodzownym narzędziem prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji. W epoce informacji i wiedzy narzędzia BI najlepiej zaspokoją potrzeby biznesowe przedsiębiorstw. Na podstawie analizy informacji o danych przechowywanych w HD (centralnych systemach przedsiębiorstwa) moŝna uzyskać wiele szczegółowych informacji biznesowych o kliencie, partnerze, które są niezbędne do podjęcia strategicznych decyzji. Potrzeby współczesnych przedsiębiorstw bardzo często zaspakaja m.in. dostęp do aktualnej informacji, czy wielowymiarowa baza danych. Tego typu problemom w duŝym stopniu mogą sprostać rozwiązania BI. Oracle Warehouse Builder (OWB), który słuŝy do projektowania i pielęgnacji HD pozwala na wykorzystanie danych z HD w narzędziach BI (rys.2). Oracle Discoverer pomaga uŝytkownikowi HD poruszać się po strukturze OLAP. Obiekty HD (kostki, wymiary, tabele) zorientowane są na poszczególne obszary działalności biznesowej, co umoŝliwia szybkie i proste tworzenie raportów. Dodatkowe moŝliwości Discoverera jak np. hierarchie, sortowania, łączenia danych powodują nieograniczoną moŝliwość wykonywania skomplikowanych zadań i tworzenie nowych obszarów biznesowych. Integracja między Discovererem i OWB pozwala na łatwe tworzenie nowych obszarów biznesowych za pomocą kreatora. Wymiary i hierarchie stworzone w OWB są automatycznie widziane przez Discoverer, co poprawia efektywność pracy i pozwala na szybsze dostarczenie danych do analizy. UŜytkownicy Discoverera mogą przeszukiwać dane poprzez kwerendy w OWB lub oglądać obiekty z danymi transformowanymi. Jeśli jakieś dane wydają się wątpliwe - uŝytkownik moŝe szybko przeglądnąć in-

8 formacje źródłowe, czy szczegółowe. MoŜe obejrzeć graficzną reprezentację wszystkich obliczeń i stworzyć własne zapytania. Rys2. Wyjście w OWB do narzędzi BI: Discoverera i BI Beans Źródło: opracowanie własne Oracle BI Discoverer jest narzędziem słuŝącym do wykonywania analiz typu OLAP na wielowymiarowych oraz relacyjnych bazach danych. W przeprowadzaniu analiz najwaŝniejszą rolę odgrywają Administration Edition i Desktop Edition (rys.3). Rys3. Architektura Oracle Discoverer Źródło: [Jank05] Administration Edition umoŝliwia tworzenie warstwy meta danych zw. EUL (End User Layer), która ukrywa złoŝoność schematu bazy danych przed uŝytkownikami. EUL zawiera m.in. meta dane analizowanych informacji (zaimportowanego schematu hurtowni danych), przywileje i

9 prawa do poszczególnych obszarów zainteresowań. Udostępnia obszar, który jest podzielony na tzw. obszary zainteresowań (business areas), które grupują informacje wymagane do realizacji określonych zadań biznesowych. Do podstawowych zadań administratora naleŝy m.in.: tworzenie obszarów zainteresowań, połączeń, elementów wyliczeniowych, nadawanie praw do obszarów zainteresowań. Desktop Edition jest oprogramowaniem przeznaczonym dla uŝytkownika końcowego, korzysta ze struktur zawartych w EUL, pozwala zadawać zapytania do bazy danych, analizować wyniki i formatować raporty. Jest aplikacją przeznaczoną dla środowiska Windows, która słuŝy do analiz danych pochodzących głównie z baz relacyjnych. UmoŜliwia przeglądanie danych w bazach, tworzenie tabel przestawnych, selekcjonowanie danych (zapytania), drąŝenie w górę i drąŝenie w dół, tworzenie raportów i wykresów. Discoverer Desktop jest skonstruowany z myślą o uŝytkownikach biznesowych ułatwiając im tworzenie zapytań ad hoc i raportów bez konieczności rozumienia szczegółów struktury wykorzystywanych baz danych. NiezaleŜnie od funkcji analitycznych udostępnia wiele dodatkowych narzędzi, np. wspomagających pracę grupową czy publikowanie opracowanych analiz. Discoverer jest kompletną aplikacją dla uŝytkownika końcowego i posiada 2 interfejsy: Discoverer Viewer i Discoverer Plus. Discoverer Viewer jest oparty o HTML, umoŝliwia dostęp do systemu raportowego z poziomu przeglądarki, pozwala przesyłać poprzez raporty i wyniki. Jest zaprojektowany dla uŝytkowników, którzy muszą obejrzeć raport i zapisać zmianę jego wyglądu. Natomiast Discoverer Plus jest narzędziem

10 dającym większe moŝliwości zapytań raportowania, analiz oraz publikacji WEB. Oracle BI Discoverer moŝe być narzędziem analizy w przedsiębiorstwie. Aby zalogować się do Discoverera naleŝy podać identyfikator, hasło i nazwę bazy danych. Następnie naleŝy utworzyć obszar EUL (rys.4). Rys4. Zakładanie EUL w Oracle BI Discoverer Administrator Źródło: opracowanie własne Obszarem zainteresowań moŝe być np.: SprzedaŜ, Marketing, Finanse, Kadry, Zaopatrzenie. PoniewaŜ obszar biznesowy był zakładany w HD, a więc wybieramy istniejącego uŝytkownika, który został załoŝony podczas tworzenia obszarów biznesowych w OWB oraz nazwę obszaru biznesowego tam załoŝonego. W naszym przykładzie wybieramy OB1_BS_PR (rys5). Podstawowym obiektem tworzonym w Desktop Edition jest skoroszyt. Skoroszyt składa się z arkuszy (podobnie jak w Excel u).

11 Rys5. Wybór obszaru zainteresowań OB1_BS_PR Źródło: opracowanie własne Desktop Edition wykorzystuje struktury zawarte w EUL, które pozwalają na wykonywanie analiz, z wykorzystaniem arkuszy, skoroszytów, wykresów, grafów oraz raportów. MoŜemy tutaj wykorzystać następujące typy arkuszy: tabela (standardowa struktura analogiczna jak przy wynikach zapytania), tabela ze szczegółami stron (tabela, która dodatkowo pozwala na wykonanie operacji przecięcia w ramach określonych wartości wymiarów), macierz (posiada dwa wymiary X i Y, przecięcia kolumn i wierszy wypełniają informacje, które są wynikiem agregacji określonych wartości), macierz ze szczegółami stron. Następnie przystępujemy do organizowania sposobu uporządkowania wyników. MoŜliwymi tutaj opcjami są: PokaŜ elementy strony spowoduje przełączenie tabeli (lub tabeli przestawnej) w tabelę (tabelę przestawną) ze szczegółami stron, Ukryj powtórzone wiersze jeśli wśród wyników zapytań znajdą się dwa lub więcej identyczne wiersze moŝemy wyświetlić tylko jeden z nich.

12 Rys6. Jeden ze sposobów prezentowania wyników Źródło: [ASAS03] Oracle Discoverer BI umoŝliwia wykorzystanie wykresów do prezentacji danych (rys6). Liczba kombinacji w układzie tabel i macierzy jest ogromna. Discoverer umoŝliwia róŝne typy analiz: analiza statystyczna opiera się na odpowiednim wykorzystaniu reguł lub warunków oraz relacjach między danymi, analiza klasyfikacji grupuje dane wg pewnych podobieństw danych lub na podstawie ustalonych cech wspólnych, analiza odchyleń wykorzystuje wartości procentowe i wyjątki od reguły, aby zdefiniować obszary wymagające usprawnień, serie liczb takie jak dane jak dane o wielkości sprzedaŝy mogą podlegać tego typu analizie, analiza trendu polega na poszukiwaniu trendów i wyprowadzaniu załoŝeń lub prognoz opartych na trendach.

13 Podsumowanie Technologia BI oparta o HD przekształca duŝe ilości danych w informacje, które przetwarza w wiedzę. Wspomaga decydenta dostarczając mu wiedzy do podejmowania decyzji w postaci raportów opartych o dane bieŝące i historyczne związane z działalnością przedsiębiorstwa. Narzędzia analityczne pozwalają na prowadzenie nie tylko standardowego raportowania lecz takŝe na wykonywanie zaawansowanej analizy z wykorzystaniem statystyki, prognozowania, badania trendów, wyszukiwania zaleŝności między danymi. Dla menedŝera waŝne jest pochodzenie danych, ich aktualność, wiarygodność i łatwość dostępu. UŜytkownik powinien mieć dostęp do eksploracji i obróbki danych. Aby sprostać tym wymaganiom, niezbędne jest inwestowanie w narzędzia i środowiska, które pozwalają na zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi w formie interesującej uŝytkownika. Literatura [ASAS03] [Bawo05] [Dokt02] [Gołu05] [InWG97] Armstrong-Smith M., Armstrong-Smith D.: Oracle Discoverer, Helion Gliwice 2003 Bawor T.: Wybór Discoverer 10g czy BI Beans. Mat. XI Konf. PLOUG, Kościelisko 2005 Doktorowicz K.: Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej [w:] Haber L. (red.): Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, Wyd. AGH, Kraków 2002 Gołuchowski J.: Technologie informatytczne w zarządzaniu wiedzą organizacji, Prace Naukowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005 Inmon W.H., Welch J.D., Glasey K.L.: Managing the Data Warehouse, Wiley Comp. Publishing 1997

14 [Jank02] Jankiewicz K.: Wprowadzenie do Oracle Discoverer 9i. Mat. V Seminarium, "Projektowanie i implementowanie magazynów (hurtowni) danych", Warszawa 2002 [KiRo02] Kimball R., Ross M.: The Data warehouse Toolkit. Wiley Computer Publishing, 2002 [Nowa06] Nowak J.: Społeczeństwo informacyjne geneza i definicje. [Nycz04] Nycz M.. (red.): Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004 [Orac06] Oracle Warehouse Builder User s Guide 10g Release 2 (10.2), Oracle 2006 [Orac08] materiały dostępne na stronie firmy Oracle [Sobo02] Sobol E. (red.): Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2002 [Ziem06] Ziemba E.: Portale korporacyjne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, [w:] Kisielnicki J. (red.): Informatyka w globalnym świecie, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2006 [Url0105] [Url0206] [Url0303] ega_2003_czesc_ii.pdf Informacje o autorach Dr inŝ. Małgorzata Nycz Dr Barbara Smok Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji Akademia Ekonomiczna ul. Komandorska 118/ Wrocław Polska Numer telefonu +48/71/

15

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

JAK HURTOWNIA DANYCH MOśE WSPOMAGAĆ MENEDśERA W PRACY?

JAK HURTOWNIA DANYCH MOśE WSPOMAGAĆ MENEDśERA W PRACY? JAK HURTOWNIA DANYCH MOśE WSPOMAGAĆ MENEDśERA W PRACY? Małgorzata Nycz, Barbara Smok Wprowadzenie Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa w dzisiejszych warunkach jest posiadanie zasobów informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Wybór Discoverer 10g czy BI Beans

Wybór Discoverer 10g czy BI Beans XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Wybór Discoverer 10g czy BI Beans Tomasz Bawor Matrix.pl S.A. e mail: tomasz.bawor@matrix.pl Streszczenie W przypadku kiedy stajemy przed wyborem narzędzia

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Oracle Discoverer 9.0.4 Oracle Developer Suite 10g

Oracle Discoverer 9.0.4 Oracle Developer Suite 10g Oracle Discoverer 9.0.4 Oracle Developer Suite 10g 1 Plan 2 Architektura Oracle Discoverer Komponenty EUL (ang. End User Layer) Obszary zainteresowań (ang. business areas) Rola administratora Składowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDROśEŃ HURTOWNI DANYCH W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH

UWARUNKOWANIA WDROśEŃ HURTOWNI DANYCH W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH UWARUNKOWANIA WDROśEŃ HURTOWNI DANYCH W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH Jacek Maślankowski Wprowadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliŝenie wiedzy na temat wdroŝeń systemów hurtowni danych w polskich

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Hurtownia danych 1. Wielowymiarowa hurtownia danych oparta o model konstelacji faktów. 2. Brak ograniczenia na liczbę

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykładów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykład adów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych o hurtownie danych

Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych o hurtownie danych Dr Jerzy ROSZKOWSKI Management Systems Consulting Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych o hurtownie danych TIAPiSZ 09 Definiowanie wymagań Główny problem: Jak definiować

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie Agenda Wstęp Charakterystyka Business Intelligence Architektura systemu Prezentacja funkcjonalności Podsumowanie Business Intelligence BI to zaawansowane technologicznie narzędzie informatyczne służą ce

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR)

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) *Def2000/WPR Cel prezentacji Celem pokazu jest przedstawienie podstawowej charakterystyki aplikacji WPR (Wewnętrzny Pomiar ryzyka) oraz zasad jej obsługi przez UŜytkowników.

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Materiały źródłowe do wykładu: [1] Jerzy Surma, Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 [2] Arkadiusz Januszewski,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel według przewidywań internetowego magazynu ZDNET News z 8 lutego 2001 roku eksploracja danych (ang. data mining ) będzie jednym z najbardziej rewolucyjnych osiągnięć następnej dekady. Rzeczywiście MIT Technology

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Business Intelligence

Wstęp do Business Intelligence Wstęp do Business Intelligence Co to jest Buisness Intelligence Business Intelligence (analityka biznesowa) - proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr5 w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2004/2005

Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr5 w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2004/2005 Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr5 w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2004/2005 Kurs z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

OdświeŜanie hurtownie danych - wykład IV. Zagadnienia do omówienia. Wprowadzenie

OdświeŜanie hurtownie danych - wykład IV. Zagadnienia do omówienia. Wprowadzenie OdświeŜanie hurtownie danych - wykład IV Paweł Skrobanek, C-3 pok. 323 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2006/2007 Zagadnienia do omówienia 1. Wprowadzenie 2. Klasyfikacja źródeł danych 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja magisterska Bazy danych

Specjalizacja magisterska Bazy danych Specjalizacja magisterska Bazy danych Strona Katedry http://bd.pjwstk.edu.pl/katedra/ Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bd.pjwstk.edu.pl/bazydanych.pdf Wymagania wstępne Znajomość podstaw języka

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Security Master Class

Security Master Class Security Master Class Platforma kompleksowej analizy zdarzeń Linux Polska SIEM Radosław Żak-Brodalko Senior Solutions Architect Linux Polska sp. z o.o. Podstawowe problemy Jak pokryć lukę między technicznym

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Analiza internetowa czyli Internet jako hurtownia danych

Analiza internetowa czyli Internet jako hurtownia danych Analiza internetowa czyli Internet jako hurtownia danych Agenda 1. Hurtownie danych, eksploracja danych i OLAP 3. Internet 5. Analiza Internetowa 7. Google Analytics 9. Podsumowanie Hurtownie danych (definicja)

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych.

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori jest programem umożliwiającym analizowanie danych gromadzonych w systemach wspomagających zarządzanie. Można go zintegrować z większością

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Bazy danych Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Wszechnica Poranna Trzy tematy: 1. Bazy danych - jak je ugryźć? 2. Język SQL podstawy zapytań. 3. Mechanizmy wewnętrzne baz danych czyli co

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo