SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów Temat: Wykonanie prac budowlanych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych we Wrocławiu ul. Trzemeska 2 - wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej - wydzielenie p. poż klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi - montażu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Obiekt: Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu ul. Trzemeska 2 Zamawiający: Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu ul. Trzemeska 2 Autor opracowania: Sławomir Laskowski Projektant: mgr inż. Tadeusz Luciński Sprawdził: Ryszard Litwin Wrocław, listopad 2011r

2 2 SPIS TREŚCI str. 1 Wstęp Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej Część ogólna Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego Wykonanie oddymiania Zakres ochrony Opis systemu oddymiania Budowa systemu oddymiania i przewietrzania Powierzchnie klap dymowych Zasilanie systemu Okablowanie systemu Zalecenia dla Wykonawcy Zalecenia dla Inwestora Montaż stolarki budowlanej Informacje ogólne Uwarunkowania Stolarka budowlana Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego Temat i zakres opracowania Podstawa opracowania Obecna instalacja oświetleniowa Instalacja oświetlenia awaryjnego Ochrona przepięciowa i przeciwporażeniowa Uwagi ogólne Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Informacje o terenie budowy Informacje ogólne Oznakowanie terenu budowy Organizacja placu budowy Ochrona środowiska Warunki bezpieczeństwa pracy Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Warunki dotyczące organizacji ruchu Ogrodzenia Zabezpieczenie chodników i jezdni Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót Materiały. 21

3 3 3.1 Właściwości stosowanych materiałów Wariantowe stosowanie materiałów Przechowywanie i składowanie materiałów Zagospodarowanie i utylizacja materiałów zdemontowanych i odpadów Sprzęt Transport Kontrola jakości robót i zastosowanych materiałów Zasady kontroli jakości robót Atesty jakości materiałów i urządzeń Kontrola jakości robót budowlanych Kontrola jakości montażu stolarki budowlanej Kontrola jakości instalacji elektrycznych Dokumenty budowy Książka obmiarów Dokumenty laboratoryjne Pozostałe dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy Obmiar robót Odbiór robót Rodzaje odbiorów robót Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór końcowy robót Odbiór ostateczny Dokumenty do odbioru końcowego robót Skład komisji wyznaczonej do odbioru robót Wykaz czynności, które należy wykonać podczas odbioru Podstawa płatności Dokumenty odniesienia. 30

4 4 1 Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami w Budynku Państwowej Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu ul. Trzemeska 2 w zakresie: - wykonania systemu oddymiania klatki schodowej, - wydzielenie p.poż klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi, - montażu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w Projekcie Wykonawczym dotyczących wykonania systemu oddymiania klatki schodowej, wydzielenie p.poż klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi, montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiekcie Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Specyfikacja jest wzorcowym zbiorem przepisów i wymagań dla poszczególnych rodzajów robót, oraz określa właściwe metody i procedury realizacji robót. 1.3 Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej - Umowa nr z dnia Projekt Wykonawczy., - Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, - Wizja lokalna, pomiary i odkrywki, - Uzgodnienia z Zamawiającym.

5 5 2 Część ogólna 2.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego Prace budowlane w Budynku Państwowej Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu ul. Trzemeska 2. Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót: - wykonaniu systemu oddymiania klatki schodowej, - wydzieleniu p.poż klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi, - montażu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 2.2 Wykonanie oddymiania Zakres opracowania obejmuje: zaprojektowanie konfiguracji centrali systemu oddymiania, dobór siłowników, przycisków przewietrzania i przycisków oddymiania, zaprojektowanie tras kablowych, dobór klapy oddymiania, zaprojektowanie otworu w stropie klatki, dobór czujnika pogodowego wiatru i deszczu, dobór czujników wykrywania zadymienia, dobór trzymaczy elektromagnetycznych drzwi Zakres ochrony Projektowany system jest instalacją grawitacyjną do odprowadzania dymu i ciepła Obejmuje ochroną klatkę schodową. Funkcje projektowanego systemu: utrzymanie klatki schodowej wolnej od dymu lub w stanie niewielkiego zadymiania poprzez odprowadzenie dymu i ciepła w celu umożliwienia bezpiecznej ewakuacji, ułatwienie działań ratowniczych, ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem, zmniejszenie pośrednich strat pożarowych spowodowanych dymem i gorącymi gazami pożarowymi. Dodatkową funkcją projektowanego systemu jest możliwość przewietrzania klatki schodowej.

6 Opis systemu oddymiania Do oddymiania klatki schodowej zaprojektowano system firmy D+H Mechatronik Dingfelder. System realizuje następując funkcje: oddymianie klatki schodowej po zadziałaniu automatycznej czujki dymu dołączonej do sytemu oddymiania (działanie o najwyższym priorytecie), oddymianie klatki schodowej po wciśnięciu przycisków oddymiania (działanie o najwyższym priorytecie), przewietrzanie klatki schodowej po sygnale inicjującym z przycisku przewietrzania znajdującego na portierni (działanie o najniższym priorytecie), zamknięcie drzwi przeciwpożarowych. Na każdym poziomie klatki schodowej zaprojektowano przycisk oddymiania z funkcją OTWIERANIE (start oddymiania) i ZAMYKANIE (kasowanie oddymiania) oraz funkcją dodatkową - sygnalizacja USZKODZENIA systemu oddymiania, przycisk posiada również sygnalizację akustyczną aktywującą się w stanie alarmu. Przycisk ten służy do sygnalizacji stanu systemu dozór, alarm, awaria. Na poziomie parteru w portierni zaprojektowano przycisk przewietrzania sterujący sekcją centrali oddymiania- przewietrzanie klatki schodowej. Do centrali podłączono czujnik pogodowy zamontowany na dachu, który wykrywa deszcz oraz wiatr. W przypadku opadów deszczu, śniegu lub wiatru centrala oddymiania automatycznie zamknie uchylone klapy do celów przewietrzania. Wykrycie deszczu lub wiatru nie powoduje zamknięcie klap, jeżeli zostały one otwarte w celu oddymiania Budowa systemu oddymiania i przewietrzania W skład systemu wchodzą: 1. Kompaktowa centrala oddymiania typ RZN 4408-K 1 kpl. 2. Standardowy zestaw akumulatorów 12V / 3,2 Ah do centrali 2 szt. 3. Napęd zębatkowy ZA 155/1000 BSY + HS SET 2 szt. 4. Konsola mocująca 2 szt. 5. Czujnik pogodowy, czujnik wiatru-deszczu typ WRG-82 1 szt. 6. Natynkowy przycisk przewietrzania typ LT 43U-SD,

7 7 zamontowany na parterze klatki schodowej w portierni 1 szt. 7. Klapa oddymiania dachowa typu TPC 120 x kpl. 8. Natynkowy przycisk oddymiania z sygnalizacją awarii RT 42-ST 6 szt. 9. Czujka dymu (optyczna) typu DOR 40 6 szt. 10. Trzymacze elektromagnetyczne GT50 7 szt. 11. Natynkowy przycisk zamknięcia drzwi 1 szt. Sterowanie oddymianiem Uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej odbywa się automatycznie po zadziałaniu konwencjonalnych czujek dymu i przycisków oddymiania. Przycisk oddymiania służy do: 1. uruchomienia klap oddymiania, 2. sygnalizacji awarii, 3. sygnalizacji uruchomienia oddymiania, 4. umożliwienia kasowania oddymiania. Sposób montażu klap oddymiających Klapę dymową należy osadzić na dachu we wskazanym na rysunkach miejscu zgodnie z aprobatą techniczną producenta. Przed montażem klapy należy wykonać otwór w stropie klatki schodowej zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Wykonać uszczelnienie oraz obróbkę dekarską zgodnie z Aprobatą Techniczną. 1. USTAWIENIE RUSZTUWAŃ NA KLATCE SCHODOWEJ 2. ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z WARSTW PAPY NA LEPIKU 3. OSTROŻNE ZDJĘCIE ŻELBETOWYCH PŁYT DACHOWYCH szt 3 LUB 4 GRUBOŚCI 5cm O WYMIARACH 270 x 60 cm (NA POWIERZCHNI 2,7x2,0m) 4. ZDJĘCIE OCIEPLENIA STROPU NAD SCHODAMI 5. ROZEBRANIE (ROZKUCIE) PŁYTY STROPOWEJ GRUB. 24cm ŻELBETOWEJ, KANAŁOWEJ, SZEROKOŚCI 120cm 6. WYMUROWANIE ŚCIAN ZAMYKAJĄCYCH POWSTAŁY OTWÓR WRAZ Z OCIEPLENIEM WEŁNĄ MINERE ALNĄ OD STRONY PUSTKI STROPODACHU Z OSŁONIĘCIEM PŁYTĄ G-K 7. DO ŚCIANEK BOCZNYCH, NA KTÓRYCH LEŻAŁY PŁYTY DACHOWE, DOŁOŻYĆ PŁYTY G-K DO WYRÓWNA NIA ZE ŚCIANAMI KLATKI SCHODOWEJ 8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: TYNKI I MALOWANIE 9. RAMĘ KLAPY MOCOWAĆ DO PŁYT DACHOWYCH KOŁKAMI ROZPOROWYM KLAPĘ NALEŻY DOCIEPLIC WEŁNĄ MINERALNĄ I WYKONAĆ OPIERZENIE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

8 8 Sterowanie przewietrzaniem Dla celów przewietrzania klatki schodowej zaprojektowano przycisk przewietrzania. Przycisk zlokalizowano na parterze w portierni, umożliwia on otwarcie/zamknięcie klapy oddymiającej w trybie przewietrzanie" Powierzchnie klap dymowych Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej na klatce schodowej w budynku niskim i średniowysokim jest określona zależnością: Acz > F x 5 % Agmin> lm 2 Określenie powierzchni geometrycznej klapy dymowej Agmin = Acz / Cv Symbole: Agmin - minimalna powierzchnia geometryczna klap dymowych Acz - powierzchnia czynna klap dymowych F - powierzchnia rzutu poziomego podłogi klatki schodowej Cv =0,75 - aerodynamiczny współczynnik przepływu klapy dymowej Firmy REWA z owiewkami. Obliczenia powierzchni klap F = 39,5 m 2 Acz = 1,97 m 2 Agmin = 2,64 m 2 Należy przyjąć, że powierzchnia światła klapy dymowej po otwarciu wynosi minimum 2,64m 2. Można to osiągnąć stosując klapę o następujących wymiarach 120cm x 220cm. Ag = 1,2 m x 2,2 m = 2.64 m 2 Powierzchnia czynna w/w klapy wynosi 1.98 m 2 (AgxCv) Wniosek: projektowane Acz 1.98 m 2 >wymagane Acz 1.97 m 2 Dla pełnego otwarcia kalpy należy zastosować dwa siłowniki o wysięgu 1m. Projektowana klapa z dobranym siłownikiem spełniają wymagania odnośnie czynnej powierzchni klap dymowych na klatkach schodowych w budynkach niskich i średniowysokich.

9 Zasilanie systemu Zasilanie centrali systemu oddymiania napięciem 230VAC/50Hz doprowadzić przewodem HDGs 3x1,5mm 2 (L, N, PE) z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni elektrycznej. Centralę należy zasilić z rozdzielnicy usytuowanej na IV kondygnacji na korytarzu. Do tego pola nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorników energii elektrycznej. Obwód zasilania powinien być zabezpieczony odpowiednio dobranym i oznaczonym bezpiecznikiem S301B6. Jednocześnie ilość zabezpieczeń między centralką, a przyłączem nie może przekroczyć dwóch. Obwód wyznaczony do zasilania centrali oddymiania powinien być oznaczony etykietą i kolorem czerwonym. Po wykonaniu obwodu zasilania należy Wykonać niezbędne pomiary. Centrala oddymiania posiada rezerwowe zasilanie systemu w postaci baterii akumulatorów o pojemności wystarczającej do zapewnienia pracy systemu przez 72 godz. Akumulatory dobrano na podstawie zaleceń producenta (typ 1: 2x 12V / 3,2 Ah) Okablowanie systemu Linie zasilające siłownik klapy oddymiania należy wykonać przewodem HDGS 3x1.5 mm 2. Podłączenie przycisku oddymiania należy wykonać przewodem YnTKSY 3x2x0,8mm Podłączenie przycisku przewietrzania należy wykonać przewodem YnTKSY 3x2x0,8mm. Podłączenie czujnika pogodowego (wiatru i deszczu) należy wykonać przewodem YnTKSY 3x2x0,8mm Zalecenia dla Wykonawcy Przed przystąpieniem do robót należy: 1. Zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić projektantowi. 2. Zapoznać się z dokumentacją istniejących w obiekcie instalacji elektrycznych, wodnych, wentylacyjnych, oświetleniowych i innych w celu uniknięcia uszkodzeń i kolizji z tymi instalacjami oraz prawidłowego wykonania instalacji sygnalizacyjnej. 3. Wykonawcę realizującego budowę niniejszego systemu, obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które w projekcie nie mogły być omówione.

10 10 4. Instalację wykonać wg dostarczonych z urządzeniami DTR oraz zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi. 5. Wszystkie odstępstwa należy uzgadniać z osobą pełniącą nadzór. 6. Zapewnić zgodność instalacji z wymogami prawa, przepisów budowlanych, przepisów pożarowych. 7. Wszystkie przejścia instalacyjne przez granice stref pożarowych wypełnić masą ogniochronną, np.cp601s, CP606 lub CP611A i odpowiednio oznaczyć. 8. Po wykonaniu instalacji, należy poddać system testom prawidłowego działania, przeprowadzić: próby działania przycisku oddymiania, próby działania przycisku przewietrzania, próby działania czujnika pogodowego Zalecenia dla Inwestora Obowiązkiem Inwestora, Użytkownika oraz firmy wykonującej instalację jest zapewnienie poprawnego działania instalacji alarmowej poprzez: przeszkolenie personelu obsługującego system, eksploatację zgodnie z przeznaczeniem systemu, systematyczną konserwację urządzeń, szybką naprawę i usuwanie usterek powstałych w trakcie eksploatacji systemu. Wykonanie i konserwację zaprojektowanego systemu należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Wykonawca powinien być przeszkolony i akceptowany przez producenta lub dystrybutora systemu. Podczas prowadzenia prac wykonawczych systemu należy zapewnić: nadzór autorski, nadzór inwestorski (wskazany jest Inspektor posiadający wiedzę w zakresie ochrony p.poż.). Wykonawca systemu powinien złożyć Deklarację Zgodności Instalacji. Odbiór instalacji powinien odbywać się po wykonaniu całego systemu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. W odbiorze powinien uczestniczyć Wykonawca, Projektant. Odbiór instalacji powinien być połączony z przekazaniem instalacji do eksploatacji.

11 11 W odbiorze powinien brać udział konserwator systemu, który sprawować będzie nadzór nad eksploatacją instalacji. Wykonawca systemu wraz z Inwestorem zapewni przeszkolenie personelu obsługującego system. W trakcie odbioru systemu, celowe jest przeegzaminowanie osób odpowiedzialnych za bieżącą obsługę, dlatego też przeszkolenia obsługi należy dokonać przed dniem odbioru instalacji. Należy zawrzeć umowę określającą zasady konserwacji, w tym czas usuwania usterek i czasookres konserwowania systemu. Niezależnie od nadzoru serwisowego należy wyznaczyć pracownika Działu Technicznego Inwestora do codziennego kontrolowania sprawności systemu oraz nadzorowania z ramienia Użytkownika konserwacji dokonywanej przez firmę serwisową. 2.3 Montaż stolarki budowlanej Informacje ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej i poleceniami Inżyniera. Polecenia Inżyniera będą wykonywane przez Wykonawcę nie później, niż w czasie wyznaczonym przez Inżyniera, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Zgodnie z art.36a Ustawy z dnia 07.lipca 1994r Prawo Budowlane dopuszcza się wystąpienie tolerancji wykonania prac budowlanych i zabudowy wyrobów w granicach do 5%, bez konieczności konsultacji z Projektantem Uwarunkowania Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki budowlanej p.poż., należy potwierdzić u Zamawiającego jej kolorystykę według RAL. Montaż stolarki budowlanej należy przeprowadzić zgodnie z aprobatami technicznymi producenta zastosowanej stolarki, zapewniając pożądaną odporność ogniową instalowanych przegród. Dokładne miejsca montażu, rodzaj drzwi i okien (rodzaj materiału, ilość i podział skrzydeł, rodzaj otwierania itp.), przedstawiono w części rysunkowej projektu. W części lokalizacji konieczny jest demontaż istniejącej stolarki budowlanej.

12 12 Wymiary drzwi winny być dopasowane do istniejących otworów drzwiowych w taki sposób, aby maksymalna szerokość zastosowanej pianki montażowej nie była większa od dopuszczonej w aprobacie technicznej. Po ostatecznym zamontowaniu drzwi, należy wykonać ich obróbkę, uzupełnić ewentualne ubytki tynku i powłoki lakierniczej na ścianach, na suficie i podłodze. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe oznaczone na rysunkach powinny być wyposażone w atestowany samozamykacz do drzwi przeciwpożarowych (np. GEZE 2000). Samozamykacze powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta i zapewniać właściwe domykanie drzwi. Drzwi przeciwpożarowe należy oznakować z dwóch stron odpowiednimi nalepkami informacyjnymi. Odboje ograniczające kąt otwarcia drzwi należy zamontować w sposób zabezpieczający ściany i samozamykacze przed przypadkowym bądź zamierzonym uszkodzeniem oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta zastosowanego rozwiązania Stolarka budowlana Należy zastosować następujące rodzaje stolarki budowlanej: - drzwi i ścianki aluminiowe jedno- lub dwu skrzydłowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30/EI60, wewnętrzne, rozwierane, przeszklone. Konstrukcja jednoramowa, zlicowana. Ościeżnice, skrzydła, szprosy i progi drzwi oraz ramiaki, słupki i poprzeczki segmentów ścian wykonane z kształtowników. Powierzchnie profili aluminiowych zabezpieczone przed korozją powłokami lakierowymi proszkowymi lub tlenkowymi powłokami anodowymi. Drzwi wyposażone w atestowany samozamykacz do drzwi przeciwpożarowych (np. GEZE 2000) - (przykładowa realizacja drzwi i ścianki przeciwpożarowe firmy WRO-BUD). - okno p.poż. w portierni EI 30 konstrukcja aluminiowo-szklana. Powierzchnie profili aluminiowych zabezpieczone przed korozją powłokami lakierowymi proszkowymi lub tlenkowymi powłokami anodowymi. (np. konstrukcja firmy WRO-BUD) w oknie portierni należy zdemontować parapet wykonany z desek drewnianych i w to miejsce zamontować parapet wykonany z płyty paździerzowej laminowanej odpornej na temperaturę (tzw. blat kuchenny) - atestowane samozamykacze do drzwi przeciwpożarowych (np. GEZE 2000),

13 13 - odboje do drzwi przeciwpożarowych konstrukcja odboju powinna zapewnić zabezpieczenie przed wyrwaniem drzwi przeciwpożarowych z zawiasów ( np. GEZE lub inne). Po dokonaniu wizji lokalnej i konsultacji z przedstawicielami szkoły przyjęto że drzwi oznaczone na rys. jako D1, D3, D4, D5, D6, D7, D9 w normalnych warunkach mają pozostawać w pozycji otwartej. Podyktowane to jest tym że drzwi p.poż są relatywnie ciężkie a w szkole przebywają dzieci i miałyby trudności z ich otwieraniem. Zastosowano rozwiązanie tego problemu poprzez zamontowanie w ww. drzwiach trzymaczy elektromagnetycznych z funkcją przytrzymania ich w stanie otwartym. Trzymacze wyposażone są w przycisk zamknięcia umożliwiający ręczne zamknięcie poszczególnych drzwi oraz jeden przycisk w pomieszczeniu portierni który zamknie w razie zagrożenia wszystkie drzwi ponadto w razie zadziałania system oddymiania drzwi zostaną zamknięte automatycznie. - drzwi oznaczone na rysunkach jako D3, D5, D6 i D8 wyposażone zostaną w trzymacze elektromagnetyczne typu G Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego Temat i zakres opracowania Tematem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego w Budynku Państwowej Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu ul. Trzemeska Podstawa opracowania oględziny instalacji istniejącej katalogi osprzętu i urządzeń elektrycznych aktualne normy PN - IEC 60364, PN-84/E Prawo budowlane Obecna instalacja oświetleniowa Instalacja oświetleniowa obecnie funkcjonująca na budynku jest sprawna i nadaje się do dalszego użytkowania, zbudowana jest z wykorzystaniem lamp żarowych co uniemożliwia jej rozbudowę. Na klatce schodowej zastosowane są również lampy żarowe co uniemożliwia

14 14 zastosowania modułów awaryjnych. Całość instalacji wykonana jest przewodami YDyt 2x1,5mm2, co uniemożliwia podłączenie inwerterów. Nad drzwiami z korytarzy na klatkę schodową brak lamp ewakuacyjnych Instalacja oświetlenia awaryjnego Zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. Brak możliwości rozbudowy istniejącego oświetlenia powoduje konieczność poprowadzenia nowych obwód dla zasilania lamp Awaryjnych. Ze względu na nierówności ścian zaprojektowano instalację w rurkach instalacyjnych. Wszystkie siedem obwodów (piwnica, piętra 0-4, klatka schodowa) należy podłączyć do piętrowych tablic rozdzielczych znajdujących się na poszczególnych piętrach. Obwód klatki schodowej wpiąć do rozdzielnicy parteru. Każdy z obwodów zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo prądowym o charakterystyce B i prądzie znamionowym 4A (CLS B4) Wszystkie lampy awaryjne będą w wykonaniu ciemnym, w przypadku zaniku napięcia w tablicy zasilającej oprawy awaryjne załączą się automatycznie. Minimalny czas funkcjonowania oświetlenia awaryjnego 2 godziny. Lampy kierunkowe - Wymagania ogólne: - znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone aby w sposób jednoznaczny wskazywały kierunek ewakuacji do strefy bezpiecznej, - jeżeli wyjście awaryjne nie jest bezpośrednio widoczne, to wymagane jest umieszczenie w odpowiednim miejscu oświetlonego znaku kierunkowego (lub szeregu znaków), - montaż lamp ewakuacyjnych należy realizować na takiej wysokości, aby nie były zasłonięte przez inne osoby, plansze reklamowe, elementy architektoniczne itp. Znak ewakuacyjny musi być widoczny na drodze ewakuacyjnej z określonej odległości widzenia celem zapewnienia informacji o odpowiednim kierunku ewakuacji, - lampy kierunkowe należy instalować w miejscach, w których drogi ewakuacyjne zmieniają kierunek, - zasada ogólna w każdym miejscu drogi ewakuacyjnej musi być widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny (lub lampa kierunkowa),

15 15 - lampy kierunkowe oznaczające wyjścia należy instalować bezpośrednio nad wyjściami lub tuż obok nich, - wymóg spełniania normy PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa oraz PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Droga ewakuacji. System zasilana lamp kierunkowych. Podstawowym źródłem zasilania lamp kierunkowych w energię elektryczną jest sieć elektroenergetyczna 230V, 50 Hz. Należy wykonać wewnętrzne linie zasilające lampy, wyprowadzone bezpośrednio z wydzielonego najbliższego inwertera. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w normie PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić pomiary potwierdzone protokołami z wykonanych pomiarów: skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji żył przewodów i kabli instalacji wnętrzowej. Podłączenie zasilania dla oświetlenia kierunkowego pokazano w części rysunkowej. Rozmieszczenie lamp ujęto w części rysunkowej projektu Ochrona przepięciowa i przeciwporażeniowa Instalację wykonać w systemie TN -S. Bezpieczeństwo jest zapewnione przez samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania w przypadku zwarcia przez wyłączniki instalacyjne Uwagi ogólne W instalacji należy stosować przewody o izolacji 750V. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary elektryczne. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, natężenia oświetlenia głównego, Natężenie oświetlenia awaryjnego. 2.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych W obiekcie nie przewiduje się prac towarzyszących, ani robót tymczasowych.

16 Informacje o terenie budowy Informacje ogólne Obiekt, w którym będą realizowane instalacje i prace budowlane Budynek Państwowej Bursy Szkół Artystycznych usytuowany jest przy ulicy Trzemeskiej 2 we Wrocławiu. Budynek pięciokondygnacyjny posadowiony jest jako wolnostojący prostopadle do ulicy Legnickiej. Pozostałe budynki usytuowane przy ulicy Trzemeskiej znajdują się w odległości minimum 20,0 m. od omawianego budynku. Jest całkowicie podpiwniczony. Budynek jest obiektem istniejącym wzniesionym w latach 60-tych XX wieku. W latach ubiegłych użytkowany był jako obiekt o przeznaczeniu hotelu robotniczego, a następnie od 1992r Bursy. Wysokość budynku wynosi około 15,50 m wobec czego zgodnie z postanowieniami 8 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ) zalicza się do budynków średniowysokich Oznakowanie terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren budowy tablicą informacyjną. Tablica informacyjna zawiera: 1. określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 2. numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, 3. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 4. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, 5. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: - kierownika budowy, - kierowników robót, - inspektora nadzoru inwestorskiego, - projektantów, - numery telefonów alarmowych Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, - numer telefonu okręgowego inspektora pracy. Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółte-

17 17 go, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Tablicę informacyjną Wykonawca umieści w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie Organizacja placu budowy Organizacja i urządzenie placu budowy należy do zakresu robót Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć obszar robót, w szczególności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru wykonywanych prac. Teren robót należy w widoczny sposób oznakować np. stosując białoczerwone taśmy foliowe. Zabezpieczenie własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony własności publicznej i prywatnej przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Jeżeli w wyniku zaniedbań ze strony Wykonawcy nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, bądź odtworzenia uszkodzonej własności na własny koszt. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy, od stanu własności przed uszkodzeniem. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp. których położenie było wskazane przez Zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego dane, dotyczące dokładnego położenia istniejących w budynku instalacji Ochrona środowiska Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót, oraz nie powodujące niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Wykonawca powinien przedsięwziąć środki zabezpieczające teren budowy przed: - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami, - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, - możliwością powstania pożaru.

18 Warunki bezpieczeństwa pracy Warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w załączonej Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Na czas prowadzenia prac, Wykonawca potrzebuje korzystać z pomieszczenia o powierzchni rzędu 15-20m 2, w celu składowania materiałów, oraz jako pomieszczenie socjalne dla pracowników Warunki dotyczące organizacji ruchu Nie dotyczą prac objętych przedmiotem opracowania Ogrodzenia Nie dotyczą prac objętych przedmiotem opracowania Zabezpieczenie chodników i jezdni Nie dotyczą prac objętych przedmiotem opracowania. 2.7 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót DZIAŁ: Roboty budowlane GRUPY: Roboty instalacyjne w budynkach Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KLASY: Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie KATEGORIE: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Roboty w zakresie stolarki budowlanej

19 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów Określenia podstawowe: Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z odpowiednimi normami. Specyfikacja Techniczna dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. Inżynier osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Inspektor nadzoru jest jednym z uczestników procesu budowlanego obok inwestora, projektanta, kierownika budowy, czy kierownika robót zgodnie z art. 17 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). Jest to osoba, która reprezentuje interesy Inwestora podczas procesu budowlanego. Na mocy art. 25 pkt. 4 inspektor nadzoru inwestorskiego może kontrolować koszty budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi: posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadać wiedzę z zakresu polskiego prawa budowlanego, posiadać wykształcenie techniczne, praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i stopnia skomplikowania robót, być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać ważne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej. Roboty budowlane jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego, lub jego części. Plac budowy teren, na którym wykonywane są roboty budowlane wymagające pozwolenia, lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową.

20 20 Aprobata techniczna dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. Deklaracja zgodności dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. Certyfikat zgodności dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. Kable i przewody materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: przepusty kablowe, kanały i listwy instalacyjne, systemy mocujące, pozostały osprzęt (linki nośne, ceramiczne kostki zaciskowe, szyny, zaciski ochronne itp.). Klasa ochronności umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. Stopień ochrony IP określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. Przygotowanie podłoża zespół czynności wykonywanych przed montażem stolarki, zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją;.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB INWESTYCJA: INWESTOR: ZAKRES ROBÓT: SPORZĄDZIŁ: Wykonanie remontu łazienek i pokoi gościnnych w budynku Instytutu Historii PAN 00-272

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo