SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów Temat: Oddymianie klatek schodowych Dostosowanie obiektu do wymagań p.pożarowych - wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych - wydzielenie p. poż klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi - wydzielenie obiektu drzwiami przeciwpożarowymi Obiekt: Szpital w Gryfowie Śl. ul.rzeczna 25 Zamawiający: Powiat Lwówecki Pełnomocnik Celestyn Rekowski - Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim ul. Aleja Wojska polskiego25a Autor opracowania: Rafał Nycek wrzesień 2014

2 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej..4 2 Część ogólna Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego Wykonanie oddymiania i systemu zamknięć ogniowych Zakres ochrony Opis systemu oddymiania i systemu zamknięć ogniowych Budowa systemu oddymiania i systemu zamknięć ogniowych Sterowanie oddymianiem i przewietrzaniem..7 Sposób montażu klap oddymiających Zasilanie systemu Okablowanie systemu Zalecenia dla Wykonawcy Zalecenia dla Inwestora Montaż stolarki budowlanej Informacje ogólne Uwarunkowania Stolarka budowlana wykaz elementów Informacje o terenie budowy Informacje ogólne Oznakowanie terenu budowy Organizacja placu budowy Ochrona środowiska Warunki bezpieczeństwa pracy Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Warunki dotyczące organizacji ruchu Ogrodzenia Zabezpieczenie chodników i jezdni Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót określenia podstawowe. 17

3 3 3 Materiały Właściwości stosowanych materiałów Wariantowe stosowanie materiałów Przechowywanie i składowanie materiałów Zagospodarowanie i utylizacja materiałów zdemontowanych i odpadów.20 4 Sprzęt 21 5 Transport.21 6 Kontrola jakości robót i zastosowanych materiałów Zasady kontroli jakości robót Atesty jakości materiałów i urządzeń Kontrola jakości robót budowlanych Kontrola jakości montażu stolarki budowlanej Kontrola jakości instalacji elektrycznych 23 7 Dokumenty budowy Książka obmiarów Dokumenty laboratoryjne Pozostałe dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy Obmiar robót.24 9 Odbiór robót Rodzaje odbiorów robót Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór końcowy robót Odbiór ostateczny Dokumenty do odbioru końcowego robót Skład komisji wyznaczonej do odbioru robót Wykaz czynności, które należy wykonać podczas odbioru Podstawa płatności Dokumenty odniesienia..28

4 4 1 Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami w Budynku Szpitala w Gryfowie Śląskim ul Rzeczna 25 w zakresie: - wykonania systemu oddymiania klatki schodowej, - wykonania systemu zamknięć ogniowych - wydzielenie p.poż klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi, - wydzielenie obiektu drzwiami p.pożarowymi. 1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w Projekcie Wykonawczym dotyczących wykonania systemu oddymiania klatki schodowej, wykonaniu systemu zamknięć ogniowych drzwi p.pożarowych, wydzielenie p.poż klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi, dostosowania obiektu do wymagań p.pożarowych w obiekcie: Szpital w Gryfowie Śl. ul. Rzeczna 25 Specyfikacja jest wzorcowym zbiorem przepisów i wymagań dla poszczególnych rodzajów robót, oraz określa właściwe metody i procedury realizacji robót. 1.3 Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej - Umowa na wykonanie projektu - Projekt Wykonawczy., - Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, - Wizja lokalna, pomiary i odkrywki, - Uzgodnienia z Zamawiającym.

5 5 2 Część ogólna 2.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego Prace budowlane w. Budynku Szpitala w Gryfowie Śląskim ul Rzeczna 25 Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót: - wykonaniu systemu oddymiania klatki schodowej - wykonaniu systemu zamknięć ogniowych drzwi p.pożarowych, - wydzieleniu p.poż klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi, - wydzielenie obiektu drzwiami i oknami p.pożarowymi. 2.2 Wykonanie systemu oddymiania i systemu zamknięć ogniowych Zakres opracowania obejmuje: Montaż i konfiguracja central systemów oddymiania i zamknięć ogniowych, Montaż siłowników, przycisków przewietrzania i przycisków oddymiania, Wykonanie instalacji okablowania oraz wykonanie tras kablowych, Montaż okien oddymiania i okien napowietrzania, Wykonanie otworu w stropie klatek schodowych, Zabudowa kanału wylotowego z otworu w stropie do okien oddymiania w klasie EI60, Montaż czujników wykrywania zadymienia, Montaż trzymaczy elektromagnetycznych na drzwi p.pożarowe Zakres ochrony Projektowany system jest instalacją grawitacyjną do odprowadzania dymu i ciepła Obejmuje ochroną trzy klatki schodowe. Funkcje projektowanego systemu: utrzymanie klatki schodowej wolnej od dymu lub w stanie niewielkiego zadymiania poprzez odprowadzenie dymu i ciepła w celu umożliwienia bezpiecznej ewakuacji, ułatwienie działań ratowniczych, ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem, zmniejszenie pośrednich strat pożarowych spowodowanych dymem i gorącymi gazami pożarowymi. Dodatkową funkcją projektowanego systemu jest możliwość przewietrzania klatki schodowej.

6 Opis systemu oddymiania Do oddymiania klatki schodowej zaprojektowano system firmy D+H Mechatronik Dingfelder. System realizuje następując funkcje: oddymianie klatki schodowej po zadziałaniu automatycznej czujek dymu dołączonej do sytemu oddymiania (działanie o najwyższym priorytecie), oddymianie klatki schodowej po wciśnięciu przycisków oddymiania (działanie o najwyższym priorytecie), przewietrzanie klatki schodowej po sygnale inicjującym z przycisku zamknięcie drzwi przeciwpożarowych i otwarcie okien oddymiania oraz okien napowietrzających w dolnej kondygnacji klatki. Na każdym poziomie klatki schodowej zaprojektowano czujnik dymu i przycisk oddymiania z funkcją OTWIERANIE (start oddymiania) i ZAMYKANIE (kasowanie oddymiania) oraz funkcją dodatkową - sygnalizacja USZKODZENIA systemu oddymiania, przycisk posiada również sygnalizację akustyczną aktywującą się w stanie alarmu. Przycisk ten służy do sygnalizacji stanu systemu dozór, alarm, awaria. Na poziomie parteru zaprojektowano przycisk przewietrzania sterujący sekcją centrali oddymiania- przewietrzanie klatki schodowej Budowa systemu oddymiania i zamknięć ogniowych W skład systemu wchodzą: 1. Kompaktowa centrala oddymiania typ RZN 4408-K 3 kpl. 2. Standardowy zestaw akumulatorów 12V / 3,2 Ah do centrali 6 szt. 3. Centrala sterownia zamknięć ogniowych typ BAZ 2szt. 4. Napęd łańcuchowy typu KA 3 szt. 5. Konsola mocująca 3 szt. 6. Okna oddymiania typu FSP 1 10szt. 7. Okna napowietrzające 3 szt. 8. Natynkowy przycisk oddymiania z sygnalizacją awarii RT 42-ST 6 szt. 9. Natynkowy przycisk oddymiania RT 42 6 szt. 10. Czujka dymu (optyczna) typu OSD 23 15szt. 11. Trzymacze elektromagnetyczne TSC 7 szt. 12. Samozamykacze z blokadą otwarcia 5 szt.

7 7 Sterowanie oddymianiem Uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej odbywa się automatycznie po zadziałaniu konwencjonalnych czujek dymu i przycisków oddymiania. Przycisk oddymiania służy do: 1. uruchomienia klap oddymiania, 2. sygnalizacji awarii, 3. sygnalizacji uruchomienia oddymiania, 4. umożliwienia kasowania oddymiania. Sterowanie przewietrzaniem Dla celów przewietrzania klatki schodowej zaprojektowano przycisk przewietrzania. Przycisk zlokalizowano na parterze każdej klatki, umożliwia on otwarcie/zamknięcie klapy oddymiającej w trybie przewietrzanie". Sposób montażu klap oddymiających Klapę dymową należy osadzić na dachu zgodnie z aprobatą techniczną producenta. Przed montażem klapy należy wykonać otwór w stropie klatki schodowej. Wykonać uszczelnienie oraz obróbkę dekarską zgodnie z Aprobatą Techniczną. 1. USTAWIENIE RUSZTUWAŃ NA KLATCE SCHODOWEJ 2. ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO 3. ROZEBRANIE (ROZKUCIE) PŁYTY STROPOWEJ 4. WYMUROWANIE LUB WYKONANIE ŚCIAN ZAMYKAJĄCYCH POWSTAŁY OTWÓR WRAZ Z OCIEPLENIEM WEŁNĄ MINERE ALNĄ OD STRONY PUSTKI STROPODACHU I STRYCHU Z OSŁONIĘCIEM PŁYTĄ G-K W KLASIE EI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: TYNKI I MALOWANIE

8

9 Zasilanie systemu Zasilanie centrali systemu oddymiania napięciem 230VAC/50Hz doprowadzić przewodem HDGs 3x1,5mm 2 (L, N, PE) z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni elektrycznej. Centralę należy zasilić z rozdzielnicy usytuowanej na ostatniej kondygnacji na korytarzu. Do tego pola nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorników energii elektrycznej. Obwód zasilania powinien być zabezpieczony odpowiednio dobranym i oznaczonym bezpiecznikiem S301B6. Jednocześnie ilość zabezpieczeń między centralką, a przyłączem nie może przekroczyć dwóch. Obwód wyznaczony do zasilania centrali oddymiania powinien być oznaczony etykietą i kolorem czerwonym. Po wykonaniu obwodu zasilania należy Wykonać niezbędne pomiary. Centrala oddymiania posiada rezerwowe zasilanie systemu w postaci baterii akumulatorów o pojemności wystarczającej do zapewnienia pracy systemu przez 72 godz. Akumulatory dobrano na podstawie zaleceń producenta (typ : 2x 12V / 3,2 Ah) Okablowanie systemu Linie zasilające siłownik klapy oddymiania należy wykonać przewodem HDGS 3x1.5 mm 2. Podłączenie przycisku oddymiania należy wykonać przewodem YnTKSY 3x2x0,8mm Podłączenie przycisku przewietrzania należy wykonać przewodem YnTKSY 3x2x0,8mm. Podłączenie czujnika dymu należy wykonać przewodem YnTKSY 2x2x0,8mm Zalecenia dla Wykonawcy Przed przystąpieniem do robót należy: 1. Zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić projektantowi. 2. Zapoznać się z dokumentacją istniejących w obiekcie instalacji elektrycznych, wodnych, wentylacyjnych, oświetleniowych i innych w celu uniknięcia uszkodzeń i kolizji z tymi instalacjami oraz prawidłowego wykonania instalacji sygnalizacyjnej. 3. Wykonawcę realizującego budowę niniejszego systemu, obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które w projekcie nie mogły być omówione.

10 9 4. Instalację wykonać wg dostarczonych z urządzeniami DTR oraz zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi. 5. Wszystkie odstępstwa należy uzgadniać z osobą pełniącą nadzór. 6. Zapewnić zgodność instalacji z wymogami prawa, przepisów budowlanych, przepisów pożarowych. 7. Wszystkie przejścia instalacyjne przez granice stref pożarowych wypełnić masą ognio-chronną, np.cp601s, CP606 lub CP611A i odpowiednio oznaczyć. 8. Po wykonaniu instalacji, należy poddać system testom prawidłowego działania, przeprowadzić: próby działania przycisku oddymiania, próby działania przycisku przewietrzania, próby działania czujnika dymu Zalecenia dla Inwestora Obowiązkiem Inwestora, Użytkownika oraz firmy wykonującej instalację jest zapewnienie poprawnego działania instalacji alarmowej poprzez: przeszkolenie personelu obsługującego system, eksploatację zgodnie z przeznaczeniem systemu, systematyczną konserwację urządzeń, szybką naprawę i usuwanie usterek powstałych w trakcie eksploatacji systemu. Wykonanie i konserwację zaprojektowanego systemu należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Wykonawca powinien być przeszkolony i akceptowany przez producenta lub dystrybutora systemu. Podczas prowadzenia prac wykonawczych systemu należy zapewnić: nadzór autorski, nadzór inwestorski (wskazany jest Inspektor posiadający wiedzę w zakresie ochrony p.poż.). Wykonawca systemu powinien złożyć Deklarację Zgodności Instalacji. Odbiór instalacji powinien odbywać się po wykonaniu całego systemu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. W odbiorze powinien uczestniczyć Wykonawca, Projektant. Odbiór instalacji powinien być połączony z przekazaniem instalacji do eksploatacji.

11 10 W odbiorze powinien brać udział konserwator systemu, który sprawować będzie nadzór nad eksploatacją instalacji. Wykonawca systemu wraz z Inwestorem zapewni przeszkolenie personelu obsługującego system. W trakcie odbioru systemu, celowe jest przeegzaminowanie osób odpowiedzialnych za bieżącą obsługę, dlatego też przeszkolenia obsługi należy dokonać przed dniem odbioru instalacji. Należy zawrzeć umowę określającą zasady konserwacji, w tym czas usuwania usterek i czasookres konserwowania systemu. Niezależnie od nadzoru serwisowego należy wyznaczyć pracownika Działu Technicznego Inwestora do codziennego kontrolowania sprawności systemu oraz nadzorowania z ramienia Użytkownika konserwacji dokonywanej przez firmę serwisową. 2.3 Montaż stolarki budowlanej Informacje ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej i poleceniami Inspektora zamawiającego. Polecenia Inspektora będą wykonywane przez Wykonawcę nie później, niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania robót. Zgodnie z art.36a Ustawy z dnia 07.lipca 1994r Prawo Budowlane dopuszcza się wystąpienie tolerancji wykonania prac budowlanych i zabudowy wyrobów w granicach do 5%, bez konieczności konsultacji z Projektantem Uwarunkowania Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki budowlanej p.poż., należy potwierdzić u Zamawiającego jej kolorystykę według RAL. Montaż stolarki budowlanej należy przeprowadzić zgodnie z aprobatami technicznymi producenta zastosowanej stolarki, zapewniając pożądaną odporność ogniową instalowanych przegród. Dokładne miejsca montażu, rodzaj drzwi i okien ( ilość i podział skrzydeł, rodzaj otwierania itp.), przedstawiono w części rysunkowej projektu. W części lokalizacji konieczny jest demontaż istniejącej stolarki budowlanej.

12 11 Wymiary drzwi winny być dopasowane do istniejących otworów drzwiowych w taki sposób, aby maksymalna szerokość zastosowanej pianki montażowej nie była większa od dopuszczonej w aprobacie technicznej. Po ostatecznym zamontowaniu drzwi, należy wykonać ich obróbkę, uzupełnić ewentualne ubytki tynku i powłoki lakierniczej na ścianach, na suficie i podłodze. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe oznaczone na rysunkach powinny być wyposażone w atestowany samozamykacz do drzwi przeciwpożarowych (np. GEZE 2000). Samozamykacze powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta i zapewniać właściwe domykanie drzwi. Drzwi przeciwpożarowe należy oznakować z dwóch stron odpowiednimi nalepkami informacyjnymi. Odboje ograniczające kąt otwarcia drzwi należy zamontować w sposób zabezpieczający ściany i samozamykacze przed przypadkowym bądź zamierzonym uszkodzeniem oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta zastosowanego rozwiązania Stolarka budowlana Należy zastosować następujące rodzaje stolarki budowlanej: - drzwi jedno- lub dwu skrzydłowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30/EI60, EIS60 wewnętrzne, rozwierane, w jednej części skrzydła przeszklone mini. Konstrukcja jednoramo-wa, zlicowana. Ościeżnice, skrzydła, szprosy i progi drzwi oraz ramiaki, słupki i poprzeczki segmentów ścian wykonane z kształtowników. Powierzchnie zabezpieczone przed korozją powłokami lakierowymi proszkowymi lub tlenkowymi powłokami anodowymi. Drzwi wyposażone w atestowany samozamykacz do drzwi przeciwpożarowych (np. GEZE 2000) - okna p.poż. EI 60 w łączniku budynku B konstrukcja aluminiowo-szklana. Powierzchnie profili aluminiowych zabezpieczone przed korozją powłokami lakierowymi proszkowymi lub tlenkowymi powłokami anodowymi. - okna napowietrzające w klatkach schodowych konstrukcja aluminiowo-szklana. Powierzchnie profili aluminiowych zabezpieczone przed korozją powłokami lakierowymi proszkowymi lub tlenkowymi powłokami anodowymi. Wykonanie stolarki na podstawie stylu okien istniejących.

13 12 Lp 1 nazwa podzespołu Stolarka drzwiowa EI 30 jedn. szt. Ilość dwuskrzydłowe140x200 skrzydło nieblokowane 100 samozamykacz minimalne przeszklenie w skrzydle nieblokowanym 600x Stolarka drzwiowa EI 30 dwuskrzydłowe140x200 skrzydło nieblokowane 100 samozamykacz pełne bez przeszklenia szt. 3 3 Stolarka drzwiowa EI 60 dwuskrzydłowe140x200 skrzydło nieblokowane 100 samozamykacz minimalne przeszklenie w skrzydle nieblokowanym 600x600 szt. 1 4 Stolarka drzwiowa EI 30 jedno skrzydłowe 90x200 skrzydło nieblokowane 90 samozamykacz pełne bez przeszklenia szt Stolarka drzwiowa EI 60 jedno skrzydłowe 90x200 skrzydło nieblokowane 90 samozamykacz pełne bez przeszklenia szt. 1 6 Stolarka drzwiowa EIS 60 dwuskrzydłowe140x200 skrzydło nieblokowane 100 samozamykacz minimalne przeszklenie w skrzydle nieblokowanym 600x600 szt. 3 7 Stolarka okienna EI 60 wykonanie okien na podstawie istniejącej stolarki szt. 3 Wykaz elementów i rodzaj stolarki p.pożarowej

14 13 - odboje do drzwi przeciwpożarowych konstrukcja odboju powinna zapewnić zabez pieczenie przed wyrwaniem drzwi przeciwpożarowych z zawiasów ( np. GEZE lub inne). Po dokonaniu wizji lokalnej i konsultacji z przedstawicielami inwestora przyjęto że drzwi oznaczone na rys. z symbolem zwory w normalnych warunkach mają pozostawać w pozycji otwartej. Podyktowane to jest tym że drzwi p.poż są relatywnie ciężkie a w obiekcie przebywają dzieci i osoby chore i miałyby trudności z ich otwieraniem. Zastosowano rozwiązanie tego problemu poprzez zamontowanie w ww. drzwiach trzymaczy elektromagnetycznych z funkcją przytrzymania ich w stanie otwartym. Trzymacze wyposażone są w przycisk zamknięcia umożliwiający ręczne zamknięcie poszczególnych drzwi ponadto w razie zadziałania system oddymiania wszystkie drzwi zostaną zamknięte automatycznie.

15 Informacje o terenie budowy Informacje ogólne Obiekt w którym będą realizowane instalacje i prace budowlane składa się z trzech budynków połączonych ze sobą,różniących się pod względem wysokości i spełnianych funkcji: Szpital w Gryfowie Śląskim zlokalizowany jest przy ul Rzecznej 25. Obiekt szpitala składa się z dwóch pawilonów oraz budynku administracyjnego połączonych parterowym tzw łącznikiem Oznakowanie terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren budowy tablicą informacyjną. Tablica infor macyjna zawiera: 1. określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 2. numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, 3. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 4. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, 5. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: - kierownika budowy, - kierowników robót, - inspektora nadzoru inwestorskiego, - projektantów, - numery telefonów alarmowych Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, - numer telefonu okręgowego inspektora pracy. Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na ta blicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółte-

16 15 go, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Tablicę informacyjną Wykonawca umieści w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie Organizacja placu budowy Organizacja i urządzenie placu budowy należy do zakresu robót Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć obszar robót, w szczególności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru wykonywanych prac. Teren robót należy w widoczny sposób oznakować np. stosując biało-czerwone taśmy foliowe. Zabezpieczenie własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony własności publicznej i prywatnej przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Jeżeli w wyniku zaniedbań ze strony Wykonawcy nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, bądź odtworzenia uszkodzonej własności na własny koszt. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy, od stanu własności przed uszkodzeniem. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp. których położenie było wskazane przez Zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego dane, dotyczące dokładnego położenia istniejących w budynku instalacji Ochrona środowiska Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót, oraz nie powodujące niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Wykonawca powinien przedsięwziąć środki zabezpieczające teren budowy przed: - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami, - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, - możliwością powstania pożaru.

17 Warunki bezpieczeństwa pracy Warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w załączonej Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Na czas prowadzenia prac, Wykonawca potrzebuje korzystać z pomieszczenia o powierzchni rzędu 15-20m 2, w celu składowania materiałów, oraz jako pomieszczenie socjalne dla pracowników Warunki dotyczące organizacji ruchu Nie dotyczą prac objętych przedmiotem opracowania Ogrodzenia Nie dotyczą prac objętych przedmiotem opracowania Zabezpieczenie chodników i jezdni Nie dotyczą prac objętych przedmiotem opracowania. 2.7 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót DZIAŁ: Roboty budowlane GRUPY: Roboty instalacyjne w budynkach Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KLASY: Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie KATEGORIE: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

18 17 Określenia podstawowe: Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z odpowiednimi normami. Specyfikacja Techniczna dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. Inżynier osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Inspektor nadzoru jest jednym z uczestników procesu budowlanego obok inwestora, projektanta, kierownika budowy, czy kierownika robót zgodnie z art. 17 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). Jest to osoba, która reprezentuje interesy Inwestora podczas procesu budowlanego. Na mocy art. 25 pkt. 4 inspektor nadzoru inwestorskiego może kontrolować koszty budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi: - posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - posiadać wiedzę z zakresu polskiego prawa budowlanego, - posiadać wykształcenie techniczne, praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i stopnia skomplikowania robót, - być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, - posiadać ważne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej. Roboty budowlane jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego, lub jego części. Plac budowy teren, na którym wykonywane są roboty budowlane wymagające pozwolenia, lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową.

19 18 Aprobata techniczna dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. Deklaracja zgodności dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. Certyfikat zgodności dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. Kable i przewody materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: - przepusty kablowe, - kanały i listwy instalacyjne, - systemy mocujące, - pozostały osprzęt (linki nośne, ceramiczne kostki zaciskowe, szyny, zaciski ochronne itp.). Klasa ochronności umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. Stopień ochrony IP określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. Przygotowanie podłoża zespół czynności wykonywanych przed montażem stolarki, zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją;.

20 19 Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: - wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, - osadzanie kołków w podłożu, - montaż listew i kanałów instalacyjnych, - oczyszczenie podłoża. Odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku poddanego normowemu bada niu odporności ogniowej do spełnienia przez założony czas wymagań dotyczących nośności, szczelności i/lub izolacyjności termicznej. 3 Materiały 3.1 Właściwości stosowanych materiałów Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie do stoso wania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla któ rych producent lub jego upoważniony przedstawiciel: - dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, - wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak zharmonizowane specyfikacje techniczne oraz normy, - oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, - wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 3.2 Wariantowe stosowanie materiałów Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji Technicznej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem:

21 20 - spełniania tych samych wymogów technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów Z uwagi na rodzaj materiałów, powinny być one przechowywane w miejscach i warun kach dostosowanych do tego celu. Należy przestrzegać zasad ochrony materiałów i wyrobów przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i kradzieżą, oraz zasad prawidło wego składowania z uwagi na zachowanie walorów jakościowych. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 3.4 Zagospodarowanie i utylizacja materiałów zdemontowanych i odpadów. Zabezpieczenie i zagospodarowanie wszelkich materiałów odpadowych powstałych w wyniku prac demontażowych i montażowych należy do obowiązków i kosztów poniesionych przez Wykonawcę. Elementy zdemontowane nadające się do ponownego wykorzystania należy zdeponować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych i montażowych (gruz i inne odpady budowlane, elementy stolarki drewnianej, opakowania po materiałach instalacyjnych) należy przekazać uprawnionej firmie, w celu utylizacji. Przekazanie ww. odpadów powinno być poświadczone Kartą przekazania odpadów. 4 Sprzęt Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt stosowany przez Wykonawcę do wykonania robót powinien być: - w pełni sprawny i gotowy do pracy, - wykorzystany wyłącznie przy pracach, do jakich został przeznaczony, - obsługiwany przez przeszkolony personel, - używany w taki sposób, by nie narazić na niebezpieczeństwo pracowników i osób postronnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 STOLARKA i ŚLUSARKA Obiekt: Kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dz. nr ew. 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/3,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA" NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST - Specyfikacja Techniczna" OST - Ogólna Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH mgr inż. Kazimierz Ordecki ul, Batalionów Chłopskich 6, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt Budynek byłego Colegium UMCS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Grupa klasa, kategoria robót wg wspólnego słownika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Remont korytarzy parteru, I, II, IV piętra w budynku 10-19 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Lokal mieszkalny ul. Piastowskiej 23/1, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja instalacji CCTV budynku Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Chopina 99 96-500 Sochaczew INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Archiwum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. 1-go Maja 11 w Płocku ( od strony ulicy 1-go Maja) ZAKRES ROBÓT - demontaż

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Budynek Internatu L.O. w Puszczykowie ADRES : UL. Kasprowicza 3, Puszczykowo STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.06.03 DRZWI DREWNIANE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.06.03 DRZWI DREWNIANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DRZWI DREWNIANE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH KAMA JOACHIM KRUPA 43-100 TYCHY ul. Słoneczników 43 tel./fax. (32) 227-84-95 NIP 646-182-13-53 TEL KOM. 607-938-634 E mail: joachimkrupa@poczta.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Wymiana okien oraz uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej na dz. 798 przy ul. Mickiewicza 5 obr0001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

CPV 45453000-7 SPIS TREŚCI

CPV 45453000-7 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 URZĄDZENIA I MATERIAŁY... 2 SPRZĘT...3 TRANSPORT... 3 WYKONANIE ROBÓT... 3 KONTROLA JAKOŚCI... 6 OBMIAR ROBÓT...6 ODBIÓR ROBÓT...6 ROZLICZENIE ROBÓT...8 DOKUMENTY ZWIĄZANE... 8 Wszystkim

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7)

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) obiekt : Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP adres : Ząbkowice Śląskie, ul. Cukrownicza 8 inwestor

Bardziej szczegółowo