SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów Temat: Oddymianie klatek schodowych Dostosowanie obiektu do wymagań p.pożarowych - wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych - wydzielenie p. poż klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi - wydzielenie obiektu drzwiami przeciwpożarowymi Obiekt: Szpital w Gryfowie Śl. ul.rzeczna 25 Zamawiający: Powiat Lwówecki Pełnomocnik Celestyn Rekowski - Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim ul. Aleja Wojska polskiego25a Autor opracowania: Rafał Nycek wrzesień 2014

2 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej..4 2 Część ogólna Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego Wykonanie oddymiania i systemu zamknięć ogniowych Zakres ochrony Opis systemu oddymiania i systemu zamknięć ogniowych Budowa systemu oddymiania i systemu zamknięć ogniowych Sterowanie oddymianiem i przewietrzaniem..7 Sposób montażu klap oddymiających Zasilanie systemu Okablowanie systemu Zalecenia dla Wykonawcy Zalecenia dla Inwestora Montaż stolarki budowlanej Informacje ogólne Uwarunkowania Stolarka budowlana wykaz elementów Informacje o terenie budowy Informacje ogólne Oznakowanie terenu budowy Organizacja placu budowy Ochrona środowiska Warunki bezpieczeństwa pracy Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Warunki dotyczące organizacji ruchu Ogrodzenia Zabezpieczenie chodników i jezdni Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót określenia podstawowe. 17

3 3 3 Materiały Właściwości stosowanych materiałów Wariantowe stosowanie materiałów Przechowywanie i składowanie materiałów Zagospodarowanie i utylizacja materiałów zdemontowanych i odpadów.20 4 Sprzęt 21 5 Transport.21 6 Kontrola jakości robót i zastosowanych materiałów Zasady kontroli jakości robót Atesty jakości materiałów i urządzeń Kontrola jakości robót budowlanych Kontrola jakości montażu stolarki budowlanej Kontrola jakości instalacji elektrycznych 23 7 Dokumenty budowy Książka obmiarów Dokumenty laboratoryjne Pozostałe dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy Obmiar robót.24 9 Odbiór robót Rodzaje odbiorów robót Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór końcowy robót Odbiór ostateczny Dokumenty do odbioru końcowego robót Skład komisji wyznaczonej do odbioru robót Wykaz czynności, które należy wykonać podczas odbioru Podstawa płatności Dokumenty odniesienia..28

4 4 1 Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami w Budynku Szpitala w Gryfowie Śląskim ul Rzeczna 25 w zakresie: - wykonania systemu oddymiania klatki schodowej, - wykonania systemu zamknięć ogniowych - wydzielenie p.poż klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi, - wydzielenie obiektu drzwiami p.pożarowymi. 1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w Projekcie Wykonawczym dotyczących wykonania systemu oddymiania klatki schodowej, wykonaniu systemu zamknięć ogniowych drzwi p.pożarowych, wydzielenie p.poż klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi, dostosowania obiektu do wymagań p.pożarowych w obiekcie: Szpital w Gryfowie Śl. ul. Rzeczna 25 Specyfikacja jest wzorcowym zbiorem przepisów i wymagań dla poszczególnych rodzajów robót, oraz określa właściwe metody i procedury realizacji robót. 1.3 Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej - Umowa na wykonanie projektu - Projekt Wykonawczy., - Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, - Wizja lokalna, pomiary i odkrywki, - Uzgodnienia z Zamawiającym.

5 5 2 Część ogólna 2.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego Prace budowlane w. Budynku Szpitala w Gryfowie Śląskim ul Rzeczna 25 Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót: - wykonaniu systemu oddymiania klatki schodowej - wykonaniu systemu zamknięć ogniowych drzwi p.pożarowych, - wydzieleniu p.poż klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi, - wydzielenie obiektu drzwiami i oknami p.pożarowymi. 2.2 Wykonanie systemu oddymiania i systemu zamknięć ogniowych Zakres opracowania obejmuje: Montaż i konfiguracja central systemów oddymiania i zamknięć ogniowych, Montaż siłowników, przycisków przewietrzania i przycisków oddymiania, Wykonanie instalacji okablowania oraz wykonanie tras kablowych, Montaż okien oddymiania i okien napowietrzania, Wykonanie otworu w stropie klatek schodowych, Zabudowa kanału wylotowego z otworu w stropie do okien oddymiania w klasie EI60, Montaż czujników wykrywania zadymienia, Montaż trzymaczy elektromagnetycznych na drzwi p.pożarowe Zakres ochrony Projektowany system jest instalacją grawitacyjną do odprowadzania dymu i ciepła Obejmuje ochroną trzy klatki schodowe. Funkcje projektowanego systemu: utrzymanie klatki schodowej wolnej od dymu lub w stanie niewielkiego zadymiania poprzez odprowadzenie dymu i ciepła w celu umożliwienia bezpiecznej ewakuacji, ułatwienie działań ratowniczych, ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem, zmniejszenie pośrednich strat pożarowych spowodowanych dymem i gorącymi gazami pożarowymi. Dodatkową funkcją projektowanego systemu jest możliwość przewietrzania klatki schodowej.

6 Opis systemu oddymiania Do oddymiania klatki schodowej zaprojektowano system firmy D+H Mechatronik Dingfelder. System realizuje następując funkcje: oddymianie klatki schodowej po zadziałaniu automatycznej czujek dymu dołączonej do sytemu oddymiania (działanie o najwyższym priorytecie), oddymianie klatki schodowej po wciśnięciu przycisków oddymiania (działanie o najwyższym priorytecie), przewietrzanie klatki schodowej po sygnale inicjującym z przycisku zamknięcie drzwi przeciwpożarowych i otwarcie okien oddymiania oraz okien napowietrzających w dolnej kondygnacji klatki. Na każdym poziomie klatki schodowej zaprojektowano czujnik dymu i przycisk oddymiania z funkcją OTWIERANIE (start oddymiania) i ZAMYKANIE (kasowanie oddymiania) oraz funkcją dodatkową - sygnalizacja USZKODZENIA systemu oddymiania, przycisk posiada również sygnalizację akustyczną aktywującą się w stanie alarmu. Przycisk ten służy do sygnalizacji stanu systemu dozór, alarm, awaria. Na poziomie parteru zaprojektowano przycisk przewietrzania sterujący sekcją centrali oddymiania- przewietrzanie klatki schodowej Budowa systemu oddymiania i zamknięć ogniowych W skład systemu wchodzą: 1. Kompaktowa centrala oddymiania typ RZN 4408-K 3 kpl. 2. Standardowy zestaw akumulatorów 12V / 3,2 Ah do centrali 6 szt. 3. Centrala sterownia zamknięć ogniowych typ BAZ 2szt. 4. Napęd łańcuchowy typu KA 3 szt. 5. Konsola mocująca 3 szt. 6. Okna oddymiania typu FSP 1 10szt. 7. Okna napowietrzające 3 szt. 8. Natynkowy przycisk oddymiania z sygnalizacją awarii RT 42-ST 6 szt. 9. Natynkowy przycisk oddymiania RT 42 6 szt. 10. Czujka dymu (optyczna) typu OSD 23 15szt. 11. Trzymacze elektromagnetyczne TSC 7 szt. 12. Samozamykacze z blokadą otwarcia 5 szt.

7 7 Sterowanie oddymianiem Uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej odbywa się automatycznie po zadziałaniu konwencjonalnych czujek dymu i przycisków oddymiania. Przycisk oddymiania służy do: 1. uruchomienia klap oddymiania, 2. sygnalizacji awarii, 3. sygnalizacji uruchomienia oddymiania, 4. umożliwienia kasowania oddymiania. Sterowanie przewietrzaniem Dla celów przewietrzania klatki schodowej zaprojektowano przycisk przewietrzania. Przycisk zlokalizowano na parterze każdej klatki, umożliwia on otwarcie/zamknięcie klapy oddymiającej w trybie przewietrzanie". Sposób montażu klap oddymiających Klapę dymową należy osadzić na dachu zgodnie z aprobatą techniczną producenta. Przed montażem klapy należy wykonać otwór w stropie klatki schodowej. Wykonać uszczelnienie oraz obróbkę dekarską zgodnie z Aprobatą Techniczną. 1. USTAWIENIE RUSZTUWAŃ NA KLATCE SCHODOWEJ 2. ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO 3. ROZEBRANIE (ROZKUCIE) PŁYTY STROPOWEJ 4. WYMUROWANIE LUB WYKONANIE ŚCIAN ZAMYKAJĄCYCH POWSTAŁY OTWÓR WRAZ Z OCIEPLENIEM WEŁNĄ MINERE ALNĄ OD STRONY PUSTKI STROPODACHU I STRYCHU Z OSŁONIĘCIEM PŁYTĄ G-K W KLASIE EI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: TYNKI I MALOWANIE

8

9 Zasilanie systemu Zasilanie centrali systemu oddymiania napięciem 230VAC/50Hz doprowadzić przewodem HDGs 3x1,5mm 2 (L, N, PE) z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni elektrycznej. Centralę należy zasilić z rozdzielnicy usytuowanej na ostatniej kondygnacji na korytarzu. Do tego pola nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorników energii elektrycznej. Obwód zasilania powinien być zabezpieczony odpowiednio dobranym i oznaczonym bezpiecznikiem S301B6. Jednocześnie ilość zabezpieczeń między centralką, a przyłączem nie może przekroczyć dwóch. Obwód wyznaczony do zasilania centrali oddymiania powinien być oznaczony etykietą i kolorem czerwonym. Po wykonaniu obwodu zasilania należy Wykonać niezbędne pomiary. Centrala oddymiania posiada rezerwowe zasilanie systemu w postaci baterii akumulatorów o pojemności wystarczającej do zapewnienia pracy systemu przez 72 godz. Akumulatory dobrano na podstawie zaleceń producenta (typ : 2x 12V / 3,2 Ah) Okablowanie systemu Linie zasilające siłownik klapy oddymiania należy wykonać przewodem HDGS 3x1.5 mm 2. Podłączenie przycisku oddymiania należy wykonać przewodem YnTKSY 3x2x0,8mm Podłączenie przycisku przewietrzania należy wykonać przewodem YnTKSY 3x2x0,8mm. Podłączenie czujnika dymu należy wykonać przewodem YnTKSY 2x2x0,8mm Zalecenia dla Wykonawcy Przed przystąpieniem do robót należy: 1. Zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić projektantowi. 2. Zapoznać się z dokumentacją istniejących w obiekcie instalacji elektrycznych, wodnych, wentylacyjnych, oświetleniowych i innych w celu uniknięcia uszkodzeń i kolizji z tymi instalacjami oraz prawidłowego wykonania instalacji sygnalizacyjnej. 3. Wykonawcę realizującego budowę niniejszego systemu, obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które w projekcie nie mogły być omówione.

10 9 4. Instalację wykonać wg dostarczonych z urządzeniami DTR oraz zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi. 5. Wszystkie odstępstwa należy uzgadniać z osobą pełniącą nadzór. 6. Zapewnić zgodność instalacji z wymogami prawa, przepisów budowlanych, przepisów pożarowych. 7. Wszystkie przejścia instalacyjne przez granice stref pożarowych wypełnić masą ognio-chronną, np.cp601s, CP606 lub CP611A i odpowiednio oznaczyć. 8. Po wykonaniu instalacji, należy poddać system testom prawidłowego działania, przeprowadzić: próby działania przycisku oddymiania, próby działania przycisku przewietrzania, próby działania czujnika dymu Zalecenia dla Inwestora Obowiązkiem Inwestora, Użytkownika oraz firmy wykonującej instalację jest zapewnienie poprawnego działania instalacji alarmowej poprzez: przeszkolenie personelu obsługującego system, eksploatację zgodnie z przeznaczeniem systemu, systematyczną konserwację urządzeń, szybką naprawę i usuwanie usterek powstałych w trakcie eksploatacji systemu. Wykonanie i konserwację zaprojektowanego systemu należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Wykonawca powinien być przeszkolony i akceptowany przez producenta lub dystrybutora systemu. Podczas prowadzenia prac wykonawczych systemu należy zapewnić: nadzór autorski, nadzór inwestorski (wskazany jest Inspektor posiadający wiedzę w zakresie ochrony p.poż.). Wykonawca systemu powinien złożyć Deklarację Zgodności Instalacji. Odbiór instalacji powinien odbywać się po wykonaniu całego systemu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. W odbiorze powinien uczestniczyć Wykonawca, Projektant. Odbiór instalacji powinien być połączony z przekazaniem instalacji do eksploatacji.

11 10 W odbiorze powinien brać udział konserwator systemu, który sprawować będzie nadzór nad eksploatacją instalacji. Wykonawca systemu wraz z Inwestorem zapewni przeszkolenie personelu obsługującego system. W trakcie odbioru systemu, celowe jest przeegzaminowanie osób odpowiedzialnych za bieżącą obsługę, dlatego też przeszkolenia obsługi należy dokonać przed dniem odbioru instalacji. Należy zawrzeć umowę określającą zasady konserwacji, w tym czas usuwania usterek i czasookres konserwowania systemu. Niezależnie od nadzoru serwisowego należy wyznaczyć pracownika Działu Technicznego Inwestora do codziennego kontrolowania sprawności systemu oraz nadzorowania z ramienia Użytkownika konserwacji dokonywanej przez firmę serwisową. 2.3 Montaż stolarki budowlanej Informacje ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej i poleceniami Inspektora zamawiającego. Polecenia Inspektora będą wykonywane przez Wykonawcę nie później, niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania robót. Zgodnie z art.36a Ustawy z dnia 07.lipca 1994r Prawo Budowlane dopuszcza się wystąpienie tolerancji wykonania prac budowlanych i zabudowy wyrobów w granicach do 5%, bez konieczności konsultacji z Projektantem Uwarunkowania Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki budowlanej p.poż., należy potwierdzić u Zamawiającego jej kolorystykę według RAL. Montaż stolarki budowlanej należy przeprowadzić zgodnie z aprobatami technicznymi producenta zastosowanej stolarki, zapewniając pożądaną odporność ogniową instalowanych przegród. Dokładne miejsca montażu, rodzaj drzwi i okien ( ilość i podział skrzydeł, rodzaj otwierania itp.), przedstawiono w części rysunkowej projektu. W części lokalizacji konieczny jest demontaż istniejącej stolarki budowlanej.

12 11 Wymiary drzwi winny być dopasowane do istniejących otworów drzwiowych w taki sposób, aby maksymalna szerokość zastosowanej pianki montażowej nie była większa od dopuszczonej w aprobacie technicznej. Po ostatecznym zamontowaniu drzwi, należy wykonać ich obróbkę, uzupełnić ewentualne ubytki tynku i powłoki lakierniczej na ścianach, na suficie i podłodze. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe oznaczone na rysunkach powinny być wyposażone w atestowany samozamykacz do drzwi przeciwpożarowych (np. GEZE 2000). Samozamykacze powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta i zapewniać właściwe domykanie drzwi. Drzwi przeciwpożarowe należy oznakować z dwóch stron odpowiednimi nalepkami informacyjnymi. Odboje ograniczające kąt otwarcia drzwi należy zamontować w sposób zabezpieczający ściany i samozamykacze przed przypadkowym bądź zamierzonym uszkodzeniem oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta zastosowanego rozwiązania Stolarka budowlana Należy zastosować następujące rodzaje stolarki budowlanej: - drzwi jedno- lub dwu skrzydłowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30/EI60, EIS60 wewnętrzne, rozwierane, w jednej części skrzydła przeszklone mini. Konstrukcja jednoramo-wa, zlicowana. Ościeżnice, skrzydła, szprosy i progi drzwi oraz ramiaki, słupki i poprzeczki segmentów ścian wykonane z kształtowników. Powierzchnie zabezpieczone przed korozją powłokami lakierowymi proszkowymi lub tlenkowymi powłokami anodowymi. Drzwi wyposażone w atestowany samozamykacz do drzwi przeciwpożarowych (np. GEZE 2000) - okna p.poż. EI 60 w łączniku budynku B konstrukcja aluminiowo-szklana. Powierzchnie profili aluminiowych zabezpieczone przed korozją powłokami lakierowymi proszkowymi lub tlenkowymi powłokami anodowymi. - okna napowietrzające w klatkach schodowych konstrukcja aluminiowo-szklana. Powierzchnie profili aluminiowych zabezpieczone przed korozją powłokami lakierowymi proszkowymi lub tlenkowymi powłokami anodowymi. Wykonanie stolarki na podstawie stylu okien istniejących.

13 12 Lp 1 nazwa podzespołu Stolarka drzwiowa EI 30 jedn. szt. Ilość dwuskrzydłowe140x200 skrzydło nieblokowane 100 samozamykacz minimalne przeszklenie w skrzydle nieblokowanym 600x Stolarka drzwiowa EI 30 dwuskrzydłowe140x200 skrzydło nieblokowane 100 samozamykacz pełne bez przeszklenia szt. 3 3 Stolarka drzwiowa EI 60 dwuskrzydłowe140x200 skrzydło nieblokowane 100 samozamykacz minimalne przeszklenie w skrzydle nieblokowanym 600x600 szt. 1 4 Stolarka drzwiowa EI 30 jedno skrzydłowe 90x200 skrzydło nieblokowane 90 samozamykacz pełne bez przeszklenia szt Stolarka drzwiowa EI 60 jedno skrzydłowe 90x200 skrzydło nieblokowane 90 samozamykacz pełne bez przeszklenia szt. 1 6 Stolarka drzwiowa EIS 60 dwuskrzydłowe140x200 skrzydło nieblokowane 100 samozamykacz minimalne przeszklenie w skrzydle nieblokowanym 600x600 szt. 3 7 Stolarka okienna EI 60 wykonanie okien na podstawie istniejącej stolarki szt. 3 Wykaz elementów i rodzaj stolarki p.pożarowej

14 13 - odboje do drzwi przeciwpożarowych konstrukcja odboju powinna zapewnić zabez pieczenie przed wyrwaniem drzwi przeciwpożarowych z zawiasów ( np. GEZE lub inne). Po dokonaniu wizji lokalnej i konsultacji z przedstawicielami inwestora przyjęto że drzwi oznaczone na rys. z symbolem zwory w normalnych warunkach mają pozostawać w pozycji otwartej. Podyktowane to jest tym że drzwi p.poż są relatywnie ciężkie a w obiekcie przebywają dzieci i osoby chore i miałyby trudności z ich otwieraniem. Zastosowano rozwiązanie tego problemu poprzez zamontowanie w ww. drzwiach trzymaczy elektromagnetycznych z funkcją przytrzymania ich w stanie otwartym. Trzymacze wyposażone są w przycisk zamknięcia umożliwiający ręczne zamknięcie poszczególnych drzwi ponadto w razie zadziałania system oddymiania wszystkie drzwi zostaną zamknięte automatycznie.

15 Informacje o terenie budowy Informacje ogólne Obiekt w którym będą realizowane instalacje i prace budowlane składa się z trzech budynków połączonych ze sobą,różniących się pod względem wysokości i spełnianych funkcji: Szpital w Gryfowie Śląskim zlokalizowany jest przy ul Rzecznej 25. Obiekt szpitala składa się z dwóch pawilonów oraz budynku administracyjnego połączonych parterowym tzw łącznikiem Oznakowanie terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren budowy tablicą informacyjną. Tablica infor macyjna zawiera: 1. określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 2. numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, 3. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 4. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, 5. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: - kierownika budowy, - kierowników robót, - inspektora nadzoru inwestorskiego, - projektantów, - numery telefonów alarmowych Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, - numer telefonu okręgowego inspektora pracy. Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na ta blicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółte-

16 15 go, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Tablicę informacyjną Wykonawca umieści w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie Organizacja placu budowy Organizacja i urządzenie placu budowy należy do zakresu robót Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć obszar robót, w szczególności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru wykonywanych prac. Teren robót należy w widoczny sposób oznakować np. stosując biało-czerwone taśmy foliowe. Zabezpieczenie własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony własności publicznej i prywatnej przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Jeżeli w wyniku zaniedbań ze strony Wykonawcy nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, bądź odtworzenia uszkodzonej własności na własny koszt. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy, od stanu własności przed uszkodzeniem. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp. których położenie było wskazane przez Zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego dane, dotyczące dokładnego położenia istniejących w budynku instalacji Ochrona środowiska Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót, oraz nie powodujące niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Wykonawca powinien przedsięwziąć środki zabezpieczające teren budowy przed: - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami, - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, - możliwością powstania pożaru.

17 Warunki bezpieczeństwa pracy Warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone w załączonej Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Na czas prowadzenia prac, Wykonawca potrzebuje korzystać z pomieszczenia o powierzchni rzędu 15-20m 2, w celu składowania materiałów, oraz jako pomieszczenie socjalne dla pracowników Warunki dotyczące organizacji ruchu Nie dotyczą prac objętych przedmiotem opracowania Ogrodzenia Nie dotyczą prac objętych przedmiotem opracowania Zabezpieczenie chodników i jezdni Nie dotyczą prac objętych przedmiotem opracowania. 2.7 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót DZIAŁ: Roboty budowlane GRUPY: Roboty instalacyjne w budynkach Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KLASY: Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie KATEGORIE: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

18 17 Określenia podstawowe: Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z odpowiednimi normami. Specyfikacja Techniczna dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. Inżynier osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Inspektor nadzoru jest jednym z uczestników procesu budowlanego obok inwestora, projektanta, kierownika budowy, czy kierownika robót zgodnie z art. 17 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). Jest to osoba, która reprezentuje interesy Inwestora podczas procesu budowlanego. Na mocy art. 25 pkt. 4 inspektor nadzoru inwestorskiego może kontrolować koszty budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego musi: - posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - posiadać wiedzę z zakresu polskiego prawa budowlanego, - posiadać wykształcenie techniczne, praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i stopnia skomplikowania robót, - być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, - posiadać ważne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej. Roboty budowlane jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego, lub jego części. Plac budowy teren, na którym wykonywane są roboty budowlane wymagające pozwolenia, lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową.

19 18 Aprobata techniczna dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. Deklaracja zgodności dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. Certyfikat zgodności dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. Kable i przewody materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: - przepusty kablowe, - kanały i listwy instalacyjne, - systemy mocujące, - pozostały osprzęt (linki nośne, ceramiczne kostki zaciskowe, szyny, zaciski ochronne itp.). Klasa ochronności umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. Stopień ochrony IP określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. Przygotowanie podłoża zespół czynności wykonywanych przed montażem stolarki, zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją;.

20 19 Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: - wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, - osadzanie kołków w podłożu, - montaż listew i kanałów instalacyjnych, - oczyszczenie podłoża. Odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku poddanego normowemu bada niu odporności ogniowej do spełnienia przez założony czas wymagań dotyczących nośności, szczelności i/lub izolacyjności termicznej. 3 Materiały 3.1 Właściwości stosowanych materiałów Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie do stoso wania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla któ rych producent lub jego upoważniony przedstawiciel: - dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, - wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak zharmonizowane specyfikacje techniczne oraz normy, - oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, - wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 3.2 Wariantowe stosowanie materiałów Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji Technicznej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem:

21 20 - spełniania tych samych wymogów technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów Z uwagi na rodzaj materiałów, powinny być one przechowywane w miejscach i warun kach dostosowanych do tego celu. Należy przestrzegać zasad ochrony materiałów i wyrobów przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i kradzieżą, oraz zasad prawidło wego składowania z uwagi na zachowanie walorów jakościowych. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 3.4 Zagospodarowanie i utylizacja materiałów zdemontowanych i odpadów. Zabezpieczenie i zagospodarowanie wszelkich materiałów odpadowych powstałych w wyniku prac demontażowych i montażowych należy do obowiązków i kosztów poniesionych przez Wykonawcę. Elementy zdemontowane nadające się do ponownego wykorzystania należy zdeponować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych i montażowych (gruz i inne odpady budowlane, elementy stolarki drewnianej, opakowania po materiałach instalacyjnych) należy przekazać uprawnionej firmie, w celu utylizacji. Przekazanie ww. odpadów powinno być poświadczone Kartą przekazania odpadów. 4 Sprzęt Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt stosowany przez Wykonawcę do wykonania robót powinien być: - w pełni sprawny i gotowy do pracy, - wykorzystany wyłącznie przy pracach, do jakich został przeznaczony, - obsługiwany przez przeszkolony personel, - używany w taki sposób, by nie narazić na niebezpieczeństwo pracowników i osób postronnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB INWESTYCJA: INWESTOR: ZAKRES ROBÓT: SPORZĄDZIŁ: Wykonanie remontu łazienek i pokoi gościnnych w budynku Instytutu Historii PAN 00-272

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo