1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ PO ARU SAP 1.1 Podstawa opracowania projektu 1.2 Zakres projektu 1.3 Obowi zuj ce wytyczne do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ PO ARU SAP 1.1 Podstawa opracowania projektu 1.2 Zakres projektu 1.3 Obowi zuj ce wytyczne do"

Transkrypt

1 Przeworsk osiedle Poniatowskiego 12, tel fax. (016) , Temat opracowania: Projekt Instalacji Sygnalizacji Po aru i Instalacji Oddymiania Klatek Schodowych w budynku Ratusza w Przeworsku Zamawiaj cy: Czwarty Wymiar S.C. Pawe Chilimoniuk, Marcin Krukowski, Dominik Skura Warszawa ul. Grenadierów 46 m U1 Autor projektu: mgr in. Tomasz Dzie Projekt sprawdzi : dr in. Grzegorz Dzie

2 SPIS TRE CI 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ PO ARU SAP 1.1 Podstawa opracowania projektu 1.2 Zakres projektu 1.3 Obowi zuj ce wytyczne do projektowania 1.4 Ogólne zasady dzia ania systemu 1.5 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI SAP Centrala sygnalizacji po aru Drukarka Wybór wariantu alarmowania Instalacja sygnalizacji alarmowej po aru wewn trz pomieszcze 1.6 Instalacja przewodowa 1.7 Sterowanie urz dze zewn trznych 1.8 Przesy anie sygna u po arowego do stacji monitoringu 2. Uwagi ko cowe 3. Wykaz rysunków 4. Zestawienie podstawowych materia ów 2

3 1.OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ PO ARU 1.1 Podstawa opracowania projektu Zlecenie Inwestora Umowa z firm Czwarty Wymiar SC Warszawa Ekspertyza techniczna Zakres projektu Projekt obejmuje opracowanie automatycznej instalacji sygnalizacji alarmowej po aru SAP w Zabytkowym Ratuszu w Przeworsku W pomieszczeniach w/w obiektu nale y zainstalowa : adresowalne uniwersalne optyczne czujki dymu. Na korytarzach i klatkach schodowych nale y zaprojektowa czne ostrzegacze po aru. W celu akustycznego powiadamiania o po arze na korytarzach zostan zainstalowane sygnalizatory akustyczne - adresowalne pracuj ce w p tlach dozorowych centrali sygnalizacji po aru. Central sygnalizacji po aru nale y zainstalowa w pomieszczeniu na parterze ze wzgl du na obecno pracowników w godzinach pracy Obiekt zostanie obj ty z wymaganiami Inwestora ochron instalacji sygnalizacji po aru SAP z mo liwo ci w czenia do minitoringu Stra y Po arnej. 1.3 Obowi zuj ce wytyczne do projektowania Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji po arowej opracowane przez CNBOP w oparciu o materia y VdS. Warszawa 1994 r Dokumentacja Techniczno-Ruchowa centralki sygnalizacji po arowej POLON-4200 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dn r w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn r). PN-E Systemy sygnalizacji po arowej. Wytyczne w zakresie projektowania, wykonania, odbioru, u ytkowania i konserwacji instalacji. 1.4 Ogólne zasady dzia ania systemu Interaktywny, adresowalny system sygnalizacji po arowej jest zestawem urz dze najnowszej generacji, przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania po aru, powiadamiania w ciwych s b interwencyjnych, a tak e do sterowania przeciwpo arowymi urz dzeniami zabezpieczaj cymi ( np. otwieranie klap dymowych ) Jest to system wykrywania po aru w pierwszej fazie jego rozwoju, bazuj cy na koncepcji inteligentnej wspó pracy pomi dzy wszystkimi elementami które go tworz. Zastosowany unikalny protokó transmisji sygna ów w p tlach dozorowych oraz odpowiednie oprogramowanie central i elementów liniowych, pozwalaj na interaktywn wspó prac zarówno elementów liniowych z central, jak i elementów

4 4 liniowych pomi dzy sob. System tworz nast puj ce urz dzenia : - mikroprocesorowa centrala o pojemno ci 4 linii (p tli) dozorowych - adresowalne r czne ostrzegacze po arowe - wielostanowe procesorowe czujki po arowe - elementy kontrolno-steruj ce przeznaczone do sterowania i kontroli urz dze wykonawczych i sygnalizacyjnych - sygnalizatory optyczno akustyczne. Centrala sygnalizacji po arowej jest urz dzeniem integruj cym wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu wykrywania po arów. Centrala koordynuje prac wszystkich urz dze w systemie oraz podejmuje decyzj o zainicjowaniu alarmu po arowego, wysterowaniu urz dze sygnalizacyjnych i przeciwpo arowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Wczesne wykrycie ogniska po aru umo liwia jego likwidacj przy u yciu niewielkiej ilo ci rodków ga niczych i pozwala unikn wi kszych strat. Jednocze nie podkre lamy, e system automatycznego wykrywania po aru nie zabezpiecza przed jego powstaniem lecz jedynie umo liwia jego wczesne wykrycie. Nale y zastosowa urz dzenia odpowiadaj ce klasie systemu POLON ZAINSTALOWANIE SAP NIE ZWALNIA U YTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZE- GANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRZECIWPO AROWYCH! 1.5 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI SAP Centrala sygnalizacji po aru ( nie gorsza ni POLON 4200) W niniejszym opracowaniu przewiduje si zainstalowanie jednej centrali sygnalizacji po aru o cznej liczbie 4 linii p tlowych, z których zostan wykorzystane 2linie. Projektowana centralka posiada wewn trzny zasilacz sieciowy zasilany napi ciem przemiennym 230 V/50 Hz. Napi cie robocze centralki wynosi 24 V -. Zasilacz sieciowy umo liwia jednoczesne zasilanie centralki oraz buforowanie lub adowanie do czonej baterii akumulatorów (rezerwowego ród a zasilania). Jako rezerwowe ród o zasilania dla centralki projektuje si zestaw baterii akumulatorów szczelnych elowych 24 V Baterie akumulatorów instaluje si w pojemniku mocowanym pod centralk. Centralk nale y zainstalowa w pomieszczeniu na parterze. Centralk nale y zainstalowa na wysoko ci zapewniaj cej atw obs ug tzn. ok. 1,5 m od pod ogi, zdala od róde ciep a, w miejscu widocznym i atwo dost pnym Drukarka Drukarka umo liwia rejestrowanie w formie wydruku na ta mie papierowej zdarze, jakie mia y miejsce podczas nadzorowania obiektu przez central sygnalizacji po aru. Za zdarzenie uznaje si : - alarmy - uszkodzenia oraz ich usuni cie - potwierdzenie uszkodzenia lub alarmu

5 5 - prze czenie trybu pracy centralki PERSONEL OBECNY na PERSONEL NIEOBECNY i odwrotnie - kasowanie alarmów czenie i wy czenie opó nie kasowanie alarmów blokowania. Ka dy komunikat o zdarzeniu zawiera dat i czas jego wyst pienia oraz ogólny opis zdarzenia. Centrala pami ta 1000 ostatnich zdarze jakie wcze niej by y przez ni sygnalizowane Wybór wariantu alarmowania Po zadzia aniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala, na podstawie algorytmów decyzyjnych, sygnalizuje ALARM I ST. lub ALARM II ST. w zale no ci od wariantów alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszcze ) Instalacja sygnalizacji alarmowej po aru wewn trz pomieszcze : Dla pomieszcze obj tych niniejszym projektem przewiduje si nast puj ce rodzaje i typy czujek o charakterystykach i danych technicznych jak ni ej : a).adresowalna, uniwersalna optyczna czujka dymu (nie gorsza ni DOR 4043 ) czujka jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstaj cego w pocz tkowym stadium po aru Odleg czujek od stropów p askich nie mo e przekracza 0,3m, a min. odleg od cian i belek wynosi 0,5m. Czujk instaluje si w gnie dzie G-40. Czujka zawiera zintegrowany izolator zwar. Zakres wykrywanych po arów testowych : TF-1 do TF-5 oraz TF-8. c). gniazdo przeznaczone jest do mocowania czujek na suficie i do czenia do nich przewodów linii dozorowej. Gniazdo po zamontowaniu w dodatkowej podstawie, mo e by instalowane w pomieszczeniach wilgotnych i na lince no nej. d).r czne adresowalne ostrzegacze po arowe (nie gorsze ni ROP-4001M) przeznaczone s do przekazywania poprzez r czne uruchomienie informacji o zauwa onym po arze do wspó pracuj cej centralki sygnalizacji po arowej. Ostrzegacze s elementami adresowalnymi przeznaczonymi do instalowania w adresowalnych liniach dozorowych centralek sygnalizacji po aru. Komunikacja mi dzy centralk a r cznymi ostrzegaczami odbywa si za po rednictwem dwuprzewodowej adresowalnej linii dozorowej. Przesy anie informacji o rodzaju elementu liniowego ROP, jest wykorzystywane do bezpo redniego sygnalizowania ALARMU II ST., niezale nie od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla strefy do której zosta przydzielony r czny ostrzegacz. R czne ostrzegacze po arowe ROP

6 mog by instalowane wewn trz obiektów w miejscach atwo dost pnych, dobrze widocznych, najlepiej w pobli u dróg komunikacyjnych, na wysoko ci ok. 1,4 do 1,6m od pod a. Ostrzegacz zawiera zintegrowany izolator zwar. e). Element kontrolno-steruj cy (nie gorszy ni EKS-4001) jest przeznaczony do uruchamiania (stykami przeka nika) na sygna z centrali, urz dze alarmowych i przeciwpo arowych, np. sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpo arowych itp. Umo liwiaj kontrolowanie sprawno ci sterowanego urz dzenia i poprawno ci jego zadzia ania. Maj dodatkowe wej cie kontrolne do nadzoru nie zwi zanych ze sterowaniem urz dze lub instalacji. Zawiera zintegrowany izolator zwar. W niniejszym opracowaniu elementy kontrolno-steruj ce zostan wykorzystane do sterowania instalacjami oddymiania klatek schodowych i d wigu osobowego. 6 f).adresowalny sygnalizator akustyczny (nie gorszy ni SA K-7) Przeznaczony jest do lokalnego akustycznego sygnalizowania po aru. 1.6 Instalacja przewodowa Instalacj sygnalizacji po aru - p tle dozorowe, projektuje si kabelkiem uniepalnionym ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x0,8(kolor izolacji czerwony). Przewody nale y uk ada listwach PCV typu LN na korytarzach i we wszystkich pomieszczeniach oraz LN na przej ciu przewodów od centralki do szachtu elektrycznego. Przej cia instalacji w pionie nale y wykona w rurze RB Special 47na tynku w szachcie elektrycznym. Pod czenia urz dze 1.7 Sterowanie urz dze zewn trznych a). Okna oddymiaj ce i klapy oddymiaj ce Na klatce schodowej g ównej oddymianie b dzi polega o na wykorzystaniu okna dachowego lub klapy oddymiaj cej o podstawie sko niej o powierzchni czynnej oddymiania 1 m2. W klatce schodowej zlokalizowano central oddymiania, do której pod czamy si ownik okna lub klapy, przycisk przewietrzania i przycisk oddymiania. W klatce drabiniastej zaprojektowano klap dymow zamocowan w pode cie tarasu widokowego o powierzchni 1, 5 m2 o wymiarach 1x1,5 m która zgodnie z wytycznymi ekspertyzy ma s jednocze nie do usuwania dymu i ciep a z poddasza oraz ma jako wy az na taraz widokowy Proponowany zestaw oddymiania firmy POLON ALFA centrala UCS 4000

7 7 2. Uwagi ko cowe a). Dla Wykonawcy robót 1.Ca prac w fazie wykonawstwa wykona zgodnie z obowi zuj cymi aktualnie normami PN, BN, PBUE oraz przepisami BHP i P.Po. 2.Roboty winny by prowadzone pod nadzorem INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. 3.Wszystkie po czenia nale y wykona szczególnie starannie, poniewa instalacja SAP musi odznacza si najwy sz pewno ci zadzia ania i odporno ci na awarie. 4.Monta urz dze wykona w oparciu o fabryczn dokumentacj technicznoruchow i opis obs ugi. 5.W trakcie robót monta owych na bie co uaktualnia charakter pomieszcze pod wzgl dem ppo., rodzaju materia ów sk adowanych w tych pomieszczeniach. W przypadku zaistnia ych zmian w porównaniu z projektem, nale y powiadomi o tym jego autora. 6.Konserwacj instalacji SAP przeprowadza zgodnie z odpowiednimi aktualnymi instrukcjami. 7.Przejscia przez ciany i stropy na granicy stref po arowych nale y uszczelni mas ognioodporn klasie odporno ci ogniowej przegrody po arowej. b). Uwagi dla U ytkownika 1.Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nale y zleci jej sta konserwacj zapewniaj prawid owo jej dzia ania. 2.Nale y wyznaczy fachow (przeszkolon ) obs ug urz dze. 3.Osoby, którym powierzono sta obserwacj centralki SAP powinny by przeszkolone w zakresie najprostszych czynno ci, które nale y wykona w przypadku pojawienia si jakiegokolwiek alarmu. 4.W centralce, nale y wpisa dok adny opis punktów adresowych i odpowiadaj cych im pomieszcze celem szybkiej orientacji i identyfikacji pomieszczenia na wypadek zagro enia po arowego. 5.Nale y przestrzega bezwzgl dnego zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach gdzie zainstalowane optyczne i jonizacyjne czujki dymu celem unikni cia fa szywych alarmów 3. Wykaz rysunków - schemat piwnica - schemat- parter - schemat pi tro - schemat poddasze - schemat blokowy

8 8 4. Zestawienie elementów - okablowanie kpl. Wykaz elementów instalacji SAP i systemu oddymiania L.p. Nazwa /Producent/ Opis Liczba [szt.] SYSTEM SYGNALIZACJI PO AROWEJ POLON Polon 4200 Centrala sygnalizacji po arowej, system interaktywny - 4 p tle po 127 adresów, drukarka wbudowana, praca sieciowa, 16 wyj programowalnych o stykach bezpotencja owych 1A/24V, 2 linie sygnalowe 0,5A, 6 linii 0,1A/24V, 8 linii kontrolnych (wej) Ah/12V Akumulator SBL 40 Ah/12V PAR-4800 Pojemnik akumulatorów 24 Ah do 44 Ah DOR-4043 Optyczna czujka dymu z izolatorem zwar G-40 Gniazdo (do czujek szeregów 40 i 4046) WZ-31 Wska nik zadzia ania ROP-4001M czny ostrzegacz po arowy adresowalny wewn trzny z izol. zw RM-60-R Ramka maskuj ca (czerwona) SA-K7 Sygnalizator akustyczno - optyczny z diodami LED PIP-1A Puszka instalacyjna do sygnalizatorów SA-K ZSP135-D- 2A- 1(AKUM) Zasilacz 24V/2A z akumulatorami 17Ah 1

9 EKS-4001 Element kontrolno-steruj cy (1wyj./2wej.) z izolatorem zwar xEKS Obudowa EKS pojedyncza 3 3 SYSTEM ODDYMIANIA 2.1 UCS-4000 Uniwersalna centrala steruj ca PSD-4000 Pakiet sterowa dodatkowych EP 7Ah/12V Akumulator EuroPower 7Ah/12V PO-63 Przycisk oddymiania (pomara czowy) 3xLED RM-60-O Ramka maskuj ca (pomara czowa) Przycisk aluzjowy do przewietrzania KLAPA 100/150 Klapa podwójna PMMH opal, podstawa sko na h-500 z bl. Ocynkowanej ze spojlerem i si ownikiem 24VDC, 1,6A 100x150cm 2

10 10

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 Nr 2 Rzut I pi tra. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. - skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo