14684/16 mb/mg 1 DGC 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14684/16 mb/mg 1 DGC 1"

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 listopada 2016 r. (OR. en) 14684/16 WYNIK PRAC Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje DEVGEN 254 ACP 165 RELEX 970 OCDE 4 Nr poprz. dok.: 14324/16 DEVGEN 244 ACP 153 RELEX 939 OECD 3 Dotyczy: Wspólne stanowisko UE na drugie posiedzenie na wysokim szczeblu globalnego partnerstwa w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju (GPEDC) (Nairobi, 29 listopada 1 grudnia 2016 r.) Konkluzje Rady (28 listopada 2016 r.) Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady w sprawie wspólnego stanowiska UE na drugie posiedzenie na wysokim szczeblu globalnego partnerstwa w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju (GPEDC) (Nairobi, 29 listopada 1 grudnia 2016 r.), przyjęte przez Radę na jej posiedzeniu, które odbyło się w dniu 28 listopada 2016 r /16 mb/mg 1 DGC 1 PL

2 ZAŁĄCZNIK Konkluzje Rady w sprawie wspólnego stanowiska UE na drugie posiedzenie na wysokim szczeblu globalnego partnerstwa w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju (Nairobi, 29 listopada 1 grudnia 2016 r.) 1. W programie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i celach zrównoważonego rozwoju przedstawiono całościową wizję działań na rzecz wyeliminowania ubóstwa, ograniczenia nierówności na całym świecie i ochrony naszej planety. Program ten zapewnia równowagę między gospodarczymi, społecznymi i ekologicznymi aspektami trwałego rozwoju i uznaje znaczenie wzajemnych powiązań między celami ogólnymi i szczegółowymi. Jest to uniwersalny program działań mający zastosowanie w taki sam sposób do każdego kraju i nakładający obowiązki na wszystkich. 2. Program działań z Addis Abeby, jako jego integralna część, określa nowy paradygmat dotyczący realizacji programu działań do roku 2030, poprzez globalne partnerstwo obejmujące sprzyjające ramy polityczne, środki finansowe, budowanie zdolności i transfer technologii. Kładzie on główny nacisk na działania krajowe i stabilne polityki, poparte przez przyjazne środowisko międzynarodowe i spójność polityki na wszystkich szczeblach. W tym kontekście współpraca na rzecz rozwoju może być ważnym elementem dla krajów rozwijających się, w szczególności wtedy, gdy jest efektywnie wykorzystywana i gdy zapewniona jest spójność polityki na rzecz rozwoju. 3. Program na rzecz skuteczności rozwoju oraz globalne partnerstwo w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju (GPEDC) pokazują, że następuje przejście od pomocy do skuteczności rozwoju, z przeniesieniem akcentu z przepływów w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) na szersze partnerstwa na rzecz rozwoju i stosowne podmioty. W istotny sposób przyczyni się to do realizacji programu działań do roku 2030 w krajach rozwijających się. 4. UE i jej państwa członkowskie apelują do wszystkich partnerów w dziedzinie rozwoju, by na posiedzeniu na wysokim szczeblu w Nairobi zapewnili jeszcze większy wkład GPEDC w realizację programu działań do roku /16 mb/mg 2

3 5. Przy pełnym poszanowaniu priorytetów poszczególnych państw członkowskich współpraca UE i jej państw członkowskich na rzecz rozwoju będzie ukierunkowana na obszary, w których potrzeby są największe i w których może ona przynieść najlepsze efekty, szczególnie w krajach najsłabiej rozwiniętych (LDC) oraz na obszarach niestabilnych i objętych konfliktem. UE potwierdza swoje zbiorowe zobowiązanie do osiągnięcia celu w postaci stosunku ODA do DNB na poziomie 0,7% do końca trwania programu działań do roku Ponadto, w odniesieniu do krajów najsłabiej rozwiniętych UE podejmuje się zbiorowo osiągnąć w krótkim terminie cel w postaci stosunku ODA do DNB na poziomie 0,15 0,20 %, a do końca trwania programu działań do roku 2030 na poziomie 0,20 %. ODA może również przyczynić się do zwiększenia wykorzystania innych środków wdrażania i wspierać budowanie zdolności, także w krajach o średnich dochodach, aby rozwiązać problem nierówności i wspierać realizację programu działań do roku Zważywszy że obecnie na świecie większość osób ubogich mieszka w krajach o średnich dochodach, należy zapewnić dalsze włączanie tych krajów do głównego wątku dyskusji nad zrównoważonym podejściem do dbania o interesy osób najuboższych i najsłabszych grup społecznych. 6. UE i jej państwa członkowskie potwierdzają znaczenie i podstawową rolę zasad skuteczności rozwoju, jak uzgodniono w Pusanie, tj. poczucia odpowiedzialności za rozwój priorytetów przez kraje rozwijające się, ukierunkowania na wyniki, partnerstw na rzecz rozwoju sprzyjających włączeniu społecznemu oraz przejrzystości i wzajemnej rozliczalności. UE i jej państwa członkowskie uznają zasady skuteczności pomocy i rozwoju zawarte w deklaracji paryskiej z 2005 r., programie działania z Akry z 2008 r. i umowie o partnerstwie z Pusan z 2011 r. 7. UE i jej państwa członkowskie podkreślają potrzebę przyjęcia ambitnego i przełomowego podejścia do kwestii eliminowania pierwotnych przyczyn i czynników zwiększających ryzyko występowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, dyskryminacji i przemocy wobec kobiet i dziewcząt w celu osiągnięcia trwałych rezultatów. Rada przypomina, że prawa kobiet i dziewcząt, równość płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt należy traktować zarówno jako odrębny cel, jak i przekrojowe zagadnienie w kontekście osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Unijny plan działania w sprawie równości płci na lata służy jako orientacyjne ramy działań UE na rzecz realizacji tych zobowiązań /16 mb/mg 3

4 8. Wszelkie formy współpracy na rzecz rozwoju powinny być oparte na zasadach skuteczności rozwoju. Współpraca na rzecz rozwoju obejmuje międzynarodowe finansowanie publiczne i prywatne ukierunkowane na wyniki w zakresie rozwoju, jak również interakcje między krajowymi finansami a polityką wobec partnerów w dziedzinie rozwoju. Zasoby te obejmują ODA, ale się do niej nie ograniczają. Obejmują one również inne niż ODA kwalifikujące się środki na finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu, inne oficjalne przepływy, współpracę południe-południe i współpracę trójstronną, fundusze i łączone finansowanie publiczno-prywatne, działania społeczeństwa obywatelskiego i niektóre rodzaje współpracy niefinansowej, w tym środki w zakresie polityki i zaangażowanie sektora prywatnego. Ponadto obejmują one pomoc humanitarną, z poszanowaniem zasad humanitarnych. Wszystkie te zasoby mają podstawowe znaczenie, powinny się wzajemnie uzupełniać i wspólnie prowadzić do osiągania jak najlepszych wyników. 9. Choć podstawowe zasady skuteczności rozwoju są wspólne dla wszystkich partnerów, UE i jej państwa członkowskie uznają, że podejście poszczególnych grup partnerów w dziedzinie rozwoju do stosowania tych zasad będzie zróżnicowane. UE i jej państwa członkowskie uwzględniają tę różnorodność i zachęcają wszystkich partnerów w dziedzinie rozwoju do zaprezentowania własnego podejścia do wdrażania zasad skuteczności rozwoju podczas drugiego posiedzenia na wysokim szczeblu GPEDC w Nairobi. UE i jej państwa członkowskie: Podejmowanie działań 10. UE i jej państwa członkowskie w ambitny sposób wprowadzają każdą zasadę i potwierdzają istniejące zobowiązania. Aby osiągnąć dalsze postępy, podjęte zostaną następujące konkretne działania: Demokratyczna odpowiedzialność poszczególnych krajów. 11. UE i jej państwa członkowskie będą wspierać kraje partnerskie we wzmacnianiu ich polityk krajowych i systemów demokratycznych rządów na rzecz zrównoważonego zapewniania podstawowych usług ich obywatelom. UE i jej państwa członkowskie nadal będą promować i monitorować korzystanie z systemów krajowych w ramach wszystkich trybów udzielania pomocy, jeżeli pozwoli na to jakość tych systemów, także na szczeblu lokalnym /16 mb/mg 4

5 12. UE i jej państwa członkowskie przyspieszą działania na rzecz odejścia od pomocy wiązanej. Oprócz poprawienia stosunku wartości do ceny, odejście od pomocy wiązanej stwarza na szczeblu lokalnym możliwości prowadzenia zamówień publicznych, rozwoju przedsiębiorstw, zatrudnienia i generowania dochodu w krajach rozwijających się. UE i jej państwa członkowskie podkreślają, jak ważne jest zapewnienie, by pomoc wspierała lokalne przedsiębiorstwa w całym łańcuchu dostaw. 13. Krajowe finanse publiczne powinny być centralnym elementem wysiłków wszystkich krajów na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. UE i jej państwa członkowskie zwiększą wsparcie dla krajów partnerskich w celu uruchomienia zasobów krajowych oraz wzmocnienia środków w zakresie kontroli, zwalczania nadużyć finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i walki z korupcją, usprawnienia administracji podatkowej i zwalczania nielegalnych przepływów finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania. UE i jej państwa członkowskie będą wspierać Inicjatywę podatkową z Addis Abeby oraz stosowanie systemów e-rządzenia. UE i jej państwa członkowskie zachęcają wszystkie podmioty zapewniające finansowanie i kraje partnerskie do przystąpienia do tej inicjatywy, aby zintensyfikować mobilizację zasobów krajowych przez kraje partnerskie. 14. Rada przywołuje swoje konkluzje z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie intensyfikacji wspólnego programowania i przypomina, że wspólne programowanie UE powinno być promowane i wzmacniane, a jednocześnie powinno zachować dobrowolny, elastyczny i inkluzywny charakter oraz powinno być dostosowane do sytuacji danego kraju. Wspólne programowanie UE może wzmocnić skoordynowany dialog polityczny, jak również wspólną analizę, wymianę informacji, inicjatywy z zakresu wspólnego wdrożenia, wspólne monitorowanie i wspólne oceny. Wspólne programowanie UE ma potencjał zwiększenia skuteczności, spójności, przejrzystości, przewidywalności i dostrzegalności zewnętrznej pomocy Unii. Realizacja wspólnego programowania na szczeblu krajowym może ułatwić skuteczniejszy podział pracy i zmniejszenie rozdrobnienia pomocy. Fundamentalne znaczenie dla tego procesu ma zaangażowanie, odpowiedzialność i samoodpowiedzialność krajów partnerskich. Wspólne programowanie UE powinno podążać za strategią rozwojową danego kraju partnerskiego /16 mb/mg 5

6 Ukierunkowanie na wyniki 15. UE i jej państwa członkowskie będą wspierać spójność z ramami wyników na poziomie kraju partnerskiego. UE i jej państwa członkowskie będą stopniowo dostosowywać swoje systemy sprawozdawczości w zakresie wyników w celu wzmocnienia powiązań ze wskaźnikami dotyczącymi celów zrównoważonego rozwoju, w stosownych przypadkach propagować wspólne standardy sprawozdawczości i wspierać ich stosowanie przez kraje partnerskie. UE i jej państwa członkowskie uwzględnią program działań do roku 2030 i wskaźniki dotyczące celów zrównoważonego rozwoju przy formułowaniu unijnego podejścia ukierunkowanego na wyniki, co przyczyni się do promowania wspólnych ram wyników w zakresie rozwoju na szczeblu krajowym dla różnych zainteresowanych podmiotów. UE i jej państwa członkowskie terminowo i w ujednolicony sposób opublikują szczegółowe dane na temat osiągniętych wyników. 16. UE i jej państwa członkowskie zwiększą wsparcie dla budowania zdolności w zakresie gromadzenia i analizowania danych i statystyk, w tym danych z podziałem na wiek i płeć, oraz dla sprawozdawczości dotyczącej wyników w krajach partnerskich, tak aby wyniki te mogły być wykorzystane w procesie kształtowania polityki, planowania i sporządzania budżetu. UE i jej państwa członkowskie będą wspierać kraje partnerskie w działaniach na rzecz wzmacniania procedur sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci. Przejrzystość i wzajemna rozliczalność 17. Pełna przejrzystość zasobów w zakresie rozwoju ma kapitalne znaczenie, by zapewnić wsparcie dla kontroli i wzajemnej rozliczalności przez wiele zainteresowanych podmiotów, w tym obywateli w UE i w krajach partnerskich. UE i jej państwa członkowskie będą wydawać publikacje zgodnie ze standardami sprawozdawczości OECD i w coraz większym stopniu zgodnie ze standardami przewidzianymi w międzynarodowej inicjatywie na rzecz przejrzystości pomocy (IATI), a także prowadzić wymianę najlepszych praktyk i wiedzy, aby przyspieszyć postępy. UE i jej państwa członkowskie potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz pełnego wdrożenia wspólnych, otwartych standardów w zakresie elektronicznego publikowania informacji o współpracy na rzecz rozwoju i będą dążyć do tego, by w sposób jak najbardziej regularny publikować informacje na temat bieżących działań, w tym dane dotyczące wyników i dane perspektywiczne, o ile będą dostępne. UE i jej państwa członkowskie zwracają się do wszystkich podmiotów zapewniających finansowanie na rzecz rozwoju i partnerów wdrażających, by podawali do wiadomości publicznej kompleksowe informacje na temat ich działalności w krajach rozwijających się /16 mb/mg 6

7 18. UE i jej państwa członkowskie będą wspierać wykorzystywanie danych, m.in. poprzez rozwijanie narzędzi umożliwiających korzystanie z dostępnych danych i ich wizualizację. UE i jej państwa członkowskie będą zachęcać kraje partnerskie i podmioty działające na rzecz rozwoju do dobrego wykorzystania takich narzędzi. Partnerstwa na rzecz rozwoju angażujące wiele podmiotów 19. UE i jej państwa członkowskie skoncentrują się na rozwijaniu silnych partnerstw ze społeczeństwem obywatelskim, w tym z instytucjami propagującymi wiedzę i instytucjami akademickimi, z władzami lokalnymi i sektorem prywatnym poprzez zapewnienie bardziej sprzyjających warunków dla tych podmiotów. UE i jej państwa członkowskie będą również wspierać partnerstwa z parlamentami krajowymi oraz organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi. 20. UE i jej państwa członkowskie będą wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego, tak by mogły one w pełni odgrywać swoją rolę niezależnych pełnoprawnych podmiotów działających na rzecz rozwoju. UE i jej państwa członkowskie będą wspierać tworzenie sprzyjających warunków dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz będą z nimi współpracować w sposób zorganizowany, by zapewnić uwzględnianie ich opinii podczas całego cyklu planowania i realizacji polityki. 21. UE i jej państwa członkowskie będą współpracować z sektorem prywatnym w ramach zorganizowanego dialogu i partnerstwa w celu promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. UE i jej państwa członkowskie wspierają wzmocnienie ekonomicznej pozycji kobiet. 22. Łączenie instrumentów i nowy europejski plan inwestycji zewnętrznych to ważne inicjatywy na rzecz stymulowania prywatnych inwestycji i propagowania roli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Będą one wdrażane zgodnie z zasadami skuteczności rozwoju. 23. UE i jej państwa członkowskie wzmocnią pozycję władz lokalnych poprzez wspieranie procesów decentralizacji i będą wspierać lokalne społeczności w ich kontaktach z samorządami lokalnymi podczas cyklu planowania i realizacji polityki /16 mb/mg 7

8 Zasada niewykluczania jako nadrzędna zasada programu działań do roku UE i jej państwa członkowskie uznają kluczowe znaczenie zasady niewykluczania jako nadrzędnej zasady leżącej u podstaw wszystkich form współpracy na rzecz rozwoju. Należy skoncentrować się na osobach dotkniętych ubóstwem oraz słabszych i marginalizowanych grupach społecznych, m.in. na osobach znajdujących się na obszarach niestabilnych i objętych konfliktem. 25. UE i jej państwa członkowskie będą realizować oparte na prawach podejście do współpracy na rzecz rozwoju, aby zapewnić przestrzeganie zasady niewykluczania, ograniczyć zjawisko skrajnego ubóstwa, wykluczenia i nierówności oraz zwalczać dyskryminację z takich względów, jak: rasa, pochodzenie etniczne, wiek, wyznanie, płeć, płeć społeczno-kulturowa, orientacja seksualna, a także dyskryminację wobec dzieci, osób należących do mniejszości, ludów tubylczych, uchodźców, migrantów i osób niepełnosprawnych. UE będzie wspierać w szczególności osoby ubogie i słabsze grupy społeczne w dochodzeniu ich praw, a tym samym przyczyni się do zwiększenia ich integracji społecznej, gospodarczej i politycznej oraz do wzmocnienia pozycji osób marginalizowanych. UE będzie wspierać zdolności w zakresie zdezagregowanych danych i ich wykorzystanie w celu śledzenia postępów i zapewnienia przestrzegania zasady niewykluczania. 26. Najbardziej podatne na zagrożenia grupy ludności zamieszkują w krajach niestabilnych i objętych konfliktami. Nowy ład na rzecz państw niestabilnych zapewnia rozwiązania, które mogą być przydatne przy realizacji programu działań do roku 2030, a międzynarodowy dialog dotyczący budowania pokoju i państwowości stanowi wyjątkową platformę w tym zakresie. UE i jej państwa członkowskie przeprowadzą wspólną analizę konfliktów do celów programowania uwzględniającego sytuacje konfliktowe oraz wzmocnią swoje zintegrowane podejście do konfliktów i kryzysów, m.in. poprzez powiązanie działań w zakresie bezpieczeństwa, dyplomacji, rozwoju i pomocy humanitarnej /16 mb/mg 8

9 Przyszła rola i mandat globalnego partnerstwa w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju (GPEDC) 27. GPEDC powinno się koncentrować na wzmocnieniu impulsu politycznego związanego z pomocą i skutecznością pomocy oraz na wspieraniu realizacji zasad i zobowiązań na szczeblu krajowym, w tym poprzez wymianę najlepszych praktyk, partnerskie uczenie się i dzielenie się wiedzą. Partnerstwo w dalszym ciągu powinno się skupiać przede wszystkim na poszczególnych państwach, a nie na kwestiach globalnych. 28. Działania na poziomie krajowym i dyskusje polityczne powinny być kontynuowane zgodnie z jasnym, zintegrowanym planem prac przez następujące podmioty: wspólny zespół wsparcia GPEDC; Komitet Sterujący, regionalne platformy zajmujące się kwestią skuteczności rozwoju; inicjatywy na rzecz globalnego partnerstwa; oraz wspólnoty praktyków, aby szersze grono członków partnerstwa mogło wspólnie pracować nad kwestiami szczegółowymi. 29. Ramy i proces monitorowania GPEDC mają wyjątkowy charakter; przyjęto w nich podejście inkluzywne, obejmujące wiele zainteresowanych podmiotów, przy czym działania prowadzone są przez poszczególne kraje. Mają one pełnić ważną rolę we wspieraniu wdrażania i monitorowania programu działań do roku Wyniki procesu monitorowania GPEDC to cenny element podsumowania postępów i wyzwań w zakresie skuteczności wdrażania współpracy na rzecz rozwoju; powinny one być wykorzystywane jako narzędzie mające wpływ na zmianę zachowań. Należy zachęcać do systematycznej analizy i bieżącego wykorzystywania tych cennych danych pomiędzy działaniami w zakresie monitorowania, tak by wspierać dialog na szczeblu krajowym i regionalnym z myślą o zwiększeniu skuteczności. 30. UE i jej państwa członkowskie z zadowoleniem odnotowują, że w odpowiedzi na program działań do roku 2030 doprecyzowano wskaźniki stosowane w ramach monitorowania GPEDC. UE i jej państwa członkowskie zachęcają również inne podmioty zapewniające finansowanie na rzecz rozwoju, w tym kraje o średnich dochodach, do udziału w tym działaniu monitorującym. Wyniki procesu monitorowania GPEDC to cenny element podsumowania postępów i wyzwań w zakresie wdrażania współpracy na rzecz rozwoju; powinny one być wykorzystywane jako narzędzie mające wpływ na zmianę zachowań /16 mb/mg 9

10 31. GPEDC powinno być przykładem prawdziwego partnerstwa wszystkich podmiotów istotnych z punktu widzenia rozwoju. UE i jej państwa członkowskie z zadowoleniem odnotowują coraz większe zaangażowanie pochodzących z krajów Południa podmiotów zapewniających finansowanie na rzecz rozwoju, w szczególności sektora prywatnego. UE i jej państwa członkowskie zachęcają tych partnerów do odgrywania bardziej aktywnej roli w tym partnerstwie. 32. UE i jej państwa członkowskie popierają koncepcję organizowania naprzemiennych posiedzeń na wysokim szczeblu przy okazji istotnych spotkań międzynarodowych, np. posiedzeń Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju. Pomiędzy tymi posiedzeniami należy utrzymać tempo prac na szczeblu technicznym i realizacji na szczeblu krajowym. UE i jej państwa członkowskie popierają utworzenie dodatkowego stanowiska czwartego niewykonawczego współprzewodniczącego w celu zwiększenia reprezentatywności /16 mb/mg 10

9233/19 aga/dh/gt 1 RELEX.1.B LIMITE PL

9233/19 aga/dh/gt 1 RELEX.1.B LIMITE PL Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2019 r. (OR. en) 9233/19 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady LIMITE DEVGEN 104 SUSTDEV 89 ACP 59 RELEX 493 Komitet Stałych Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

9131/19 dh/mg 1 RELEX.1.B

9131/19 dh/mg 1 RELEX.1.B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 maja 2019 r. (OR. en) 9131/19 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 16 maja 2019 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 8313/19 Dotyczy: DEVGEN 100 SUSTDEV 82 ACP

Bardziej szczegółowo

15573/17 lo/kt/kkm 1 DG C 1

15573/17 lo/kt/kkm 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2017 r. (OR. en) 15573/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 11 grudnia 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 15498/17 Dotyczy: DEVGEN 291 ACP 145

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

8361/17 nj/ako/as 1 DGB 2B

8361/17 nj/ako/as 1 DGB 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8361/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 25 kwietnia 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 7783/17 + ADD 1 Dotyczy: FIN 266

Bardziej szczegółowo

10392/16 mi/zm 1 DG C 1

10392/16 mi/zm 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10392/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10339/16 Dotyczy: DEVGEN 139 COHAFA

Bardziej szczegółowo

15571/17 pas/mak 1 DG C 1

15571/17 pas/mak 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2017 r. (OR. en) 15571/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 11 grudnia 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14446/17 Dotyczy: DEVGEN 290 ACP 144

Bardziej szczegółowo

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) 9635/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 24 maja 2017 r. Do: Nr poprz. dok.: Dotyczy: Delegacje CULT 76 RELEX 457 DEVGEN 118 COMPET

Bardziej szczegółowo

8833/16 mik/en 1 DG C 1

8833/16 mik/en 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2016 r. (OR. en) 8833/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 12 maja 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 8577/16 Dotyczy: DEVGEN 91 ACP 69 RELEX 380

Bardziej szczegółowo

9383/17 ks/mi/mak 1 DG C 1

9383/17 ks/mi/mak 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2017 r. (OR. en) 9383/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 19 maja 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 9417/17 Dotyczy: DEVGEN 104 ACP 51 RELEX

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2015/2104(INI) Projekt opinii Anna Záborská (PE564.

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2015/2104(INI) Projekt opinii Anna Záborská (PE564. Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rozwoju 2015/2104(INI) 3.9.2015 POPRAWKI 1-24 Anna Záborská (PE564.990v01-00) Rola UE w ONZ jak lepiej osiągać cele polityki zagranicznej UE (2015/2104(INI)) AM\1071737.doc

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 kwietnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 kwietnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 kwietnia 2017 r. (OR. en) 7935/17 CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131 COHOM 46 NOTA Od: Do: Nr poprz. dok.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

11246/16 dh/en 1 DGC 1

11246/16 dh/en 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11246/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10998/16 Dotyczy: Pakistan Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

2. 7 maja 2012 r. Grupa Robocza ds. Krajów AKP osiągnęła porozumienie co do treści załączonego projektu konkluzji Rady.

2. 7 maja 2012 r. Grupa Robocza ds. Krajów AKP osiągnęła porozumienie co do treści załączonego projektu konkluzji Rady. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 7 maja 2012 r. (10.05) (OR. en) 9587/12 ACP 72 COASI 64 PTOM 13 DEVGEN 122 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Grupa Robocza ds. Krajów AKP Do: Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada

Bardziej szczegółowo

9452/16 mo/mb/mak 1 DG G 2B

9452/16 mo/mb/mak 1 DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 maja 2016 r. (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 25 maja 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 8792/1/16 REV 1 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

10679/17 krk/hod/mg 1 DG C 1

10679/17 krk/hod/mg 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 czerwca 2017 r. (OR. en) 10679/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 26 czerwca 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10457/17 Dotyczy: DEVGEN 153 COHAFA

Bardziej szczegółowo

12950/17 kt/gt 1 DG B 2B

12950/17 kt/gt 1 DG B 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 października 2017 r. (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 października 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 12473/17 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13645/1/16 REV 1 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

1. 26 października 2016 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet dotyczący reformy opodatkowania osób prawnych.

1. 26 października 2016 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet dotyczący reformy opodatkowania osób prawnych. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 listopada 2016 r. (OR. en) 14752/16 FISC 204 ECOFIN 1094 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r. Rada przyjęła konkluzje Rady zawarte w załączniku do niniejszej noty.

Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r. Rada przyjęła konkluzje Rady zawarte w załączniku do niniejszej noty. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 maja 2015 r. (OR. en) 9242/15 DEVGEN 82 SOC 348 ACP 86 ONU 71 RELEX 427 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Konkluzje Rady w sprawie płci w kontekście

Bardziej szczegółowo

7495/17 mo/mf 1 DGG 1A

7495/17 mo/mf 1 DGG 1A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) 7495/17 ECOFIN 223 ENV 276 CLIMA 67 FIN 205 WYNIK PRAC Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Sprawozdanie specjalne nr 31 Europejskiego

Bardziej szczegółowo

14166/16 jp/mo/kkm 1 DG G 2B

14166/16 jp/mo/kkm 1 DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 listopada 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 13918/16 FISC

Bardziej szczegółowo

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r.

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 marca 2016 r. 6255/1/16 REV 1 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM 13 FREMP 34 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli Do: Rada Nr poprz. dok.: 6255/16 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-1365/2016 9.12.2016 PROJEKT ZALECENIA DLA RADY zgodnie z art. 134 ust. 1 Regulaminu w sprawie priorytetów UE na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu

Bardziej szczegółowo

13498/15 ap/mi/bb 1 DG G 3 C

13498/15 ap/mi/bb 1 DG G 3 C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Delegacje Projekt konkluzji Rady w sprawie wzmacniania równości

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Grupa Robocza ds. Współpracy Rozwojowej Data: 13 listopada

Bardziej szczegółowo

15312/16 md/krk/as 1 DGD 1B

15312/16 md/krk/as 1 DGD 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 grudnia 2016 r. (OR. en) 15312/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 grudnia 2016 r. Do: Delegacje MIGR 214 EDUC 419 JEUN 107 SPORT 87 CULT 118 SOC 780

Bardziej szczegółowo

15150/15 jp/dh/dk 1 DG G 2B

15150/15 jp/dh/dk 1 DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 grudnia 2015 r. (OR. en) 15150/15 FISC 185 ECOFIN 965 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 grudnia 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14947/15 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju

TEKSTY PRZYJĘTE. Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2016)0224 Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju Rezolucja Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

13157/16 mb/mk 1 DGG 1A

13157/16 mb/mk 1 DGG 1A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 października 2016 r. (OR. en) 13157/16 ECOFIN 893 ENV 653 CLIMA 139 WYNIK PRAC Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Finansowanie działań w związku ze

Bardziej szczegółowo

13543/17 pas/mi/mf 1 DG G 3 B

13543/17 pas/mi/mf 1 DG G 3 B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 października 2017 r. (OR. en) 13543/17 UD 239 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Nr poprz. dok.: ST 12287/5/17 REV 5 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

15169/15 pas/en 1 DG C 2B

15169/15 pas/en 1 DG C 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 grudnia 2015 r. (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 14 grudnia 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 15011/15

Bardziej szczegółowo

Nowy początek dialogu społecznego. Oświadczenie europejskich partnerów społecznych, Komisji Europejskiej i prezydencji Rady Unii Europejskiej

Nowy początek dialogu społecznego. Oświadczenie europejskich partnerów społecznych, Komisji Europejskiej i prezydencji Rady Unii Europejskiej Nowy początek dialogu społecznego Oświadczenie europejskich partnerów społecznych, Komisji Europejskiej i prezydencji Rady Unii Europejskiej Promowanie dialogu pomiędzy partnerami społecznymi jest uznawane

Bardziej szczegółowo

9481/19 dh/aga/mk 1 JAI.1

9481/19 dh/aga/mk 1 JAI.1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 maja 2019 r. (OR. en) 9481/19 NOTA Od: Do: Prezydencja Nr poprz. dok.: 9035/19 Dotyczy: Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM

Bardziej szczegółowo

9381/17 dh/mf 1 DG C 1

9381/17 dh/mf 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2017 r. (OR. en) 9381/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 19 maja 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 9002/17 Dotyczy: DEVGEN 103 ACP 50 RELEX

Bardziej szczegółowo

8463/17 nj/mg 1 DGG 2B

8463/17 nj/mg 1 DGG 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8463/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 25 kwietnia 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 7896/17 Dotyczy: FSTR 34 FC 34 REGIO

Bardziej szczegółowo

7775/17 dh/mo/mg 1 DGC 2B

7775/17 dh/mo/mg 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 3 kwietnia 2017 r. (OR. en) 7775/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 3 kwietnia 2017 r. Do: Delegacje COHOM 44 CFSP/PESC 300 DEVGEN 49 FREMP 37 Nr poprz.

Bardziej szczegółowo

14839/16 mkk/as 1 DGC 1

14839/16 mkk/as 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 listopada 2016 r. (OR. en) 14839/16 WYNIK PRAC Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 14336/16 Dotyczy: Energia i rozwój Konkluzje Rady (28 listopada

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 15.2.2017 r. JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska,

Bardziej szczegółowo

11238/16 dh/mak 1 DGC 1

11238/16 dh/mak 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10907/16 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 lutego 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 lutego 2017 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 lutego 2017 r. (OR. en) 6626/17 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45 ENER 85 COPS 65 CFSP/PESC 170 ENV

Bardziej szczegółowo

8874/16 ap/lo/mm 1 DGG 1A

8874/16 ap/lo/mm 1 DGG 1A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 maja 2016 r. (OR. en) 8874/16 ECOFIN 392 UEM 157 FIN 296 WYNIK PRAC Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Podstawowe zasady Realizacja strategii rozwojowej będzie opierać się o zasady i wartości, których stosowanie jest niezbędne dla osiągnięcia postawionych

Bardziej szczegółowo

15648/17 dh/mo/mf 1 DGD 1C

15648/17 dh/mo/mf 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 grudnia 2017 r. (OR. en) 15648/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 11 grudnia 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14755/17 Dotyczy: CT 160 ENFOPOL 614

Bardziej szczegółowo

10370/17 ama/lo/mg 1 DG C 1

10370/17 ama/lo/mg 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2017 r. (OR. en) 10370/17 DEVGEN 139 ONU 83 ENV 624 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10138/17

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

10130/10 mik/kt/kd 1 DG C IIB

10130/10 mik/kt/kd 1 DG C IIB RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 26 maja 2010 r. (27.05) (OR. en) 10130/10 TELECOM 58 COMPET 171 RECH 200 NOTA Od: COREPER Do: Rada Nr wniosku Kom.: 9981/10 TELECOM 52 AUDIO 17 COMPET 165 RECH 193 MI 168

Bardziej szczegółowo

8944/17 dj/mi/gt 1 DG G 3 C

8944/17 dj/mi/gt 1 DG G 3 C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2017 r. (OR. en) 8944/17 COMPET 305 IND 103 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli Nr poprz. dok.: 8630/17 COMPET 278 IND 96 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 333/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.12.2010 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA Zaproszenie do składania wniosków EAC/57/10 Program Młodzież w działaniu na lata 2007

Bardziej szczegółowo

9241/15 bc/md/mak 2 ZAŁĄCZNIK DG C 1 PL

9241/15 bc/md/mak 2 ZAŁĄCZNIK DG C 1 PL Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 maja 2015 r. (OR. en) 9241/15 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje DEVGEN 81 ONU 70 ENV 341 ACP 85 RELEX 426 FIN 387 OCDE 12 WTO 116 Nr poprz. dok.: 9084/15

Bardziej szczegółowo

9630/17 ds/bc/mk 1 DGE 1C

9630/17 ds/bc/mk 1 DGE 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) 9630/17 JEUN 76 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 24 maja 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 8035/17 JEUN 48 Dotyczy: Konkluzje

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

NOTA Sekretariat Generalny Rady Delegacje Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego Oświadczenie Rady

NOTA Sekretariat Generalny Rady Delegacje Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego Oświadczenie Rady RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 18 października 2013 r. (21.10) (OR. en) 14986/13 SOC 821 ECOFIN 906 EDUC 393 JEUN 93 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Europejski sojusz na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

11170/17 jp/gt 1 DGG1B

11170/17 jp/gt 1 DGG1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2017 r. (OR. en) 11170/17 EF 162 ECOFIN 638 UEM 230 SURE 29 WYNIK PRAC Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Konkluzje Rady dotyczące komunikatu

Bardziej szczegółowo

Forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy

Forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy C 131 E/80 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.5.2013 Forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy P7_TA(2011)0460 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.8.2014 r. COM(2014) 527 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO dotyczący strategii UE i planu działania

Bardziej szczegółowo

11559/13 jw/kt/pb 1 DG C 1

11559/13 jw/kt/pb 1 DG C 1 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 25 czerwca 2013 r. (01.07) (OR. en) 11559/13 DEVGEN 168 ENV 639 ONU 68 RELEX 579 ECOFIN 639 NOTA Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: Nadrzędny program

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 maja 2017 r. (OR. en) 8964/17 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 czerwca 2017 r. (OR. en) 10052/17 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Nr poprz. dok.: 8200/17, 8203/17 Dotyczy: FIN 355 FSTR 45 FC 50 REGIO 68 SOC 465

Bardziej szczegółowo

7048/17 nj/pas/mf 1 DG C 2A

7048/17 nj/pas/mf 1 DG C 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 marca 2017 r. (OR. en) 7048/17 COVEME 4 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 7 marca 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 6548/17 COVEME 3 Nr dok. Kom.: 5675/17

Bardziej szczegółowo

8286/19 hod/lo/mg 1 RELEX.1.B

8286/19 hod/lo/mg 1 RELEX.1.B Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 9 kwietnia 2019 r. (OR. en) 8286/19 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 kwietnia 2019 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 8071/19 Dotyczy: SUSTDEV 60 ONU 46

Bardziej szczegółowo

1. Prezydencja opracowała projekt konkluzji Rady w sprawie wdrażania gwarancji dla młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

1. Prezydencja opracowała projekt konkluzji Rady w sprawie wdrażania gwarancji dla młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 grudnia 2016 r. (OR. en) 15015/16 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli (część I) Do: Rada SOC 755 EM 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Nr poprz. dok.: 14334/16 SOC

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne. Unii Europejskiej w perspektywie na lata

Polityki horyzontalne. Unii Europejskiej w perspektywie na lata Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020. Konieczność realizacji zasad horyzontalnych została unormowana w podstawowych dokumentach i aktach prawnych obowiązujących w ramach

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wspomnianym posiedzeniu.

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wspomnianym posiedzeniu. Rada Europejska Bruksela, 14 grudnia 2017 r. (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: Posiedzenie Rady Europejskiej (14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EAC/S20/2019. Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EAC/S20/2019. Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EAC/S20/2019 Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie rocznego programu prac

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 maja 2018 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 maja 2018 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 maja 2018 r. (OR. en) 8301/18 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli (część I) Do: Rada JEUN 48 MIGR 51 SOC 213 EDUC 134 Nr poprz. dok.: 7831/1/18 JEUN 37 MIGR 45 SOC

Bardziej szczegółowo

12892/15 mkk/kt/mm 1 DGD1C

12892/15 mkk/kt/mm 1 DGD1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 października 2015 r. (OR. en) 12892/15 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 października 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 12449/15 Dotyczy: COSI 120

Bardziej szczegółowo

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lutego 2016 r. (OR. en) 6052/16 COEST 30 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 15 lutego 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 5946/16 COEST 22 Dotyczy: STOSUNKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.1.2014 C(2013) 9651 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 7.1.2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0389/2. Poprawka. Dominique Bilde w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0389/2. Poprawka. Dominique Bilde w imieniu grupy ENF 25.1.2017 A8-0389/2 2 Umocowanie 18 uwzględniając deklarację w sprawie promowania poprzez edukację postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja (deklaracja

Bardziej szczegółowo

Dr Grzegorz Baran Dr Andrzej Kurkiewicz Społeczna odpowiedzialność biznesu w Unii Europejskiej

Dr Grzegorz Baran Dr Andrzej Kurkiewicz Społeczna odpowiedzialność biznesu w Unii Europejskiej Dr Grzegorz Baran Dr Andrzej Kurkiewicz Społeczna odpowiedzialność biznesu w Unii Europejskiej Sposób zdefiniowania, a co za tym idzie podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR ang. Corporate

Bardziej szczegółowo

1. Grupa Robocza ds. Zdrowia Publicznego omówiła i uzgodniła treść projektu konkluzji Rady.

1. Grupa Robocza ds. Zdrowia Publicznego omówiła i uzgodniła treść projektu konkluzji Rady. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 grudnia 2015 r. (OR. en) 14391/1/15 REV 1 SAN 389 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Rada Posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Tekst proponowany przez Komisję

Tekst proponowany przez Komisję 7.2.2019 A8-0043/437 437 Motyw 5 (5) Przy wdrażaniu funduszy należy przestrzegać zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0278/2. Poprawka. Christel Schaldemose i inni

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0278/2. Poprawka. Christel Schaldemose i inni 6.4.2016 A8-0278/2 2 Motyw A A. mając na uwadze, że jednolity rynek to kluczowe narzędzie przywracania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii; A. mając na uwadze, że jednolity rynek to kluczowe

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2015 r. (OR. en) 13645/1/15 REV 1 CULT 76 RELEX 871 DEVGEN 215 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 lipca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 lipca 2017 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 lipca 2017 r. (OR. en) 10501/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 39 PROJEKT PROTOKOŁU 1 Dotyczy: 3552. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Ogólnych), które odbyło

Bardziej szczegółowo

9266/17 ks/bc/mf 1 DG C 1

9266/17 ks/bc/mf 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2017 r. (OR. en) 9266/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 19 maja 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 8969/17 Dotyczy: DEVGEN 98 ACP 46 RELEX 413

Bardziej szczegółowo

8822/16 mw/dh/en 1 DG C 1

8822/16 mw/dh/en 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2016 r. (OR. en) 8822/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 12 maja 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 8530/16 Dotyczy: DEVGEN 86 ACP 65 RELEX 374

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 września 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 września 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 września 2017 r. (OR. en) 12473/17 AGRI 495 FAO 36 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Projekt konkluzji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rozwoju 2015/2044(INI) 2.3.2015 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie finansowania rozwoju (2015/2044(INI)) Komisja Rozwoju Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira PR\1054185.doc

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla demokracji spotkanie informacyjne. Słubice,

Obywatele dla demokracji spotkanie informacyjne. Słubice, Obywatele dla demokracji spotkanie informacyjne Słubice, 20.03.2014 O programie Program Obywatele dla Demokracji finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączniku konkluzje Rady na wyżej wymieniony temat przyjęte przez Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 18 czerwca 2019 r.

Delegacje otrzymują w załączniku konkluzje Rady na wyżej wymieniony temat przyjęte przez Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 18 czerwca 2019 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2019 r. (OR. en) 10368/1/19 REV 1 AGRI 306 VETER 36 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 czerwca 2019 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 9571/19

Bardziej szczegółowo

7051/17 1 DG B. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 marca 2017 r. (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74

7051/17 1 DG B. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 marca 2017 r. (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 marca 2017 r. (OR. en) 7051/17 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: PV/CONS 11 SOC 173 EM 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (ds. Zatrudnienia, Polityki

Bardziej szczegółowo

6372/19 ADD 1 ap/dj/gt 1 ECOMP LIMITE PL

6372/19 ADD 1 ap/dj/gt 1 ECOMP LIMITE PL Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 lutego 2019 r. (OR. en) 6372/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 5 ECOFIN 161 PROJEKT PROTOKOŁU RADA UNII EUROPEJSKIEJ (Sprawy gospodarcze i finansowe) 12 lutego 2019 r. 6372/19

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 czerwca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 czerwca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 czerwca 2016 r. (OR. en) 10470/16 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 9 czerwca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: AGRI 359 FORETS 28 FIN 394 DEVGEN 143 RELEX 556

Bardziej szczegółowo

15216/17 ama/md/mf 1 DG D 1 A

15216/17 ama/md/mf 1 DG D 1 A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 grudnia 2017 r. (OR. en) 15216/17 FAUXDOC 68 ENFOPOL 590 COMIX 809 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Prezydencja Do: Komitet Stałych Przedstawicieli (część II) Nr poprz. dok.: 14822/1/17

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0048/160

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0048/160 7.3.2018 A8-0048/160 160 Ustęp 96 96. zaleca utworzenie wewnętrznego Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji zarządzanego przez Komisję, służącego większemu wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i

Bardziej szczegółowo

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 4.1. EKES przyjmuje z zadowoleniem

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2015 r. (OR. en) 5860/15 POLGEN 9 JAI 60 PESC 120 COSI 13 COPS 26 ENFOPOL 29 COTER 22 SIRIS 11 FRONT 35 COPEN 26 DROIPEN 11 ECOFIN 64 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja

Bardziej szczegółowo

15412/16 ds/ako/as 1 DGD 1C

15412/16 ds/ako/as 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 grudnia 2016 r. (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 grudnia 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

13217/19 kt/eh 1 JAI.A

13217/19 kt/eh 1 JAI.A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 października 2019 r. (OR. en) 13217/19 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 7 października 2019 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 12357/19 Dotyczy: FREMP 148

Bardziej szczegółowo