UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, Katowice, NIP , Regon , zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu, którego działa:. a... NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:.. na podstawie rozeznania cenowego o symbolu PP-07/2015, dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U.2013r. poz.907 ze zm.) o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych na rzecz osób przyjmowanych do pracy, jak i pozostających w zatrudnieniu w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz. U. z 1996 r. nr 69 poz. 332 z późn. zm ). 2. Opieką zdrowotną są objęci wszyscy pracownicy Zamawiającego. 3. Zakres opieki zdrowotnej wynikającej z niniejszej umowy obejmuje świadczenia zdrowotne, jakie Zamawiający pracodawca, musi zapewnić pracownikom na podstawie przepisów prawa pracy. 2. TERMIN WYKONANIA, OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 lipca 2015r. do dnia 30 czerwca 2018r. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia przypadającym na ostatni dzień danego miesiąca. 3. REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne zwane dalej badaniami profilaktycznymi przeprowadza lekarz posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących w momencie przeprowadzania badań. 2. Podstawą wykonania badania profilaktycznego będzie prawidłowo wypełniony przez Zamawiającego druk skierowania określający stanowisko pracy oraz zawierający informacje zgodnie z przepisami ustawy o służbie medycyny pracy, opatrzony pieczątką Zamawiającego. 3. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe i laboratoryjne, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia skierowanej przez Zamawiającego osoby. Strona 1 z 6

2 4. Zaświadczenie, czyli orzeczenie lekarskie wydawane do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., nr 21 poz. 94), lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem pracownika Oddziału Kadr lub pracownika służb BHP Zamawiającego. 5. Badania profilaktyczne będą świadczone przez Wykonawcę w gabinecie przy ul... w Katowicach, co najmniej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Istnieje możliwość przeprowadzenia badań w innej lokalizacji i innych godzinach, ale tylko pod warunkiem uzyskania zgody przez skierowanego na badania pracownika. 6. Wykonawca ma obowiązek powiadamiania Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem o incydentalnych przerwach w świadczeniach usług (dniach wolnych) oraz o zmianie godzin świadczenia usług, z zastrzeżeniem postanowień pkt Badania dodatkowe (specjalistyczne) o których mowa w pkt. 7 i 9 będą finansowane przez Zamawiającego tylko w przypadku, gdy konieczność wykonania takiego badania jest niezbędna do wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Prac. W przypadku stwierdzenia przez lekarza profilaktyka schorzeń lub innych dolegliwości zdrowotnych u pracownika nie mających bezpośredniego wpływu na orzeczenie lekarskie, lekarz ma obowiązek poinformować pracownika o konieczności wykonania badań we własnym zakresie na własny koszt. 8. Badania dodatkowe i laboratoryjne niewynikające z rodzaju szkodliwości na danym stanowisku mogą być wykonane podczas badania profilaktycznego na prośbę skierowanego pracownika. Badania te będą finansowane przez pracownika na miejscu w dniu badania. 9. Lekarz profilaktyk jest zobowiązany każdorazowo poinformować pracownika o możliwości przeprowadzania badań laboratoryjnych na prośbę skierowanej osoby oraz o metodzie finansowania według zasad określonych w 3 pkt W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia wobec konkretnego pracownika badań specjalistycznych w zakresie szerszym niż to wynika z niniejszej umowy, a niezbędnym do wydania oświadczenia o dopuszczeniu pracownika do pracy, badania takie będą wykonywane na podstawie odrębnego zalecenia lekarza medycyny pracy po konsultacji z Inspektorem BHP. 4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności objęte niniejszą umową z należytą starannością gwarantującą wysoki poziom świadczonych usług oraz zgodnie z zasadami i poziomem współczesnej wiedzy medycznej z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa w miejscu i w sposób spełniający wszelkie narzucone odrębnymi przepisami normy i standardy. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie udzielania świadczeń określonych w niniejszej umowie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz do prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami, a także rejestracji zgłaszających się osób na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 3. Wykonawca zapewnia ciągłość i kompleksowość świadczonych usług. 4. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie siedziby. Zmiana siedziby Wykonawcy może stanowić podstawę do rozwiązania przez Zamawiającego umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecania przez Wykonawcę osobom trzecim obowiązków wynikających z umowy, wyłącznie w zakresie badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich podmiotom wykonującym działalność leczniczą uprawnionym do wykonywania tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. Koszty tych zleceń obciążają Wykonawcę. 6. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz do przeglądu stanowisk pracy. 7. W przypadku orzeczenia na podstawie przeprowadzonego badania niezdolności do pracy badanego pracownika Zamawiającego, Wykonawca ma bezwzględny obowiązek powiadomienia o tym fakcie w ten sam dzień, bezpośrednio po wykonanym badaniu przedstawiciela lub pracownika Oddziału Kadr Zamawiającego telefonicznie lub faksem. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku lub podczas realizacji niniejszej umowy. Strona 2 z 6

3 9. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. (Dz. U. z 2010r., nr 149, poz. 1002) w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów. 5. OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zobowiązany jest do : 1. Zapewnienia możliwości przeglądu stanowiska pracy w celu dokonania oceny warunków pracy. 2. Zapewnienia możliwości udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działającej na terenie zakładu pracy Zamawiającego. 3. Przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami pomiarów i badań tych czynników. 4. Udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia. 5. Przedstawiciel Zamawiającego raz w tygodniu, albo w innym ustalonym wcześniej harmonogramie będzie osobiście odbierał z miejsca wykonywania badań przez Wykonawcę, o którym mowa w 3 pkt 5, zaświadczenia o zdolności do pracy wraz z wymaganymi zaświadczeniami z konsultacji dodatkowych (m.in. okulisty, orzeczeń psychologicznych itp.). 6. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane badania profilaktyczne według cennika usług medycznych stanowiących Załącznik nr 1 do umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że ceny badań profilaktycznych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy są stałe przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, nie podlegają negocjacji i waloryzacji cen oraz zawierają wszelkie koszty związane z realizacją umowy. 3. Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty ,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). 4. W przypadku gdy kwota określona w ust. 3 niniejszego paragrafu nie zostanie wykorzystana w całości na realizację przedmiotu umowy, nie powoduje to powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przedłużenie umowy. 5. Określenie w ust. 3 niniejszego paragrafu maksymalnego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie rodzi po stronie Zamawiającego zobowiązania do realizacji umowy o łącznej wartości odpowiadającej wysokości maksymalnej wynagrodzenia Wykonawcy. 6. Wcześniejsze wykorzystanie środków określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu przeznaczonych na realizację umowy i stanowiących maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, tj. przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, powoduje jej zrealizowanie w całości. 7. PŁATNOŚCI 1. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT, posiada numer NIP : Zapłata za wykonane usługi będzie dokonana po otrzymaniu prawidło wystawionego rachunku wraz z dołączoną listą imienną pracowników potwierdzoną przez Wykonawcę załącznik nr 2, po wykonaniu badań profilaktycznych, w terminie 21 dni od daty otrzymania rachunku na konto wskazane przez Wykonawcę. 3. Za termin zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 9. KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, o której mowa w 6 pkt 3 za każde naruszenie postanowień zawartych w niniejszej umowie. b. w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w 6 pkt 3, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, c. w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w 6 pkt 3, z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie. 2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy bez jego zgody. 3. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. Strona 3 z 6

4 4. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych lub szkoda powstała z przyczyn dla których strony nie zastrzegły kar umownych. 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w niniejszej umowie, a w szczególności w razie stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych lub sprawowanej opieki zdrowotnej, Zamawiającemu służy prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w każdym czasie. 3. W przypadku odstąpienie od umowy w związku z zaistnieniem przesłanki wskazanej w pkt 1 lub 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 11. NADZÓR 1. Nadzór nad prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił: 2. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił: 3. Adresy mailowe i numery faksów obowiązujące przy realizacji umowy: Po stronie Zamawiającego, nr faxu.. adres .. Po stronie Wykonawcy, nr faxu adres Zmiany osób, nr telefonu, faksów oraz adresów poczty elektronicznej wskazanych w 11 niniejszej umowy nie stanowią przesłanki do konieczności sporządzenia i podpisania aneksu do umowy. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 2. Integralną część umowy stanowią: Załącznik nr 1 Cennik usług medycznych Załącznik nr 2 - Lista pracowników 3. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne mające odpowiednie zastosowanie. 4. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy. 5. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny. 8. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy. Wykonawca Zamawiający Strona 4 z 6

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Badania lekarskie z wydaniem orzeczenia : 1) Stanowiska pracowników biurowych pracujących przy obsłudze monitorów ekranowych a) wymagany zakres badań w ramach badania wstępnego: ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę, układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego; okulistyczne badania pomocnicze w zależności od wskazań b) wymagany zakres badań w ramach badania okresowego, kontrolnego: ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego; okulistyczne; w zależności od wskazań badanie dermatologiczne Częstotliwość badań co 4 lata 2) Stanowiska pracowników biurowych pracujących przy obsłudze monitorów ekranowych o zwiększonej decyzyjności ze względu na funkcje kierownicze itp. a) wymagany zakres badań w ramach badania wstępnego: ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę, układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego; okulistyczne; ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan psychiczny badania pomocnicze: poziom cholesterolu; EKG b) wymagany zakres badań w ramach badania okresowego, kontrolnego: ogólne, ze zwróceniem uwagi na układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego; okulistyczne; w zależności od wskazań badanie dermatologiczne; ogólne, ze zwróceniem uwagi na stan psychiczny badania pomocnicze: poziom cholesterolu; EKG Częstotliwość badań co 2-4 lata 3) Stanowisko kierowcy oraz osób wykorzystujących samochód do realizacji zleconych zadań służbowych kategoria B, zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z dnia 18 lipca 2014 r., poz. 949) b) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z dnia 16 lipca 2014 r., poz. 937) Częstotliwość badań co 3-4 lata powyżej 50 roku życia co 2 lata Cena brutto z badaniem widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia Cena brutto z badaniem psychologicznym w zakresie psychologii transportu 4) Stanowiska archiwistów: a) wymagany zakres badań w ramach badania wstępnego: ogólne ze zwróceniem uwagi na układ ruchu w uzasadnionych przypadkach badanie pomocnicze: okulistyczne, spirometria, zdjęcie klatki piersiowej. b) wymagany zakres badań w ramach badania okresowego, kontrolnego: ogólne ze zwróceniem uwagi na układ ruchu w uzasadnionych przypadkach badanie pomocnicze: okulistyczne, spirometria, w zależności od wskazań - zdjęcie klatki piersiowej. Częstotliwość badań co 2 3 lata 5) Koszt udziału lekarza w posiedzeniach Komisji BHP (co najmniej 1 raz na kwartał) i przeglądzie stanowisk pracy Wykonawca Zamawiający Strona 5 z 6

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 LISTA PRACOWNIKÓW Miesiąc:.. rok. Katowice, dnia Lp Imię i nazwisko Rodzaj badania Badania dodatkowe Inne Razem RAZEM Wykonawca Zamawiający Strona 6 z 6

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Umowa wzór

Załącznik nr 1. Umowa wzór Umowa wzór Załącznik nr 1 W dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo