UMOWA (WZÓR) zawarta w dniu...r. w Sanoku, pomi dzy: Powiatem Sanockim - Powiatowym Urz dem Pracy w Sanoku, ul. Rymanowska 20 A, Sanok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA (WZÓR) zawarta w dniu...r. w Sanoku, pomi dzy: Powiatem Sanockim - Powiatowym Urz dem Pracy w Sanoku, ul. Rymanowska 20 A, Sanok"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do siwz wzór umowy UMOWA (WZÓR) zawarta w dniu...r. w Sanoku, pomiędzy: Powiatem Sanockim - Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku, ul. Rymanowska 20 A, Sanok NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Wojciech Wydrzyński Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku a... NIP:..., REGON:..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:... Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); sygnatura postępowania: PO-271-3/MO/ Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług medycznych z zakresu medycyny pracy, zwanych dalej usługami medycznymi na rzecz: 1) osób zatrudnionych i przyjmowanych do pracy (zwanych dalej pracownikami ) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 69, poz. 332, ze zm., które obejmują w szczególności: - profilaktyczne badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, w tym badania wykonywane przez lekarzy specjalistów, - badania laboratoryjne i inne diagnostyczne, - badania pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w celu korzystania ze skróconej normy czasu pracy - prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, w tym wydawanie orzeczeń lekarskich w formie stosownych zaświadczeń do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w aktach wykonawczych do niego. Szczegółowy opis i zakres ww. usług medycznych zawiera załącznik nr 1 tabela A i C do niniejszej umowy. 2) osób bezrobotnych i poszukujących pracy (zwanych dalej osobami aktywizowanymi ) skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku w celu stwierdzenia możliwości wykonywania określonych czynności zawodowych wymaganych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

2 instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), a między innymi stwierdzenie zdolności osoby aktywizowanej do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, które obejmują w szczególności: - podstawowe badania lekarskie lekarza medycyny pracy, - specjalistyczne badania lekarskie lekarza medycyny pracy, - badania laboratoryjne i inne diagnostyczne, - prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej, w tym wydawanie orzeczeń lekarskich w formie stosownych zaświadczeń, Szczegółowy opis i zakres ww. usług medycznych zawiera załącznik nr 1 tabela B i C do niniejszej umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że jest jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 125, poz z pózn. zm.). 3. Wykonawca oświadcza, że pomieszczenia, w których będą wykonywane usługi medyczne, spełniają standardy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 31, poz. 158) i są to pomieszczenia bez barier architektonicznych umożliwiające osobom niepełnosprawnym udział w badaniach. 4. Wykonawca oświadcza, że umowa będzie wykonywana z dochowaniem zasad należytej staranności, przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje wymagane obowiązującymi przepisami. 5. Usługi medyczne, o których mowa w ust.1 będą wykonywane, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa, a w szczególności: 1) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125 poz z późn. zm.), 2) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z poźn. zm.) 3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej powołanego w 1 ust.1 umowy. 4) ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.). 6. Badania lekarskie kierowców muszą być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Z 2004 r., Nr 2, poz. 15 z późn. zm.). 6. Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia. oraz w ofercie Wykonawcy z dnia.., które stanowią integralną część niniejszej umowy. 8. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu umowy w osobach: 1) po stronie Zamawiającego

3 2) po stronie Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonywania usług wymienionych w 1 ust. 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz zgodnie ze szczegółową kalkulacją cenową i cennikiem usług medycznych stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 2) wykonywania usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia na terenie miasta Sanoka (adres/ adresy)....., 3) wykonywania usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. co najmniej od 7:00 do godz. 15:00, na podstawie skierowania Zamawiającego wystawionego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 4) wykonywania usług medycznych w dniu zgłoszenia się osoby skierowanej przez Zamawiającego, 5) zakończenia udzielania usług medycznych niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu rozpoczęcia badań, natomiast w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania specjalistycznego badania konsultacyjnego lub badania dodatkowego, niezbędnego dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby skierowanej, termin oczekiwania na to badanie nie przekroczy 7 dni roboczych, 6) wydawania orzeczeń lekarskich kończących realizację usług medycznych stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych odpowiednio do pracy na określonym stanowisku pracy uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, 7) zapewnienia bieżącej realizacji usług medycznych, w szczególności zapewnienia od poniedziałku do piątku dostępności do usług świadczonych lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych oraz zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarzy specjalistów. Każdy lekarz specjalista musi przyjmować osoby na badania co najmniej dwa razy w tygodniu. 8) Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłożyć zamawiającemu stały harmonogram (dni i godziny) przyjmowania lekarzy specjalistów. W przypadku zmiany harmonogramu wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie najpóźniej w dniu zaistnienia zmiany. 2. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) przekazywania Wykonawcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników, 2) udostępniania na żądanie Wykonawcy dokumentacji wyników kontroli warunków pracy w zakresie odnoszącym się do ochrony zdrowia.

4 3 1. Zamawiający będzie kierował na badania pracowników oraz osoby aktywizowane w miarę powstającego zapotrzebowania to jest w związku z zatrudnieniem do pracy, skierowaniem do odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, do wykonywania prac społecznie użytecznych i na szkolenie, w ramach łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust.2, z zastrzeżeniem korzystania z prawa opcji: 1) Przewidywaną liczbę osób (szacunkową ilość) kierowanych na badania podaną w SIWZ (w załączniku nr 5 do SIWZ, tabela A i B) Zamawiający określił z założeniem wykonania prawa opcji (w rozumieniu art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jedn. tekst Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 2) W ramach niniejszej umowy zamówienie podstawowe stanowi 60% ogólnej liczby osób wskazanej w SIWZ (w załączniku nr 5 do SIWZ, tabela A i B), zaś pozostałe 40% stanowi zamówienie opcjonalne (prawo opcji po stronie Zamawiającego). Zamawiający może w okresie obowiązywania umowy z dowolnej części lub całości tej ilości (liczby osób) skorzystać bądź nie zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego tj. zaistnienia zapotrzebowania na danego rodzaju badania na rzecz kierowanych osób. 3) Jeżeli Zamawiający nie złoży żadnego oświadczenia w przedmiocie wykorzystania prawa opcji, tj. nie skieruje na badania pracowników czy osób aktywizowanych ponad ilość wynikającą z zamówienia podstawowego wskazaną w pkt. 2, to przyjmuje się, iż Zamawiający nie korzysta z przysługującego mu prawa opcji. 4) Do wynagrodzenia za wykonanie zamówienia wynikającego zamówienia podstawowego jaki i z prawa opcji mają zastosowanie postanowienia 6 niniejszej umowy. 2. Usługi medyczne świadczone będą na podstawie opatrzonych datą skierowań wydawanych przez Zamawiającego, zawierających informacje konieczne do wykonania usługi medycznej, w tym o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych na danym stanowisku pracy. 3. Orzeczenia lekarskie kończące wykonanie usług medycznych wydawane są w formie zaświadczeń według wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia, o którym mowa w 1 ust Zaświadczenia, o których mowa w ust. 3, lekarz świadczący usługę medyczną (przeprowadzający badania z zakresu medycyny pracy) wystawia w dwóch egzemplarzach, z których jeden wydaje osobie skierowanej, a drugi przekazuje bezpośrednio do Zamawiającego. 5. Wykonawca wyda osobie na rzecz której świadczono usługę medyczną, na jej wniosek, kserokopie wyników wykonanych badań diagnostycznych lub specjalistycznych konsultacji lekarskich Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy może nastąpić w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy, która stanowi jej integralną część, z zastrzeżeniem 12 ust. 1 pkt.3 umowy. 2. Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonywanie usług zdrowotnych obciążają Wykonawcę.

5 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie Podwykonawcy, a w szczególności za usługi medyczne, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy, w tym za ich jakość i termin wykonania W przypadku, gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych zaistnieje potrzeba stosowania przez osobę przyjmowaną do pracy lub pracownika podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, okularów korygujących wzrok, lekarz okulista przeprowadzający badanie, wystawi receptę określającą parametry odpowiednich szkieł korygujących wzrok. 2. Recepta, o której mowa w ust. 1, będzie stanowić podstawę do wykonania okularów do pracy przy obsłudze monitora ekranowego Wykonawca otrzyma zapłatę za faktycznie wykonane usługi medyczne, wg. rodzaju i cen określonych w szczegółowej kalkulacji kosztów usług medycznych, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, tabela A i C. Ceny za poszczególne usługi medyczne, o których mowa nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem 12 ust.1 pkt. 1 umowy. 2. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto... zł (słownie: zł). 3. Zamawiający będzie kierował osoby na badania określone w szczegółowej kalkulacji kosztów załącznik nr 1 do umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia badań niewymienionych w załączniku nr 1 do umowy - tabela A i B Zamawiający zapłaci za przeprowadzenie tych badań na podstawie cennika stanowiącego załącznik nr 1 do umowy - tabela C. 3. Koszty dodatkowych specjalistycznych badań konsultacyjnych oraz badań dodatkowych wykraczających poza zakres załącznika nr 1 do umowy - tabela A, B i C, a które są niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby kierowanej na badania przez Zamawiającego, obciążają Wykonawcę. 4. W przypadku, gdy osoba skierowana na badania przedstawi dokumenty świadczące o ważnych badaniach lekarskich Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić to(e) badanie(a), nie obciążając Zamawiającego kosztami Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT / rachunków oraz imiennych list osób na rzecz, których zostały wykonane usługi medyczne (stanowiących załącznik do faktury/rachunku) po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym wykonane zostały usługi medyczne i doręczania ich do Sekretariatu Zamawiającego. Faktury wraz z załącznikami będą wystawiane odrębnie dla pracowników i osób aktywizowanych (według kryterium formy aktywizacji oraz finansowania ze środków z Funduszu Pracy i środków Unii Europejskiej), jak następuje: 1) pracownicy Zamawiającego,

6 2) osoby aktywizowane kierowane na staż finansowany z Funduszu Pracy, 3) osoby aktywizowane kierowane na staż finansowany ze środków Unii Europejskiej (w tym z POKL), 4) osoby aktywizowane kierowane na szkolenie z Funduszu Pracy, 5) osoby aktywizowane kierowane na szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej (w tym z POKL), 6) osoby aktywizowane kierowane w ramach innych form (w tym: do pracy, prace społecznie użyteczne, przygotowanie zawodowe dorosłych). 2. Załącznik do faktury, o którym mowa w ust.1 będzie zawierał co najmniej: 1) tytuł: Lista pracowników/ osób... na rzecz których wykonano usługi medyczne w miesiącu r. na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku z dnia...", 2) oznaczenie identyfikujące załącznik z daną fakturą (np. nr faktury), 3) imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób na rzecz których wykonano usługi medyczne w danym miesiącu kalendarzowym, 4) rodzaj wykonanych usług medycznych, 5) ceny wykonanych poszczególnych usług medycznych. Załącznik ten będzie weryfikowany przez pracownika Zamawiającego, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania. 3. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego na podstawie prawidłowej faktury VAT/ rachunku, przelewem, w terminie 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 4. Jeśli faktura (wraz z załącznikiem) za realizację przedmiotu zamówienia zawiera błędne lub niekompletne dane, w tym wartości (niezgodne z Umową) Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością za fakturę do czasu otrzymania poprawnie wystawionej faktury lub poprawnej faktury korygującej. W takim wypadku za datę otrzymania faktury uznaje się datę otrzymania jej ostatecznej poprawnej, kompletnej wersji. 5. Dniem zapłaty faktury jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6.Wykonawcy nie przysługuje prawo do dokonywania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 7. Strony ustalają, że w razie zmiany przepisów ogólnie obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca uprawniony będzie do wystawiania faktur uwzględniających nową stawkę podatku od towarów i usług Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku powtarzającego się naruszania przez Wykonawcę postanowień umowy, w szczególności nieuzasadnionego wydłużania terminu wykonania usług medycznych, o którym mowa w 2 pkt 4 i 5. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

7 wiadomości o tych okolicznościach. 2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej i ma zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 3. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie. 4. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę. 5. W przypadku rozwiązania umowy, badania rozpoczęte w trakcie jej obowiązywania, realizowane będą na zasadach określonych w niniejszej umowie Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nieuzasadnionego przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania badań, o którym mowa w 2 pkt 4 i Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wartości umowy o której mowa w 6 ust. 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wartości umowy o której mowa w 6 ust. 2, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 5. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie Zamawiającemu przysługiwać będzie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i obowiązywać będzie przez okres od dnia..., bądź też do czasu jej finansowego zrealizowania tj. wyczerpania limitu środków, określonego w 6 ust. 2 niniejszej umowy, w zależności co nastąpi wcześniej. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W przypadku, o którym mowa w ust.2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

8 11 1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej osób objętych usługami medycznymi przez okres obowiązywania umowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, o którym mowa w 1 ust.1 umowy oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r., Nr 149, poz. 1002). 2. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających z jego usług medycznych będących przedmiotem umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.). Wykonawca zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli, pod rygorem nieważności, w sytuacjach określonych w niniejszej umowie oraz w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych poniżej: 1) zmiany postanowień umowy w zakresie cen usług medycznych określonych w załączniku nr 1 do umowy w stosunku do treści oferty w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku od towarów i usług obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego); 2) wystąpienia siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki generalne oraz akty władzy państwowej), co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ); 3) wówczas gdy powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie było przewidziane przez Wykonawcę w ofercie, a taka potrzeba wynikła w trakcie realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części zamówienia podwykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności; 4) zmiany miejsca wykonywania zamówienia w zakresie adresów wskazanych 2 ust.1 pkt. 2 umowy na terenie miasta Sanok, gdy konieczność jej dokonania wynika ze zdarzeń, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia warunków i wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ofercie Wykonawcy.

9 5) zmiany osób przewidzianych do wykonywania zamówienia o ile osoby te będą posiadały odpowiednie, nie niższe uprawnienia i kwalifikacje wymagane obowiązującymi przepisami. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do obligatoryjnego wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu Stron wyrażona w formie określonej w ust Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do współpracy między Stronami w 1 ust.8 umowy, zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące zmiany treści oferty Wykonawcy W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 2. Ewentualne spory z niniejszej Umowy strony będą starały się załatwić polubownie, jednak w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 3. Integralną część Umowy stanowią załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym kalkulacja cenowa wraz z cennikiem poszczególnych usług (Tabela A, B i C) 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca: Zamawiający:...

Zał. Nr 3 do IWZ. U M O W A(wzór) o świadczenie usług medycznych zawarta w dniu.r. w Olsztynie pomiędzy: Nr sprawy: NO 245/2/2016

Zał. Nr 3 do IWZ. U M O W A(wzór) o świadczenie usług medycznych zawarta w dniu.r. w Olsztynie pomiędzy: Nr sprawy: NO 245/2/2016 Zał. Nr 3 do IWZ Nr sprawy: NO 245/2/2016 U M O W A(wzór) o świadczenie usług medycznych zawarta w dniu.r. w Olsztynie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa nr.. o świadczenie usług medycznych

PROJEKT UMOWY. Umowa nr.. o świadczenie usług medycznych Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY Umowa nr.. o świadczenie usług medycznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: Miastem Gorzów Wlkp. - Zespołem Szkół nr 13, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 wrwr@pup-wroclaw.pl http://www.pup-wroclaw.pl/ znak postępowania: ZP/RD/3213-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 13 ul. Szwoleżerów 2; 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 599 00 19 632; REGON 210202971; tel./fax 95 7322 237; e-mail: zs13@edu.gorzow.

Zespół Szkół nr 13 ul. Szwoleżerów 2; 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 599 00 19 632; REGON 210202971; tel./fax 95 7322 237; e-mail: zs13@edu.gorzow. ZAPYTANIE OFERTOWE Zespół Szkół nr 13 przy ul. Szwoleżerów 2 w Gorzowie Wlkp. zaprasza w formie Zapytania Ofertowego do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY 85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 147 tel. 52 36 04 300, fax 52 36 04 341 e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl www.pup.bydgoszcz.pl Załącznik nr 8a do SIWZ Znak :... UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA OSÓB AKTYWIZOWANYCH PRZEZ

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA OSÓB AKTYWIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY 85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 147 tel. 52 36 04 300, fax 52 36 04 341 e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl http://bydgoszcz.praca.gov.pl NIP 953-23-64-428 Znak: PUP-OA-2400-2/JG/2015

Bardziej szczegółowo

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy BDG/15/2011/PN zał. nr 8 Wzór umowy zawarta w Katowicach w dniu pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40-055), przy ul. Ks. J. Poniatowskiego, NIP:634-10-87-040, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2013 w Warszawie. pomiędzy

-PROJEKT- UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2013 w Warszawie. pomiędzy -PROJEKT- UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2013 w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39A, 02-672

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik nr 2 UMOWA NR.. / 2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Usługi zdrowotne wykonywane są:... od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od... do Płatności będą dokonywane na podstawie:

Usługi zdrowotne wykonywane są:... od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od... do Płatności będą dokonywane na podstawie: Umowa nr (WZÓR) Zawarta w dniu.w Lubinie pomiędzy:. zwaną dalej Wykonawcą, a Prezydentem Miasta Lubin w imieniu którego działa Dyrektor /Z ca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lubinie z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA OA.133-2/2017 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy zawarta w dniu r. pomiędzy :

UMOWA OA.133-2/2017 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy zawarta w dniu r. pomiędzy : UMOWA OA.133-2/2017 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy zawarta w dniu r. pomiędzy : Sądem Rejonowym w Koninie z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 28, posiadającym numer

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu 2014 w Warszawie. pomiędzy

UMOWA Nr. zawarta w dniu 2014 w Warszawie. pomiędzy UMOWA Nr. zawarta w dniu 2014 w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr PUP JP

U M O W A Nr PUP JP Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert nr PUP.1710.198.2016.JP z dnia 28.11.2016r. U M O W A Nr PUP.172..2016.JP w sprawie świadczenia usług przeprowadzenia badań lekarskich pracowników Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 zawarta w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP

PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR WBKZP.273 2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. U M O W A nr (wzór)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. U M O W A nr (wzór) sygnatura: DZFS-921/11/17 DZFS-921/12/17 DZFS-921/14/17 DZFS-921/15/17 DZFS-921/16/17 PU-66/2017 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia U M O W A nr (wzór) zawarta w dniu w Toruniu pomiędzy: reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. W dniu...2012 r. w Elblągu, pomiędzy: Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

wpisaną do rej estru prowadzonego przez... pod nr. reprezentowaną przez: 1. 2, będącym płatnikiem podatku VAT o nr NIP:, REGON:,

wpisaną do rej estru prowadzonego przez... pod nr. reprezentowaną przez: 1. 2, będącym płatnikiem podatku VAT o nr NIP:, REGON:, WZÓR Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert nr PUP.171 0.132.20 15.JP z dnia 02.11.20 15r. UMOWA Nr. w sprawie świadczenia usług przeprowadzenia badań lekarskich pracowników Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

czynności zawodowych wymaganych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst.

czynności zawodowych wymaganych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst. Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2015 r. w Sanoku, pomiędzy: Powiatem Sanockim - Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku, ul. Rymanowska 20 A, 38-500 Sanok NIP:687-12-59-655,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Katowicach, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19, NIP: 954-22-39-831, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia" a: reprezentowanym przez:

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia a: reprezentowanym przez: Wzór UMOWY nr DKM/P/ /2017 NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. zawarta w dniu..r.

Projekt umowy. zawarta w dniu..r. Projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu..r. w Łodzi pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6, 91-232 Łódź, NIP.; REGON.. reprezentowanym przez Dyrektor Beatę Piaseczną,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 83-322 Skórcz ul. Spacerowa 13 zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Świadczenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta w roku Od oferenta oczekujemy przedstawienia:

OGŁOSZENIE Świadczenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta w roku Od oferenta oczekujemy przedstawienia: OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/5 Wydział Organizacyjno-Prawny zaprasza do składania ofert na Świadczenie badań profilaktycznych pracowników

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: ...

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: ... Załącznik nr 5 MUP.PKIII.371-94/13 UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy:... reprezentowanym przez: - osobę uprawnioną, zwanym dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. a Gminą Lublin

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na wykonanie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na terenie miasta Krosna

Projekt umowy na wykonanie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na terenie miasta Krosna Projekt umowy na wykonanie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na terenie miasta Krosna zawarta w dniu pomiędzy: Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą".

W imieniu którego działa:... zwanym dalej wykonawcą. WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu 2013 roku w Kożuchowie, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. Moniuszki 7 NIP 925-00-03-346 REGON 970397667 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Koszalin, dnia 04 lipca 2016 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KOSZALINIE Marek St. Kubica Nasz znak: PIW.FN.2601.51.2016 Dot. sprawy nr: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG

Bardziej szczegółowo

BDG/03/2013/PN zał. 1

BDG/03/2013/PN zał. 1 BDG/03/2013/PN zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług z zakresu medycyny pracy obejmujących: 1) badania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

a., NIP: REGON:., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej/ lub do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr, reprezentowanym przez..

a., NIP: REGON:., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej/ lub do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr, reprezentowanym przez.. U M O W A N R.. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

BDG/21/2013/PN zał. 1

BDG/21/2013/PN zał. 1 BDG/21/2013/PN zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług z zakresu medycyny pracy obejmujących: 1) badania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Wzór U M O W A. Dariusza Karwata Kierownika

Wzór U M O W A. Dariusza Karwata Kierownika Wzór Załącznik Nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Koronowie, pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, reprezentowanym przez: Dariusza Karwata Kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : Os wzór

UMOWA NR : Os wzór Załącznik nr 5 do zaproszenia ofertowego Nr Os.042.3.38.5.2013 UMOWA NR : Os..2015 - wzór Zawarta w dniu...2015 roku w Krapkowicach pomiędzy: 1/ Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA ZP/465/008/U/13

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA ZP/465/008/U/13 Gdańsk, dnia 29.11.2013r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ogłoszonym w Biuletynie UZP w dniu 25.11.2013r nr ogłoszenia 251201-2013 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Projekt nr 2

UMOWA Nr... Projekt nr 2 Projekt nr 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010

WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2010 WZÓR UMOWY Umowa nr...../2010 zawarta w Płocku w dniu..pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku z siedzibą: 09-400 Płock, ul. Wolskiego 4, NIP 774-10-72-054, REGON 004730267, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 30 kwietnia 2015 r. DTE.2431.1.2015.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 12 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez:

- WZÓR - UMOWA Nr. a.. z siedzibą w. przy ul..., NIP.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2015 r. pomiędzy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsku, NIP 839-10-03-052, REGON:000277807, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo