WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Katowicach, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Katowice ul. Plebiscytowa 19, NIP: , REGON: reprezentowanym przez: zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a z siedzibą w..... wpisaną do.., NIP. REGON reprezentowanym przez: zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą. 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania opieki medycznej nad pracownikami Zamawiającego w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Zamawiającego. Umowę zawiera się z uwzględnieniem : 1. Ustawy z dnia r. o słuŝbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 125 poz z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami). 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 2 poz. 15 z późniejszymi zmianami) Umowa zawarta jest na czas określony od dnia podpisania do roku z zastrzeŝeniem pkt. 2 poniŝej. 2. Umowa wygaśnie z chwilą wyczerpania kwoty określonej w 5 pkt 2. 1

2 3. 1. Badania profilaktyczne pracowników Wykonawca przeprowadzi na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego. 2. Skierowanie winno zawierać: a) Określenia rodzaju badania profilaktycznego. b) Określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony. c) Informację o ewentualnym występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciąŝliwych( lub ich braku) wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników. 3. Osobą upowaŝnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Anna Gruca, tel. (32) Usługi medyczne określone w 1. świadczone są w.. przy ulicy, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach Badania przeprowadza lekarz posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 2. Wykonawca umoŝliwia rejestrację w formie telefonicznej lub osobistej. 3. Świadczenia (badania wraz z konsultacjami i wydaniem orzeczenia) udzielane są maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego, chyba, Ŝe dłuŝszy termin jest spowodowany specyfiką wykonywanych badań. 4. Potwierdzeniem wykonania badania profilaktycznego jest zaświadczenie lekarskie przekazywane pracownikowi Zamawiającego w dwóch egzemplarzach. 5. Wykonawcy przysługuje moŝliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy w zakładzie pracy Zamawiającego. 6. Zamawiający udostępni dokumentację wyników kontroli warunków pracy w części odnoszącej się do ochrony zdrowia Z tytułu realizowanej Umowy za wykonane badania Wykonawca pobiera wynagrodzenie przy zastosowaniu cen badania profilaktycznego: a) wstępnego, okresowego wraz z wydaniem orzeczenia (konsultacja lekarza medycyny pracy, badanie okulistyczne, OB., morfologia, mocz, cholesterol+ lipidogram, RTG płuc, EKG, glukoza, bilirubina bezp.)... cena netto: (brutto:.) b) kontrolnego wraz z wydaniem orzeczenia (konsultacja lekarza medycyny pracy) cena netto: (brutto:..), c) osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w ramach obowiązków słuŝbowych (badanie ogólne stanu zdrowia, konsultacje specjalistyczne: min.: okulistyczne, neurologiczne, psychologiczne, badanie pomocnicze zgodne ze wskazaniem: badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia, testy sprawności psychoruchowej, widzenie stereoskopowe, poziom glukozy, EKG, inne niezbędne).. cena netto: (brutto: ) d) świadczenia dodatkowe:....bezpłatne. 2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji usług określonych w 1 w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie moŝe przekroczyć kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację Umowy tj. kwoty:. zł netto (słownie zł:..) tj. brutto: (słownie zł: ). 2

3 3. Wykonawca oświadcza, iŝ ceny usług nie będą wyŝsze niŝ wskazano w formularzu oferty, przez cały okres obowiązywania Umowy. 4. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. 5. Rozliczenie za wykonaną usługę następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i przedłoŝonej Zamawiającemu: a) faktury VAT za wykonane usługi, wystawionej na ostatni dzień miesiąca, b) zbiorczej listy pacjentów i zrealizowanych świadczeń badań profilaktycznych. 6. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi kaŝdorazowo w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. 7. Wszelkie niezgodności cenowe będą powodowały wstrzymanie płatności faktury do czasu ich wyjaśnienia. Jakiekolwiek zastrzeŝenia winny być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. 8. Wykonawca nie moŝe powierzyć wykonania niniejszej Umowy osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a) 10% łącznej wartości brutto umowy - w razie niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy, b) 10% łącznej wartości brutto umowy - w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, c) 0,5% łącznej wartości brutto Umowy za kaŝdy dzień opóźnienia w realizacji Umowy, d) W przypadku opóźnienia w realizacji Umowy przekraczającego 3 dni, Zamawiający, niezaleŝenie od uprawnienia wskazanego w pkt c), ma prawo do realizacji przedmiotu Umowy u innego wykonawcy świadczącego usługi, będące przedmiotem Umowy i obciąŝenia Wykonawcy poniesionymi w związku z tym kosztami, które zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Strony zastrzegają sobie moŝliwość dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego kary umowne na zasadach ogólnych. 3. Kary umowne o których mowa w ust.1 powyŝej mogą być kumulowane. 4. W razie nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do potrącenia kar, o których mowa w ust. 1 powyŝej, naleŝnych tytułem kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 5 Umowy Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie stwierdzenia niewykonania lub nienaleŝytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą przekroczenia kwoty określonej w 5 ust Strony maja prawo do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie aneksem w formie pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3

4 3. Strony dołoŝą wszelkich starań, aby powstałe spory wynikające z realizacji Umowy wyjaśnić i rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku braku jednomyślności dla rozstrzygnięcia sporu właściwym będzie sąd powszechny w Katowicach. 9 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 4

5 5

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON Umowa Nr... projekt Zawarta w dniu...2011r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 291009923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Numer umowy:. /. /.../. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: ELBEST" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Umowa wzór

Załącznik nr 1. Umowa wzór Umowa wzór Załącznik nr 1 W dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik Nr 2 Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 zawarta w dniu.. pomiędzy: 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo