Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej"

Transkrypt

1 Elbląg, dnia 30 kwietnia 2015 r. DTE AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa Elbląg Tel: Fax: REGON: NIP: zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. II.TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Data rozpoczęcia: 01 czerwca 2015 roku 2. Data zakończenia: 31 maja 2018 roku. III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego. 2. Wraz z ofertą należy przesłać: 1) aktualny wypis z KRS lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, 2) wpis do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 4, przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1, Elbląg tel.: fax: w terminie do dnia roku do godz Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, przy ul. Karowej 1 w pok. nr 4.

2 3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Aleksandra Wyżkiewicz tel lub e- mail: V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY: 1. Wykonawca poda ceny jednostkowe brutto badań z zakresu medycyny pracy w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. VI. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : 1. Jedynym kryterium oceny ofert, będzie cena, a najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która przedstawi najniższą całkowitą wartość usług określonych w formularzu ofertowym. Oferowane ceny jednostkowe brutto muszą być stałe i obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia. 2. Zawiadomienie o wyniku postepowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) w zakładce: zamówienia publiczne do euro. 3. Wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Oferentem, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego: 1) załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia 2) załącznik nr 2 formularz ofertowy 3) załącznik nr 3 wzór umowy /-/ Marek Wnuk Dyrektor MOSiR

3 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO OFERTA ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: Elbląg, ul. Karowa 1 WYKONAWCA Nazwa: Adres: Kraj: Tel.: Województwo: Faks: ADRES DO KORESPONDENCJI Tel: Faks: Niniejszym składam(my) Ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. 1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższego zestawienia tabelarycznego:

4 Badania lekarskie Nazwa badania badanie lekarskie z wystawieniem orzeczenia Cena brutto jednego badania badanie okulistyczne badanie laryngologiczne badanie neurologiczne Badania laboratoryjne morfologia ogólna ob. badanie ogólne moczu glukoza (cukier w surowicy krwi) cholesterol całkowity w surowicy Badania diagnostyczne EKG z opisem RTG klatki piersiowej z opisem CAŁKOWITA WARTOŚĆ USŁUG: Uwaga: Powyższy wykaz badań służy jedynie do oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Decyzja o wykonaniu konkretnych badań należy każdorazowo do lekarza medycyny pracy. 2. Oświadczam(y), że oferowane ceny jednostkowe brutto będą stałe i będą obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia. 3. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią zapytania ofertowego w tym zawartym tam wzorem umowy, posiadam(y) wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia i zobowiązuję(my) się do rzetelnej realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami, terminami i wymaganiami podanymi w zapytaniu ofertowym i złożoną ofertą. 4. Oświadczam(my), że na dzień złożenia oferty jestem wpisany (jesteśmy wpisani) do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) numer wpisu.. 5. Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, w stosunku do naszej/mojej firmy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Posiadam(my) niezbędną wiedzę i doświadczenie, dotychczasowe zamówienia na rzecz odbiorców zrealizowaliśmy z należytą starannością. Świadczenia medyczne powinny być wykonywane przez personel lekarski, pielęgniarski i inny posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych ZOZ (Dz. U Nr 30, poz. 300 z późn. zm)

5 7. Informujemy, że badania będą przeprowadzane w:.. ( nazwa i adres placówki) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.:. podpis osoby /osób/ upoważnionej/ych

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w MOSiR oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy. 2. Usługi świadczone mają być od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 maja 2018r. ( 36 miesięcy). 3. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego. 4. Stan pracowników w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu na dzień roku: 1) Stanowiska administracyjne 29; 2) Stanowiska robotnicze 79, w tym: a) stanowiska pracy na wysokości do 3 m 7 osób; b) stanowiska pracy na wysokości powyżej 3 m 4 osoby; Łącznie 102 stanowiska pracy 5. Zakres wymaganych badań profilaktycznych w okresie realizacji zamówienia: 1) Badania lekarskie: a) badanie lekarskie z wystawieniem orzeczenia, b) badanie okulistyczne, c) badanie laryngologiczne, d) badanie neurologiczne, 2) Badania laboratoryjne: a) morfologia, b) ob. c) badanie ogólne moczu, d) cholesterol całkowity w surowicy krwi, e) glukoza ( cukier w surowicy) f) cholesterol całkowity w surowicy 3) Badania diagnostyczne: a) EKG z opisem b) RTG klatki piersiowej z opisem. 6. Zgodnie z 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.) oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 125 poz z późn. zm.) lekarz przeprowadzający badanie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe badania specjalistyczne, konsultacyjne oraz inne badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby kierowanej na badania. W takiej sytuacji zgodnie z 2 ust 3 rozporządzenia badanie konsultacyjne oraz dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego. W przypadku podejrzenia procesu chorobowego, który nie wynika z warunków pracy, pracownicy Zamawiającego będą proszeni o zgłoszenie się do lekarza POZ lub lekarza prowadzącego, celem przeprowadzenia właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego. 7. Świadczenie usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia ma być realizowane we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: min. od 8:00 do 16:00. Oferent świadczy usługi medyczne, na podstawie skierowania na badania, wystawionego przez Zamawiającego (pracodawcę), zgodnie z 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich

7 wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.) oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 125 poz z późn. zm.). 8. Zamawiający wymaga, aby usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane były w placówce znajdującej się na terenie miasta Elbląga. Jako usługi stanowiące przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie zarówno badania podstawowe jak i dodatkowe. 9. Badania powinny być wykonywane w ciągu 3 dni roboczych od stawienia się u Wykonawcy pracownika lub kandydata do pracy ze skierowaniem. W przypadku wykonania badań dodatkowych, zleconych przez lekarza medycyny pracy, okres ten może wynosić do 5 dni roboczych. 10. W przypadku, gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych zajdzie potrzeba stosowania przez osobę badaną okularów korygujących wzrok, lekarz okulista przeprowadzający badanie, wystawi receptę określającą parametry odpowiednich szkieł korygujących wzrok. 11. Zasady rozliczenia: 1) Dokumentem rozliczeniowym będzie faktura VAT. Do każdej faktury Wykonawca dołączy listę przebadanych pracowników z określeniem rodzaju wykonanej usługi. 2) Za okres rozliczeniowy strony przyjmują okres 1 miesiąca. 3) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. /-/ Marek Wnuk Dyrektor MOSiR

8 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO UMOWA Nr DTE-./2015 zawarta w dniu 2015 r. w Elblągu pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1, NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: Marka Wnuka - dyrektora Ośrodka zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowana przez: na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, strony zawierają umowę, o następującej treści: Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w MOSiR oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy. 2. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego. Zakres badań profilaktycznych: 1) Badania lekarskie: a) badanie lekarskie z wystawieniem orzeczenia, b) badanie okulistyczne, c) badanie laryngologiczne, d) badanie neurologiczne, 2) Badania laboratoryjne: a) morfologia, b) ob. c) badanie ogólne moczu, d) cholesterol całkowity w surowicy krwi, e) glukoza ( cukier w surowicy) f) cholesterol całkowity w surowicy 3) Badania diagnostyczne: a) EKG z opisem b) RTG klatki piersiowej z opisem. 3. W przypadku, gdy w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych zajdzie potrzeba stosowania przez osobę badaną okularów korygujących wzrok, lekarz okulista przeprowadzający badanie, wystawi receptę określającą parametry odpowiednich szkieł korygujących wzrok. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, treścią Zapytania Ofertowego, zasadami sztuki lekarskiej wymaganymi dla tego rodzaju usług medycznych, przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania, zgodnie z przepisami określonymi w

9 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, ze zm.), jak również z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 125 poz z późn. zm.). 5. Zgodnie z 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.) oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 125 poz z późn. zm.) lekarz przeprowadzający badanie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe badania specjalistyczne, konsultacyjne oraz inne badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby kierowanej na badania. W takiej sytuacji zgodnie z 2 ust 3 rozporządzenia badanie konsultacyjne oraz dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego. W przypadku podejrzenia procesu chorobowego, który nie wynika z warunków pracy, pracownicy Zamawiającego będą proszeni o zgłoszenie się do lekarza POZ lub lekarza prowadzącego, celem przeprowadzenia właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego. 6. Świadczenie usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia będzie realizowane w placówce na terenie Elbląga we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach:... Jako usługi stanowiące przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie zarówno badania podstawowe jak i dodatkowe. 7. Badania będą wykonywane w ciągu 3 dni roboczych od stawienia się u Wykonawcy pracownika lub kandydata do pracy ze skierowaniem. W przypadku wykonania badań dodatkowych, zleconych przez lekarza medycyny pracy, okres ten może wynosić do 5 dni roboczych Wynagrodzenie naliczane według cen przedstawionych w cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia wynikać będzie z iloczynu liczby określonych usług i procedur oraz ich cen ujętych w cenniku. Ceny przez okres trwania umowy nie ulegną zmianie. 2. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Zamawiającego. Do każdej faktury dołączona będzie lista przebadanych osób z określeniem rodzaju wykonanej usługi. 3. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się pełen miesiąc kalendarzowy 4. Nazwa płatnika: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1, Elbląg, NIP: Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie, przy czym okres ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następnego po złożeniu wypowiedzenia. 2. W okresie wypowiedzenia umowy, badania rozpoczęte w trakcie jej obowiązywania, realizowane będą na zasadach określonych w niniejszej umowie. 4. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 maja 2018 r., tj. na 36 miesięcy. 5. Osoby upoważnione do kontaktów w zakresie realizacji umowy: 1. po stronie Wykonawcy: tel. 2. po stronie Zamawiającego: tel.

10 6. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla przedmiotu umowy. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

11 Załącznik nr 1 do umowy CENNIK BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH Badania lekarskie Nazwa badania badanie lekarskie z wystawieniem orzeczenia Cena brutto jednego badania badanie okulistyczne badanie laryngologiczne badanie neurologiczne Badania laboratoryjne morfologia ogólna ob. badanie ogólne moczu glukoza (cukier w surowicy krwi) cholesterol całkowity w surowicy Badania diagnostyczne EKG z opisem RTG klatki piersiowej z opisem

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Zapaśniczy (PZZ), zwany

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 18.05.2012r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo