Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania propozycji cenowej"

Transkrypt

1 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) , fax (84) , K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim jest zainteresowany zakupem usług z zakresu medycyny pracy badania wstępne, okresowe i kontrolne, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia r. W zawiązku z powyższym zwraca się z prośbą do potencjalnych usługodawców o przedstawienie oferty cenowej na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości Euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 j.t z późn. zm.)

2 K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGI Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 55 tel. (84) , ax (84) NIP REGON II. Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie na podstawie bieżących zapotrzebowań Zamawiającego świadczenia usług z zakresu medycyny pracy badania wstępne, okresowe i kontrolne. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: - profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zamawiającego w dziedzinie medycyny pracy, zgodnie z przepisami art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 Nr 1502 j.t.), tj. wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz wydawania na tej podstawie zaświadczeń lekarskich o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania również innych badań specjalistycznych i diagnostycznych, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika. W takiej sytuacji specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego.

3 Zakres i tryb realizacji badań lekarskich oraz sposób ich dokumentowania muszą być zgodne z: 1) ustawą z dnia r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 Nr 1502 j.t.) 2) ustawą z dnia r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014 nr 1184 j.t.) 3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 nr 69, 332 ze zm.), 4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. z 2010 Nr, 149, poz. 1002), 5) ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013, Nr 217 j.t. ze zm.) Zakresem świadczeń objęci będą: 1) Pracownicy Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim: - około 60 osób (badania profilaktyczne okresowe), - do 5 osób (badania profilaktyczne kontrolne), 2) kandydaci do pracy - obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie rekrutacyjne 3) osoby skierowanie z PUP do tut. Sądu celem odbycia stażu - około 5 osób. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej specyfikacji. 3) Podstawą świadczenia usług medycznych będzie imienne skierowanie wydane każdej osobie kierowanej na badania, opatrzone pieczęcią nagłówkową Zamawiającego, zawierające nazwę stanowiska pracy oraz opis warunków pracy, wykaz czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących na tym stanowisku. 4) W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

4 - realizacji świadczeń medycznych będących przedmiotem zamówienia zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej oraz przez personel posiadający odpowiednie do rodzaju badania kwalifikacje zawodowe uprawnienia, - przeprowadzenia badań profilaktycznych na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego, w godzinach (dni robocze), - zapewnienia osobom skierowanym przez Zamawiającego możliwość zarejestrowania się na badania osobiście lub telefonicznie, dostępu do w/w usług poza kolejnością lub po ustaleniu terminu oraz godziny przyjęcia, - wydania każdej osobie skierowanej na badania dokumentów stwierdzających istnienie lub brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku, - prowadzenia i przechowywania dokumentacji lekarskiej z przeprowadzonych badań przez cały okres sprawowania opieki profilaktycznej na rzecz Zamawiającego, - udzielenia świadczeń medycznych z należytą starannością, z poszanowaniem praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz zasadami etyki zawodowej; 5) Podane ilości osób do przeprowadzenia badań są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby pracowników kierowanych na badania w przypadku, gdy niemożliwym lub koniecznym stanie się przeprowadzenie badań dla mniejszej lub większej liczby osób, niż to wskazano w formularzu ofertowym. III. Wymagania związane z wykonaniem: Termin wykonania zamówienia: 1) Zamówienie będzie realizowane na podstawie zawartej umowy na okres od dnia podpisania umowy do r. według bieżących potrzeb zleceniodawcy. 2) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym zrealizowanym zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych usług. 3) Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe za wykonane badania mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług bądź podatku akcyzowego, w wysokości wynikającej z tych zmian. 4) Wykonawca poda ceny jednostkowe brutto. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się najniższą oferowaną cenę łączną brutto, z wagą 100 %, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych warunków określonych w niniejszym zaproszeniu. Płatność: Na podstawie faktur wystawianych po realizacji każdego zamówienia. Do faktury świadczeniodawca załączy wykaz imienny przebadanych pracowników. Termin płatności 30 dni. IV. Składanie ofert: 1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelski, pok. 104, przesłać faxem lub em - na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na usługi z zakresu medycyny pracy do dnia 06 lutego 2015r. godz ) Oferty, które zostaną złożone na formularzu innym niż załączony, pozostawia się bez rozpatrzenia. Oferty nie spełniające wymagań formalnych będą odrzucone. 3) Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu. 4) Złożenie oferty stanowi oświadczenie dostawcy, że w przypadku przyjęcia oferty zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem oferty i zapisami zaproszenia do składania ofert. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Alina Ciapa, Tel V. Termin i miejsce otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w dniu 06 lutego 2015r. o godz w siedzibie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim pok VI. Tryb postępowania: Rozpoznanie cenowe.

6 K.I.130/3/2015 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na usługi z zakresu medycyny pracy. /pieczęć Wykonawcy/ Oferta na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na potrzeby Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim Lp Nazwa usługi Cena jednostkowa brutto I Badania lekarskie Porada Medycyny Pracy badania okresowe lub wstępne lub kontrolne Porada okulistyczna II Badania laboratoryjne Mocz badanie ogólne Morfologia OB. Glukoza Cholesterol III Badania diagnostyczne Badanie RTG klatki piersiowej Badanie EKG Cena łączna Lekarz Poradni Medycyny Pracy decyduje o rodzaju zleconych badań niezbędnych przy badaniu profilaktycznym pracownika w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

7 1) Oferujemy wykonanie przedmiotowej usługi za cenę brutto obejmującą komplet badań wykonanych w stosunku do jednej osoby. złotych /słownie ) Oświadczamy, że: - oferta zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi na rzecz Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym; - zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami oraz projektem umowy spełniamy je i akceptujemy bez zastrzeżeń; - w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 4) Załącznikami do niniejszego formularze oferty stanowiącego integralną część oferty są: - aktualny odpis z KRS lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej - aktualny wpis do rejestru ZOZ Tomaszów Lubelski, dnia... podpis osoby upoważnionej

8 UMOWA Nr. Zawarta w dniu. 2015r. w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Sądem Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 55 NIP reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim Krzysztofa Kowalskiego zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez zwanym dalej Świadczeniodawcą Przedmiotem umowy jest objęcie przez Świadczeniodawcę pracowników Zamawiającego profilaktyczną opieką zdrowotną w dziedzinie medycyny pracy, obejmującą wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz wydawania na tej podstawie zaświadczeń lekarskich o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. 2. Świadczeniodawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do udzielania świadczeń stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 3. Badania profilaktyczne przeprowadzone będą na podstawie skierowań wydawanych przez Zamawiającego. 4. Skierowanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać: a/ określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, b/ określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, bądź w przypadku osób przyjmowanych do pracy, na którym osoba ma być zatrudniona, c/ informacje o występowaniu na stanowisku pracy, o którym mowa w pkt b/, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych. 5. Osoby zgłaszające się na badania rejestrowane będą na wykazach imiennych, które następnie zostaną dołączone do rozliczenia za wykonane usługi.

9 6. Po wykonaniu badań wymienionych w ust. 1, Świadczeniodawca wystawi odpowiednie zaświadczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku i przekaże je bezpośrednio osobie poddanej badaniom. 7. Świadczeniodawca zobowiązuje się do przyjmowania osób skierowanych na badania przez Zamawiającego poza kolejnością, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu badania Wartość przedmiotu umowy co do jednej osoby poddanej badaniom, przy założeniu wykonania kompletu badań określonych w załączniku nr 1, który stanowi integralną część umowy, wynosi.. brutto /słownie: /. 2. Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe za wykonane badania mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług, bądź podatku akcyzowego i w wysokości wynikającej z tych zmian Za wykonane świadczenia Świadczeniodawca wystawi fakturę z zastosowaniem cen jednostkowych przedstawionych w ofercie. 2. Do faktury Świadczeniodawca załączy wykaz imienny przebadanych osób. 3. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowo faktury, na konto w niej wskazane Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia r. do dnia 31 grudnia 2015r. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY ŚWIADCZENIODAWCA

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-ach,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k Płock, dnia 3 marca 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k NA OPIS BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFII

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo