3/1. Badania lekarskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3/1. Badania lekarskie"

Transkrypt

1 OPINIE 3/1. Badania lekarskie Ewa Drzewiecka Rozdzia³ 3/1. 3. kwiecieñ Badania 3/ lekarskie Spis treœci 1. Komentarz Zasady kierowania na badania Badania wstêpne Badania okresowe Badania kontrolne Przeprowadzenie badania Profilaktyczna opieka lekarska Wyjaœnienie do wzoru skierowania... 8 Wzór A: Skierowanie na badania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wystêpuj¹ czynniki szkodliwe dla zdrowia, lub warunki uci¹ liwe Wzór B: Skierowanie na badania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których nie wystêpuj¹ czynniki szkodliwe dla zdrowia, lub warunki uci¹ liwe Komentarz 1.1. Zasady kierowania na badania Badania lekarskie pracowników s¹ istotnym elementem profilaktycznej ochrony zdrowia. Profilaktyczne badania lekarskie to badania wstêpne, okresowe i kontrolne. Zagadnienia zwi¹zane z profilaktyczn¹ opiek¹ zdrowotn¹ pracowników reguluj¹: art. 229 Kodeksu pracy (tj. Dz.U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), ustawa z r. o s³u bie medycyny pracy (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317), rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z r. w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, ze zm.), rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286, ze zm.). Pracodawca nie mo e dopuœciæ do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzaj¹cego brak przeciwwskazañ do pracy na okreœlonym stanowisku (art Kp). Rodzaje badań kwiecień

2 OPINIE 3. Badania lekarskie Pracodawca ma obowi¹zek skierowania na badania lekarskie. Natomiast zarówno pracownik, jak i osoba, która zamierza podj¹æ pracê, s¹ zobowi¹zani poddaæ siê badaniom lekarskim (art. 211 pkt 5 Kp). Skierowanie na badania nie mo e byæ potraktowane przez pracownika jako szykana, zw³aszcza gdy odmowa poddania siê tym badaniom mo e prowadziæ do odpowiedzialnoœci pracodawcy za dopuszczenie pracownika do pracy w warunkach nara enia na dzia³anie substancji szkodliwych dla zdrowia, bez aktualnych okresowych badañ lekarskich. Odmowa poddania siê profilaktycznym badaniom lekarskim jest naruszeniem obowi¹zków pracowniczych i w niektórych okolicznoœciach mo e byæ przyczyn¹ wypowiedzenia umowy o pracê, a nawet rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia. Naruszenie obowiązków pracowniczych Profilaktyczne badania lekarskie, zarówno wstêpne, jak i okresowe oraz kontrolne, przeprowadzane s¹ w ka dym przypadku na koszt pracodawcy na podstawie wydanego przez niego skierowania. PRZYKŁAD Olga B., kandydatka na sekretarkê, zosta³a skierowana przez pracodawcê na badania wstêpne. W orzeczeniu lekarz stwierdzi³ brak przeciwwskazañ do wykonywania pracy na stanowisku sekretarki. Pracodawca nie zatrudni³ Olgi B. W tej sytuacji pracodawca równie ponosi koszt wykonanego badania. Prawo do wynagrodzenia Badania lekarskie okresowe i kontrolne przeprowadza siê w miarê mo liwoœci w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy z powodu badañ pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Nale y wyraÿnie zaznaczyæ, e pracownikowi przys³uguj¹ tak e nale noœci na pokrycie kosztów przejazdu wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przy podró ach s³u bowych, o ile konieczny by³ przejazd na badania do innej miejscowoœci. Natomiast pracodawca nie pokrywa kosztów przejazdu na badania kandydata do pracy. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas nieobecnoœci pracownika w pracy z powodu przeprowadzenia profilaktycznych badañ lekarskich, stosuje siê zasady obowi¹zuj¹ce przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym, e sk³adniki ustalane w wysokoœci przeciêtnej oblicza siê z miesi¹ca, w którym przypad³o zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy ( 5 rozp. MPiPS z r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowi¹cego podstawê obliczania odszkodowañ, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych nale noœci przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. Nr 62, poz. 289, ze zm.). Badania specjalne Omawiane profilaktyczne badania lekarskie (wstêpne, okresowe, kontrolne), przeprowadza siê niezale nie od specjalnych badañ lekarskich u osób przyjmowanych do pracy lub u pracowników: zatrudnionych na polskich statkach morskich, dla których, w myœl obowi¹zuj¹cych przepisów, uzyskanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego jest warunkiem nabycia lub posiadania uprawnieñ do wykonywania okreœlonego zawodu lub czynnoœci, b¹dÿ jest niezbêdne ze wzglêdów sanitarno-epidemiologicznych, skierowanych do pracy za granic¹ w celu realizacji budownictwa eksportowego i us³ug zwi¹zanych z eksportem, zgodnie z odrêbnymi przepisami. 2 kwiecień 2005

3 3/1. Badania lekarskie OPINIE Do podjêcia pracy w zawodzie kelnera nie wystarcza, e osoba kandyduj¹ca na to stanowisko posiada aktualny wpis do ksi¹ eczki, wydanej dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Niezbêdne jest równie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do pracy na okreœlonym stanowisku (w naszym przypadku kelnera) wydane w wyniku wstêpnego badania lekarskiego. Oczywiœcie póÿniej nasz pracownik podlega tak e badaniom lekarskim okresowym i kontrolnym niezale nie od terminów i wyników badañ dla celów sanitarno-epidemiologicznych. PRZYKŁAD Pracodawca mo e zleciæ przeprowadzenie specjalistycznych badañ psychologicznych wtedy, gdy przepis szczególny tego wymaga (np. wobec personelu lotniczego). Nie jest zgodne z przepisami poddawanie takim badaniom ka dego kandydata na pracownika. Od specjalistycznych badañ psychologicznych nale y natomiast odró niæ testy psychologiczne lub testy sprawnoœci psychoruchowej, wykazuj¹ce predyspozycje kandydata do pracy na danym stanowisku Badania wstêpne W myœl zapisu artyku³u Kodeksu pracy, badaniu wstêpnemu podlegaj¹: osoby przyjmowane do pracy, pracownicy m³odociani przenoszeni na inne stanowisko pracy (szczególna ochrona zdrowia m³odocianych), pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których wystêpuj¹ czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci¹ liwe. Badania wstêpne s¹ obowi¹zkowe niezale nie od formy prawnej przeniesienia na inne stanowisko. Mo e to byæ przeniesienie na zasadach: porozumienia zmieniaj¹cego, wypowiedzenia zmieniaj¹cego, czy powierzenia innej pracy do 3 miesiêcy w roku kalendarzowym ze wzglêdu na uzasadnione potrzeby pracodawcy (art Kp). Badaniom wstêpnym nie podlegaj¹ osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy: na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracê zawartej bezpoœrednio po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu poprzedniej umowy o pracê z tym pracodawc¹. Przeniesienie na inne stanowisko Osoby, które nie podlegają badaniom lekarskim S¹ to najczêœciej przypadki zatrudniania pracowników na podstawie np. zawieranych kolejno po sobie umów o pracê na czas okreœlony b¹dÿ umowy na czas nie okreœlony zawartej po umowie o pracê na okres próbny Badania okresowe Badaniom okresowym podlega ka dy pracownik. kwiecień

4 OPINIE Zakres i częstotliwość badań lekarskich Pracownicy narażeni na substancje rakotwórcze 3. Badania lekarskie O zakresie i czêstotliwoœci badañ profilaktycznych decyduje lekarz przeprowadzaj¹cy te badania, opieraj¹c siê na wskazówkach metodycznych za³¹czonych do rozporz¹dzenia MZiOS z r. w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, ze zm.). Lekarz ten mo e jednak, je eli uzna to za niezbêdne dla prawid³owej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy czy pracownika, rozszerzyæ zakres badañ o specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, które s¹ czêœci¹ badania profilaktycznego. Lekarz prowadz¹cy badania profilaktyczne mo e tak e wyznaczyæ krótszy termin do przeprowadzenia kolejnego badania ni zosta³o to okreœlone we wskazówkach metodycznych. Pracodawca zatrudniaj¹cy pracowników w warunkach nara enia na substancje rakotwórcze ma zwiêkszone obowi¹zki w zakresie badañ pracowników ni w pozosta³ych przypadkach. Je eli pracodawca zatrudnia pracowników w warunkach nara enia na dzia³anie substancji i czynników rakotwórczych lub py³ów zw³ókniaj¹cych zobowi¹zany jest dodatkowo, czyli oprócz badañ wstêpnych i zwyk³ych badañ okresowych w okresie zatrudnienia w ww. warunkach, zapewniæ tym osobom badania okresowe: po zaprzestaniu przez tych pracowników pracy w kontakcie ze wskazanymi wczeœniej substancjami, czynnikami i py³ami, na wniosek tych pracowników po rozwi¹zaniu stosunku pracy Badania kontrolne Kontrolne badania lekarskie maj¹ na celu ustalenie zdolnoœci pracownika do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku w przypadku jego nieobecnoœci w pracy z powodu choroby trwaj¹cej d³u ej ni 30 dni. Pracownik ma obowi¹zek poddania siê kontrolnemu badaniu lekarskiemu, je eli niezdolnoœæ do pracy wskutek choroby trwaj¹cej ponad 30 dni zosta³a orzeczona po badaniu przeprowadzonym zgodnie z prawem i zasadami etyki lekarskiej (wyrok SN z r., I PKN 685/99, OSNAPiUS z 2001 r. Nr 23, poz. 689) Przeprowadzenie badania Pracodawca, dzia³aj¹c w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, ma prawo wyboru podmiotu sprawuj¹cego profilaktyczn¹ opiekê zdrowotn¹ (art. 13 ustawy z r. o s³u bie medycyny pracy). Nastêpnie pracodawca zawiera z wybranym podmiotem umowê. Badania wstêpne, okresowe i kontrolne s¹ bowiem wykonywane na podstawie umowy zawartej przez pracodawcê z podstawow¹ jednostk¹ s³u by medycyny pracy (art. 12 ust. 1 ww. ustawy). Służba medycyny pracy Warto pamiêtaæ, e do podstawowych jednostek s³u by medycyny pracy nale ¹: zak³ady opieki zdrowotnej tworzone i utrzymywane w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracuj¹cymi, jednostki organizacyjne zak³adów opieki zdrowotnej wydzielone w celu realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracuj¹cymi, 4 kwiecień 2005

5 3/1. Badania lekarskie OPINIE lekarze wykonuj¹cy indywidualn¹ praktykê lekarsk¹, indywidualn¹ specjalistyczn¹ praktykê lekarsk¹ lub wykonuj¹cy zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej. Umowa powinna okreœlaæ (art. 12 ust. 2 ww. ustawy o s³u bie medycyny pracy): strony umowy oraz osoby objête œwiadczeniami z tytu³u umowy; zakres opieki zdrowotnej, który w odniesieniu do pracowników powinien obejmowaæ co najmniej te rodzaje œwiadczeñ, do których zapewnienia pracodawca jest obowi¹zany na podstawie Kodeksu pracy, ustawy o s³u bie medycyny pracy i przepisów wydanych na ich podstawie; warunki i sposób udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, a w szczególnoœci: sposób rejestracji osób objêtych umow¹, organizacjê udzielania œwiadczeñ, tryb przekazywania zaœwiadczeñ lekarskich o zdolnoœci do pracy b¹dÿ nauki oraz sposób podania tych informacji do wiadomoœci zainteresowanych; sposób kontrolowania przez pracodawcê wykonywania postanowieñ umowy; obowi¹zki pracodawcy wobec jednostki medycyny pracy, która jest stron¹ umowy, dotycz¹ce: przekazywania informacji o wystêpowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci¹ liwych wraz z aktualnymi wynikami badañ i pomiarów tych czynników, zapewnienia udzia³u w komisji bezpieczeñstwa i higieny pracy dzia³aj¹cej na terenie zak³adu pracy, zapewnienia mo liwoœci przegl¹du stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy, udostêpniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w czêœci odnosz¹cej siê do ochrony zdrowia; wysokoœæ nale noœci, sposób jej ustalania, terminy p³atnoœci oraz tryb rozliczeñ finansowych; dopuszczalnoœæ zlecania osobom trzecim przez jednostkê medycyny pracy, która jest stron¹ umowy niektórych obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy, np. badañ diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich (koszty zleceñ obci¹ aj¹ podstawow¹ jednostkê s³u by medycyny pracy); okres, na który zosta³a zawarta umowa, z tym e okres ten nie mo e byæ krótszy ni rok; sposób rozwi¹zywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowi¹ce podstawê rozwi¹zywania umowy ze skutkiem natychmiastowym; tryb rozstrzygania sporów zwi¹zanych z realizacj¹ i rozliczeniem finansowym umowy, zw³aszcza w razie stwierdzenia przez kierownika wojewódzkiego oœrodka medycyny pracy istotnych uchybieñ dotycz¹cych trybu, zakresu i jakoœci udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych. Badania profilaktyczne oraz profilaktyczn¹ opiekê zdrowotn¹ wykonuj¹ lekarze spe³niaj¹cy dodatkowe wymagania kwalifikacyjne okreœlone w 7 rozporz¹dzenia MZiOS z r. w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, ze zm.). Badania profilaktyczne pracowników, u których na stanowiskach pracy nie stwierdzono wystêpowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci¹ liwych wymienionych we wskazówkach metodycznych, Treść umowy Kwalifikacje lekarzy kwiecień

6 OPINIE 3. Badania lekarskie mog¹ przeprowadzaæ równie lekarze posiadaj¹cy specjalizacjê medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej. Informacje o stanowisku pracy określone w skierowaniu Ka de badanie profilaktyczne koñczy siê orzeczeniem lekarskim stwierdzaj¹cym: brak przeciwwskazañ zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku lub przeciwwskazanie zdrowotne do pracy na okreœlonym stanowisku. Lekarz orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagro eñ dla zdrowia i ycia pracownika, wystêpuj¹cych na stanowisku pracy. Zagro enia s¹ oceniane na podstawie informacji przekazanych od pracodawcy, który ma obowi¹zek poinformowaæ lekarza o wystêpowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci¹ liwych oraz o aktualnych wynikach badañ i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy. Te informacje pracodawca powinien zamieœciæ w skierowaniu na badania. Ponadto wskazane jest, aby lekarz uzupe³ni³ informacje pracodawcy o spostrze enia z przeprowadzonych wizytacji stanowisk pracy. Pracodawca nie mo e odmówiæ takiej wizytacji. Orzeczenie wydawane jest w formie zaœwiadczenia, którego wzór stanowi za- ³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia MZiOS z r. w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, ze zm.). Lekarz przeprowadzaj¹cy badanie przekazuje jeden egzemplarz zaœwiadczenia pracownikowi, a drugi pracodawcy. Orzeczenie lekarskie wydane w wyniku badañ profilaktycznych pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika: w czêœci A orzeczenie po badaniu wstêpnym, w czêœci B orzeczenia po badaniach okresowych i kontrolnych (art Kp, 6 ww. rozp. z r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji....). Orzeczenie jest aktualne w okresie w nim wymienionym, jednak staje siê nieaktualne w przypadku wyst¹pienia w tym okresie zdarzeñ, które mog¹ wskazywaæ na zmianê stanu zdrowia pracownika. PRZYKŁAD Tak¹ sytuacjê przewiduje art Kodeksu pracy, który stanowi, e w przypadku niezdolnoœci do pracy trwaj¹cej d³u ej ni 30 dni, spowodowanej chorob¹, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolnoœci do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Zakwestionowanie wyniku badania Pracodawca ma obowi¹zek dopuszczenia do pracy pracownika legitymuj¹cego siê aktualnym wynikiem badania profilaktycznego (nie rozpatrujemy tu oczywiœcie innych warunków dopuszczenia pracownika do pracy, np. przeszkolenia w dziedzinie bhp). Nie jest to jednak obowi¹zek bezwzglêdny, co oznacza, e pracodawca mo e wynik badania uznaæ za niewystarczaj¹cy. Nie chodzi bowiem o uzyskanie jakiegokolwiek orzeczenia lekarskiego, ale takiego, które stanowi efekt w³aœciwej 6 kwiecień 2005

7 3/1. Badania lekarskie OPINIE oceny zdolnoœci pracownika do pracy na danym stanowisku. Wynika to z okreœlonej w art. 15 Kodeksu pracy podstawowej zasady prawa pracy, nakazuj¹cej zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz stwarzaj¹cej po stronie pracowników uprawnienie do zapewnienia im faktycznego bezpieczeñstwa pracy. Zaœwiadczenie lekarskie zawieraj¹ce b³êdn¹ ocenê o zdolnoœci do wykonywania pracy nie zapewnia w³aœciwej ochrony przed szkodliwymi, w konkretnym stanie zdrowia pracownika, warunkami pracy (art Kp wzwi¹zku z art. 212 pkt 1 i 3 Kp). Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na okreœlonym stanowisku na podstawie aktualnego okresowego orzeczenia lekarskiego, które by³o w sposób oczywisty b³êdne, stanowi zewnêtrzn¹ przyczynê wypadku (wyrok SN z r., II UKN 89/99, OSNAPiUS z 2000 r., Nr 20, poz. 762). Zarówno pracownik, jak i pracodawca mog¹ siê nie zgadzaæ z treœci¹ zaœwiadczenia. W takim przypadku maj¹ oni prawo wyst¹piæ z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Wniosek taki nale y z³o yæ w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaœwiadczenia, za poœrednictwem lekarza, który wyda³ zaœwiadczenie. Ponowne badanie lekarskie przeprowadzane jest w wojewódzkim oœrodku medycyny pracy w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce œwiadczenia pracy lub siedzibê jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony. Je eli kwestionowane zaœwiadczenie wyda³ lekarz zatrudniony w wojewódzkim oœrodku medycyny pracy, ponowne badanie lekarskie przeprowadza siê w najbli - szej jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Ponowne badanie lekarskie powinno byæ przeprowadzone w ci¹gu 14 dni od dnia z³o enia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne i stanowi podstawê do wydania zaœwiadczenia. Błędne orzeczenie lekarskie Ponowne badanie lekarskie Badania pracowników PKP przeprowadzane s¹ w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej Profilaktyczna opieka lekarska Profilaktyczna opieka zdrowotna niezbêdna z uwagi na warunki pracy obejmuje nie tylko omówione wczeœniej badania lekarskie, ale tak e orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie, m.in. w przypadku stwierdzenia: szkodliwego wp³ywu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art Kp), objawów wskazuj¹cych na powstanie choroby zawodowej (art. 230 Kp), niezdolnoœci do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uleg³ wypadkowi przy pracy, lub u którego stwierdzono chorobê zawodow¹, lecz nie zaliczono go do adnej grupy inwalidów (art. 231 Kp), e ze wzglêdu na stan ci¹ y kobieta nie powinna wykonywaæ dotychczasowej pracy (art pkt. 2 Kp). W wymienionych przypadkach badania lekarskie s¹ przeprowadzane poza terminami wynikaj¹cymi z czêstotliwoœci wykonywania badañ okresowych (okreœlonymi w zaœwiadczeniu lekarskim). Skierowanie na badania wydaje pracodawca po zg³oszeniu przez pracownika niemo noœci wykonywania dotychczasowej pracy. Zakres profilaktycznej ochrony zdrowia kwiecień

8 OPINIE 3. Badania lekarskie Profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje ponadto: ocenê mo liwoœci wykonywania pracy uwzglêdniaj¹c¹ stan zdrowia pracownika i zagro enia wystêpuj¹ce w miejscu pracy; prowadzenie dzia³alnoœci konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej; prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby zwi¹zane z wykonywan¹ prac¹; monitorowanie stanu zdrowia osób pracuj¹cych, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zw³aszcza: osób wykonuj¹cych pracê w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, pracowników m³odocianych, osób niepe³nosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciê arnych; wykonywanie badañ umo liwiaj¹cych wczesn¹ diagnostykê chorób zawodowych i innych chorób zwi¹zanych z prac¹; w razie wyst¹pienia przypadku choroby zawodowej wykonanie u pracowników, zatrudnionych na stanowiskach pracy stwarzaj¹cych podobne zagro- enie, badañ celowanych lub testów ekspozycyjnych, ukierunkowanych na wczesn¹ diagnostykê ewentualnych zmian chorobowych u tych pracowników; w przypadku gdy pracownicy wykonuj¹ pracê w warunkach wystêpowania przekroczeñ najwy szych dopuszczalnych stê eñ i natê eñ czynników szkodliwych dla zdrowia: wprowadzenie monitorowania stanu zdrowia tych pracowników oraz szkolenie pracowników w zakresie ochrony przed zagro eniami i mo liwoœciami ograniczenia ryzyka zawodowego, jakie wi¹ ¹ siê z prac¹ wykonywan¹ w tych warunkach; uczestnictwo lekarza sprawuj¹cego opiekê zdrowotn¹ nad pracownikami w komisji bezpieczeñstwa i higieny pracy, powo³anej w trybie okreœlonym w art Kp (u pracodawcy zatrudniaj¹cego wiêcej ni 250 pracowników). 2. Wyjaœnienie do wzoru skierowania Zasady wypełniania skierowania Poni ej zamieszczono dwa wzory skierowania: wzór A to skierowanie w przypadku wystêpowania na stanowisku (stanowiskach pracy) czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci¹ liwych, wzór B dotyczy sytuacji, gdy ww. czynniki lub warunki nie wystêpuj¹. Skierowanie wype³niamy poczynaj¹c od górnego lewego rogu, gdzie nale y wpisaæ nazwê podmiotu kieruj¹cego (oznaczenie pracodawcy). Kolejne pola przeznaczone s¹ na dane osoby kierowanej na badania. W nastêpnym wierszu nale y wskazaæ rodzaj badania, jakie ma zostaæ wykonane. Z trzech mo liwoœci skreœlamy dwie zostawiaj¹c jedn¹ w³aœciw¹. Na zasadzie skreœlenia niepotrzebnego zwrotu okreœlamy, czy skierowanie dotyczy osoby ju zatrudnionej, czy osoby przyjmowanej do pracy. W przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowi- 8 kwiecień 2005

9 3/1. Badania lekarskie OPINIE ska pracy podajemy okreœlenie stanowiska, na którym osoba ta ma byæ zatrudniona (mo na wskazaæ dwa lub wiêcej stanowisk pracy w kolejnoœci odpowiadaj¹cej potrzebom zak³adu pracy), a jeœli kierowana na badania jest osoba ju zatrudniona i nie przenoszona na inne stanowisko podajemy nazwê jej stanowiska pracy. Kolejny punkt (we wzorze A) przeznaczony jest na zamieszczenie informacji o wystêpowaniu na stanowisku (stanowiskach) pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci¹ liwych wraz z aktualnymi wynikami badañ i pomiarów wykonanych na tych stanowiskach (oczywiœcie, je eli te szkodliwe czynniki lub warunki wystêpuj¹). Jeœli ww. warunki i czynniki nie wystêpuj¹ nale y skorzystaæ z wzoru B. kwiecień

10 WZÓR A

11 WZÓR B

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu ARTYKU Y I ROZPRAWY Andrzej Dêbiec, Joanna Fiema Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu 1. Wprowadzenie Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug refakturowania

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego*

Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego* ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego* 0 I. Uwagi ogólne W praktyce ubezpieczeniowej wytworzy³o siê mylne przekonanie, e jedyn¹ postaci¹ wynagrodzenia brokera

Bardziej szczegółowo

Wyjaœnienia do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

Wyjaœnienia do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Wyjaœnienia do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców I. Wstêp Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców /Dz.U. Nr 92, poz. 879/ uchyli³a dotychczasow¹ ustawê z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH AMBASADOR FARMACJI Lider w kreowaniu i upowszechnianiu opieki farmaceutycznej w polskich aptekach ISSN 1233-2755 Rok za³o enia 1992 Vol. XV Nr 10 (178) PaŸdziernik 2008 OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY

Bardziej szczegółowo

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 IWONA KARWALA * UMOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO ZAWARTA W CELU SFINANSOWANIA UMOWY SPRZEDA Y NIERUCHOMOŒCI W WARUNKACH AKWIZYCJI W ŒWIETLE DYREKTYWY 85/577/EWG

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo