3/1. Badania lekarskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3/1. Badania lekarskie"

Transkrypt

1 OPINIE 3/1. Badania lekarskie Ewa Drzewiecka Rozdzia³ 3/1. 3. kwiecieñ Badania 3/ lekarskie Spis treœci 1. Komentarz Zasady kierowania na badania Badania wstêpne Badania okresowe Badania kontrolne Przeprowadzenie badania Profilaktyczna opieka lekarska Wyjaœnienie do wzoru skierowania... 8 Wzór A: Skierowanie na badania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wystêpuj¹ czynniki szkodliwe dla zdrowia, lub warunki uci¹ liwe Wzór B: Skierowanie na badania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których nie wystêpuj¹ czynniki szkodliwe dla zdrowia, lub warunki uci¹ liwe Komentarz 1.1. Zasady kierowania na badania Badania lekarskie pracowników s¹ istotnym elementem profilaktycznej ochrony zdrowia. Profilaktyczne badania lekarskie to badania wstêpne, okresowe i kontrolne. Zagadnienia zwi¹zane z profilaktyczn¹ opiek¹ zdrowotn¹ pracowników reguluj¹: art. 229 Kodeksu pracy (tj. Dz.U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), ustawa z r. o s³u bie medycyny pracy (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317), rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z r. w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, ze zm.), rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286, ze zm.). Pracodawca nie mo e dopuœciæ do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzaj¹cego brak przeciwwskazañ do pracy na okreœlonym stanowisku (art Kp). Rodzaje badań kwiecień

2 OPINIE 3. Badania lekarskie Pracodawca ma obowi¹zek skierowania na badania lekarskie. Natomiast zarówno pracownik, jak i osoba, która zamierza podj¹æ pracê, s¹ zobowi¹zani poddaæ siê badaniom lekarskim (art. 211 pkt 5 Kp). Skierowanie na badania nie mo e byæ potraktowane przez pracownika jako szykana, zw³aszcza gdy odmowa poddania siê tym badaniom mo e prowadziæ do odpowiedzialnoœci pracodawcy za dopuszczenie pracownika do pracy w warunkach nara enia na dzia³anie substancji szkodliwych dla zdrowia, bez aktualnych okresowych badañ lekarskich. Odmowa poddania siê profilaktycznym badaniom lekarskim jest naruszeniem obowi¹zków pracowniczych i w niektórych okolicznoœciach mo e byæ przyczyn¹ wypowiedzenia umowy o pracê, a nawet rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia. Naruszenie obowiązków pracowniczych Profilaktyczne badania lekarskie, zarówno wstêpne, jak i okresowe oraz kontrolne, przeprowadzane s¹ w ka dym przypadku na koszt pracodawcy na podstawie wydanego przez niego skierowania. PRZYKŁAD Olga B., kandydatka na sekretarkê, zosta³a skierowana przez pracodawcê na badania wstêpne. W orzeczeniu lekarz stwierdzi³ brak przeciwwskazañ do wykonywania pracy na stanowisku sekretarki. Pracodawca nie zatrudni³ Olgi B. W tej sytuacji pracodawca równie ponosi koszt wykonanego badania. Prawo do wynagrodzenia Badania lekarskie okresowe i kontrolne przeprowadza siê w miarê mo liwoœci w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy z powodu badañ pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Nale y wyraÿnie zaznaczyæ, e pracownikowi przys³uguj¹ tak e nale noœci na pokrycie kosztów przejazdu wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przy podró ach s³u bowych, o ile konieczny by³ przejazd na badania do innej miejscowoœci. Natomiast pracodawca nie pokrywa kosztów przejazdu na badania kandydata do pracy. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas nieobecnoœci pracownika w pracy z powodu przeprowadzenia profilaktycznych badañ lekarskich, stosuje siê zasady obowi¹zuj¹ce przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym, e sk³adniki ustalane w wysokoœci przeciêtnej oblicza siê z miesi¹ca, w którym przypad³o zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy ( 5 rozp. MPiPS z r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowi¹cego podstawê obliczania odszkodowañ, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych nale noœci przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. Nr 62, poz. 289, ze zm.). Badania specjalne Omawiane profilaktyczne badania lekarskie (wstêpne, okresowe, kontrolne), przeprowadza siê niezale nie od specjalnych badañ lekarskich u osób przyjmowanych do pracy lub u pracowników: zatrudnionych na polskich statkach morskich, dla których, w myœl obowi¹zuj¹cych przepisów, uzyskanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego jest warunkiem nabycia lub posiadania uprawnieñ do wykonywania okreœlonego zawodu lub czynnoœci, b¹dÿ jest niezbêdne ze wzglêdów sanitarno-epidemiologicznych, skierowanych do pracy za granic¹ w celu realizacji budownictwa eksportowego i us³ug zwi¹zanych z eksportem, zgodnie z odrêbnymi przepisami. 2 kwiecień 2005

3 3/1. Badania lekarskie OPINIE Do podjêcia pracy w zawodzie kelnera nie wystarcza, e osoba kandyduj¹ca na to stanowisko posiada aktualny wpis do ksi¹ eczki, wydanej dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Niezbêdne jest równie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do pracy na okreœlonym stanowisku (w naszym przypadku kelnera) wydane w wyniku wstêpnego badania lekarskiego. Oczywiœcie póÿniej nasz pracownik podlega tak e badaniom lekarskim okresowym i kontrolnym niezale nie od terminów i wyników badañ dla celów sanitarno-epidemiologicznych. PRZYKŁAD Pracodawca mo e zleciæ przeprowadzenie specjalistycznych badañ psychologicznych wtedy, gdy przepis szczególny tego wymaga (np. wobec personelu lotniczego). Nie jest zgodne z przepisami poddawanie takim badaniom ka dego kandydata na pracownika. Od specjalistycznych badañ psychologicznych nale y natomiast odró niæ testy psychologiczne lub testy sprawnoœci psychoruchowej, wykazuj¹ce predyspozycje kandydata do pracy na danym stanowisku Badania wstêpne W myœl zapisu artyku³u Kodeksu pracy, badaniu wstêpnemu podlegaj¹: osoby przyjmowane do pracy, pracownicy m³odociani przenoszeni na inne stanowisko pracy (szczególna ochrona zdrowia m³odocianych), pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których wystêpuj¹ czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci¹ liwe. Badania wstêpne s¹ obowi¹zkowe niezale nie od formy prawnej przeniesienia na inne stanowisko. Mo e to byæ przeniesienie na zasadach: porozumienia zmieniaj¹cego, wypowiedzenia zmieniaj¹cego, czy powierzenia innej pracy do 3 miesiêcy w roku kalendarzowym ze wzglêdu na uzasadnione potrzeby pracodawcy (art Kp). Badaniom wstêpnym nie podlegaj¹ osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy: na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracê zawartej bezpoœrednio po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu poprzedniej umowy o pracê z tym pracodawc¹. Przeniesienie na inne stanowisko Osoby, które nie podlegają badaniom lekarskim S¹ to najczêœciej przypadki zatrudniania pracowników na podstawie np. zawieranych kolejno po sobie umów o pracê na czas okreœlony b¹dÿ umowy na czas nie okreœlony zawartej po umowie o pracê na okres próbny Badania okresowe Badaniom okresowym podlega ka dy pracownik. kwiecień

4 OPINIE Zakres i częstotliwość badań lekarskich Pracownicy narażeni na substancje rakotwórcze 3. Badania lekarskie O zakresie i czêstotliwoœci badañ profilaktycznych decyduje lekarz przeprowadzaj¹cy te badania, opieraj¹c siê na wskazówkach metodycznych za³¹czonych do rozporz¹dzenia MZiOS z r. w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, ze zm.). Lekarz ten mo e jednak, je eli uzna to za niezbêdne dla prawid³owej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy czy pracownika, rozszerzyæ zakres badañ o specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, które s¹ czêœci¹ badania profilaktycznego. Lekarz prowadz¹cy badania profilaktyczne mo e tak e wyznaczyæ krótszy termin do przeprowadzenia kolejnego badania ni zosta³o to okreœlone we wskazówkach metodycznych. Pracodawca zatrudniaj¹cy pracowników w warunkach nara enia na substancje rakotwórcze ma zwiêkszone obowi¹zki w zakresie badañ pracowników ni w pozosta³ych przypadkach. Je eli pracodawca zatrudnia pracowników w warunkach nara enia na dzia³anie substancji i czynników rakotwórczych lub py³ów zw³ókniaj¹cych zobowi¹zany jest dodatkowo, czyli oprócz badañ wstêpnych i zwyk³ych badañ okresowych w okresie zatrudnienia w ww. warunkach, zapewniæ tym osobom badania okresowe: po zaprzestaniu przez tych pracowników pracy w kontakcie ze wskazanymi wczeœniej substancjami, czynnikami i py³ami, na wniosek tych pracowników po rozwi¹zaniu stosunku pracy Badania kontrolne Kontrolne badania lekarskie maj¹ na celu ustalenie zdolnoœci pracownika do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku w przypadku jego nieobecnoœci w pracy z powodu choroby trwaj¹cej d³u ej ni 30 dni. Pracownik ma obowi¹zek poddania siê kontrolnemu badaniu lekarskiemu, je eli niezdolnoœæ do pracy wskutek choroby trwaj¹cej ponad 30 dni zosta³a orzeczona po badaniu przeprowadzonym zgodnie z prawem i zasadami etyki lekarskiej (wyrok SN z r., I PKN 685/99, OSNAPiUS z 2001 r. Nr 23, poz. 689) Przeprowadzenie badania Pracodawca, dzia³aj¹c w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, ma prawo wyboru podmiotu sprawuj¹cego profilaktyczn¹ opiekê zdrowotn¹ (art. 13 ustawy z r. o s³u bie medycyny pracy). Nastêpnie pracodawca zawiera z wybranym podmiotem umowê. Badania wstêpne, okresowe i kontrolne s¹ bowiem wykonywane na podstawie umowy zawartej przez pracodawcê z podstawow¹ jednostk¹ s³u by medycyny pracy (art. 12 ust. 1 ww. ustawy). Służba medycyny pracy Warto pamiêtaæ, e do podstawowych jednostek s³u by medycyny pracy nale ¹: zak³ady opieki zdrowotnej tworzone i utrzymywane w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracuj¹cymi, jednostki organizacyjne zak³adów opieki zdrowotnej wydzielone w celu realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracuj¹cymi, 4 kwiecień 2005

5 3/1. Badania lekarskie OPINIE lekarze wykonuj¹cy indywidualn¹ praktykê lekarsk¹, indywidualn¹ specjalistyczn¹ praktykê lekarsk¹ lub wykonuj¹cy zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej. Umowa powinna okreœlaæ (art. 12 ust. 2 ww. ustawy o s³u bie medycyny pracy): strony umowy oraz osoby objête œwiadczeniami z tytu³u umowy; zakres opieki zdrowotnej, który w odniesieniu do pracowników powinien obejmowaæ co najmniej te rodzaje œwiadczeñ, do których zapewnienia pracodawca jest obowi¹zany na podstawie Kodeksu pracy, ustawy o s³u bie medycyny pracy i przepisów wydanych na ich podstawie; warunki i sposób udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, a w szczególnoœci: sposób rejestracji osób objêtych umow¹, organizacjê udzielania œwiadczeñ, tryb przekazywania zaœwiadczeñ lekarskich o zdolnoœci do pracy b¹dÿ nauki oraz sposób podania tych informacji do wiadomoœci zainteresowanych; sposób kontrolowania przez pracodawcê wykonywania postanowieñ umowy; obowi¹zki pracodawcy wobec jednostki medycyny pracy, która jest stron¹ umowy, dotycz¹ce: przekazywania informacji o wystêpowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci¹ liwych wraz z aktualnymi wynikami badañ i pomiarów tych czynników, zapewnienia udzia³u w komisji bezpieczeñstwa i higieny pracy dzia³aj¹cej na terenie zak³adu pracy, zapewnienia mo liwoœci przegl¹du stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy, udostêpniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w czêœci odnosz¹cej siê do ochrony zdrowia; wysokoœæ nale noœci, sposób jej ustalania, terminy p³atnoœci oraz tryb rozliczeñ finansowych; dopuszczalnoœæ zlecania osobom trzecim przez jednostkê medycyny pracy, która jest stron¹ umowy niektórych obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy, np. badañ diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich (koszty zleceñ obci¹ aj¹ podstawow¹ jednostkê s³u by medycyny pracy); okres, na który zosta³a zawarta umowa, z tym e okres ten nie mo e byæ krótszy ni rok; sposób rozwi¹zywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowi¹ce podstawê rozwi¹zywania umowy ze skutkiem natychmiastowym; tryb rozstrzygania sporów zwi¹zanych z realizacj¹ i rozliczeniem finansowym umowy, zw³aszcza w razie stwierdzenia przez kierownika wojewódzkiego oœrodka medycyny pracy istotnych uchybieñ dotycz¹cych trybu, zakresu i jakoœci udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych. Badania profilaktyczne oraz profilaktyczn¹ opiekê zdrowotn¹ wykonuj¹ lekarze spe³niaj¹cy dodatkowe wymagania kwalifikacyjne okreœlone w 7 rozporz¹dzenia MZiOS z r. w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, ze zm.). Badania profilaktyczne pracowników, u których na stanowiskach pracy nie stwierdzono wystêpowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci¹ liwych wymienionych we wskazówkach metodycznych, Treść umowy Kwalifikacje lekarzy kwiecień

6 OPINIE 3. Badania lekarskie mog¹ przeprowadzaæ równie lekarze posiadaj¹cy specjalizacjê medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej. Informacje o stanowisku pracy określone w skierowaniu Ka de badanie profilaktyczne koñczy siê orzeczeniem lekarskim stwierdzaj¹cym: brak przeciwwskazañ zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku lub przeciwwskazanie zdrowotne do pracy na okreœlonym stanowisku. Lekarz orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagro eñ dla zdrowia i ycia pracownika, wystêpuj¹cych na stanowisku pracy. Zagro enia s¹ oceniane na podstawie informacji przekazanych od pracodawcy, który ma obowi¹zek poinformowaæ lekarza o wystêpowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci¹ liwych oraz o aktualnych wynikach badañ i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy. Te informacje pracodawca powinien zamieœciæ w skierowaniu na badania. Ponadto wskazane jest, aby lekarz uzupe³ni³ informacje pracodawcy o spostrze enia z przeprowadzonych wizytacji stanowisk pracy. Pracodawca nie mo e odmówiæ takiej wizytacji. Orzeczenie wydawane jest w formie zaœwiadczenia, którego wzór stanowi za- ³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia MZiOS z r. w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, ze zm.). Lekarz przeprowadzaj¹cy badanie przekazuje jeden egzemplarz zaœwiadczenia pracownikowi, a drugi pracodawcy. Orzeczenie lekarskie wydane w wyniku badañ profilaktycznych pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika: w czêœci A orzeczenie po badaniu wstêpnym, w czêœci B orzeczenia po badaniach okresowych i kontrolnych (art Kp, 6 ww. rozp. z r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji....). Orzeczenie jest aktualne w okresie w nim wymienionym, jednak staje siê nieaktualne w przypadku wyst¹pienia w tym okresie zdarzeñ, które mog¹ wskazywaæ na zmianê stanu zdrowia pracownika. PRZYKŁAD Tak¹ sytuacjê przewiduje art Kodeksu pracy, który stanowi, e w przypadku niezdolnoœci do pracy trwaj¹cej d³u ej ni 30 dni, spowodowanej chorob¹, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolnoœci do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Zakwestionowanie wyniku badania Pracodawca ma obowi¹zek dopuszczenia do pracy pracownika legitymuj¹cego siê aktualnym wynikiem badania profilaktycznego (nie rozpatrujemy tu oczywiœcie innych warunków dopuszczenia pracownika do pracy, np. przeszkolenia w dziedzinie bhp). Nie jest to jednak obowi¹zek bezwzglêdny, co oznacza, e pracodawca mo e wynik badania uznaæ za niewystarczaj¹cy. Nie chodzi bowiem o uzyskanie jakiegokolwiek orzeczenia lekarskiego, ale takiego, które stanowi efekt w³aœciwej 6 kwiecień 2005

7 3/1. Badania lekarskie OPINIE oceny zdolnoœci pracownika do pracy na danym stanowisku. Wynika to z okreœlonej w art. 15 Kodeksu pracy podstawowej zasady prawa pracy, nakazuj¹cej zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz stwarzaj¹cej po stronie pracowników uprawnienie do zapewnienia im faktycznego bezpieczeñstwa pracy. Zaœwiadczenie lekarskie zawieraj¹ce b³êdn¹ ocenê o zdolnoœci do wykonywania pracy nie zapewnia w³aœciwej ochrony przed szkodliwymi, w konkretnym stanie zdrowia pracownika, warunkami pracy (art Kp wzwi¹zku z art. 212 pkt 1 i 3 Kp). Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na okreœlonym stanowisku na podstawie aktualnego okresowego orzeczenia lekarskiego, które by³o w sposób oczywisty b³êdne, stanowi zewnêtrzn¹ przyczynê wypadku (wyrok SN z r., II UKN 89/99, OSNAPiUS z 2000 r., Nr 20, poz. 762). Zarówno pracownik, jak i pracodawca mog¹ siê nie zgadzaæ z treœci¹ zaœwiadczenia. W takim przypadku maj¹ oni prawo wyst¹piæ z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Wniosek taki nale y z³o yæ w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaœwiadczenia, za poœrednictwem lekarza, który wyda³ zaœwiadczenie. Ponowne badanie lekarskie przeprowadzane jest w wojewódzkim oœrodku medycyny pracy w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce œwiadczenia pracy lub siedzibê jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony. Je eli kwestionowane zaœwiadczenie wyda³ lekarz zatrudniony w wojewódzkim oœrodku medycyny pracy, ponowne badanie lekarskie przeprowadza siê w najbli - szej jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Ponowne badanie lekarskie powinno byæ przeprowadzone w ci¹gu 14 dni od dnia z³o enia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne i stanowi podstawê do wydania zaœwiadczenia. Błędne orzeczenie lekarskie Ponowne badanie lekarskie Badania pracowników PKP przeprowadzane s¹ w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej Profilaktyczna opieka lekarska Profilaktyczna opieka zdrowotna niezbêdna z uwagi na warunki pracy obejmuje nie tylko omówione wczeœniej badania lekarskie, ale tak e orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie, m.in. w przypadku stwierdzenia: szkodliwego wp³ywu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art Kp), objawów wskazuj¹cych na powstanie choroby zawodowej (art. 230 Kp), niezdolnoœci do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uleg³ wypadkowi przy pracy, lub u którego stwierdzono chorobê zawodow¹, lecz nie zaliczono go do adnej grupy inwalidów (art. 231 Kp), e ze wzglêdu na stan ci¹ y kobieta nie powinna wykonywaæ dotychczasowej pracy (art pkt. 2 Kp). W wymienionych przypadkach badania lekarskie s¹ przeprowadzane poza terminami wynikaj¹cymi z czêstotliwoœci wykonywania badañ okresowych (okreœlonymi w zaœwiadczeniu lekarskim). Skierowanie na badania wydaje pracodawca po zg³oszeniu przez pracownika niemo noœci wykonywania dotychczasowej pracy. Zakres profilaktycznej ochrony zdrowia kwiecień

8 OPINIE 3. Badania lekarskie Profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje ponadto: ocenê mo liwoœci wykonywania pracy uwzglêdniaj¹c¹ stan zdrowia pracownika i zagro enia wystêpuj¹ce w miejscu pracy; prowadzenie dzia³alnoœci konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej; prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby zwi¹zane z wykonywan¹ prac¹; monitorowanie stanu zdrowia osób pracuj¹cych, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zw³aszcza: osób wykonuj¹cych pracê w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, pracowników m³odocianych, osób niepe³nosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciê arnych; wykonywanie badañ umo liwiaj¹cych wczesn¹ diagnostykê chorób zawodowych i innych chorób zwi¹zanych z prac¹; w razie wyst¹pienia przypadku choroby zawodowej wykonanie u pracowników, zatrudnionych na stanowiskach pracy stwarzaj¹cych podobne zagro- enie, badañ celowanych lub testów ekspozycyjnych, ukierunkowanych na wczesn¹ diagnostykê ewentualnych zmian chorobowych u tych pracowników; w przypadku gdy pracownicy wykonuj¹ pracê w warunkach wystêpowania przekroczeñ najwy szych dopuszczalnych stê eñ i natê eñ czynników szkodliwych dla zdrowia: wprowadzenie monitorowania stanu zdrowia tych pracowników oraz szkolenie pracowników w zakresie ochrony przed zagro eniami i mo liwoœciami ograniczenia ryzyka zawodowego, jakie wi¹ ¹ siê z prac¹ wykonywan¹ w tych warunkach; uczestnictwo lekarza sprawuj¹cego opiekê zdrowotn¹ nad pracownikami w komisji bezpieczeñstwa i higieny pracy, powo³anej w trybie okreœlonym w art Kp (u pracodawcy zatrudniaj¹cego wiêcej ni 250 pracowników). 2. Wyjaœnienie do wzoru skierowania Zasady wypełniania skierowania Poni ej zamieszczono dwa wzory skierowania: wzór A to skierowanie w przypadku wystêpowania na stanowisku (stanowiskach pracy) czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci¹ liwych, wzór B dotyczy sytuacji, gdy ww. czynniki lub warunki nie wystêpuj¹. Skierowanie wype³niamy poczynaj¹c od górnego lewego rogu, gdzie nale y wpisaæ nazwê podmiotu kieruj¹cego (oznaczenie pracodawcy). Kolejne pola przeznaczone s¹ na dane osoby kierowanej na badania. W nastêpnym wierszu nale y wskazaæ rodzaj badania, jakie ma zostaæ wykonane. Z trzech mo liwoœci skreœlamy dwie zostawiaj¹c jedn¹ w³aœciw¹. Na zasadzie skreœlenia niepotrzebnego zwrotu okreœlamy, czy skierowanie dotyczy osoby ju zatrudnionej, czy osoby przyjmowanej do pracy. W przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowi- 8 kwiecień 2005

9 3/1. Badania lekarskie OPINIE ska pracy podajemy okreœlenie stanowiska, na którym osoba ta ma byæ zatrudniona (mo na wskazaæ dwa lub wiêcej stanowisk pracy w kolejnoœci odpowiadaj¹cej potrzebom zak³adu pracy), a jeœli kierowana na badania jest osoba ju zatrudniona i nie przenoszona na inne stanowisko podajemy nazwê jej stanowiska pracy. Kolejny punkt (we wzorze A) przeznaczony jest na zamieszczenie informacji o wystêpowaniu na stanowisku (stanowiskach) pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uci¹ liwych wraz z aktualnymi wynikami badañ i pomiarów wykonanych na tych stanowiskach (oczywiœcie, je eli te szkodliwe czynniki lub warunki wystêpuj¹). Jeœli ww. warunki i czynniki nie wystêpuj¹ nale y skorzystaæ z wzoru B. kwiecień

10 WZÓR A

11 WZÓR B

1. Badania lekarskie pracowników

1. Badania lekarskie pracowników 1.1. Zasady kierowania na badania Istotnym elementem profilaktycznej ochrony zdrowia są badania lekarskie pracowników. W tym zakresie pracodawca ściśle współdziała ze służbą medycyny pracy. UWAGA! Pracodawca

Bardziej szczegółowo

13. Profilaktyczne badania lekarskie

13. Profilaktyczne badania lekarskie 13. Profilaktyczne badania lekarskie 13.1. Informacje ogólne 13.2. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych 13.3. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej 13.4. Upoważnienie do badań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego.

3. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, o których mowa w ust. 2, stanowią część badania profilaktycznego. Zmiany Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Stan na 01.04.2015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

BDG/11/2012/PN zał. nr 8. -Wzór umowy-

BDG/11/2012/PN zał. nr 8. -Wzór umowy- BDG/11/2012/PN zał. nr 8 Wpisano do rejestru umów Nr.... dnia.. 2012 r. -Wzór umowy- zawarta w Katowicach w dniu pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40-055), przy ul. Ks. J. Poniatowskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

4. Zatrudnianie kobiet i młodocianych

4. Zatrudnianie kobiet i młodocianych 4. Zatrudnianie kobiet i młodocianych 4.1. Ochrona pracy kobiet 4.2. Zatrudnianie młodocianych Informacja: Rozwinięcie powyższej tematyki m.in. na Serwis PEN-Asystent BHP i Prawo pracy pendrive żółty.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje:

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje: aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2013 i 2014r. - oznaczone grubszym drukiem zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Zasady tworzenia służby bhp i powierzania wykonywania jej zadań Aktualne brzmienie przepisów art.

Bardziej szczegółowo

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom.

5 Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zlecania badań diagnostycznych i specjalistycznych innym wyspecjalizowanym podmiotom. Umowa Nr 42..2015 P Zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy:................ - Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej* - Wpis do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych SPIS TREŚCI: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych str. 3 Obowiązek przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w PK w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej

Zasady organizacji przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w PK w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej Załącznik do Zarządzenia nr 19 Rektora PK z dnia 16 kwietnia 2015 r. Zasady organizacji przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w PK w ramach profilaktycznej opieki

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.); rozporządzenie RM z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne : Rozdział II

Rozdział I Przepisy ogólne : Rozdział II Załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni Zatrudnienie młodocianych Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy Dz. U. Nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. W. Korfantego w Katowicach.

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. W. Korfantego w Katowicach. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. W. Korfantego w Katowicach. Rozdział I Podstawy prawne. 1 Regulamin oparto na następujących aktach prawnych: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć pracodawcy) (Miejscowość, dnia) WNIOSEK. o skierowanie bezrobotnego do 30 roku życia do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy

... (pieczęć pracodawcy) (Miejscowość, dnia) WNIOSEK. o skierowanie bezrobotnego do 30 roku życia do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach ul. Radomska 76 tel. 041 273 62 00, fax 041 273 62 60 www.pup-starachowice.pl e-mail: kist@praca.gov.pl pup@pup-starachowice.pl...... (pieczęć pracodawcy) (Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Zasady organizowania szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, grupowych, dofinansowania szkoleń, finansowania kosztów egzaminów i licencji realizowanych przez PUP I. Zasady ogólne: 1. Ustawa o promocji

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach z dnia 07.03. 2016

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie: przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl Warszawa: Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej na 2016 rok Numer

Bardziej szczegółowo

Ochrona pracujących kobiet

Ochrona pracujących kobiet Ochrona pracujących kobiet Szczególna ochrona pracy kobiet wynika z ich właściwości psychofizycznych oraz konieczności ochrony ich funkcji prokreacyjnych i macierzyńskich. Ochrona ta przejawia się m.in.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Umowa 1001-LO-1-2.260.12.2015

Umowa 1001-LO-1-2.260.12.2015 Umowa 1001-LO-1-2.260.12.2015 Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu.. 2015 roku w Łodzi pomiędzy: Izbą Skarbową w Łodzi z siedzibą w Łodzi, al. Kościuszki 83, 90-436 Łódź, NIP 725-10-45-452, REGON 001022890,

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasady postêpowania pracowników socjalnych

Zasady postêpowania pracowników socjalnych Miejski Oœrodek Pomocy Spoùecznej w Wolborzu Sekcja Pomocy Úrodowiskom Rodzinnym Zasady postêpowania pracowników socjalnych Miejskiego Oœrodka Pomocy Spoùecznej w Wolborzu przy wykonywaniu czynnoœci odebrania

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Cele wykładu Poznanie: - poznanie obowiązków pracodawcy w zakresie BHP i ich źródło. - poznanie praw i obowiązków pracownika w zakresie BHP i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. 134696586, 134698435, fax. 134616030 e-mail: puplesko@puplesko.pl.. /Pieczęć pracodawcy/ Lesko, dnia.. WNIOSEK o sfinansowanie kosztów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

PRAC INTERWENCYJNYCH

PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/VI/2012 ORPiP RP z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Wizytującego oraz określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Iwona Matysiak od 1990 r.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Iwona Matysiak od 1990 r. PS.II-2.12.0934-2-3/10 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26, mającej na celu zbadanie sprawy wynikającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2013. Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie. z dnia 16 stycznia 2013r.

Zarządzenie nr 1/2013. Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie. z dnia 16 stycznia 2013r. Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Gminnego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy Regulacje prawne z zakresu prawa pracy Art. 237 1 2 1 Kodeksu pracy Miêdzynarodowe Ÿród³a polskiego prawa pracy: dyrektywy Wspólnoty (Unii) Europejskiej, konwencje i zalecenia MOP, Europejska Karta Spo³eczna

Bardziej szczegółowo

Umowa Zlecenie Nr 2015 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa Zlecenie Nr 2015 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa Zlecenie Nr 2015 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

BDG/24/2013/PN zał. nr 11. Wzór umowy

BDG/24/2013/PN zał. nr 11. Wzór umowy BDG/24/2013/PN zał. nr 11 Wpisano do rejestru umów Nr... dnia. 2013 r. Wzór umowy zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Poniatowskiego 31,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej i do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przy ZSR w Grzybnie w roku szkolnym 2016/2017 1 Zasady przyjęć do publicznych Szkół Policealnych i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2011-12-20 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach ni. Plac Inwalidów Wojennych 12, Gliwice reprezentowanym przez. zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR

Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach ni. Plac Inwalidów Wojennych 12, Gliwice reprezentowanym przez. zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ zawasta w dniu Gliwicach, z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr AO-BK-381-3/2010 w trybie negocjacji z ogłoszeniem pomiędzy: Powiatowym

Bardziej szczegółowo