O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 PROCEDURA UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Bernadetta Czerska Warszawa, 15 października 2009 r.

2 Cz. 1 Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 2

3 KIEDY OOŚ? - 1 I II III Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (postanowienie organu ws. obowiązku przeprowadzenia OOŚ) NATURA 2000 Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony Art.. 59 ust.1, pkt 1) Art..59 ust. 1 pkt 2) wraz z art. 63 ust.1) Art. 59 ust.2, pkt 1) 3

4 KIEDY OOŚ? - 2 I ETAP Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (DoŚU) OOŚ przeprowadza organ właściwy do wydania DoŚU II ETAP tzw OOŚ habitatowa wydanie ostatecznego zezwolenia na realizację przedsięwzięcia OOŚ przeprowadza Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 4

5 KIEDY ponowna OOŚ Nakaz w decyzji środowiskowej Art. 82.ust.2 2. Na wniosek inwestora złoŝony do organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Rozdz.4. art. 88 ust 1. pkt. 1) 3. Organ wydający decyzję pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej stwierdzi taką potrzebę z uwagi na zmiany w stosunku do decyzji środowiskowej Rozdz.4. art. 88 ust 1. pkt. 2) 5

6 KIEDY DoŚU? - 1 DoŚU jest wymagana dla : Przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 6

7 Lp. KIEDY DoŚU? -2 Przed uzyskaniem decyzji: 1. Pozwolenie na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego, pozwolenie na wznowienie robót 2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektów jądrowych 3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 4. Poszukiwanie, rozpoznawanie złóŝ kopalin, wydobywanie kopalin, magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze 5. Szczegółowe warunki wydobywania kopaliny 6. Pozwolenie wodnoprawne 7. Warunki regulacji wód, budowy wałów przeciwpowodziowych, robót melioracyjn. 8. Zatwierdzenie projektu scalania lub wymiany gruntów 9. Zmiana lasu na uŝytek rolny 10. Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej 11. Ustalenie lokalizacji linii kolejowej 12. Ustalenie lokalizacji autostrady 13. Ustalenie lokalizacji przedsięwzięć Euro

8 KIEDY DoŚU? - 3 Lp. Przed uzyskaniem decyzji: 14. zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska uŝytku publicznego 15. ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 8

9 Termin waŝności DoŚU? Wniosek o decyzję zezwalającą na realizację przedsięwzięcia (art.72 ust. 3) trzeba złoŝyć w ciągu 4 lat od dnia kiedy decyzja środowiskowa stała się ostateczna Termin ten moŝe zostać wydłuŝony o 2 lata jeŝeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 9

10 KIEDY jedna decyzja środowiskowa 1 Dla danego przedsięwzięcia DoŚU jest wielokrotnego uŝytku Lp. Art ust W okresie lata wydaje się jedną decyzję środowiskową 2. Gdy wymagane uzyskanie więcej niŝ jednej decyzji art.72 ust.1 (13 decyzji) 3. Wnioskodawca uzyskuje odrębne decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia (np. kilka pozwoleń na budowę (naleŝy pamiętac o art. 93, ust 2, pkt 4) 10

11 DoŚU kompetentne organy L.p Nazwa organu Charakter przedsięwzięcia 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 1.Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: Drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie elektromagnetyczne, instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztuczne zbiorniki wodne 2. Przedsięwzięcia realizowane na terenach zamkniętych 3. Przedsięwzięcia realizowane na obszarach morskich 4. Zmiana lasu, nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, na uŝytek rolny 2. Starosta Scalanie, wymiana, podział gruntów 3. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP Zmiana lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na uŝytek rolny 4. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta W przypadku pozostałych przedsięwzięć 11

12 KIEDY nie jest wymagana DoŚU? Lp. Art.. 72 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 1. Dla zmiany decyzji z art polegających na ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją, 2. zmianie danych wnioskodawcy 3. zmianie koncesji na rozpoznawanie złóŝ kopalin, na wydobywanie kopalin, bezzbiornikowe magazynowanie substancji, składowanie odpadów w górotworze etc. zmianie decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny Polegających na : zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność lub przeniesieniu decyzji na inny podmiot 12

13 CO BRAĆ POD UWAGĘ WYDAJĄC DoŚU Lp. Elementy 1. wyniki uzgodnień i opinii właściwych organów 2. ustalenia zawarte w raporcie OOŚ 3. wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa 4. wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeŝeli zostało przeprowadzone DoŚU po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z mpzp jeŝeli jest stwierdzenie zgodności nie dotyczy drogi publicznej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, przedsięwzięć EURO 2012, przeds. mogących wymagać koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóŝ kopalin 13

14 OKRES PRZEJŚCIOWY Lp. Art rok od dnia wejścia w Ŝycie ustawy do w odniesieniu do II grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (wtedy RDOŚ), 3. Starostowie wykonują zadania RDOŚ w zakresie: opinii w sprawie potrzeby OOŚ zakresu raportu uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 14

15 DoŚU procedury schemat I/ 1 Schemat I DoŚU dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie energetyczne, sztuczne zbiorniki wodne etc. schemat II) - OOŚ jest obligatoryjna 15

16 DoŚU procedura schemat I /2 INWESTOR składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o ustalenie zakresu raportu + wniosek o wydanie DoŚU, załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA: 1. zwraca się o opinie co do zakresu raportu do: RDOŚ i PPIS -14 dni od otrzymania dok. 2. wydaje postanowienie o zakresie raportu - 30 dni od dnia wszczęcia postępowania 3. Zawiesza postępowanie do czasu przedłoŝenia raportu INWESTOR składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie DoŚU, Załącza raport w zakresie określonym w ustawie art. 66 i 67 INWESTOR raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Dalsze postępowanie jednakowe 16

17 DoŚU procedura schemat I /2 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta : 1. Podaje do publicznej wiadomości informację postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia, moŝliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz o rozprawie otwartej dla społeczeństwa, jeśli jest planowana 2. Występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ i o opinię do PPIS art.77 ust.1 pkt 2)( decyzje z art. 72 ust.1. pkt 1)-3) i 10) 13) 3. Rozpatruje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje DoŚU, w której takŝe przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ 4. Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji 17

18 DoŚU procedury schemat II/ 1 Schemat II DoŚU dla dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, sztucznych zbiorników wodnych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, będacych przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 18

19 DoŚU procedura schemat II /1 INWESTOR składa RDOŚ wniosek o ustalenie zakresu raportu + wniosek o wydanie DoŚU, załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia RDOŚ 1. zwraca się o opinie co do zakresu raportu do: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego -14 dni od otrzymania dok. 2. wydaje postanowienie o zakresie raportu - 30 dni od dnia wszczęcia postępowania 3. Zawiesza postępowanie do czasu przedłoŝenia raportu INWESTOR składa regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wniosek o wydanie DoŚU, Załącza raport w zakresie określonym w ustawie art. 66 i 67 INWESTOR składa raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Dalsze postępowanie jednakowe 19

20 DoŚU procedura schemat II /2 Regionalny dyrektor ochrony środowiska : 1. Podaje do publicznej wiadomości informację postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia, moŝliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz o rozprawie otwartej dla społeczeństwa, jeśli ma być przeprowadzona 2. Występuje o opinię do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 3. Rozpatruje zgromadzony materiał dowodowy i wydaje DoŚU, w której takŝe przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ 4. Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji 20

21 DoŚU procedury schemat III/ 1 Schemat III DoŚU dla mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko OOŚ moŝe być wymagana i nie ma wpływu na obszar Natura

22 OKRES PRZEJŚCIOWY Lp. Art rok od dnia wejścia w Ŝycie ustawy do w odniesieniu do II grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (wtedy RDOŚ), 3. Starostowie wykonują zadania RDOŚ w zakresie: opinii w sprawie potrzeby OOŚ zakresu raportu uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 22

23 DoŚU procedura schemat III /2 INWESTOR składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie DoŚU, załącza kartę informacyjną przedsięwzięcia WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA: zwraca się o opinie co do potrzeby OOŚ i ew.zakresu raportu do: RDOŚ (okres przejściowy!) i PPIS -14 dni; wydaje postanowienie o zakresie raportu - 30 dni od dnia wszczęcia postępowania TAK Wójt, burmistrz, prezydent M, w drodze postanowienia stwierdza obowiązek przeprowadzenia OOŚ i określa zakres raportu, na postanowienia słuŝy zaŝalenie Inwestor przedkłada raport zgodny z postanowieniem NIE Wójt, burmistrz, prezydent miasta 1.wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak potrzeby OOŚ, 2. Wydaje DoŚU 3. Podaje do publicznej wiadomości informacje o wydaniu DoŚU C.d Art.. 63 ust.2, równieŝ jeśli organ nie stwierdzi obowiązku przeprowadzania ooś 23

24 DoŚU procedura schemat III /2 C.d Wójt, burmistrz, prezydent miasta: 1) Podaje do publicznej wiadomości informację postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia, moŝliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków oraz o rozprawie otwartej dla społeczeństwa, jeśli ma być przeprowadzona, 2) Występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ (okres przejściowy!) i o opinię do PPIS 3) Analizuje zgromadzony materiał i wydaje DoŚU, w której takŝe przedstawia stanowisko co do konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ 4) Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji 24

25 Pozwolenie na budowę a ponowna OOŚ schemat IV/ 1 Schemat IV Wydawanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których w DoŚU stwierdzono konieczność ponownej OOŚ 25

26 Pozwolenie na budowę a ponowna OOŚ schemat IV/ 2 INWESTOR składa staroście wniosek o pozwolenie na budowę, załącza raport + DoŚU STAROSTA: 1. Występuje o uzgodnienie do RDOŚ (*) 2. Zawiesza postępowanie do czasu zakończenia OOŚ RDOŚ (*) występuje do : 1. Starosty o zapewnienie moŝliwości udziału społeczeństwa 2. PPIS o opinię STAROSTA: 1. Podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu ws. planowanego przedsięwzięcia, mozliwosci zapoznania się z dokumentacją, składania skarg i wniosków, oraz rozprawie otwartej dla społeczeństwa jeśli będzie 2. Przekazuje RDOŚ (*) wnioski i uwagi społeczeństwa, protokóły z rozprawy jeśli była RDOŚ (*) analizuje mat. dowodowy, wydaje postanowienie ws. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia STAROSTA: analizuje mat. dowodowy, wydaje pozwolenie na budowę; podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji 26

27 Schemat V Wydawanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na OBSZAR NATURA 2000 (tzw. III kategoria przedsięwzięć) 27

28 Pozwolenie na budowę a ponowna OOŚ schemat V/ 2 INWESTOR składa staroście wniosek o pozwolenie na budowę, załącza raport + DoŚU STAROSTA: ( ROZWAśA art..96 ust.1, uznając Ŝe przedsięwzięcie moŝe znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie, w którym nakazuje inwestorowi przedłoŝenie dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, do RDOŚ RDOŚ, po otrzymaniu dokumentacji bada, czy przedsięwzięcie moŝe znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 TAK NIE RDOŚ, postanawia przeprowadzić ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000, nakazuje sporządzenie raportu, określa jego zakres (na postanowienie słuŝy zaŝalenie) RDOŚ wydaje postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, Inwestor przedkłada RDOŚ raport w zakresie zgodnym z postanowieniem STAROSTA wydaje pozwolenie na budowę RDOŚ, występuje do starosty o zapewnienie udziały społeczeństwa, załączając raport Starosta; 1) Podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu ws. planowanego przedsięwzięcia, mozliwosci zapoznania się z dokumentacją, składania skarg i wniosków, oraz rozprawie otwartej dla społeczeństwa jeśli będzie 2) Przekazuje RDOŚ) wnioski i uwagi społeczeństwa, protokóły z rozprawy jeśli była cd. 28

29 Pozwolenie na budowę a ponowna OOŚ schemat V/ 3 cd. RDOŚ wydaje postanowienie ws. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia albo odmawia uzgodnienia, jeŝeli z oceny wynika, Ŝe przedsięwzięcie moŝe znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie zachodzą przesłanki o których mowa w art.34 Ustawy o ochronie przyrody. STAROSTA: 1. wydaje pozwolenie na budowę, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w uzgodnieniu, albo w przypadku odmowy uzgodnienia przez RDOŚ, odmawia zgody na realizację przedsięwziecia 2. podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji 29

30 NATURA schemat analizy przed wydaniem decyzji NIE Czy planowane przedsięwzięcie jest związane z zarządzaniem bądź ochroną obszaru NATURA 2000? TAK Czy planowane przedsięwzięcie moŝe znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000? TAK Ocena oddziaływania na przedmiot ochrony w ramach obszaru Natura 2000 TAK Modyfikacja planowanego projektu Czy są nadrzędne powody do realizacji przedsięwzięcia wynikające z interesu publicznego NIE Decyzja NIE moŝe zostać wydana TAK Czy są rozwiązania alternatywne? Decyzja TAK moŝe zostać wydana o ile przedsięwzięcie wynika z nadrzędnego interesu publicznego, pod warunkiem kompensacji przyrodniczej, musi zostać poprzedzona konsultacjami z KE Czy planowane przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000? TAK NIE Czy na terenie obszaru wyst. siedliska lub gat. priorytet.? Czy planowane przedsięwzięcie wynika z zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa człowieka, bądź nadrzędnych korzyści środowiskowych NIE NIE TAK TAK Decyzja TAK moŝe zostać wydana, pod warunkiem kompensacji przyrodniczej, KE musi zostać poinformowana NIE NIE Decyzja TAK moŝe zostać wydana 30

31 Obszar NATURA 2000 wyznaczony po DOŚU NaleŜy pamiętać ART. 72 ust.7 JeŜeli przedsięwzięcie, dla którego została wydana DOŚU lub decyzje art..72 ust. 1 pkt. 1-13, 13, moŝe znacząco negatywnie oddziaływac na obszar NATURA 2000, wyznaczony po dniu wydania tych decyzji, uprawniony podmiot powinien złoŝyć, w terminie roku od dnia wyznaczenie tego obszaru, wniosek o wydanie DOŚU w zakresie oddziaływania na obszar Natura Przepisy ustawy o wydawaniu DOŚU stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem opiniowania przez PIS. 31

32 Cz. 2 UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Zasady ogólne Podejmowanie decyzji Opracowywanie dokumentów Uprawnienia organizacji ekologicznych Strategiczna OOŚ udział społeczeństwa 32

33 Zasady ogólne - 1 Ustawa z dn. 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz

34 Zasady ogólne - 2 Ustawa określa : 1. Zasady i tryb postępowania w sprawach: udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie ocen oddziaływania na środowisko transgranicznego oddziaływania na środowisko 2. Zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska 3. Organy administracji właściwe w powyŝszych sprawach 34

35 Zasady ogólne - 3. Na warunkach określonych ustawą (art.4 i 5) I. KaŜdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie II. KaŜdy ma prawo uczestniczenia w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa składania uwag i wniosków 35

36 Zasady ogólne - 4. KAśDY: osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna lub organizacja, organ czy instytucja NiezaleŜnie od: wieku obywatelstwa czy miejsca zamieszkania lub siedziby czy ma jakikolwiek interes prawny lub faktyczny związany ze sprawą, której postępowanie dotyczy. 36

37 Zasady ogólne - 5 Właściwe organy administracji zapewniają moŝliwość udziału społeczeństwa przed Wydaniem/ zmianą decyzji, (Dział III, rozdz.2 Ustawy) Decyzja środowiskowa, gdy jest ocena oddziaływania na środowisko Uzgodnienie w ramach ponownej oceny Uzgodnienie w ramach oceny Natura 2000 Pozwolenie zintegrowane Decyzje dotyczące GMO 37

38 Zasady ogólne - 6 Przyjęciem / zmianą dokumentów wymag. strategicznej OOŚ (SOOŚ - Dział.IV Ustawy ) (Udz. Społecz -. Dział III, rozdz.i i rozdz. III.) Dokumenty o róŝnych charakterze: plany, programy, koncepcje, polityki, w tym dot. zagosp. przestrzennego Związane z ochroną środowiska np: programy ochrony środowiska plany ochrony obszarów Natura 2000 Programy rozwoju przemysłu, energetyki czy transportu, gospodarki wodnej, leśnictwa, rybołówstwa etc. Programy operacyjne Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów mpzp oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 38

39 Podejmowanie decyzji /wydanie lub zmiana/ - 1 Bez zbędnej zwłoki Organ właściwy podaje do publicznej wiadomości informacje o: Wszczęciu postępowania w spr OOŚ, przedmiocie decyzji Organie wydającym, organach opiniujących i uzgadniających MoŜliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją, miejscu wyłoŝenia jej do wglądu MoŜliwości składania uwag i wniosków Sposobie, miejscu i 21-dniowym terminie składania uwag i wniosków Organie rozpatrującym uwagi i wnioski Terminie, miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa jeŝeli ma być przeprowadzona Postępowaniu w spr. transgranicznego oddziaływania jeśli jest prowadzone 39

40 Podejmowanie decyzji /wydanie lub zmiana/ -2 Podanie do publicznej wiadomości 1. Udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 2. Sposób zwyczajowo przyjęty (zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie) 3.Obwieszczenie w pobliŝu miejsca planowanego przedsięwzięcia 4. Gdy siedziba właściwego organu mieści się na terenie gminy innej niŝ gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot ogłoszenia - takŝe - ogłoszenie w prasie, lub - ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot ogłoszenia 40

41 Podejmowanie decyzji /wydanie lub zmiana/ -3 Niezbędna dokumentacja 1. Wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami 2. Wymagane przepisami: - postanowienia organu właściwego do wydania decyzji - stanowiska innych organów (jeśli dostępne w terminie składania uwag i wniosków) Uwagi i wnioski formy wnoszenia 1. Pisemna 2. Ustna do protokółu 3. Środki komunikacji elektronicznej nie obowiązuje ustawowy bezpieczny podpis elektroniczny Uwagi, wnioski złoŝone po upływie 21 dni bez rozpatrzenia 41

42 Podejmowanie decyzji /wydanie lub zmiana/ -4 Organ właściwy MoŜe przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa art.91, 3 Kpa Rozpatruje uwagi i wnioski Podaje w uzasadnieniu decyzji (niezaleŝnie od wymagań kpa) informacje o udziale społ., sposobie wzięcia po uwagę i zakresie uwzględnienia zgłoszonych uwag i wniosków Podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o moŝliwościach zapoznania się z jej treścią 42

43 Podejmowanie decyzji /wydanie lub zmiana/ -5 Organ właściwy do wydania decyzji moŝe przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa art.91, 3 Kpa stosuje się odpowiednio - publiczna rozprawa administracyjna (stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 5 Kpa) - moŝe odnosi się do faktu otwarcia dla społeczeństwa - powiadomienie wg art. 91 Kpa 43

44 Opracowywanie dokumentów -1 Bez zbędnej zwłoki Organ opracowujący dokument wymagający udziału społeczeństwa podaje do publicznej wiadomości informacje o: Przystąpieniu do opracowywania proj. dokumentu i jego przedmiocie MoŜliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją, miejscu wyłoŝenia jej do wglądu MoŜliwości składania uwag i wniosków Sposobie, miejscu i co najmniej 21-dniowym terminie składania uwag i wniosków Organie rozpatrującym uwagi i wnioski Postępowaniu w spr. transgranicznego oddziaływania jeśli jest prowadzone 44

45 Opracowywanie dokumentów -2 Niezbędna dokumentacja 1. ZałoŜenia lub projekt dokumentu 2. Wymagane przepisami: - załączniki, - stanowiska innych organów (jeśli dostępne w terminie składania uwag i wniosków) Uwagi i wnioski formy wnoszenia 1. Pisemna 2. Ustna do protokółu 3. Środki komunikacji elektronicznej nie obowiązuje ustawowy bezpieczny podpis elektroniczny Uwagi, wnioski złoŝone po upływie terminu co najmniej 21 dni bez rozpatrzenia 45

46 Opracowywanie dokumentów -3 Organ opracowujący projekt dokumentu bierze pod uwagę ustalenia prognozy oddziaływania na środowisko Rozpatruje uwagi i wnioski Dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie z informacjami o udziale społeczeństwa w postępowaniu, sposobie i zakresie uwzględnienia zgłoszonych uwag i wniosków w zw. Z udziałem społeczeństwa Podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu, moŝliwościach zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem ( dla dok. ze SOOŚ art..55 ust.3) 46

47 Uprawnienia organizacji ekologicznych - 1 Art.3 ust.1 pkt.10) ustawa z Organizacja ekologiczna organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona środowiska Art.5 par.2 pkt 5) - Kpa organizacja społeczna - rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne, 47

48 Uprawnienia organizacji ekologicznych - 2 Organizacja Ekologiczna w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństw a Uczestniczy na prawach strony jeśli: Powoła się na cele statutowe Zgłosi chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu Art.31 par.4 Kpa nie stosuje się Ma prawo wnieść odwołanie od decyzji Uzasadnione celami statutowymi Nawet jeśli nie uczestniczyła w postępowaniu przed organem I instancji Wniesienie odwołania = zgłoszenie chęci uczestnictwa W postępowaniu odwoławczym udział na prawach strony 48

49 KPA, art.31 par.4 Organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w sprawie dotyczącej innej osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, jeŝeli uzna, Ŝe moŝe ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes społeczny. Nie stosuje się jeśli organizacja ekologiczna zgłosi chęć udziału w postępowaniu 49

50 Uprawnienia organizacji ekologicznych - 3 Organizacja Ekologiczna w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństw a Ma prawo wnieść skargę do sądu administracyjnego od decyzji jeśli: Uzasadnione celami statutowymi Nawet jeśli nie uczestniczyła w postępowaniu przed organem I instancji Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu słuŝy zaŝalenie 50

51 Uprawnienia organizacji ekologicznych - 4 Z organami administracji mogą współdziałać w dziedzinie ochrony środowiska Organizacje ekologiczne Jednostki pomocnicze samorządu gminnego Jednostki ochotniczych straŝy poŝarnych Związki zawodowe Związki zawodowe i samorządy pracownicze mogą powoływać komisje ochrony środowiska oraz społecznych inspektorów ochrony środowiska w celu organizowania i przeprowadzenia społecznej kontroli ochrony środowiska na terenie zakładu Organy administracji mogą udzielać pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dz. ochrony środowiska 51

52 Dziękuję za uwagę Bernadetta Czerska 52

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I II III Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dla

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA. Zasady ogólne - 1

Plan prezentacji UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA. Zasady ogólne - 1 UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Plan prezentacji Zasady ogólne Podejmowanie decyzji Opracowywanie dokumentów Uprawnienia organizacji ekologicznych Strategiczna OOŚ udział społeczeństwa Zasady

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Plan prezentacji Zasady ogólne Podejmowanie decyzji Opracowywanie dokumentów Uprawnienia organizacji ekologicznych Strategiczna OOŚ udział społeczeństwa Zasady

Bardziej szczegółowo

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE?

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? ETAP 1 koncepcja adm-prawny ETAP 2 realizacja inwestycji ETAP 3 eksploatacja 1 KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r. Lista kontrolna dokumentów odzwierciedlających kluczowe wymogi dyrektywy OOŚ, niezbędnych do kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia Warszawa, dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Udział społeczeństwa w procedurach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko SOOS i oceny oddziaływania na środowisko SOOŚ

Udział społeczeństwa w procedurach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko SOOS i oceny oddziaływania na środowisko SOOŚ Udział społeczeństwa w procedurach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko SOOS i oceny oddziaływania na środowisko SOOŚ WARSZAWA, 8 października 2015 r. JOANNA SZTYBER Art. 3 ust.1 pkt 14 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Zadania GDOŚ Współudział

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie dokumentu Sporządzenie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Przyjęcie dokumentu Sporządzenie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie w formie pisma 30d Opracowanie projektu dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko z: właściwym organem dyrekcji ochrony środowiska właściwym

Bardziej szczegółowo

1. Udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art ustawy OOŚ)

1. Udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art ustawy OOŚ) OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. (według ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Seminarium pn. Natura 2000 naszą szansą. czerwiec 2014r.

Seminarium pn. Natura 2000 naszą szansą. czerwiec 2014r. Seminarium pn. Natura 2000 naszą szansą czerwiec 2014r. 2 PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIAZANE Z PROCEDURĄ OCEN ODDZIŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Art. 3. Ustawy o ocenach 4) integralność obszaru Natura 2000 to integralność

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko w Polsce. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Aneta Kozak

Oceny oddziaływania na środowisko w Polsce. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Aneta Kozak Oceny oddziaływania na środowisko w Polsce Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Aneta Kozak Podstawa prawna ooś Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000

Doświadczenia w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 Doświadczenia w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Autorce... Wykaz skrótów...

Spis treści. O Autorce... Wykaz skrótów... O Autorce... Wykaz skrótów... Wstęp... XI XIII XVII Rozdział I. Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... 1 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a przebieg

Bardziej szczegółowo

Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 1) regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku: a) przedsięwzięć mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg,

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny oddziaływania na środowisko

Procedury oceny oddziaływania na środowisko Procedury oceny oddziaływania na środowisko prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji 1 Podstawy prawne ustawa z grudnia 2000 r. ustawa Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów tel. 134355006, fax 134355765 www.rymanow.pl e-mail: gmina@rymanow.pl KARTA USŁUG NR ROS/01 WYDANIE 1 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć energetycznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zmiany w polskich przepisach dotyczących OOŚ Jakość OOŚ/unikanie błędów

Bardziej szczegółowo

Agata Kosieradzka. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Tytuł szkolenia / konferencji Miejscowość DD.MM.RRRR

Agata Kosieradzka. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Tytuł szkolenia / konferencji Miejscowość DD.MM.RRRR Planowane zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Agata

Bardziej szczegółowo

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ 2013

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ 2013 PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL 2007-2013 2013 decyzje administracyjne wydane po dniu 15.11.2008 r. 1 Dnia 15 listopada 2008 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Data publikacji karty 2015-02-23 08:45:01 Odnośnik do e- formularza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Komentarz... 1

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Komentarz... 1 Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... Literatura........................................ XIII XVII XXI Komentarz.......................................

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Spis

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Opracował dr Janusz Skrężyna Główny specjalista Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Podstawy prawne od art.

Bardziej szczegółowo

System ocen oddziaływania na środowisko. Sławomir Wodzyński

System ocen oddziaływania na środowisko. Sławomir Wodzyński System ocen oddziaływania na środowisko Sławomir Wodzyński SYSTEM OOŚ W UE PODSTAWY PRAWNE Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym mgr inż. Krzysztof Pałkowski Chmielno 2013 Czego dotyczy procedura OOŚ? Przedsięwzięć rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. URZĄD MIASTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski

INFORMACJA. URZĄD MIASTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski URZĄD MIASTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Radzymin https://bip.radzymin.pl/artykul/367/493/informacja-do-wniosku-o-wydanie-decyzji-o-srodowikowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia Informacja do wniosku o

Bardziej szczegółowo

uzasadnienie Strona 1 z 5

uzasadnienie Strona 1 z 5 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów geodezyjnych: Bogdałów Kolonia, Krwony i Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL decyzje administracyjne wydane przed dniem r. 1

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL decyzje administracyjne wydane przed dniem r. 1 PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL 2007-2013 decyzje administracyjne wydane przed dniem 15.11.2008 r. 1 Poradnik określa sposób przygotowania dokumentacji aplikacyjnej składanej

Bardziej szczegółowo

Polski system ocen oddziaływania na środowisko

Polski system ocen oddziaływania na środowisko Polski system ocen oddziaływania na środowisko Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Warszawa, 3 czerwca 2008 r. Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji

Bardziej szczegółowo

Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko Warszawa, 15 czerwca 2018 r. Joanna Przybyś, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska

Uwarunkowania prawne udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska Uwarunkowania prawne udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących środowiska Krzysztof Okrasiński, 09.05.2014 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty procedury OOŚ dobre i złe przykłady CZĘŚĆ I

Praktyczne aspekty procedury OOŚ dobre i złe przykłady CZĘŚĆ I ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Praktyczne aspekty procedury OOŚ dobre i złe przykłady CZĘŚĆ I Krzysztof Okrasiński Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego

Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego Witold Wołoszyn Szkolenie regionalne Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP

Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP w dniu 12 września 2013r. organizowanego w Rzeszowie przez Podkarpacką Agencję

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko 1. Informacje ogólne.... 1 2. Ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o.

Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o. Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o. Przez pojęcie oceny oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie administracyjne w sprawie planowanego przedsięwzięcia obejmujące w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Zasady dla Wnioskodawców. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ocena oddziaływania na środowisko

Zasady dla Wnioskodawców. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ocena oddziaływania na środowisko ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Załącznik nr 1 do Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów ( ) Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący. Katowice luty 2013r.

Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący. Katowice luty 2013r. Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący Katowice luty 2013r. Materiały przygotowała Jolanta Tyka Zakres tematyczny I. Wykład 1. Postępowanie oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie I. Nazwa projektu: II. Nazwy przedsięwzięć wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Ewa Florkiewicz, Artur Kawicki. Weryfikacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Stan prawny na dzień 30 kwietnia 2009 r.

Autorzy opracowania: Ewa Florkiewicz, Artur Kawicki. Weryfikacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Stan prawny na dzień 30 kwietnia 2009 r. Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na. a)środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe. Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. WZIĘĆ ŚRODOWISKO

Oceny oddziaływania na. a)środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe. Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. WZIĘĆ ŚRODOWISKO Oceny oddziaływania na środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. 1 OOŚ PRZEDSIĘWZI WZIĘĆ dopuszczalność przedsięwzięcia z punktu negatywnych oddziaływań na środowisko

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji aplikacyjnej i procedurze OOŚ

Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji aplikacyjnej i procedurze OOŚ Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji aplikacyjnej i procedurze OOŚ Bernadetta Czerska Czy informacje zawarte we wniosku są spójne z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku? JeŜeli nie to

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ. Martyna Wiśniewska

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ. Martyna Wiśniewska WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ Przyczyny odmowy podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WL Martyna Wiśniewska Lublin, 24 marca 2009 r. Zakres prezentacji Projekty finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1 .., dnia /Imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/ Wójt Gminy Dębe Wielkie /adres siedziba/ ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie /nr telefonu kontaktowego, e-mail/ Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Eugeniusz Gronostaj Tomasz Winnicki Ochrona środowiska naturalnego i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie Niniejszy dokument powstał w wyniku prac Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. Zamieszczone w nim listy sprawdzające przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ kwiecień 2013 1 Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji międzynarodowych Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ORAZ NA OBSZARY NATURA 2000 podstawowe informacje

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ORAZ NA OBSZARY NATURA 2000 podstawowe informacje OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ORAZ NA OBSZARY NATURA 2000 podstawowe informacje Barbara Pierzchniak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Kamienna Góra 30 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska w planowaniu energetycznym

Prawo ochrony środowiska w planowaniu energetycznym Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo ochrony środowiska w planowaniu energetycznym Gdańsk, 08 lipca

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 1 Procedura oceny oddziaływania na środowisko Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK W ZAKRESIE UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (CZĘŚĆ 1)

PORADNIK W ZAKRESIE UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (CZĘŚĆ 1) PORADNIK W ZAKRESIE UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (CZĘŚĆ 1) Piotrków Trybunalski, dn. 16.02.2017 r. 1. UWARUNKOWANIA PRAWNE Wiele inwestycji, z którymi spotykamy się na co dzień,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R

ZMIANY W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R ZMIANY W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. PRAWO WODNE komentarz do nowelizacji ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO AUGUSTÓW

GMINA MIASTO AUGUSTÓW GMINA MIASTO AUGUSTÓW Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2014-2020. Białystok,

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu, tj.

Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu, tj. Informacja o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla planowanych inwestycji drogowych w mieście Opolu - aktualizacja z dnia 06.07.2016 r. Informacja o postępowaniach w sprawie wydania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.)

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.) Lp. Treść dokumentu Podstawy prawne Forma dokumentu 1. Opinia w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. art. 11 pkt 6 lit. m ustawy z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko*

Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko* Załącznik nr 1 do Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów ( ) Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Monika Stańczak Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Departament WdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wyboru Projektów 01

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Opinia w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. opinia

Opinia w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. opinia Lp. Rodzaj sprawy Podstawy prawne 1. Opinia w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. art. 11 pkt 5 lit. k ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1. Od czego mam zacząć? NaleŜy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 12 złoŝyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Zasady dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Ocena oddziaływania na środowisko

Zasady dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Ocena oddziaływania na środowisko WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady dla Wnioskodawców Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Podstawowy wykaz dokumentów OOŚ koniecznych do przedstawienia przez wnioskodawcę w celu potwierdzenia gotowości do realizacji projektu

Podstawowy wykaz dokumentów OOŚ koniecznych do przedstawienia przez wnioskodawcę w celu potwierdzenia gotowości do realizacji projektu Załącznik nr 6.2 do wniosku o udzielenie grantu Podstawowy wykaz dokumentów OOŚ koniecznych do przedstawienia przez wnioskodawcę w celu potwierdzenia gotowości do realizacji projektu Wykaz przedstawia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM Dr hab. Maciej Przewoźniak INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 KV PIŁA KRZEWINA PLEWISKA Poznań 14 czerwca 2016 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie Niniejszy dokument jest zmienioną wersją dokumentu powstałego w wyniku prac Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Zamieszczone

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl KS-04 OR.0143.42.2013 MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl KS-04 OR.0143.42.2013 MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Prezydent m. st. Warszawy

Prezydent m. st. Warszawy WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m. st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 10.12.2015 r. o przyjęciu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn Na podstawie art. 43 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska Wprowadzenie do tematu

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska Wprowadzenie do tematu Udział społeczeństwa w ochronie środowiska Wprowadzenie do tematu Paulina Kupczyk kancelaria Ochrona Środowiska i działalno inwestycyjna Konsulting Szkolenie Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA... pełna nazwa, imię i nazwisko... adres... telefon kontaktowy, fax, Burmistrz Miasta Świebodzice

WNIOSKODAWCA... pełna nazwa, imię i nazwisko... adres... telefon kontaktowy, fax,  Burmistrz Miasta Świebodzice WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Burmistrz Miasta Świebodzice Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym

Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym Joanna Adamowicz Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa 15.06.2018 Międzynarodowe podstawy

Bardziej szczegółowo

Prawo wspólnotowe. Dyrektywa 85/337/EEC (oceny oddziaływania) Dyrektywa 92/43/EC (Dyrektywa Siedliskowa), Dyrektywa79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia)

Prawo wspólnotowe. Dyrektywa 85/337/EEC (oceny oddziaływania) Dyrektywa 92/43/EC (Dyrektywa Siedliskowa), Dyrektywa79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia) Prawo wspólnotowe Dyrektywa 85/337/EEC (oceny oddziaływania) Dyrektywa 92/43/EC (Dyrektywa Siedliskowa), Dyrektywa79/409/EWG (Dyrektywa Ptasia) Ocena oddziaływania na środowisko i ochrona przyrody Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w procedurze oceny oddziaływania na środowisko

Rola regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w procedurze oceny oddziaływania na środowisko Rola regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w procedurze oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Łapińska 12 czerwca 2018 r. Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA JAKO WYZWANIE INWESTYCYJNE. PRAWO, FINANSE, TECHNOLOGIE.

OCHRONA ŚRODOWISKA JAKO WYZWANIE INWESTYCYJNE. PRAWO, FINANSE, TECHNOLOGIE. OCHRONA ŚRODOWISKA JAKO WYZWANIE INWESTYCYJNE. PRAWO, FINANSE, TECHNOLOGIE. Prawne i instytucjonalne bariery realizacji projektów inwestycyjnych z punktu widzenia zagadnień ochrony środowiska Ewa Rutkowska-Subocz,

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście http://bip.um.swinoujscie.pl/sprawa-do-zalatwienia/24853/decyzja-o-srodowiskowych-uwarunkowania ch-dla-przedsiewziecia-mogacego-potencjalnie-znaczaco-oddzialywac-na-srodowisko

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie treści: Ewa Florkiewicz, Artur Kawicki. Opracowanie i weryfikacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Przygotowanie treści: Ewa Florkiewicz, Artur Kawicki. Opracowanie i weryfikacja: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo