Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący. Katowice luty 2013r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący. Katowice luty 2013r."

Transkrypt

1 Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący Katowice luty 2013r. Materiały przygotowała Jolanta Tyka

2 Zakres tematyczny I. Wykład 1. Postępowanie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko: akty prawne i etapy procesu inwestycyjnego przepisy prawa dotyczące oceny oddziaływania na środowisko - katalog pojęć dotyczących ooś - procedury wymagające ooś

3 - udział społeczeństwa - zasady prawidłowej ooś II. Część praktyczna ( 2 bloki tematyczne) 1. Karta informacyjna przedsięwzięcia(kip) - rola KIP w procedurze ooś - zakres określony art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy ooś

4 2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - rola raportu w procedurze ooś - zakres określony art. 66 ustawy ooś ( uwagi i braki) - zakres raportu o oddziaływaniu farmy wiatrowej na środowisko

5 środowisko Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

6 środowisko akty prawne dla procesu inwestycyjnego Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu. przestrzennym z 2003r., Ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001r. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 2008r.(ustawa ooś) Ustawa o ochronie przyrody z 2004r.

7 środowisko akty prawne dla procesu inwestycyjnego Ustawa Prawo wodne z 2001r. Ustawa o odpadach z 2001r. Ustawa Prawo budowlane z 1994r. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

8 środowisko etapy procesu inwestycyjnego, definicje Przedsięwzięcie : zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko, polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie traktuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.

9 środowisko etapy procesu inwestycyjnego Planowanie : wstępna lokalizacja inwestycji, uzyskanie wypisu i wyrysu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( jeśli został uchwalony), przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ( jest wymagana) uzyskanie wzzt ( gdy brak mpzp)

10 środowisko etapy procesu inwestycyjnego opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień, ponowna ocena oddziaływania na środowisko ( gdy jest wymagana, na wniosek właściwego organu lub na wniosek inwestora), uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,

11 środowisko etapy procesu inwestycyjnego Realizacja: przygotowanie realizacji inwestycji przeprowadzenie prac budowlanych Przygotowanie do użytkowania: dopuszczenie do użytkowania uzyskanie niezbędnych zezwoleń do użytkowania ( eksploatacji) obiektu rozruch

12 środowisko- etapy procesu inwestycyjnego Decyzje dla procesu inwestycyjnego ( nie zawsze są wymagane) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pozwolenie na budowę

13 środowisko-etapy procesu inwestycyjnego pozwolenie wodno-prawne ( jest wymagane) warunki prowadzenia robót pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów oraz inne decyzje, pozwolenia wymagane dla użytkowania obiektu.

14 środowisko katalog pojęć Ocena oddziaływania na środowisko to: postępowanie w sprawie ooś planowanego przedsięwzięcia obejmujące w szczególności a) weryfikację raportu b) uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień c) zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

15 środowisko katalog pojęć W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia: bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na : środowisko oraz zdrowie i życie ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie między ww elementami dostępność do złóż kopalin

16 środowisko katalog pojęć możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymagany zakres monitoringu Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 to: ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia ograniczona do badania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

17 środowisko katalog pojęć Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 polega na określaniu, analizowaniu i ocenianiu oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000,biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami. Obszar Natura 2000 obszary o których mowa w art.25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody; oraz proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust.3 pkt. 1tej ustawy.

18 środowisko katalog pojęć Karta informacyjna przedsięwzięcia-kip to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu w szczególności dane o: rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, rodzaju technologii, ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przewidywanej ilości wykorzystanej wody, surowców materiałów paliw oraz energii,

19 środowisko katalog pojęć rozwiązaniach chroniących środowisko, rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

20 środowisko katalog pojęć Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko, który w przypadku przeprowadzenia tej procedury powinien zostać dołączony do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

21 środowisko katalog pojęć Zadaniem raportu jest określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi przy uwzględnieniu przyjętych przez inwestora rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych, technicznych i organizacyjnych.

22 środowisko katalog pojęć Dla organu przeprowadzającego procedurę oceny oddziaływania na środowisko dokument ten stanowi podstawowe źródło informacji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w fazie jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania i likwidacji.

23 środowisko katalog pojęć Od wiarygodności i jakości zawartych w nim danych będzie zależał przebieg oceny oddziaływania na środowisko, rodzaj rozstrzygnięcia (odrzucenie projektu inwestycyjnego, bądź jego akceptacja) oraz zakres, rodzaj charakter zidentyfikowanych oraz nałożonych na inwestora warunków środowiskowych.

24 środowisko katalog pojęć Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają wnioskodawcy wystąpienie o ustalenie zakresu raportu w każdej sytuacji. Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe w przypadku oddziaływania transgranicznego na środowisko.

25 środowisko katalog pojęć Raport powinien zawierać zgodnie z art. 66 ustawy ooś : opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności jego charakterystykę oraz warunki użytkowania terenu w trakcie budowy i eksploatacji lub użytkowania, cechy procesów produkcyjnych, a także przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń

26 środowisko katalog pojęć opis elementów przyrodniczych objętych zakresem oddziaływania, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody opis zabytków objętych ochroną, istniejących w sąsiedztwie przedsięwzięcia lub obszarze jego oddziaływania

27 środowisko katalog pojęć opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę i jego racjonalnej alternatywy, a także wariantu najkorzystniejszego dla środowiska z uzasadnieniem wyboru,

28 środowisko katalog pojęć opis oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów z uwzględnieniem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i transgranicznego oddziaływania na środowisko, uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko ( jego elementy oraz dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, a także powiązania między nimi),

29 środowisko katalog pojęć opis zastosowanych metod prognozowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz z ich opisem uwzględniającym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średniodługoterminowe, stałe, chwilowe wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska i emisji,

30 środowisko katalog pojęć opis przewidywanych działań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływania na środowisko, w tym również obszary Natura 2000, założenia do ratowniczych badań zabytków oraz ochrony krajobrazu kulturowego, a także analizę i ocenę możliwych zagrożeń oraz szkód dla zabytków objętych ochroną prawną- jedynie w przypadku dróg publicznych zaliczonych do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko,

31 środowisko katalog pojęć wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, wraz z określeniem granic ewentualnego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu i wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych oraz sposobów korzystania z nich wymóg ten nie dotyczy dróg krajowych,

32 środowisko katalog pojęć porównanie proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi technikami BAT-jeżeli przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, analizę potencjalnych konfliktów społecznych, przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w trakcie realizacji i funkcjonowania, w tym również na obszary Natura 2000

33 środowisko katalog pojęć wskazanie trudności wynikających z niedostatków lub luk we współczesnej wiedzy. W raporcie powinny się znaleźć informacje dotyczące autorów sporządzających raport oraz źródeł danych stanowiących podstawę do opracowania.

34 środowisko katalog pojęć Rozdziały dotyczące wariantów w tym wariantu zerowego i ich oddziaływania, uzasadnienia proponowanej przez wnioskodawcę alternatywy, a także oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska oraz emisji, powinny się odnosić do obszarów Natura 2000 w kontekście celów i przedmiotów ich ochrony.

35 środowisko katalog pojęć Jeśli przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko w sposób transgraniczny, wszystkie kluczowe elementy raportu powinny uwzględniać negatywne skutki odczuwalne poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument powinien również zawierać streszczenie wszystkich zawartych informacji ( każdego rozdziału)w języku nietechnicznym.

36 środowisko katalog pojęć Poruszona w raporcie problematyka powinna znaleźć odzwierciedlenie w załącznikach graficznych i kartograficznych, a załączone mapy trzeba dostosować do skali odpowiadającej przedmiotowi. Gdy planowane przedsięwzięcie wymaga uchwalenia obszaru ograniczonego użytkowania należy załączyć kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic tego obszaru.

37 środowisko katalog pojęć Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla procedury oceny oddziaływania na środowisko : przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ( tzw.i grupa) przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( tzw. II grupa)

38 środowisko katalog pojęć oraz przedsięwzięcia nie zaliczone do I i II grupy, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 ( III grupa). Wpływ na obszar Natura 2000 przedsięwzięć, które są zaliczane do I lub II grupy, jest oceniany w postępowaniu ooś.

39 środowisko katalog pojęć Scoping (ustalenie zakresu raportu) - dotyczy planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko( I grupa). Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z I grupy złożyć kartę informacyjną o przedsięwzięciu (zamiast raportu) wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu (art. 69 ust. 1).

40 środowisko katalog pojęć Screening dotyczy planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, czyli przedsięwzięć z II grupy. Przeprowadzenie screeningu (kwalifikacji) - służy stwierdzeniu przez właściwy organ, czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla planowanego przedsięwzięcia z II grupy jest konieczne.

41 środowisko przepisy prawa Screening art. 63 obowiązek ooś (lub brak obowiązku) stwierdza, w drodze postanowienia, organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin 30 dni od daty wszczęcia postępowania.

42 środowisko przepisy prawa art. 64 ustawy ooś, postanowienie wydaje się po uzyskaniu opinii rdoś i organu inspekcji sanitarnej. W opinii ww. organy ustosunkowują się również do zakresu raportu, jeśli stwierdzą potrzebę przeprowadzenia oceny. Czas na wydanie opinii 14 dni od daty otrzymania wniosku.

43 środowisko przepisy prawa Screening ( art. 63 ustawy ooś) - stwierdzając potrzebę przeprowadzenia ooś lub jej brak, należy łącznie uwzględnić następujące uwarunkowania: 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia uwzględniając : a) skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

44 środowisko przepisy prawa b)powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie c) wykorzystania zasobów naturalnych d) emisję i występowanie innych uciążliwości e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

45 środowisko przepisy prawa 2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniające: obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód

46 środowisko przepisy prawa podziemnych, wybrzeży, górskie lub leśne objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych obszary: wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

47 środowisko przepisy prawa gęstość zaludnienia, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do ww. uwarunkowań, wynikające z zasięgu oddziaływania obszaru geograficznego i liczby ludności na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

48 środowisko przepisy prawa transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze wielkości złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej prawdopodobieństwa oddziaływania

49 środowisko przepisy prawa czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania. W postanowieniu określa się zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

50 środowisko przepisy prawa Informacje, które pozwolą na prawidłowy screening, są zawarte w KIP. art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy ooś określa jej zakres. Organ może wezwać stronę do uzupełnienia informacji bądź złożenia wyjaśnień, gdy na podstawie KIP nie można prawidłowo przeprowadzić screeningu.

51 środowisko przepisy prawa Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania : decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zezwoleniu na realizację inwestycji: drogowej, w zakresie lotniska użytku publicznego, budowli przeciwpowodziowych, jeżeli konieczność przeprowadzenia została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

52 środowisko przepisy prawa jeżeli konieczność przeprowadzenia ooś została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jest ona przeprowadzana przez organ właściwy do jej wydania. Wobec tego nie jest oddzielnym postępowaniem.

53 środowisko przepisy prawa Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana : po przeprowadzeniu ooś jeśli była wymagana, w takich przypadkach decyzja określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i zawiera elementy art. 82 ustawy ooś bez ooś, jeśli nie była wymagana, w takich przypadkach w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby ooś.

54 Ponowną ocenę ooś przeprowadza się gdy: takie stanowisko zostało zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeśli organ właściwy do wydania decyzji (np. pozwolenie na budowę) stwierdzi, że we wniosku o wydanie tej decyzji dokonano zmian w stosunku do wymogów zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia,

55 Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza potrzebę przeprowadzenia ponownej ooś, gdy: posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia nie pozwalają wystarczająco ocenić wpływ na środowisko,

56 istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań z oddziaływaniami przedsięwzięć istniejących na obszarze, na który może oddziaływać, istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ( Natura 2000, wszystkie formy ochrony przyrody).

57 Zakres raportu na etapie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa art. 67 ustawy ooś. Zakres ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest zdefiniowany w art. 93 ustawy ooś.

58 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jest wymagana dla planowanych przedsięwzięć mogących : zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

59 potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Art.72 ust.1 ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana przed wydaniem innych decyzji m.in. pozwolenie na budowę, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.,

60 o ustaleniu warunków prowadzenia robót, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, o ustaleniu lokalizacji autostrady, o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska publicznego, o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciw powodziowych, na założenie lotniska.

61 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje : regionalny dyrektor ochrony środowiska w przypadku: zaliczanych do tzw. I grupy : dróg, linii kolejowych napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub

62 gazu,sztucznych zbiorników wodnych, obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych przedsięwzięć realizowanych na terenach morskich

63 zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego inwestycji w zakresie terminalu inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi

64 przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie ww. przedsięwzięć przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

65 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących. Starosta w przypadku scalania i wymiany lub podziału gruntów

66 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny. Wójt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

67 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawsze : jest wydawana po stwierdzeniu zgodności lokalizacji z mpzp, jeśli został uchwalony (wyjątki określa ustawa ooś), wymaga uzasadnienia, posiada załącznik - charakterystykę przedsięwzięcia, wiąże organy wydające decyzje wymienione w art. 72 ust. 1.

68 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli: przedsięwzięcie jest niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

69 z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, a wnioskodawca nie wyraża zgody realizację przedsięwzięcia w tym wariancie

70 jeżeli z ooś przedsięwzięcia wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie zachodzą przesłanki z art. 34 ustawy o ochronie przyrody ( nadrzędny interes społeczny),

71 z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza, o ile nie zachodzą przesłanki z art. 38 ustawy Prawo wodne.

72 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się art. 49 Kpa.

73 Ogólny zarys procedury ooś prowadzonej w ramach postępowania administracyjnego 1.Wszczęcie postępowania administracyjnego, 2. Screening ( nie zawsze występuje) kwalifikacja przedsięwzięcia do oceny. 3.Ustalenie zakresu raportu ( scopnig - nie zawsze występuje). 4. Weryfikacja raportu.

74 5. Uzyskanie wymaganych ustawą ooś opinii i uzgodnień. 6. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 7. Analiza dokumentów i rozstrzygnięcie. 8. Wydanie decyzji i podanie jej do publicznej wiadomości.

75 Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, gdy organem właściwym jest wójt, burmistrz prezydent miasta.

76 Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, gdy organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

77 Procedura wydawania pozwolenia na budowę i realizację inwestycji w zakresie..w przypadku ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Procedura wydawania decyzji wymaganej do realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

78 W postępowaniu administracyjnym udział biorą: strona osoba na prawach strony/podmiot uczestnik postępowania

79 art.28 Kpa: Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

80 W postępowaniu administracyjnym podmiotami na prawach strony są: wojewódzki inspektor ochrony środowiska ( pod warunkiem zgłoszenia chęci udziału w postępowaniu) prokurator Uprawnienia te są określone odpowiednimi przepisami prawa

81 uczestnik postępowania - społeczeństwo- osoby zainteresowane przedsięwzięciem, składające uwagi i wnioski, lecz nie mające możliwości wniesienia odwołania od decyzji.

82 Organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą. (art.30 ustawy ooś)

83 Konwencja z Aarhus (dz. U. Nr 78 poz. 706) - stanowi część krajowego porządku prawnego i musi być bezpośrednio stosowana, Dyrektywy WE

84 Konwencja z Aarhus istnieją trzy formy udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji ( art. 6;7i 8): udział społeczeństwa w rozstrzygnięciach dotyczących konkretnych przedsięwzięć udział społeczeństwa w odniesieniu do planów, programów i wytycznych polityki mających znaczenie dla środowiska

85 udział społeczeństwa w przygotowaniu aktów normatywnych. Obowiązujące elementy procedury z udziałem społeczeństwa : powiadomienie społeczeństwa, złożenie uwag i wniosków przez społeczeństwo, rozpatrzenie uwag i wniosków oraz podanie do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przeprowadzonym procesie udziału społeczeństwa.

86 Ustawa ooś prawo krajowe Zasada ogólna każdy ma prawo do uczestniczenia, na warunkach określonych ustawą, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. W dziale III Udział społeczeństwa w ochronie środowiska wskazano szczegółowe uprawnienia społeczeństwa.

87 udział w podejmowaniu decyzji udział w opracowywaniu dokumentów udział organizacji ekologicznych w postępowaniu.

88 Etapy procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji: przekazanie przez organ do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu zapoznanie się społeczeństwa ze sprawą i składanie uwag i wniosków rozpatrzenie przez organ uwag i wniosków społeczeństwa podjęcie decyzji informacja o wydaniu decyzji.

89 Co nam daje prawidłowo przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko: pewność, że realizacja planowanego przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z zasadami ochrony środowiska i przepisami prawa przejrzystość procedury i większą odpowiedzialność za podejmowanie decyzji

90 wybór opcji przedsięwzięcia najlepszej pod względem lokalizacyjnym, środowiskowym, technologicznym i ekonomicznym ograniczenie protestów społeczeństwa zmniejszenie ryzyka utraty dofinansowania zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkody w środowisku( nieprzewidziana na etapie ooś)

91 Podstawowe zasady oceny oddziaływania na środowisko: wykorzystanie rzetelnych danych naukowych oraz merytorycznej, wielokryterialnej analizie wariantowanie przedsięwzięcia i ocena w równym stopniu wszystkich analizowanych wariantów

92 eliminowanie, ograniczanie i kompensowanie negatywnych oddziaływań udział zainteresowanych stron i społeczeństwa

93 1. Akty prawne procesu inwestycyjnego 2.Etapy procesu inwestycyjnego 3.Przepisy prawa dotyczące ooś 4.Katalog pojęć dotyczących ooś a) karta informacyjna b) raport ooś c) rodzaje przedsięwzięć

94 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 6. Procedury wymagające oceny oddziaływania na środowisko 7. Udział społeczeństwa. 8. Zasady prawidłowej ooś

95 Bibliografia: 1. Zeszyty metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą z 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ewa Florkiewicz, Artur Kawicki Warszawa 2009r 2. Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.Izabela Grudzińska,Joanna Zarzecka Warszawa 2011r 3. Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływania farm. Maciej Stryjecki, Krzysztof Mielniczuk Warszawa 2011r. 4. Poradnik prawno-metodyczny pt. Raport o oddziaływaniu na środowisko dróg i autostrad. Tomasz Nowakowski, Marta Podedworna-Łuczak Warszawa 2009r 5. Materiały szkoleniowe Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Praca Zespołowa Warszawa 2009r realizacja w ramach Programu Operacynjego Pomoc Techniczna

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ......dnia,...r. Miejscowość... imię i nazwisko/nazwa inwestora... adres, nr telefonu... imię i nazwisko pełnomocnika( pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)... adres pełnomocnika, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia Sporządzona zgodnie z z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

Wieliczka, dnia... Inwestor...

Wieliczka, dnia... Inwestor... Wieliczka, dnia... Inwestor........... osoba fizyczna / osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / osoba prawna / jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej / jednostka samorządu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana na podstawie: ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca: Chocz,... / imię i nazwisko lub nazwa/ Burmistrz Gminy Chocz ul. Rynek 17 63-313 Chocz / adres zamieszkania lub siedziba/ /telefon kontaktowy, fax, e-mail/ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Niegosławice

Wójt Gminy Niegosławice ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Niegosławice... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE?

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? ETAP 1 koncepcja adm-prawny ETAP 2 realizacja inwestycji ETAP 3 eksploatacja 1 KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I II III Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Dla

Bardziej szczegółowo

Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 1) regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku: a) przedsięwzięć mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg,

Bardziej szczegółowo

Prezydent m. st. Warszawy

Prezydent m. st. Warszawy WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m. st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP

Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP Szkolenie z zakresu z wymogów polityki wspólnotowej dot. ochrony środowiska w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP w dniu 12 września 2013r. organizowanego w Rzeszowie przez Podkarpacką Agencję

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca pełna nazwa, imię i nazwisko adres telefon kontaktowy..., dnia...r miejscowość Wójt Gminy Gniezno Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Prezydent m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m.st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Imię i nazwisko / nazwa inwestora Nowy Dwór Mazowiecki, dnia,. Adres Nr tel. Kontaktowego Imię i nazwisko pełnomocnika adres.. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

I. WYMAGANE DOKUMENTY: K A R T A I N F O R M A C Y J N A Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia URZĄD GMINY Nowe Miasto Lubawskie Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

KARTA SPRAWY WSR Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

KARTA SPRAWY WSR Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć NUMER DRUKU: WSR - 01 KARTA SPRAWY NAZWA SPRAWY: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć OGÓLNY OPIS: Realizacja planowanych przedsięwzięć: 1. mogących zawsze znacząco oddziaływać na

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Przewodnika

Załącznik 3 Przewodnika Załącznik 3 Przewodnika Porównanie wybranych zapisów ustawy ooś sprzed 1 stycznia 2017 r. ze zmianami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)... WÓJT adres GMINY PIEKOSZÓW W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec

WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego Mielec Dane Wnioskodawcy: Mielec, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres NIP/REGON... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie)... adres WÓJT GMINY MIELEC ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny oddziaływania na środowisko

Procedury oceny oddziaływania na środowisko Procedury oceny oddziaływania na środowisko prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji 1 Podstawy prawne ustawa z grudnia 2000 r. ustawa Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów .. (imię i nazwisko / nazwa inwestora).. (adres)... (nr tel., fax). (imię i nazwisko pełnomocnika). (miejscowość, data). (adres). (nr telefonu) Wójt Gminy Dzierżoniów WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w procedurze oceny oddziaływania na środowisko

Rola regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w procedurze oceny oddziaływania na środowisko Rola regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w procedurze oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Łapińska 12 czerwca 2018 r. Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA . imię i nazwisko / nazwa inwestora... miejscowość, data Adres.. imię i nazwisko pełnomocnika... nr telefonu Burmistrz Międzyzdrojów ul.książąt Pomorskich 5 72500 Międzyzdroje W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego... ......, dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego......... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa)... adres nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego

Wójt Gminy Koszyce. Koszyce, dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. ... adres. ... nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego Koszyce, dnia... Wójt Gminy Koszyce imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŝnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Proszę

Bardziej szczegółowo

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach imię i nazwisko/nazwa inwestora Turośń Kościelna, dn... adres wnioskodawcy telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

Seminarium pn. Natura 2000 naszą szansą. czerwiec 2014r.

Seminarium pn. Natura 2000 naszą szansą. czerwiec 2014r. Seminarium pn. Natura 2000 naszą szansą czerwiec 2014r. 2 PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIAZANE Z PROCEDURĄ OCEN ODDZIŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Art. 3. Ustawy o ocenach 4) integralność obszaru Natura 2000 to integralność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

System ocen oddziaływania na środowisko. Sławomir Wodzyński

System ocen oddziaływania na środowisko. Sławomir Wodzyński System ocen oddziaływania na środowisko Sławomir Wodzyński SYSTEM OOŚ W UE PODSTAWY PRAWNE Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres...... nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa 17 zł) adres...... Swarzędz, dnia... nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Radzymin https://bip.radzymin.pl/artykul/367/493/informacja-do-wniosku-o-wydanie-decyzji-o-srodowikowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia Informacja do wniosku o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ... dnia...... imię i nazwisko inwestora. adres.. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej) adres nr telefonu kontaktowego Do Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Przebieg postępowania administracyjnego

Przebieg postępowania administracyjnego Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskiej farmy wiatrowej Przebieg postępowania administracyjnego Krzysztof Mielniczuk Grupa Doradcza SMDI Warszawa, 16/09/2011 Jakie przepisy regulują zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r. Lista kontrolna dokumentów odzwierciedlających kluczowe wymogi dyrektywy OOŚ, niezbędnych do kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia Warszawa, dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec Ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Wlkp., dnia...

Grodzisk Wlkp., dnia... Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (budynek B, pokój nr 18, telefon:

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym mgr inż. Krzysztof Pałkowski Chmielno 2013 Czego dotyczy procedura OOŚ? Przedsięwzięć rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów tel. 134355006, fax 134355765 www.rymanow.pl e-mail: gmina@rymanow.pl KARTA USŁUG NR ROS/01 WYDANIE 1 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

..., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora. Wójt Gminy Platerów

..., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora. Wójt Gminy Platerów ...., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy Platerów W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Komórka odpowiedzialna: Referat Ekologii i Ochrony Środowiska tel. 043-826-61-40 do 41 URZĄD MIASTA W SIERADZU WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY BIURO OBSŁUGI KLIENTA Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 043-826-61-65

Bardziej szczegółowo

1. Udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art ustawy OOŚ)

1. Udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art ustawy OOŚ) OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. (według ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa(budynek B, pokój nr 19, telefon

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji O środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji O środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia . Wnioskodawca Pełna nazwa Imię i nazwisko. Imię i nazwisko pełnomocnika Adres Chodzież, dnia.. roku. Tel. Kontaktowy fax. e-mail Wójt Gminy C h o d z i e ż Wniosek o wydanie decyzji O środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...... imię i nazwisko/ nazwa inwestora/... adres (nr telefonu )... imię i nazwisko pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

KARTA SPRAWY WSR Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

KARTA SPRAWY WSR Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć NUMER DRUKU: WSR - 01 KARTA SPRAWY NAZWA SPRAWY: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć OGÓLNY OPIS: Realizacja planowanych przedsięwzięć: 1. mogących zawsze znacząco oddziaływać na

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM Dr hab. Maciej Przewoźniak INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 KV PIŁA KRZEWINA PLEWISKA Poznań 14 czerwca 2016 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty procedury OOŚ dobre i złe przykłady CZĘŚĆ I

Praktyczne aspekty procedury OOŚ dobre i złe przykłady CZĘŚĆ I ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Praktyczne aspekty procedury OOŚ dobre i złe przykłady CZĘŚĆ I Krzysztof Okrasiński Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko SYSTEM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. dla przedsięwzięcia polegającego na:..

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. dla przedsięwzięcia polegającego na:.. Wierzbica, dn. 20.r. /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ /imię i nazwisko pełnomocnika, adres, telefon/ Wójt Gminy Wierzbica WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w związku z ubieganiem się o

Wniosek. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w związku z ubieganiem się o Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek Urz¹d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Procedury postępowania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Imię i Nazwisko/ Nazwa Inwestora Adres i nr telefonu Imię i Nazwisko pełnomocnika Adres i nr telefonu Aleksandrów Kujawski, dnia... Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Włoszakowice dnia...... imię i nazwisko inwestora. adres.. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej) adres nr telefonu kontaktowego Do Wójta

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000

Doświadczenia w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 Doświadczenia w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA... pełna nazwa, imię i nazwisko... adres... telefon kontaktowy, fax, Burmistrz Miasta Świebodzice

WNIOSKODAWCA... pełna nazwa, imię i nazwisko... adres... telefon kontaktowy, fax,  Burmistrz Miasta Świebodzice WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Burmistrz Miasta Świebodzice Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) zgodna z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Prezydent m. st. Warszawy

Prezydent m. st. Warszawy WNIOSKODAWCA... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m. st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1 Na

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo