Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INVEST ENGLISH Polish English English - Polish Dictionary By Dariusz Rup & Mary Kennedy 2011 This work consists of more than 1000 words and expressions used during the language course Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 which took place between October 2010 and February

2 Słownik angielsko-polski 2

3 A above par adj powyżej ceny nominalnej absentee rate n odsetek pracowników nieobcenych w pracy absolute liability n pełna odpowiedzialnośd absorption point n of market granica chłonności, stan nasycenia accept date n data przyjęcia acceptance account n (of bank) konto akceptów acceptance clause n klauzula akceptacyjna acceptance ledger n bankowa księga akceptów acceptance n (confirmation) potwierdzenie weksla acceptance point n punkt akceptujący karty płatnicze acceptance value n wartośd kwalifikująca accepting bank n bank akceptacyjny acceptor n akceptant weksla accomodation industry n branża hotelarska account analysis n wyciąg z konta account balance n saldo kont account blocking n zablokowanie rachunku account history n historia rachunku account holder n posiadacz rachunku account statement n wyciąg z konta accounting books n księgi rachunkowe accounting loss n strata księgowa accounting n księgowośd accounting operation n operacja księgowa accounting principles n zasady księgowania accounting records n dokumentacja księgowa accounting system n system księgowy accounts payable n płatności accounts receivable n należności accrual rate n stopa kumulacji accruals n narosła suma accrued amount n kwota narosła accrued expenses n przewidywane koszty accrued income n przewidywane wpływy accrued interest n narosłe odsetki accrued tax n podatek naliczony accruing adj narastający affiliate n oddział affiliation n przyłączenie agency n agencja, biuro; m of company oddział; travel agency biuro podróży; estate agency biuro obrotu nieruchomościami aggregate n suma *łączna+ amalgamation n fuzja amortization n amortyzacja amortize vt amortyzowad audit n audyt austerity n trudna sytuacja [ekonomiczna] B bad debt m nieściągalny dług balance n saldo rachunku barter n handel wymienny base rate n stopa procentowa bear n gracz na zniżkę bid n (offer) oferta bill of exchange n weksel bill of lading n konosament bill of sale n akt sprzedaży blank cheque n czek in blanco blue-chip investment n bezpieczna inwestycja bond n obligacja bonded warehouse n skład celny bond-holder n posiadacz(ka) m(f) obligacji borrower n kredytobiorca borrowing n (activity) zaciąganie kredytów bottom line n wynik m finansowy boycott n embargo brand name n nazwa firmowa bridging loan n kredyt pomostowy broker n (stockbroker) makler giełdowy brokerage n usługi maklerskie 3

4 bulk buying n hurtowy zakup towarów bulk n in bulk hurtowo; bulk order zamówienie hurtowe bull n gracz na zwyżkę buoyancy n wzrost gospodarczy buoyant adj prężny; prices utrzymujący się na wysokim poziomie business park n strefa biznesu business transaction n transakcja handlowa buy into v zdobywad udziały w czymś C call in n to call sth in zażądad zwrotu czegoś call n call for sth zapotrzebowanie na coś; on call na żądanie capital assets n środki trwałe capital gains tax n podatek od zysków kapitałowych capital n kapitał capitalize vt (sell) kapitalizowad; (provide with capital) finansowad; under-capitalized niedofinansowany carrier n przewoźnik cartel n kartel cash-and-carry n hurtownia prowadząca sprzedaż za gotówkę bez dostawy ceiling n pułap charge account n kredyt charge vi to charge for sth pobierad opłatę za coś circulation n obieg clear adj profit czysty clearance n rozliczenie clearance sale n wyprzedaż clearing bank n bank kliringowy (należący do izby rozrachunkowej) clearing house n izba rozrachunkowa closing price n kurs zamknięcia collateral loan n kredyt lombardowy collateral n zabezpieczenie combine n koncern commercialization n komercjalizacja commercialize n komercjalizowad commodity market n rynek towarowy compete v konkurowad competition n konkurencja competitive adj konkurencyjny competitiveness n konkurencyjnośd competitor n konkurent(ka) m(f) completion n sfinalizowanie transakcji compound interest n odsetki złożone consignment n (delivery or delivering) dostawa; (quantity sent) przesyłka consultancy n firma konsultingowa consultant n doradca(-czyni) m(f), konsultant(ka) m(f); management consultant specjalista(-tka) m(f) ds. Zarządzania consulting n konsulting consumer credit n kredyt konsumpcyjny contributory pension scheme n składkowy fundusz emerytalny controller n kontroler controlling interest n kontrolny pakiet akcji conversion n wymiana corporation n spółka; (large) korporacja corporation tax n podatek dochodowy od osób prawnych cosignatory n konsygnatariusz cost-effectiveness n opłacalnośd covering letter n list przewodni (towarzyszący przesyłce) crash n krach credit note n nota kredytowa (upoważniająca do wymiany towaru na inny) credit rating n ocena zdolności kredytowej creditor n wierzyciel currency n waluta customer n klient(ka) m(f) customs n (organization) urząd m celny; (place) punkt odprawy celnej; to go [or get] through customs przechodzid odprawę celną D danger money n dodatek za niebezpieczną pracę dealer n handlarz 4

5 debenture n obligacja deduction n potrącenie deficit n deficyt deflate n to deflate an economy prowadzid politykę deflacji deflation n deflacja; deflation in value spadek wartości demand n popyt demonstrator n demonstrator(ka) m(f) denomination n nominał depositor n deponent depreciation n of currency deprecjacja; of assets amortyzacja depression n kryzys dept short for department n dział devaluation n dewaluacja developer n developer, firma developerska directorate n zarząd disclaimer n klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności discount rate n stopa dyskontowa disinvestment n wycofywanie kapitału distributor n dystrybutor dividend n dywidenda division n oddział double time n podwójna stawka draft n przekaz duty n cło E efficiency n wydajnośd endorsement n indos equity capital n kapitał własny equity, equityies n akcje *zwykłe+ extrapolate vt ekstrapolowad F failure n upadłośd fair n targi float vt to float currency uwalniad *perf uwolnid+ walutę; to float shares zaoferowad swoje akcje na giełdzie flotation n emisja akcji forecaster n analityk foreclose vt to foreclose sth zajmowad coś (za długi) forwarding agent n spedytor franchise n koncesja free fall n nagły spadek freeze n blokowad fringe benefit n świadczenia dodatkowe futures market n rynek transakcji terminowych G generic adj bez znaku handlowego gilt-edged adj gilt-edged securities [or stocks] obligacje paostwowe giro n system przelewów międzybankowych glut n nadmiar, przesyt gold reserve n rezerwa złota goods n towar, towary goodwill n wartośd przedsiębiorstwa go-slow n strajk włoski Great Depression n Wielki Kryzys (światowy kryzys ekonomiczny lat ) growth rate n tempo wzrostu H hand n podpis handle vb przeładowywad, przekładad; traktowad, obchodzid handling n przeładunek, ładowanie; obsługa; załatwianie, regulowanie hazard n ryzyko; niebezpieczeostwo headhunter n łowca talentów hedge n transakcja terminowa polegająca na równoczesnym zakupie i sprzedaży takiej samej partii towaru w celu zabezpieczenia się od spadku lub zwyżki cen high-grade bill n pierwszorzędny weksel hire n najem, wynajem; cena najmu hire-purchase n sprzedaż ratalna hold over vb odkładad, odraczad holder n okaziciel 5

6 holding n holding, pakiet kontrolny; zapas, stan posiadania honour n wyręka wekslowa hot adj płatny wkrótce house n dom handlowy, firma hypothecation n zastaw; danie na zastaw I incorporate vt (integrate) włączad; suggestion brad pod uwagę incorporation n zjednoczenie incur vt debt zaciągad indent vi to indent for sth składad zamówienie na coś index n wskaźnik, oznaka inflation n inflacja inflationary adj inflacyjny insider dealing, insider trading n spekulacje akcjami przy użyciu poufnych informacji insolvency n upadłośd insolvent adj niewypłacalny interest rate n stopa procentowa investment fund n fundusz inwestycyjny investment portfolio n portfel lokat inwestycyjnych investment trust n spółka inwestycyjna J jerque vb przeprowadzad kontrolę celną (dokumentów i ładunku statku) job vb prowadzid handel półhurtowy; spekulowad papierami wartościowymi jobber n półhurtownik; spekulant giełdowy jobbing n półhurt; spekulacja giełdowa join vb łączyd, przyłączad, przystępowad joint account n wspólny rachunek joint adj łączny, wspólny, solidarny K kerb broker n makler rynku nieoficajnlengo kerb market n rynke nioficjalny key customer n kluczowy klient know-how n znajomośd rzeczy knowledge work n praca umysłowa L ledger n księga główna lender n pożyczający(-ca) m(f); pożyczkodawca lending rate n stopa procentowa liability n zobowiązania; (debt) dług limited adj z ograniczoną odpowiedzialnością liquid adj liquid assets środki obrotowe listing n notowanie *giełdowe+ literature n sales literature ulotki reklamowe lock box n skrytka pocztowa lockout n lokaut long call n pozycja długa w opcji kupna long put n pozycja długa w opcji sprzedaży long-dated adj długoterminowy loss account n konto strat loss adjustment n likwidacja szkody loss position n pozycja straty loss prevention n zapobieganie szkodom loss statement n rachunek wyników lost profits n utracone zyski M magnate n potentat maintenance n prowadzenie rachunku major client n główny klient major company n duża firma major project n duże przedsięwzięcie majority interest n udział większościowy majority shareholding n kontrolny pakiet akcji majority-owned company n spółka z większościowym udziałem własnościowym mala fide n w złej wierze; mala fide holder posiadacz w złej wierze; mala fide purchaser nabywca w złej wierze malus n zwyżka stawki ubezpieczeniowej manage vb kierowad, zarządzad, prowadzid 6

7 management n kierowanie, zarządzanie; kierownictwo, dyrekcja,zarząd manager n dyrektor, kierownik managing adj kierujący, zarządzający manufacture n wytwarzanie, produkcja manufacturer n producent margin n granica; limit; marża; pokrycie, zabezpieczenie mark vb oznaczad, cechowad; wyznaczad cenę market n rynek, giełda; cena rynkowa, kurs rynkowy marketability n zdolnośd wywoływania popytu na rynku, pokupnośd marketable adj łatwo zbywalny, pokupny marketer n sprzedający na rynku marketing n marketing; dystrybucja, zbyt, sprzedaż mart n rynek, ośrodek handlowy mature vb przypadad do zapłaty; matured bill weksel przypadający do zapłaty means n środki; środki pieniężne mediate vb pośredniczyd mediator n pośrednik, mediator member n członek; clearing member członek instytucji kompensacyjnej memorandum n nota; zestawienie mercantile adj kupiecki, handlowy merchandise n towar merchandise vb sprzedawad, handlowad merchant n kupiec merge vb łączyd się, dokonywad fuzji mill n fabryka, wytwórnia modernization n modernizacja monetary adj pieniężny, walutowy International Monetary Fund Międzynarodowy Fundusz Walutowy; monetary circulation obieg pieniężny; monetary crisis kryzys walutowy; monetary pressure trudności pieniężne; monetary restrictions ograniczenia walutowe; monetary system system walutowy; monetary unit jednostka monetarna; monetary value wartośd pieniężna monitory n monit pisemny monopolist n monopolista monopolistic adj monopolistyczny monopolize vb monopolizowad monopoly n monopol buyer's monopoly monopol kupna; exclusive monopoly monopol wyłączny mortgage n zastaw hipoteczny, hipoteka most-favoured-nation-clause n klauzula największego uprzywilejowania multilateral adj wielostronny, multilateralny multiple adj wielokrotny, różnorodny; multiple delivery contract umowa o dostawy sukcesywne; multiple insurance ubezpieczenie kumulatywne mutual adj wzajemny, obustronny; wspólny N negotiable adj zbywalny negotiate adj rokowad; dyskontowad; negocjowad negotiation n rokowanie; dyskontowanie; negocjowanie net adj netto, czysty nominal adj nominalny non-ability n niezdolnośd prawna non-acceptance n odmowa akceptu non-assingnable adj niezbywalny non-cumulative adj niekumulatywny; noncumulative letter of credit akredytywa odnawialna non-dutiable adj wolnocłowy non-negotiable adj niezbywalny non-paid adj nie zapłacony, nie pokryty non-quoted adj nie notowany non-restricted adj nieograniczony non-revocable adj nieodwołalny non-solvency adv niewypłacalnośd non-solvent adj niewypłacalny non-transferable adj nieprzenoszalny, przenośny note n awizo, zawiadomienie; weksel; rachunek; rewers; banknot; nota notice n zawiadomienie, awizowanie notification n zawiadomienie, notyfikacja notify vb zawiadamiad 7

8 nullity n nieważnośd O object vb sprzeciwiad się objection n sprzeciw obligate vb zobowiązywad obligation n zobowiązanie; skrypt dłużny obligatory adj obligatoryjny, obowiązkowy oblige vb zobowiązywad obtain vb uzyskad, otrzymad; obtain a price osiągnąd cenę occasional adj okazyjny, przypadkowy; occasional clause klauzula specjalna offence n przekroczenie; przestępstwo; currency offence przestępstwo dewizowe offend vb naruszad, przekraczad offer n oferta offering n podaż off-hire clause n klauzula stanowiąca, że tok czarteru ustaje na czas awarii statku office n biuro, urząd officer n funkcjonariusz, urzędnik official adj urzędowy, oficjalny offset n kompensata; roszczenie wzajemne oil n ropa naftowa; olej, oliwa omnibus adj zbiorowy oncost n stałe koszty handlowe on-deck-cargo n ładunek pokładowy one-sided adj jednostronny; one-sided statement - oświadczenie jednostronne open-end contract n umowa o dostawy bieżące opening n otwarcie, rozpoczęcie; opening balance saldo otwarcia open-market discount rate n prywatna stopa dyskontowa operate vb działad; prowadzid operacje; spekulowad; eksploatowad operation n działanie, czynnośd; operacja; spekulacja; eksploatacja opinion n opinia, pogląd; expert's opinion orzeczenie biegłego opportunity n okazja; możliwośd opt vb optowad, dokonywad wyboru option n opcja, prawo wyboru, transakcja opcyjna (premiowa) optional adj opcyjny, fakultatywny; optional bond obligacja z prawem wykupienia przed terminem order n zamówienie, dyspozycja, zlecenie orderer n zleceniodawca; zamawiający outbid vb oferowad na licytacji wyższą cenę out-cargo n ładunek eksportowy out-freight n ładunek eksportowy outgoings n rozchody outlay n wydatek, nakład out-of-season sale n sprzedaż posezonowa output n produkcja, wydobycie, zdolnośd produkcyjna outstanding adj zaległy; należny; nie zapłacony outstandings n należności, wierzytelności overcapitalize vb nadmiernie nasycid kapitałem overdraft n przekroczenie pokrycia na rachunku; suma przekroczenia stanu konta overdraw vb przekroczyd stan konta (limit kredytu) overdue adj przeterminowany, zaległy overhead adj ogólny, globalny overheads n koszty ogólne overinsurance n ubezpieczenie powyżej wartości overissue n emisja nadmierna overpay vb przepłacid, nadpłacid over-payment n nadpłata overplus n nadwyżka overproduction n nadprodukcja oversavings n nadmierne oszczędności (w stosunku do możliwości inwestycyjnych) overstock n nadmierny zapas over-the-counter market n obrót wolny, pozagiełdowy obrót walorami owe vb byd dłużnym; zawdzięczad owing adj przypadający do zapłaty, należny own vb posiadad, mied na własnośd owner n właściciel, posiadacz; armator ownership n prawo własności 8

9 P par n parytet walutowy (zawartośd złota w jednostce monetarnej) parity n parytet, kurs przeliczeniowy part n częśd; strona (w rozmowach); part cargo ładunek częściowy participate vb partycypowad, uczestniczyd; particapate in profits mied udział w zyskach partner n wspólnik, udziałowiec, partner partnership n współudział, spółka party n strona (w umowie) pass vb puszczad w obieg; wydawad, wręczad; księgowad past-due adj przeterminowany, zaległy; pastdue bill weksel przeterminowany pawn n zastaw, lombardowanie pawn vb zlombardowad, dad w zastaw pay back vb rembursowad, spłacad pay down vb płacid gotówką pay in vb wpłacad pay off vb spłacad pay out vb wypłacad payable adj płatny, należny; opłacalny payee n odbiorca, remitent, beneficjent payer n płatnik, wystawca weksla (czeku) payment n płatnośd, zapłata, spłata pecuniary adj pieniężny, finansowy penalty n kara pieniężna (umowna, konwencjonalna) pending adj będący w zawieszeniu percentage n stopa procentowa; prowizja; franszyza permission n pozwolenie, zezwolenie permit n licencja, pozwolenie petition n próba, petycja, podanie plant n fabryka pledge n prawo zastawu, zastaw, zabezpieczenie point n punkt; miejsce; kwesta; punkt w notowaniach giełdowych portfolio n portfel (papierów wartościowych) precondition n warunek wstępny prefinance vb prefinansowad premium n premia; stawka ubezpieczeniowa pro forma invoice n faktura pro forma pro forma sale n sprzedaż fikcyjna productivity n wydajnośd, rentownośd profitability n dochodowośd profitable adj zyskowny profitless adj nie przynoszący zysku prompt n termin płatności prosecute vb dochodzid sądownie prosperity n rozkwit, dobra koniunktura proxy n pełnomocnictwo, upoważnienie purchaser n nabywca Q qualification n kwalifikacja; zastrzeżenie, ograniczenie qualified adj kwalifikowany; zawierający ograniczenie qualitative adj jakościowy quality n jakośd quantitative adj ilościowy quantity n ilośd, liczba quota n kontyngent quotation n notowanie (giełdowe) quote vb podawad; notowad kurs (cenę) R rate n norma; stopa; stawka; cena, kurs rate vb szacowad, oceniad; ustalad stawkę ratification n ratyfikacja rating n oszacowanie, ocena; zakwalifikowanie ratio n proporcja, współczynnik, stosunek reappraise vb przeszacowad reappraisement n przeszacowanie rebate n rabat, potrącenie recalculation n ponowna kalkulacja receipt n odbiór; pokwitowanie odbioru; kwit receivable adj należny, przypadający do zapłaty recession n recesja 9

10 recompense n rekompensata, zadośduczynienie recovery n windykacja; rekompensata, odszkodowanie red-clause n klauzula upoważniająca bank do wypłacenia beneficjentowi należności bez przedstawienia dokumentów ładunkowych S safety-fund n fundusz gwarancyjny sale n sprzedaż, zbyt saleable adj łatwo zbywalny savings n oszczędności scope n zakres, zasięg, sfera securities n papiery wartościowe, walory security n bezpieczeostwo; gwarancja, kaucja self-liquidating loan n pożyczka krótkoterminowa pod zastaw towarów settlement n ustalenie, uzgodnienie; zapłata; rozliczenie settling n rozliczenie, wyrównanie shareholder n akcjonariusz, udziałowiec short-dated adj krótkoterminowy short-insured adj zbyt nisko ubezpieczony short-sighted bill n weksel krótkoterminowy (płatny wkrótce po okazaniu) signatory n sygnatariusz, strona podpisująca T table n tabela, wykaz take up vb spłacad; przyjmowad; take up a bill honorowad (wykupid) weksel tangible adj konkretny, namacalny, materialnynon; tengible assets aktywa niematerialne tariff n taryfa; taryfa celna; opłata celna tax n podatek, opłata taxable adj podlegający opodatkowaniu taxation n opodatkowanie tenancy n dzierżawa; contract of tenancy umowa dzierżawy tender n oferta przetargowa tenderer n oferent, submitent terminal adj ostateczny; terminowy terminate vb ustawad; wygasad; teminate a contract wypowiedzied umowę tie-in sale n sprzedaż wiązana time-consuming adj czasochłonny trade n handel; umowa kupna-sprzedaży U unabalanced adj nie zbilansowany, nie zrównoważony; unabalanced budget budżet nie zrównoważony unabatable adj nie podlegający obniżce (potrąceniu) unabated adj bez zniżki, bez rabatu unacquitted adj nie pokryty, nie spłacony unadjusted adj nie uregulowany, nie rozliczony unassured adj nie ubezpieczony unbankable adj nie nadający się do dyskonta bankowego uncancellable adj nieodwołalny unchartered adj nie zaczarterowany uncollected adj nie pobrany, nie zainkasowany unconfirmed adj nie potwierdzony uncovered adj nie pokryty, nie zabezpieczony undercapitalize vb niedostatecznie nasycid kapitałem underinsurance n ubezpieczenie poniżej wartości underinvestment n niedoinwestowanie W wage n płaca, zarobek, wynagrodzenie waiver n zrzeczenie się; waiver of claim zrzeczenie się roszczenia; waiver of warranty zrzeczenie się rękojmi warehouse n magazyn, skład warehousing n składowanie, magazynowanie wares n towary warrant n upoważnienie, pozwolenie 10

11 warranty n rękojmia, gwarancja wash sale n fikcyjna sprzedaż w celu wywołania popytu na giełdzie waybill n list przewozowy wholesale n hurt, handel hurtowy wholesaler n kupiec hurtowy Z zip through n szybko uporad się z robotą zip code n kod pocztowy zoned for housing v przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe 11

12 Słownik polsko-angielski 12

13 A agencja f agency; bankowa bank agency ajent(ka) m(f) lesse akcept m acceptance akceptowad vt weksel to accept akcja f share akcjonariat m shareholding akcjonariusz(ka) m(f) shareholder akcyjny adj share; kapitał akcyjny share capital; akcyza f excise [duty] akord m piece-work; pracowad na akord to do piece-work akredytywa f letter of credit aktywa pl assets akumulacja f accumulation akumulowad vt to accumulate amortyzacja f depreciation; stopa amortyzacji rate of depreciation amortyzacyjny adj fundusz amortyzacyjny sinking fund amortyzowad vt to amortize analiza f analysis; cyklu koniunkturalnego business analysis antyinflacyjny adj antiinflationary antymonopolowy adj ustawa antimonopoly, anti-trust aprecjacja f appreciation asortyment m assortment, line asygnata f receipt of payment atrapa f dummy auditing m audit awizo nt a. advice note B banderola f excise seal bank m bank; centralny banker's bank bankier m banker banknot m bank note, note bankructwo m bankruptcy, business failure barter m barter barterowy adj barter beneficjent m beneficiary, assignee, accommodated party bessa f slump bezcłowy adj duty free bezgotówkowy adj non-cash bezpłatny adj free, gratuitous bilans m balance, balance-sheet bilans m (dokument) balance-sheet bilateralny adj billateral bodziec ekonomiczny m economic impulse (incentive), stimulus bon awaryjny m general average bond bonifikata f discount boom m boom; boom gospodarczy economic boom branża f line; handlowa commercial line, line of business brutto m gross budżet m budget; budżet paostwa national budget; projekt budżetu budget plan bukowad vb book; ładunek book a cargo C cargo nt cargo ceduła f list of quotations; ceduła giełdowa stock-list celnik m customs officer cena f cost(s), price, rate centralizacja f [lub centralisation]; centralizacja kapitału capital centralisation certyfikat m licence cesja f assignment, cession, conveyance, endorsement cesjonariusz m assignee, cessionary chłonąd kapitał vt to use up chłonnośd rynku f absovite power cło n duty, (pl) duties, customs cykl m cycle; ekonomiczny - economic cycle czek m cheque 13

14 D debet m debit deficyt m deficit; deficyt budżetowy budget deficit [lub deficiency] deflacja f deflation deklaracja f declaration, statement denacjonalizacja f privatization denominacja f pieniędzy redenomination depozyt m deposit; t bankowy banker's (bank) deposit deprecjacja f depreciation; deprecjacja pieniądza debasement of a currency depresja f depression detal m w detalu retail detaliczny adj handel, sprzedaż retail dewaloryzacja f devaluation dewaluacja f devaluation; ukryta hidden devaluation dewizy f currency, exchange, foreign exchange dług m debt długoterminowy adj long, long-dated dłużnik m debtor, (upadły) bankrupt dochód m earnings, income, return, yield dotacja f grant dumping m dumping duplikat m duplicate dyskonto n discount(ing) dyskontowy adj stopa dyskontowa discount rate dysponent(ka) m(f) disposer dystrybucja f distribution dystrybutor m distributor dywidenda f dividend działalnośd m business; gospodarcza economic performance E efektywnośd f pracy, maszyny effectiveness; technologii efficiency; efektywnośd ekonomiczna economic eff efektywny adj efektywna wartośd pieniądza the effective value of money ekonomia f economy ekonomiczny adj economic ekspansja f expansion; handlowa trade expansion ekspediowad vb dispatch ekspedycja f dispatch, expedition ekspert m surveyor eksploatacyjny adj gospodarka of exploitation eksport m export(s), exportation ekwiwalent m equivalent embargo m embargo emisja f emmission, issue emitent m issuer etatyzm m state management eurodolar m eurodollar ewaluowad vt to devalue F Fabryka f mill, plantfranco faktura f invoice; faktura pro forma pro forma invoice; wystawid fakturę to make out an invoice fakturowad vt to invoice fiducjarny adj fiduciary fikcyjny adj fictitious finance n finance(s) finansowy adj financial; doradca financial adviser fluktuacja f fluctuation formularz m form franszyza f franchise fundusz m fund, (pl) capital fuzja f merger G giełda f broker's board gospodarczy adj economic; ryzys economic crisis gospodarka f economy 14

15 gotówka f cash gromadzid vb accumulate, lay up gwarancja f (rękojmia) warranty; roczna gwarancja one-year guarantee gwarancyjny adj guarantee; karta gwarancyjna certificate of purchase; weksel gwarancyjny bill of security gwarantowad vb guarantee, warrant gwarantowany adj guaranteed, warranted; przez paostwo state guaranteed H handel m commerce handlowad vb deal, trade handlowy adj commercialbank hiperinflacja f hyperinflation hipoteka m mortgage holding m holding honorowad vb honour hossa f boom hurt m wholesale hurtownik m wholesale distributor (merchant), wholesaler I ilościowy adj quantitative ilośd m quantity; przybliżona approximate quantity imigracja f (napływ ludności) immigration; imigracja kapitału influx of capital import m import(s) importer m branżowy import merchant; generalny general importer importowad vb import indeks m index; cen price index; cen hurtowych wholesale price index indeksacja f indexation indos m endorsement indosant m endorsernastępny indosatariusz m holder by endorsement indosowad vb endorse, indorse indosowany adj endorsed; in blanco endorsed in blank inflacja f inflation inflacyjny f inflationary informacja f information; handlowa trade information inkaso m collection, encashment inkasowad vb call in, cash, collect inspector m surveyor inspekcja f inspection, survey interes m bargain, deal, interest inwestor m investor inwestowad vb (make) investment, invest; za granicą invest abroad inwestycja f investment izba f chamber; handlowa chamber of commerce J jakościowy adj qualitative jakośd f grade, quality jednostka f unit; gospodarcza economic unit jednostronny adj one-sided, unilateral; umowa handolowa commercial contract jen m yen K kalkulacja f calculation kantor m exchange office kapitalizacja f capitalization kapitalizowad vb capitalize kapitał m capital; kapitał zakładowy initial capital; lokata kapitału capital investment kapitałochłonnośd f capital intensity kapitałochłonny adj inwestycja capital intensive kara f penalty; pieniężna penalty karny adj penal kartel m cartel 15

16 kasa f cash desk; oszczędnościowa savings bank kasjer m cashier; główny head (chief) cashier katalog m offering list kaucja f caution money kceptacja f acceptance kierowad vb manage; przedsiębiorstwem - manage a business kierownictwo n management kierownik m manager; działu eksportu - export manager klasyfikowad vb grade, sort klauzula f clause, stipulation klient m consumer kliring nt clearing kliringowy adj rozliczenie clearing koasekuracja f co-insurance kod m code kodeks m code; handlowy commercial code komandytowy adj spółka komandytowa limited [lub special] partnership komisja f committee; komisja rewizyjna audit commission komitent m consigner komitet m committee; wykonawczy executive committee kompensata f compensation, offset, offsetting kompensowad vb offset, compensate koncern m concern koncesja f concession koncesjonowad vb licence konferencja f conference koniunktura f business outlook koniunktura f dobra/zła koniunktura [na rynku] slump/boom situation [in the market] konkurencja f competition konkurent m competitor konkurowad vb compete konosament m bill of lading konsolidowad vb consolidate konsorcjum m association konsorcjum m consortium konsulting m consulting konsultingowy adj consulting konsument m consumer konsumpcja f consumption konsygnacja f consignment konsygnowad vb consign konto nt account kontokorent m current account kontrahent(ka) m(f) contractor kontrakt m contract kontraktowy adj contractual kontrasygnowad vt to countersign kontroferta f counteroffer kontrola f audit(ing), check, control kontroler m accountant; księgowy auditor kontrolowad vb audit, check kontrpropozycja f offer in return kontrsygnatariusz m cosignatory kontyngent m quota konwencja f convention; handlowa - commercial convention konwertowad vt to convert korespondencja f correspondence, mail; handlowa business (commercial) correspondence korner m corner korporacja f corporation koszt m cost kosztorys m cost estimate kosztowny adj expensive 16

17 krach m crash; krach giełdowy [stock market] crash; krach finansowy slump kredyt m credit, loan kredytobiorca m credited party kredytowad m credit krótkoterminowy adj short, short-dated kryzys m crisis, depression książeczka f czekowa cheque book księga f księga główna general [lub nominal] ledger; prowadzid księgi to keep the accounts [lub books]; zamykad księgi to close the accounts; rewizja ksiąg audit księgowad vb book księgowośd f book-keeping księgowy m accountant kurs m rate; kurs giełdowy stock quote L leasing m lease leasingowy adj leasing legalizowad vb legalize legalny adj legal liberalizm m liberalism licencja f licence, permit licytacja f auction licytowad vt to auction liczba f quantity likwidacja f liquidation likwidowad vb liquidate limit m limit; ceny price limit liniowy adj podatek liniowy flat-rate tax lir m lira lista f list; płac - wages sheet loco n loco, in place lokata f investment lokowad vt to deposit, to invest lombard m pledge; papierów wartościowych pledge of securities (of stocks) luka f gap; inflacyjna - inflationary gap M magazyn m storage, store, warehouse majątek m assets makler m (stock)broker maklerka f brokerage, broking makroekonomia f macroeconomics małowartościowy adj of little value manko nt cash shorts marka f mark marketing m marketing marża f margin masa f bulk, mass mediator m mediator mennica f mint miernik m standard; wartości standard of value międzynarodowy adj international modernizacja f modernization modernizowad vb modernize moneta f coin monometalizm m single standard monopol m monopoly; mied monopol na coś to have a monopoly on sth monopolista m monopolist monopolistyczny adj monopolistic monopolizowad vb monopolize monopolowy adj monopolistic multilateralny adj multilateral N nabycie m acquisition nabywca m buyer, customer, purchaser; detaliczny - customer retail, retail customer nadpłacid vb overpay nadpłata f overpayment, payment in excess; podatku - overpayment of tax nadprodukcja f overproduction, excess (surplus) production nadwyżka f excess, overplus, surplus nadzorowad vb supervise 17

18 nadzór m control, inspection, supervision; celny - customs supervision najem m hire najemca m lessee nakaz m order, (sądowy) warrant; zapłaty order of paymentsądowy należności nt outstandings należnośd m debt, amount, due naruszenie m breach narzut m floating [coat]; z narzutem inclusive of markup; 100 proc. narzutu 100% markup negocjowad vb negotiate negocjowanie n negotiation netto adj net niedobór m deficit, shortage niekorzystny adj unfavourable nieograniczony adj unlimited ogłosid przetarg nieograniczony to issue a public invitation to tender nieograniczony adj non-restricted nieoprocentowany adj interest-free nieruchomości nt real property niespłacalny adj not repayable nieważnośd f nullity niewymienialnośd f inconvertibility niewypłacalnośd f insolvency, inability to pay niewypłacalny adj non-solvent, unable to pay nominalny adj nominal; płaca nominalna nominal wages nominał m nominal value norma f standard normalizacja f standardization nota f (bank) note notowanie nt notowania giełdowe quotations O obciążad vt obciążad czyjeś konto to debit sb's account; obieg m circulation obliczad vb calculate, compute obligacja f bond; obligacje paostwowe government bonds obligatoryjny adj obligatory obniżka f cut, abatement, reduction obracad vt obracad kapitałem/pieniędzmi to turn over capital/money obrotowy adj kapitał obrotowy circulating [lub working] capital; obsługa f service; klientów service of customers obrót m turnover; obrót towarowy cargo [lub trade] turnover obwieszczenie m (urzędowe) official announcement ocena f rating, valuation; zdolności kredytowej credit rating odbiorca m consumer, consignee, party receiving, (należności) payee, (należności) remittee, odbiór m receipt, receiving receipt odblokowad vt to release oddłużad vt to discharge debt(s) oddłużenie nt clearing off debt(s) oddział m branchotworzyd odmrożenie nt release odpis m deduction odpisad vt, odpisad coś od podatku to deduct sth from the tax odpowiadad vb answer odpowiedzialnośd f liability, responsibility odprawa f celna customs clearance odroczenie n respite, deferment odsetek m (procent) percentage; odsetki [od czegoś] interest [on sth] odszkodowanie n average, compensation, damages, indemnity odwołalny adj revocable odwołanie n withdrawal odzyskad vb recover oferent m tenderer oferowad vb bid, offer, tender oferta f offer, proposal, quotation, tender, bidogłoszenie reklamowe advertisement ograniczad vb limit, restrict ograniczenie n limitation, restriction 18

19 okazad vb sight okaziciel m bearer, holder okazja f opportunity okazyjny adj occasional okazywad vb present okres m period; budżetowy budgetary period opakowanie n package, packing opatentowad vb protect (secure) by patent, take out a patent for, patent opcja f opcja kupna/sprzedaży call/put option opcyjny adj optional operacja f operation operowad vi to deal in; operowad obligacjami/na rynku transakcji terminowych to deal in bonds/the futures market opłacalnośd f viability opłacalny adj viable opłata, opłaty f charge(s), fee, tax, (pl) dues opodatkowad się vr to be taxed opodatkowad vt to tax oprocentowanie nt interest optowad vb opt optymalizowad vt to optimize opust m reduction, deduction oryginalny adj original orzeczenie n opinion osobowośd f prawna legal personality osobowy adj dział osobowy personnel [lub human resources] department oszczędności nt savingsnadmierne oszczędnościowy adj (ekonomiczny) economical; rachunek oszczędnościowy savings account oświadczenie n declaration otrzymywad vb receive ożywiad, ożywid vt gospodarkę to revive ożywienie nt revival P pakiet m kontrolny pakiet akcji controlling shareholding papier m papiery wartościowe pl securities paragraf m item partycypowad vb participate parytet m parity pasywa n liabilities pełnomocnictwo m proxy, power pensja f salary płaca f wage płatniczy adj środki płatnicze legal tender; bilans płatniczy the balance of payments; płatnik m płatnik podatków taxpayer płynnośd f przedsiębiorstwa liquidity pochodny adj instrumenty pochodne derivative instruments, derivatives podatek m tax podaż f supply podżyrowad vt to guarantee pokrycie nt czek bez pokrycia bouncing cheque popiwek m salary increment tax popyt m demand portfel m (z pieniędzmi) wallet; papierów wartościowych portfolio pośredni adj podatek pośredni indirect tax pośrednictwo nt agency; biuro pośrednictwa pracy employment agency pośrednik(-iczka) m(f) agent, pośrednik handlu nieruchomościami estate agent, house agent potrącenie nt deduction pozarynkowy adj sprzedaż pozarynkowa sale to state-run institutions under preferential conditions pozycja f position; (w księdze rachunkowej) entry prawo nt the law procentowy adj kapitał interest-bearing; punkt procentowy percentage point progresja f progress; progresja podatkowa progressive taxation prohibicja f prohibition prohibicjonizm m prohibitionism 19

20 promocja f (działanie marketingowe) [product] promotion; promocja jakiegoś artykułu special offer on a particular article prosperity f prosperity protekcjonizm m protectionism prowizja f commission przedstawicielstwo nt sales [lub branch] office przejęcie nt takeover przelew m transfer przelicznik m conversion rate [lub factor] przeniesienie nt transfer; kwota z/do przeniesienia balance brought/carried forward przewozowy adj przedsiębiorstwo przewozowe freight carrier przychód m income, revenue R rabat m abatement, concession on price, discount(ing), deduction in price rachunek m account, bill rachunkowośd f accountancy rata f instalment ratyfikacja f ratification reasekuracja f counter-insurance, reassurance, reinsurance reasekuracja f reinsurance recesja f recession redukcja f reduction reeksport m reexport refakturowad vb reinvoice referencje nt references; bankowe (np. o wypłacalności klienta) bank references refinansowad vt to refinance refinansowy adj kredyt refinansowy refinancing loan reflacja f reflation refundacja f refund reglamentacja f rationing reglamentowad vt to ration report m report rewaloryzacja f revalorization, revaluation rewaloryzowad vt to revalorise, to revalue rewaluacja f revaluation rewaluowad vt to revalue rewidowad vt to audit rewizja f audit robocizna f labour costs rozrachunkowy adj clearing; izba rozrachunkowa clearing house rynek m market S saldo nt balance; saldo dodatnie/ujemne credit/debit balance sesja f trading session siła f siła nabywcza [pieniądza] the purchasing power [of money] skarb m skarb paostwa the treasury skarbowy adj przepisy fiscal, treasury specyfikacja f specification spedycja f shipping spedycyjny adj przedsiębiorstwo spedycyjne forwarding [lub shipping] company spedytor m forwarder, forwarding agent, shipper spółka f company; spółka akcyjna jointstock company; spółka cywilna partnership sprzedawca(-czyni) m(f) decl f in sing salesperson stagnacja f stagnation strata f loss subsydium nt subsidy superata f surplus T terminowy adj lokata terminowa time deposit towarzystwo nt (spółka) company transakcja f transaction, deal trasant m drawer trasat m payee 20

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration;

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration; abolicja podatkowa tax abolition abonament subscription; licence fee abonament roczny yearly subscription abonamentowa polisa ubezpieczeniowa floating cover abonent subscriber abritraż walutowy pośredni

Bardziej szczegółowo

Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers.

Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers. Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers. abrupt /@'bröpt/ 38 raptowny abruptly /@'bröptli/ 38 raptownie absolute advantage /"{bs@lu:t @d'va:ntidz/ 43 korzyêç absolutna absorption

Bardziej szczegółowo

Dictionary. Market. of Real Estate. English-Polish Polish-English. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz

Dictionary. Market. of Real Estate. English-Polish Polish-English. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz Dictionary of Real Estate Market Roman Kozierkiewicz English-Polish Polish-English Wydawnictwo C.H. Beck Dictionary of Real Estate Market English-Polish Polish-English S³ownik rynku nieruchomoœci angielsko-polski

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

brzuch, dolna część tułowia (med.) umiejętność, zaradność, sprawność nieobecność na terenie Stanów Zjednoczonych

brzuch, dolna część tułowia (med.) umiejętność, zaradność, sprawność nieobecność na terenie Stanów Zjednoczonych English Polish Glossary Slownik terminow specjalistycznych A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z List of Professions - Lista Zawodów A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-M-N-O-P-R-S-T-W A abbreviation abdomen

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005

ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005 ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005 "Echo Investment" S.A. SA-P 2005 Introduction 1. The basic range of activity of the company registered under

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

FINANSE MIĘDZYNARODOWE Niels Bohr opowieść o wielkości profesora uczeń wysłuchał 3 wykładów rabina, gdy go pytali jakie one były: pierwszy wykład znakomity przejrzysty i precyzyjny, drugi znacznie lepszy inspirujący zrozumiałem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ A WSTĘP I OSTRZEŻENIA

DZIAŁ A WSTĘP I OSTRZEŻENIA 1 PODSUMOWANIE Podsumowania składają się z wymogów informacyjnych, określanych jako Elementy (Elements). Elementy (Elements) te są podzielone na działy A E (A.1 E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie

Bardziej szczegółowo

access dostęp access right prawo dostępu (np. do nieruchomości)

access dostęp access right prawo dostępu (np. do nieruchomości) A abandonment porzucenie (np. nieruchomości przez właściciela lub użytkownika) abandonment of a claim zrzeczenie się roszczenia abandonment of real property zrzeczenie się własności nieruchomości abatement

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyNet, BRESOK Description of the MT940 daily statement export file format

mbank CompanyNet, BRESOK Description of the MT940 daily statement export file format mbank CompanyNet, BRESOK Description of the MT940 daily statement export file format ELECTRONIC BANKING Version 1.0, 25-11-2013 1. General information on MT940 export file This document is addressed to

Bardziej szczegółowo