Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INVEST ENGLISH Polish English English - Polish Dictionary By Dariusz Rup & Mary Kennedy 2011 This work consists of more than 1000 words and expressions used during the language course Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 which took place between October 2010 and February

2 Słownik angielsko-polski 2

3 A above par adj powyżej ceny nominalnej absentee rate n odsetek pracowników nieobcenych w pracy absolute liability n pełna odpowiedzialnośd absorption point n of market granica chłonności, stan nasycenia accept date n data przyjęcia acceptance account n (of bank) konto akceptów acceptance clause n klauzula akceptacyjna acceptance ledger n bankowa księga akceptów acceptance n (confirmation) potwierdzenie weksla acceptance point n punkt akceptujący karty płatnicze acceptance value n wartośd kwalifikująca accepting bank n bank akceptacyjny acceptor n akceptant weksla accomodation industry n branża hotelarska account analysis n wyciąg z konta account balance n saldo kont account blocking n zablokowanie rachunku account history n historia rachunku account holder n posiadacz rachunku account statement n wyciąg z konta accounting books n księgi rachunkowe accounting loss n strata księgowa accounting n księgowośd accounting operation n operacja księgowa accounting principles n zasady księgowania accounting records n dokumentacja księgowa accounting system n system księgowy accounts payable n płatności accounts receivable n należności accrual rate n stopa kumulacji accruals n narosła suma accrued amount n kwota narosła accrued expenses n przewidywane koszty accrued income n przewidywane wpływy accrued interest n narosłe odsetki accrued tax n podatek naliczony accruing adj narastający affiliate n oddział affiliation n przyłączenie agency n agencja, biuro; m of company oddział; travel agency biuro podróży; estate agency biuro obrotu nieruchomościami aggregate n suma *łączna+ amalgamation n fuzja amortization n amortyzacja amortize vt amortyzowad audit n audyt austerity n trudna sytuacja [ekonomiczna] B bad debt m nieściągalny dług balance n saldo rachunku barter n handel wymienny base rate n stopa procentowa bear n gracz na zniżkę bid n (offer) oferta bill of exchange n weksel bill of lading n konosament bill of sale n akt sprzedaży blank cheque n czek in blanco blue-chip investment n bezpieczna inwestycja bond n obligacja bonded warehouse n skład celny bond-holder n posiadacz(ka) m(f) obligacji borrower n kredytobiorca borrowing n (activity) zaciąganie kredytów bottom line n wynik m finansowy boycott n embargo brand name n nazwa firmowa bridging loan n kredyt pomostowy broker n (stockbroker) makler giełdowy brokerage n usługi maklerskie 3

4 bulk buying n hurtowy zakup towarów bulk n in bulk hurtowo; bulk order zamówienie hurtowe bull n gracz na zwyżkę buoyancy n wzrost gospodarczy buoyant adj prężny; prices utrzymujący się na wysokim poziomie business park n strefa biznesu business transaction n transakcja handlowa buy into v zdobywad udziały w czymś C call in n to call sth in zażądad zwrotu czegoś call n call for sth zapotrzebowanie na coś; on call na żądanie capital assets n środki trwałe capital gains tax n podatek od zysków kapitałowych capital n kapitał capitalize vt (sell) kapitalizowad; (provide with capital) finansowad; under-capitalized niedofinansowany carrier n przewoźnik cartel n kartel cash-and-carry n hurtownia prowadząca sprzedaż za gotówkę bez dostawy ceiling n pułap charge account n kredyt charge vi to charge for sth pobierad opłatę za coś circulation n obieg clear adj profit czysty clearance n rozliczenie clearance sale n wyprzedaż clearing bank n bank kliringowy (należący do izby rozrachunkowej) clearing house n izba rozrachunkowa closing price n kurs zamknięcia collateral loan n kredyt lombardowy collateral n zabezpieczenie combine n koncern commercialization n komercjalizacja commercialize n komercjalizowad commodity market n rynek towarowy compete v konkurowad competition n konkurencja competitive adj konkurencyjny competitiveness n konkurencyjnośd competitor n konkurent(ka) m(f) completion n sfinalizowanie transakcji compound interest n odsetki złożone consignment n (delivery or delivering) dostawa; (quantity sent) przesyłka consultancy n firma konsultingowa consultant n doradca(-czyni) m(f), konsultant(ka) m(f); management consultant specjalista(-tka) m(f) ds. Zarządzania consulting n konsulting consumer credit n kredyt konsumpcyjny contributory pension scheme n składkowy fundusz emerytalny controller n kontroler controlling interest n kontrolny pakiet akcji conversion n wymiana corporation n spółka; (large) korporacja corporation tax n podatek dochodowy od osób prawnych cosignatory n konsygnatariusz cost-effectiveness n opłacalnośd covering letter n list przewodni (towarzyszący przesyłce) crash n krach credit note n nota kredytowa (upoważniająca do wymiany towaru na inny) credit rating n ocena zdolności kredytowej creditor n wierzyciel currency n waluta customer n klient(ka) m(f) customs n (organization) urząd m celny; (place) punkt odprawy celnej; to go [or get] through customs przechodzid odprawę celną D danger money n dodatek za niebezpieczną pracę dealer n handlarz 4

5 debenture n obligacja deduction n potrącenie deficit n deficyt deflate n to deflate an economy prowadzid politykę deflacji deflation n deflacja; deflation in value spadek wartości demand n popyt demonstrator n demonstrator(ka) m(f) denomination n nominał depositor n deponent depreciation n of currency deprecjacja; of assets amortyzacja depression n kryzys dept short for department n dział devaluation n dewaluacja developer n developer, firma developerska directorate n zarząd disclaimer n klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności discount rate n stopa dyskontowa disinvestment n wycofywanie kapitału distributor n dystrybutor dividend n dywidenda division n oddział double time n podwójna stawka draft n przekaz duty n cło E efficiency n wydajnośd endorsement n indos equity capital n kapitał własny equity, equityies n akcje *zwykłe+ extrapolate vt ekstrapolowad F failure n upadłośd fair n targi float vt to float currency uwalniad *perf uwolnid+ walutę; to float shares zaoferowad swoje akcje na giełdzie flotation n emisja akcji forecaster n analityk foreclose vt to foreclose sth zajmowad coś (za długi) forwarding agent n spedytor franchise n koncesja free fall n nagły spadek freeze n blokowad fringe benefit n świadczenia dodatkowe futures market n rynek transakcji terminowych G generic adj bez znaku handlowego gilt-edged adj gilt-edged securities [or stocks] obligacje paostwowe giro n system przelewów międzybankowych glut n nadmiar, przesyt gold reserve n rezerwa złota goods n towar, towary goodwill n wartośd przedsiębiorstwa go-slow n strajk włoski Great Depression n Wielki Kryzys (światowy kryzys ekonomiczny lat ) growth rate n tempo wzrostu H hand n podpis handle vb przeładowywad, przekładad; traktowad, obchodzid handling n przeładunek, ładowanie; obsługa; załatwianie, regulowanie hazard n ryzyko; niebezpieczeostwo headhunter n łowca talentów hedge n transakcja terminowa polegająca na równoczesnym zakupie i sprzedaży takiej samej partii towaru w celu zabezpieczenia się od spadku lub zwyżki cen high-grade bill n pierwszorzędny weksel hire n najem, wynajem; cena najmu hire-purchase n sprzedaż ratalna hold over vb odkładad, odraczad holder n okaziciel 5

6 holding n holding, pakiet kontrolny; zapas, stan posiadania honour n wyręka wekslowa hot adj płatny wkrótce house n dom handlowy, firma hypothecation n zastaw; danie na zastaw I incorporate vt (integrate) włączad; suggestion brad pod uwagę incorporation n zjednoczenie incur vt debt zaciągad indent vi to indent for sth składad zamówienie na coś index n wskaźnik, oznaka inflation n inflacja inflationary adj inflacyjny insider dealing, insider trading n spekulacje akcjami przy użyciu poufnych informacji insolvency n upadłośd insolvent adj niewypłacalny interest rate n stopa procentowa investment fund n fundusz inwestycyjny investment portfolio n portfel lokat inwestycyjnych investment trust n spółka inwestycyjna J jerque vb przeprowadzad kontrolę celną (dokumentów i ładunku statku) job vb prowadzid handel półhurtowy; spekulowad papierami wartościowymi jobber n półhurtownik; spekulant giełdowy jobbing n półhurt; spekulacja giełdowa join vb łączyd, przyłączad, przystępowad joint account n wspólny rachunek joint adj łączny, wspólny, solidarny K kerb broker n makler rynku nieoficajnlengo kerb market n rynke nioficjalny key customer n kluczowy klient know-how n znajomośd rzeczy knowledge work n praca umysłowa L ledger n księga główna lender n pożyczający(-ca) m(f); pożyczkodawca lending rate n stopa procentowa liability n zobowiązania; (debt) dług limited adj z ograniczoną odpowiedzialnością liquid adj liquid assets środki obrotowe listing n notowanie *giełdowe+ literature n sales literature ulotki reklamowe lock box n skrytka pocztowa lockout n lokaut long call n pozycja długa w opcji kupna long put n pozycja długa w opcji sprzedaży long-dated adj długoterminowy loss account n konto strat loss adjustment n likwidacja szkody loss position n pozycja straty loss prevention n zapobieganie szkodom loss statement n rachunek wyników lost profits n utracone zyski M magnate n potentat maintenance n prowadzenie rachunku major client n główny klient major company n duża firma major project n duże przedsięwzięcie majority interest n udział większościowy majority shareholding n kontrolny pakiet akcji majority-owned company n spółka z większościowym udziałem własnościowym mala fide n w złej wierze; mala fide holder posiadacz w złej wierze; mala fide purchaser nabywca w złej wierze malus n zwyżka stawki ubezpieczeniowej manage vb kierowad, zarządzad, prowadzid 6

7 management n kierowanie, zarządzanie; kierownictwo, dyrekcja,zarząd manager n dyrektor, kierownik managing adj kierujący, zarządzający manufacture n wytwarzanie, produkcja manufacturer n producent margin n granica; limit; marża; pokrycie, zabezpieczenie mark vb oznaczad, cechowad; wyznaczad cenę market n rynek, giełda; cena rynkowa, kurs rynkowy marketability n zdolnośd wywoływania popytu na rynku, pokupnośd marketable adj łatwo zbywalny, pokupny marketer n sprzedający na rynku marketing n marketing; dystrybucja, zbyt, sprzedaż mart n rynek, ośrodek handlowy mature vb przypadad do zapłaty; matured bill weksel przypadający do zapłaty means n środki; środki pieniężne mediate vb pośredniczyd mediator n pośrednik, mediator member n członek; clearing member członek instytucji kompensacyjnej memorandum n nota; zestawienie mercantile adj kupiecki, handlowy merchandise n towar merchandise vb sprzedawad, handlowad merchant n kupiec merge vb łączyd się, dokonywad fuzji mill n fabryka, wytwórnia modernization n modernizacja monetary adj pieniężny, walutowy International Monetary Fund Międzynarodowy Fundusz Walutowy; monetary circulation obieg pieniężny; monetary crisis kryzys walutowy; monetary pressure trudności pieniężne; monetary restrictions ograniczenia walutowe; monetary system system walutowy; monetary unit jednostka monetarna; monetary value wartośd pieniężna monitory n monit pisemny monopolist n monopolista monopolistic adj monopolistyczny monopolize vb monopolizowad monopoly n monopol buyer's monopoly monopol kupna; exclusive monopoly monopol wyłączny mortgage n zastaw hipoteczny, hipoteka most-favoured-nation-clause n klauzula największego uprzywilejowania multilateral adj wielostronny, multilateralny multiple adj wielokrotny, różnorodny; multiple delivery contract umowa o dostawy sukcesywne; multiple insurance ubezpieczenie kumulatywne mutual adj wzajemny, obustronny; wspólny N negotiable adj zbywalny negotiate adj rokowad; dyskontowad; negocjowad negotiation n rokowanie; dyskontowanie; negocjowanie net adj netto, czysty nominal adj nominalny non-ability n niezdolnośd prawna non-acceptance n odmowa akceptu non-assingnable adj niezbywalny non-cumulative adj niekumulatywny; noncumulative letter of credit akredytywa odnawialna non-dutiable adj wolnocłowy non-negotiable adj niezbywalny non-paid adj nie zapłacony, nie pokryty non-quoted adj nie notowany non-restricted adj nieograniczony non-revocable adj nieodwołalny non-solvency adv niewypłacalnośd non-solvent adj niewypłacalny non-transferable adj nieprzenoszalny, przenośny note n awizo, zawiadomienie; weksel; rachunek; rewers; banknot; nota notice n zawiadomienie, awizowanie notification n zawiadomienie, notyfikacja notify vb zawiadamiad 7

8 nullity n nieważnośd O object vb sprzeciwiad się objection n sprzeciw obligate vb zobowiązywad obligation n zobowiązanie; skrypt dłużny obligatory adj obligatoryjny, obowiązkowy oblige vb zobowiązywad obtain vb uzyskad, otrzymad; obtain a price osiągnąd cenę occasional adj okazyjny, przypadkowy; occasional clause klauzula specjalna offence n przekroczenie; przestępstwo; currency offence przestępstwo dewizowe offend vb naruszad, przekraczad offer n oferta offering n podaż off-hire clause n klauzula stanowiąca, że tok czarteru ustaje na czas awarii statku office n biuro, urząd officer n funkcjonariusz, urzędnik official adj urzędowy, oficjalny offset n kompensata; roszczenie wzajemne oil n ropa naftowa; olej, oliwa omnibus adj zbiorowy oncost n stałe koszty handlowe on-deck-cargo n ładunek pokładowy one-sided adj jednostronny; one-sided statement - oświadczenie jednostronne open-end contract n umowa o dostawy bieżące opening n otwarcie, rozpoczęcie; opening balance saldo otwarcia open-market discount rate n prywatna stopa dyskontowa operate vb działad; prowadzid operacje; spekulowad; eksploatowad operation n działanie, czynnośd; operacja; spekulacja; eksploatacja opinion n opinia, pogląd; expert's opinion orzeczenie biegłego opportunity n okazja; możliwośd opt vb optowad, dokonywad wyboru option n opcja, prawo wyboru, transakcja opcyjna (premiowa) optional adj opcyjny, fakultatywny; optional bond obligacja z prawem wykupienia przed terminem order n zamówienie, dyspozycja, zlecenie orderer n zleceniodawca; zamawiający outbid vb oferowad na licytacji wyższą cenę out-cargo n ładunek eksportowy out-freight n ładunek eksportowy outgoings n rozchody outlay n wydatek, nakład out-of-season sale n sprzedaż posezonowa output n produkcja, wydobycie, zdolnośd produkcyjna outstanding adj zaległy; należny; nie zapłacony outstandings n należności, wierzytelności overcapitalize vb nadmiernie nasycid kapitałem overdraft n przekroczenie pokrycia na rachunku; suma przekroczenia stanu konta overdraw vb przekroczyd stan konta (limit kredytu) overdue adj przeterminowany, zaległy overhead adj ogólny, globalny overheads n koszty ogólne overinsurance n ubezpieczenie powyżej wartości overissue n emisja nadmierna overpay vb przepłacid, nadpłacid over-payment n nadpłata overplus n nadwyżka overproduction n nadprodukcja oversavings n nadmierne oszczędności (w stosunku do możliwości inwestycyjnych) overstock n nadmierny zapas over-the-counter market n obrót wolny, pozagiełdowy obrót walorami owe vb byd dłużnym; zawdzięczad owing adj przypadający do zapłaty, należny own vb posiadad, mied na własnośd owner n właściciel, posiadacz; armator ownership n prawo własności 8

9 P par n parytet walutowy (zawartośd złota w jednostce monetarnej) parity n parytet, kurs przeliczeniowy part n częśd; strona (w rozmowach); part cargo ładunek częściowy participate vb partycypowad, uczestniczyd; particapate in profits mied udział w zyskach partner n wspólnik, udziałowiec, partner partnership n współudział, spółka party n strona (w umowie) pass vb puszczad w obieg; wydawad, wręczad; księgowad past-due adj przeterminowany, zaległy; pastdue bill weksel przeterminowany pawn n zastaw, lombardowanie pawn vb zlombardowad, dad w zastaw pay back vb rembursowad, spłacad pay down vb płacid gotówką pay in vb wpłacad pay off vb spłacad pay out vb wypłacad payable adj płatny, należny; opłacalny payee n odbiorca, remitent, beneficjent payer n płatnik, wystawca weksla (czeku) payment n płatnośd, zapłata, spłata pecuniary adj pieniężny, finansowy penalty n kara pieniężna (umowna, konwencjonalna) pending adj będący w zawieszeniu percentage n stopa procentowa; prowizja; franszyza permission n pozwolenie, zezwolenie permit n licencja, pozwolenie petition n próba, petycja, podanie plant n fabryka pledge n prawo zastawu, zastaw, zabezpieczenie point n punkt; miejsce; kwesta; punkt w notowaniach giełdowych portfolio n portfel (papierów wartościowych) precondition n warunek wstępny prefinance vb prefinansowad premium n premia; stawka ubezpieczeniowa pro forma invoice n faktura pro forma pro forma sale n sprzedaż fikcyjna productivity n wydajnośd, rentownośd profitability n dochodowośd profitable adj zyskowny profitless adj nie przynoszący zysku prompt n termin płatności prosecute vb dochodzid sądownie prosperity n rozkwit, dobra koniunktura proxy n pełnomocnictwo, upoważnienie purchaser n nabywca Q qualification n kwalifikacja; zastrzeżenie, ograniczenie qualified adj kwalifikowany; zawierający ograniczenie qualitative adj jakościowy quality n jakośd quantitative adj ilościowy quantity n ilośd, liczba quota n kontyngent quotation n notowanie (giełdowe) quote vb podawad; notowad kurs (cenę) R rate n norma; stopa; stawka; cena, kurs rate vb szacowad, oceniad; ustalad stawkę ratification n ratyfikacja rating n oszacowanie, ocena; zakwalifikowanie ratio n proporcja, współczynnik, stosunek reappraise vb przeszacowad reappraisement n przeszacowanie rebate n rabat, potrącenie recalculation n ponowna kalkulacja receipt n odbiór; pokwitowanie odbioru; kwit receivable adj należny, przypadający do zapłaty recession n recesja 9

10 recompense n rekompensata, zadośduczynienie recovery n windykacja; rekompensata, odszkodowanie red-clause n klauzula upoważniająca bank do wypłacenia beneficjentowi należności bez przedstawienia dokumentów ładunkowych S safety-fund n fundusz gwarancyjny sale n sprzedaż, zbyt saleable adj łatwo zbywalny savings n oszczędności scope n zakres, zasięg, sfera securities n papiery wartościowe, walory security n bezpieczeostwo; gwarancja, kaucja self-liquidating loan n pożyczka krótkoterminowa pod zastaw towarów settlement n ustalenie, uzgodnienie; zapłata; rozliczenie settling n rozliczenie, wyrównanie shareholder n akcjonariusz, udziałowiec short-dated adj krótkoterminowy short-insured adj zbyt nisko ubezpieczony short-sighted bill n weksel krótkoterminowy (płatny wkrótce po okazaniu) signatory n sygnatariusz, strona podpisująca T table n tabela, wykaz take up vb spłacad; przyjmowad; take up a bill honorowad (wykupid) weksel tangible adj konkretny, namacalny, materialnynon; tengible assets aktywa niematerialne tariff n taryfa; taryfa celna; opłata celna tax n podatek, opłata taxable adj podlegający opodatkowaniu taxation n opodatkowanie tenancy n dzierżawa; contract of tenancy umowa dzierżawy tender n oferta przetargowa tenderer n oferent, submitent terminal adj ostateczny; terminowy terminate vb ustawad; wygasad; teminate a contract wypowiedzied umowę tie-in sale n sprzedaż wiązana time-consuming adj czasochłonny trade n handel; umowa kupna-sprzedaży U unabalanced adj nie zbilansowany, nie zrównoważony; unabalanced budget budżet nie zrównoważony unabatable adj nie podlegający obniżce (potrąceniu) unabated adj bez zniżki, bez rabatu unacquitted adj nie pokryty, nie spłacony unadjusted adj nie uregulowany, nie rozliczony unassured adj nie ubezpieczony unbankable adj nie nadający się do dyskonta bankowego uncancellable adj nieodwołalny unchartered adj nie zaczarterowany uncollected adj nie pobrany, nie zainkasowany unconfirmed adj nie potwierdzony uncovered adj nie pokryty, nie zabezpieczony undercapitalize vb niedostatecznie nasycid kapitałem underinsurance n ubezpieczenie poniżej wartości underinvestment n niedoinwestowanie W wage n płaca, zarobek, wynagrodzenie waiver n zrzeczenie się; waiver of claim zrzeczenie się roszczenia; waiver of warranty zrzeczenie się rękojmi warehouse n magazyn, skład warehousing n składowanie, magazynowanie wares n towary warrant n upoważnienie, pozwolenie 10

11 warranty n rękojmia, gwarancja wash sale n fikcyjna sprzedaż w celu wywołania popytu na giełdzie waybill n list przewozowy wholesale n hurt, handel hurtowy wholesaler n kupiec hurtowy Z zip through n szybko uporad się z robotą zip code n kod pocztowy zoned for housing v przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe 11

12 Słownik polsko-angielski 12

13 A agencja f agency; bankowa bank agency ajent(ka) m(f) lesse akcept m acceptance akceptowad vt weksel to accept akcja f share akcjonariat m shareholding akcjonariusz(ka) m(f) shareholder akcyjny adj share; kapitał akcyjny share capital; akcyza f excise [duty] akord m piece-work; pracowad na akord to do piece-work akredytywa f letter of credit aktywa pl assets akumulacja f accumulation akumulowad vt to accumulate amortyzacja f depreciation; stopa amortyzacji rate of depreciation amortyzacyjny adj fundusz amortyzacyjny sinking fund amortyzowad vt to amortize analiza f analysis; cyklu koniunkturalnego business analysis antyinflacyjny adj antiinflationary antymonopolowy adj ustawa antimonopoly, anti-trust aprecjacja f appreciation asortyment m assortment, line asygnata f receipt of payment atrapa f dummy auditing m audit awizo nt a. advice note B banderola f excise seal bank m bank; centralny banker's bank bankier m banker banknot m bank note, note bankructwo m bankruptcy, business failure barter m barter barterowy adj barter beneficjent m beneficiary, assignee, accommodated party bessa f slump bezcłowy adj duty free bezgotówkowy adj non-cash bezpłatny adj free, gratuitous bilans m balance, balance-sheet bilans m (dokument) balance-sheet bilateralny adj billateral bodziec ekonomiczny m economic impulse (incentive), stimulus bon awaryjny m general average bond bonifikata f discount boom m boom; boom gospodarczy economic boom branża f line; handlowa commercial line, line of business brutto m gross budżet m budget; budżet paostwa national budget; projekt budżetu budget plan bukowad vb book; ładunek book a cargo C cargo nt cargo ceduła f list of quotations; ceduła giełdowa stock-list celnik m customs officer cena f cost(s), price, rate centralizacja f [lub centralisation]; centralizacja kapitału capital centralisation certyfikat m licence cesja f assignment, cession, conveyance, endorsement cesjonariusz m assignee, cessionary chłonąd kapitał vt to use up chłonnośd rynku f absovite power cło n duty, (pl) duties, customs cykl m cycle; ekonomiczny - economic cycle czek m cheque 13

14 D debet m debit deficyt m deficit; deficyt budżetowy budget deficit [lub deficiency] deflacja f deflation deklaracja f declaration, statement denacjonalizacja f privatization denominacja f pieniędzy redenomination depozyt m deposit; t bankowy banker's (bank) deposit deprecjacja f depreciation; deprecjacja pieniądza debasement of a currency depresja f depression detal m w detalu retail detaliczny adj handel, sprzedaż retail dewaloryzacja f devaluation dewaluacja f devaluation; ukryta hidden devaluation dewizy f currency, exchange, foreign exchange dług m debt długoterminowy adj long, long-dated dłużnik m debtor, (upadły) bankrupt dochód m earnings, income, return, yield dotacja f grant dumping m dumping duplikat m duplicate dyskonto n discount(ing) dyskontowy adj stopa dyskontowa discount rate dysponent(ka) m(f) disposer dystrybucja f distribution dystrybutor m distributor dywidenda f dividend działalnośd m business; gospodarcza economic performance E efektywnośd f pracy, maszyny effectiveness; technologii efficiency; efektywnośd ekonomiczna economic eff efektywny adj efektywna wartośd pieniądza the effective value of money ekonomia f economy ekonomiczny adj economic ekspansja f expansion; handlowa trade expansion ekspediowad vb dispatch ekspedycja f dispatch, expedition ekspert m surveyor eksploatacyjny adj gospodarka of exploitation eksport m export(s), exportation ekwiwalent m equivalent embargo m embargo emisja f emmission, issue emitent m issuer etatyzm m state management eurodolar m eurodollar ewaluowad vt to devalue F Fabryka f mill, plantfranco faktura f invoice; faktura pro forma pro forma invoice; wystawid fakturę to make out an invoice fakturowad vt to invoice fiducjarny adj fiduciary fikcyjny adj fictitious finance n finance(s) finansowy adj financial; doradca financial adviser fluktuacja f fluctuation formularz m form franszyza f franchise fundusz m fund, (pl) capital fuzja f merger G giełda f broker's board gospodarczy adj economic; ryzys economic crisis gospodarka f economy 14

15 gotówka f cash gromadzid vb accumulate, lay up gwarancja f (rękojmia) warranty; roczna gwarancja one-year guarantee gwarancyjny adj guarantee; karta gwarancyjna certificate of purchase; weksel gwarancyjny bill of security gwarantowad vb guarantee, warrant gwarantowany adj guaranteed, warranted; przez paostwo state guaranteed H handel m commerce handlowad vb deal, trade handlowy adj commercialbank hiperinflacja f hyperinflation hipoteka m mortgage holding m holding honorowad vb honour hossa f boom hurt m wholesale hurtownik m wholesale distributor (merchant), wholesaler I ilościowy adj quantitative ilośd m quantity; przybliżona approximate quantity imigracja f (napływ ludności) immigration; imigracja kapitału influx of capital import m import(s) importer m branżowy import merchant; generalny general importer importowad vb import indeks m index; cen price index; cen hurtowych wholesale price index indeksacja f indexation indos m endorsement indosant m endorsernastępny indosatariusz m holder by endorsement indosowad vb endorse, indorse indosowany adj endorsed; in blanco endorsed in blank inflacja f inflation inflacyjny f inflationary informacja f information; handlowa trade information inkaso m collection, encashment inkasowad vb call in, cash, collect inspector m surveyor inspekcja f inspection, survey interes m bargain, deal, interest inwestor m investor inwestowad vb (make) investment, invest; za granicą invest abroad inwestycja f investment izba f chamber; handlowa chamber of commerce J jakościowy adj qualitative jakośd f grade, quality jednostka f unit; gospodarcza economic unit jednostronny adj one-sided, unilateral; umowa handolowa commercial contract jen m yen K kalkulacja f calculation kantor m exchange office kapitalizacja f capitalization kapitalizowad vb capitalize kapitał m capital; kapitał zakładowy initial capital; lokata kapitału capital investment kapitałochłonnośd f capital intensity kapitałochłonny adj inwestycja capital intensive kara f penalty; pieniężna penalty karny adj penal kartel m cartel 15

16 kasa f cash desk; oszczędnościowa savings bank kasjer m cashier; główny head (chief) cashier katalog m offering list kaucja f caution money kceptacja f acceptance kierowad vb manage; przedsiębiorstwem - manage a business kierownictwo n management kierownik m manager; działu eksportu - export manager klasyfikowad vb grade, sort klauzula f clause, stipulation klient m consumer kliring nt clearing kliringowy adj rozliczenie clearing koasekuracja f co-insurance kod m code kodeks m code; handlowy commercial code komandytowy adj spółka komandytowa limited [lub special] partnership komisja f committee; komisja rewizyjna audit commission komitent m consigner komitet m committee; wykonawczy executive committee kompensata f compensation, offset, offsetting kompensowad vb offset, compensate koncern m concern koncesja f concession koncesjonowad vb licence konferencja f conference koniunktura f business outlook koniunktura f dobra/zła koniunktura [na rynku] slump/boom situation [in the market] konkurencja f competition konkurent m competitor konkurowad vb compete konosament m bill of lading konsolidowad vb consolidate konsorcjum m association konsorcjum m consortium konsulting m consulting konsultingowy adj consulting konsument m consumer konsumpcja f consumption konsygnacja f consignment konsygnowad vb consign konto nt account kontokorent m current account kontrahent(ka) m(f) contractor kontrakt m contract kontraktowy adj contractual kontrasygnowad vt to countersign kontroferta f counteroffer kontrola f audit(ing), check, control kontroler m accountant; księgowy auditor kontrolowad vb audit, check kontrpropozycja f offer in return kontrsygnatariusz m cosignatory kontyngent m quota konwencja f convention; handlowa - commercial convention konwertowad vt to convert korespondencja f correspondence, mail; handlowa business (commercial) correspondence korner m corner korporacja f corporation koszt m cost kosztorys m cost estimate kosztowny adj expensive 16

17 krach m crash; krach giełdowy [stock market] crash; krach finansowy slump kredyt m credit, loan kredytobiorca m credited party kredytowad m credit krótkoterminowy adj short, short-dated kryzys m crisis, depression książeczka f czekowa cheque book księga f księga główna general [lub nominal] ledger; prowadzid księgi to keep the accounts [lub books]; zamykad księgi to close the accounts; rewizja ksiąg audit księgowad vb book księgowośd f book-keeping księgowy m accountant kurs m rate; kurs giełdowy stock quote L leasing m lease leasingowy adj leasing legalizowad vb legalize legalny adj legal liberalizm m liberalism licencja f licence, permit licytacja f auction licytowad vt to auction liczba f quantity likwidacja f liquidation likwidowad vb liquidate limit m limit; ceny price limit liniowy adj podatek liniowy flat-rate tax lir m lira lista f list; płac - wages sheet loco n loco, in place lokata f investment lokowad vt to deposit, to invest lombard m pledge; papierów wartościowych pledge of securities (of stocks) luka f gap; inflacyjna - inflationary gap M magazyn m storage, store, warehouse majątek m assets makler m (stock)broker maklerka f brokerage, broking makroekonomia f macroeconomics małowartościowy adj of little value manko nt cash shorts marka f mark marketing m marketing marża f margin masa f bulk, mass mediator m mediator mennica f mint miernik m standard; wartości standard of value międzynarodowy adj international modernizacja f modernization modernizowad vb modernize moneta f coin monometalizm m single standard monopol m monopoly; mied monopol na coś to have a monopoly on sth monopolista m monopolist monopolistyczny adj monopolistic monopolizowad vb monopolize monopolowy adj monopolistic multilateralny adj multilateral N nabycie m acquisition nabywca m buyer, customer, purchaser; detaliczny - customer retail, retail customer nadpłacid vb overpay nadpłata f overpayment, payment in excess; podatku - overpayment of tax nadprodukcja f overproduction, excess (surplus) production nadwyżka f excess, overplus, surplus nadzorowad vb supervise 17

18 nadzór m control, inspection, supervision; celny - customs supervision najem m hire najemca m lessee nakaz m order, (sądowy) warrant; zapłaty order of paymentsądowy należności nt outstandings należnośd m debt, amount, due naruszenie m breach narzut m floating [coat]; z narzutem inclusive of markup; 100 proc. narzutu 100% markup negocjowad vb negotiate negocjowanie n negotiation netto adj net niedobór m deficit, shortage niekorzystny adj unfavourable nieograniczony adj unlimited ogłosid przetarg nieograniczony to issue a public invitation to tender nieograniczony adj non-restricted nieoprocentowany adj interest-free nieruchomości nt real property niespłacalny adj not repayable nieważnośd f nullity niewymienialnośd f inconvertibility niewypłacalnośd f insolvency, inability to pay niewypłacalny adj non-solvent, unable to pay nominalny adj nominal; płaca nominalna nominal wages nominał m nominal value norma f standard normalizacja f standardization nota f (bank) note notowanie nt notowania giełdowe quotations O obciążad vt obciążad czyjeś konto to debit sb's account; obieg m circulation obliczad vb calculate, compute obligacja f bond; obligacje paostwowe government bonds obligatoryjny adj obligatory obniżka f cut, abatement, reduction obracad vt obracad kapitałem/pieniędzmi to turn over capital/money obrotowy adj kapitał obrotowy circulating [lub working] capital; obsługa f service; klientów service of customers obrót m turnover; obrót towarowy cargo [lub trade] turnover obwieszczenie m (urzędowe) official announcement ocena f rating, valuation; zdolności kredytowej credit rating odbiorca m consumer, consignee, party receiving, (należności) payee, (należności) remittee, odbiór m receipt, receiving receipt odblokowad vt to release oddłużad vt to discharge debt(s) oddłużenie nt clearing off debt(s) oddział m branchotworzyd odmrożenie nt release odpis m deduction odpisad vt, odpisad coś od podatku to deduct sth from the tax odpowiadad vb answer odpowiedzialnośd f liability, responsibility odprawa f celna customs clearance odroczenie n respite, deferment odsetek m (procent) percentage; odsetki [od czegoś] interest [on sth] odszkodowanie n average, compensation, damages, indemnity odwołalny adj revocable odwołanie n withdrawal odzyskad vb recover oferent m tenderer oferowad vb bid, offer, tender oferta f offer, proposal, quotation, tender, bidogłoszenie reklamowe advertisement ograniczad vb limit, restrict ograniczenie n limitation, restriction 18

19 okazad vb sight okaziciel m bearer, holder okazja f opportunity okazyjny adj occasional okazywad vb present okres m period; budżetowy budgetary period opakowanie n package, packing opatentowad vb protect (secure) by patent, take out a patent for, patent opcja f opcja kupna/sprzedaży call/put option opcyjny adj optional operacja f operation operowad vi to deal in; operowad obligacjami/na rynku transakcji terminowych to deal in bonds/the futures market opłacalnośd f viability opłacalny adj viable opłata, opłaty f charge(s), fee, tax, (pl) dues opodatkowad się vr to be taxed opodatkowad vt to tax oprocentowanie nt interest optowad vb opt optymalizowad vt to optimize opust m reduction, deduction oryginalny adj original orzeczenie n opinion osobowośd f prawna legal personality osobowy adj dział osobowy personnel [lub human resources] department oszczędności nt savingsnadmierne oszczędnościowy adj (ekonomiczny) economical; rachunek oszczędnościowy savings account oświadczenie n declaration otrzymywad vb receive ożywiad, ożywid vt gospodarkę to revive ożywienie nt revival P pakiet m kontrolny pakiet akcji controlling shareholding papier m papiery wartościowe pl securities paragraf m item partycypowad vb participate parytet m parity pasywa n liabilities pełnomocnictwo m proxy, power pensja f salary płaca f wage płatniczy adj środki płatnicze legal tender; bilans płatniczy the balance of payments; płatnik m płatnik podatków taxpayer płynnośd f przedsiębiorstwa liquidity pochodny adj instrumenty pochodne derivative instruments, derivatives podatek m tax podaż f supply podżyrowad vt to guarantee pokrycie nt czek bez pokrycia bouncing cheque popiwek m salary increment tax popyt m demand portfel m (z pieniędzmi) wallet; papierów wartościowych portfolio pośredni adj podatek pośredni indirect tax pośrednictwo nt agency; biuro pośrednictwa pracy employment agency pośrednik(-iczka) m(f) agent, pośrednik handlu nieruchomościami estate agent, house agent potrącenie nt deduction pozarynkowy adj sprzedaż pozarynkowa sale to state-run institutions under preferential conditions pozycja f position; (w księdze rachunkowej) entry prawo nt the law procentowy adj kapitał interest-bearing; punkt procentowy percentage point progresja f progress; progresja podatkowa progressive taxation prohibicja f prohibition prohibicjonizm m prohibitionism 19

20 promocja f (działanie marketingowe) [product] promotion; promocja jakiegoś artykułu special offer on a particular article prosperity f prosperity protekcjonizm m protectionism prowizja f commission przedstawicielstwo nt sales [lub branch] office przejęcie nt takeover przelew m transfer przelicznik m conversion rate [lub factor] przeniesienie nt transfer; kwota z/do przeniesienia balance brought/carried forward przewozowy adj przedsiębiorstwo przewozowe freight carrier przychód m income, revenue R rabat m abatement, concession on price, discount(ing), deduction in price rachunek m account, bill rachunkowośd f accountancy rata f instalment ratyfikacja f ratification reasekuracja f counter-insurance, reassurance, reinsurance reasekuracja f reinsurance recesja f recession redukcja f reduction reeksport m reexport refakturowad vb reinvoice referencje nt references; bankowe (np. o wypłacalności klienta) bank references refinansowad vt to refinance refinansowy adj kredyt refinansowy refinancing loan reflacja f reflation refundacja f refund reglamentacja f rationing reglamentowad vt to ration report m report rewaloryzacja f revalorization, revaluation rewaloryzowad vt to revalorise, to revalue rewaluacja f revaluation rewaluowad vt to revalue rewidowad vt to audit rewizja f audit robocizna f labour costs rozrachunkowy adj clearing; izba rozrachunkowa clearing house rynek m market S saldo nt balance; saldo dodatnie/ujemne credit/debit balance sesja f trading session siła f siła nabywcza [pieniądza] the purchasing power [of money] skarb m skarb paostwa the treasury skarbowy adj przepisy fiscal, treasury specyfikacja f specification spedycja f shipping spedycyjny adj przedsiębiorstwo spedycyjne forwarding [lub shipping] company spedytor m forwarder, forwarding agent, shipper spółka f company; spółka akcyjna jointstock company; spółka cywilna partnership sprzedawca(-czyni) m(f) decl f in sing salesperson stagnacja f stagnation strata f loss subsydium nt subsidy superata f surplus T terminowy adj lokata terminowa time deposit towarzystwo nt (spółka) company transakcja f transaction, deal trasant m drawer trasat m payee 20

fallen angel floatation forward integration FSA -Financial Services Authority (UK) Financial Supervision Commission/Authority (Poland) golden share

fallen angel floatation forward integration FSA -Financial Services Authority (UK) Financial Supervision Commission/Authority (Poland) golden share Stock Exchange (stock) market capitalization acquirer (in M&A) allotment allotment certificate asset-stripping backward integration bear investor bear market bearer share bid price black knight blue chips

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK

NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK ISBN 978-83-920280-6-2 SPIS TREŚCI Spis treści...5 Wstęp...7 1. Gospodarka Economy...9 2. Sprawy biznesowe Business matters...14 3. Rachunkowość,

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa to forma usługi finansowej, którą oferują firmy ubezpieczeniowe swoim klientom.

Gwarancja ubezpieczeniowa to forma usługi finansowej, którą oferują firmy ubezpieczeniowe swoim klientom. Gwarancja ubezpieczeniowa to forma usługi finansowej, którą oferują firmy ubezpieczeniowe swoim klientom. Przypomnijmy. Gwarancje ubezpieczeniowe są produktem finansowym, którym posługują się firmy ubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek.

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek. Depozyty i BFG Umowa o prowadzenie rachunku depozytowego Ma charakter cywilnoprawny. Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie Regulamin prowadzenia rachunku integralna częśd umowy Obowiązkowo

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran ZAJĘCIA 3

Makroekonomia I. Jan Baran ZAJĘCIA 3 Makroekonomia I Jan Baran ZAJĘCIA 3 Podstawowe pojęcia kurs walutowy Kurs walutowy (exchange rate) jest to cena waluty jednego kraju wyrażona w walucie innego kraju: 0.73 EUR / USD EUR / USD 1.35 Kurs

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach w finansach księgowy/accountant 3 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna specjalista ds. kontrolingu / controlling specialist 4 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna analityk

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo