INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2001 ROKU TORUŃ KWIECIEŃ 2002

2 SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa Ogólna charakterystyka wojewódzkiego rynku pracy Struktura demograficzna i społeczna bezrobotnych kobiet w województwie kujawsko pomorskim Bezrobotne kobiety uprawnione do zasiłku Wiek bezrobotnych kobiet Bezrobotne kobiety według wykształcenia i zawodów Bezrobotne kobiety według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy Bezrobotne kobiety zamieszkałe na wsi Bezrobotne absolwentki Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet Podjęcia pracy Udział bezrobotnych kobiet w szkoleniach Pozostałe formy aktywizacji Podsumowanie Tablice Skrót w wersji angielskiej SPIS TABLIC: 1. Bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim według płci w 2001 r Bezrobotne kobiety w województwie kujawsko pomorskim według powiatów stan na r Bezrobotni według miast i gmin województwa kujawsko pomorskiego Struktura wiekowa bezrobotnych kobiet według powiatów a. Struktura wiekowa bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi według powiatów Struktura wykształcenia bezrobotnych kobiet według powiatów a. Struktura wykształcenia bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi według powiatów Struktura bezrobotnych kobiet według stażu pracy w układzie powiatów a. Struktura bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi według stażu pracy w układzie powiatów... 23

3 7. Struktura bezrobotnych kobiet według czasu pozostawania bez pracy w układzie powiatów a. Struktura bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi według czasu pozostawania bez pracy w układzie powiatów Zarejestrowani bezrobotni według wieku, wykształcenia i stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy stan na r. 26 8a. Zarejestrowani bezrobotni zamieszkali na wsi według wieku, wykształcenia i stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy stan na r Bezrobotne kobiety zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy według powiatów Bezrobotne kobiety zamieszkałe na wsi według powiatów Bezrobotne kobiety z prawem do zasiłku według powiatów Bezrobotne absolwentki według powiatów a. Bezrobotne kobiety w wieku lata według powiatów Bezrobotne niepełnosprawne kobiety według powiatów Bezrobotne kobiety według Polskiej Klasyfikacji Działalności Bilans bezrobotnych kobiet w 2001 roku według powiatów a. Bilans bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi w 2001 roku według powiatów b. Bilans bezrobotnych absolwentek w 2001 roku według powiatów c. Bilans bezrobotnych kobiet w wieku lata w 2001 roku według powiatów Podjęcia pracy przez bezrobotne kobiety w 2001 roku według powiatów a. Podjęcia pracy przez bezrobotne kobiety zamieszkałe na wsi w 2001 roku według powiatów Podjęcia pracy przez wybrane kategorie kobiet w 2001 roku według powiatów Udział bezrobotnych kobiet w szkoleniach w 2001 roku według powiatów Wykaz najbardziej sfeminizowanych zawodów wśród bezrobotnych. Stan w dniu r a. Wykaz najbardziej sfeminizowanych zawodów wśród bezrobotnych zarejestrowanych w 2001 roku (napływ) Zawody najczęściej występujące wśród bezrobotnych kobiet. Stan na r a. Zawody najczęściej występujące wśród noworejestrujących się bezrobotnych kobiet (napływ) w 2001 roku Bezrobotne kobiety w elementarnych grupach zawodowych według powiatów stan na r Wybrane informacje o bezrobotnych kobietach według miejsca zamieszkania Wybrane informacje o bezrobotnych kobietach korzystających z usług poradnictwa zawodowego... 61

4 1 1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA Według stanu na 30 czerwca 2001 roku ludność województwa kujawsko pomorskiego liczyło osób. Większość ludności 51,5% stanowią kobiety. W miastach mieszka ponad 63% kobiet. Na 100 mężczyzn w województwie kujawsko pomorskim przypada 106 kobiet. Ponad połowa mieszkanek województwa 58,6% znajduje się w wieku produkcyjnym, chociaż warto zaznaczyć, że stanowią one tylko 48,8% wszystkich osób w województwie w tym wieku. Wyszczególnienie Ludność w wieku produkcyjnym. Stan na r. ogółem kobiety mężczyźni osoby % osoby % osoby % ogółem , , ,0 wiek przedprodukcyjny , , ,8 wiek produkcyjny , , ,2 wiek poprodukcyjny , , ,0 Konsekwencją struktury wieku ludności jest poziom wskaźnika obciążenia demograficznego ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym. W województwie kujawsko pomorskim wskaźnik ten wynosi 61,7. W końcu czerwca 2001 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 39,5 osób w wieku przedprodukcyjnym i 22,2 osoby w wieku poprodukcyjnym. Wskaźniki te są bardziej niekorzystne dla kobiet niż dla mężczyzn. Miary demograficznej młodości i starości Wyszczególnienie ogółem kobiety mężczyźni ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ogółem ludność w wieku przedprodukcyjnym (miara demograficznej "młodości") na 100 osób w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym (miara demograficznej "starości") na 100 osób w wieku produkcyjnym 61,7 70,5 53,3 39,5 39,4 39,5 22,2 31,1 13,8 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZKIEGO RYNKU PRACY Rok 2001 był kolejnym okresem pogarszania się sytuacji na rynku pracy województwa kujawsko pomorskiego. Większość 16 powiatów uznanych jest za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. W odniesieniu do końca 2000 roku odnotowano w województwie kujawsko pomorskim wzrost bezrobocia rejestrowanego o 13,2% (w tym samym czasie w kraju Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

5 2 bezrobocie wzrosło o 15,3%). Wzrost bezrobocia odnotowano w 22 powiatach województwa: największy w powiecie toruńskim ziemskim (o 25,3%), najmniejszy w powiecie radziejowskim (o 6,9%). Jedynie w powiecie aleksandrowskim wystąpił nieznaczny (o 2,2%) spadek liczby bezrobotnych. Dynamika wzrostu bezrobocia w województwie kujawsko pomorskim była w 2001 roku nieco wolniejsza niż w latach poprzednich (w roku 1999 wzrost ten wyniósł 21,9%, w 2000 r. 15,9%), jednak nie może to być powodem do zadowolenia. Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2001 roku w województwie kujawsko pomorskim wyniosła osoby, a stopa bezrobocia, liczona jako udział bezrobotnych w liczbie osób aktywnych zawodowo, osiągnęła wartość 21,6% (przy średniej krajowej 17,4%). Utrwala się niekorzystna struktura bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim, wyrażająca się przede wszystkim w następujących cechach: wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet, wysoki poziom bezrobocia na terenach wiejskich, znaczny udział wśród bezrobotnych ludzi młodych, duży udział wśród bezrobotnych osób długotrwale i wielokrotnie bezrobotnych, niski poziom kwalifikacji zawodowych bezrobotnych. 3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA BEZROTNYCH KOBIET W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W końcu 2001 roku kobiety ( osób) stanowiły 54,3% ogółu bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego populacja ta zwiększyła się o osób (8,6%), a jej udział w bezrobotnych ogółem zmniejszył się o 2,2%. W poszczególnych powiatach udział ten wahał się od 48,2% w powiecie aleksandrowskim do 56,3% w powiecie inowrocławskim. Zdecydowana większość bezrobotnych kobiet 75,2% to osoby poprzednio pracujące. Wśród mężczyzn wskaźnik ten wynosi 82,0%. Kobiety stanowią 52,1% wszystkich bezrobotnych poprzednio pracujących. W grupie nowych rejestracji w 2001 roku kobiety ( osób) stanowiły 42,5%. W grupie osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w końcu 2001 roku kobiety stanowiły 57,2%. Wśród wszystkich bezrobotnych kobiet udział osób zwolnionych z przyczyn zakładu wyniósł 5,7%, podczas gdy wśród mężczyzn wskaźnik ten osiągnął wartość 5,1% Bezrobotne kobiety uprawnione do zasiłku Prawo do zasiłku posiadało w końcu 2001 roku bezrobotnych kobiet, co stanowiło 16,8% tej populacji (w końcu 2000 roku było to odpowiednio: osób i 16,3%). Udział ten wahał się od 11,5% w powiecie bydgoskim do 21,7% we Włocławku. Kobiety są pod tym względem w trudniejszej sytuacji niż mężczyźni,

6 3 wśród których udział osób uprawnionych do pobierania zasiłku wyniósł 28,5%. W końcu 2001 roku kobiety stanowiły zaledwie 41,2% wszystkich bezrobotnych pobierających zasiłki Wiek bezrobotnych kobiet Bezrobotne kobiety to przede wszystkim osoby młode 28,8% z nich nie ukończyło 24 roku życia, a kolejne 29,4% znajduje się w przedziale lata (wśród mężczyzn wskaźniki te wynoszą odpowiednio: 31,3% i 25,1%). Jedynie wśród starszych bezrobotnych (powyżej 55 roku życia) kobiety stanowią mniejszość 36,5%. W pozostałych przedziałach wiekowych udział kobiet wynosi od 50,0% wśród bezrobotnych w wieku lat do 58,2% w przedziale lata. Największy udział młodych kobiet (do 35 roku życia) występuje w powiecie lipnowskim 66,0% ogółu kobiet zarejestrowanych w tym powiecie, najmniejszy zaś w Grudziądzu (51,7%). Struktura bezrobotnych kobiet pod względem wieku w ciągu 2001 roku nie uległa istotnym zmianom, natomiast daje się zauważyć dynamiczny wzrost liczby bezrobotnych kobiet w wyższych przedziałach wiekowych. Zjawisko to ilustruje poniższe zestawienie. Bezrobotne kobiety w województwie kujawsko pomorskim według wieku grudzień 2000 r. grudzień 2001 r. Bezrobotne kobiety zmiana do osoby % osoby % grudnia 2000 w osobach w % ogółem , , ,6 z tego w grupach wieku: lat 15 0, , , lata , , , lata , , , lata , , , lata , , , lat 822 0, , , Bezrobotne kobiety według wykształcenia i zawodów Bezrobotne kobiety w województwie kujawsko pomorskim charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia: zdecydowana większość z nich (67,5%) legitymuje się zaledwie ukończeniem szkoły podstawowej lub zasadniczej zawodowej (w równych częściach). W powiatach: grudziądzkim, lipnowskim i rypińskim osoby z wykształceniem podstawowym lub niepełnym podstawowym stanowią ponad 45% wszystkich bezrobotnych kobiet.

7 4 Mimo to warto zaznaczyć, że kobiety są lepiej niż mężczyźni wykształcone: 29,9% z nich posiada wykształcenie średnie, a 2,6% wyższe (wśród mężczyzn jest to odpowiednio: 15,2% i 1,9%). Struktura bezrobotnych kobiet pod względem wykształcenia w ciągu 2001 roku nie uległa istotnym zmianom, chociaż daje się zauważyć wzrost udziału osób lepiej wykształconych. Bezrobotne kobiety w województwie kujawsko pomorskim według wykształcenia grudzień 2000 r. grudzień 2001 r. Bezrobotne kobiety zmiana do osoby % osoby % grudnia 2000 w osobach w % Ogółem , , ,6 z tego z wykształceniem: - wyższym , , ,9 - policealnym i średnim zawodowym - średnim ogólnokształcącym - zasadniczym zawodowym - podstawowym i niepełnym podstawowym , , , , , , , , , , , ,7 Najczęściej spotykane zawody wśród bezrobotnych w końcu 2001 roku są takie same jak przed rokiem: sprzedawcy i demonstratorzy osób pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne osoby referenci ekonomiczni, finansowi, statystyczni i pokrewni osób krawcy, kapelusznicy i pokrewni osób kucharze osoby Warto przy tym zaznaczyć, że 13,5% bezrobotnych kobiet ( osób) nie posiada żadnego zawodu (wśród mężczyzn 8,2%) Bezrobotne kobiety według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy Struktura bezrobotnych kobiet według stażu pracy nie uległa w 2001 roku istotnym zmianom. Najbardziej liczna 24,8% jest grupa osób bez żadnego stażu zawodowego (wśród mężczyzn jest to 18,0%). W powiatach: lipnowskim, radziejowskim, rypińskim, świeckim, włocławskim i żnińskim udział osób bez żadnego doświadczenia zawodowego w populacji bezrobotnych kobiet ogółem przekracza 30%. W dalszej kolejności wśród bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim znajdują się kobiety, które poprzednio pracowały od 1 do 5 lat oraz od 10 do 20 lat.

8 5 Bezrobotne kobiety Bezrobotne kobiety według stażu pracy grudzień 2000 r. grudzień 2001 r. osoby % osoby % zmiana do grudnia 2000 w osobach w % Ogółem , , ,6 z tego ze stażem pracy: do 1 roku , , ,9 1-5 lat , , , lat , , , lat , , , lat , , ,3 30 lat i więcej 39 0, , ,9 bez stażu , , ,0 Znaczna większość bezrobotnych kobiet (59,9%) pozostaje bez pracy ponad 12 miesięcy (wśród mężczyzn wskaźnik ten wynosi 38,9%). Kobiety stanowią większość wśród ogółu bezrobotnych pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy i powyżej 24 miesięcy. Wśród długotrwale bezrobotnych ich udział wynosi 64,6%, a w grupie osób pozostających bez pracy ponad 24 miesiące aż 71,6%. Utrwala się niekorzystna struktura bezrobotnych kobiet według czasu pozostawania bez pracy: wzrastają udziały osób o dłuższym czasie pozostawania bez zatrudnienia. Bezrobotne kobiety według czasu pozostawania bez pracy grudzień 2000 r. grudzień 2001 r. Bezrobotne zmiana do kobiety osoby % osoby % grudnia 2000 w osobach w % ogółem , , ,6 z tego: do 1 miesiąca , , ,4 1-3 miesiące , , ,2 3-6 miesięcy , , , miesięcy , , , miesiące , , ,4 pow. 24 miesięcy , , ,9 Aż w 16 powiatach udział osób długotrwale bezrobotnych w populacji bezrobotnych kobiet wynosi ponad 60% (najwyższą wartość 69,4% osiągając

9 6 w powiecie grudziądzkim). Najniższa wartość tego wskaźnika występuje w Bydgoszczy 48,6% Bezrobotne kobiety zamieszkałe na wsi Według stanu na 31 grudnia 2001 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowane były bezrobotne kobiety zamieszkałe na wsi. Stanowiły one 41,6% wszystkich bezrobotnych kobiet w województwie i 52,9% ogółu bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Udział kobiet wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi waha się od 48,0% w powiecie aleksandrowskim do 55,4% w powiecie świeckim. W porównaniu z końcem 2000 roku liczba bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi zwiększyła się o 8,1%. Prawo do pobierania zasiłku posiada zaledwie 13,7% bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi, natomiast wśród mężczyzn wskaźnik ten wynosi 30,3%. Utrwala się struktura demograficzno społeczna bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi. Są to przede wszystkim osoby młode (63,4% z nich nie ukończyło 35 roku życia), o niskim poziomie wykształcenia (74,3% ukończyło zaledwie szkoły podstawowe lub zasadnicze zawodowe) i krótkim stażu pracy (38,7% nie pracowało dłużej niż 5 lat, ale aż 31,1% nie ma żadnego doświadczenia zawodowego). Zdecydowana większość bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi to osoby długotrwale bezrobotne: 64,6% z nich nie pracuje już ponad rok, a 44,1% pozostaje bez pracy ponad dwa lata. Najtrudniejsza pod tym względem jest sytuacja w powiatach rypińskim i świeckim, gdzie ponad połowa bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi pozostaje bez pracy dłużej niż 24 miesiące. W 2001 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się ( napływ ) bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi. Stanowiły one 34,6% ogółu noworejestrujących się kobiet i 39,7% napływu bezrobotnych z terenów wiejskich. W porównaniu z rokiem poprzednim napływ bezrobotnych kobiet z terenów wiejskich był mniejszy o 12,5%. W tym samym czasie z rejestrów bezrobotnych wyłączono ( odpływ ) kobiet zamieszkałych na wsi, co stanowiło 33,9% wyłączeń wśród ogółu kobiet i 40,4% odpływu bezrobotnych z terenów wiejskich. W porównaniu z rokiem 2000 odpływ bezrobotnych kobiet z terenów wiejskich był mniejszy o 8,7%. Do najważniejszych powodów wyłączeń z ewidencji bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi, podobnie jak w latach poprzednich, zaliczają się podjęcia pracy (50,8% wyłączeń w tej grupie) oraz niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy (28,7%). Warto zwrócić uwagę na znaczący spadek liczby bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi, które podjęły zatrudnienie subsydiowane oraz uczestniczyły w innych formach aktywizacji. Przyczyną tego było zmniejszenie środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

10 7 Odpływ bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi rok 2001 rok 2000 Wyszczególnienie zmiana osoby w % Bezrobotne zamieszkałe na wsi wyłączone z ewidencji bezrobotnych ,7 podjęcia pracy ,2 niesubsydiowanej ,4 w tym pracy sezonowej ,0 subsydiowanej ,5 prac interwencyjnych ,0 robót publicznych ,5 z tytułu udzielonej pożyczki ,7 z tego z tego z tego z tego na uruchomienie działalności gospodarczej lub rolniczej w ramach utworzonego przez pracodawcę dodatkowego miejsca pracy , ,0 inne ,2 rozpoczęcia szkolenia lub stażu ,2 nie potwierdzenia gotowości do pracy ,6 dobrowolnej rezygnacji ze statusu ,3 bezrobotnego podjęcia nauki ,8 ukończenia 60/65 lat ,1 nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,6 nabycia uprawnień do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego ,4 innych , Bezrobotne absolwentki Według stanu na 31 grudnia 2001 roku w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych było bezrobotnych absolwentek szkół ponadpodstawowych. Stanowiły one 57,8% wszystkich bezrobotnych absolwentów i 6,1% ogółu bezrobotnych kobiet w województwie. W porównaniu z końcem 2000 roku populacja bezrobotnych absolwentek zwiększyła się o 23,3%. Najwięcej takich osób zarejestrowanych jest w Bydgoszczy (716 osób), powiecie inowrocławskim (690 osób) i Toruniu (638 osób), najmniej zaś w powiatach: radziejowskim i sępoleńskim (po 151 osób). Udział absolwentek w populacji bezrobotnych kobiet waha się od 5,1% w powiecie sępoleńskim do 8,5% w Toruniu. Bezrobotne absolwentki są dosyć dobrze wykształcone: ponad połowa z nich ukończyła szkoły średnie, a blisko 14% szkoły wyższe. W tych grupach również obserwuje się najbardziej dynamiczny wzrost liczby bezrobotnych.

11 8 Bezrobotne absolwentki według poziomu wykształcenia grudzień 2000 r. grudzień 2001 r. Poziom wykształcenia osoby % osoby % zmiana w osobach w % razem , , ,3 wyższe , , ,1 policealne i śr. zawodowe , , ,0 liceum ogólnokształcące , , ,4 zasadnicze zawodowe , , ,1 pozostałe 192 3, , ,3 W 2001 roku w urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego zarejestrowało się absolwentek (o 11,9% mniej niż w roku poprzednim). W tym samym czasie pracę podjęły osoby (o 23,1%mniej niż w roku 2000). Podobnie jak w przypadku innych grup bezrobotnych, wśród absolwentek również wystąpił znaczny spadek liczby osób korzystających z różnych form aktywizacji zawodowej. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych absolwentek 2000 rok 2001 rok Wyszczególnienie osoby osoby zmiana w osobach w % podjęcia pracy ,1 w tym: prace interwencyjne ,3 refundacje (umowy absolwenckie) ,0 roboty publiczne ,8 * w tym w instyt. użyteczności publicznej x podjęcie działalności gosp. lub rolniczej ,0 w ramach utworzonego przez pracodawcę dod. miejsca pracy ,0 szkolenie ,3 staż pracy ,7 W dalszym ciągu wśród bezrobotnych absolwentek dominują te same grupy zawodów: sprzedawcy i demonstratorzy osób ( przed rokiem osoby), referenci ekonomiczni, finansowi, statystyczni i pokrewni 774 osób (przed rokiem 530 osób), pozostali pracownicy obsługi biurowej 475 osób (przed rokiem 327 osób) kucharze 323 osoby (przed rokiem 259 osób), krawcy, kapelusznicy i pokrewni 310 osób (przed rokiem 295 osób). Blisko 12% bezrobotnych absolwentek nie posiada żadnego zawodu wyuczonego.

12 9 4. AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH KOBIET 4.1. Podjęcia pracy W ciągu 2001 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowało się bezrobotnych kobiet (w tym 30,2% po raz pierwszy). W roku 2000 było to odpowiednio: osób i 29,7%. Kobiety stanowiły 42,5% całego napływu do bezrobocia w 2001 roku. Pomimo, że kobiety stanowią większość wśród bezrobotnych, to ich udział w podjęciach pracy to zaledwie 44,1% (w roku ,6%). Podjęcia pracy stanowiły 50,9% całego odpływu kobiet z rejestrów bezrobotnych. Udział ten wahał się od 42,0% w powiecie włocławskim do 61,3% w powiecie tucholskim. W roku 2001 pracę podjęły bezrobotne kobiety (o 5,7% mniej niż w roku poprzednim). Było to przede wszystkim (w 93,0%) zatrudnienie niesubsydiowane. Strukturę podjęć pracy przez bezrobotne kobiety przedstawia poniższe zestawienie. Podjęcia pracy przez bezrobotne kobiety w 2001 roku Bezrobotni Wyszczególnienie % w ogółem kobiety ogółem mężczyźni podjęcia pracy razem , * niesubsydiowanej , % w razem 92,0 93,0 x 91,3 * subsydiowanej , prac interwencyjnych , robót publicznych , z tytułu udzielonej pożyczki ,7 145 na uruchomienie działalności gospodarczej lub rolniczej ,7 91 w ramach utworzonego przez pracodawcę ,3 54 dodatkowego miejsca pracy inne ,4 422 W porównaniu z rokiem poprzednim, w roku 2001 zwiększyła się liczba kobiet podejmujących zatrudnienie niesubsydiowane, natomiast znacznie zmniejszyła się liczba kobiet zatrudnionych w ramach form subsydiowanych.

13 10 Zatrudnienie bezrobotnych w latach rok 2000 rok 2001 zmiana Wyszczególnienie osoby w % podjęcia pracy ogółem ,0 kobiety ,7 mężczyźni ,5 zatrudnienie niesubsydiowane ,9 kobiety ,6 mężczyźni ,3 zatrudnienie subsydiowane ,6 kobiety ,2 mężczyźni , Udział bezrobotnych kobiet w szkoleniach Bezrobotne kobiety częściej niż mężczyźni podejmowały szkolenia: w 2001 roku z tej formy aktywizacji skorzystało kobiet i mężczyzn (było to odpowiednio o 71,0 i 70,2% mniej niż w roku 2000). Najwięcej bezrobotnych kobiet podjęło szkolenia we Włocławku (331 osób), Bydgoszczy (221 osób) i powiecie toruńskim (103 osoby). Najmniej takich osób było w powiatach: radziejowskim i grudziądzkim (po 2 osoby), a w powiatach: brodnickim i rypińskim żadna bezrobotna kobieta nie rozpoczęła w 2001 roku szkolenia. Udział kobiet wśród bezrobotnych, którzy w 2001 roku podjęli szkolenia wahał się od 3,8% w powiecie tucholskim do 70,5% w powiecie toruńskim Pozostałe formy aktywizacji Kobiety stanowiły także większość (55,1%) wśród osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej (54,0%) i klubów pracy (65,7%). Z usług poradnictwa zawodowego skorzystało w 2001 roku bezrobotnych kobiet (o 38,6% osób mniej niż w roku 2000). W większości (72,4%) były to mieszkanki miast. Wśród bezrobotnych kobiet korzystających z poradnictwa zawodowego 41,2% to osoby, które nie ukończyły 24 roku życia, 27,2% to absolwentki, a 30,4% to osoby długotrwale bezrobotne. Z poradnictwa indywidualnego skorzystało bezrobotnych kobiet, natomiast w spotkaniach grupowych uczestniczyło bezrobotnych kobiet. Z usług informacji zawodowej w 2001 roku, w formie spotkań grupowych, skorzystało kobiet (o 3,3% mniej niż w roku poprzednim). Były to przede wszystkim mieszkanki miast (67,4%) i osoby, które nie ukończyły 24 roku życia (56,3%).

14 11 W 2001 roku w zajęciach klubów pracy uczestniczyło 895 bezrobotnych kobiet (o 16,1% mniej niż w roku poprzednim). 5. PODSUMOWANIE 1. W 2001 roku w województwie kujawsko pomorskim utrwalała się niekorzystna sytuacja kobiet na rynku pracy: w dalszym ciągu stanowiły one ponad połowę ogółu bezrobotnych (54,3%), miały pomimo lepszego wykształcenia większe niż mężczyźni problemy ze znalezieniem zatrudnienia (stanowiły tylko 44,1% ogółu osób podejmujących pracę). Dyskryminacja kobiet szczególnie widoczna jest w podejmowaniu zatrudnienia subsydiowanego (w tej grupie stanowiły one jedynie 38,8% ogółu bezrobotnych). 2. Bezrobotne kobiety, częściej niż mężczyźni, podejmowały zatrudnienie niesubsydiowane oraz uczestniczyły w innych formach aktywizacji: poradnictwie zawodowym, informacji zawodowej i klubach pracy. 3. Ograniczenie środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przyczyniło się do znacznego zmniejszenia liczby kobiet uczestniczących w różnych programach rynku pracy.

15 TABLICA 1. BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM WEDŁUG PŁCI W 2001 R. Stan na koniec miesiąca liczba bezrobotnych ogółem kobiety % w ogółem grudzień 2000 r ,5 styczeń ,5 luty ,2 marzec ,2 kwiecień ,5 maj ,8 czerwiec ,4 lipiec ,7 sierpień ,6 wrzesień ,3 październik ,1 listopad ,3 grudzień , BEZROBOTNI WEDŁUG PŁCI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2001 ROKU Stan na koniec miesiąca kobiety mężczyżni grudzień 2000 r. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

16 TABLICA 2. BEZROBOTNE KOBIETY W WOJEWODZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW - stan na r. aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubskodobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Kategorie bezrobotnych Powiaty miasto Bydgoszcz miasto Grudziądz miasto Toruń miasto Włocławek WOJEWÓDZTWO RAZEM w liczbach bezwzględnych Ogółem bezrobotni Kobiety w % Ogółem bezrobotni 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kobiety 55,4 55,9 56,1 53,8 48,2 53,9 55,3 55,4 52,8 54,7 56,3 50,9 56,2 54,5 50,0 52,3 55,5 55,8 53,7 54,1 52,4 50,0 55,0 54,3 BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W POWIATACH WEDŁUG PŁCI - STAN NA R mężczyźni kobiety miasto Bydgoszcz miasto Grudziądz miasto Toruń miasto Włocławek aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński

17 L.p. TABLICA 3. BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Wyszczególnienie Ogółem bezrobotni Kobiety Udział w ogółem Ogółem bezrobotni Kobiety Udział w ogółem Zmiana w 2001 r. * - gminy zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnymwg stanu w dniu rok rok r. 1 MIASTO BYDGOSZCZ ,9% ,4% 962 9,2% 2 MIASTO GRUDZIĄDZ * ,9% ,9% ,4% 3 MIASTO TORUŃ ,6% ,1% ,6% 4 MIASTO WŁOCŁAWEK ,3% ,8% 566 8,4% PUP Aleksandrów Kujawski ,0% ,2% ,8% 5 Miasto Aleksandrów Kujawski * ,0% ,7% -35-4,0% 6 Miasto Ciechocinek * ,9% ,8% -32-6,1% 7 Miasto Nieszawa * ,8% ,5% ,7% 8 Gmina Aleksandrów Kujawski * ,5% ,6% -30-4,6% 9 Gmina Bądkowo * ,9% ,2% 3 1,4% 10 Gmina Koneck * ,2% ,0% -16-8,8% 11 Gmina Raciążek * ,6% ,7% -11-6,9% 12 Gmina Waganiec * ,4% ,8% ,4% 13 Gmina Zakrzewo * ,6% ,4% -14-8,4% PUP Brodnica ,3% ,9% 152 3,6% 14 Miasto Brodnica * ,0% ,4% 29 1,8% Miasto ,1% ,0% 8 9,3% 15 Górzno * Gmina ,1% ,7% 17 17,2% Miasto ,2% ,3% -1-0,4% 16 Jabłonowo Pomorskie * Gmina ,4% ,8% -6-2,1% 17 Gmina Bobrowo * ,3% ,8% 1 0,3% 18 Gmina Brodnica * ,4% ,2% 18 5,8% 19 Gmina Brzozie* ,2% ,0% 14 5,8% 20 Gmina Grążawy * ,6% ,4% 35 13,3% 21 Gmina Osiek * ,1% ,8% 15 6,0% 22 Gmina Świedziebnia * ,9% ,2% 15 6,2% 23 Gmina Zbiczno * ,1% ,9% 7 2,5% PUP Bydgoszcz - powiat ziemski ,1% ,3% 337 9,4% Miasto ,9% ,0% 35 5,4% 24 Koronowo Gmina ,7% ,2% 26 3,9% Miasto ,7% ,8% 87 13,9% 25 Solec Kujawski Gmina ,0% ,8% 7 13,7% 26 Gmina Białe Błota ,5% ,2% 59 18,0% 27 Gmina Dąbrowa Chełmińska ,4% ,6% 39 14,6% 28 Gmina Dobrcz ,0% ,5% 10 3,5% 29 Gmina Nowa Wieś Wielka ,5% ,8% 26 12,0% 30 Gmina Osielsko ,9% ,1% 24 13,7% 31 Gmina Sicienko ,4% ,9% 24 7,7% PUP Chełmno ,4% ,4% 117 3,9% 32 Miasto Chełmno * ,0% ,4% 60 4,8% 33 Gmina Chełmno * ,7% ,1% 5 1,8% 34 Gmina Kijewo Królewskie * ,8% ,7% 16 8,1% 35 Gmina Lisewo * ,4% ,2% -10-3,1% 36 Gmina Papowo Biskupie * ,5% ,2% 28 11,5% 37 Gmina Stolno * ,5% ,1% 15 5,7% 38 Gmina Unisław * ,7% ,8% 3 0,7%

18 Ogółem bezrobotni Udział w ogółem Ogółem bezrobotni Udział w ogółem Wyszczególnienie Kobiety Kobiety Zmiana w 2001 r. L.p. * - gminy zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnymwg stanu w dniu rok rok r. PUP Golub-Dobrzyń ,9% ,8% ,6% 39 Miasto Golub-Dobrzyń ,2% ,6% 54 5,8% Miasto ,7% ,4% 31 12,3% 40 Kowalewo Pomorskie Gmina ,0% ,0% 65 23,9% 41 Gmina Ciechocin ,7% ,2% 32 23,9% 42 Gmina Golub-Dobrzyń ,7% ,4% 49 10,9% 43 Gmina Radomin ,3% ,7% 22 13,7% 44 Gmina Zbójno ,3% ,2% 47 26,6% PUP Grudziądz - powiat ziemski ,1% ,7% 207 7,5% Miasto ,9% ,1% 20 6,5% 45 Łasin * Gmina ,1% ,2% 47 12,3% Miasto ,9% ,8% 11 9,7% 46 Radzyń Chełmiński * Gmina ,7% ,3% 21 9,3% 47 Gmina Grudziądz * ,0% ,6% 44 5,9% 48 Gmina Gruta * ,2% ,4% 33 9,0% 49 Gmina Rogóźno * ,5% ,8% 10 3,5% 50 Gmina Świecie nad Osą * ,9% ,6% 21 6,2% PUP Inowrocław ,8% ,3% 957 9,6% 51 Miasto Inowrocław * ,1% ,9% 417 9,2% Miasto ,4% ,6% -6-1,4% 52 Gniewkowo * Gmina ,3% ,3% 10 2,4% Miasto ,2% ,6% ,7% 53 Janikowo * Gmina ,0% ,2% 33 12,6% Miasto ,8% ,2% ,7% 54 Kruszwica * Gmina ,6% ,7% 28 3,6% Miasto ,3% ,0% 74 15,8% 55 Pakość * Gmina ,4% ,1% 33 10,9% 56 Gmina Dąbrowa Biskupia * ,2% ,1% 5 1,6% 57 Gmina Inowrocław * ,7% ,2% 63 10,9% 58 Gmina Rojewo * ,4% ,0% 14 5,7% 59 Gmina Złotniki Kujawskie * ,6% ,0% 51 11,2% PUP Lipno ,6% ,9% 265 7,3% 60 Miasto Lipno* ,1% ,4% 13 1,4% Miasto ,8% ,1% -5-3,5% 61 Dobrzyń nad Wisłą* Gmina ,2% ,7% 16 5,4% Miasto ,3% ,7% 16 9,4% 62 Skępe* Gmina ,0% ,5% 16 7,5% 63 Gmina Bobrowniki* ,9% ,1% -14-6,6% 64 Gmina Chrostkowo* ,0% ,0% 17 12,1% 65 Gmina Kikół* ,6% ,1% 20 4,7% 66 Gmina Lipno* ,4% ,5% ,0% 67 Gmina Tłuchowo* ,9% ,9% 38 19,2% 68 Gmina Wielgie* ,2% ,9% 28 8,1% PUP Mogilno ,6% ,2% ,4% Miasto ,4% ,6% ,0% 69 Mogilno Gmina ,9% ,6% 93 12,9% Miasto ,4% ,6% 71 19,2% 70 Strzelno Gmina ,4% ,8% 39 12,6% 71 Gmina Dąbrowa ,8% ,7% 28 11,8% 72 Gmina Jeziora Wielkie ,5% ,7% 29 10,5%

19 Ogółem bezrobotni Udział w ogółem Ogółem bezrobotni Udział w ogółem Wyszczególnienie Kobiety Kobiety Zmiana w 2001 r. L.p. * - gminy zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnymwg stanu w dniu rok rok r. PUP Nakło nad Notecią ,2% ,5% 392 7,3% 73 Miasto ,1% ,9% 35 2,5% Nakło nad Notecią * Gmina ,7% ,9% 49 5,7% Miasto ,5% ,4% -8-2,8% 74 Kcynia * Gmina ,0% ,4% 18 3,2% Miasto ,5% ,3% 36 10,9% 75 Mrocza * Gmina ,0% ,4% 37 9,2% Miasto ,0% ,5% 69 15,5% 76 Szubin * Gmina ,1% ,5% ,4% 77 Gmina Sadki * ,5% ,6% 38 9,5% PUP Radziejów ,8% ,0% 125 5,3% 78 Miasto Radziejów * ,6% ,5% 17 5,0% Miasto ,2% ,1% 20 6,2% 79 Piotrków Kujawski * Gmina ,7% ,2% 18 6,4% 80 Gmina Bytoń * ,5% ,3% -4-2,0% 81 Gmina Dobre * ,7% ,6% 43 12,0% 82 Gmina Osięciny * ,1% ,0% 7 1,6% 83 Gmina Radziejów * ,1% ,0% 14 8,4% 84 Gmina Topólka * ,1% ,9% 10 4,1% PUP Rypin ,4% ,3% 134 4,7% 85 Miasto Rypin * ,4% ,1% 43 3,6% 86 Gmina Brzuze * ,2% ,6% 29 9,8% 87 Gmina Rogowo * ,7% ,6% 21 7,1% 88 Gmina Rypin * ,1% ,9% 31 6,6% 89 Gmina Skrwilno * ,9% ,5% 8 2,4% 90 Gmina Wąpielsk * ,7% ,6% 2 0,8% PUP Sępólno Krajeńskie ,9% ,5% 248 9,2% Miasto ,7% ,9% 91 16,5% 91 Sępólno Krajeńskie * Gmina ,9% ,2% 49 11,0% Miasto ,4% ,5% 27 17,5% 92 Kamień Krajeński * Gmina ,5% ,6% 34 10,2% Miasto ,5% ,0% 35 9,3% 93 Więcbork * Gmina ,5% ,8% 1 0,2% 94 Gmina Sośno * ,7% ,2% 11 3,3% PUP Świecie ,2% ,8% 481 8,5% Miasto ,2% ,1% ,7% 95 Świecie * Gmina ,4% ,7% 45 11,1% Miasto ,1% ,2% 35 7,7% 96 Nowe * Gmina ,5% ,4% 13 3,9% 97 Gmina Bukowiec * ,2% ,7% 15 5,2% 98 Gmina Dragacz * ,6% ,1% 43 10,7% 99 Gmina Drzycim * ,5% ,1% 7 2,8% 100 Gmina Jeżewo * ,6% ,4% 56 12,5% 101 Gmina Lniano * ,3% ,8% 23 10,6% 102 Gmina Osie * ,5% ,9% 9 2,8% 103 Gmina Pruszcz * ,5% ,4% 12 2,5% 104 Gmina Świekatowo * ,5% ,9% 18 11,1% 105 Gmina Warlubie * ,9% ,5% 21 3,8%

20 Ogółem bezrobotni Udział w ogółem Ogółem bezrobotni Udział w ogółem Wyszczególnienie Kobiety Kobiety Zmiana w 2001 r. L.p. * - gminy zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnymwg stanu w dniu rok rok r. PUP Toruń - powiat ziemski ,4% ,7% ,2% 106 Miasto Chełmża ,1% ,3% ,0% 107 Gmina Chełmża ,1% ,2% 41 8,0% 108 Gmina Czernikowo ,6% ,1% 69 16,5% 109 Gmina Lubicz ,4% ,6% ,2% 110 Gmina Łubianka ,4% ,5% 31 13,4% 111 Gmina Łysomice ,4% ,7% 47 15,1% 112 Gmina Obrowo ,7% ,9% ,3% 113 Gmina Wielka Nieszawka ,4% ,7% 49 38,3% 114 Gmina Zławieś Wielka ,1% ,0% 63 14,7% PUP Tuchola ,4% ,1% ,8% Miasto ,7% ,5% 98 12,3% 115 Tuchola * Gmina ,4% ,9% 25 6,1% 116 Gmina Cekcyn * ,8% ,7% 55 15,7% 117 Gmina Gostycyn * ,3% ,8% 35 11,4% 118 Gmina Kęsowo * ,6% ,7% 30 10,9% 119 Gmina Lubiewo * ,3% ,2% 26 8,1% 120 Gmina Śliwice * ,0% ,4% 32 9,8% PUP Wąbrzeźno ,2% ,4% 121 5,4% 121 Miasto Wąbrzeźno * ,8% ,0% 75 8,2% 122 Gmina Dębowa Łąka * ,3% ,1% 1 0,5% 123 Gmina Książki * ,3% ,5% 37 13,5% 124 Gmina Płużnica * ,0% ,8% -17-4,9% 125 Gmina Wąbrzeźno * ,3% ,6% 25 4,7% PUP Włocławek - powiat ziemski ,8% ,0% 365 7,9% 126 Miasto Kowal* ,0% ,9% 15 6,2% Miasto ,8% ,1% 27 9,4% 127 Brześć Kujawski* Gmina ,3% ,2% 14 4,6% Miasto ,5% ,2% -7-5,5% 128 Chodecz* Gmina ,7% ,5% 24 12,6% Miasto ,9% ,0% 3 1,7% 129 Izbica Kujawska* Gmina ,7% ,7% 28 14,9% Miasto ,0% ,7% 33 44,0% 130 Lubień Kujawski* Gmina ,8% ,2% -4-1,3% Miasto ,4% ,8% 18 8,3% 131 Lubraniec* Gmina ,9% ,8% -3-0,9% 132 Gmina Baruchowo* ,7% ,6% 25 13,4% 133 Gmina Boniewo* ,2% ,8% 27 18,4% 134 Gmina Choceń* ,1% ,4% 50 10,3% 135 Gmina Fabianki* ,2% ,1% ,3% 136 Gmina Kowal* ,5% ,4% 19 9,0% 137 Gmina Lubanie* ,3% ,1% ,5% 138 Gmina Włocławek* ,4% ,1% 20 5,2% PUP Żnin ,1% ,0% 412 9,1% Miasto ,8% ,3% ,3% 139 Żnin * Gmina ,7% ,5% 83 13,0% Miasto ,3% ,7% 2 0,4% 140 Barcin * Gmina ,3% ,0% 61 13,8% Miasto ,0% ,4% 16 5,2% 141 Janowiec Wielkopolski * Gmina ,3% ,2% 11 3,3% Miasto ,6% ,0% 40 14,1% 142 Łabiszyn * Gmina ,1% ,5% 17 5,8% 143 Gmina Gąsawa * ,1% ,4% 41 10,9% 144 Gmina Rogowo * ,5% ,4% 33 6,9% WOJEWÓDZTWO RAZEM ,5% ,3% ,6%

21 Bezrobotne kobiety miasto Bydgoszcz miasto Grudziądz miasto Toruń miasto Włocławek aleksandrowski TABLICA 4. STRUKTURA WIEKOWA BEZROBOTNYCH KOBIET WEDŁUG POWIATÓW brodnicki bydgoski chełmiński golubskodobrzyński grudziądzki inowrocławski r. Ogółem wiek w latach ,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,05 0,03 0,0 0,0 0,0 0,02 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0, ,7 24,9 29,5 23,6 30,1 33,4 30,5 31,7 31,0 28,8 29,5 34,3 29,1 25,9 34,2 29,0 28,8 29,7 31,4 30,0 29,1 31,0 27,6 29, ,9 25,9 26,4 29,4 28,9 28,9 29,5 29,1 29,6 32,1 28,6 31,9 30,5 30,7 30,5 30,6 28,5 29,8 29,8 30,3 31,4 32,2 29,7 29, ,2 29,8 25,3 28,2 23,8 23,2 24,2 23,5 24,7 23,7 25,0 21,9 25,7 25,5 23,5 23,9 24,5 24,4 24,4 24,8 22,3 23,6 26,9 25, ,5 18,5 17,9 17,9 16,1 13,9 15,3 14,8 13,9 14,5 16,0 11,3 14,0 17,2 10,8 15,7 17,2 15,3 13,7 14,5 15,6 12,3 15,2 15, ,7 1,0 0,9 0,8 1,1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,9 0,9 0,5 0,8 0,8 1,0 0,8 0,9 0,8 0,7 0,3 1,6 0,9 0,6 0,8 Ogółem wiek w latach ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,04 0,0 0, ,1 24,9 30,1 23,5 29,1 32,3 29,2 33,2 31,5 29,1 28,6 32,1 28,4 28,3 31,9 30,6 27,9 30,8 33,1 31,3 29,1 29,8 28,1 28, ,2 26,8 25,4 30,9 30,1 30,0 29,1 28,6 29,6 30,8 29,4 33,9 30,0 29,1 31,6 30,0 29,0 29,9 29,1 29,7 31,2 32,9 30,0 29, ,0 27,2 23,9 25,3 23,6 22,3 24,5 21,7 23,4 24,5 24,0 20,6 25,0 23,8 23,6 23,0 23,8 22,6 22,8 23,2 21,9 23,0 24,3 23, ,8 19,9 19,5 18,9 16,1 14,5 16,5 15,6 14,3 14,5 16,8 12,6 15,6 17,8 11,4 15,4 18,3 15,7 14,2 15,2 16,6 13,1 16,6 16, ,0 1,1 1,2 1,4 1,2 0,9 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 0,8 0,9 1,1 1,5 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 1,2 1,1 1,0 1,1 lipnowski mogileński Powiaty nakielski radziejowski u d z i a ł g r u p w i e k o w y c h w o g ó ł e m w % r. rypiński u d z i a ł g r u p w i e k o w y c h w o g ó ł e m w % sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński WOJEWÓDZTWO RAZEM

22 Bezrobotne kobiety zamieszkałe na wsi miasto Bydgoszcz miasto Grudziądz miasto Toruń TABLICA 4a. STRUKTURA WIEKOWA BEZROBOTNYCH KOBIET ZAMIESZKAŁYCH NA WSI WEDŁUG POWIATÓW miasto Włocławek aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubskodobrzyński grudziądzki inowrocławski r. Ogółem wiek w latach u d z i a ł g r u p w i e k o w y c h w o g ó ł e m w % ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 32,8 37,5 33,0 35,5 36,1 30,0 34,4 37,0 32,9 27,2 36,0 33,5 31,5 30,2 33,4 31,5 32,0 32,6 28,5 32, ,0 0,0 0,0 0,0 31,6 29,8 29,8 28,3 30,5 32,5 29,2 32,0 31,3 31,3 31,8 31,7 26,9 30,4 30,1 31,4 31,1 32,3 30,5 30, ,0 0,0 0,0 0,0 20,7 20,6 22,4 22,7 20,4 22,4 21,3 19,1 23,7 24,7 21,4 20,7 23,6 24,1 23,3 23,9 21,5 22,6 27,6 22, ,0 0,0 0,0 0,0 14,1 11,4 14,4 12,8 12,1 14,0 14,4 11,4 11,4 16,3 9,8 13,3 17,1 14,3 12,6 13,2 14,1 11,8 12,9 13, ,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,4 0,7 0,9 1,0 0,8 0,4 0,6 0,5 0,9 0,7 1,0 1,0 0,6 0,2 1,3 0,7 0,5 0, r. Ogółem wiek w latach u d z i a ł g r u p w i e k o w y c h w o g ó ł e m w % ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,0 0,1 0,0 0,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 32,4 36,9 31,3 36,7 37,2 30,7 33,8 34,6 31,7 29,7 33,8 34,9 29,0 31,1 38,1 32,3 32,6 31,7 29,2 32, ,0 0,0 0,0 0,0 31,4 31,0 29,8 28,4 29,9 31,6 29,7 34,0 31,8 29,8 32,7 30,9 29,4 30,3 26,1 31,0 30,3 32,7 30,5 30, ,0 0,0 0,0 0,0 20,9 19,8 23,0 21,0 19,4 22,6 20,5 18,6 22,8 22,9 21,3 19,5 22,4 22,7 22,0 22,4 20,9 22,1 25,0 21, ,0 0,0 0,0 0,0 14,4 11,4 15,4 13,1 12,2 13,9 14,7 11,8 13,1 16,8 10,9 13,7 18,2 14,7 13,2 13,9 15,2 12,4 14,4 13, ,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,5 0,7 1,1 1,2 1,2 0,8 0,6 0,9 1,3 1,0 0,9 1,1 0,6 0,3 1,0 1,0 0,9 0,9 lipnowski mogileński Powiaty nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński WOJEWÓDZTWO RAZEM

23 Bezrobotne kobiety miasto Bydgoszcz miasto Grudziądz miasto Toruń miasto Włocławek TABLICA 5. STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA BEZROBOTNYCH KOBIET WEDŁUG POWIATÓW aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubskodobrzyński grudziądzki inowrocławski r. Ogółem wykształcenie wyższe policealne i śred. zawod średnie ogólnokszt zasadnicze zawodowe podstawowe i niepełne wyższe 4,9 1,2 5,1 3,2 1,7 1,7 1,9 1,0 1,2 0,6 1,6 1,1 1,4 1,0 1,8 1,3 1,3 0,8 1,1 1,0 1,1 1,7 1,1 2,0 policealne i śred. zawod. 23,6 19,7 27,7 21,5 19,8 21,4 16,0 17,5 19,4 14,1 24,0 16,8 23,7 17,5 26,2 21,4 23,0 16,0 15,6 18,9 21,4 19,8 22,8 20,9 średnie ogólnokszt. 9,7 9,9 9,3 10,5 10,8 8,8 6,7 7,1 6,9 5,2 8,2 8,6 10,2 6,4 7,8 7,2 6,1 6,3 4,6 5,7 4,9 7,5 4,7 7,9 zasadnicze zawodowe 31,4 31,2 27,4 27,8 39,7 32,9 37,5 35,4 32,9 34,2 33,9 30,4 35,8 38,4 31,1 23,0 34,3 42,0 36,2 43,4 34,9 30,2 43,9 33,8 podstawowe i niepełne 30,4 38,0 30,6 36,9 28,1 35,3 37,8 39,0 39,6 45,9 32,4 43,1 28,9 36,7 33,0 47,1 35,3 34,8 42,5 31,0 37,7 40,7 27,5 35,3 Ogółem wykształcenie wyższe policealne i śred. zawod średnie ogólnokszt zasadnicze zawodowe podstawowe i niepełne wyższe 5,8 2,0 6,2 4,6 1,9 2,0 2,0 1,4 1,0 1,1 2,1 1,5 1,4 1,3 2,5 2,0 1,5 1,4 1,1 1,3 1,9 2,8 1,5 2,6 policealne i śred. zawod. 24,3 21,6 27,2 21,9 18,5 21,2 16,6 17,7 21,1 14,5 24,8 16,7 24,4 19,7 27,2 22,8 23,0 18,3 18,1 19,6 23,5 20,1 25,0 21,8 średnie ogólnokszt. 9,2 10,2 9,3 10,7 11,3 8,8 8,0 7,5 7,6 5,2 8,3 8,5 10,4 6,5 7,8 7,6 7,6 7,4 5,1 5,7 5,0 7,7 4,7 8,1 zasadnicze zawodowe 31,2 30,9 27,1 27,2 40,1 33,1 37,1 35,7 33,5 34,2 34,7 31,3 36,3 38,0 30,8 22,7 33,9 40,2 37,0 43,0 35,0 30,5 43,1 33,7 podstawowe i niepełne 29,5 35,3 30,2 35,5 28,2 34,8 36,2 37,8 36,7 45,1 30,0 42,1 27,6 34,5 31,8 45,0 33,9 32,7 38,8 30,5 34,6 39,0 25,8 33,7 lipnowski mogileński Powiaty nakielski u d z i a ł w o g ó ł e m w % r. u d z i a ł w o g ó ł e m w % radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński WOJEWÓDZTWO RAZEM

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9

Bardziej szczegółowo

, ,5 Aleksandrów Kujawski M

, ,5 Aleksandrów Kujawski M Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Język polski średni Część humanistyczna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Liczba dni w roku pozostawania w gotowości ZRM Liczba godzin na dobę pozostawania w gotowości ZRM Dni tygodnia pozostawania w gotowości ZRM Okres w roku pozostawania w gotowości ZRM Rejony operacyjne i

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI: 1. Struktura demograficzna i społeczna bezrobotnych kobiet... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim (zestawy standardowe - dla uczniów bez dysfunkcji oraz z

Bardziej szczegółowo

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego O K E Gdańsk Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Gdańsk, wrzesień 2007 roku Zestawienia wyników sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

(zestaw standardowy)

(zestaw standardowy) Procentowe rozkłady wyników nich, średnich i wysokich ze sprawdzianu w 2008 roku w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy - GUS)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ (zobowiązaniach) jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2011 w kontekście możliwości finansowania polityki rozwoju oraz prognozowane

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. OGÓŁEM w złotych 8 795, I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 760,85 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 760,85 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 (w materiale wykorzystano dane do roku 2015 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018 w materiale wykorzystano dane do roku pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego Materiał

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim (w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci projekt dotyczy pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r.

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. Załącznik do uchwały nr 31/1547/18 Zarządu dnia 16 sierpnia 2018 L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Nr i tytuł uchwały

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 32/1581/18 Zarządu dnia 22 sierpnia L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3.

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim (w materiale wykorzystano dane do roku 2017 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. w złotych 76 7 098,8 I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 9,88 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 9,88 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM 9 77 69,79

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 28/1393/18 Zarządu L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3. wiejska Zbójno* golubsko-dobrzyński

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem:

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy obszar działania: Gmina Miasta Brodnica 87-300 Brodnica, ul.

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 27/1349/18 Zarządu dnia 11 lipca 2018 L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3.

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą Na dzień 06.09.2018 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęły protokoły ze 104 gmin. Na podstawie przekazanych do tej pory

Bardziej szczegółowo

XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bytoń, 27 września 2018 r.

XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bytoń, 27 września 2018 r. XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bytoń, 27 września 2018 r. Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w siedzibie WITD w Bydgoszczy w dniu 17 lipca 2018 r. na poświęcone problematyce

Bardziej szczegółowo

GUS, - GUS, - GUS)

GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Październik 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13/538/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia w sprawie wykonania Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55 Załącznik nr do Uchwały Nr 0/99/7 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia.05.07 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 06 ROKU L.p. Jednostka samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz miejsc ubezpieczenia Lp. Węzeł miejscowość ulica nr 1 ZPR Ciechocinek Ciechocinek Bema gen. Józefa 60 2 ZPR Budkrusz Aleksandrów Kujawski Narutowicza Gabriela 16 3 WG Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r.

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r. KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P LAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 Koszykówka mężczyzn 1. Chełmno m. 2. Koronowo 3. Gniewkowo 4. Mrocza 5. Nakło nad Notecią 6.

Bardziej szczegółowo

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1 Wykaz Partnerów Projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Lp. Organ prowadzący Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za 2004 rok

INFORMACJA DODATKOWA. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za 2004 rok INFORMACJA DODATKOWA Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2004 rok Informacja o środkach Funduszu Pracy Fundusz Pracy jest funduszem celowym. Dysponentem funduszu jest

Bardziej szczegółowo

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r.

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r. STAN REALIZACJI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2012 Toruń, 2013 Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Toruń, 2013 r. Opracowanie sporządzone przez: Regionalny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 1 Rosochatka 2 Kozielec Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK 1 Urząd Pocztowy Aleksandrów Kujawski 1 Dworcowa 1 2 Urząd Pocztowy Barcin 1 Artylerzystów 5 3 Urząd Pocztowy Bartniczka Pocztowa 7 4 Urząd Pocztowy Bądkowo Kujawska 41 5 Urząd Pocztowy Białe Błota Guliwera

Bardziej szczegółowo

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia Załącznik do uchwały Nr 30/1135/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE LICZBIE

II. INFORMACJE LICZBIE II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/847/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 roku Wykaz złoŝonych wniosków o udzielenie dotacji celowej dla gmin w ramach realizacji zadania "Place

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja.

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja. Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja 1 000 000,00 EURO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 Transfer Wiedzy i

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ, MARZEC 2002 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2001 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA KOD

KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA KOD Podział dotacji w roku 2019 Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE, CZĘŚĆ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKA

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ, LUTY 2003 SPIS TREŚCI str. 1. Ogólna charakterystyka bezrobocia wśród młodzieży 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003 R. 103 ZAŁĄCZNIK INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko-pomorskim i ich granic Na podstawie art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Goniądz 19.06.2015 r. Robert Cieszyński K-PWINGiK 1 Najważniejsze akty prawne ustawa z dnia 17.05.1989

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU TORUŃ, MARZEC 2004 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Aneks. do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Aneks. do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Aneks do sprawozdania z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Gdańsk, wrzesień 2010 roku Rozdział 3. Wyniki egzaminu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim arkusz standardowy Powiat Gmina Szkoła Adres szkoły W szkole W gminie W powiecie W województwie aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73 kujawsko-pomorskie Bądkowo ul. Włocławska 35 kujawsko-pomorskie Brodnica ul. Kamionka 27 kujawsko-pomorskie Brodnica Duży Rynek 24 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie Załącznik do uchwały Nr 18/550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Miejscowość Ulica Bankomat Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28 BGŻ Barcin ul. Lotników 13 BPS Barcin ul. 4 Stycznia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2016

Bardziej szczegółowo