PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY"

Transkrypt

1 PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

2 Pracowniczy Program Emerytalny Jest to system oszczędzania dla osób, które chcą powiększyć swoją emeryturę oraz stworzyć sobie możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu życia w momencie przejścia na nią. Podstawowym celem PPE jest długoterminowe inwestowanie i pomnażanie środków przeznaczonych na przyszłą emeryturę. Jest on tworzony w zakładach pracy z inicjatywy pracodawcy. W Polsce często są nazywane planami emerytalnymi oferowanymi przez pracodawców.

3 PPE występuje w III filarze emerytalnym, który powstał w ramach reformy systemu ubezpieczeń społecznych. III filar ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo jego uczestników poprzez dywersyfikację ryzyka pomiędzy różnymi formami zabezpieczenia emerytalnego. Jest on całkowicie dobrowolny i ogólnodostępnym systemem zorganizowanego oszczędzania. PPE to najkorzystniejsza forma oszczędzania w ramach III filaru zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

4 Najważniejsze teoretyczne zagadnienia dotyczące Pracowniczych Programów Emerytalnych znajdują się w: Dz.U nr 116 poz Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. O pracowniczych programach emerytalnych. Jej nowelizacja nastąpiła r.

5 Pod względem formalnym PPE to zespół umów: zakładowa umowa emerytalna (pracodawcy z reprezentacją pracowników) pracownicza umowa emerytalna (pracodawcy z pracownikiem) umowa pracodawcy z instytucja finansową (zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych)

6 PPE może być realizowany w jednej z fundusz emerytalny czterech form: umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego umowy grupowego inwestowania ubezpieczenia na życie pracowników w zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zarządzania zagranicznego

7 Wysokość składki podstawowej może być określana : w jednej kwocie dla wszystkich uczestników procentowo od wynagrodzenia procentowy od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej kwotowej wysokości tej składki

8 Dostępne w ramach PPE usługi można podzielić na produkty czysto inwestycyjne i produkty o charakterze ubezpieczeniowo-inwestycyjnym. Produkty czysto inwestycyjne zapewniają tylko gromadzenie i pomnażanie środków na przyszłą dodatkową emeryturę. W tym przypadku całość składki jest inwestowana. Natomiast umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oprócz funkcji inwestycyjnej zapewniają również ubezpieczenie, a więc ochronę na wypadek śmierci uczestnika programu lub jego niezdolności do pracy. Składka jest wówczas dzielona na część ochronną i część inwestycyjną przekazywaną na fundusz kapitałowy

9 Zalety PPE: niskie koszty funkcjonowania PPE przy relatywnie wysokiej stopie zwrotu dodatkowe zabezpieczenie emerytalne dla Uczestników Programu bezpieczeństwo i rzetelność w funkcjonowaniu programu dzięki nadzorowi prowadzonemu przez KNF wypłaty środków z PPE wolne są od podatku dochodowego możliwość dopasowania strategii inwestycyjnej do celu inwestycyjnego, wieku Uczestnika oraz preferencji inwestycyjnych możliwość zachowania ciągłości oszczędzania w przypadku zmiany Pracodawcy poprzez dokonywanie wypłaty transferowej do innego PPE lub IKE ubezpieczenie obejmuje ochronę przez 24 godziny na dobę na każdym miejscu na świecie

10 Korzyści przystąpienia do PPE dla pracodawcy: inwestycja, wydatki poniesione na prowadzenie programu stanowią nielimitowane koszty uzyskania przychodu oszczędność, opłacana przez pracodawcę składka podstawowa nie stanowi podstawy naliczania obowiązkowej składki na ubezpieczenie społeczne zwolnienie ze zryczałtowanego podatku dochodowego dotyczącego tzw. dochodów kapitałowych atrakcyjny element polityki płacowej, składki dodatkowe oznaczają podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników, przy mniejszych kosztach możliwość odpisania wszelkich kosztów związanych z prawidłową obsługą PPE wzmocnienie prestiżu zakładu pracy wśród pracowników oraz potencjalnych inwestorów stabilizacja zatrudnienia

11 Korzyści przystąpienia do PPE dla pracownika: zapewnienie poczucia bezpieczeństwa finansowego poprzez dodatkowe zabezpieczenie emerytalne oszczędność oraz większe zyski. Dochód z inwestycji oraz przyszłe świadczenie z tytułu PPE są zwolnione z zryczałtowanego podatku dochodowego oraz pracownicy mogą zadeklarować składkę dodatkową i oszczędzać większe kwoty na cele emerytalne, co jest znacznie korzystniejsze od indywidualnego oszczędzania, poza PPE możliwość wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym rachunku, gdy uzyskasz prawa do wcześniejszej emerytury możliwość przeniesienia środków z PPE do innego, PPE (w przypadku zmiany Pracodawcy) lub na indywidualne konto emerytalne (IKE)

12 PPE może utworzyć: Każdy pracodawca zatrudniający, co najmniej 5 pracowników. Powinien być on wpisany do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej nie później niż rok przed zawarciem zakładowej umowy emerytalnej. Do programu, jaki utworzy musi mieć prawo przystąpienia, co najmniej połowa pracowników, lub jeśli liczba ich przekracza pięćset osób to jedna trzecia. Pracodawca jest zobowiązany do informowania uczestników programu o wszelkich zmianach wynikających z prowadzenia funduszy np. jego likwidacji. Pracodawca może jednocześnie prowadzić więcej niż jeden program w przypadku, gdy nastąpiło nabycie zakładu pracy w całości lub jego zorganizowanej części albo nabycia akcji towarzystwa emerytalnego lub pracodawcy prowadzący różne programy połączyli się.

13 Uczestnikiem PPE może zostać: Każdy pracownik, zatrudniony w danym przedsiębiorstwie nie krócej niż 3 miesiące. Pracownik nie może w trakcie podpisywania umowy mieć ukończonego 70 roku życia. Pracownik może jednocześnie być zatrudniony u paru pracodawców a przy tym uczestniczyć w paru programach. W przypadku wypłacenia świadczenia z programu, nie można przystąpić do niego ponownie. Chyba, że wypłaty dokonano, jako osoba uprawniona.

14 Program tworzy się: przez zawarcie umowy zakładowej albo umowy międzynarodowej zawarcie umowy z instytucją finansową, albo utworzenie towarzystwa emerytalnego i funduszu emerytalnego albo nabycie przez pracodawcę akcji istniejącego towarzystwa emerytalnego rejestracja programu przez organ nadzoru

15 Umowa zakładowa jest zawierana przez pracodawcę z reprezentacją pracowników. Związki zawodowe niekiedy nie występują w przedsiębiorcach, przez co pracodawca zawiera umowę z reprezentacją pracowników wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

16 Wypłata z PPE następuje: na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat na wniosek uczestnika po przedstawieniu przez niego prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił o wypłatę środków na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika

17 Wypłata transferowa z PPE jest dokonywana: do innego programu, którego uczestnikiem jest uczestnik programu na IKE uczestnika lub osoby uprawnionej w przypadku śmierci uczestnika z IKE uczestnika na jego rachunek w programie na warunkach określanych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

18 Udział pionu PZU Inwestycje w rynku PPE

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe oszczędzanie niezbędnym źródłem przyszłej emerytury

Dodatkowe oszczędzanie niezbędnym źródłem przyszłej emerytury Dodatkowe oszczędzanie niezbędnym źródłem przyszłej emerytury Główne cele reformy emerytalnej z 1999 roku były związane z wprowadzeniem trójfilarowego, częściowo kapitałowego systemu o tzw. zdefiniowanej

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE Zbigniew Dobosiewicz POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE We wszystkich wysoko rozwiniętych krajach świata fundusze emerytalne spełniają podwójną rolę: 1) wypłacają znaczną część (często większość) emerytur, 2)

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Szwajcarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Temat: Od czego zależeć będzie Twoja emerytura?

Temat: Od czego zależeć będzie Twoja emerytura? Wszystkie scenariusze lekcji, komiksy i animacje są dostępne na: www.for.org.pl Temat: Od czego zależeć będzie Twoja emerytura? Autor: Beata Łuba-Krolik Poziom Szkoła ponadgimnazjalna Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce

Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce Prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska Akademia Ekonomiczna w Krakowie Katedra Ubezpieczeń Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce Podejmując próbę systematyzacji i oceny czynników wpływających na rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Słowacji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Temat : Ubezpieczenia na życie

Wykład 4. Temat : Ubezpieczenia na życie Wykład 4 Temat : Ubezpieczenia na życie Na poprzednim wykładzie omawiałem ubezpieczenia obowiązkowe, obecnie zajmiemy się kolejną, równie specyficzną formą ubezpieczenia jaką jest ubezpieczenie na życie.

Bardziej szczegółowo

Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń

Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń Studia Gdańskie, t. V, 276 284 Andrzej Grzebieniak * Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń Wstęp Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo