Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012"

Transkrypt

1 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP

2 Oszczędzający Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest uprawniona do dokonywania wpłat Oszczędzającym może być osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia spełnia łącznie warunki: ukończyła 16 rok życia i nie ukończyła 60 roku życia osiąga z wykonywanej pracy dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

3 Compensa IKZE Przedmiot ubezpieczenia: życie Oszczędzającego w okresie ubezpieczenia Zakres odpowiedzialności Towarzystwa wystąpienie okoliczności umożliwiające dokonanie przez Towarzystwo wypłaty śmierć Oszczędzającego w okresie ubezpieczenia na wniosek Oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat (pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych) na wniosek Uposażonego w przypadku śmierci Oszczędzającego Towarzystwo wypłaca Uposażonemu sumę ubezpieczenia, jeżeli śmierć Oszczędzającego nastąpi w okresie ubezpieczenia Suma ubezpieczenia = zł wypłata SU bez podatku

4 Compensa IKZE Prócz Wypłaty, Towarzystwo zobowiązane jest także do dokonania Wypłaty transferowej oraz Zwrotu: wypłata wypłata transferowa zwrot na wniosek Oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat (pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych) na wniosek Uposażonego w przypadku śmierci Oszczędzającego na wniosek Oszczędzającego do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE na wniosek Uposażonego w przypadku śmierci Oszczędzającego, z rachunku zmarłego Oszczędzającego na IKZE Uposażonego na wniosek Oszczędzającego w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jeżeli nie zachodzą przesłanki do dokonania wypłaty lub wypłaty transferowej

5 Zawarcie umowy Umowa zawierana jest na czas nieokreślony zaakceptowanie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia + otrzymanie pierwszej składki funduszowej / wypłaty transferowej z innej instytucji finansowej + zlecenie zakupu jednostek UFK + potwierdzenie zawarcia umowy poprzez wystawienie polisy z potwierdzeniem zawarcia umowy o prowadzenie IKZE otrzymanie składki ochronnej W przypadku, gdy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia zawiera informację o wypłacie transferowej, jaka ma być przyjęta na rachunek Oszczędzającego Oszczędzający dodatkowo zobowiązany jest opłacić pierwszą składkę ochronną

6 Składka SKŁADKA Składka funduszowa część składki, która po potrąceniu opłaty administracyjnej przeznaczona jest na zakup jednostek UFK Składka ochronna część składki, która w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej minimalna wartość pierwszej składki funduszowej wynosi 300 zł Minimalna wartość pierwszej składki: 308 zł pobierana jest za 12 z miesięcy z góry i wynosi 8 zł po ukończeniu przez Oszczędzającego 65 roku życia składka ochronna nie jest pobierana

7 Składka Składka opłacana jest przez Oszczędzającego Brak obowiązku regularnego opłacania składek funduszowych, jednak dla utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, należy opłacać składki ochronne najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, za który pobrana została przez Towarzystwo poprzednia składka ochronna pierwsza składka ochronna musi zostać opłacona przez Oszczędzającego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień początku odpowiedzialności. Opłacenie tej składki gwarantuje Oszczędzającemu ochronę ubezpieczeniową przez okres 12 miesięcy licząc od dnia początku odpowiedzialności każda kolejna składka ochronna pobierana przez Towarzystwo z pierwszej wpłaty składki dokonanej przez Oszczędzającego w kolejnym roku ubezpieczenia. Opłacenie kolejnej składki ochronnej powoduje przedłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 12 miesięcy, licząc od końca okresu, za który opłacona została poprzednia składka ochronna

8 Dniem początku odpowiedzialności jest zawsze pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego* Odpowiedzialność Towarzystwa trwa przez pierwsze 12 miesięcy licząc od dnia początku odpowiedzialności, za który pobrano składkę ochronną Składka ochronna pobierana jest za 12 miesięcy z góry (8 zł) dzień początku odpowiedzialności Zawarcie umowy okres ubezpieczenia = czas obejmowania Oszczędzającego ochroną ubezpieczeniową rok ubezpieczenia = rok kalendarzowy styczeń luty marzec 01 kwietnia maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień listopad październik grudzień styczeń luty marzec maj lipiec wrzesień listopad styczeń kwiecień czerwiec sierpień październik grudzień * wyjątek: grudzień dla wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia złożonych pomiędzy 1 a 28 dnia tego miesiąca dzień początku odpowiedzialności to 28 grudnia (jeżeli ten dzień byłby dniem wolnym od pracy, to dzień początku odpowiedzialności ustalony zostaje na dzień roboczy bezpośrednio poprzedzający ten dzień) Dla wniosków złożonych pomiędzy 29 do 31 dnia grudnia dniem początku odpowiedzialności będzie pierwszy dzień miesiąca kolejnego roku kalendarzowego

9 Zawieszenie odpowiedzialności rok ubezpieczenia (rok kalendarzowy) brak składki = brak możliwości pobrania składki ochronnej = brak możliwości przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo na co najmniej 30 dni przed końcem okresu, za który pobrano składkę ochronną zwraca się do Oszczędzającego na piśmie z informacją, iż w celu przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejne 12 miesięcy konieczne jest opłacenie kolejnej składki ochronnej, w terminie przed upływem ostatniego dnia okresu, za który pobrano składkę ochronną Jeżeli Oszczędzający nie opłaci w wyznaczonym terminie składki ochronnej, odpowiedzialność Towarzystwa ulega zawieszeniu z upływem ostatniego dnia okresu, za który opłacono poprzednią składkę ochronną

10 Składka limit wpłat Składki wpłacane na Compensa IKZE w roku ubezpieczenia (roku kalendarzowym) nie mogą przekroczyć 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych na rok poprzedni. Każda składka funduszowa wniesiona przez Oszczędzającego w trakcie roku ubezpieczenia, po przekroczeniu powyższej kwoty, zostanie zwrócona Oszczędzającemu na rachunek wskazany we Wniosku o zawarcie umowy. Powyższa zasada nie dotyczy wypłaty transferowej przyjmowanej na rachunek oraz środków wpłaconych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. na rachunek z indywidualnego konta emerytalnego zawartego przez Oszczędzającego.

11 Składka limit wpłat 1. Osoby pracujące na etacie Wpłaty nie mogą przekraczać 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, która ustalana jest co roku. W 2011 roku wynosi zł (30-krotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto) (4% (30 x zł) = 4% x zł = 4 030,80 zł Najniższy limit wpłat osoby o niskich dochodach (nieprzekraczających progu 4% 12- krotności minimalnego wynagrodzenia) Wpłaty mogą wynosić do 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym. Minimalne wynagrodzenie brutto w 2011 roku to zł. Najniższy limit wpłat: 665,28 zł 4% (12 x zł) = 4% x zł = 665,28 zł

12 Składka limit wpłat 2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą Jest to zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 12-krotność 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W 2011 roku wynosi ona ,80 zł. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w 2011 roku: zł, przy 4% limicie max wpłata wynosi 967,39 zł 4% (12 (60% x zł)) = 4% (12 x 2 015,40 zł) = 4% x ,80 zł = 967,39 zł

13 Ulga podatkowa Wpłaty na Compensa IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania w rozliczeniu za rok, w którym ich dokonano. Roczna podstawa opodatkowania = zł (pierwszy próg podatkowy: 18%) Wpłata na Compensa IKZE: zł rocznie Roczna podstawa opodatkowania = zł zł = zł 18% x zł = 324 zł Roczna podstawa opodatkowania = zł (drugi próg podatkowy: 32%) Wpłata na Compensa IKZE: zł rocznie Roczna podstawa opodatkowania = zł zł = zł 32% x zł = 1 289,60 zł

14 Informacje dla Oszczędzającego Na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego ustala dla każdego Oszczędzającego wartość środków zgromadzonych na jego rachunku: liczba jednostek poszczególnych UFK x ceny tych jednostek która określona zostanie w dniu wyceny przypadającym na dzień 31 grudnia. Powyższą informację Towarzystwo przekazuje Oszczędzającemu na piśmie, w terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca roku kalendarzowego, następującego bezpośrednio po roku kalendarzowym, za który Towarzystwo dokonało ustalenia wartości środków BRAK INFORMACJI O KWOCIE WPŁAT SKŁADEK FUNDUSZOWYCH W TRAKCIE TRWANIA ROKU UBEZPIECZNIA Każdy Oszczędzający samodzielnie powinien kontrolować wartość wpłaconych składek funduszowych czy wykorzystał swój limit wpłat na IKZE w danym roku ubezpieczenia (roku kalendarzowym)

15 Wpłaty inne niż składka Poza składką funduszową, Towarzystwo może przyjąć na rachunek Oszczędzającego następujące rodzaje zasileń pieniężnych: wypłata transferowa z rachunku IKZE prowadzonego uprzednio przez inną instytucję finansową (przyjmowana na podst. deklaracji złożonej przez Oszczędzającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) środki wpłacone w okresie od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r z Indywidualnego Konta Emerytalnego zasilenia bez opłaty administracyjnej zlecenie zakupu jednostek UFK wystawiane najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wypłaty transferowej i nie później niż drugiego dnia roboczego po wpłynięciu wypłaty transferowej zlecenie zakupu jednostek UFK wystawiane najpóźniej drugiego dnia roboczego po dniu wpłynięcia środków

16 Alokacja składki funduszowej Wykonanie zmiany alokacji składki funduszowej jest wolne od opłat Dostępne UFK Lp. Nazwa Funduszu Klasyfikacja Waluta Wycena 1 UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic akcyjny PLN dzienna 2 UFK Legg Mason Strateg zrównoważony PLN dzienna 3 UFK ING Globalny Długu Korporacyjnego bezpieczny PLN dzienna 4 UFK Gwarantowany Compensa gwarantowany PLN dzienna Oświadczenie o zmianie alokacji składki funduszowej doręczone do Towarzystwa wywołuje skutek od dnia zapłaty składki funduszowej najbliższego po dniu otrzymania przez Towarzystwo tego oświadczenia

17 Konwersja jednostek Wykonanie konwersji jest wolne od opłat Dostępne UFK Lp. Nazwa Funduszu Klasyfikacja Waluta Wycena 1 UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic akcyjny PLN dzienna 2 UFK Legg Mason Strateg zrównoważony PLN dzienna 3 UFK ING Globalny Długu Korporacyjnego bezpieczny PLN dzienna 4 UFK Gwarantowany Compensa gwarantowany PLN dzienna Oszczędzający ma prawo w każdym czasie do dokonania konwersji jednostek Zlecenie rozpoczęcia operacji konwersji jednostek wystawiane jest najpóźniej 3-go dnia roboczego po dniu otrzymania przez Towarzystwo prawidłowo wypełnionego formularza

18 Zamiana składki funduszowej na jednostki UFK Zlecenie zakupu jednostek za pierwszą składkę funduszową jest wystawiane najwcześniej ostatniego roboczego dnia przed dniem początku odpowiedzialności i najpóźniej drugiego roboczego dnia po dniu początku odpowiedzialności zlecenie zakupu jednostek dzień początku odpowiedzialności Zlecenie zakupu jednostek za kolejne składki funduszowe są wystawiane najpóźniej drugiego roboczego dnia po dniu zapłaty składki funduszowej zlecenie zakupu jednostek dzień zapłaty składki funduszowej Jeżeli opłacona składka funduszowa (pierwsza lub kolejne) przekracza w całości lub w części limit wpłaty na Compensa IKZE, zlecenia zakupu jednostek wystawiane są wyłącznie na taką część wpłaconej składki funduszowej, która nie powoduje przekroczenia tego limitu. Nadwyżka zwracana jest Oszczędzającemu

19 Świadczenie z tytułu śmierci Oszczędzającego Do wniosku o wypłatę świadczenia należy dołączyć: potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości akt zgonu Oszczędzającego nr rachunku bankowego, na który Towarzystwo dokona wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Oszczędzającego Jeżeli zgon Oszczędzającego nastąpi w okresie ubezpieczenia, Towarzystwo zobowiązane jest do wypłacenia Uposażonemu świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci: zł wypłata SU bez podatku Oszczędzający ma prawo w każdym czasie wskazać jednego lub więcej Uposażonych na wypadek swojej śmierci, a także odwołać lub zmienić wskazanych Uposażonych

20 Wypłata Osoba wnioskująca o wypłatę składa do Towarzystwa następujące dokumenty: Oszczędzający wniosek o dokonanie wypłaty wraz z informacją o naczelniku US właściwym dla wnioskującego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, brak informacji dotyczącej naczelnika US skutkuje odmową dokonania wypłaty Uposażony wniosek o dokonanie wypłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości akt zgonu Oszczędzającego jeżeli wypłata ma nastąpić w ratach, należy we wniosku wskazać liczbę rat, przy czym łącznie muszą być spełnione następujące warunki: wypłata w ratach środków zgromadzonych na rachunku przez Oszczędzającego następuje przez co najmniej 10 lat lub jeżeli wpłaty na rachunek były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty oraz: wybrana liczba rat pozwala na wypłatę w ratach z częstotliwością: miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną Oszczędzający lub Uposażony po rozpoczęciu przez Towarzystwo wypłaty w ratach może w każdym czasie złożyć wniosek o zmianę formy wypłaty z ratalnej na jednorazową

21 Wypłata Jeżeli Oszczędzający występuje z wnioskiem o wypłatę: Towarzystwo zobowiązane jest do sporządzenia i przekazania informacji o dokonaniu wypłaty w formie jednorazowej lub o dokonaniu wypłaty pierwszej raty do naczelnika US właściwego dla Oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata Informacja do US: dane identyfikujące rachunek Oszczędzającego dane osobowe Oszczędzającego datę wpłaty pierwszej składki funduszowej albo datę przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej sumę wpłat składek funduszowych w każdym roku kalendarzowym wysokości i daty wypłat transferowych przyjętych na rachunek Oszczędzającego oraz informacje o nazwach instytucji finansowych dokonujących tych wypłat wysokość i datę wypłaty

22 Wypłata Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu kompletu dokumentów, Towarzystwo wystawia zlecenie umorzenia wszystkich jednostek UFK zgromadzonych na rachunku Oszczędzającego zlecenie umorzenia jednostek wniosek o wypłatę (komplet dokumentów) Jeżeli wniosek dotyczył: 1. wypłaty w formie jednorazowej Towarzystwo wypłaca kwotę uzyskaną w wyniku umorzenia jednostek UFK w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów

23 Wypłata Jeżeli wniosek dotyczył: 2. wypłaty w formie ratalnej Towarzystwo: 1) środki powstałe w wyniku umorzenia jednostek UFK, oczekujące na wypłatę w ratach, przechowa na rachunku, którego oprocentowanie w skali roku wynosi max (WIBOR 1M-1%, 0), przy czym wartość oprocentowania jest ustalana przy użyciu stawki WIBOR 1M podawanej 15-go każdego miesiąca 2) najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu umorzenia jednostek obliczy wartość pojedynczej raty dzieląc kwotę uzyskaną w wyniku umorzenia jednostek UFK przez wskazaną przez Oszczędzającego lub Uposażonego liczbę rat. Obliczona w ten sposób wartość pojedynczej raty jest niezmienna w całym okresie jej wypłaty, z zastrzeżeniem, że ostatnia wypłacona rata powiększana jest przez Towarzystwo o skumulowane odsetki od kapitału za okres, w którym Towarzystwo przechowywało środki pieniężne powstałe w wyniku umorzenia jednostek UFK i oczekujące na wypłatę w ratach 3) dokona wypłaty pierwszej raty na rachunek bankowy wskazany we wniosku o wypłatę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów

24 Wypłata Jeżeli określono liczbę rat w taki sposób, że Towarzystwo może dokonywać ich wypłaty z częstotliwością miesięczną kwartalną półroczną roczną druga rata wypłacana jest 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu kwartale półroczu roku w którym dokonano wypłaty pierwszej raty, a każda kolejna rata wypłacana jest 15-go dnia miesiąca, następnego po miesiącu kwartale półroczu roku w którym dokonano wypłaty poprzedniej raty Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na rachunek, jeżeli Towarzystwo dokonało wypłaty pierwszej raty

25 Wypłata Jeżeli po rozpoczęciu wypłaty w ratach nastąpi śmierć Oszczędzającego, pozostała część wypłaty w formie jednorazowej zostanie wypłacona spadkobiercom Oszczędzającego zgodnie z dokumentem potwierdzającym dziedziczenie tj. notarialnym poświadczeniem dziedziczenia albo postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. W takim przypadku Uposażony wskazany przez Oszczędzającego (o ile jednocześnie nie jest osobą dziedziczącą) nie otrzymuje żadnego świadczenia z tytułu śmierci Oszczędzającego

26 Wypłata Kwoty uzyskane z tytułu: zwrotu z IKZE wypłaty z IKZE, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci Oszczędzającego uważa się za przychody z innych źródeł W sytuacjach, gdy Towarzystwo w związku z wypłatą, wypłatą transferową lub zwrotem jest zobowiązane z mocy obowiązujących przepisów prawa do pobrania i odprowadzenia do właściwych instytucji kwot na poczet zobowiązań lub należnych podatków, kwoty te zostaną pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo pomniejszając kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego lub Uposażonego na podstawie umowy ubezpieczenia

27 Wypłata transferowa Osoba wnioskująca o Wypłatę transferową składa następujące dokumenty: Oszczędzający Uposażony wniosek o dokonanie wypłaty transferowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości dokument potwierdzający zawarcie umowy o prowadzenie IKZE z inną instytucją finansową akt zgonu Oszczędzającego Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu kompletu dokumentów, Towarzystwo wystawia zlecenie umorzenia wszystkich jednostek UFK zgromadzonych na rachunku Oszczędzającego Towarzystwo wypłaca kwotę uzyskaną w wyniku umorzenia jednostek UFK na wskazany we wniosku o wypłatę transferową rachunek bankowy instytucji finansowej prowadzącej rachunek IKZE Oszczędzającego lub Uposażonego w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów

28 Wypłata transferowa Wolne od podatku dochodowego są wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKZE: pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi IKZE na IKZE osoby uprawnionej, po śmierci Oszczędzającego w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na IKZE Oszczędzającego

29 Wypłata transferowa Po dokonaniu wypłaty transferowej na rzecz Oszczędzającego, Towarzystwo zobowiązane jest do sporządzenia i przekazania do innej instytucji finansowej informacji: dane osobowe Oszczędzającego data zapłaty pierwszej składki funduszowej albo data przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej suma wpłaconych składek funduszowych na rachunku w każdym roku kalendarzowym wysokości i daty wypłat transferowych przyjętych na rachunek oraz nazwy instytucji finansowych dokonujących tych wypłat transferowych aktualna wartość środków pochodzących z wpłaconych składek funduszowych Jeżeli wypłata transferowa jest dokonywana w okresie pierwszych 12 miesięcy trwania ubezpieczenia, Towarzystwo pomniejsza wartość kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia jednostek UFK o opłatę dodatkową: 50% wartości rachunku IKZE

30 Umowa po wypłacie transferowej Oszczędzający: wypłata transferowa rozwiązanie umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na życie jest kontynuowana na niezmienionych zasadach (SU, składka ochronna, zakresu ochrony ubezpieczeniowej) Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na życie może zostać rozwiązana przez Oszczędzającego, w tym celu wraz z wnioskiem o wypłatę transferową lub w dowolnym późniejszym terminie składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na życie

31 Opłaty i limity Tabela limitów Tabela opłat

32 Koniec odpowiedzialności Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się w dniu zaistnienia jako pierwszej którejkolwiek z poniższych okoliczności: 1. wpływu do Towarzystwa oświadczenia o odstąpieniu przez Oszczędzającego od umowy ubezpieczenia 2. śmierci Oszczędzającego 3. upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 4. dokonania wypłaty, w formie wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty 5. upływu ostatniego dnia okresu ochrony ubezpieczeniowej, za który Towarzystwo pobrało składkę ochronną 6. upływu okresu, za który Towarzystwo pobrało składkę ochronną, jeżeli Oszczędzający ukończył 65 rok życia

33 Wypowiedzenie umowy - zwrot Oszczędzający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Towarzystwo obowiązane jest przed upływem okresu wypowiedzenia dokonać zwrotu Zwrot Oszczędzający wnioskujący o zwrot składa następujące dokumenty: 1. wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wraz z wnioskiem o dokonanie zwrotu na formularzu Towarzystwa 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości W terminie 3 dni roboczych od daty wpływu kompletu dokumentów Towarzystwo wystawia zlecenie umorzenia wszystkich jednostek UFK zgromadzonych na rachunku. Towarzystwo wypłaca kwotę zwrotu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia umorzenia jednostek UFK, nie później niż w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia

34 Wypłata Kwoty uzyskane z tytułu: zwrotu z IKZE wypłaty z IKZE, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci Oszczędzającego uważa się za przychody z innych źródeł W sytuacjach, gdy Towarzystwo w związku z wypłatą, wypłatą transferową lub zwrotem jest zobowiązane z mocy obowiązujących przepisów prawa do pobrania i odprowadzenia do właściwych instytucji kwot na poczet zobowiązań lub należnych podatków, kwoty te zostaną pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo pomniejszając kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego lub Uposażonego na podstawie umowy ubezpieczenia

35 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP

Compensa IKZE. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Compensa IKZE. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa IKZE Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania na IKE?...

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_ UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO Postanowienia ogólne IKE_ 01.2014 1 1. Niniejsze ogólne warunki stanowią podstawę zawarcia Umowy o prowadzanie Indywidualnego Konta Emerytalnego (zwanej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP-1416

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP-1416 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP-1416 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA IKZE

KARTA PRODUKTU COMPENSA IKZE KARTA PRODUKTU COMPENSA IKZE W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa IKZE. Karta produktu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1432. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r.

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r. Działając na podstawie 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Pisma Rektora UŚ znak DOP.065.17.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 00-844 Warszawa www.bpstfi.pl Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK03/1/2012 Spis treści DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE: Dlaczego warto mieć rachunek IKE Zmiany w umowie Wypłaty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013 Spis treści Informacje podstawowe 3 Dlaczego warto mieć Rachunek IKE 3 Informacje podstawowe 3 Zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKZE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKZE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR OWU/IZ03/2012 Spis treści DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE: Dlaczego warto mieć rachunek IKZE Informacje

Bardziej szczegółowo

INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ

INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ PKO INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ PKO INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ULGA PODATKOWA ZA INWESTOWANIE PKO Indywidualne

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 4 4. Regulamin.... 6 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy...

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 220, poz. 1432) Art. 1. W ustawie z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO OWU/IZ12/1/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO OWU/IZ12/1/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO OWU/IZ12/1/2012 INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKZE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny Spis treści 1 Postanowienia Ogólne... 1 2 Definicje... 2 3 Zawarcie Umowy... 3 4 Regulamin... 5 5 Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 5 6 Zwolnienia podatkowe w związku z gromadzeniem oszczędności

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin )

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin ) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012 2 indywidualne konto emerytalne w skrócie Dlaczego warto mieć rachunek ike Inwestujemy 100% każdej Twojej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 1 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 3 4. Regulamin.... 4 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 4 6. Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia

Załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia Załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia OWU/IKE1/1/2012 2 ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA indywidualne konto emerytalne (IKE) w skrócie Dlaczego warto mieć indywidualne konto emerytalne?

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki umowy

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki umowy Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Ogólne warunki umowy Spis treści Dlaczego warto mieć Indywidualne Konto Emerytalne...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna (714

Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna (714 Page 1 of 15 Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna 80_30_32 (714 stan prawny aktu na dzień 17 lutego 2012 r. dotychczasowe zmiany widoczne w dokumencie ostatnia zmiana wyróżniona

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

OW/3-01-0/10 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE -

OW/3-01-0/10 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE - OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE - 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE przeznaczone jest dla osób, które chcą oszczędzać

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia OWU/IK04/1/2015 Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym PZU IKZE Kod warunków: FZIP30 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 15 stycznia 2014 r.

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 15 stycznia 2014 r. Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 15 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE,

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE, REGULAMIN prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA Rozdział I Postanowienia ogólne Zakres regulacji 1. 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 Użyte w art. 3, w art. 5, w art. 8, w art. 9, w art. 11, w art. 12, w art. 14 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 5 i 6, w art. 15 w ust. 1, w art. 17, w tytule rozdziału 2, w art. 19 we

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin)

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin) Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A. (Regulamin) Art. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Co trzeba wiedzieć o IKE? Kto może gromadzić oszczędności na IKE? Prawo do dokonywania wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie (w tym przypadku mowa jest o osobach

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PRO

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PRO UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PRO Charakterystyka Ubezpieczenia IKE pro 1. 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E IKE pro przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ mbank

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dziennik Ustaw 4 Poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Dziennik Ustaw 4 Poz. 1776 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. (poz. 1776) USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Ogólne warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku generali.pl Ogólne warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU IKZE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU IKZE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU IKZE Kod warunków: FZIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Co należy wiedzieć przed zawarciem umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego

Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin )

Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin ) Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin ) 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze Z dniem 25.11.2013 r uległa zmianie nazwa firmy i skrót Banku z BRE Bank Spółka Akcyjna i "BRE Bank S.A." na "mbank Spółka Akcyjna" oraz "mbank S.A." W związku z powyższym zmienia się nazwę MultiBank na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE w AXA TFI

Regulamin Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE w AXA TFI inwestycje Regulamin Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE w AXA TFI Definicje 1 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 1) Fundusz AXA Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP41 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKE GPE) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAKRES REGULACJI 1 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Ogólne warunki umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Obowiązuje od 16 lutego 2015 roku generali.pl - Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo