9. Czy osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą wpłacać na IKE? Tak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. Czy osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą wpłacać na IKE? Tak."

Transkrypt

1 IKE Pytania/odpowiedzi dotyczące Indywidualnego Konta Emerytalnego 1. Co to jest IKE? Pełna nazwa to Indywidualne Konto Emerytalne Jest ono jednym z elementów III filaru systemu emerytalnego. Umożliwia podwyższenie przyszłej emerytury poprzez oszczędzanie i inwestowanie środków gromadzonych na specjalnym koncie, które jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (19%) w przypadku wypłaty emerytalnej. 2. Jakie instytucje mogą oferować IKE? IKE mogą oferować: dobrowolne fundusze emerytalne w tym również MetLife Amplico DFE, utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne (Amplico PTE S.A. zarządza MetLife Amplico DFE), otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, towarzystwa ubezpieczeń na życie, banki 3. Kto może oszczędzać na IKE? Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie, w wieku lat, mogą dokonywać wpłat na indywidualne konto emerytalne tylko w roku kalendarzowym, w którym otrzymują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. 4. Ile można wpłacać na IKE? Maksymalny roczny limit wpłat na IKE to trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza wysokość tej kwoty do końca roku, poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKE. Zgodnie z przepisami Ustawy, kwota ustalona w ten sposób, nie może być niższa od kwoty ustalonej na poprzedni rok kalendarzowy. Limit ustalony na rok 2014 wynosi: zł. Osoby małoletnie (w wieku lat) mogą wpłacić na IKE kwotę nie przekraczającą ich dochodów z tytułu umowy o pracę. 5. Jaką ulgę podatkową można otrzymać z tytułu oszczędzania na IKE i kiedy ją otrzymasz? Oszczędzając na IKE nie płacimy podatku od zysków kapitałowych, który wynosi 19%. Aby skorzystać ze zwolnienia z tego podatku, środki zgromadzone w IKE można wypłacić dopiero po osiągnięciu 60 lat, a w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych po 55 roku życia. W przypadku wcześniejszego wycofania środków (tzw. zwrot lub częściowy zwrot) od osiągniętego zysku konieczne będzie opłacenie 19% podatku od zysków kapitałowych. Obok spełnienia warunku wieku, żeby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, oszczędzający powinni również: dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonać wpłaty ponad połowy wartości wszystkich wpłat na IKE, nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty 6. Jak można sprawdzić jaki jest w danym roku limit (górny) wpłaty na IKE? Można to sprawdzić na przykład na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ( w dziale Ubezpieczenia Społeczne/Ubezpieczenia Emerytalne Indywidualne Konto Emerytalne Limit wpłaty na IKE w 2014 roku wynosi zł. 7. Czy jest ustalona minimalna wysokość wpłaty na IKE? Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych nie ustaliła minimalnej wpłaty na IKE, a jedynie maksymalną. Niemniej jednak niektóre instytucje finansowe oferujące IKE wymagają od oszczędzających pewnych minimalnych wpłat w MetLife Amplico DFE nie wymagamy określonego poziomu dla minimalnej wpłaty. 8. Czy przedsiębiorcy, samozatrudnieni, mogą wpłacać na IKE? Tak

2 9. Czy osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą wpłacać na IKE? 10. Czy osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło mogą wpłacać na IKE? 11. Czy służby mundurowe mogą wpłacać na IKE? 12. Czy rolnicy mogą wpłacać na IKE? 13. Co w przypadku, gdy kwota wpłacona na IKE w danym roku przekracza limit wpłaty ustalony dla danego roku? W przypadku, gdy wpłacimy na IKE więcej niż dopuszczalny limit wpłaty na IKE, instytucja finansowa prowadząca nasze konto będzie zobowiązana do przekazania nam nadpłaconej kwoty w sposób określony w umowie o prowadzenie IKE. 14. Ile rachunków IKE można posiadać w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym? Oszczędzający może posiadać tylko jeden rachunek IKE w DFE. 15. Czy na jednym koncie oszczędzać może więcej niż jedna osoba? Nie - na rachunku IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jedna osoba. 16. Czy środki z IKE są dziedziczone? Każda osoba, która założy rachunek IKE może wskazać osoby uprawnione do otrzymania zgromadzonych środków na wypadek śmierci. W przypadku gdy tego nie dokona prawo do nich nabywają spadkobiercy. Wypłacone środki zwolnione są zarówno z podatku dochodowego od zysków kapitałowych, jak i z podatku od spadków i darowizn. 17. Jak dokładnie wygląda kwestia dziedziczenia pieniędzy gromadzonych na IKE? W umowie o prowadzenie IKE oszczędzający może wskazać osobę (lub więcej osób), której zostaną wypłacone środki po jego śmierci tzw. osoby uprawnione. Taką dyspozycję można w każdym czasie zmienić. Natomiast gdy oszczędzający nie wyznaczy takiej osoby, środki zgromadzone na IKE przypadają spadkobiercom, a w przypadku IKE prowadzonego przez towarzystwo ubezpieczeń w formie umowy ubezpieczenia na życie, jeżeli oszczędzający nie wskazał osoby uprawnionej i nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Osoba uprawniona (osoba wskazana bądź spadkobierca) do środków zgromadzonych na IKE może je wypłacić albo przenieść na swoje IKE, bądź do pracowniczego programu emerytalnego. W każdym z tych przypadków środki te zwolnione są zarówno z podatku dochodowego od zysków kapitałowych, jak i z podatku od spadków i darowizn. 18. Kiedy i jak będzie można wypłacać pieniądze z IKE? Zasady wypłat zostały określone w przepisach prawnych (ustawa o IKE oraz IKZE). Dla właściciela rachunku IKE wypłaty emerytalne będą dokonywane (na jego wniosek) po osiągnięciu przez niego wieku 60 roku życia, a w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych po 55 roku życia. Obok spełnienia warunku wieku muszą również być spełnione następujące warunki: dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonać wpłaty ponad połowy wartości wszystkich wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, z którego dokonał wypłaty pierwszej raty. W przypadku śmierci właściciela rachunku IKE - wypłata z IKE będzie dokonana, na wniosek osób uprawnionych, na rzecz uprawnionych (jeżeli zostali wskazani w umowie IKE) lub spadkobierców (gdy uprawnieni nie zostali wskazani i będzie konieczny sądowy podziału majątku). Osoba uprawniona (osoba wskazana bądź spadkobierca) do środków zgromadzonych na IKE może je wypłacić albo przenieść na swoje IKE, bądź do pracowniczego programu emerytalnego. W każdym z tych przypadków środki te zwolnione są zarówno od podatku dochodowego od zysków kapitałowych, jak i z podatku od spadków i darowizn. 19. Czy wypłata jednorazowa lub ratalna z IKE będzie opodatkowana? Nie.

3 20. Jakie są konsekwencje wycofania środków z IKE (zwrotu) w zakresie kar/opłat nakładanych przez instytucję finansową prowadzącą IKE? Jeżeli wycofanie środków czyli dokonanie zwrotu (ale też wypłaty lub wypłaty transferowej) nastąpi przed upływem 12 miesięcy od podpisania umowy o IKE wiąże się to zwykle z poniesieniem dodatkowej opłaty. MetLife Amplico DFE pobiera w takich sytuacjach opłatę w wysokości 15% środków zgromadzonych na Rachunku IKE, jednak nie mniej niż 300 złotych, a w przypadku, gdy wartość tych środków będzie niższa niż 300 złotych, Fundusz potrąci wszystkie środki zgromadzone na Rachunku IKE. Dokonanie zwrotu, wypłaty lub wypłaty transferowej po upływie 12 miesięcy od podpisania umowy o IKE nie skutkuje żadnymi opłatami karnymi. 21. Czy można zmienić instytucję, która prowadzi rachunek IKE? Zawsze mamy możliwość dokonania zmiany instytucji finansowej, w której gromadzimy swoje oszczędności emerytalne. Transfer środków zgromadzonych na IKE do innej instytucji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych. Jednak nie warto podejmować takiej decyzji pochopnie i zbyt często. Jeżeli przeniesienie środków do innej instytucji zostanie dokonane przed upływem 12-tu miesięcy od daty podpisania umowy o prowadzenie IKE, może zostać naliczona opłata dodatkowa. Wysokość tej opłaty dodatkowej określa umowa o prowadzenie IKE. Po tym okresie instytucja prowadząca IKE nie może pobierać dodatkowej opłaty za wycofanie lub transfer środków. Możliwy jest transfer z IKE na IKE, z IKE zmarłego na IKE uprawnionego, z IKE do PPE, z PPE na IKE (tylko wtedy, gdy nastąpiła likwidacja PPE w zakładzie pracy lub gdy osoba zmienia pracodawcę). 22. Czy jeżeli przed ukończeniem 60 roku życia wcześniej wycofam wszystkie pieniądze z IKE, mogę za jakiś czas ponownie podpisać umowę o prowadzenie IKE i zacząć jeszcze raz oszczędzać? Tak, wcześniejsze wycofanie (zwrot) zgromadzonych oszczędności jest możliwe, jednakże będzie się to wiązało z zapłaceniem podatku od zysków kapitałowych, na powszechnie obowiązujących zasadach. Oznacza to, że wypracowane zyski w momencie ich wycofania będą opodatkowane 19% podatkiem, podobnie jak inne zyski kapitałowe. Osoby, które będą zmuszone do wcześniejszego wycofania środków zgromadzonych na IKE i nie skorzystają ze zwolnienia podatkowego od zysków kapitałowych mogą ponownie otworzyć IKE. 23. Czy po ukończeniu 60 roku życia mogę kontynuować oszczędzanie na IKE? Tak, jest to możliwe. Po ukończeniu 60 roku życia można również założyć IKE, oczywiście pod warunkiem, że będzie to nasze jedyne IKE i wcześniej nie dokonaliśmy wypłaty środków z IKE, czyli nie skorzystaliśmy ze zwolnienia podatkowego. 24. Co się stanie, jeżeli rząd się wycofa z ulgi w podatku od zysków kapitałowych, tak jak to zrobił z wieloma innymi? Stworzenie możliwości oszczędzania na IKE z ulgą podatkową było rozwiązaniem przyjętym przez ustawodawcę, mającą na celu zachęcenie Polaków do dodatkowych oszczędności emerytalnych. To rozwiązanie ma stanowić dodatkowe zabezpieczenie na starość, a biorąc pod uwagę prognozy niskiego poziomu świadczeń z systemu obowiązkowego, może być istotnym i niezwykle potrzebnym uzupełnieniem emerytury. Trudno więc przypuszczać, że z jednej strony rząd wyraża troskę o los przyszłych emerytów i zachęca społeczeństwo do aktywności w zakresie dodatkowego zabezpieczenia przyszłości, a z drugiej zdemotywuje Polaków do oszczędzania likwidując wprowadzoną ulgę. 25. Czy osoba na emeryturze bądź na rencie może wpłacać na IKE? Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych nie zabrania emerytom i rencistom zakładania i gromadzenia oszczędności emerytalnych na IKE. 26. Czy osoba na emeryturze pracująca jednocześnie: a) na podstawie umowy-zlecenia b) na podstawie umowy o dzieło c) na etacie/części etatu może wpłacać na IKE?

4 27. Jestem już uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego (PPE). Czy mogę równocześnie mieć IKE? Tak, oszczędzać na IKE można bez względu na to, czy jest się już uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Można także przenieść środki ze swojego PPE na IKE, ale tylko po rozwiązaniu stosunku pracy z pracodawcą prowadzącym program albo w przypadku likwidacji programu. 28. Mam już Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Czy mogę równocześnie mieć IKE? Tak, oszczędzać na IKE można bez względu na to, czy ma się już IKZE, nie można natomiast przenieść swoich środków z IKZE na IKE, ani z IKE na IKZE. 29. Czy osoba gromadząca pieniądze na IKE w dobrowolnym funduszu emerytalnym straci swoje pieniądze jeżeli instytucja zarządzająca funduszem zbankrutuje lub zostanie przejęta? Dobrowolne Fundusze Emerytalne, są odrębnymi od zarządzającego nimi PTE podmiotami, posiadającymi osobowość prawną. Prawo nie przewiduje ich upadłości tzn. dobrowolne fundusze emerytalne nie mogą ogłosić upadłości. W przypadku ogłoszenia upadłości PTE lub jego przejęcia przez inny podmiot zarządzanie indywidualnymi kontami członków funduszu realizuje przejmujący podmiot. W wyniku tej sytuacji środki oszczędzających na IKE nie doznają uszczerbku. Nad prawidłowościami funkcjonowania rynku finansowego nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, a dodatkowym zabezpieczeniem jest instytucja depozytariusza, czyli podmiot (dla MetLife Amplico DFE jest to Bank Handlowy) przechowujący środki pochodzące z wpłat na IKE. 30. Czym się różni IKZE od IKE najważniejsze różnice? Między IKE a IKE jest kilka istotnych różnic: Zagadnienie IKZE IKE Roczny limit wpłat 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2014 r. roczny limit wpłaty na IKZE wynosi: 4495,20 zł 300% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2014 roku limit wynosi zł Podatek przy wpłacie Zwrot środków (czyli wycofanie środków przed spełnienie warunków do wypłaty emerytalnej) Uzyskanie uprawnień do wypłaty wpłata na IKZE jest zwolniona z podatku dochodowego, tzn. jest odpisywana od podstawy opodatkowania a kwota podatku zwracana na podstawie zeznania podatkowego tylko w całości (wycofanie zgromadzonych środków), wolny od podatku od zysków kapitałowych, opodatkowany wg skali podatkowej PIT Ukończony 65 rok życia i oszczędzanie w co najmniej 5 latach kalendarzowych wpłata na IKE nie jest zwolniona z podatku dochodowego, tzn. wpłacona kwota jest wnoszona z wynagrodzenia po opodatkowaniu bez możliwości odpisania wpłaty od podstawy opodatkowania możliwy zwrot całości i częściowy, opodatkowany podatkiem od zysków kapitałowych (czyli opodatkowanie zysków 19% podatkiem). ukończony 60 rok życia, a w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych po 55 roku życia, oraz spełnienie warunku: dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonaniu ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez wniosku o wypłatę.

5 Podatek przy wypłacie emerytalnej Wypłata transferowa Dziedziczenie Zryczałtowany 10% podatek dochodowy (niezależnie czy wypłata jednorazowa, czy w ratach). Wypłacane środki będą już pomniejszone o ten podatek i otrzymujący je nie muszą w swoich rozliczeniach podatkowych uwzględniać kwot wypłaty z IKZE. z IKZE na IKZE przy zmianie podmiotu zarządzającego lub z IKZE osoby zmarłej na IKZE wskazanej osoby uprawnionej Każda osoba, która założy rachunek IKZE może wskazać osoby uprawnione do otrzymania zgromadzonych środków na wypadek śmierci. W przypadku, gdy tego nie dokona prawo do nich nabywają spadkobiercy. Wypłata środków osobom uprawnionym (wskazanym lub spadkobiercom) opodatkowana jest 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wypłacane środki będą już pomniejszone o ten podatek i otrzymujący je nie muszą w swoich rozliczeniach podatkowych uwzględniać kwot wypłaty z IKZE. Wypłata z IKE wolna od podatku z IKE na IKE przy zmianie podmiotu zarządzającego lub z IKE osoby zmarłej na IKE osoby uprawnionej, a ponadto z IKE na PPE i z PPE na IKE (z PPE na IKE jeśli nastąpiła likwidacja PPE lub gdy oszczędzający zmienił pracę) Każda osoba, która założy rachunek IKE może wskazać osoby uprawnione do otrzymania zgromadzonych środków na wypadek śmierci. W przypadku, gdy tego nie dokona prawo do nich nabywają spadkobiercy. Wypłata środków osobom uprawnionym (wskazanym lub spadkobiercom) nie jest opodatkowana. 31. Czy osoby starsze niezależnie od tego, czy nadal pracują, czy są na rencie lub emeryturze mogą założyć i wpłacać na IKE? Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych nie narzuca limitu wieku dla zakładania i gromadzenia oszczędności emerytalnych na IKE. Warto również wiedzieć, że osoby, urodzone do dnia 31 grudnia 1945 mogą dokonać wypłaty środków pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych albo w przypadku dokonania ponad połowu wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty. Osoby urodzone w okresie między 1 stycznia 1946 a 31 grudnia 1948 mogą dokonać wypłaty środków pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych albo w przypadku dokonania ponad połowu wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty. 32. Jakie są konsekwencje dokonania zwrotu całkowitego lub częściowego z IKE środków, które w części (lub całości) pochodziły z uprzedniego transferu z Pracowniczego Programu Emerytalnego? Częściowy zwrot może pochodzić tylko ze środków pochodzących z wpłat na IKE. Jeżeli dokonywany jest zwrot środków, które pochodziły wcześniej z transferu z PPE, to instytucja finansowa prowadząca IKE przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez ZUS kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłacanych do PPE. Kwota ta jest ewidencjonowana na koncie ubezpieczonego jako składka emerytalna.

6 Pytania związane z IKE w MetLife Amplico DFE. 33. Od kiedy i jak oszczędzający może dokonywać wpłat na IKE w MetLife Amplico DFE? a) w przypadku umowy pierwszorazowej (gdy przystępujący nie gromadzi środków na IKE w innej instytucji finansowej) b) w przypadku umowy transferowej (gdy przystępujący gromadzi środki na IKE w innej instytucji finansowej) a) Po podpisaniu przez obie strony umowy, oszczędzający otrzymuje informację o swoim indywidualnym rachunku bankowym dotyczącym IKE. Od tego momentu może dokonywać na ten rachunek wpłat, czyli rozpocząć oszczędzanie na IKE. b) Po podpisaniu przez obie strony umowy, oszczędzający otrzymuje informację o swoim indywidualnym rachunku bankowym dotyczącym IKE i potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie IKE z MetLife Amplico DFE. Oszczędzający przekazuje do dotychczasowej instytucji finansowej to potwierdzenie i dyspozycję Wypłaty Transferowej na rachunek IKE w MetLife Amplico DFE. Oszczędzający może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków z transferu (tzw. Wypłaty Transferowej). 34. Czy oszczędzający na IKE w MetLife Amplico DFE musi zadeklarować wysokość i częstotliwość wpłat? Oszczędzający może zadeklarować wysokość i częstotliwość wpłat w momencie podpisania umowy, ale nie jest to deklaracja wiążąca czy obowiązkowa. Nie ma żadnych konsekwencji, jeżeli dokonywane wpłaty będą inne (nie powinny tylko przekraczać limitu określonego w przepisach) i realizowane w innym cyklu. Warto pamiętać, że regularne wpłaty w długim okresie i skuteczność pomnażania kapitału bez podatku od zysków kapitałowych, mają kluczowy wpływ na wielkość dodatkowej emerytury oszczędzającego. 35. Jakie opłaty ponosi oszczędzający na IKE w MetLife Amplico DFE? Informacje o poziomie opłat, znajdują się w Statucie MetLife Amplico DFE, zawartym w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Opłata od składki pobierana jest w wysokości 50% kwoty wpłacanej na rachunek, przy czym łączna wartość pobranych opłat od składek w trakcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty 500 zł. To oznacza, że dokonanie jednej wpłaty na swoje konto co najmniej w wysokości 1000 zł, spowoduje, że opłatę tą uiścimy tylko jeden raz i od każdej kolejnej wpłaty, przez cały okres oszczędzania nie poniesiemy już opłaty od składki. Opłata za zarządzanie DFE wynosi maksymalnie 2,5% od aktywów rocznie i jej poziom konkurencyjny biorąc pod uwagę opłaty na rynku pobierane za zarządzanie funduszem o podobnej strategii inwestycyjnej powinien umożliwić dostarczanie oszczędzającym usługi zarządzania ich środkami spełniającej najwyższe standardy. 36. Jak MetLife Amplico DFE będzie inwestować wpłaty klientów na IKE? W celu skutecznego pomnażania oszczędności emerytalnych Klientów MetLife Amplico DFE przyjęta została strategia aktywnej alokacji. To oznacza, że poziomy inwestycji w akcje, obligacje, depozyty i inne instrumenty finansowe będziemy na bieżąco uzależniać od sytuacji rynkowej, kierując się zasadą maksymalizacji zysków w długim okresie z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa. Poziom zaangażowania w akcje, określony w prospekcie informacyjnym DFE może wynosić od 10% do 80% wszystkich aktywów a w obligacje od 20% do 90% wszystkich aktywów. Strategiczna alokacja aktywów przedstawiona w zasadach polityki inwestycyjnej Funduszu zawartej w prospekcie informacyjnym - zakłada modelowy udział instrumentów udziałowych na poziomie 50% aktywów Funduszu oraz instrumentów dłużnych na poziomie 50% aktywów Funduszu. Opis sytuacji finansowej Funduszu i ryzyk związanych z przyjętą polityką inwestycyjną znajduje się w prospekcie informacyjnym Funduszu. 37. Czy Fundusz może przynieść stratę czy stopa zwrotu może być ujemna? Nie można wykluczyć okresów, w których stopa zwrotu osiągnięta przez Fundusz będzie ujemna. Ale biorąc pod uwagę długi czas oszczędzania na IKE bo taka jest idea produktu emerytalnego wpływ takich okresów na zgromadzony kapitał powinien być bardzo ograniczony. Przyjęta dla DFE strategia elastycznego inwestowania, czyli tzw. strategia aktywnej alokacji polega na bieżącym uzależnianiu poziomów zaangażowania w akcje, obligacje, depozyty i inne instrumenty finansowe od sytuacji rynkowej, co powinno ograniczać ryzyka ujemnych stóp zwrotu. Opis sytuacji finansowej Funduszu i ryzyk związanych z przyjętą polityką inwestycyjną znajduje się w prospekcie informacyjnym Funduszu.

7 38. Jak Klient MetLife Amplico DFE uzyska informację, ile ma pieniędzy na swoim koncie IKE, ile pieniędzy wpłacił? Jest kilka metod uzyskania takich informacji: - raz w roku MetLife Amplico DFE informuje swoich klientów o środkach na rachunku i dokonanych wpłatach w formie zwykłej przesyłki listowej lub w formie elektronicznej (mailem lub na platformie internetowej PTEnet), zgodnie z wyborem klienta dokonanym podczas zawierania umowy lub w dowolnym późniejszym terminie - fundusz udziela też tej informacji na żądanie klienta w trybie i formie określonej powyżej - informacje można też uzyskiwać bardzo szybko, wygodnie i na bieżąco (przez 365 dni w roku) w Internecie. Za pośrednictwem internetowej platformy PTEnet, można sprawdzać stan swoich środków na rachunku i poziom wpłat na IKE. Aktywacja dostępu do PTEnet jest bardzo prosta i można ją przeprowadzić bezpośrednio na stronie Gorąco zachęcamy do korzystania z tego rozwiązania. 39. Czy Amplico PTE zarządza dobrowolnymi funduszami o różnych profilach inwestycyjnych? Ustawa nie pozwala PTE zarządzać więcej niż jednym dobrowolnym funduszem emerytalnym. Dlatego w celu skutecznego pomnażania oszczędności emerytalnych w MetLife Amplico DFE została przyjęta strategia elastycznego inwestowania tzw. aktywnej alokacji. To oznacza, że poziomy inwestycji w akcje, obligacje, depozyty i inne instrumenty finansowe będą na bieżąco uzależniane od sytuacji rynkowej, zgodnie z zasadą maksymalizacji zysków w długim okresie z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa.

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania na IKE?...

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. PYTANIA I ODPOWIEDZI P R AC OWNICZY PROGR AM E MERYTAL N Y BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, maj 2017 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA - PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Strona 1 z 7 Spis treści

Bardziej szczegółowo

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Co trzeba wiedzieć o IKE? Kto może gromadzić oszczędności na IKE? Prawo do dokonywania wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie (w tym przypadku mowa jest o osobach

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ mbank

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r.

1. Na stronie tytułowej dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie: Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 r. Działając na podstawie 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

III filar ubezpieczenia emerytalnego

III filar ubezpieczenia emerytalnego III filar ubezpieczenia emerytalnego 1 Przesłanki reformy emerytalnej 2 Wskaźniki zgonów i urodzeń w tys. 600 550 Zgony Urodzenia 500 450 400 350 300 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 Użyte w art. 3, w art. 5, w art. 8, w art. 9, w art. 11, w art. 12, w art. 14 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 5 i 6, w art. 15 w ust. 1, w art. 17, w tytule rozdziału 2, w art. 19 we

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Co należy wiedzieć przed zawarciem umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego Indywidualne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1432. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Pisma Rektora UŚ znak DOP.065.17.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin )

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin ) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego

Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego Opodatkowanie zwrotu z indywidualnego konta emerytalnego, na który przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego

Bardziej szczegółowo

No10 wrzesień kurier emerytalny. newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych. Szanowni Państwo,

No10 wrzesień kurier emerytalny. newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych. Szanowni Państwo, No10 wrzesień 2017 kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce dziesiąty numer Kuriera Emerytalnego newslettera członków Funduszy Emerytalnych.

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Pracowniczy Program Emerytalny Jest to system oszczędzania dla osób, które chcą powiększyć swoją emeryturę oraz stworzyć sobie możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM

IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM QA/IKZEDFE/1/2012 IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Informacje podstawowe Zyskujesz odczuwalną korzyść podatkową: wpłaty dokonywane na Rachunek Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 00-844 Warszawa www.bpstfi.pl Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Bardziej szczegółowo

IKE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM

IKE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM QA/IKEDFE/1/2012 IKE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Nie płacisz podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych (warunki zwolnienia z podatku Belki

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Literatura I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa, 2007, s.266-275. 2 Składki

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna (714

Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna (714 Page 1 of 15 Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna 80_30_32 (714 stan prawny aktu na dzień 17 lutego 2012 r. dotychczasowe zmiany widoczne w dokumencie ostatnia zmiana wyróżniona

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dziennik Ustaw 4 Poz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Dziennik Ustaw 4 Poz. 1776 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. (poz. 1776) USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 220, poz. 1432) Art. 1. W ustawie z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKZE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKZE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ

INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ PKO INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ PKO INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ULGA PODATKOWA ZA INWESTOWANIE PKO Indywidualne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013 Spis treści Informacje podstawowe 3 Dlaczego warto mieć Rachunek IKE 3 Informacje podstawowe 3 Zmiany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK03/1/2012 Spis treści DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE: Dlaczego warto mieć rachunek IKE Zmiany w umowie Wypłaty

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 4 4. Regulamin.... 6 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012 2 indywidualne konto emerytalne w skrócie Dlaczego warto mieć rachunek ike Inwestujemy 100% każdej Twojej

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 1 Oszczędzający Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 1 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 3 4. Regulamin.... 4 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 4 6. Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_ UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO Postanowienia ogólne IKE_ 01.2014 1 1. Niniejsze ogólne warunki stanowią podstawę zawarcia Umowy o prowadzanie Indywidualnego Konta Emerytalnego (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKZE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące PPE

Najczęściej zadawane pytania dotyczące PPE Najczęściej zadawane pytania dotyczące PPE 1. Kto może przystąpić do PPE w Azotach Tarnów? Do PPE może przystąpić każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który zatrudniony jest w Azotach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR OWU/IZ03/2012 Spis treści DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE: Dlaczego warto mieć rachunek IKZE Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Akwizytor DFE

OGŁOSZENIE Akwizytor DFE OGŁOSZENIE Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem działając zgodnie z 34. ust 2 i 3 statutu Funduszu uprzejmie informuje, że Uchwałą nr 22 podjętą w dniu 28 kwietnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia OWU/IK04/1/2015 Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Dlaczego warto mieć Rachunek IKE...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki umowy

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Ogólne warunki umowy Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego Ogólne warunki umowy Spis treści Dlaczego warto mieć Indywidualne Konto Emerytalne...3 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa o prowadzenie Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłasza zmiany w statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 1. W postanowieniu 15 części I statutu ING Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny Spis treści 1 Postanowienia Ogólne... 1 2 Definicje... 2 3 Zawarcie Umowy... 3 4 Regulamin... 5 5 Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 5 6 Zwolnienia podatkowe w związku z gromadzeniem oszczędności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2017 r.

Warszawa, 15 marca 2017 r. Warszawa, 15 marca 2017 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE )

Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE ) Regulamin Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Regulamin IKE ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin IKE określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO Artykuł 1 Nazwa Funduszu Nazwa Funduszu brzmi: Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao, w dalszej części niniejszego Statutu jest on zwany Funduszem. Dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

Statut Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao

Statut Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao Statut Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao Artykuł 1 Nazwa Funduszu Nazwa Funduszu brzmi: Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao, w dalszej części niniejszego Statutu jest on zwany Funduszem. Dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w Funduszach PKO

Zasady Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w Funduszach PKO Zasady Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w Funduszach PKO ZASADY OGÓLNE 1 1. Indywidualne Konto Emerytalne dalej zwane IKE jest oferowane przez PKO Skarbowy- fio, PKO Obligacji fio, PKO Stabilnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 roku Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny uprzejmie informuje, iż

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2014 DNI/A/P/201312/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2014 DNI/A/P/201312/001 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2014 DNI/A/P/201312/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE, INDYWIDUALNE KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF BPH TFI TFI BPH TFI Jak BPH Inwestować TFI Jak inwestować Jak inwestować Regulamin Regulamin Inwestowanie Inwestowanie zawsze kojarzyło zawsze mi kojarzy się z czymś zawiłym. W BPH TF Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY Programu Pakiet Emerytalny PKO TFI. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Definicje

ZASADY Programu Pakiet Emerytalny PKO TFI. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Definicje ZASADY Programu Pakiet Emerytalny PKO TFI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Definicje 1 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Programie Pakiet Emerytalny PKO TFI oferowanym przez PKO Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAKRES REGULACJI 1 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201412/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201412/001 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201412/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE, INDYWIDUALNE KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 15 stycznia 2014 r.

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 15 stycznia 2014 r. Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 15 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia

Bardziej szczegółowo