REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK"

Transkrypt

1 REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi integralną część Regulaminu. 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: a. Kodeksu cywilnego ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.) (dalej zwanego Kodeksem cywilnym), z wyłączeniem art b. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz ze zm.) (dalej zwanej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną); c. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) (dalej zwaną Ustawą o prawie autorskim). 4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje: a. Aplikacja oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę jako usługa (ang.: software as a service), za pomocą którego Użytkownik może zarządzać stronami/kontami/profilami w serwisach internetowych takich jak Facebook, Linkedin, Twitter oraz innych, a także dokonywać analizy aktywności takich stron/kont/profili. Liczba i rodzaj funkcjonalności Aplikacji udostępnianych danemu Użytkownikowi uzależnione są od tego, jaki zakres usług wybrał Użytkownik. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. b. Cennik dokument dostępny w Serwisie określający wysokość opłat za korzystanie z Aplikacji w ramach Pakietu. Cennik stanowi ofertę zawarcia Umowy. Ceny wskazane w Cenniku mają charakter wiążący do chwili opublikowania w Cenniku nowych cen. c. Formularz elektroniczny formularz rejestracyjny umożliwiający utworzenie Konta i zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie celem korzystania z Usług. d. Hasło indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, który wraz z Loginem służy do logowania się do Konta. Hasło musi składać się co najmniej z 5 znaków. e. Konto utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług Serwisu. f. Login adres poczty elektronicznej Użytkownika, który wraz z Hasłem służy do logowania się do Konta. g. Newsletter elektroniczny biuletyn zawierający informacje związane z działalnością Serwisu (w tym informacje handlowe) dostarczany Użytkownikowi środkami komunikacji elektronicznej. Usługa świadczona po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia, z którego Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie. h. Okres abonamentowy okres w jakim Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika płatne Usługi w ramach wybranego Pakietu. regulamin usługi Sociomatik.com 1

2 i. Opłata abonamentowa wynagrodzenie za Usługi świadczone w ramach wybranego Pakietu. Opłaty abonamentowe określa Cennik. j. Usługa odpłatne świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług polegające na udostępnieniu Użytkownikowi określonych funkcjonalności Aplikacji. Rodzaj i zakres Usług zależy od wyboru Pakietu. k. Usługodawca Birdcore SA z siedzibą w Warszawie ul Mińska 8, właściciel Serwisu, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej posiadający następujący adres l. Użytkownik przedsiębiorca, który zawarł z Usługodawcą Umowę. Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedmiotem której są Usługi określone w danym Pakiecie. m. Pakiet wybrane przez Użytkownika Usługi, jakie w danym Okresie abonamentowym Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika. n. Panel użytkownika strona www połączona z Kontem poprzez którą Użytkownik może zarządzać funkcjonalnościami Aplikacji. o. Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, ceny wybranego Pakietu. p. Pracownik osoba fizyczna, którą Użytkownik na podstawie uprawnień przysługujących Użytkownikowi na podstawie Umowy, upoważnił do korzystania z Aplikacji. Pracownikiem w rozumieniu niniejszej definicji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pozostająca z Użytkownikiem w stosunku pracy lub osoba fizyczna bądź prawna świadcząca na rzecz Użytkownika usługi na podstawie stosunku prawnego innego niż umowa o pracę. Użytkownik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania Pracowników. Odpowiedzialność usługodawcy za działania Pracownika jest wyłączona. q. Regulamin niniejszy regulamin. r. Rejestracja czynność polegająca na podaniu właściwych danych poprzez Formularz. Serwis serwis internetowy Sociomatik prowadzony przez Usługodawcę dostępny na domenie internetowej sociomatik.com. s. Serwisy Internetowe serwisy internetowe, takie jak Facebook, Linkedin oraz Twitter, których stronami/kontami/profilami (w zależności od danego serwisu) Użytkownik może zarządzać, a także dokonywać analizy aktywności takich stron/kont/profili. Aplikacja umożliwia zarządzanie treścią na wyżej wymienionych serwisach i dokonywanie analizy w odniesieniu do serwisów internetowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym, jednakże Usługodawca może rozszerzać działanie Aplikacji na inne serwisy internetowe, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. t. Strona Usługodawca lub Użytkownik. u. Strony Usługodawca i Użytkownik.. regulamin usługi Sociomatik.com 2

3 Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Zawartość Serwisu jest prawnie chroniona. 3. Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. 4. Przed dokonaniem Rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Cennikiem. 5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych, tj.: Chrome od wersji 9.0, Firefox od wersji 3.1, Internet Explorer od wersji Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej ( ). 7. Nazwy (w tym handlowe), marki, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować sankcjami prawnymi, w tym roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów. 8. Usługodawca świadczy usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Ogólne warunki korzystania z Serwisu 1. Korzystanie z Usług jest płatne, z zastrzeżeniem możliwości bezpłatnego korzystania z usług zgodnie z cennikiem.. 2. Korzystanie z Usług wymaga Rejestracji. 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik powinien w szczególności: a. przestrzegać Regulaminu, b. korzystać z Aplikacji wyłącznie w zakresie, w jakim upoważnia go do tego Umowa i Regulamin, c. powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Serwisu lub Aplikacji innym Użytkownikom, d. powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w Serwis lub Aplikację, w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. e. powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników. regulamin usługi Sociomatik.com 3

4 Rejestracja oraz zawarcie Umowy 1. Korzystanie z Usług Serwisu możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji. 2. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Serwisu. 3. Pola Formularza, których wypełnienie jest obowiązkowe są odpowiednio oznaczone. 4. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu Formularza, Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z informacją o utworzeniu Konta oraz instrukcjami korzystania z systemu. Z chwilą zakończenia Rejestracji pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa na czas określony, zgodny z opłaconym okresem abonamentowym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez zawarcie Umowy wyraża zgodę na dostęp Usługodawcy do danych swoich stron/profili/kont w Serwisach Internetowych, którymi można zarządzać/analizować za pośrednictwem Aplikacji. Dane wskazane w zdaniu poprzedzającym będą wykorzystywane przez Usługodawcę do świadczenia Usług. Usługodawca może również przetwarzać i wykorzystywać wyżej wymienione dane na potrzeby sporządzania i publikowania przez Usługodawcę opracowań i analiz dotyczących serwisów internetowych. Dane wykorzystywane w takich opracowaniach i analizach będą anonimowe, to jest w szczególności nie będą publikowane ze wskazaniem podmiotu, którego dotyczą. 5. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z zawartej z Usługodawcą Umowy, bez zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Konto Użytkownika 1. Zarejestrowany Użytkownik za pośrednictwem Konta zarządza poprzez Panel Użytkownika funkcjonalnościami Aplikacji oraz korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę. 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji oraz Usług wchodzących w skład w wybranego Pakietu w danym Okresie abonamentowym. W celu przedłużenia możliwości korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności, w sposób wskazany w Regulaminie. Usługodawca 7 dni przed upływem Okresu abonamentowego poinformuje Użytkownika o konieczności dokonania Płatności warunkującej dalszą możliwość korzystania z Aplikacji. 3. Zakres Usług świadczonych w ramach danego Pakietu określony jest w Cenniku dostępnym na stronach Serwisu. 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo tworzenia Pakietów indywidualnych, których zakres Usług będzie określony na podstawie ustaleń między Użytkownikiem a Usługodawcą. 5. Logowanie do Konta polega na podaniu Loginu i Hasła. Login i Hasło do Konta mają charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła Użytkownik powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu. 6. Każde naruszenie poufności Loginu i Hasła Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia. 7. W przypadku zgubienia Hasła Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy o wyznaczenie tymczasowego Hasła pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W celu uzyskania tymczasowego Hasła Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do regulamin usługi Sociomatik.com 4

5 Konta. Nowe Hasło zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika w formie linka aktywującego. 8. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, za wyjątkiem Pracowników Użytkownika. Możliwość rozszerzenia dostępu do Konta na Pracowników Użytkownika uzależniona jest od rodzaju posiadanego Pakietu. 9. Użytkownik posiadający Pakiet pozwalający na upoważnienie Pracownika do korzystania z Aplikacji dokonuje tego w Panelu użytkownika w zakładce Konta. Z chwilą dokonania upoważnienia dostęp do Konta posiada także Pracownik Użytkownika. 10. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może dokonywać wszelkich zmian w zakresie wprowadzonych przez siebie danych oraz w każdym czasie sprawdzić zakres wykorzystanych Usług świadczonych w ramach wybranego Pakietu. 11. Postanowienia niniejszego punktu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta testowego. Obowiązki Użytkownika 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminów Serwisów Internetowych, którymi będzie zarządzał/prowadził analitykę za pomocą Aplikacji. 2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za treści opublikowane przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji w Serwisach Internetowych. 3. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkownika w Serwisie i Serwisach Internetowych treści naruszających prawa osób trzecich, obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Za takie treści, w szczególności uznawane są treści, które: a. wzbudzają lub propagują rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek; b. prześladują lub popierają prześladowanie innych osób; c. są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi albo zawierają odesłania do treści o charakterze pornograficznym; d. zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób; e. zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze; f. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich; g. zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną); h. promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych; i. zawierają znak towarowy lub nazwę należącą do innego podmiotu, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony; j. naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby; regulamin usługi Sociomatik.com 5

6 k. szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne. 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się publikowania w Serwisach Internetowych treści, o których mowa w punkcie 6.3 powyżej, lub dopuszcza się działań, utrudniających lub destabilizujących działanie Serwisu, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z Aplikacji przez tego Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5. W przypadku braku zaprzestania działań, o których mowa w punkcie 6.3 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, skutkującej uprawnieniem Usługodawcy do likwidacji Konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku likwidacji Konta z winy Użytkownika Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej Opłaty abonamentowej. Płatności za Usługi 1. W celu korzystania z Usług objętych danym Pakietem Użytkownik musi dokonać Płatności. 2. Płatność za Pakiet dokonywana jest z góry. Użytkownik może dokonać Płatności z góry za kilka Okresów abonamentowych. 3. Okres abonamentowy rozpoczyna się z dniem Rejestracji. Okres abonamentowy trwa przez 30 dni od daty rejestracji, W przypadku dokonania Płatności z góry za kilka Okresów abonamentowych Usługodawca świadczy Usługi przez ilość Okresów abonamentowych, za które Użytkownik dokonał Płatności, w takim przypadku Umowa zostaje zawarta na czas określony równy ilości Okresów abonamentowych 4. Usługodawca każdorazowo na 7 dni przed upływem ostatniego Okresu abonamentowego, za który Użytkownik dokonał Płatności przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika informację o terminie zakończenia Okresu abonamentowego wraz z fakturą pro-forma za następny Okres lub Okresy abonamentowe, której opłacenie warunkuje możliwość nieprzerwanego korzystania z Usług. 5. Użytkownik może dokonać płatności kartą kredytową, bądź e-przelewem korzystając z modułu płatności wewnątrz aplikacji. 6. Płatności kartami oraz e-przelewy są obsługiwane przez PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387) przy ul. Arkońskiej 6/A3, KRS: Użytkownik może dokonać Płatności przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w fakturze pro-forma. Z chwilą dokonania Płatności Użytkownik posiada możliwość korzystania z Aplikacji oraz Konta w danym Okresie abonamentowym. 8. W przypadku Płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy terminem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania Płatności na rachunku bankowym Usługodawcy. 9. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za opóźnienia w rozpoczęciu korzystania z Usług w ramach wybranego Pakietu wynikające z nieprawidłowego lub niekompletnego podania przez Użytkownika danych, które umożliwiają zrealizowanie Płatności. 10. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany Pakietu, poprzez zmianę liczby użytkowników lub zmianę zakresu usług. a. W przypadku, gdy taki nowy Pakiet jest pakietem o wyższej cenie niż Pakiet dotychczasowy, użytkownik otrzyma fakturę odpowiadającą wybranemu zakresowi usług za następny okres abonamentowy. Korzystanie z Usług oferowanych w ramach takiego innego Pakietu będzie możliwe regulamin usługi Sociomatik.com 6

7 od dnia następującego po dniu, w którym płatność za taki Pakiet wpłynęła na rachunek Usługodawcy. W okresie pomiędzy końcem bieżącego okresu abonamentowego, a nowym okresem abonentowym usługi będą świadczone bez dodatkowych opłat wynikających ze zmiany pakietu. b. W przypadku gdy zmiana Pakietu polega na zmianie na Pakiet o niższej cenie niż dotychczasowy, to zmiana nastąpi od kolejnego Okresu abonamentowego, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dokonania wyboru Pakietu o niższej cenie. 11. Aktualny Cennik zawierający wykaz Usług świadczonych w ramach dostępnych Pakietów znajduje się na stronie Serwisu Wszystkie ceny Pakietów na stronie Serwisu są podane w kwotach netto oraz w kwotach uwzględniających podatek od towarów i usług (VAT). 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Pakietów określonych w Cenniku, o czym poinformuje na stronach Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości, nowe stawki opłat nie mają zastosowania do Pakietów już opłaconych przez Użytkownika. Z chwilą upływu Okresu abonamentowego, na jaki Pakiet został wykupiony Użytkownik może dokonać zakupu kolejnego Okresu abonamentowego W celu otrzymania faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest podać dane niezbędne do jej wystawienia, a w szczególności firmę, dane adresowe oraz NIP. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie, przesyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej. Prawa własności intelektualnej 1. Aplikacja jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji i dysponowania nią w sposób określony Regulaminem, Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w zakresie innym niż w zakresie, w jakim jest uprawniony do tego na podstawie Umowy i Regulaminu. Powyższe ograniczenie nie narusza uprawnienia Użytkownika do korzystania z Aplikacji w zakresie, w jakim uprawniają go do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu 3. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej czasem trwania Okresu abonamentowego licencji na korzystanie z Aplikacji, w tym jej uaktualnień i nowych wersji, bez prawa do udzielania dalszej licencji na Aplikację, na następujących polach eksploatacji: a. korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika (lub osoby upoważnione przez Użytkownika, jeżeli dana Umowa przyznaje takie uprawnienie Użytkownikowi) na komputerach lub innych podobnych urządzeniach, którymi dysponuje Użytkownik poprzez sieć Internet w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika. 4. Korzystanie z Aplikacji nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem i Umową, bez względu na techniczne możliwości innego wykorzystania Aplikacji. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu i w zakresie jaki umożliwiają dostarczone Użytkownikowi w tym celu przez Usługodawcę narzędzia. 5. Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie w celu zarządzania treścią, w tym jej publikacją w Serwisach Internetowych, co do których Użytkownikowi przysługują uprawnienia do zarządzania treścią. Powyższe dotyczy również korzystania z Aplikacji w ramach Konta testowego. regulamin usługi Sociomatik.com 7

8 6. Użytkownik nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystanych środków technicznych, do umożliwiania korzystania z Aplikacji osobom trzecim (z wyłączeniem sytuacji, gdy takie uprawnienie wyraźnie wynika z Umowy), ani też wykorzystywania Aplikacji dla potrzeb osób trzecich w jakikolwiek inny sposób, niż opisany w punkcie 8.5 powyżej. 7. Użytkownik nie ma prawa zmieniać ani usuwać znajdujących się w Serwisie lub Aplikacji informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej. 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nawet niewielkie zmiany w Aplikacji mogą prowadzić do znacznych, nieprzewidzianych zakłóceń w jej funkcjonowaniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie zmiany w Aplikacji dokonane przez siebie lub osoby, którymi się posłużył w tym celu. 9. Jakiekolwiek korzystanie z Aplikacji, które przekracza zakres określony niniejszym Regulaminie będzie wymagać wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności. 10. Dokonanie Rejestracji oznacza udzielenie Usługodawcy zgody na informowanie osób trzecich o fakcie korzystania przez Użytkownika z Usług Usługodawcy, w tym w szczególności udzielenie Usługodawcy zgody na publikowanie bez ograniczeń terytorialnych, w tym w mediach, w Internecie, w materiałach drukowanych, audio i video oznaczeń Użytkownika takich min. jak firma i znak towarowy identyfikujące Użytkownika lub jego towary lub usługi. Rozwiązanie Umowy 1. Usługodawca może rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn, to jest w razie: a. planowania przez Usługodawcę ograniczenia zakresu świadczenia Usług lub planowania zakończenia świadczenia Usług b. wystąpienia okoliczności faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepisów) skutkujących powstaniem istotnych utrudnień w świadczeniu Usług c. wprowadzenia przez kontrahentów Usługodawcy nowych warunków świadczenia usług skutkujących powstaniem po stronie Usługodawcy znacznych utrudnień w świadczeniu Usług na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie d. zaistnienia zmian w Serwisach Internetowych skutkujących powstaniem po stronie Usługodawcy znacznych utrudnień w świadczeniu Usług na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie. 2. Z chwilą rozwiązania Umowy Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, w tym wszelkich danych znajdujących się w bazie danych Aplikacji. Usługodawca nie usuwa danych ani treści wprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji do Serwisów Internetowych. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika przed zakończeniem Okresu abonamentowego, za jaki uiszczono Opłatę abonamentową, Usługodawca nie zwraca Opłaty abonamentowej w całości ani w części. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę, Usługodawca zwraca Użytkownikowi taką część uiszczonej Opłaty abonamentowej, która należna byłaby za okres przypadający po dacie rozwiązania Umowy. 3. Usługodawca może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e- mail na adres Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik: a. naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu, regulamin usługi Sociomatik.com 8

9 b. podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie, c. podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Serwisu, d. dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu, e. działał lub działa na szkodę Usługodawcy, f. podał podczas Rejestracji nieprawdziwe dane, g. naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Usługodawcy, w szczególności przysługujące Usługodawcy majątkowe prawa autorskie, h. narusza zasady (w tym w szczególności regulaminy) korzystania z Serwisów Internetowych, 4. W przypadkach rozwiązania Umowy z przyczyn wskazanych w punkcie 9.4 powyżej przed zakończeniem Okresu abonamentowego, za jaki uiszczono Opłatę abonamentową, Usługodawca nie zwraca Opłaty abonamentowej w całości ani w części. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej z Użytkownikiem będącym Konsumentem w trybie określonym w punkcie 9.5 powyżej Usługodawca zwraca Użytkownikowi taką część uiszczonej Opłaty abonamentowej, która należna byłaby za okres przypadający po dacie rozwiązania Umowy. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną 1. Korzystanie z Serwisu, Aplikacji i Usług dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykami występującymi przy korzystaniu z tej sieci. 2. Ryzyka związane z korzystaniem z Internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do Internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. wirusy, robaki i konie trojańskie. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall). 3. Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności Hasła umożliwiającego dostęp do Konta. Reklamacje 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczonych Usług. Reklamacja może być składana w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w punkcie Regulaminu lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy 2. W reklamacji Użytkownik powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od Usługodawcy. 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Użytkownika, a w przypadku gdyby takie poinformowanie Użytkownika nie było możliwe pisemnie na adres pocztowy Użytkownika. regulamin usługi Sociomatik.com 9

10 4. W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub uzasadni odmowę uwzględnienia reklamacji. regulamin usługi Sociomatik.com 10

11 Wyłączenie odpowiedzialności 1. Usługodawca zastrzega, że Serwis, Aplikacja i Usługi mogą być czasowo niedostępne w związku z koniecznością podejmowania działań natury technicznej dotyczących oprogramowania lub sprzętu takich jak np. aktualizacja, konserwacja, przegląd, wymiana. 2. W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu, Aplikacji lub Usług będą możliwe do przewidzenia Usługodawca powiadomi Użytkowników o takich zdarzeniach z wyprzedzeniem na stronie głównej Serwisu. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań ogranicza się do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z ograniczeniem do trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia netto Usługodawcy otrzymanego od Użytkownika w roku, w którym wystąpiła szkoda. Zmiany Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia powiadomienia Użytkowników, jednakże aneks wprowadzający zmiany może przewidywać dłuższy termin wejścia w życie poszczególnych zmian. Do zmian znajdują zastosowanie następujące postanowienia: 1. Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności: a. konieczność modyfikacji systemów informatycznych Usługodawcy b. zmiana procesów działania Serwisu lub Aplikacji, w tym modyfikacja, rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji c. modernizacja Serwisu lub Aplikacji d. dostosowanie Regulaminu, Serwisu lub Aplikacji do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach e. uzasadnione uwagi zgłaszane przez Użytkowników. 2. Powiadomienie Użytkowników o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości do Użytkowników zawierającej odpowiednią informację oraz ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie oraz udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie. 3. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres xxxx lub na piśmie przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu pocztą lub kurierem na adres Usługodawcy. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci rozwiązania Umowy z chwilą doręczenia tego oświadczenia do Usługodawcy. 4. Do Użytkowników, którzy dokonają Rejestracji w okresie od momentu publikacji zmian Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie zmian - regulamin usługi Sociomatik.com 11

12 postanowienia zmienionego Regulaminu. Od Uczestników takich na etapie Rejestracji wymagana będzie zgoda na wprowadzane zmiany Regulaminu. Z powyższych przyczyn Uczestnicy nie otrzymają osobnych powiadomień o wprowadzeniu zmian ani nie znajdzie w stosunku do nich zastosowania uprawnienie do złożenia wypowiedzenia z uwagi na wprowadzenie zmian. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin oraz Umowy podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim. Wszelkie spory między Stronami, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów podlegają jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem, w tym w szczególności spory dotyczące obowiązywania, interpretacji, niewykonania lub nienależytego wykonania Umów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby i adresu Usługodawcy. 3. Jeżeli Regulamin zostanie sporządzony również w innej wersji językowej niż wersja polska, to w przypadku rozbieżności między różnymi wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska. 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie sociomatic.com. Użytkownik może również pobrać treść Regulaminu z wyżej wymienionej strony i zapisać go na własnym nośniku danych. regulamin usługi Sociomatik.com 12

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo