REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR"

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy , przy ul. Solec 81B lok. A60 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa Śródmieście w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz ze zm.). b) Usługobiorca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, korzystająca z usługi dostępu do Internetowego Systemu Obiegu Dokumentów CIRCULAR na podstawie zawartego OWU oraz Regulaminu. c) Umowa umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetowego Systemu Obiegu Dokumentów CIRCULAR zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Administratorem Systemu. Zawarcie Umowy następuje przez złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU) i akceptację Regulaminu. d) Użytkownik osoba fizyczna korzystająca na podstawie Regulaminu z Systemu za pomocą Konta Administratora, Konta Użytkownika lub Konta Tymczasowego przydzielonego mu przez Usługobiorcę. e) Konto Użytkownika indywidualny profil w Systemie służący do korzystania z funkcjonalności Systemu, przydzielany przez Usługobiorcę konkretnej osobie fizycznej. f) Konto Administratora Konto Użytkownika wzbogacone o dodatkowe uprawnienia w Systemie, w szczególności polegające na możliwości zakładania, przydzielania innym osobom fizycznym oraz usuwania Kont Użytkowników. Kontem Administratora jest pierwsze Konto Użytkownika założone przez Usługobiorcę w Systemie (w trakcie rejestracji) oraz inne Konta Użytkownika o ile Usługobiorca nada im uprawnienia Konta Administratora. g) Konto Użytkownika Tymczasowego Konto Użytkownika przeznaczone dla osób 1/7

2 fizycznych współpracujących z Usługobiorcą i przez niego przydzielane tym osobom. h) Konto Usługobiorcy indywidualne konto Usługobiorcy w Systemie służące do kompleksowego zarządzania obiegiem dokumentów oraz zarządzania kontami poszczególnych Użytkowników. i) Regulamin niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Systemu oraz regulujący prawa i obowiązki Usługobiorcy, Użytkowników, Tymczasowych Użytkowników oraz Administratora Systemu. j) System Internetowy System Obiegu Informacji CIRCULAR. 2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz z późn. zm.) Administrator Systemu ustala niniejszym Regulamin korzystania z Internetowego Systemu Obiegu Dokumentów CIRCULAR. DZIAŁ II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 1. Administrator Systemu świadczy usługę dostępu do Systemu za pomocą Konta Usługobiorcy oraz Kont: Administratora, Użytkownika i Użytkownika Tymczasowego. System umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności: a) zakładanie kont Administratorów, Użytkowników oraz Użytkowników Tymczasowych, b) umieszczanie, uaktualnianie, usuwanie, zmiana nazw i położenia dokumentów w Systemie, c) przeglądanie dokumentów Użytkownika i plików współdzielonych z innymi Użytkownikami, ściąganie plików i przeglądanie katalogów, d) tworzenie, usuwanie, zmiana nazw i położenia katalogów, e) przypisywanie Użytkowników jako odpowiedzialnych za określone dokumenty, f) podgląd listy dokumentów za które jest odpowiedzialny zindywidualizowany Użytkownik, g) podgląd listy dokumentów w danym procesie za które jest odpowiedzialny Użytkownik oraz wyświetlanie historii obiegu dokumentu. h) dostęp do historycznych wersji umieszczonych w Systemie dokumentów, i) przeglądanie ostatnich zdarzeń, które zaszły w Systemie (powiadomienia, zmiany 2/7

3 i uaktualnienia w dokumentach), j) udostępnianie dokumentów Użytkownikom Tymczasowym, k) powiadomienia dla Użytkownika wysyłane za pomocą poczty lub wiadomości SMS. 2. Administrator Systemu zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Systemu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Usługobiorców i Użytkowników. DZIAŁ III. Warunki korzystania z Systemu i zasady odpowiedzialności 1. Do korzystania z usług Systemu niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowano: - system operacyjny Windows XP lub wyższy, Linux lub Mac OS X, - przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 7 lub 8, FireFox w wersji 3 lub wyższej, Chrome w wersji 8 lub wyższej. Ponadto wymagany jest: - dostęp do konta poczty elektronicznej, - telefon komórkowy (niezbędny do korzystania jedynie z niektórych funkcjonalności Systemu). 2. Usługobiorca i Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Systemu są zobowiązani do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. 3. Usługobiorca i Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 4. Usługobiorca i Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Systemu lub korzystanie z jego funkcjonalności. 5. Usługobiorca i Użytkownicy mają obowiązek podawania swoich aktualnych danych niezbędnych do właściwego funkcjonowania Systemu i rozliczania należności z tytułu korzystania z Systemu. W szczególności są zobowiązani do podawania swoich aktualnych danych w formularzach rejestracyjnych, a w przypadku zmian danych do ich niezwłocznej aktualizacji. 6. Administrator Systemu zobowiązuje się do zachowania w poufności danych przechowywanych przez Usługobiorcę i Użytkowników w Systemie. 3/7

4 7. Administrator Systemu zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych przez Usługobiorcę i poszczególnych Użytkowników danych w Systemie. W szczególności zapewnia tworzenie kopii bezpieczeństwa przechowywanych danych za okres ostatniego miesiąca. 8. Administrator Systemu zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych w Systemie również poprzez zapewnienie dedykowanego dla danego Usługobiorcy Konta Usługobiorcy oraz przysługujących w jego ramach Kont: Administratorów, Użytkowników oraz Tymczasowych. Jednakże Administrator Systemu zastrzega, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, którym Usługobiorca nadał dostęp do poszczególnych Kont: Administratorów, Użytkowników oraz Tymczasowych. 9. Administrator Systemu zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Systemu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź działaniem Usługobiorcy, Użytkowników oraz podmiotów trzecich. 10. Administrator Systemu zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Systemu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji Systemu. W przypadku planowanej przerwy, trwającej co najmniej 2 godziny, Usługobiorcy i Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie poinformowani na stronie 11. Administrator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Systemu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Systemu. W przypadku planowanej przerwy, trwającej co najmniej 5 godzin, Usługobiorcy i Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie poinformowani na stronie 12. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu, Administrator Systemu zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Systemu bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy oraz Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Systemu. W takim przypadku Administrator Systemu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Usługobiorcy i Użytkowników. 13. Administrator Systemu nie odpowiada za treści dostarczane lub zamieszczane w Systemie przez Usługobiorcę oraz Użytkowników. 14. Administrator Systemu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Systemu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca lub Użytkownik łączy się z Systemem. 4/7

5 15. Administrator Systemu nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym) powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Systemu. DZIAŁ IV. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu następuje z chwilą złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. 2. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną razem z Umową, na zasadach określonych w Umowie. 3. Użytkownicy mają możliwość zaprzestania korzystania z Systemu w każdej chwili, korzystając z opcji wylogowania z używanego konta. DZIAŁ V. Reklamacje 1. Usługobiorca oraz Użytkownicy są uprawnieni do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Administrator Systemu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie względem Usługobiorcy lub Użytkowników lub gdy wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Usługobiorcy (Użytkownika) zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię i nazwisko lub nazwa Usługobiorcy, adres , nr telefonu. 3. Administrator Systemu rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Administrator Systemu powiadomi w formie elektronicznej w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. 5/7

6 5. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w pkt 25 zdanie 2, wysyłana jest na adres wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą). 6. Administrator Systemu nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu. 7. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana. DZIAŁ VI. Ochrona i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz danych osobowych zapisanych w dokumentach przechowywanych w Systemie 1. Administrator Systemu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, Poz. 926 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz Usługobiorcy w celach zgodnego z Regulaminem świadczenia usługi drogą elektroniczną, rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi oraz niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi. Zakres niezbędnych do świadczenia usługi danych Użytkowników, przetwarzanych przez Administratora Systemu obejmuje: imię, nazwisko, służbowy adres , służbowy numer telefonu komórkowego. Administrator Systemu przetwarza ponadto dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Użytkowników w Systemie, adres IP, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi, informacja o skorzystaniu z usługi) na potrzeby wdrażania usprawnień w Systemie. 2. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przez Administratora Systemu usług i funkcjonalności opisanych w niniejszym Regulaminie. 3. Administrator Systemu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Systemu. Administrator Systemu spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą 6/7

7 elektroniczną. W szczególności są to stosowane szyfrowane łącza połączone z rozpoznawaniem (uwierzytelnianiem) Użytkowników. 4. Administrator Systemu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Użytkowników jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 5. W przypadku korzystania z Systemu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator Systemu ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator Systemu powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania. DZIAŁ VII. Przepisy końcowe 1. Administrator Systemu zwraca uwagę, że System zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Usługobiorcy zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa do znaków towarowych) przysługujących Administratorowi Systemu. 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia r. 3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy i Użytkowników na głównej stronie Konta Usługobiorcy. 4. Administrator Systemu ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Administrator Systemu powiadomi Usługobiorcę oraz Użytkowników za pomocą wiadomości Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia Usługobiorcy i Użytkowników o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego. 6. Prawem właściwym jest prawo polskie. 7/7

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika 1. Definicje... 1 2. Umowa o Stronę internetową... 2 3. Umowa o Konto Użytkownika... 2 4. Obowiązki Usługodawcy... 3 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE Platforma internetowej dostępna jest pod adresem: https://pilot.e-codex.pl i została stworzona przez Instytut Logistyki i

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo