2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:"

Transkrypt

1 REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: 1) Kodeksu cywilnego ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.) 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104); 3) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.); 4) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176); 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje: 1) Cena oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. 2) Cennik zestaw Kosztów dostawy dostępny na stronach sklepu internetowego Joanna Klimas. 3) Dane osobowe zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. 4) Hasło indywidualny ciąg znaków wybranych przez Zamawiającego, służący do logowania się do Konta. 5) Joanna Klimas sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy. 6) Konsument osoba fizyczna, dokonująca zakupów w sklepie internetowym Joanna Klimas niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 7) Konto utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług sklepu internetowego Joanna Klimas.

2 8) Koszyk elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach sklepu internetowego Joanna Klimas, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje zakupu Towarów. 9) Koszty dostawy opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego określone w Cenniku. 10) Płatność czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy. 11) Realizacja Zamówienia czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. 12) Rejestracja czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta. 13) Sprzedawca Dom Mody Klimas S.A. z siedzibą przy ul. Nowolipki 2, Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON , właściciel sklepu internetowego Joanna Klimas, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. 14) Strony Sprzedawca i Zamawiający. 15) Towar rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym Joanna Klimas. 16) Umowa umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. 17) Zamawiający osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Towarów w sklepie internetowym Joanna Klimas. 18) Zamówienie czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym Joanna Klimas odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Zawartość stron sklepu internetowego Joanna Klimas stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona. 3. Korzystanie ze stron sklepu internetowego Joanna Klimas może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron sklepu internetowego Joanna Klimas, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności. 5. W celu korzystania ze stron sklepu internetowego Joanna Klimas Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowanie stron sklepu internetowego Joanna Klimas komputer lub urządzenie Zamawiającego powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu Cookies. 6. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu. 7. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Sprzedawcę. 8. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach sklepu internetowego Joanna Klimas są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy. 9. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach sklepu internetowego Joanna Klimas podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy. Zamawiający jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy. 10. Zamawiający powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie sklepu internetowego Joanna Klimas. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji sklepu internetowego Joanna Klimas może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego. 11. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terenie Polski oraz poza jej granicami. III. Rejestracja. 1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna. 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia. 3. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie sklepu internetowego Joanna Klimas. 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe. 5. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

4 6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony, od tego momentu Zamawiający może składać każde kolejne Zamówienie korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji. IV. Konto Zamawiającego. 1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności: 1) bezpośrednie dokonywanie Zamówienia; 2) zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; 3) tworzenie listy życzeń; 4) przeglądanie historii Zamówień. 2. Logowanie do Konta polega na podaniu a oraz Hasła. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany. 3. Każde naruszenie poufności Hasła Zamawiający powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia. 4. W przypadku zgubienia Hasła Zamawiający może zwrócić się do Sprzedawcy o wyznaczenie tymczasowego Hasła pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W celu uzyskania tymczasowego Hasła Zamawiający powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta. Nowe Hasło zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. 5. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że z Konta korzysta upoważniony pracownik lub współpracownik Zamawiającego. V. Zawarcie Umowy. 1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka. 2. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i jego ilości oraz miejsca dostawy. W przypadku, gdy Zamawiający posiada Konto przed złożeniem Zamówienia powinien zalogować się na swoje Konto. 3. Poprzez kliknięcie w ikonę Złóż Zamówienie Zamawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem. 4. Sprzedawca potwierdza Zamówienie w terminie dwóch dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego Zamówienia. Potwierdzenie Sprzedawca przesyła na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. 5. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru Sprzedawca poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.

5 6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na wyczerpanie się Towaru objętego promocja lub wyprzedażą Sprzedawca poinformuje, że Zamówienie nie może być zrealizowane. 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia. 8. Zamawiający wraz z otrzymaniem potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać Płatności za zamówiony Towar oraz Koszty dostawy. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Płatności zawarte są w potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę. 9. Z chwilą dokonania Płatności, w sposób o którym mowa w pkt. IV Regulaminu Płatności, zostaje zawarta Umowa pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, do której w przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny. 10. Wszystkie Towary oferowane na stronach sklepu internetowego Joanna Klimas są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek. 11. Wszystkie Ceny podawane na stronach sklepu internetowego Joanna Klimas wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 12. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron. 13. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w Cenniku znajdującym się na stronie sklepu internetowego Joanna Klimas. 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwanie niedostępnych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Zamawiającego. VI. Płatności 1. Zamawiający dokonuje Płatności za zamówione Towary przelewem bankowym przed dostarczeniem Zamówienia. 2. Sprzedawca potwierdza dokonanie Płatności, o której mowa w ust. 2, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. VII. Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów. 1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie Realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Realizacja Zamówienia następuje w terminie siedmiu dni od dnia dokonania Płatności przez Zamawiającego, chyba że Strony umówiły się inaczej. W przypadku Realizacji Zamówienia w terminie innym niż wskazanym w zadaniu poprzedzającym, Sprzedawca prześle na adres poczty

6 elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków Realizacji Zamówienia uzgodnionych przez Strony. 3. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania ma nastąpić dostawa Zamówienia, na przetwarzanie jej danych osobowych przez Sprzedawcę, w szczególności jej adresu zamieszkania, wyłącznie w celu realizacji dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Zamawiającego przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę. 4. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po wydaniu Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgody z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w pkt. IX ust. 1 poniżej. 5. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia. VIII. Prawo odstąpienia od Umowy. 1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art.7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru. 2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć otrzymany od Sprzedawcy dowód sprzedaży (paragon fiskalny). 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 4. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu zwrot Towaru. 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru. IX. Reklamacje. 1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego - Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia

7 niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy. 3. Reklamacja powinna: 1) zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy; 2) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających Konsumentów powinna wskazywać wolę Zamawiającego czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar; 3) zawierać dołączony dowód zakupu (paragon fiskalny); 4) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego. 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Zamawiający może żądać stosownego obniżenia Ceny lub odstąpić od Umowy. Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu na podane w reklamacji konto bankowe. 6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru zamawiającemu. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Towaru. X. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu. 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.). 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego Joanna Klimas. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze sklepu internetowego Joanna Klimas oraz składania Zamówień. 6. Zamawiający posiadający Konto w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu powinni przesłać na adres Sprzedawcy oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia woli Zamawiającego usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.jasma.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1. Sklep sklep internetowy działający za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN sklepu internetowego 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.tymbark.com lub www.sklep.kubus.pl. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo