BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPNIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPNIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPNIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA oferta dla klientów indywidualnych, rolników i osób prowadzących jednoosobową działalnośd gospodarczą

2 Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z USŁUGI BANKOWOŚCI ELKTRONICZNEJ USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ JAK ZALOGOWAD SIĘ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WWW? LISTA DOSTĘPNYCH OPCJI PO ZALOGOWANIU DO SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ JAK SPRAWDZID INFORMACJE O STANIE RACHUNKU? JAK WYKONAD PRZELEW BANKOWY? JAK PRZEGLĄDAD I SORTOWAD LISTĘ PRZELEWÓW? JAK KORZYSTAD Z ZLECEO STAŁYCH? JAK DOŁADOWAD TELEFON KOMÓRKOWY? OPCJE DODATKOWE W USŁUDZE BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ BANK USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SMS

3 1. ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z USŁUGI BANKOWOŚCI ELKTRONICZNEJ Przy projektowaniu i budowie Usługi Bankowości Elektronicznej wykorzystano najnowsze rozwiązania, które zapewniają nie tylko wygodę i oszczędności ale i bezpieczeostwo. Poniżej wskazano elementy systemu bezpieczeostwa gwarantowane przez Bank, w dalszej części rozdziału przedstawiamy katalog zasad bezpieczeostwa zalecenia do stosowania przez Użytkowników usługi. Szyfrowa transmisja danych Stosujemy szyfrowane automatyczne zabezpieczenie protokołem Secure Socket Layer (SSL) wykorzystującym klucz o długości 128 bitów. Zapewnia on poufnośd informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytad lub zmienid danych przesyłanych między Klientem a Bankiem. Zastosowanie tej metody zapewnia całkowitą poufnośd operacji finansowych. W czasie korzystania z bezpiecznego protokołu adres strony internetowej zaczyna się od https://. Uwierzytelnienie Uwierzytelnienie, czyli sprawdzenie tożsamości użytkownika i jego prawa dostępu do konta za pomocą elektronicznych kanałów dostępu. Oparte jest na czymś CO ZNASZ (identyfikator ID i hasło) oraz na tym CO MASZ (token). Automatyczne wylogowanie Dodatkowym zabezpieczeniem jest automatyczne wylogowanie Użytkownika z usługi w sytuacji stwierdzenia braku jego aktywności na koncie. W takim przypadku wystarczy ponownie zalogowad się. Blokada konta internetowego W przypadku kilku błędnych prób zalogowania się do Usług Bankowości Elektronicznej następuje automatyczna blokada konta danego Użytkownika, która chroni konto przed dostępem osób nieupoważnionych. W celu odblokowania konta należy skontaktowad się z pracownikiem Banku osobiście lub telefonicznie w godzinach urzędowania placówki pod numerami dostępnymi na stronie internetowej. W przypadku telefonicznej identyfikacji klienta zwolnienie blokady dostępu wymaga podania hasła (maks. 10 znaków). Użytkownik wskazuje hasło podczas składania wniosku o dostęp do usługi. 3

4 Limity transakcji Przed aktywacją Usług Bankowości Elektronicznej trzeba określid jednorazowe i dzienne limity operacji wykonywanych za pomocą WWW, czyli maksymalną kwotę pojedynczego przelewu oraz maksymalną łączną kwotę wszystkich przelewów realizowanych przez WWW w ciągu dnia. Zastrzeżenie środków dostępu W przypadku zagubienia, kradzieży tokena oraz naruszenia zasad bezpieczeostwa hasła należy niezwłocznie zgłosid zastrzeżenie urządzenia w placówce banku lub telefonicznie pod numerami telefonów dostępnych na stronie internetowej banku (w godzinach urzędowania) oraz pod numerem telefonu komórkowego ( telefon czynny całą dobę). Uwaga! Zgłoszenie zastrzeżenia pod numerem telefonu po godzinach urzędowania przyjmuje poczta głosowa należy wówczas podad imię i nazwisko, PESEL użytkownika usługi oraz identyfikator ID. Zasady ustanawiania haseł Składa się z 4 do 8 znaków (cyfry/ cyfry i litery) Małe i duże litery są rozróżniane Nie należy stosowad polskich znaków diakrytycznych (np. ą, d, ę, ł, o, ś, ó, ż, ź) Nie należy stosowad znaków specjalnych tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów, symboli, Logowanie do Usługi Bankowości Elektronicznej WWW Do obsługi pełnej funkcjonalności aplikacji zalecane jest korzystanie z przeglądarki Internet Explorer (wersja minimalna 6.x) Systematycznie należy czyścid cashe przeglądarki (tymczasowe pliki internetowe, pliki cookie) Podczas wprowadzania Identyfikatora i hasła nie wolno zezwalad na zapamiętywanie haseł przez przeglądarkę Nigdy nie należy używad wyszukiwarek do znalezienia strony logowania Banku. Należy samodzielnie wprowadzad jej adres lub logowad się bezpośrednio ze strony Usługi Bankowości Elektronicznej Nigdy nie należy logowad się przez adres lub link przysłany w wiadomości przez inną osobę nawet jeśli adres strony jest prawidłowy może prowadzid do fałszywych witryn Przed zalogowaniem się na konto należy sprawdzid, czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane. Adres strony musi zaczynad się od https://, natomiast na stronie internetowej musi byd widoczny symbol zamkniętej kłódki By sprawdzid, czy strona jest autentyczna należy kliknąd na kłódkę, aby zobaczyd, czy certyfikat cyfrowy został wydany na bank oraz czy jest wystawiony z aktualną datą wystawienia 4

5 Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny lub certyfikat jest nieprawidłowo wystawiony należy przerwad logowanie i niezwłocznie skontaktowad się z informatykiem banku pod numerem telefonu Jeśli przy logowaniu pojawi się nietypowy komunikat lub prośba o podanie danych osobowych lub haseł lub ich aktualizację należy przerwad logowanie i skontaktowad się z pracownikiem banku Należy pamiętad, iż Bank nigdy nie wysyła do swoich Klientów pytao dotyczących haseł lub innych poufnych danych ani próśb o ich aktualizację Jeśli zauważą Paostwo jakąkolwiek nieprawidłowośd podczas logowania lub wystąpią problemy techniczne związane z obsługą aplikacji należy skontaktowad się niezwłocznie z pracownikiem banku. Korzystanie z Usługi Bankowości Elektronicznej - WWW Korzystając z Usługi Bankowości Elektronicznej powinno się używad tylko jednego okna przeglądarki internetowej, natomiast kooczyd pracę należy poprzez użycie polecenia Wyloguj. Należy co jakiś czas zmieniad hasła stałe i chronid je przed osobami trzecimi, proponujemy zmianę hasła co miesiąc Podczas korzystania z Usługi Bankowości Elektronicznej WWW nie należy używad klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej (np. Wstecz, Dalej, Odśwież), system posiada własne klawisze, które umożliwiają sprawne poruszanie się w ramach Usług Bankowości Elektronicznej Jeżeli połączenie z serwisem transakcyjnym zostanie zerwane, należy ponownie zalogowad się i sprawdzid, czy system zapamiętał ostatnie zlecenie Należy kontrolowad datę ostatniego logowania do usługi Należy aktualizowad system operacyjny i istotne dla jego funkcjonowania aplikacje np. przeglądarki internetowe Należy stosowad legalne i często aktualizowane oprogramowanie antywirusowe Należy używad aplikacji typu firewall i systemu wykrywania intruzów - blokujących niepożądane połączenia komputera z Internetem Nie należy korzystad z Usługi Bankowości Elektronicznej w miejscach ogólnie dostępnych np. kawiarenkach internetowych 2. USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ - WWW Bankowośd Elektroniczna - WWW to usługa, która umożliwia łatwy i szybki dostęp do konta poprzez sied Internet za pośrednictwem komputera. Dzięki niej w bezpieczny i wygodny sposób można zarządzad swoimi pieniędzmi na koncie, przez - 24 h na dobę - dostęp do wszystkich informacji o rachunkach, realizowanych operacjach oraz przez samodzielne wykonywanie dyspozycji np. przelewów, zleceo stałych. Użytkownik Usługi Bankowości Elektronicznej - WWW otrzymuje bezpieczne środki dostępu w postaci: 5

6 Identyfikator ID Służy do identyfikacji przy logowaniu do konta internetowego. Jest to niepowtarzalny, nadawany przez Bank identyfikator, który otrzymuje każdy Użytkownik usługi. Składa się z cyfr i/lub liter, należy go chronid i nie udostępniad osobom trzecim. Token Jest małym urządzeniem elektronicznym, o wygodnym kształcie, służącym do bezpiecznego uwierzytelniania Użytkownika Usługi Bankowości Elektronicznej - WWW. Generuje on unikalne, jednorazowe ciągi cyfr, które zmieniają się, co 60 sekund. O upływającym czasie ważności bieżącego wskazania tokena ciągu cyfr, informuje liczba kresek pojawiających się w lewej części wyświetlacza. Każda kreska oznacza 10 sekund, kiedy token wskazuje tylko jedną kreskę należy poczekad na pojawienie się kolejnego kodu. Wskazanie z tokena używane jest przy bezpiecznym logowaniu do Usługi Bankowości Elektronicznej - WWW oraz podczas autoryzacji. Hasło prywatne powiązane z tokenem Hasło do tokena służy do identyfikacji podczas logowania do Usługi Bankowości Elektronicznej WWW oraz podczas autoryzacji. W połączeniu z ID oraz wskazaniem z tokena zapewnia bezpieczny dostęp do powyższych usług. Jest to indywidualne hasło, które ustanawia się samodzielnie podczas pierwszego logowania JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WWW? Aby zapewnid bezpieczeostwo środków zgromadzonych na rachunku oraz przeprowadzonych za pośrednictwem WWW transakcji dostęp do Usługi Bankowości Elektronicznej - WWW wymaga zalogowania Użytkownika poprzez wykorzystanie indywidualnych środków dostępu w postaci: Identyfikatora ID i hasła powiązanego z tokenem łącznie ze wskazaniem tokena. Logowanie do usługi odbywa się ze strony : https://bank.cui.pl/lipno Pierwsze logowanie do usługi Krok 1 Identyfikator Klienta Po przejściu na stronę logowania otwarte zostaje okno logowania 6

7 W polu Identyfikator użytkownika należy wprowadzid Identyfikator ID nadany przez Bank (indywidualny identyfikator klienta wpisany jest w umowie o usługi bankowości elektronicznej), a następnie wybrad przycisk Dalej Krok 2 Hasło Klienta W polu klucz należy wprowadzid: wskazanie z tokena Po wypełnieniu należy wybierad przycisk - Zatwierdź Krok 3 Zmiana hasła podczas pierwszego logowania Podczas pierwszego logowania przed rozpoczęciem korzystania z Usługi system prosi o zmianę hasła. Wówczas pojawia się pole: Podaj nowe hasło do wprowadzenia nowego, ustalonego przez siebie hasła. Wprowadzone, nowe hasło należy wpisad ponownie w polu: Powtórz nowe hasło. Po wypełnieniu pól należy wybrad przycisk: Zatwierdź. Po pomyślnej zmianie hasła pojawia się komunikat Hasło zostało zmienione Kolejne logowanie do usługi Krok 1 Identyfikator Klienta W polu Identyfikator należy wpisad Identyfikator ID nadany przez Bank Krok 2 Hasło Klienta W polu Hasło należy wprowadzid: hasło do tokena ustanowione samodzielnie przez Klienta przy pierwszym logowaniu łącznie ze wskazaniem tokena. Po wypełnieniu pól należy wybrad przycisk: Zatwierdź Zmiana hasła podczas korzystania z usługi Zmiany hasła należy dokonad przez wybranie opcji Zmiana hasła. W polu Podaj nowe hasło należy wprowadzid nowe, samodzielnie ustalone hasło. Wprowadzone, nowe hasło należy wpisad ponownie w polu: Powtórz nowe hasło. Następnie w polu Podaj hasło należy zatwierdzid zmianę hasła podając hasło do tokena, łącznie ze wskazaniem z tokena. Po wypełnieniu pól należy wybrad przycisk: Zatwierdź. Po pomyślnej zmianie hasła pojawia się komunikat Hasło zostało zmienione. Uwaga! Każde wskazanie z tokena może byd wykorzystane tylko raz. Jeśli system nie zaakceptuje klucza, należy poczekad na kolejne wskazanie tokena i spróbowad ponownie. 7

8 2.2. LISTA DOSTĘPNYCH OPCJI PO ZALOGOWANIU DO SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Rachunki o Wybierz rachunek o Stan rachunku o Historia rachunku Przelewy o Nowy przelew o Nowe przelewy offline o Nowy przelew ZUS o Nowy przelew US o Lista Wszystkie W trakcie realizacji Zrealizowane Odrzucone Zlecenia stałe o Nowe zlecenie o Nowe zlecenie ZUS o Nowe zlecenie US o Lista Wszystkie W trakcie zakładania Aktywne Odrzucone Zablokowane W trakcie zrywania Zrealizowane Anulowane Odbiorcy o Nowy o Lista Doładowania telefonów o Nowe doładowanie o Lista doładowao Wszystkie W trakcie realizacji Zrealizowane Odrzucone o Nowy numer o Lista numerów Kursy walutowe o Tabela kursów walut Awizowania o Nowe o Lista Wszystkie Złożone W realizacji Zrealizowane Odrzucone Komunikaty 8

9 Zmiana hasła Historia logowao Wyloguj 2.3. JAK SPRAWDZIĆ INFORMACJE O STANIE RACHUNKU? Wszelkie informacje zarówno o udostępnionych rachunkach, jak i rachunkach do których Użytkownik posiada pełnomocnictwo stałe dostępne są po zalogowaniu w zakładce Rachunki w opcji Stan rachunku. Prezentowane dane zawierają informacje szczegółowe (numery kont, dostępne środki, limity): W zakładce rachunki można również sprawdzid historię rachunku. Funkcja ta pozwala na podgląd oraz wydruk pliku zawierającego zestawienie historii transakcji wyciąg bankowy. W celu szybkiego odnalezienia konkretnej transakcji lub historii operacji za dany okres należy posłużyd się wyszukiwarką zaznaczając odpowiednie kryterium. Proszę określić zakres historii Historia rachunku od dnia: do dnia: Ostatnie 30 dni. Zatw ierdź Wraz ze zmianą kryterium dotyczącego zakresu podsumowujące obroty na rachunku. dat zmieniają się również informacje 9

10 2.4. JAK WYKONAĆ PRZELEW BANKOWY? Opcja Przelewy pozwala na dysponowanie środkami na rachunku poprzez: Złożenie przelewu zwykłego, podatku do US, składki do ZUS Złożenie przelewu między własnymi rachunkami Przeglądanie i sortowanie listy przelewów Tworzenie przelewu W zależności od rodzaju zlecanego przelewu należy z zakładki Przelewy, wybrad jedną z opcji: Nowy przelew Nowy przelew offline Nowy przelew ZUS Nowy przelew US Przelew zwykły Przy wypełnianiu nowego przelewu należy wprowadzid następujące dane: Odbiorca jeśli dane odbiorcy były wcześniej zdefiniowane (opis Odbiorcy ) mogą zostad wybrane z listy. Na liście odbiorców wyświetlany jest skrót nazwy. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostaną przeniesione na dokument w pola: Nazwa odbiorcy, Nr rachunku odbiorcy. Jeśli odbiorca nie był wcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisad podczas wprowadzania dokumentu, a przyciskiem Zapisz odbiorcę dodad do listy. Szablon zdefiniowany przelew można zapisad jako szablon. Po wybraniu przycisku Zapisz należy wpisad nazwę szablonu i zatwierdzid Ok. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie tj. Nazwę odbiorcy, Nr rachunku odbiorcy. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrad właściwy szablon z listy. Przycisk Usuo umożliwia wykasowanie wybranego szablonu. Kwota użytkownik wpisuje wartośd kwoty. Tytułem zawartośd pola może zostad wypełniona na dowolną, nie przekraczającą 140 znaków. Zleceniodawca pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku Data wykonania pole wypełniane automatycznie datą bieżącą 10

11 Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: Wyślij przelew przejście do potwierdzenia przelewu Zrezygnuj wycofanie się z operacji Przycisk Wyślij przelew powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikowad wprowadzone dane, a następnie: Powrócid do definiowania przelewu i poprawid błędne dane przycisk Wstecz Zakooczyd składanie przelewu przycisk Zatwierdź Zrezygnowad z wysłania dokumentu przycisk Zrezygnuj Uwaga! Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia klucza, czyli hasła użytkownika wraz z aktualnym wskazaniem tokena. Przelew ZUS i Przelew US Przelewy do ZUS i US są przelewami które wymagają starannego wypełniania. Poniżej zaprezentowano przykładowe wzory wypełniania danych: Przelew ZUS Szablon: Nr rachunku ZUS: do wyboru z dostępnej listy (w zależności od rodzaju płaconej składki) np. 51- ubezpieczenie społeczne Typ wpłaty: do wyboru z dostępnej listy (okres za jaki płacona jest składka) np. S składka za 1 m-c Deklaracja: (MMRRRR) Nr deklaracji: 01 (dwie cyfry) Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego: Kwota: 115,36 PLN Nazwa płatnika: JAN KOWALSKI NIP płatnika: (10 cyfr bez znaku "-") Typ identyfikatora uzupełniającego: do wyboru z listy (REGON, PESEL itd.) np (w przypadku gdy wybrano REGON) Identyfikator uzupełniający: Zleceniodawca: JAN KOWALSKI Data wykonania:

12 Przelew US Szablon: Numer rachunku organu podatkowego: Symbol formularza: do wyboru z dostępnej listy (PIT-4, PIT-8 itd.) np. VAT-7 Okres US: 13M11 Kwota: 6628,00 PLN Identyfikacja zobowiązao: Nazwa płatnika: JAN KOWALSKI Typ identyfikatora: do wyboru z dostępnej listy (NIP, REGON, PESEL itd.) np. NIP Identyfikator uzupełniający: Zleceniodawca: JAN KOWALSKI Data wykonania: Po wypełnieniu danych do przelewu należy dalej analogicznie postępowad tak jak w przypadku przelewu zwykłego JAK PRZEGLĄDAĆ I SORTOWAĆ LISTĘ PRZELEWÓW? Bezpośrednio w zakładce Przelewy istnieje możliwośd przeglądania listy przelewów realizowanych w ramach Usługi Bankowości Elektronicznej. Za pomocą wyszukiwarki można utworzyd listę zgodnie z własnymi preferencjami poprzez wybór typu i statusu przelewu z którego został wykonany przelew. Prezentowana lista zawiera informacje dotyczące: Statusu przelewu Daty realizacji przelewu Typu przelewu Kwoty przelewu Nazwy odbiorcy Tytułu płatności Uwaga! Jeśli przelew zostanie zrealizowany, klikając na datę przelewu możemy wydrukowad potwierdzenie jego realizacji. 12

13 2.6. JAK KORZYSTAĆ Z ZLECEŃ STAŁYCH? Zlecenia stałe są przelewami wykonywanymi cyklicznie przez Bank na warunkach określonych przez Klienta. Stanowią wygodną formę płacenia wszelkich należności takich jak: opłata za czynsz, czesne za szkołę czy też raty kredytu. Dyspozycję danego zlecenia stałego składa się tylko raz zaznaczając częstotliwośd oraz termin realizacji. O terminową realizację płatności dba Bank, natomiast zadaniem Klienta jest zapewnienie wystarczających środków na rachunku na dzieo przed realizacją zlecenia. Złożenie zlecenia stałego W zakładce Zlecenia stałe należy wybrad pozycję Nowe zlecenie. Po wyświetleniu się formularza należy określid m.in. nazwę, adres i numer rachunku odbiorcy, datę rozpoczęcia, zakooczenia, kwotę oraz powtarzalnośd składanego zlecenia. Przykładowy wzór nowego zlecenia stałego prezentujemy poniżej: Odbiorca z listy : opcja dostępna w przypadku utworzenia w zakładce Odbiorcy Odbiorca wpisany poniżej Nazwa odbiorcy: KRYSTYNA NOWAK Nr rachunku odbiorcy: Kwota: Tytułem: 500,00 PLN PRZELEW NA OPŁATY Powtarzalnośd: Jednorazowo W dniach W miesiącach Okres: 1 Data pierwszej płatności: Kalendarz Data ostatniej płatności: wybór daty Kalendarz bezterminowo Data: Zleceniodawca: JAN KOWALSKI Po sprawdzeniu prawidłowości wprowadzonych danych należy zatwierdzid transakcję poprzez wybranie przycisku Złóż zlecenie. Uwaga! Zatwierdzenie zlecenia wymaga wprowadzenia klucza, czyli hasła użytkownika wraz z aktualnym wskazaniem tokena. Przebieg zleconej operacji można kontrolowad na bieżąco poprzez śledzenie statusu danego zlecenia stałego w opcji Lista: Wszystkie W trakcie zakładania Aktywne Odrzucone Zablokowane 13

14 W trakcie zrywania Zrealizowane Anulowane Modyfikowanie zlecenia stałego Aby dokonad modyfikacji zlecenia należy w zakładce Zlecenia stałe wyszukad właściwe zlecenie i wybrad odnośnik Edytuj. Po wprowadzeniu w formularzu zmienionych danych należy wybrad przycisk Zapisz zmiany, a następnie autoryzowad modyfikację. Usuwanie zlecenia stałego Usunięcie zlecenia stałego należy dokonad po przejściu do opcji Zlecenia stałe, a następnie wybranie odnośnika Usuo JAK DOŁADOWAĆ TELEFON KOMÓRKOWY? Opcja doładowania telefonów umożliwia zasilenia konta telefonu komórkowego na kartę (pre-paid). Operacja polega na przelaniu należności za doładowanie telefonu komórkowego z własnego rachunku bankowego na konto operatora GSM. Aby wykonad zlecenie doładowania telefonu należy w zakładce Doładowania telefonów wybrad opcję Nowe doładowanie. Przy wypełnianiu zlecenia doładowania należy wskazad: operatora telefonu komórkowego kwotę doładowania numer telefonu zaznaczyd opcje przeczytania Regulaminu doładowao a następnie wybrad przycisk Wyślij przelew na doładowanie. Przebieg zleconej operacji można kontrolowad na bieżąco poprzez śledzenie statusu danego doładowania w opcji Lista doładowao: Wszystkie W trakcie realizacji Zrealizowane Odrzucone 2.8. OPCJE DODATKOWE W USŁUDZE BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Odbiorcy W usłudze bankowości elektronicznej istnieje możliwośd zdefiniowania odbiorcy przelewu. Opcja ta jest wygodną formą zapisywania danych osobowych oraz numeru rachunku odbiorcy przelewu, które mogą byd wykorzystywane przy kolejnych zleceniach. Awizowania kwot wypłaty gotówki Usługa bankowości elektronicznej umożliwia także zgłoszenie wypłaty gotówki w dowolnej placówce banku. Opcja ta jest dostępna w zakładce Awizowania. 14

15 Aby awizowad kwotę wypłaty gotówki w czasie należy wpisad kwotę, datę wypłaty oraz wybrad placówkę w której będzie dokonywana wypłata. Można również wskazad nominały w jakich otrzymasz pieniądze. Zlecenie awizowania wypłaty gotówki można na bieżąco sprawdzad poprzez śledzenie statusu danego awizowania. Kursy walutowe Poprzez Usługę Bankowości Elektronicznej można sprawdzid aktualne informacje o kursach walut, zarówno kursie kupna/sprzedaży pieniądza jak i kursie kupna/sprzedaży dewiz. Aby uzyskad powyższe informacje należy wybrad w zakładce Kursy walutowe opcję Tabela kursów walut. Prezentowane informacje dotyczą walut EUR, GBP, USD INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ BANK Informacje z banku za pośrednictwem Usługi Bankowości Elektronicznej przekazywane są za pomocą opcji Komunikaty. Poprzez tę opcję Klient informowany jest o ważnych informacjach dotyczących obsługi, a także o zmianach w taryfie prowizji i regulaminie obowiązującym w banku. 3. USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SMS Usługa Bankowości Elektronicznej - SMS zapewnia dostęp do prowadzonych w Banku rachunków z wykorzystaniem usługi SMS. Usługa udostępnia możliwośd złożenia zapytania lub dyspozycji poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednim poleceniem (tzw. funkcje aktywne - Serwis SMS) lub powiadamia o wystąpieniu określonego zdarzenia np. zmiana stanu dostępnych środków na rachunku (tzw. funkcje pasywne - zlecenie SMS). UWAGA! Funkcja aktywna - Serwis SMS obecnie nie jest dostępna w ofercie banku. Jest to nowy produkt który zamierzamy wprowadzid w przyszłości. Do funkcji pasywnych Usługi Bankowości Elektronicznej zlecenie SMS należą powiadomienia wysyłane na wcześniej wskazany numer telefonu komórkowego. Powiadomienia są wysyłane samoczynnie po wystąpieniu zmiany salda rachunku. Uruchomienie funkcji pasywnej zlecenie SMS wymaga zgłoszenia dyspozycji w placówce banku. 15

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEM BIZ ONLINE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja 1.1 BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Wzór nr 4.6 Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS Słowniczek Przez użyte określenia należy rozumieć: 1. autoryzacja - wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 2. Bank Bank Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium Millenet Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium www.bankmillennium.pl Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 20 października 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne 5 1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE 5 1.1.1. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo