BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPNIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPNIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPNIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA oferta dla klientów indywidualnych, rolników i osób prowadzących jednoosobową działalnośd gospodarczą

2 Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z USŁUGI BANKOWOŚCI ELKTRONICZNEJ USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ JAK ZALOGOWAD SIĘ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WWW? LISTA DOSTĘPNYCH OPCJI PO ZALOGOWANIU DO SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ JAK SPRAWDZID INFORMACJE O STANIE RACHUNKU? JAK WYKONAD PRZELEW BANKOWY? JAK PRZEGLĄDAD I SORTOWAD LISTĘ PRZELEWÓW? JAK KORZYSTAD Z ZLECEO STAŁYCH? JAK DOŁADOWAD TELEFON KOMÓRKOWY? OPCJE DODATKOWE W USŁUDZE BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ BANK USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SMS

3 1. ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z USŁUGI BANKOWOŚCI ELKTRONICZNEJ Przy projektowaniu i budowie Usługi Bankowości Elektronicznej wykorzystano najnowsze rozwiązania, które zapewniają nie tylko wygodę i oszczędności ale i bezpieczeostwo. Poniżej wskazano elementy systemu bezpieczeostwa gwarantowane przez Bank, w dalszej części rozdziału przedstawiamy katalog zasad bezpieczeostwa zalecenia do stosowania przez Użytkowników usługi. Szyfrowa transmisja danych Stosujemy szyfrowane automatyczne zabezpieczenie protokołem Secure Socket Layer (SSL) wykorzystującym klucz o długości 128 bitów. Zapewnia on poufnośd informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytad lub zmienid danych przesyłanych między Klientem a Bankiem. Zastosowanie tej metody zapewnia całkowitą poufnośd operacji finansowych. W czasie korzystania z bezpiecznego protokołu adres strony internetowej zaczyna się od https://. Uwierzytelnienie Uwierzytelnienie, czyli sprawdzenie tożsamości użytkownika i jego prawa dostępu do konta za pomocą elektronicznych kanałów dostępu. Oparte jest na czymś CO ZNASZ (identyfikator ID i hasło) oraz na tym CO MASZ (token). Automatyczne wylogowanie Dodatkowym zabezpieczeniem jest automatyczne wylogowanie Użytkownika z usługi w sytuacji stwierdzenia braku jego aktywności na koncie. W takim przypadku wystarczy ponownie zalogowad się. Blokada konta internetowego W przypadku kilku błędnych prób zalogowania się do Usług Bankowości Elektronicznej następuje automatyczna blokada konta danego Użytkownika, która chroni konto przed dostępem osób nieupoważnionych. W celu odblokowania konta należy skontaktowad się z pracownikiem Banku osobiście lub telefonicznie w godzinach urzędowania placówki pod numerami dostępnymi na stronie internetowej. W przypadku telefonicznej identyfikacji klienta zwolnienie blokady dostępu wymaga podania hasła (maks. 10 znaków). Użytkownik wskazuje hasło podczas składania wniosku o dostęp do usługi. 3

4 Limity transakcji Przed aktywacją Usług Bankowości Elektronicznej trzeba określid jednorazowe i dzienne limity operacji wykonywanych za pomocą WWW, czyli maksymalną kwotę pojedynczego przelewu oraz maksymalną łączną kwotę wszystkich przelewów realizowanych przez WWW w ciągu dnia. Zastrzeżenie środków dostępu W przypadku zagubienia, kradzieży tokena oraz naruszenia zasad bezpieczeostwa hasła należy niezwłocznie zgłosid zastrzeżenie urządzenia w placówce banku lub telefonicznie pod numerami telefonów dostępnych na stronie internetowej banku (w godzinach urzędowania) oraz pod numerem telefonu komórkowego ( telefon czynny całą dobę). Uwaga! Zgłoszenie zastrzeżenia pod numerem telefonu po godzinach urzędowania przyjmuje poczta głosowa należy wówczas podad imię i nazwisko, PESEL użytkownika usługi oraz identyfikator ID. Zasady ustanawiania haseł Składa się z 4 do 8 znaków (cyfry/ cyfry i litery) Małe i duże litery są rozróżniane Nie należy stosowad polskich znaków diakrytycznych (np. ą, d, ę, ł, o, ś, ó, ż, ź) Nie należy stosowad znaków specjalnych tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów, symboli, Logowanie do Usługi Bankowości Elektronicznej WWW Do obsługi pełnej funkcjonalności aplikacji zalecane jest korzystanie z przeglądarki Internet Explorer (wersja minimalna 6.x) Systematycznie należy czyścid cashe przeglądarki (tymczasowe pliki internetowe, pliki cookie) Podczas wprowadzania Identyfikatora i hasła nie wolno zezwalad na zapamiętywanie haseł przez przeglądarkę Nigdy nie należy używad wyszukiwarek do znalezienia strony logowania Banku. Należy samodzielnie wprowadzad jej adres lub logowad się bezpośrednio ze strony Usługi Bankowości Elektronicznej Nigdy nie należy logowad się przez adres lub link przysłany w wiadomości przez inną osobę nawet jeśli adres strony jest prawidłowy może prowadzid do fałszywych witryn Przed zalogowaniem się na konto należy sprawdzid, czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane. Adres strony musi zaczynad się od https://, natomiast na stronie internetowej musi byd widoczny symbol zamkniętej kłódki By sprawdzid, czy strona jest autentyczna należy kliknąd na kłódkę, aby zobaczyd, czy certyfikat cyfrowy został wydany na bank oraz czy jest wystawiony z aktualną datą wystawienia 4

5 Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny lub certyfikat jest nieprawidłowo wystawiony należy przerwad logowanie i niezwłocznie skontaktowad się z informatykiem banku pod numerem telefonu Jeśli przy logowaniu pojawi się nietypowy komunikat lub prośba o podanie danych osobowych lub haseł lub ich aktualizację należy przerwad logowanie i skontaktowad się z pracownikiem banku Należy pamiętad, iż Bank nigdy nie wysyła do swoich Klientów pytao dotyczących haseł lub innych poufnych danych ani próśb o ich aktualizację Jeśli zauważą Paostwo jakąkolwiek nieprawidłowośd podczas logowania lub wystąpią problemy techniczne związane z obsługą aplikacji należy skontaktowad się niezwłocznie z pracownikiem banku. Korzystanie z Usługi Bankowości Elektronicznej - WWW Korzystając z Usługi Bankowości Elektronicznej powinno się używad tylko jednego okna przeglądarki internetowej, natomiast kooczyd pracę należy poprzez użycie polecenia Wyloguj. Należy co jakiś czas zmieniad hasła stałe i chronid je przed osobami trzecimi, proponujemy zmianę hasła co miesiąc Podczas korzystania z Usługi Bankowości Elektronicznej WWW nie należy używad klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej (np. Wstecz, Dalej, Odśwież), system posiada własne klawisze, które umożliwiają sprawne poruszanie się w ramach Usług Bankowości Elektronicznej Jeżeli połączenie z serwisem transakcyjnym zostanie zerwane, należy ponownie zalogowad się i sprawdzid, czy system zapamiętał ostatnie zlecenie Należy kontrolowad datę ostatniego logowania do usługi Należy aktualizowad system operacyjny i istotne dla jego funkcjonowania aplikacje np. przeglądarki internetowe Należy stosowad legalne i często aktualizowane oprogramowanie antywirusowe Należy używad aplikacji typu firewall i systemu wykrywania intruzów - blokujących niepożądane połączenia komputera z Internetem Nie należy korzystad z Usługi Bankowości Elektronicznej w miejscach ogólnie dostępnych np. kawiarenkach internetowych 2. USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ - WWW Bankowośd Elektroniczna - WWW to usługa, która umożliwia łatwy i szybki dostęp do konta poprzez sied Internet za pośrednictwem komputera. Dzięki niej w bezpieczny i wygodny sposób można zarządzad swoimi pieniędzmi na koncie, przez - 24 h na dobę - dostęp do wszystkich informacji o rachunkach, realizowanych operacjach oraz przez samodzielne wykonywanie dyspozycji np. przelewów, zleceo stałych. Użytkownik Usługi Bankowości Elektronicznej - WWW otrzymuje bezpieczne środki dostępu w postaci: 5

6 Identyfikator ID Służy do identyfikacji przy logowaniu do konta internetowego. Jest to niepowtarzalny, nadawany przez Bank identyfikator, który otrzymuje każdy Użytkownik usługi. Składa się z cyfr i/lub liter, należy go chronid i nie udostępniad osobom trzecim. Token Jest małym urządzeniem elektronicznym, o wygodnym kształcie, służącym do bezpiecznego uwierzytelniania Użytkownika Usługi Bankowości Elektronicznej - WWW. Generuje on unikalne, jednorazowe ciągi cyfr, które zmieniają się, co 60 sekund. O upływającym czasie ważności bieżącego wskazania tokena ciągu cyfr, informuje liczba kresek pojawiających się w lewej części wyświetlacza. Każda kreska oznacza 10 sekund, kiedy token wskazuje tylko jedną kreskę należy poczekad na pojawienie się kolejnego kodu. Wskazanie z tokena używane jest przy bezpiecznym logowaniu do Usługi Bankowości Elektronicznej - WWW oraz podczas autoryzacji. Hasło prywatne powiązane z tokenem Hasło do tokena służy do identyfikacji podczas logowania do Usługi Bankowości Elektronicznej WWW oraz podczas autoryzacji. W połączeniu z ID oraz wskazaniem z tokena zapewnia bezpieczny dostęp do powyższych usług. Jest to indywidualne hasło, które ustanawia się samodzielnie podczas pierwszego logowania JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WWW? Aby zapewnid bezpieczeostwo środków zgromadzonych na rachunku oraz przeprowadzonych za pośrednictwem WWW transakcji dostęp do Usługi Bankowości Elektronicznej - WWW wymaga zalogowania Użytkownika poprzez wykorzystanie indywidualnych środków dostępu w postaci: Identyfikatora ID i hasła powiązanego z tokenem łącznie ze wskazaniem tokena. Logowanie do usługi odbywa się ze strony : https://bank.cui.pl/lipno Pierwsze logowanie do usługi Krok 1 Identyfikator Klienta Po przejściu na stronę logowania otwarte zostaje okno logowania 6

7 W polu Identyfikator użytkownika należy wprowadzid Identyfikator ID nadany przez Bank (indywidualny identyfikator klienta wpisany jest w umowie o usługi bankowości elektronicznej), a następnie wybrad przycisk Dalej Krok 2 Hasło Klienta W polu klucz należy wprowadzid: wskazanie z tokena Po wypełnieniu należy wybierad przycisk - Zatwierdź Krok 3 Zmiana hasła podczas pierwszego logowania Podczas pierwszego logowania przed rozpoczęciem korzystania z Usługi system prosi o zmianę hasła. Wówczas pojawia się pole: Podaj nowe hasło do wprowadzenia nowego, ustalonego przez siebie hasła. Wprowadzone, nowe hasło należy wpisad ponownie w polu: Powtórz nowe hasło. Po wypełnieniu pól należy wybrad przycisk: Zatwierdź. Po pomyślnej zmianie hasła pojawia się komunikat Hasło zostało zmienione Kolejne logowanie do usługi Krok 1 Identyfikator Klienta W polu Identyfikator należy wpisad Identyfikator ID nadany przez Bank Krok 2 Hasło Klienta W polu Hasło należy wprowadzid: hasło do tokena ustanowione samodzielnie przez Klienta przy pierwszym logowaniu łącznie ze wskazaniem tokena. Po wypełnieniu pól należy wybrad przycisk: Zatwierdź Zmiana hasła podczas korzystania z usługi Zmiany hasła należy dokonad przez wybranie opcji Zmiana hasła. W polu Podaj nowe hasło należy wprowadzid nowe, samodzielnie ustalone hasło. Wprowadzone, nowe hasło należy wpisad ponownie w polu: Powtórz nowe hasło. Następnie w polu Podaj hasło należy zatwierdzid zmianę hasła podając hasło do tokena, łącznie ze wskazaniem z tokena. Po wypełnieniu pól należy wybrad przycisk: Zatwierdź. Po pomyślnej zmianie hasła pojawia się komunikat Hasło zostało zmienione. Uwaga! Każde wskazanie z tokena może byd wykorzystane tylko raz. Jeśli system nie zaakceptuje klucza, należy poczekad na kolejne wskazanie tokena i spróbowad ponownie. 7

8 2.2. LISTA DOSTĘPNYCH OPCJI PO ZALOGOWANIU DO SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Rachunki o Wybierz rachunek o Stan rachunku o Historia rachunku Przelewy o Nowy przelew o Nowe przelewy offline o Nowy przelew ZUS o Nowy przelew US o Lista Wszystkie W trakcie realizacji Zrealizowane Odrzucone Zlecenia stałe o Nowe zlecenie o Nowe zlecenie ZUS o Nowe zlecenie US o Lista Wszystkie W trakcie zakładania Aktywne Odrzucone Zablokowane W trakcie zrywania Zrealizowane Anulowane Odbiorcy o Nowy o Lista Doładowania telefonów o Nowe doładowanie o Lista doładowao Wszystkie W trakcie realizacji Zrealizowane Odrzucone o Nowy numer o Lista numerów Kursy walutowe o Tabela kursów walut Awizowania o Nowe o Lista Wszystkie Złożone W realizacji Zrealizowane Odrzucone Komunikaty 8

9 Zmiana hasła Historia logowao Wyloguj 2.3. JAK SPRAWDZIĆ INFORMACJE O STANIE RACHUNKU? Wszelkie informacje zarówno o udostępnionych rachunkach, jak i rachunkach do których Użytkownik posiada pełnomocnictwo stałe dostępne są po zalogowaniu w zakładce Rachunki w opcji Stan rachunku. Prezentowane dane zawierają informacje szczegółowe (numery kont, dostępne środki, limity): W zakładce rachunki można również sprawdzid historię rachunku. Funkcja ta pozwala na podgląd oraz wydruk pliku zawierającego zestawienie historii transakcji wyciąg bankowy. W celu szybkiego odnalezienia konkretnej transakcji lub historii operacji za dany okres należy posłużyd się wyszukiwarką zaznaczając odpowiednie kryterium. Proszę określić zakres historii Historia rachunku od dnia: do dnia: Ostatnie 30 dni. Zatw ierdź Wraz ze zmianą kryterium dotyczącego zakresu podsumowujące obroty na rachunku. dat zmieniają się również informacje 9

10 2.4. JAK WYKONAĆ PRZELEW BANKOWY? Opcja Przelewy pozwala na dysponowanie środkami na rachunku poprzez: Złożenie przelewu zwykłego, podatku do US, składki do ZUS Złożenie przelewu między własnymi rachunkami Przeglądanie i sortowanie listy przelewów Tworzenie przelewu W zależności od rodzaju zlecanego przelewu należy z zakładki Przelewy, wybrad jedną z opcji: Nowy przelew Nowy przelew offline Nowy przelew ZUS Nowy przelew US Przelew zwykły Przy wypełnianiu nowego przelewu należy wprowadzid następujące dane: Odbiorca jeśli dane odbiorcy były wcześniej zdefiniowane (opis Odbiorcy ) mogą zostad wybrane z listy. Na liście odbiorców wyświetlany jest skrót nazwy. Po wybraniu odbiorcy jego dane zostaną przeniesione na dokument w pola: Nazwa odbiorcy, Nr rachunku odbiorcy. Jeśli odbiorca nie był wcześniej zdefiniowany, jego dane można wpisad podczas wprowadzania dokumentu, a przyciskiem Zapisz odbiorcę dodad do listy. Szablon zdefiniowany przelew można zapisad jako szablon. Po wybraniu przycisku Zapisz należy wpisad nazwę szablonu i zatwierdzid Ok. Szablon obejmuje wszystkie dane zdefiniowane na przelewie tj. Nazwę odbiorcy, Nr rachunku odbiorcy. Przy kolejnej rejestracji przelewu nie ma konieczności wpisywania wszystkich danych, wystarczy wybrad właściwy szablon z listy. Przycisk Usuo umożliwia wykasowanie wybranego szablonu. Kwota użytkownik wpisuje wartośd kwoty. Tytułem zawartośd pola może zostad wypełniona na dowolną, nie przekraczającą 140 znaków. Zleceniodawca pole wypełniane automatycznie nazwą posiadacza rachunku Data wykonania pole wypełniane automatycznie datą bieżącą 10

11 Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne: Wyślij przelew przejście do potwierdzenia przelewu Zrezygnuj wycofanie się z operacji Przycisk Wyślij przelew powoduje przejście do okna, w którym użytkownik może zweryfikowad wprowadzone dane, a następnie: Powrócid do definiowania przelewu i poprawid błędne dane przycisk Wstecz Zakooczyd składanie przelewu przycisk Zatwierdź Zrezygnowad z wysłania dokumentu przycisk Zrezygnuj Uwaga! Zatwierdzenie przelewu wymaga wprowadzenia klucza, czyli hasła użytkownika wraz z aktualnym wskazaniem tokena. Przelew ZUS i Przelew US Przelewy do ZUS i US są przelewami które wymagają starannego wypełniania. Poniżej zaprezentowano przykładowe wzory wypełniania danych: Przelew ZUS Szablon: Nr rachunku ZUS: do wyboru z dostępnej listy (w zależności od rodzaju płaconej składki) np. 51- ubezpieczenie społeczne Typ wpłaty: do wyboru z dostępnej listy (okres za jaki płacona jest składka) np. S składka za 1 m-c Deklaracja: (MMRRRR) Nr deklaracji: 01 (dwie cyfry) Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego: Kwota: 115,36 PLN Nazwa płatnika: JAN KOWALSKI NIP płatnika: (10 cyfr bez znaku "-") Typ identyfikatora uzupełniającego: do wyboru z listy (REGON, PESEL itd.) np (w przypadku gdy wybrano REGON) Identyfikator uzupełniający: Zleceniodawca: JAN KOWALSKI Data wykonania:

12 Przelew US Szablon: Numer rachunku organu podatkowego: Symbol formularza: do wyboru z dostępnej listy (PIT-4, PIT-8 itd.) np. VAT-7 Okres US: 13M11 Kwota: 6628,00 PLN Identyfikacja zobowiązao: Nazwa płatnika: JAN KOWALSKI Typ identyfikatora: do wyboru z dostępnej listy (NIP, REGON, PESEL itd.) np. NIP Identyfikator uzupełniający: Zleceniodawca: JAN KOWALSKI Data wykonania: Po wypełnieniu danych do przelewu należy dalej analogicznie postępowad tak jak w przypadku przelewu zwykłego JAK PRZEGLĄDAĆ I SORTOWAĆ LISTĘ PRZELEWÓW? Bezpośrednio w zakładce Przelewy istnieje możliwośd przeglądania listy przelewów realizowanych w ramach Usługi Bankowości Elektronicznej. Za pomocą wyszukiwarki można utworzyd listę zgodnie z własnymi preferencjami poprzez wybór typu i statusu przelewu z którego został wykonany przelew. Prezentowana lista zawiera informacje dotyczące: Statusu przelewu Daty realizacji przelewu Typu przelewu Kwoty przelewu Nazwy odbiorcy Tytułu płatności Uwaga! Jeśli przelew zostanie zrealizowany, klikając na datę przelewu możemy wydrukowad potwierdzenie jego realizacji. 12

13 2.6. JAK KORZYSTAĆ Z ZLECEŃ STAŁYCH? Zlecenia stałe są przelewami wykonywanymi cyklicznie przez Bank na warunkach określonych przez Klienta. Stanowią wygodną formę płacenia wszelkich należności takich jak: opłata za czynsz, czesne za szkołę czy też raty kredytu. Dyspozycję danego zlecenia stałego składa się tylko raz zaznaczając częstotliwośd oraz termin realizacji. O terminową realizację płatności dba Bank, natomiast zadaniem Klienta jest zapewnienie wystarczających środków na rachunku na dzieo przed realizacją zlecenia. Złożenie zlecenia stałego W zakładce Zlecenia stałe należy wybrad pozycję Nowe zlecenie. Po wyświetleniu się formularza należy określid m.in. nazwę, adres i numer rachunku odbiorcy, datę rozpoczęcia, zakooczenia, kwotę oraz powtarzalnośd składanego zlecenia. Przykładowy wzór nowego zlecenia stałego prezentujemy poniżej: Odbiorca z listy : opcja dostępna w przypadku utworzenia w zakładce Odbiorcy Odbiorca wpisany poniżej Nazwa odbiorcy: KRYSTYNA NOWAK Nr rachunku odbiorcy: Kwota: Tytułem: 500,00 PLN PRZELEW NA OPŁATY Powtarzalnośd: Jednorazowo W dniach W miesiącach Okres: 1 Data pierwszej płatności: Kalendarz Data ostatniej płatności: wybór daty Kalendarz bezterminowo Data: Zleceniodawca: JAN KOWALSKI Po sprawdzeniu prawidłowości wprowadzonych danych należy zatwierdzid transakcję poprzez wybranie przycisku Złóż zlecenie. Uwaga! Zatwierdzenie zlecenia wymaga wprowadzenia klucza, czyli hasła użytkownika wraz z aktualnym wskazaniem tokena. Przebieg zleconej operacji można kontrolowad na bieżąco poprzez śledzenie statusu danego zlecenia stałego w opcji Lista: Wszystkie W trakcie zakładania Aktywne Odrzucone Zablokowane 13

14 W trakcie zrywania Zrealizowane Anulowane Modyfikowanie zlecenia stałego Aby dokonad modyfikacji zlecenia należy w zakładce Zlecenia stałe wyszukad właściwe zlecenie i wybrad odnośnik Edytuj. Po wprowadzeniu w formularzu zmienionych danych należy wybrad przycisk Zapisz zmiany, a następnie autoryzowad modyfikację. Usuwanie zlecenia stałego Usunięcie zlecenia stałego należy dokonad po przejściu do opcji Zlecenia stałe, a następnie wybranie odnośnika Usuo JAK DOŁADOWAĆ TELEFON KOMÓRKOWY? Opcja doładowania telefonów umożliwia zasilenia konta telefonu komórkowego na kartę (pre-paid). Operacja polega na przelaniu należności za doładowanie telefonu komórkowego z własnego rachunku bankowego na konto operatora GSM. Aby wykonad zlecenie doładowania telefonu należy w zakładce Doładowania telefonów wybrad opcję Nowe doładowanie. Przy wypełnianiu zlecenia doładowania należy wskazad: operatora telefonu komórkowego kwotę doładowania numer telefonu zaznaczyd opcje przeczytania Regulaminu doładowao a następnie wybrad przycisk Wyślij przelew na doładowanie. Przebieg zleconej operacji można kontrolowad na bieżąco poprzez śledzenie statusu danego doładowania w opcji Lista doładowao: Wszystkie W trakcie realizacji Zrealizowane Odrzucone 2.8. OPCJE DODATKOWE W USŁUDZE BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Odbiorcy W usłudze bankowości elektronicznej istnieje możliwośd zdefiniowania odbiorcy przelewu. Opcja ta jest wygodną formą zapisywania danych osobowych oraz numeru rachunku odbiorcy przelewu, które mogą byd wykorzystywane przy kolejnych zleceniach. Awizowania kwot wypłaty gotówki Usługa bankowości elektronicznej umożliwia także zgłoszenie wypłaty gotówki w dowolnej placówce banku. Opcja ta jest dostępna w zakładce Awizowania. 14

15 Aby awizowad kwotę wypłaty gotówki w czasie należy wpisad kwotę, datę wypłaty oraz wybrad placówkę w której będzie dokonywana wypłata. Można również wskazad nominały w jakich otrzymasz pieniądze. Zlecenie awizowania wypłaty gotówki można na bieżąco sprawdzad poprzez śledzenie statusu danego awizowania. Kursy walutowe Poprzez Usługę Bankowości Elektronicznej można sprawdzid aktualne informacje o kursach walut, zarówno kursie kupna/sprzedaży pieniądza jak i kursie kupna/sprzedaży dewiz. Aby uzyskad powyższe informacje należy wybrad w zakładce Kursy walutowe opcję Tabela kursów walut. Prezentowane informacje dotyczą walut EUR, GBP, USD INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ BANK Informacje z banku za pośrednictwem Usługi Bankowości Elektronicznej przekazywane są za pomocą opcji Komunikaty. Poprzez tę opcję Klient informowany jest o ważnych informacjach dotyczących obsługi, a także o zmianach w taryfie prowizji i regulaminie obowiązującym w banku. 3. USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SMS Usługa Bankowości Elektronicznej - SMS zapewnia dostęp do prowadzonych w Banku rachunków z wykorzystaniem usługi SMS. Usługa udostępnia możliwośd złożenia zapytania lub dyspozycji poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednim poleceniem (tzw. funkcje aktywne - Serwis SMS) lub powiadamia o wystąpieniu określonego zdarzenia np. zmiana stanu dostępnych środków na rachunku (tzw. funkcje pasywne - zlecenie SMS). UWAGA! Funkcja aktywna - Serwis SMS obecnie nie jest dostępna w ofercie banku. Jest to nowy produkt który zamierzamy wprowadzid w przyszłości. Do funkcji pasywnych Usługi Bankowości Elektronicznej zlecenie SMS należą powiadomienia wysyłane na wcześniej wskazany numer telefonu komórkowego. Powiadomienia są wysyłane samoczynnie po wystąpieniu zmiany salda rachunku. Uruchomienie funkcji pasywnej zlecenie SMS wymaga zgłoszenia dyspozycji w placówce banku. 15

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. 1. Wstęp Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu Opis zmiany 1. 2015-07-22 Mozgawa Robert 2.35.002C Utworzenie dokumentu 1 1. Pierwsze uruchomienie W celu

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową (zalecamy Internet Explorer 5.5 lub wyŝszą wersję albo Firefox Mozilla 2.0 / 3.0 lub wyŝszą), sprawdzamy połączenie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny Załącznik nr 1 do Umowy o UBE 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik dla klienta Bankowość detaliczna wersja na

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu:

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: - brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania - szybszy dostęp do konta bankowego - brak opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na sierpień 2015 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online Pierwsze logowanie Przed pierwszym logowaniem należy aktywować dostęp do systemu. Można to zrobić podczas wizyty w oddziale banku lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

Lista funkcjonalności

Lista funkcjonalności Lista funkcjonalności Bankowość elektroniczna : https://www.meritumbank.pl : 801 980 888, 58 77 88 888, 58 88 80 888 (koszt połączenia wg taryfy operatora) czynne pn. sob.: godz. 8.00 21.00 oraz w niedzielę:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość ekonto24

Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Do czego służy H@sło2 i H@słaSMS? 5 Zostałeś automatycznie wylogowany?

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość efirma24

Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Bydgoszcz, Marzec 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY 1 SPIS TREŚCI Ochrona danych osobowych 3 1 Wstęp 4 1.1 Cel programu 4 1.2 Wymagania techniczne programu 4 1.3 Adres internetowy (link) programu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Kolejne uruchomienie tokena... 5 4. Logowanie do bankowości korporacyjnej za pomocą tokena... 6 5. Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych. InterCOMP. InterCOMP. Dokumentacja użytkownika. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 4 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 5 2.1 Uruchomienie systemu... 5 2.2 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet

Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet 1. Pierwsze logowanie do BZWBK24 internet Pierwsze logowanie (a także logowanie po wydaniu w Oddziale nowego PIN-u do usługi) przebiega następująco: Krok

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisz Blokady. Klawisz Enter. Wyświetlacz. Klucz cyfrowy FAQ

Klawiatura. Klawisz Blokady. Klawisz Enter. Wyświetlacz. Klucz cyfrowy FAQ Klucz cyfrowy FAQ Wyświetlacz Klawiatura Klawisz Blokady Klawisz Enter 1. Co to jest klucz cyfrowy? Klucz cyfrowy daje dostęp do platformy inwestycyjnej KBCmakler lub KBCtrader - posiada dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu

Instrukcja obsługi portalu Instrukcja obsługi portalu Eko-faktura instrukcja obsługi Spis treści Spis ilustracji... 1 1. Wstęp strona startowa... 2 2. Rejestracja w systemie wyrażenie zgody na otrzymywanie eko-faktur... 4 3. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE SPIS TREŚCI 0 WSTĘP 1 LOGOWANIE I REJESTRACJA 2 UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA 3 AKTYWACJA KONTA: KOMUNIKATY 4 5 PANEL KLIENTA:

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Deutsche Bank Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Dostęp do rachunku Cztery drogi dostępu Deutsche Bank Polska S.A. oferuje cztery w pełni bezpieczne drogi dostępu do Twojego konta. dostęp

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika usługi e-skok. Klienci indywidualni

Instrukcja Użytkownika usługi e-skok. Klienci indywidualni Instrukcja Użytkownika usługi e-skok Klienci indywidualni Data publikacji: 02.03.2013 Spis treści 1. Witamy w e-skok! 3 2. Aktywacja usługi e-skok i pierwsze logowanie 3 3. Kanały dostępu i zakres usługi

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Przewodnik dla Klienta Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 2 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA... 1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Uruchomienie systemu... 4 Rachunki... 6 Szczegóły rachunku... 8 Historia operacji... 9 Przelewy... 12 Nowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem 1 Spis treści 1. Pierwsze kroki... 3 1.1 Rejestracja... 3 1.2 Logowanie... 3 1.3 Przypomnienie hasła... 3 1.4 Pełna aktywacja konta... 4 2. Logowanie... 4 2.1 Opis

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA (dotyczy przedsiębiorców)

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA (dotyczy przedsiębiorców) Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej Spis treści Wstęp...................................... 3 System bankowości elektronicznej Idea Bank SA................................. 4» Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. KDBS Bank KDBS Bank Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT za czynności i usługi bankowe dla przedsiębiorstw, rolników i klientów instytucjonalnych w Kujawsko-Dobrzyńskim

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo